ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 21 din 16 iunie 2016pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016  Având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 172 din 24 martie 2016, prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și faptul că recent a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului,ținând seama de faptul că:– dispozițiile de lege declarate neconstituționale vizează reglementări esențiale pentru cariera polițistului, precum ocuparea posturilor de conducere vacante și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițistului;– încetarea efectelor normelor primare creează aceeași consecință și în privința unor reglementări subsecvente, procedurale, esențiale pentru funcționarea instituțiilor de ordine și siguranță publică ce încadrează polițiști;– în acest context se evidențiază inexistența unui întreg cadru normativ, primar și de aplicare a legii, consecința fiind blocarea mecanismelor prin care se asigură funcționarea instituțiilor ce încadrează polițiști - Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția generală anticorupție,luând în considerare faptul că o serie de măsuri de dată recentă, de ordin legislativ, vizând recuperarea deficitului de personal înregistrat de instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, ar putea fi zădărnicite de inexistența unor reglementări care asigură funcționarea în ansamblu a cadrului normativ specific,văzând faptul că situațiile descrise echivalează cu o vulnerabilitate pentru sistemul de ordine și siguranță publică, pus în fața unor responsabilități instituționale ce nu pot fi amânate sau îndeplinite în alte termene decât cele stabilite de lege - cum ar fi cele referitoare la asigurarea ordinii și liniștii publice în cadrul celor două procese electorale generale organizate în anul 2016, apropierea sezonului estival sau alte evenimente care din perspectiva ordinii publice reclamă adaptarea la cerințele operative și, în acest sens, inițierea unor măsuri administrative cum sunt: delegarea, detașarea personalului, trimiterea în misiune, acolo unde situațiile concrete înregistrate impun prezența polițiștilor și exercitarea atribuțiilor acestora,ținând seama de faptul că gradul de asigurare a ordinii publice, mai ales într-o perioadă cu numeroase evenimente de interes "operativ" - alegeri locale și generale, Campionatul European de Fotbal din Franța, concentrarea unui număr mare de persoane, în special turiști, în anumite zone ale țării - este în directă legătură cu capacitatea Executivului și a instituțiilor din subordine cu atribuții de aplicare a legii de a se achita de obligațiile ce le revin pentru buna administrare a treburilor statului,văzând faptul că lipsa unor instrumente juridice produce consecințe negative nu doar în privința funcționării instituțiilor statului, ci și din perspectiva unui alt interes public - o întreagă categorie profesională, ale cărei atribuții se exercită în sfera publică, este supusă unei perioade de riscuri privind evoluția în carieră -, că intervine așadar obligația autorităților statului de a înlătura această vulnerabilitate printr-o intervenție legislativă care să asigure atât funcționalitatea prevederilor statutare, cât și îmbunătățirea cadrului de organizare și dezvoltare a carierei polițistului,întrucât avem de a face cu o situație extraordinară, ce produce consecințe în ceea ce privește capacitatea de funcționare a instituțiilor statului și de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetățeni, că toate aceste elemente vizează interesul public și că, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale,luând în considerare necesitatea punerii în acord a dispozițiilor statutare cu deciziile Curții Constituționale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:CAPITOLUL IICariera polițistului2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ofițerii de poliție pot proveni și din rândul agenților de poliție absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai instituțiilor de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților necesare poliției.3. La articolul 10 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să fie aptă din punct de vedere medical, fizic și psihologic;.........................................................................c) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist.4. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În primul an de activitate, polițistul încadrat direct sau transferat trebuie să urmeze un curs pentru inițierea în carieră în instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.5. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Cursurile pentru inițierea în carieră sunt programe de formare profesională organizate potrivit specificului funcțiilor/posturilor Ministerului Afacerilor Interne și au o durată de cel puțin:a) 3 luni, pentru polițistul care a dobândit această calitate în condițiile art. 9 alin. (2^2);b) 4 săptămâni, pentru polițistul care a dobândit această calitate în condițiile art. 9 alin. (3).6. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.7. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Formarea profesională continuă a polițistului, pentru dezvoltarea carierei, se asigură prin:a) cursuri de capacitate profesională pentru obținerea gradelor profesionale de: comisar-șef de poliție, subcomisar de poliție sau agent-șef de poliție;b) cursuri pentru schimbarea specialității/profilului de muncă;c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, desfășurate în țară sau în străinătate.8. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiași categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne.9. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Gradul profesional de comisar-șef de poliție, subcomisar de poliție sau agent-șef de poliție poate fi obținut în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional.10. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Sunt exceptați de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofițerul de poliție care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul științific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază, precum și agentul de poliție care a absolvit studii superioare.(2^2) Gradul profesional de chestor poate fi obținut de comisarul-șef de poliție care a promovat examenul organizat în acest scop.11. Articolele 18 și 19 se abrogă.12. La articolul 21, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Absolvenților instituțiilor de învățământ de profil ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și celor pregătiți pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituții de învățământ li se acordă grade profesionale sau, după caz, li se echivalează gradele militare cu gradele profesionale în condițiile art. 73 alin. (1) și (2) și sunt încadrați în structurile de poliție cu perioade de stagiu...........................................................................(3) La absolvirea cu diplomă de licență a programelor de studii de ordine și siguranță publică, respectiv drept, organizate la forma de învățământ cu frecvență sau frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne, absolventului care urmează a fi repartizat în unități de poliție i se acordă gradul profesional de subinspector de poliție și este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.13. La articolul 21, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:(3^3) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător și absolvenților formați pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituții de învățământ, cu excepția situației absolvenților Institutului Medico-Militar care pe perioada de stagiu se încadrează în funcții specifice corespunzătoare gradului profesional deținut.14. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), perioada de rezidențiat stabilită potrivit prevederilor legale în cazul personalului de specialitate medical se ia în calcul la acordarea gradului profesional.15. La articolul 22, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Polițiștii se încadrează și pot fi promovați în funcții de execuție prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte față de cele pe care le au.16. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Promovarea în funcție constă în numirea în funcția imediat superioară în cadrul postului ocupat.(4^2) După definitivarea în profesie, polițistul este promovat în funcție potrivit alin. (4^1).(4^3) Polițistul este promovat în funcție anual, dacă la evaluarea de serviciu pentru anul anterior a obținut calificativul de cel puțin «bine» și nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare.17. La articolul 22, alineatul (8) se abrogă.18. La articolul 23, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Jurământul de credință este semnat de către absolventul sau polițistul încadrat direct sau transferat și, după caz, de către șeful instituției de învățământ sau de șeful unității, precum și de către polițiștii asistenți.19. Articolul 27 se abrogă.20. După secțiunea a 2-a a capitolului II se introduc două noi secțiuni, secțiunea a 3-a «Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului», alcătuită din articolele 27^1-27^32, și secțiunea a 4-a «Ocuparea posturilor vacante», alcătuită din articolele 27^33-27^48, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-aModificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului  +  §1. Norme generale privind modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistuluiArt. 27^1. - (1) Raportul de serviciu al polițistului se poate modifica prin:a) delegare;b) detașare;c) participare la misiuni internaționale;d) împuternicire pe o funcție de conducere;e) transfer;f) mutare;g) punere la dispoziție.(2) Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se poate realiza după definitivarea în profesie, cu excepția situațiilor în care a intervenit reorganizarea unității.Art. 27^2. - Raportul de serviciu al polițistului se suspendă de drept, din inițiativa sau la cererea sa.Art. 27^3. - În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente, precum și a suspendării, raportul de serviciu al polițistului nu poate fi modificat decât din inițiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepția următoarelor situații:a) ca urmare a desființării postului ocupat, prin reorganizarea activității Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unități;b) s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, cu excepția situației în care aceasta a fost pusă în mișcare pentru o infracțiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul;c) s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu;d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune, cu interdicția exercitării profesiei.Art. 27^4. - În vederea modificării sau suspendării raportului de serviciu, în cazurile prevăzute de prezenta secțiune, polițistul se numește într-un stat de organizare, denumit în continuare stat anexă.Art. 27^5. - Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului se dispun sau, după caz, se constată prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  §2. DelegareaArt. 27^6. - (1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către polițist a unor activități corespunzătoare postului ocupat, în afara locului său de muncă, în aceeași unitate sau într-o altă unitate. Delegarea se dispune în interesul unității în care este încadrat polițistul sau în interesul unității ierarhic superioare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe perioada delegării, polițistul poate exercita, cu acordul său scris, alte activități decât cele corespunzătoare postului ocupat, stabilite în actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu.Art. 27^7. - Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al polițistului.  +  §3. DetașareaArt. 27^8. - (1) Detașarea polițistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă și exercitarea atribuțiilor în cadrul altor unități/structuri din Ministerul Afacerilor Interne ori la alte instituții sau autorități publice, la solicitarea acestora. În mod excepțional și numai cu acordul scris al polițistului, prin detașare se poate schimba și specificul muncii.(2) Detașarea se dispune în interesul unității în cadrul căreia polițistul urmează să își desfășoare activitatea.(3) Detașarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a polițistului îi permite exercitarea atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care urmează să fie numit temporar.(4) Detașarea polițistului se dispune pe un post vacant sau temporar vacant.Art. 27^9. - (1) Detașarea poate fi dispusă fără acordul polițistului pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Detașarea polițistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni se poate dispune numai cu acordul său.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), detașarea polițistului, cu acordul său scris, în cadrul unor autorități publice se face pe perioada stabilită prin dispozițiile legale în vigoare aplicabile situațiilor respective.Art. 27^10. - (1) Detașarea polițistului la instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, la alte autorități și instituții publice sau la Corpul Național al Polițiștilor se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.(2) Detașarea la instituții de apărare națională, ordine publică și securitate națională sau la alte autorități și instituții publice se poate face, în condițiile legii, și fără numirea în statul anexă, situație în care unitatea are obligația de a rezerva postul ocupat de către polițist anterior detașării.Art. 27^11. - Încetarea detașării realizată potrivit art. 27^10 alin. (1) determină revenirea polițistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcție potrivit art. 27^31.  +  §4. Dispoziții comune privind delegarea și detașareaArt. 27^12. - Polițistul poate refuza delegarea sau detașarea dacă se află în una dintre următoarele situații:a) graviditate;b) își crește singur copilul minor;c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical eliberat/ avizat de structurile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne, face contraindicată delegarea sau detașarea, raportat la atribuțiile de serviciu și condițiile de muncă specifice locului de muncă unde este detașat/delegat;d) este singurul întreținător al familiei;e) alte motive personale temeinic justificate.Art. 27^13. - Delegarea, respectiv detașarea încetează în următoarele situații:a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;b) desfășurarea activității care a impus delegarea, respectiv detașarea nu mai este necesară;c) șeful unității în care este încadrat polițistul își retrage acordul cu privire la detașarea polițistului;d) la cererea polițistului, când a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 27^12.  +  §5. Participarea la misiuni internaționaleArt. 27^14. - (1) Participarea polițistului la o misiune internațională care presupune desfășurarea altor activități decât cele corespunzătoare postului se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.(2) Încheierea misiunii internaționale determină revenirea polițistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcție potrivit art. 27^31.  +  §6. ÎmputernicireaArt. 27^15. - (1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor unei funcții de conducere, pe un post vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcție de conducere ori nu este prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepția perioadei concediului de odihnă.(2) Poate fi împuternicit polițistul care îndeplinește condițiile de studii prevăzute în fișa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare.(3) Pe perioada împuternicirii, polițistul beneficiază, după caz, și de drepturile care se cuvin polițistului detașat.Art. 27^16. - (1) Polițistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul polițistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului.(2) În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situației care a condus la vacantarea temporară a postului.Art. 27^17. - Împuternicirea încetează în următoarele situații:a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;b) la ocuparea postului;c) la revenirea titularului postului;d) la solicitarea scrisă a polițistului împuternicit;e) la inițiativa persoanei care a dispus-o.  +  §7. TransferulArt. 27^18. - (1) Transferul polițistului se realizează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, la instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.(2) Transferul se realizează:a) în interesul serviciului, cu acordul polițistului;b) la cererea polițistului, cu acordul conducătorilor instituțiilor prevăzute la alin. (1).  +  §8. MutareaArt. 27^19. - Polițistul poate fi mutat în aceeași unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeași localitate sau din altă localitate, cu acordul șefului unității în care este încadrat, precum și al șefului unității în care urmează să se mute, în următoarele situații:a) în interesul serviciului;b) la cererea polițistului.Art. 27^20. - Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al polițistului.  +  §9. Punerea la dispozițieArt. 27^21. - (1) Polițistul este pus la dispoziție în vederea numirii într-o funcție, prin aplicarea prevederilor art. 27^31, în următoarele situații:a) ca urmare a desființării postului ocupat, prin reorganizarea activității Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unități;b) când nu poate fi repus în funcția deținută anterior, la încetarea motivului numirii într-un stat anexă;c) ca urmare a clasării «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini atribuțiile funcției deținute;d) când sunt retrase de către autoritățile competente avizele, autorizațiile sau atestările necesare exercitării funcției;e) când un alt polițist este repus în funcția deținută anterior, potrivit art. 27^29 sau ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă;f) la eliberarea din funcție, cu acordul său, din motive neimputabile.(2) Polițistul este pus la dispoziție când față de acesta s-a pus în mișcare acțiunea penală, cu excepția situației în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare pentru o infracțiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul.(3) Punerea la dispoziție în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) și e) și alin. (2) se constată la data luării la cunoștință a respectivelor situații.(4) Polițistul este pus la dispoziția unității din care face parte sau, cu acordul lui, la dispoziția altei unități.Art. 27^22. - Situația polițistului pus la dispoziție se soluționează astfel:a) pentru polițistul prevăzut la art. 27^21 alin. (1), în termen de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 6 luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;b) pentru polițistul prevăzut la art. 27^21 alin. (2), atunci când se dispune clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal.Art. 27^23. - (1) Pe perioada punerii la dispoziție, polițistul îndeplinește acele sarcini și atribuții stabilite în scris de șeful unității, comunicate sub semnătură.(2) În situația în care față de polițist s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, acestuia i se stabilesc sarcini și atribuții de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfășurare a procesului penal.(3) Polițistul pus la dispoziție beneficiază de drepturile bănești prevăzute de legislația privind salarizarea polițiștilor aflați în această situație, precum și de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.  +  §10. SuspendareaArt. 27^24. - Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuțiilor de către polițist.Art. 27^25. - Raportul de serviciu al polițistului se suspendă de drept în următoarele situații:a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauțiune și s-a dispus interdicția exercitării profesiei;c) îndeplinește o funcție de conducere salarizată în cadrul organizațiilor sindicale, constituite potrivit legii;d) este numit într-o funcție în cadrul cabinetului demnitarului, în afara Ministerului Afacerilor Interne;e) este dispărut, iar dispariția a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;f) a fost instituită carantina, în condițiile legii;g) forță majoră;h) nu susține evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activității, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacității de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenței unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.Art. 27^26. - (1) Raportul de serviciu al polițistului se poate suspenda, la inițiativa sa, în următoarele situații:a) pentru efectuarea concediului de creștere a copilului;b) pentru desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale;c) însoțește soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, în condițiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a polițistului, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 ani.Art. 27^27. - (1) Încetarea suspendării are loc la data prevăzută în actul administrativ, emis în acest scop.(2) În situația în care în actul administrativ de suspendare nu este prevăzută perioada suspendării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivului care a determinat suspendarea, polițistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte.(3) Emiterea unui aviz psihologic de către un psiholog cu atribuții de exercitare a actului psihologic în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, în situația prevăzută la art. 27^25 lit. h), constituie motiv de încetare a suspendării.Art. 27^28. - (1) Polițistul aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 27^25, art. 27^26 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2) se numește într-o funcție identică în statul anexă constituit în acest scop. La încetarea suspendării, polițistul este numit în funcție potrivit art. 27^31.(2) În situația suspendării raportului de serviciu pentru efectuarea concediului de creștere a copilului, unitatea are obligația de a rezerva postul ocupat de către polițist anterior suspendării.(3) Polițistului suspendat i se retrag lucrările, armamentul și echipamentele care i-au fost repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.  +  §11. Dispoziții comune privind punerea la dispoziție și suspendareaArt. 27^29. - Atunci când s-a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, polițistul este repus în funcția deținută și în toate drepturile avute la data punerii la dispoziție sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție sau suspendării.Art. 27^30. - (1) Atunci când s-a dispus condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracțiune săvârșită din culpă care nu este în legătură cu serviciul, menținerea în activitate a polițistului se analizează la nivelul unității din care acesta face parte.(2) În situația aprobării menținerii în activitate, polițistul este numit în funcție potrivit art. 27^31.  +  §12. Numirea în funcție și recunoașterea unor drepturiArt. 27^31. - Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcție este următoarea:a) în funcția ocupată anterior, dacă este vacantă;b) într-o funcție similară, în unitatea din care face parte;c) într-o funcție similară, în altă unitate;d) într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care face parte;e) într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate;f) într-o funcție inferioară gradului profesional deținut, în unitatea din care face parte;g) într-o funcție inferioară gradului profesional deținut, în altă unitate.Art. 27^32. - (1) Perioada în care un polițist a exercitat atribuțiile unei funcții de conducere prin împuternicire constituie vechime în funcții de conducere.(2) Perioada suspendării raporturilor de serviciu nu constituie vechime în serviciu, cu excepția situației când prin lege se dispune altfel.  +  Secţiunea a 4-a Ocuparea posturilor vacanteArt. 27^33. - Postul vacant se ocupă de polițistul care îndeplinește condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, precum și condițiile prevăzute de prezenta secțiune.Art. 27^34. - Postul de execuție vacant se ocupă prin:a) numirea absolventului instituției de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne sau care pregătește personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;c) concurs sau examen, după caz, în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3).Art. 27^35. - (1) Postul de conducere vacant se ocupă prin:a) concurs sau examen, după caz;b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcția este prevăzută cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deținut;c) numire directă, cu acordul scris al polițistului, pe același post sau pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deținut;d) alte cazuri prevăzute de lege.(2) Numirea directă prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în următoarele situații:a) ca urmare a reorganizării unității;b) ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui polițist în funcția de conducere ocupată;c) la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior polițistul a ocupat o funcție de conducere;d) ca urmare a punerii la dispoziție din motive neimputabile.Art. 27^36. - (1) În vederea ocupării postului vacant prin concurs sau examen, se constituie comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor. În cadrul comisiei de concurs pot funcționa subcomisii.(2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se alcătuiește dintr-un număr impar de membri. Aceștia au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, iar cel puțin unul dintre membri are studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.(3) Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), precum și desemnarea secretarilor acestora se stabilesc prin ordin/dispoziție emise potrivit competențelor.(4) Concursul se organizează de către unitatea în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant sau de eșaloanele superioare/unitățile care asigură coordonarea metodologică a structurilor în care se regăsesc posturile.(5) Concursul se poate organiza și pentru ocuparea mai multor posturi vacante din aceeași specialitate.Art. 27^37. - (1) Anunțul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afișează la sediul unității și se publică prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului, pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă.(2) Concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant care presupune desfășurarea activității sub o altă identitate decât cea reală se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate.Art. 27^38. - Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video.Art. 27^39. - (1) Concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant constă în susținerea unui test scris, care poate fi înregistrat/supravegheat video, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului.(2) În funcție de specificul atribuțiilor postului de execuție vacant, testul scris poate fi precedat de susținerea a cel puțin unei probe, cu relevanță directă pentru performanța pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio și/sau video, după cum urmează:a) probă practică;b) evaluarea performanței fizice;c) evaluarea competențelor lingvistice.Art. 27^40. - Comisia de concurs elaborează subiectele și baremele de corectare/apreciere și notare, în concordanță cu tematica și bibliografia stabilite.Art. 27^41. - (1) Evaluarea probelor prevăzute la art. 27^38 și 27^39 se face cu note de la 1 la 10.(2) Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.(3) Proba de evaluare a performanței fizice se apreciază și se promovează potrivit baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne.(4) Candidații sunt declarați «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.(5) Rezultatele finale ale concursului se înscriu într-un tabel nominal și se aduc la cunoștință prin afișare.Art. 27^42. - (1) În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.(2) În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.Art. 27^43. - (1) În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant, mai mulți candidați au aceeași notă, iar concursul a constat și în susținerea unei probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.(2) În situația în care au fost susținute mai multe probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care a obținut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.(3) În situația în care concursul a constat doar în susținerea probei scrise, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.Art. 27^44. - (1) Polițistul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorii sau la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afișare.(2) Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.(3) Admiterea contestației la proba/probele eliminatorie/ eliminatorii are drept consecință replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei/probelor respective.(4) Nota acordată după soluționarea contestației la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.(5) Rezultatele la contestații se aduc la cunoștință prin afișare.Art. 27^45. - Agentul de poliție care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofițer, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;c) nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) și h);d) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.Art. 27^46. - (1) La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa polițistul care:a) este declarat «apt medical» și «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală;c) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;d) îndeplinește condițiile de vechime și studii, conform alin. (2) și (3).(2) Condițiile de vechime necesare participării ofițerilor de poliție la concurs sunt:I. pentru funcția de inspector general și inspector general adjunct/similare și funcțiile superioare celei de șef serviciu/similare de la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne:a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 7 ani;b) vechime în funcții de conducere în unități ale Ministerului Afacerilor Interne - 4 ani;II. pentru funcțiile superioare celei de șef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I:a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 5 ani;b) vechime în funcții de conducere în unități ale Ministerului Afacerilor Interne - 3 ani;III. pentru funcțiile de șef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice și funcția de șef poliție oraș și adjunct șef poliție oraș:a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 2 ani;b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani;IV. pentru funcția de șef birou/similară, de la toate nivelurile ierarhice:a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 2 ani;b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 2 ani.(3) Prevederile alin. (2) pct. IV se aplică și pentru participarea agenților de poliție la concursul de ocupare a funcțiilor pentru care agenții de poliție beneficiază de indemnizație de conducere.(4) Poate participa la concursul pentru ocuparea funcțiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II, III ofițerul de poliție care a absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază.(5) Face excepție de la condițiile prevăzute la alin. (2) pct. IV funcția de șef birou dacă unitatea nu are prevăzută o funcție de ofițer de execuție în domeniu.(6) Funcția similară se stabilește prin raportare la coeficientul de ierarhizare, nivelul ierarhic și gradul profesional prevăzut.Art. 27^47. - (1) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcții de execuție i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1). Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională nu se comunică.(2) Candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcții de execuție în situația prevăzută la art. 9 alin. (2) sau pentru ocuparea unui post de conducere vacant, din statul de organizare al altei unități decât cea în care este încadrat, se mută în interesul serviciului, fără acordul șefului unității cedente.Art. 27^48. - În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.21. Articolele 46 și 47 se abrogă.22. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Perioada în care raporturile de serviciu ale polițiștilor sunt suspendate potrivit prevederilor art. 27^25 lit. c) constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcțiile de conducere din organizația sindicală se echivalează cu funcțiile prevăzute în legislația privind salarizarea polițiștilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca polițist.23. Articolul 65 se abrogă.24. La articolul 69 alineatul (1), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, după expirarea perioadei de punere la dispoziție sau, pe parcursul acesteia, la cererea polițistului, în condițiile art. 27^21 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcție;25. La articolul 69 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) când polițistul nu a susținut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condițiile art. 27^25 lit. h).26. La articolul 73, alineatul (7) se abrogă.27. După articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 74^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 74^1Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc aspecte procedurale cu privire la:a) organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională a polițistului, precum și a concursurilor și examenelor prevăzute de prezenta lege;b) nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.28. Articolul 78 se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, polițiștii suspendați se numesc, cu acordul lor, în statele anexă în condițiile prezentului act normativ și se emit ordinele ministrului afacerilor interne prevăzute la art. 74^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  p. Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Valentina Conțescu,
  secretar se stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Enache Jiru,
  secretar se stat
  București, 16 iunie 2016.Nr. 21.------