INSTRUCŢIUNI din 21 septembrie 2011(*actualizate*)privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă(actualizate până la data de 13 iunie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobate de ORDINUL nr. 2.561/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 682 din 26 septembrie 2011.

    ──────────
    1. IntroducereCadrul instituţional, legal şi tehnic, conform căruia instrumentele structurale sunt gestionate pentru obiectivul convergenţă, este stabilit prin:- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară;- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.În vederea derulării operaţiunilor necesare finanţării programelor operaţionale prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de coeziune (FC) în cadrul obiectivului convergenţă, Trezoreria Statului deschide conturi în moneda naţională la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, autorităţilor de management şi beneficiarilor finali. Aceste conturi se deschid şi funcţionează potrivit prezentelor instrucţiuni.----------Pct. 1 "Introducere" a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.157 din 23 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015.2. Deschiderea conturilor2.1. Pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a sumelor de la bugetul de stat, Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată deschide la Trezoreria Operativă Centrală următoarele conturi de disponibilităţi: a) contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă"; b) contul 54.01.01.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; c) contul 54.01.01.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; d) contul 54.01.01.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; e) contul 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; f) contul 54.01.01.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Regional"; g) contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"; h) contul 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Mediu"; i) contul 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"; j) contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale"; k) contul 54.01.03.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; l) contul 54.01.03.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; m) contul 54.01.03.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; n) contul 54.01.03.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; o) contul 54.01.03.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Regional"; p) contul 54.01.03.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"; q) contul 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Mediu"; r) contul 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"; s) contul 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale"; t) contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport".2.2. Pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a sumelor de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite în structura cărora funcţionează autorităţile de management deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti următoarele conturi de disponibilităţi: a) contul 54.01.06.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; b) contul 54.01.06.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; c) contul 54.01.06.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; d) contul 54.01.06.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; e) contul 54.01.06.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Regional"; f) contul 54.01.06.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport"; g) contul 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Mediu"; h) contul 54.01.02.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; i) contul 54.01.02.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; j) contul 54.01.02.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; k) contul 54.01.02.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; l) contul 54.01.02.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Regional"; m) contul 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Mediu"; n) contul 54.01.04.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; o) contul 54.01.04.02 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; p) contul 54.01.04.03 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; q) contul 54.01.04.04 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; r) contul 54.01.04.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional Regional"; s) contul 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Mediu"; t) contul 54.01.05.01 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; u) contul 54.01.05.02 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; v) contul 54.01.05.03 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; x) contul 54.01.05.04 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; y) contul 54.01.05.05 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Regional". z) contul 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Mediu".2.3. Plăţile dispuse în limita creditelor bugetare deschise pentru cofinanţarea proiectelor de la bugetul de stat, pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri comunitare, pentru prefinanţarea proiectelor de la bugetul de stat şi pentru cheltuieli neeligibile se efectuează prin următoarele conturi: a) 23A51040056... «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană...», deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe seama Ministerului Finanţelor Publice.Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale se fundamentează ţinându-se cont de plăţile şi estimările de plăţi ce urmează a fi efectuate în trimestrul pentru care se solicită deschiderea creditelor, la nivelul prevederilor bugetare aprobate şi repartizate pentru trimestrul respectiv. Transferul din conturile 23A51040056... «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană...» în conturile de disponibil corespunzătoare se face cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţilor.----------Lit. a) a subpct. 2.3. al pct. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016. b) 23 ... «Cheltuieli ale bugetului de stat ...», deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe seama fiecărui ordonator principal de credite în structura căruia funcţionează autorităţile de management. Din acest cont se transferă fondurile în conturile de disponibil gestionate de Autoritatea de management.Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele ordonatorilor principali de credite în structura cărora funcţionează autorităţile de management se fundamentează ţinându-se cont de plăţile ce urmează a fi efectuate în luna pentru care se solicită deschiderea creditelor. Transferul din conturile 23 ... «Cheltuieli ale bugetului de stat ...» în conturile de disponibil corespunzătoare se face cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţilor.----------Lit. b) a subpct. 2.3. al pct. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016.2.4. Sumele primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 şi sumele reconstituite conform art. 1 alin (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 se virează în contul 20.45.01.22 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up», deschis pe codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.------------Pct. 2.4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 20 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 27 august 2012.3. Funcţionarea conturilor3.1. În contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.1.1. Încasări provenite din:- sume în lei transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul deschis la Banca Naţională a României;- sume în lei primite de la bugetul de stat din bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale de la poziţia distinctă 56.41 «Sume aferente diferenţei de dobândă la disponibilităţile aferente programelor operaţionale finanţate prin fonduri structurale» din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă», pentru finanţarea dobânzii nete negative bonificate de Banca Naţională a României şi reîntregirea cu aceste sume a conturilor deschise de Ministerul Finanţelor Publice la Banca Naţională a României.----------Punctul 3.1.1. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.157 din 23 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015.3.1.2. Plăţi:- sumele în lei transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile programelor operaţionale corespunzătoare 54.01.01.01... 54.01.01.07 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional...»;- echivalentul în lei al sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 şi al sumelor reconstituite conform art. 1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se transferă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up»;- echivalentul în lei al sumelor în euro reprezentând dobânda netă negativă bonificată de Banca Naţională a României prin care se alimentează contul de disponibil în lei al acestei bănci RO64NBORROBP000000XXXXXX;- echivalentul în lei al sumelor în euro reprezentând dobânda acumulată la contul deschis la Banca Naţională a României pentru sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, care se transferă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.31.09.00 «Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013 precum şi programelor de cooperare transfrontalieră» cu codul de identificare fiscală al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv al Ministerului Transporturilor, şi cu codul de identificare fiscală 8609468, în cazul ordonatorului principal de credite Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale, deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;- echivalentul în lei al sumelor în euro reprezentând dobânda acumulată la contul deschis la Banca Naţională a României pentru sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, care se transferă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.31.09.00 «Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră» cu codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management;- echivalentul în lei al sumelor în euro reprezentând dobânda acumulată la contul deschis la Banca Naţională a României pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Serbia 2007-2013 şi Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată conform prevederilor art. X alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, care se transferă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.31.09.00 «Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră» cu codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management;----------Pct. 3.1.2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.157 din 23 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015.3.2. În conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional..." se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.2.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă"; b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată între conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional..." pentru continuarea finanţării unui program din disponibilităţile unui alt program operaţional; c) sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale" şi 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"; d) sume restituite de autorităţile de management din conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...", deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în cazul plăţilor indirecte, reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile neutilizate/solicitate de Comisia Europeană; e) sume restituite de beneficiari/recuperate de organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport", reprezentând prefinanţare neutilizată din instrumente structurale şi restituită/recuperată conform prevederilor legale, pentru plăţile directe; f) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport" în contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport", pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.2.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management, pentru plăţile indirecte; b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.01.06 în conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetului de stat pentru plăţile directe; c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată între conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional..." pentru continuarea finanţării unui program din disponibilităţile unui alt program operaţional; d) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale" în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat sau reconstituirii vărsămintelor din privatizare; e) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul în lei deschis la Banca Naţională a României, în vederea asigurării sumelor necesare operaţiunii de cumpărare de valută pentru alimentarea contului în lei deschis la Banca Naţională a României, în vederea efectuării plăţii sumelor neutilizate/solicitate de Comisia Europeană, ce urmează a fi restituite acesteia.3.3. În contul 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.3.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată, din contul 23A51040056 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană" pentru cofinanţarea programelor operaţionale din domeniul transporturilor;----------Lit. a) a pct. 3.3.1. a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "23.51.01.56 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" cu sintagma "23A51040056 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană>>. b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"; c) sume transferate de Autoritatea de management pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din cofinanţarea de la bugetul de stat, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.3.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile beneficiarilor; b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare şi Plată, la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite, în contul 223A51040056 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană", pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 20A363201 "Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi".----------Lit. b) a pct. 3.3.2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "contul 23.51.01.85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent», pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" cu sintagma "contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi» şi de pct. 2 al art. I din ordinul mai sus menţionat prin înlocuirea sintagmei "23.51.01.56 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" cu sintagma "23A51040056 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană>>.3.4. În contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.4.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată, din contul 23A51040056 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană" pentru prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri structurale;----------Lit. a) a subpct. 3.4.1 al pct. 3.4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "23.51.01.56 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" cu sintagma "23A51040056 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană>>. b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional...." pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare şi a prefinanţării sau reconstituirea vărsămintelor din privatizare; c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional...." pentru folosirea ulterioară a acestora; d) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 50.62 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri PHARE" la finalizarea programului PHARE; e) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 50.16.04 "Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente programului SAPARD", reprezentând sume încasate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 3.850/2009 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului SAPARD; f) sume transferate de Direcţia generală trezorerie şi datorie publică, la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată, din contul 65.01.01 «Decontări în contul trezoreriei centrale - operaţiuni proprii» deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală;----------Lit. f) a subpct. 3.4.1 al pct. 3.4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016. g) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul deschis la Banca Naţională a României, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor încasate în euro din venituri din privatizare, pentru asigurarea necesarului de finanţare al autorităţilor de management.------------Lit. g) a pct. 3.4.1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 541 din 24 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 25 aprilie 2013. h) echivalentul în lei al sumelor transferate trimestrial de Autoritatea de Certificare şi Plată, reprezentând dobânda pozitivă, cu excepţia celei acumulate pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Serbia 2007-2013 şi Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, acumulată la disponibilităţile din contul deschis la Banca Naţională a României, rămasă neutilizată în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la art. X alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015.----------Lit. h) a pct. 3.4.1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.157 din 23 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015.3.4.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional...."; b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare şi Plată la solicitarea ordonatorului principal de credite, cu consultarea Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau până la închiderea programului, în contul 23A51040056 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană", pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi»;----------Lit. b) a subpct. 3.4.2 al pct. 3.4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "contul 23.51.01.85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent», pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" cu sintagma "contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi» şi de pct. 2 al art. I din ordinul mai sus menţionat prin înlocuirea sintagmei "23.51.01.56 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" cu sintagma "23A51040056 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană>>. c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul 65.01.01 «Decontări în contul trezoreriei centrale - operaţiuni proprii» deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală;----------Lit. c) a subpct. 3.4.2 al pct. 3.4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016. d) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul deschis la Banca Naţională a României, în vederea restituirii sumelor neutilizate din venituri din privatizare.------------Lit. d) a pct. 3.4.2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 541 din 24 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 25 aprilie 2013.3.5. În conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional..." se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.5.1. Încasări provenite din:- sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale".3.5.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management, în cazul plăţilor indirecte; b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetului de stat, în cazul plăţilor directe; c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale"; d) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.03.06 în contul 54.01.06.06 deschis la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, reprezentând alocare temporară din vărsăminte din privatizare.3.6. În contul 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Transport" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.6.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată din contul 23A51040056 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană" pentru cheltuieli neeligibile;----------Lit. a) a pct. 3.6.1. a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "23.51.01.56 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" cu sintagma "23A51040056 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană>>. b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport".3.6.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul beneficiarilor; b) sumele neutilizate/recuperate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare şi Plată la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite în contul 23A51040056 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană" pentru cheltuieli neeligibile, pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi».----------Lit. b) a pct. 3.6.2. a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "contul 23.51.01.85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent», pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" cu sintagma "contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi» şi de pct. 2 al art. I din ordinul mai sus menţionat prin înlocuirea sintagmei "23.51.01.56 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" cu sintagma "23A51040056 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană>>.3.7. În contul 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.7.1. Încasări provenite din:- sume transferate de autorităţile de management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional...", în cazul plăţilor indirecte.3.7.2. Plăţi:- sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.01.01... 54.01.01.05 şi 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional....".3.8. În conturile 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.8.1. Încasări provenite din:- sume de la beneficiari, în cazul plăţilor directe, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli apărute în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune.3.8.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"; b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"; c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Transport".3.9. În conturile 54.01.06.01.... 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional....", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.9.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile sale, respectiv 54.01.01.01... 54.01.01.05 şi 54.01.01.07, deschise la Trezoreria Operativă Centrală pentru finanţarea programelor operaţionale ale obiectivului convergenţă; b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional..."; c) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană; d) sume restituite de beneficiari/recuperate de organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentând prefinanţare neutilizată din instrumente structurale şi restituită/recuperată conform prevederilor legale, pentru plăţile indirecte; e) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional...". f) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia funcţionează Autoritatea de management din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat".------------Lit. f) a pct. 3.9.1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 20 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 27 august 2012.3.9.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate iniţial cheltuielile; b) sume transferate de Autoritatea de management în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată 54.01.01.01... 54.01.01.05 şi 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional..."; c) sume utilizate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din contul 54.01.06.06, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispoziţiile art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora.3.10. În conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 şi 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional...", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.10.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia funcţionează Autoritatea de management din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", pentru cofinanţarea de la bugetul de stat a proiectelor; b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional..."; c) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din cofinanţarea de la bugetul de stat, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.10.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor, pentru cofinanţarea de la bugetul de stat a proiectelor; b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi».----------Lit. b) a pct. 3.10.2. a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "contul 23.51.01.85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent», pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" cu sintagma "contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi».3.11. În conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional...", deschise la dispoziţia autorităţilor de management la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.11.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia funcţionează Autoritatea de management din contul 23... "Cheltuieli...", pentru finanţarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile; b) sumele transferate de Autoritatea de Management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional...".3.11.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de management către beneficiari, pentru finanţarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile; b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi»;----------Lit. b) a subpct. 3.11.2. al pct. 3.11. a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "contul 23.51.01.85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent», pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" cu sintagma "contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi». c) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional...", în vederea transferării în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional..." şi/sau în conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 şi 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional...", pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană; d) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor pentru finanţarea rambursărilor aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.12. În conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional...", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.12.1. Încasări provenite din: a) sume de la beneficiari, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli apărute în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune; b) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional...", în scopul virării acestora în conturile 54.01.06.01.... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...." şi/sau în conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 şi 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional...", pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.12.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.06.01.... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...."; b) sume transferate de Autoritatea de management în conturile de cofinanţare 54.01.02.01... 54.01.02.05 şi 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional..."; c) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional..."; d) sume transferate de Autoritatea de management în contul 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale" al Autorităţii de Certificare şi Plată.4. Efectuarea operaţiunilor de către Autoritatea de Certificare şi Plată şi Trezoreria Operativă Centrală4.1. Transferul de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor în lei din contul deschis la Banca Naţională a României în contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (operaţiune prevăzută la pct. 3.1.1): (1) Autoritatea de Certificare şi Plată notifică în ziua T-1 Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică asupra efectuării schimbului valutar în ziua T. (2) Ca urmare a schimbului valutar, Banca Naţională a României plăteşte contravaloarea în lei a valutei în contul curent general al Trezoreriei Statului în ziua T. (3) În ziua T, Trezoreria Operativă Centrală transferă, pe bază de notă contabilă, în contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă" contravaloarea în lei a valutei încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.4.2. Transferul de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor în lei din contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă" în conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 deschise pe programe operaţionale: (1) Autoritatea de Certificare şi Plată transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinul de plată astfel: a) în ziua T, până la ora 13,30 - prin e-mail/fax, pentru plăţile de mare valoare şi plăţile interne (locale şi intertrezorerii); b) în ziua T, până la ora 12,00 - prin e-mail/fax, pentru plăţile de mică valoare; c) în prima zi lucrătoare de la data transmiterii prin e-mail/fax se prezintă OPT în original Trezoreriei Operative Centrale. (2) Trezoreria Operativă Centrală procesează şi decontează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în ziua T.4.3. Decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru transferul sumelor între celelalte conturi prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 se efectuează după cum urmează: (1) Autoritatea de Certificare şi Plată transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în original, astfel: a) în ziua T, până la ora 13,30, pentru plăţile de mare valoare şi plăţile interne (locale şi intertrezorerii); b) în ziua T, până la ora 12,00, pentru plăţile de mică valoare. (2) Trezoreria Operativă Centrală procesează şi decontează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în ziua T.------------Pct. 4.3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 20 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 27 august 2012.4.4. a) Deschiderea de credite din bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţiile globale distincte «Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană» şi «Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul mecanismului topup», în vederea alimentării de la bugetul de stat a conturilor de cofinanţare a programelor operaţionale din domeniul transporturilor 54.01.02.06 [operaţiune prevăzută la pct. 3.3.1 lit. a)], a contului 54.01.04.06, de cheltuieli neeligibile [operaţiune prevăzută la pct. 3.6.1 lit. a)] şi a contului 54.01.03.00 de prefinanţare a programelor operaţionale de la bugetul de stat şi de continuare a finanţării în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană [operaţiune prevăzută la pct. 3.4.1 lit. a)];----------Lit. a) a pct. 4.4. a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016. b) Deschiderea de credite din bugetul de stat titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul «Sume aferente diferenţei de dobândă la disponibilităţile aferente programelor operaţionale finanţate prin fonduri structurale, cod 56.41» în vederea alimentării contului 54.01.01.00 cu sume de la bugetul de stat în scopul reîntregirii disponibilităţilor din conturile deschise la Banca Naţională a României, gestionate de Autoritatea de Certificare şi Plată, afectate de sumele reprezentând dobânda netă negativă determinată ca diferenţă între dobânda pozitivă şi negativă, bonificată de Banca Naţională a României.----------Lit. b) a pct. 4.4. a fost modificată a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016.4.4.1. Pentru efectuarea operaţiunilor pentru deschiderea de credite bugetare, prevăzute la punctul 4.4 literele a) şi b), se procedează în felul următor: (1) În vederea finanţării necesarului de plată al autorităţilor de management, Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte cererea pentru deschiderea de credite bugetare de la capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», cu detaliere pe celelalte subdiviziuni corespunzătoare ale clasificaţiei bugetare, însoţită de dispoziţia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare, nota de fundamentare şi nota justificativă, la nivelul prevederilor bugetare aprobate şi repartizate pentru trimestrul respectiv. Documentele menţionate se transmit controlului financiar preventiv propriu. După aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra cererii pentru deschiderea de credite bugetare, dispoziţiei bugetare privind repartizarea creditelor bugetare şi notei justificative, acestea se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite. (2) În vederea reîntregirii disponibilităţilor afectate de dobânda netă negativă bonificată de Banca Naţională a României şi a estimărilor Autorităţii de Certificare şi Plată de calcul al dobânzii BNR pentru perioada următoare (trimestru), Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte cererea pentru deschiderea de credite bugetare de la capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», cu detaliere pe celelalte subdiviziuni corespunzătoare ale clasificaţiei bugetare, însoţită de dispoziţia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare, nota de fundamentare şi nota justificativă, la nivelul prevederilor bugetare aprobate şi repartizate pentru trimestrul respectiv. Documentele menţionate se transmit controlului financiar preventiv propriu. După aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra cererii pentru deschiderea de credite bugetare, dispoziţiei bugetare privind repartizarea creditelor bugetare şi notei justificative, acestea se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite. (3) În baza cererii aprobate de ordonatorul principal de credite, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare conform metodologiei în vigoare.----------Subpct. 4.4.1. al pct. 4.4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016.4.4.2. Transferul sumelor în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06, respectiv 54.01.01.00 ale Autorităţii de Certificare şi Plată: (1) a) În baza sumelor solicitate de autorităţile de management prin cereri de fonduri, Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul bugetar individual/global, Nota de lichidare şi ordonanţarea de plată. Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul individual/global şi ordonanţarea de plată, însoţite de Nota de lichidare semnată de ordonatorul principal de credite, se transmit controlului financiar preventiv propriu. După aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra Propunerii de angajare a unei cheltuieli, Angajamentului individual/global şi ordonanţării de plată, acestea se transmit ordonatorului principal de credite pentru semnare. În baza ordonanţării de plată, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul 23A51040056... deschis la Trezoreria Operativă Centrală în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autorităţii de Certificare şi Plată, deschise la Trezoreria Operativă Centrală. b) În baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul bugetar individual/global, Nota de lichidare şi ordonanţarea de plată. Documentele menţionate se întocmesc la nivelul echivalentului în lei al sumelor reprezentând dobândă negativă, care se calculează prin aplicarea asupra sumei notificate de Banca Naţională a României a cursului de schimb al acesteia la data efectuării deschiderii de credite de către Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, majorat cu 2%. Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul individual/global şi ordonanţarea de plată, însoţite de Nota de lichidare semnată de ordonatorul principal de credite, se transmit controlului financiar preventiv propriu. După aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra Propunerii de angajare a unei cheltuieli, Angajamentului individual/global şi Ordonanţării de plată, acestea se transmit ordonatorului principal de credite pentru semnare. În baza ordonanţării de plată, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul 23A51040056... deschis la Trezoreria Operativă Centrală în contul 54.01.01.00 al Autorităţii de Certificare şi Plată, deschis la Trezoreria Operativă Centrală.----------Alin. (1) al subpct. 4.4.2. al pct. 4.4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016. (2) Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică întocmeşte ordinul de plată până cel târziu la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonanţarea de plată. (3) Trezoreria Operativă Centrală pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 şi 54.01.01.00 în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestui cont. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al subpct. 4.4.2. al pct. 4.4 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016.4.4.3. Transferul sumelor recuperate/neutilizate la bugetul de stat (1) La sfârşitul perioadei de programare bugetară sau pe parcursul acesteia, în funcţie de creditele bugetare disponibile la poziţiile globale distincte «Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană», «Sume aferente diferenţei de dobândă la disponibilităţile aferente programelor operaţionale finanţate prin fonduri structurale, cod 56.41», respectiv «Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul mecanismului top-up», Autoritatea de Certificare şi Plată transferă parţial sau integral sumele aflate în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 şi 54.01.01.00, după cum urmează:- în contul 23A51040056... «Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană...» (deschis la Trezoreria Operativă Centrală), restituirile de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent;- în contul 20A363201 «Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi», restituirile de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi.----------Alin. (1) al al subpct. 4.4.3. al pct. 4.4. al a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016. (2) În limita sumelor recuperate în contul 23A51040056 pot fi efectuate redistribuiri de fonduri pentru alte destinaţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2) al al subpct. 4.4.3. al pct. 4.4. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 31 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "23.51.01.56" cu sintagma "23A51040056". (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt supuse vizei de control financiar preventiv.4.4.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat în cazul autorităţilor de managementDeschiderea şi reîntregirea creditelor din bugetul ordonatorilor principali de credite, în structura cărora funcţionează Autoritatea de management, în contul 23... [operaţiune prevăzută la pct. 2.3. lit. b)], se efectuează conform procedurilor de lucru în vigoare.4.4.5. Transferul de către Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 deschise la Trezoreria Operativă Centrală [operaţiune prevăzută la pct. 3.2.2 lit. e)] a sumelor necesare operaţiunii de cumpărare de valută pentru alimentarea contului în lei deschis la Banca Naţională a României, în vederea efectuării plăţii sumelor neutilizate/solicitate de Comisia Europeană, ce urmează a fi restituite acesteia, conform convenţiei încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu Banca Naţională a României.----------Pct. 4.4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.157 din 23 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015.4.5. Transmiterea documentelor în relaţia Autoritatea de Certificare şi Plată - Trezoreria Operativă Centrală4.5.1. Transmiterea documentelor de către Autoritatea de Certificare şi Plată (1) Transmiterea documentelor de plată sau a altor documente se realizează potrivit prevederilor pct. 4.1 şi 4.2. (2) Persoanele autorizate să semneze documentele de plată şi specimenele de semnături ale acestora vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.Adresele de e-mail (din domeniul mfinante.ro) de pe care vor fi transmise documentele de plată sau alte documente, precum şi numele persoanelor autorizate să realizeze transmisia electronică a documentelor prevăzute la pct. 4.1 şi 4.2 vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni. Formularul completat, prevăzut în anexa nr. 1, va fi aprobat de către conducătorul Autorităţii de Certificare şi Plată şi va fi transmis Trezoreriei Operative Centrale. (3) În formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni vor fi înscrise cel puţin două adrese de e-mail, care vor fi utilizate după cum urmează:- o adresă de e-mail va fi utilizată pentru transmiterea documentelor scanate în format pdf;- la rubrica "Subject" din e-mail se vor înscrie:● ACP - denumirea instituţiei care realizează transmiterea e-mailului;● natura documentelor transmise ("OPT" pentru ordine de plată; "Alte documente" pentru alte categorii de documente justificative);● numărul de ordine al e-mailului;● data e-mailului;● de exemplu, ACP OPT 12345/17.12.2007;- o adresă de e-mail va fi utilizată pentru confirmarea procesării operaţiunii menţionate în primul e-mail. Acesta va conţine cel puţin textul "Suntem de acord cu procesarea documentului/documentelor transmis/transmise prin e-mailul ACP/OPT/Alte documente număr e-mail/data e-mail";- la rubrica "Subject" din e-mail se vor înscrie:● ACP - denumirea instituţiei care realizează transmiterea e-mailului;● sintagma "Confirmare";● natura documentelor transmise ("OPT" pentru ordine de plată; "Alte documente" pentru alte categorii de documente justificative);● numărul de ordine al e-mailului;● data e-mailului;● de exemplu, ACP confirmare OPT 12345/17.12.2007.Nerespectarea acestor proceduri de transmitere a documentelor duce la neprocesarea lor de către Trezoreria Operativă Centrală.Trezoreria Operativă Centrală va transmite refuzul de a procesa documentele de plată la toate adresele de e-mail înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni. (4) În situaţia unor disfuncţionalităţi ale poştei electronice, se utilizează transmiterea documentelor prevăzute la pct. 4.1 şi 4.2 prin fax autentificat. Numărul faxului de pe care se va realiza transmisia documentelor va fi specificat în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.4.5.2. Transmiterea documentelor de către Trezoreria Operativă Centrală la Autoritatea de Certificare şi Plată (1) Trezoreria Operativă Centrală transmite Autorităţii de Certificare şi Plată în ziua T, până la ora 18,00, prin e-mail sau fax autentificat, extrasele aferente conturilor asupra cărora s-au efectuat operaţiuni de debitare/creditare în ziua respectivă. (2) Pentru operaţiunile efectuate, Trezoreria Operativă Centrală pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată extrasele de cont, în original, în prima zi lucrătoare următoare zilei T de debitare/creditare a conturilor Autorităţii de Certificare şi Plată.Persoanele autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală în relaţia cu Autoritatea de Certificare şi Plată şi adresele de e-mail de pe care se va realiza transmisia documentelor vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni.4.6. Transmiterea documentelor în relaţia cu Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti se realizează în conformitate cu procedurile de lucru în vigoare.5. Dobânzi şi comisioane (1) Pentru disponibilităţile din asistenţa financiară nerambursabilă aflate în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată, enumerate la pct. 3.1-3.8, ale autorităţilor de management, enumerate la pct. 3.9-3.12, precum şi ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifică dobânda. (2) Pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile Autorităţii de Certificare şi Plată, menţionate la pct. 3.1-3.8, ale autorităţilor de management, menţionate la pct. 3.9-3.12, precum şi prin conturile beneficiarilor de fonduri structurale şi de coeziune, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.  +  Anexa 1la instrucţiuniMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDIRECŢIA GENERALĂ AUTORITATEA DE CERTIFICARE ŞI PLATĂAdresa ....................................Tel. ......................................Fax .......................................FIŞĂcuprinzând specimenele de semnăturiVă comunicăm specimenele de semnături ale persoanelor autorizate să dispună transferul sumelor din conturile gestionate de Autoritatea de Certificare şi Plată, deschise la nivelul Trezoreriei Operative Centrale (cuprinse în anexă), împreună cu amprenta ştampilei, valabile de la data de ........................ .Prezentul formular înlocuieşte specimenele de semnături din formularul nr. ..................., depus la data de ................ (se completează dacă este cazul).┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ AMPRENTA ŞTAMPILEI ││┌────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────────┐│││Nr. │ │ │ Prima/a doua │ Specimenul ││││crt.│ Numele şi prenumele │ Funcţia │ semnătură │ de semnătură │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 1.│ │ │ │ │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 2.│ │ │ │ │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 3.│ │ │ │ │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 4.│ │ │ │ │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 5.│ │ │ │ │││└────┴─────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────────┘││ ││ Adresele de e-mail de pe care se realizează transmiterea/recepţionarea ││ documentelor: ││┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│││Nr. │ │ Adresa de e-mail ││││crt.│ Numele şi prenumele │ (obligatoriu în domeniul mfinante.ro) │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 1.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 2.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 3.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 4.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 5.│ │ │││└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘││ ││ Nr. de fax de pe care se realizează transmiterea documentelor în cazul ││ nefuncţionării sistemului informatic: ││┌────┬────────────────────────────────────┐ │││Nr. │ │ │││crt.│ Nr. de fax │ ││├────┼────────────────────────────────────┤ │││ 1.│ │ ││├────┼────────────────────────────────────┤ │││ 2.│ │ ││└────┴────────────────────────────────────┘ ││ ││ Director general, ││ ................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Lista conturilor deschise la Trezoreria Operativă Centrală, aflate la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă"54.01.01.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"54.01.01.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"54.01.01.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"54.01.01.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Regional"54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Mediu"54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale"54.01.03.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"54.01.03.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"54.01.03.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"54.01.03.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"54.01.03.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Regional"54.01.03.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Mediu"54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale"54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport".  +  Anexa 2la instrucţiuniMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDIRECŢIA GENERALĂ TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂAdresa ...........................Tel. .............................Fax ..............................Nr. ..............................LISTApersoanelor autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă CentralăVă comunicăm lista persoanelor autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală în relaţia cu Autoritatea de Certificare şi Plată, precum şi adresele de e-mail de pe care se va realiza transmisia documentelor. Prezenta listă înlocuieşte formularul nr. ......................., depus la data de .................. (se completează dacă este cazul).┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│││Nr. │ │ ││││crt.│ Numele şi prenumele │ Funcţia │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 1.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 2.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 3.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 4.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 5.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 6.│ │ │││└────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘││ ││ Adresele de e-mail de pe care se realizează transmiterea documentelor: ││┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│││Nr. │ │ Adresa de e-mail ││││crt.│ Numele şi prenumele │ (obligatoriu în domeniul mfinante.ro) │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 1.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 2.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 3.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 4.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 5.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 6.│ │ │││└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘││ ││ Nr. de fax de pe care se realizează transmiterea documentelor în cazul ││ nefuncţionării sistemului informatic: ││┌────┬────────────────────────────────────┐ │││Nr. │ │ │││crt.│ Nr. de fax │ ││├────┼────────────────────────────────────┤ │││ 1.│ │ ││├────┼────────────────────────────────────┤ │││ 2.│ │ ││└────┴────────────────────────────────────┘ ││ ││ Director general, ││ ................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------