LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*)privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016  Notă
  ──────────
  *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 55/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 14 aprilie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014.
  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informații între autoritățile competente din România și cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârșită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârșită fapta, precum și facilitarea executării de către autoritățile române a sancțiunilor aplicate pentru încălcări săvârșite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre și în statele participante.(2) În vederea realizării scopului prevăzut la alin. (1), prezenta lege stabilește:a) autoritatea publică română prin intermediul căreia se va asigura schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, în calitate de punct național de contact;b) modalitatea de efectuare a schimbului de informații prin utilizarea căutării automatizate a datelor de înmatriculare a vehiculelor și proprietarilor sau deținătorilor acestora;c) modalitatea de informare, de către autoritățile române competente, a proprietarului, deținătorului vehiculului sau a persoanei identificate în alt mod, cu privire la încălcarea, pe teritoriul României, a normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, dacă această încălcare este săvârșită cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru;d) regimul juridic al încălcărilor normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ce au fost săvârșite pe teritoriul României.(3) Prezenta lege se aplică în relația cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Irlanda, Regatul Danemarcei și Confederația Elvețiană, începând cu data la care aceste state vor face obiectul aplicării Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră.(4) Prezenta lege nu aduce atingere dispozițiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și normelor de drept internațional și european relevante în domeniul cooperării judiciare în materie penală.(5) Prezenta lege se aplică în relația cu un stat terț în baza și în condițiile acordului încheiat de un stat terț cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015, de la momentul intrării în vigoare a acestui acord.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;b) autorități române competente - autorități române cu atribuții stabilite potrivit legii pentru constatarea și sancționarea încălcărilor normelor de circulație care afectează siguranța rutieră prevăzute la art. 3 alin. (1), săvârșite pe teritoriul României;c) căutare automatizată - procedură de acces direct printr-un serviciu de comunicații electronice care presupune consultarea, de către autoritatea competentă a unui stat membru sau stat participant, în timp real, a sistemului de evidență aparținând altui/altor state membre sau state participante, sub formă de cerere transmisă, ori transmiterea, printr-un singur mesaj de comunicare, către punctele naționale de contact ale acestor state a unui lot de date conținând cereri sau răspunsuri multiple, care se va prelucra automatizat;d) punct național de contact - autoritate competentă desemnată de către un stat membru sau stat participant pentru schimbul de date privind înmatricularea vehiculului;e) stat participant - stat terț cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor;f) vehicul - orice autovehicul supus înmatriculării, conform legislației naționale a statului membru sau a statului participant;g) statul în care s-a săvârșit încălcarea - statul membru sau statul participant în care s-a săvârșit încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră;h) statul de înmatriculare - statul membru sau statul participant în care este înmatriculat vehiculul cu care s-a săvârșit încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră;i) exces de viteză - depășirea limitei maxim admise de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum, astfel cum această faptă este stabilită și sancționată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit legislației statului în care sa săvârșit încălcarea, altul decât România;j) nefolosirea centurii de siguranță - încălcarea obligației de a purta centura de siguranță sau de a folosi dispozitive de siguranță pentru copii, astfel cum această faptă este stabilită și sancționată potrivit Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare ori, după caz, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit legislației statului în care s-a săvârșit încălcarea, altul decât România;k) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului - nerespectarea obligației de a opri vehiculul la culoarea roșie a semaforului sau la orice alt semnal de oprire echivalent, astfel cum această faptă este stabilită și sancționată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit legislației statului în care s-a săvârșit încălcarea, altul decât România;l) conducerea sub influența alcoolului - conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, astfel cum această faptă este stabilită și sancționată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori, după caz, potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit legislației statului în care s-a săvârșit încălcarea, altul decât România;m) conducerea sub influența substanțelor psihoactive - conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența drogurilor sau a altor substanțe cu efecte similare, faptă stabilită și sancționată potrivit art. 336 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislației statului în care a fost constatată fapta, altul decât România, dacă fapta este prevăzută și sancționată și de legile din România;n) nefolosirea căștii de protecție - nerespectarea obligației de a purta casca de protecție în timpul circulației pe drumurile publice de către conducătorii motocicletelor/mopedelor și persoanele transportate pe acestea, astfel cum această faptă este stabilită și sancționată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit legislației statului în care sa săvârșit încălcarea, altul decât România;o) utilizarea unei benzi interzise - nerespectarea interdicției sau restricției de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare, astfel cum această faptă este stabilită și sancționată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit legislației statului în care s-a săvârșit încălcarea, altul decât România;p) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altui dispozitiv de comunicare în timpul conducerii - nerespectarea interdicției de a utiliza telefonul mobil sau alt echipament de comunicare în timpul conducerii fără utilizarea dispozitivului de tip "mâini libere", astfel cum această faptă este stabilită și sancționată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau nerespectarea interdicției de a utiliza telefonul mobil sau alt echipament de comunicare în timpul conducerii, astfel cum această faptă este stabilită și sancționată potrivit legislației statului în care s-a săvârșit încălcarea, altul decât România;q) deținătorul vehiculului - persoana fizică sau juridică, alta decât proprietarul, pe numele căreia este efectuată operațiunea de înmatriculare a vehiculului sau care este înscrisă în certificatul de înmatriculare ca utilizator al vehiculului în virtutea unui drept legal potrivit dispozițiilor legale sau, după caz, a legislației statului de înmatriculare, altul decât România.(2) Prin dispozitiv de siguranță pentru copii prevăzut la alin. (1) lit. j), în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori al Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege dispozitiv de fixare în scaun pentru copii.(3) Prin semnal de oprire echivalent culorii roșii a semaforului, prevăzut la alin. (1) lit. k), în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege lumina roșie a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulație reversibilă.(4) Prin echipament de comunicare, prevăzut la alin. (1) lit. p), în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege orice echipament tehnic având și funcția de telefon mobil.  +  Capitolul II Schimb transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră  +  Secţiunea 1 Domenii de aplicare  +  Articolul 3(1) Prezenta lege se aplică următoarelor încălcări ale normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, denumite în continuare încălcări:a) excesul de viteză;b) nefolosirea centurii de siguranță;c) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;d) conducerea sub influența alcoolului;e) conducerea sub influența substanțelor psihoactive;f) nefolosirea căștii de protecție;g) utilizarea unei benzi interzise;h) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii.(2) Schimbul transfrontalier de informații între statele membre, precum și între statele membre și statele participante, în cazul încălcărilor prevăzute la alin. (1), se realizează prin accesul punctelor naționale de contact ale acestor state la următoarele date privind înmatricularea vehiculelor aflate în sistemele de evidență aparținând altor state membre sau statelor participante:a) date privind vehiculele;b) date privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor.(3) Potrivit prezentei legi, schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră presupune accesul și obținerea datelor, în condițiile alin. (2), prin căutare automatizată realizată prin intermediul platformei informatice EUCARIS, a cărei componentă națională este administrată potrivit legii de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Afacerilor Interne, denumită în continuare DRPCIV.(4) Prevederile prezentei legi referitoare la accesul punctului național de contact român la datele privind înmatricularea vehiculelor din sistemele de evidență aparținând altor state membre sau statelor participante se aplică în situația încălcărilor săvârșite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate într-un alt stat membru sau într-un stat participant, dacă:a) au fost constatate de către autoritățile române competente cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic sau prin intermediul mijloacelor tehnice de constatare folosite în condițiile legii;b) autoritățile române competente nu dețin datele persoanelor responsabile de încălcări și efectuează investigații în vederea identificării acestora.  +  Secţiunea a 2-a Puncte naționale de contact și autoritățile române competente  +  Articolul 4(1) Se desemnează DRPCIV ca punct național de contact pentru România, în scopul:a) furnizării automate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) către punctele naționale de contact ale statelor membre și ale statelor participante, în condițiile prezentei legi;b) asigurării accesului autorităților române competente pentru a efectua căutarea automatizată a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) în sistemele de evidență ale statelor membre sau ale statelor participante, în condițiile prezentei legi.(2) Căutarea automatizată prevăzută la alin. (1) lit. b) și colectarea datelor privind înmatricularea vehiculelor de către autoritățile române competente se realizează prin intermediul DRPCIV, doar în vederea efectuării investigațiilor privind încălcările săvârșite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate într-un alt stat membru sau într-un stat participant.(3) Căutarea automatizată prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează în situația în care autoritățile române competente nu dețin datele persoanelor responsabile de încălcările săvârșite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate într-un alt stat membru sau într-un stat participant și efectuează investigații în vederea identificării acestora.(4) Căutarea automatizată prevăzută la alin. (1) lit. b) este condiționată de utilizarea de către autoritățile române competente a unui număr de înmatriculare complet.(5) Procedura de căutare și de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2), precum și elementele acestor date se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*) Notă
  ──────────
  *) A se vedea Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare și de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum și a elementelor acestor date, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 7 mai 2014, cu modificările ulterioare.
  ──────────
   +  Articolul 5(1) Punctele naționale de contact ale statelor membre, altele decât România, sunt autorizate:a) să acceseze automatizat Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, denumit în continuare RNEPCVI, constituit la nivelul DRPCIV potrivit Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare; șib) să efectueze căutări automatizate privind datele prevăzute la art. 3 alin. (2) existente în RNEPCVI.(2) Punctele naționale de contact ale statelor participante sunt autorizate să realizeze activitățile prevăzute la alin. (1) doar în condițiile acordului încheiat de statul terț cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015.(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) și (2) constă în conferirea accesului automatizat la RNEPCVI în vederea efectuării, de către autoritățile competente din statul în care s-a săvârșit încălcarea cu un vehicul înmatriculat în România, a investigațiilor referitoare la încălcări, astfel cum acestea sunt definite în legislația națională a acestui stat.(4) Obținerea de către punctele naționale de contact ale statelor în care s-a săvârșit încălcarea, altele decât România, a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2), prin căutare automatizată, se realizează în mod gratuit și este condiționată de utilizarea unui număr de înmatriculare complet.  +  Articolul 6(1) Autoritățile române competente, în temeiul prezentei legi, sunt abilitate:a) să participe la schimbul transfrontalier de informații referitoare la încălcări, prin utilizarea căutării automatizate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) în sistemele de evidență aparținând altor state membre sau statelor participante;b) să efectueze investigații pentru identificarea conducătorului vehiculului cu care a fost săvârșită încălcarea pe teritoriul României;c) să transmită scrisoarea de informare prevăzută la art. 13.(2) Autoritățile române competente se desemnează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7(1) În vederea efectuării investigațiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) privind încălcări săvârșite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru sau într-un stat participant, autoritățile române competente accesează datele privind înmatricularea vehiculului prevăzute la art. 3 alin. (2) din sistemele de evidență ale statului de înmatriculare. Accesarea se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data săvârșirii încălcării.(2) După obținerea datelor privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor cu care au fost săvârșite încălcările și după încadrarea juridică a faptelor, autoritățile române competente declanșează procedurile necesare pentru informarea acestora cu privire la inițierea demersurilor legale privind constatarea faptelor, în condițiile legii.(3) Procedurile prevăzute la alin. (2) presupun transmiterea, în condițiile prezentei legi, a scrisorii de informare prevăzute la art. 13 către proprietarii sau deținătorii vehiculelor cu care au fost săvârșite încălcările.(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător în situația în care, prin răspunsul la scrisoarea de informare, proprietarii sau deținătorii vehiculelor indică autorităților române competente o altă persoană care a săvârșit încălcarea.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), autoritățile române competente nu declanșează procedurile de informare prevăzute la alin. (3) atunci când încălcarea constituie contravenție și autoritatea se găsește în una dintre următoarele situații:a) în urma uneia sau mai multor informări anterioare adresate aceleiași persoane nu a fost primit răspuns;b) datele furnizate de sistemul de evidență sunt incomplete și nu au permis, la o solicitare anterioară, contactarea proprietarului/utilizatorului vehiculului.(6) În cazul prevăzut la alin. (5), datele obținute cu privire la proprietarii sau deținătorii vehiculelor cu care au fost săvârșite încălcările se șterg de îndată ce s-a constatat îndeplinirea condițiilor în cazul fiecăreia dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).(7) În cazul în care încălcarea de pe teritoriul României constituie infracțiune, sunt aplicabile dispozițiile Codului de procedură penală.
   +  Secţiunea a 3-a Protecția datelor cu caracter personal  +  Articolul 8Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autoritățile române competente și DRPCIV se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9În accepțiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, DRPCIV și autoritățile române competente desemnate potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (2) sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în temeiul prezentei legi, potrivit competențelor proprii.  +  Articolul 10(1) Datele colectate potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2), obținute în condițiile prezentei legi, sunt prelucrate de către autoritățile române competente numai în scopul stabilirii persoanei responsabile de încălcările săvârșite pe teritoriul României.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, autoritățile române competente sunt abilitate să își creeze sisteme de evidență a datelor cu caracter personal proprii potrivit scopului prevăzut la alin. (1), pentru:a) efectuarea investigațiilor privind încălcările săvârșite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru, altul decât România, sau într-un stat participant;b) facilitarea executării de către autoritățile române a sancțiunilor aplicate pentru încălcări săvârșite pe teritoriul României de către cetățeni sau rezidenți ai unui stat membru sau ai unui stat participant.(3) Condițiile privind organizarea și funcționarea sistemelor de evidență create potrivit dispozițiilor alin. (2) și măsurile pentru asigurarea securității datelor se stabilesc prin dispoziție a conducătorului operatorului de date cu caracter personal.(4) Datele cu caracter personal colectate și stocate potrivit dispozițiilor alin. (2) nu pot fi prelucrate în alt scop decât cel prevăzut de prezenta lege.(5) Termenul de stocare pentru datele prelucrate potrivit dispozițiilor prezentei legi este de 5 ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care datele au fost colectate.(6) La împlinirea termenului de stocare prevăzut la alin. (5), datele cu caracter personal sunt șterse în mod automat, prin proceduri ireversibile.  +  Articolul 11(1) În situația existenței unor prelucrări de date cu caracter personal efectuate în RNEPCVI, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (2), persoana vizată poate obține de la DRPCIV, pentru fiecare operațiune de prelucrare, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, în condițiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, următoarele informații cu privire la datele accesate de punctele naționale de contact ale statelor în care s-a săvârșit încălcarea, altele decât România:a) categoriile de date cu caracter personal ce o privesc, stocate în RNEPCVI și comunicate, în condițiile prezentei legi, autorității competente din statul în care s-a săvârșit încălcarea, altul decât România;b) data la care a fost efectuată căutarea automatizată cu privire la datele cu caracter personal ce o privesc;c) denumirea autorității competente căreia i-au fost comunicate datele și, dacă există, datele de identificare a acesteia.(2) În situația cererilor formulate potrivit alin. (1), prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, termenul pentru formularea unui răspuns este de 60 de zile de la data depunerii cererii. În acest termen, DRPCIV solicită informații punctului național de contact al statului care a accesat datele din RNEPCVI și/sau autorității competente căreia i-au fost comunicate datele, după caz.  +  Articolul 12În cazul cererilor privind exercitarea drepturilor prevăzute la art. 13-15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, adresate autorităților române competente și care vizează prelucrările de date cu caracter personal efectuate în condițiile prezentei legi cu privire la încălcări săvârșite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru sau într-un stat participant, termenul pentru transmiterea răspunsului către persoana vizată este de până la 60 de zile de la data primirii cererii.
   +  Capitolul III Scrisoarea de informare privind încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră  +  Articolul 13(1) Autoritățile române competente transmit scrisoarea de informare privind încălcările săvârșite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru următorilor destinatari:a) proprietarului sau deținătorului vehiculului ale cărui date au fost obținute în condițiile prezentei legi;b) persoanei identificate în alt mod, suspectate că a săvârșit încălcarea.(2) Scrisoarea de informare se transmite destinatarilor prevăzuți la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la data obținerii datelor de identificare a acestora. Forma și conținutul scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*) Notă
  ──────────
  *) A se vedea Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2016 pentru stabilirea formei și conținutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 26 aprilie 2016.
  ──────────
  (3) Scrisoarea de informare cuprinde cel puțin următoarele informații relevante:a) încălcarea săvârșită, astfel cum aceasta este stabilită de legislația română, precum și natura contravențională sau penală a acesteia, după caz;b) locul, data și ora la care a fost săvârșită încălcarea și descrierea detaliată a acesteia;c) o mențiune expresă cu privire la actul normativ ce stabilește și sancționează încălcarea, care să cuprindă categoria juridică, numărul, data publicării și titlul acestuia, precum și trimiteri la dispozițiile legale care au fost încălcate și sancțiunea aferentă;d) o mențiune expresă cu privire la posibilitatea contestării, potrivit legii, a procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, ce urmează a fi încheiat de agenții constatatori din cadrul autorităților române competente, dacă fapta constituie contravenție;e) date privind dispozitivul utilizat pentru detectarea încălcării;f) consecințele juridice ale încălcării, conform legislației române;g) existența dreptului de acces la datele cu caracter personal, în condițiile art. 12;h) existența dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal;i) termenul de stocare a datelor, prevăzut la art. 10 alin. (5);j) mențiunile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;k) posibilitatea de achitare a jumătate din minimul amenzii contravenționale prevăzute de lege pentru încălcare, datele de identificare a contului în care urmează să fie virată contravaloarea acesteia, precum și posibilitatea de informare a autorităților române prin transmiterea dovezii de plată;l) o mențiune expresă cu privire la posibilitatea de comunicare ulterioară a procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestuia și confirmarea de primire, dacă destinatarul indică autorității române competente datele corespunzătoare în acest scop;m) termenul de răspuns, către autoritatea română competentă, la scrisoarea de informare;n) posibilitatea de a solicita autorităților române competente, o singură dată, informații suplimentare referitoare la încălcare, în termen de maximum 15 zile de la primirea scrisorii de informare, precum și mențiunea că aceasta nu prelungește termenul de răspuns către autoritatea română competentă.(4) Scrisoarea de informare se întocmește în limba statului membru utilizată în documentul de înmatriculare a vehiculului cu care s-a săvârșit încălcarea, dacă acest document este disponibil sau, după caz, în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este înmatriculat vehiculul respectiv.(5) Comunicarea scrisorii de informare se face prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, în plic închis, la adresa proprietarului, deținătorului vehiculului sau a persoanei identificate în alt mod, suspectate că a săvârșit încălcarea, ale căror date au fost obținute în condițiile prezentei legi.(6) În sensul prezentului capitol, prin persoană identificată în alt mod, suspectată că a săvârșit încălcarea, se înțelege, după caz:a) persoana indicată că a condus vehiculul la momentul săvârșirii faptei pe teritoriul României, de către proprietarul sau deținătorul vehiculului, prin răspunsul la scrisoarea de informare comunicat autorităților române competente;b) persoana despre care autoritățile române competente dețin informații că a condus vehiculul la momentul săvârșirii faptei pe teritoriul României.(7) Prevederile cuprinse în prezentul capitol se aplică, în condițiile acordului prevăzut la art. 5 alin. (2), și în cazul conducătorilor vehiculelor înmatriculate în statele participante.(8) Termenul de răspuns la scrisoarea de informare nu poate fi stabilit de către autoritatea română competentă pentru o perioadă mai mică de 30 de zile.
   +  Articolul 14Prin derogare de la dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la dispozițiile art. 109 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, destinatarul prevăzut la art. 13 alin. (1), căruia i s-a comunicat scrisoarea de informare, are posibilitatea:a) de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege pentru încălcare, astfel cum aceasta este stabilită și sancționată de legislația română, până la termenul de răspuns către autoritatea română competentă; șib) de a informa, în consecință, autoritățile române competente, prin răspunsul la scrisoarea de informare.  +  Articolul 15(1) În situația în care destinatarul prevăzut la art. 13 alin. (1) căruia i s-a comunicat scrisoarea de informare solicită, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. n), informații suplimentare referitoare la încălcare autorităților române competente, acestea comunică elementele necesare în termen de maximum 15 zile de la primirea solicitării.(2) În situația în care destinatarul prevăzut la art. 13 alin. (1) căruia i s-a comunicat scrisoarea de informare invocă, în răspuns, existența unei erori de identificare în privința sa referitor la încălcarea detectată, autoritățile române competente efectuează investigațiile necesare și comunică un răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea răspunsului.(3) Răspunsul autorităților române competente la solicitările prevăzute la alin. (1) și (2) se întocmește într-o limbă de circulație internațională și se comunică în condițiile art. 13 alin. (5) sau ale art. 19 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 16După primirea din partea proprietarului, a deținătorului vehiculului sau a persoanei identificate în alt mod, suspectate că a săvârșit încălcarea, a răspunsului la scrisoarea de informare din care rezultă identitatea persoanei care a condus vehiculul la momentul săvârșirii încălcării, precum și faptul că aceasta recunoaște că a condus vehiculul la momentul săvârșirii încălcării, agenții constatatori din cadrul autorităților române competente iau, după caz, următoarele măsuri:a) constată contravenția și aplică sancțiunea contravențională legală, prin întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, în situația în care încălcarea constituie contravenție;b) întocmesc actele de constatare, potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, în situația în care încălcarea prevăzută la art. 3 alin. (1) constituie infracțiune.
   +  Capitolul IV Regimul juridic al încălcării normelor de circulație pe drumurile publice care constituie contravenții, săvârșite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau într-un stat participant  +  Articolul 17(1) Constatarea încălcării normelor de circulație pe drumurile publice săvârșite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru sau într-un stat participant, care, potrivit legii, constituie contravenții, și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac în condițiile prevăzute de prezentul capitol, în situația în care vehiculul a fost condus de un cetățean al unui stat membru, altul decât România, de un cetățean al unui stat participant sau de un cetățean român ori străin cu domiciliul ori, după caz, reședința sau rezidența în aceste state.(2) Amenzile aplicate cetățenilor statelor membre, altele decât România, cetățenilor unui stat participant sau cetățenilor români ori străinilor cu domiciliul ori, după caz, reședința sau rezidența în aceste state, pentru încălcări săvârșite în condițiile prevăzute la alin. (1) care, potrivit legii, constituie contravenții, se fac venit la bugetul de stat și se achită în numerar la orice unitate a Trezoreriei Statului sau prin virament în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.(3) La achitarea prin virament a amenzilor prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate orice mijloace de plată, cum ar fi servicii poștale, instituții financiar-bancare sau instrumente de plată electronică, precum și Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.  +  Articolul 18(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în cazul contravenției săvârșite în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (1) va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informații:a) data și locul unde este încheiat;b) numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;c) date referitoare la identitatea persoanei care a condus vehiculul la momentul săvârșirii încălcării, respectiv numele și prenumele, data și, după caz, locul nașterii acesteia, adresa de reședință sau rezidență ori, după caz, numărul permisului de conducere, data și locul eliberării acestuia ori un număr de identificare a persoanei, furnizat de aceasta ori obținut de agentul constatator potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2);d) descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei;e) date privind dispozitivul utilizat pentru detectarea încălcării;f) indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;g) sancțiunea aplicată;h) posibilitatea achitării, în termen de 48 de ore, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;i) obligația de informare în consecință a autorităților române cu privire la achitarea amenzii, prin transmiterea dovezii de plată;j) o mențiune expresă cu privire la posibilitatea contestării, potrivit legii, a procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, încheiat de agenții constatatori din cadrul autorităților române competente, respectiv termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea.(2) În situația în care, prin răspunsul la scrisoarea de informare, destinatarul prevăzut la art. 13 alin. (1) comunică autorității române competente și dovada de plată a jumătate din minimul amenzii contravenționale prevăzute de lege pentru încălcarea cu privire la care a fost informat, în cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, întocmit potrivit legii, agentul constatator face o mențiune corespunzătoare. În acest caz, dispozițiile prevăzute la alin. (1) lit. h) și i) nu se aplică.  +  Articolul 19(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, întocmit potrivit legii, pentru contravențiile săvârșite în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (1), precum și înștiințarea de plată se comunică contravenientului, în condițiile prezentului capitol.(2) Comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, precum și a înștiințării de plată se face prin poștă, cu confirmare de primire, în plic închis, la domiciliul, reședința sau rezidența din străinătate a contravenientului cetățean al unui stat membru, altul decât România, cetățean al statului participant, cetățean român sau străin.(3) Comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, precum și a înștiințării de plată se face în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii. Prin data aplicării sancțiunii se înțelege data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii prin care se aplică sancțiunea contravențională.(4) Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii poate fi comunicat contravenientului și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestuia și confirmarea de primire, dacă destinatarul, prin răspunsul la scrisoarea de informare, indică autorității române competente datele corespunzătoare în acest scop.(5) În situația prevăzută la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se consideră comunicat în termen de două luni de la data expediției, dacă nu este returnată corespondența sau nu este confirmată primirea acesteia într-un termen mai scurt, fără a mai fi necesară comunicarea prin afișare la domiciliul, reședința sau rezidența din străinătate a contravenientului sau prin alte mijloace de publicitate.(6) Procedura de comunicare a procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, precum și a înștiințării de plată se socotește îndeplinită:a) la data înscrisă pe confirmarea de primire sau dovada ce atestă primirea acestora de către contravenient sau altă persoană;b) la data consemnării de către personalul furnizorului de servicii poștale, după caz, a refuzului de semnare a confirmării de primire, a refuzului de primire a corespondenței ori a imposibilității de a semna, din motive întemeiate, confirmarea de primire, indiferent dacă destinatarul a primit sau nu corespondența personal.(7) În cazul comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, precum și a înștiințării de plată potrivit dispozițiilor alin. (4), procedura se socotește îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a confirmării expedierii, certificată de personalul autorității sau instituției care a făcut transmisiunea.  +  Articolul 20Executarea sancțiunilor contravenționale aplicate pentru contravențiile săvârșite în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (1) se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii nu a fost comunicat contravenientului în termen de două luni de la data aplicării sancțiunii.  +  Articolul 21(1) Executarea sancțiunilor de natură financiară aplicate cetățenilor români sau persoanelor cu domiciliul, reședința sau, după caz, rezidența normală pe teritoriul României, care au bunuri ori o sursă de venit în acest stat, de către autoritățile competente din alte state membre, ca urmare a săvârșirii, pe teritoriile acestora, a încălcărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) cu vehicule înmatriculate în România, se face de autoritățile judiciare române de executare, în condițiile dispozițiilor prevăzute în titlul VII cap. II secțiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația aplicării de către autoritățile române a unor sancțiuni de natură financiară ca urmare a unor încălcări săvârșite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre, care, potrivit legii, constituie infracțiuni, solicitarea executării acestora se realizează în condițiile dispozițiilor prevăzute în titlul VII cap. II secțiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22Dispozițiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 6 alin. (2), art. 9, art. 391, precum și cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 23(1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene următoarele informații:a) dispozițiile prezentei legi și ale ordinelor ministrului afacerilor interne prevăzute la art. 4 alin. (5) și la art. 13 alin. (2);b) normele legale privind circulația pe drumurile publice referitoare la domeniul reglementat de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit. a), aplicabile pe teritoriul României;c) alte date necesare și utile Comisiei Europene pentru elaborarea sintezei cu privire la normele în vigoare în statele membre referitoare la domeniul reglementat de Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015, prevăzută la art. 8 alin. (1) din directivă.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de DRPCIV și autoritățile române competente.(3) Autoritățile române competente desfășoară activități de furnizare a informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) participanților la trafic, astfel cum aceștia sunt definiți prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În scopul realizării activităților prevăzute la alin. (3), autoritățile române competente colaborează cu persoane juridice, organizații, organisme responsabile de siguranța rutieră, organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul siguranței rutiere și cluburile automobilistice interesate și cooperează cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.  +  Articolul 24(1) În vederea urmăririi și controlului aplicării prevederilor cuprinse în prezenta lege, Ministerul Afacerilor Interne întocmește un raport complet, precum și rapoarte periodice.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) conțin următoarele date:a) numărul de cereri de căutare automatizată efectuate de autoritățile române competente în sistemele de evidență ale statelor de înmatriculare, în condițiile prezentei legi, în urma încălcărilor săvârșite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate într-un alt stat membru sau într-un stat participant;b) natura contravențională sau penală, după caz, a încălcărilor pentru care au fost depuse cereri de căutare automatizată de către autoritățile române competente, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) și stabilite de legislația națională;c) numărul cererilor de căutare automatizată depuse de către autoritățile române competente care au fost respinse de către autoritățile competente din statele membre sau din statele participante;d) o descriere a situației de la nivel național în legătură cu măsurile ulterioare luate de către autoritățile române competente cu privire la încălcări, pe baza proporției încălcărilor care au făcut obiectul unor scrisori de informare.(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către Ministerul Afacerilor Interne, pe baza informațiilor colectate și furnizate de către:a) DRPCIV și autoritățile române competente;b) Ministerul Justiției, în cazul încălcărilor care, potrivit legii, constituie infracțiuni.(4) România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene raportul complet, până la data de 6 mai 2016, iar ulterior, rapoarte periodice, la fiecare 2 ani.(5) Rapoartele prevăzute la alin. (1) nu vor conține date cu caracter personal sau informații clasificate.(6) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât să fie respectat calendarul prevăzut la alin. (4).*Prezenta lege transpune în legislația națională prevederile art. 1-3, art. 4 alin. (1) teza întâi, alin. (2), alin. (3) teza întâi și a treia, alin. (4) și (5) și art. 5-8 din Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 13 martie 2015. Notă
  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 55/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 5/2014 și care se aplică în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:
  "Art. III. - În termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene informații actualizate prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege."
  -----