HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 25 iunie 2004 (*actualizată*)privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană(actualizată până la data de 9 iunie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Notă:

  Pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 401 din 2 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016 prevede:

  "În cuprinsul hotărârii sintagmele "Ministerul Economiei", "ministrul economiei", "Ministerul pentru Societatea Informaţională" şi "ministrul pentru societatea informaţională" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri", "viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri", "Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională" şi, respectiv, "ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională".

  ──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi având în vedere art. 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia.  +  Articolul 2Schimbul de informaţii prevăzut la art. 1 se realizează pentru: a) abrogată;--------Lit. a) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013. b) proiectele de reglementări tehnice, cu excepţia situaţiei în care acestea transpun integral textul unui standard internaţional sau european.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) serviciilor de difuzare a programelor de radio; b) serviciilor de difuzare a programelor de televiziune, definite conform art. 1 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intră sub incidenţa legislaţiei din domeniul serviciilor de telecomunicaţii, definite conform prevederilor legislaţiei armonizate în vigoare; d) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intră sub incidenţa legislaţiei armonizate din domeniul serviciilor financiare; lista nonexhaustivă a serviciilor financiare este prevăzută în anexa nr. 2; e) măsurilor considerate necesare pentru a proteja persoanele şi, în special, muncitorii care utilizează produse în procesul muncii, cu condiţia ca aceste măsuri să nu afecteze produsele respective; f) regulilor stabilite de către sau pentru pieţe reglementate în sensul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi regulilor stabilite de către sau pentru alte pieţe ori organisme care desfăşoară activităţi de compensare sau de decontare pentru acele pieţe, pentru care există doar obligaţia comunicării la Comisie a textului definitiv.  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:1. produs - orice produs fabricat industrial şi orice produs agricol, inclusiv produsele din peşte;2. serviciu - serviciu al societăţii informaţionale, respectiv serviciul furnizat în mod normal contra cost, la distanţă, prin mijloace electronice şi la solicitarea individuală a destinatarului serviciului. În sensul acestei definiţii, prin următorii termeni se înţelege: a) serviciu furnizat la distanţă - serviciu furnizat fără ca părţile să fie simultan prezente; b) serviciu furnizat prin mijloace electronice - serviciu transmis iniţial şi primit la destinaţie prin intermediul echipamentului electronic pentru procesarea, inclusiv arhivarea digitală şi depozitarea datelor, şi care este integral transmis, transferat şi recepţionat prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; c) serviciu furnizat la solicitarea individuală a destinatarului serviciului - serviciu furnizat prin transmiterea datelor ca urmare a unei cereri individuale.Lista serviciilor, altele decât cele definite mai sus, este prevăzută în anexa nr. 3;3. specificaţie tehnică - cerinţă conţinută într-un document, care stabileşte caracteristicile unui produs, cum ar fi nivel de calitate, performanţă, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinţe care se aplică produsului cu privire la numele sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, testare şi metode de testare, ambalare, marcare sau etichetare şi proceduri pentru evaluarea conformităţii; termenul se referă inclusiv la metode de fabricaţie şi procese utilizate pentru produse agricole, pentru produse destinate consumului uman şi animal, pentru produse medicale definite conform legislaţiei în vigoare, precum şi la metode de fabricaţie şi procese utilizate la alte produse, atunci când acestea au efect asupra caracteristicilor lor;4. altă cerinţă - o cerinţă, alta decât o specificaţie tehnică, impusă unui produs în scopul protejării în special a consumatorilor sau mediului şi care afectează ciclul de viaţă al produsului după introducerea acestuia pe piaţă, cum ar fi cerinţa de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare a produsului, atunci când aceste condiţii pot influenţa semnificativ compoziţia sau natura produsului ori comercializarea sa;5. regula referitoare la servicii - cerinţă de natură generală referitoare la iniţierea şi desfăşurarea activităţilor de furnizare a serviciilor definite la pct. 2, în special prevederile referitoare la furnizorul de servicii, la servicii şi destinatarul serviciilor, exclusiv regulile care nu vizează în mod specific serviciile definite la pct. 2.În sensul acestei definiţii, se consideră că o regulă vizează în mod specific serviciile societăţii informaţionale dacă, având în vedere expunerea de motive şi partea sa operativă, scopul şi obiectul specifice ale tuturor sau ale unei părţi a prevederilor sale sunt de a reglementa astfel de servicii într-o manieră explicită şi direcţionată. O regulă nu se consideră că vizează în mod specific serviciile societăţii informaţionale dacă afectează asemenea servicii numai într-o manieră implicită sau în mod accidental;6. reglementare tehnică - specificaţie tehnică sau altă cerinţă ori regulă referitoare la servicii, inclusiv dispoziţiile administrative relevante a căror respectare este obligatorie pentru comercializare, furnizarea unui serviciu, stabilirea unui operator de servicii sau utilizarea în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o importantă parte a acestui stat, precum şi prevederile legale şi administrative care interzic fabricarea, importul, comercializarea sau utilizarea unui produs ori prestarea sau utilizarea unui serviciu ori înfiinţarea ca furnizor de servicii, cu excepţia celor prevăzute la art. 8. Constituie, de asemenea, reglementări tehnice următoarele: a) prevederile legale şi administrative care se referă fie la specificaţii tehnice sau la alte cerinţe ori reguli privitoare la servicii, fie la coduri profesionale ori de practică, dacă acestea se referă la specificaţii tehnice sau la alte cerinţe ori reguli privitoare la servicii, şi a căror respectare conferă prezumţia de conformitate cu obligaţiile impuse de prevederile legale şi administrative; b) acordurile voluntare la care o autoritate publică este parte contractantă şi care vizează, în interes general, respectarea specificaţiilor tehnice sau a altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii, cu excepţia caietelor de sarcini pentru achiziţii publice; c) specificaţiile tehnice sau alte cerinţe ori reguli referitoare la servicii care sunt legate de măsuri fiscale sau financiare ce afectează utilizarea produselor sau serviciilor prin încurajarea respectării unor asemenea specificaţii tehnice sau a altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii; sunt excluse specificaţiile tehnice sau alte cerinţe ori reguli referitoare la servicii în legătură cu regimurile naţionale de securitate socială;--------Pct. 6, alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.220 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008.7. proiect de reglementare tehnică - textul unei specificaţii tehnice sau al altei cerinţe ori al unei reguli referitoare la servicii, inclusiv al unei dispoziţii administrative, formulat în scopul adoptării sale ca reglementare tehnică, textul fiind într-un stadiu de pregătire în care pot fi încă făcute modificări substanţiale;8. abrogat;--------Pct. 8, alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013.9. piaţa internă europeană - spaţiul economic al statelor membre ale Uniunii Europene unde mărfurile, serviciile, capitalul şi forţa de muncă pot circula liber. (2) Reglementările tehnice se stabilesc de către autorităţile publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare desemnate de către statele membre ale Uniunii Europene, care sunt cuprinse în lista elaborată de către Comisie, în cadrul Comitetului permanent prevăzut la art. 13 alin. (1). (3) În vederea actualizării de către Comisie a listei prevăzute la alin. (2), prin cuprinderea autorităţilor române, la data aderării României la Uniunea Europeană vor fi desemnate autorităţile cu funcţie de reglementare, altele decât cele ale administraţiei publice centrale. (4) Abrogat.--------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013.  +  Articolul 5 (1) Abrogat.--------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013. (2) Abrogat.--------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013. (3) Primirea, transmiterea şi solicitarea informaţiilor şi documentelor ce fac obiectul schimbului de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisie sunt în responsabilitatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 401 din 2 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri". (4) Pentru îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute la alin. (3), Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri organizează în cadrul său, în limita numărului de posturi aprobate, Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice.----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 401 din 2 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri".  +  Articolul 6 (1) Abrogat.--------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013. (2) Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice are următoarele atribuţii principale: a) comunică imediat Comisiei, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, orice proiect de reglementare tehnică şi motivele care au impus elaborarea sa, dacă acestea nu sunt suficient de clar specificate în proiect; excepţie face situaţia în care proiectul de reglementare tehnică transpune integral textul unui standard internaţional sau european, caz în care este suficient a se comunica informaţia referitoare la standardul în cauză. În situaţia în care proiectul are ca obiect limitarea comercializării sau utilizării unei substanţe chimice, a unui proces sau produs care poate aduce prejudicii legate de sănătatea publică, de protecţia consumatorilor sau a mediului, transmite, de asemenea, un rezumat sau referinţe la datele relevante referitoare la substanţa, procesul ori produsul în cauză, inclusiv substituenţii disponibili, atunci când asemenea informaţii există, şi comunică efectele anticipate ale măsurilor referitoare la sănătatea publică, la protecţia consumatorilor şi a mediului, împreună cu o analiză a evaluării riscului, realizată conform principiilor generale de evaluare a riscului referitor la substanţe chimice existente sau, după caz, substanţe noi, prevăzute în legislaţia armonizată în vigoare; b) transmite, o dată cu comunicarea prevăzută la lit. a), textul prevederilor legale şi al dispoziţiilor de reglementare de referinţă, la care se raportează în principal şi direct proiectul, în situaţia în care pentru evaluarea implicaţiilor proiectului de reglementare tehnică este necesară cunoaşterea acestora şi dacă acest text nu a fost transmis anterior; c) retransmite proiectul de reglementare tehnică prevăzut la lit. a) în aceleaşi condiţii, dacă acesta a suferit modificări care conduc la: schimbarea semnificativă a obiectului proiectului, scurtarea programului de implementare prevăzut iniţial, adăugarea de specificaţii sau cerinţe noi ori transformarea acestora în specificaţii sau cerinţe mai restrictive; d) primeşte observaţiile formulate de către Comisie şi statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu proiectele de reglementări tehnice înaintate pentru analiză, conform prevederilor lit. a)-c), şi transmite observaţiile respective persoanelor de contact desemnate de către autoritatea responsabilă pentru elaborarea şi promovarea proiectului de reglementare tehnică, pentru ca elaboratorul să ţină cont, în măsura posibilităţilor, de acestea la definitivarea reglementării tehnice; e) comunică fără întârziere Comisiei textul definitiv al reglementării tehnice; f) transmite Comisiei, în legătură cu proiectele de reguli referitoare la servicii, informaţii cu privire la acţiunile propuse a se întreprinde ca urmare a primirii unor opinii detaliate formulate de către Comisie şi statele membre ale Uniunii Europene şi, dacă este cazul, informează Comisia cu privire la motivele pentru care o opinie detaliată nu poate fi luată în considerare; g) transmite organelor administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor cu funcţie de reglementare din domeniu opiniile detaliate formulate de către Comisie şi statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu proiectele de reglementări tehnice elaborate de România; h) informează Comisia cu privire la motivele ce determină situaţiile de urgenţă, prevăzute de prezenta hotărâre, care impun adoptarea imediată şi aplicarea de urgenţă a unor reglementări tehnice sau reguli referitoare la servicii şi pentru care nu se pot respecta termenele stabilite prin prezenta hotărâre; i) primeşte de la statele membre ale Uniunii Europene informaţii de tipul celor prevăzute la lit. a)-c); j) solicită organelor administraţiei publice sau, după caz, autorităţilor cu funcţie de reglementare din domeniu, prin reprezentanţii lor desemnaţi conform prevederilor prezentei hotărâri, să formuleze observaţii şi opinii detaliate în legătură cu proiectele prevăzute la lit. i) şi transmite observaţiile şi opiniile detaliate formulate în legătură cu acestea Comisiei şi statului membru al Uniunii Europene elaborator al proiectului. (3) Abrogat.--------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013. (4) Observaţiile sau punctele de vedere în legătură cu specificaţiile tehnice sau cu alte cerinţe ori cu regulile referitoare la servicii, aşa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c), vor avea în vedere numai aspectele care pot obstrucţiona comerţul sau regulile referitoare la servicii, libera circulaţie a serviciilor ori libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii; observaţiile nu vor avea în vedere aspectele fiscale sau financiare ale măsurii. (5) În situaţia în care un proiect de reglementare tehnică este parte a unor măsuri ce trebuie comunicate Comisiei în stadiu de proiect, conform prevederilor unor alte acte normative, comunicarea prevăzută la alin. (2) lit. a)-c) poate fi făcută în baza prevederilor acestora, cu menţionarea faptului că această comunicare constituie, de asemenea, o informare în înţelesul prezentei hotărâri. Pentru această categorie de proiecte de reglementări tehnice absenţa unui răspuns, formulat de către Comisie ca urmare a transmiterii proiectului, nu afectează deciziile care ar putea fi luate în conformitate cu alte acte normative.  +  Articolul 7 (1) În scopul armonizării punctelor de vedere cu cele ale Comisiei şi statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu un proiect de reglementare tehnică, organele administraţiei publice şi celelalte autorităţi cu funcţie de reglementare trebuie: a) să amâne adoptarea unui proiect de reglementare tehnică pentru o perioadă de 3 luni de la data la care acesta a fost primit de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c); b) să amâne adoptarea unui proiect de reglementare tehnică, având forma unui acord, definit conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b), pentru o perioadă de 4 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), dacă Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată, în termen de 3 luni de la data aceleiaşi comunicări, în sensul că măsura avută în vedere poate crea obstacole în calea liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul pieţei interne europene; c) să amâne cu 6 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) adoptarea oricăror proiecte de reglementări tehnice, fără a se încălca prevederile lit. e)-g), cu excepţia proiectelor de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la data aceleiaşi comunicări Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată în sensul că măsura avută în vedere poate crea obstacole în calea liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul pieţei interne europene; d) să amâne cu 4 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), fără încălcarea prevederilor lit. f) şi g), adoptarea oricăror proiecte de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la data aceleiaşi comunicări Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată în sensul că măsura avută în vedere poate crea un obstacol în calea liberei circulaţii a serviciilor sau a stabilirii prestatorilor de servicii în cadrul pieţei interne europene. Opiniile detaliate formulate nu pot afecta în nici un fel măsurile din domeniul politicii culturale, în special din domeniul audiovizualului, adoptate în conformitate cu legislaţia comunitară, având în vedere diversitatea lingvistică, caracteristicile specifice naţionale şi regionale, precum şi patrimoniul cultural. Transmiterea informaţiilor cu privire la acţiunile propuse pentru luarea în considerare a opiniilor detaliate sau, după caz, motivaţia pentru care o opinie detaliată nu este luată în considerare se comunică conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f); e) să amâne adoptarea proiectelor de reglementări tehnice cu 12 luni de la data la care acestea au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c). Excepţie fac proiectele de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la acea dată Comisia comunică intenţia de a propune sau de a adopta o directivă, un regulament ori o decizie referitoare la subiectul respectiv; f) să amâne adoptarea proiectelor de reglementări tehnice cu 12 luni de la data la care au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), dacă în intervalul de 3 luni calculat de la această dată Comisia face cunoscut că respectivul proiect de reglementare tehnică face obiectul unei propuneri de directivă, regulament sau decizie, pentru elaborare şi prezentare Consiliului; g) să prelungească perioada prevăzută la lit. e) şi f) la 18 luni, în situaţia în care Consiliul adoptă o poziţie comună, alta decât una dintre cele prevăzute la alin. (2). (2) Prevederile alin. (1) lit. e)-g) nu se aplică în următoarele situaţii:- Comisia informează că nu mai intenţionează să propună sau să adopte un act comunitar obligatoriu;- Comisia informează cu privire la decizia retragerii proiectului sau a propunerii sale;- Comisia sau Consiliul a adoptat un act comunitar obligatoriu. (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazurile în care: a) se impune pregătirea reglementărilor tehnice într-un interval de timp foarte scurt pentru adoptare şi aplicare de urgenţă, nefiind posibile consultări datorită unor situaţii urgente, generate de circumstanţe grave şi imprevizibile referitoare la protecţia sănătăţii publice sau a securităţii, protecţia animalelor ori a plantelor, iar pentru regulile referitoare la servicii şi la ordinea publică, în special la protecţia minorilor; b) trebuie să se adopte şi să se aplice imediat reguli referitoare la servicii financiare, datorită unor situaţii de urgenţă, generate de circumstanţe grave referitoare la protecţia securităţii şi integrităţii sistemului financiar, în special la protecţia depunătorilor, investitorilor şi a persoanelor asigurate. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) Comisia este informată cu privire la motivele care au determinat măsurile luate, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. h).  +  Articolul 8 (1) Dispoziţiile art. 6 alin. (2), (4) şi (5), art. 7 şi ale art. 13 alin. (2) nu se aplică prevederilor legale şi administrative sau acordurilor voluntare în baza cărora România şi, după caz, statele membre ale Uniunii Europene: a) se supun prevederilor actelor comunitare obligatorii care au ca rezultat adoptarea de specificaţii tehnice sau de reguli referitoare la servicii în Comunitatea Europeană; b) îndeplinesc obligaţiile ce decurg din acorduri internaţionale care au ca rezultat adoptarea de specificaţii tehnice comune sau de reguli comune referitoare la servicii în Comunitatea Europeană; c) fac uz de clauzele de salvgardare prevăzute de acte comunitare obligatorii; d) aplică prevederile referitoare la schimbul de informaţii din legislaţia privind securitatea generală a produsului; e) se limitează la a executa o sentinţă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene; f) se limitează la a modifica o reglementare tehnică, definită conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6, în baza unei solicitări formulate de către Comisie în scopul eliminării unui obstacol în calea comerţului sau, în cazul regulilor referitoare la servicii, în calea liberei circulaţii a serviciilor ori a libertăţii de stabilire a prestatorilor de servicii. (2) Dispoziţiile art. 7 nu se aplică prevederilor legislative şi administrative care privesc interzicerea fabricaţiei, atât timp cât ele nu obstrucţionează libera circulaţie a produselor, precum şi specificaţiilor tehnice sau altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii, definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c). (3) Prevederile art. 7 alin. (1) lit. e)-g) şi alin. (2) nu se aplică acordurilor definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b).  +  Articolul 9 (1) Abrogat.--------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013. (2) Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice comunică Comisiei, în conformitate cu art. 6 alin. (2) lit. a), toate cererile adresate Asociaţiei de Standardizare din România de a elabora standarde sau alte documente de standardizare referitoare la produse specifice, în scopul introducerii unei reglementări tehnice referitoare la acele produse, cum ar fi proiecte de reglementări tehnice, şi precizează motivele pentru elaborarea reglementărilor tehnice în cauză.--------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013. (3) Abrogat.--------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013.  +  Articolul 10Organele administraţiei publice centrale, precum şi celelalte autorităţi cu funcţie de reglementare au următoarele obligaţii: a) să se organizeze pentru a asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea şi prelucrarea informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2) de la şi către Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice; b) să desemneze şi să comunice Compartimentului pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice persoanele de contact responsabile pentru fiecare dintre activităţile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (2); c) să ia în considerare, în cadrul procesului de definitivare a proiectelor de reglementări tehnice, observaţiile primite de la Comisie şi de la celelalte state membre ale Uniunii Europene; d) să ia măsurile corespunzătoare pentru planificarea elaborării şi adoptării reglementărilor tehnice conform prevederilor art. 7.  +  Articolul 11Reglementările tehnice adoptate trebuie să menţioneze în preambul o referire la prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este, în sensul prezentei hotărâri, autoritatea responsabilă pentru elaborarea şi promovarea reglementărilor tehnice în domeniul serviciilor societăţii informaţionale.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 401 din 2 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei sintagmei "Ministerul pentru Societatea Informaţională" cu sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională".  +  Articolul 13 (1) Reprezentarea României la lucrările Comitetului permanent de pe lângă Comisie, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale, este asigurată de către reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi ai Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională. (2) Reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi ai Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională la lucrările Comitetului permanent de pe lângă Comisie, precum şi celelalte persoane fizice şi/sau juridice care pot fi consultate în vederea obţinerii unei opinii specializate în legătură cu informaţiile transmise în aplicarea prezentei hotărâri au obligaţia asigurării confidenţialităţii în legătură cu procedurile Comitetului permanent de pe lângă Comisie şi cu informaţiile în cauză. Informaţiile care privesc reglementările tehnice sunt publice, cu excepţia cazului în care statul membru al Uniunii Europene care a furnizat informaţiile solicită motivat şi explicit păstrarea confidenţialităţii acestora.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 401 din 2 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri" şi a sintagmei "Ministerul pentru Societatea Informaţională" cu sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională".  +  Articolul 14Metodologia referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice şi autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională şi al ministrului afacerilor externe.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 401 din 2 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016 prin înlocuirea sintagmei "ministrul economiei" cu sintagma "viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri" şi a sintagmei "ministrul pentru societatea informaţională" cu sintagma "ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională".  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia prevederilor art. 5 alin. (2) şi (4) care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17Pe data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 17^1Trimiterile în legislaţia naţională la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale se interpretează ca trimiteri în legislaţia naţională la Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale.----------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 401 din 2 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016.  +  Articolul 18Abrogat.--------Art. 18 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013.*Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 17 septembrie 2015.----------Menţiunea privind transpunerea actelor juridice ale Uniunii Europene a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 401 din 2 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ────────────────

  Ministru de stat,

  ministrul economiei şi comerţului,

  Dan Ioan Popescu

  Ministrul comunicaţiilor

  şi tehnologiei informaţiei,

  Dan Nica
  Bucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 1.016.  +  Anexa 1Abrogată.-------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013.  +  Anexa 2LISTAserviciilor financiare1. Servicii de investiţii2. Operaţiuni de asigurare şi reasigurare3. Servicii bancare4. Operaţiuni referitoare la fondurile de pensii5. Servicii referitoare la tranzacţii la termen sau cu opţiuni.  +  Anexa 3LISTAserviciilor care nu sunt cuprinse în definiţia prevăzutăla art. 4 alin. (1) pct. 2 din hotărâre1. Servicii care nu sunt furnizate "la distanţă"Serviciile furnizate în prezenţa fizică a prestatorului şi a beneficiarului, chiar dacă acest lucru presupune utilizarea echipamentului electronic: a) examinarea medicală sau tratamentul efectuat cu utilizarea echipamentului electronic, la cabinetul medicului, în cazul în care pacientul este prezent fizic; b) consultarea unui catalog electronic într-un magazin, clientul fiind la faţa locului; c) rezervarea biletelor de avion la o agenţie, prin intermediul reţelei de computere, în prezenţa fizică a clientului; d) punerea la dispoziţie de jocuri electronice într-un club specializat, în cazul în care clientul este prezent fizic.2. Servicii care nu sunt furnizate prin "mijloace electronice"2.1. Servicii cu conţinut material, chiar dacă sunt furnizate prin intermediul dispozitivelor electronice, cum sunt: a) furnizarea prin maşini automate de numerar, bancnote sau de bilete, bilete de transport; b) accesul la reţelele de şosele şi parcări auto etc., chiar dacă la intrare/ieşire există dispozitive electronice care controlează accesul şi/sau asigură corectitudinea plăţilor;2.2. Servicii off-line: distribuire de CD-rom sau de soft-uri pe dischete.2.3. Servicii care nu sunt furnizate prin sisteme electronice de stocare şi prelucrare a datelor; a) servicii de telefonie vocală; b) servicii de telefax/telex; c) servicii prestate via telefonie vocală sau telefax; d) consultarea unui medic prin telefon/telefax; e) consultarea unui avocat prin telefon/telefax; f) comercializare directă prin telefon/telefax.3. Servicii care nu sunt furnizate "la solicitarea individuală a destinatarului serviciului".Servicii furnizate prin transmiterea de date fără solicitare individuală, în scopul recepţiei simultane de către un număr nelimitat de destinatari individuali, transmisie punct multipunct: a) servicii de difuzare a programelor de televiziune, inclusiv servicii de difuzare a programelor de televiziune locală, la cerere, conform legislaţiei în vigoare; b) servicii de difuzare a programelor de radio; c) teletext (televizat).  +  Anexa 4Abrogată.-------Anexa 4 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 739 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013.____________