ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 8 iunie 2016pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016  Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele legii-cadru,ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei - acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 - ceea ce a determinat o serie de inechități în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor și al activității profesionale prestate,ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeași funcție în cadrul aceleiași instituții, iar, pe de altă parte, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiași nivel de salarizare pentru personal cu atribuții și nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiași instituții,ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară având ca obiect eliminarea unor discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, că instanțele pronunță hotărâri judecătorești în favoarea salariaților, impactul financiar al punerii în executare a sentințelor judecătorești asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări și plăți retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătorești executorii pronunțate în anii anteriori,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, să determine creșterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate și personalul din educație și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,având în vedere faptul că, în afară de disfuncționalitățile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaționale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migrația forței de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condițiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă,având în vedere că disfuncționalitățile salariale din sectorul învățământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane,având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale,luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate,având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituția României, republicată, care să conducă la creșterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgență apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative arătate mai sus.În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduc șase noi articole, articolele 3^1 - 3^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.(3) În aplicarea alin. (1) și (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivel maxim din cadrul instituției sau autorității publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deține titlul științific de doctor.(4) În aplicarea alin. (1) și (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivel maxim aferent funcției, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție/specialitate din cadrul instituției sau autorității publice respective, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile bănești incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidența celor două acte normative.(5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor din aceeași instituție sau autoritate publică, în soldele de funcție/salariile de funcție în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.(6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcție/salariile de funcție se include diferența de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.(7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deține titlul științific de doctor, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut acest titlu și nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională și gradație corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcție în cazul celorlalte categorii de personal, din instituția sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituție sau autoritate publică similară.(9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) și (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcție/salariilor de funcție în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3^2(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1 și 2 din anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.(2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcțiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit anexei nr. 1.(3) În situația în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.(4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcții de același fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 4.749 lei.(6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, se desfășoară în baza unui contract de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și personalul va beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă.(7) Pentru personalul încadrat în unități sanitare publice, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.  +  Articolul 3^3(1) Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol.(2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de execuție, respectiv salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ, indemnizația de conducere și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de conducere.(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcțiile, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcțiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2.(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;c) indemnizație pentru activitatea de dirigenție, respectiv indemnizație pentru învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) și cu gradația de merit prevăzută la lit. b);d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.(5) Pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) și cu gradația de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ;d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensațiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.(6) În situația în care salariile determinate potrivit alin. (1) și (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016.(8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5).(10) Pentru personalul promovat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5).(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(12) Personalul didactic de predare, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora.  +  Articolul 3^4(1) În situația în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.(2) În situația în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții:a) începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creștere cu 50% din diferența rezultată între salariul determinat potrivit art. 3^3 și salariul aferent lunii iulie 2016;b) începând cu data de 1 decembrie 2017, salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3^5În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) și (8), art. 3^3 și 3^4, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3^6(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul încadrat pe funcții publice și contractuale din aparatul propriu al ministerelor, cu excepția personalului încadrat pe funcții publice și contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziții legale.(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine ale ordonatorilor principali de credite, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, după caz.(3) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1 sunt egale sau mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) și (2), se mențin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1.(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituții și autorități publice asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor.2. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2016 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care iau pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.5. După articolul 45 se introduc două anexe, anexele nr. 1 și 2, al căror conținut este prevăzut în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinație prin buget, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță.(4) Condițiile de reformă și criteriile de performanță se stabilesc de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIIÎncepând cu luna august 2016, prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe se aplică și personalului de probațiune, prin raportare la cuantumul brut al salariilor de bază aferent lunii iulie 2016.  +  Articolul IVDupă alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la alin. (2) cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, după caz.  +  Articolul VDupă articolul 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa registrul general de evidență prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispozițiilor prezentei legi, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal, precum și, dacă este cazul, a dispozițiilor privind protecția informațiilor clasificate.(2) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituției/autorității publice, dată de la care devine document opozabil.(3) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii și cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției.(4) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituției/autorității publice, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei altei autorități care îl solicită, în condițiile legii.(5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituția/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de aceasta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.(6) În cazul încetării activității instituției/autorității publice, registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituției/autorității publice.(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VILa data de 1 august 2016, Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Vlad Vasiliu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul tineretului și sportului,
  Elisabeta Lipă
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 8 iunie 2016.Nr. 20.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"
   +  Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSpitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
  Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
  Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei -
  1.Manager S 6500679164006500
  2.Manager general S 64006500
  3.Director medical S 635064006250635060696200
  4.Director de cercetare-dezvoltare S 5500560054505500
  5.Director financiar-contabil S 5500560054505500
  6.Director economic S 54505500
  7.Director tehnic S 40954212
  8.Director de îngrijiri S, SSD 40954212
  9.Alți directori S 5500560054505500
  10.Asistent-șef S, SSD, PL 40954212
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorInstitutul Naționalde Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguinăal Municipiului București Centre de transfuzie sanguinăregionale Centre de transfuzie sanguinăjudețene
  Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
  Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei -
  1.Director general 55005737
  2.Director, director general adjunctS 52745500527455005128527451285274
  3.Director adjunct științific S 51285274
  4.Director adjunct financiar contabilitate S 34594212
  5.Director resurse umane S 34594212
  6.Contabil-șef S 345942123400409533633557
  Nr. crt.Alte funcții de conducere Nivelul studiilorGrad I Grad II
  Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei -
  1.Director general*) S 55005737
  2.Director general adjunct, director, director executiv*) S 52745500
  3.Director adjunct*) S 51285274
  4.Director adjunct financiar-contabil*) S 36594212
  5.Contabil-șef*) S 34594212
  6.Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 55005550
  7.Șef serviciu S 34594212
  8.Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 29553459
  9.Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), șef secție, șef laborator și altele similare S 55005550
  10.Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 38503950
  11.Șef formație muncitori 15001900
  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut, după cum urmează:
  Nr. crt.Funcția Creștere salariu de bază %
  1.Director program de rezidențiat medicină de urgență 12,5
  2.Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 10
  3.Farmacist șef serviciu 7,5
  4.Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 10
  5.Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 5
  6.Spălătoreasă cu gestiune 2,5
  7.Șef echipă 2,5
  8.Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - direcția de sănătate publică 12,5
  9.Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
  10.Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanțăBucurești-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
  11.Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/ substație serviciul de ambulanță județean 10
  12.Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgență din stația centrală a Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centraledin serviciile de ambulanță județene) 10
  I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinită, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socialăUnitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncăa) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.1. Unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități clinice
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1. Medic primar S 410044084628485949815105
  2. Medic primar dentist S 410044084628485949815105
  3. Medic specialist S 322234643637381939144012
  4. Medic specialist dentist S 322234643637381939144012
  5. Medic rezident anul VI-VII S 296531873347351436023692
  6. Medic rezident anul IV-V S 246326482780291929923067
  7. Medic dentist rezident anul IV-VS 246326482780291929923067
  8. Medic rezident anul III S 239525752703283929092982
  9. Medic dentist rezident anul III S 239525752703283929092982
  10. Medic rezident anul II S 214623072422254326072672
  11. Medic dentist rezident anul II S 214623072422254326072672
  12. Medic rezident anul I S 191420582160226823252383
  13. Medic dentist rezident anul I S 191420582160226823252383
  14. Medic S 236425412668280228722944
  15. Medic dentist S 236425412668280228722944
  16. Farmacist primar*1) S 295731793338350535923682
  17. Farmacist specialist S 242626082738287529473021
  18. Farmacist S 203621892298241324732535
  19. Farmacist rezident anul III S 217223352452257426392705
  20. Farmacist rezident anul II S 205022042314243024902553
  21. Farmacist rezident anul I S 190020432145225223082366
  22. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 281630273179333734213506
  23. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 230724802604273428032873
  24. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 183219692068217122262281
  25. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 164017631851194419922042
  26. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 276029673115327133533437
  27. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 213222922406252725902655
  28. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 162317451832192419722021
  29. Dentist principal SSD 183219692068217122262281
  30. Dentist SSD 173018601953205021022154
  31. Dentist debutant SSD 157816961781187019171965
  32. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 227524462568269627642833
  33. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 199321422250236224212482
  34. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 156816861770185819051952
  35. Asistent medical principal*2) PL 217623392456257926432710
  36. Asistent medical*2) PL 196021072212232323812441
  37. Asistent medical debutant*2) PL 155016661750183718831930
  38. Asistent medical principal*2) M 190920522155226323192377
  39. Asistent medical*2) M 174518761970206821202173
  40. Asistent medical debutant*2) M 151716311712179818431889
  41. Tehnician dentar principal*3) M 190920522155226323192377
  42. Tehnician dentar*3) M 174518761970206821202173
  43. Tehnician dentar debutant*3) M 151716311712179818431889
  44. Soră medicală principală*4) M 170518331925202120712123
  45. Soră medicală *4) M 156016771761184918951942
  46. Soră medicală debutant *4) M 151616301711179718421888
  47. Autopsier principal M 170518331925202120712123
  48. Autopsier M 156016771761184918951942
  49. Autopsier debutant M 151616301711179718421888
  50. Statistician medical, registrator medical; principal M 170518331925202120712123
  51. Statistician medical, registrator medical M 156016771761184918951942
  52. Statistician medical, registrator medical; debutant M 151616301711179718421888
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  a.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorAnatomia patologică și medicina legală
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1. Medic primar S 758581548562899092149445
  2. Medic specialist S 596164086728706572427423
  3. Medic rezident anul IV-V S 455748985143540055355674
  4. Medic rezident anul III S 443147635001525153835517
  5. Medic rezident anul II S 397042684481470548234944
  6. Medic rezident anul I S 354138063997419743024409
  7. Farmacist primar*1) S 578962236534686170337208
  8. Farmacist specialist S 472750825336560257425886
  9. Farmacist S 410044084628485949815105
  10. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; principal S 539558006090639465546718
  11. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat S 413944494672490550285154
  12. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; debutant S 247126562789292930023077
  13. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD 428846104840508252095339
  14. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD 386141514358457646904808
  15. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD 230524782602273228002870
  16. Asistent medical principal*2) PL 422745444771501051355263
  17. Asistent medical*2) PL 379540804284449846104725
  18. Asistent medical debutant*2) PL 213622962411253225952660
  19. Asistent medical principal*2) M 369239694167437644854597
  20. Asistent medical*2) M 336536173798398840884190
  21. Asistent medical debutant*2) M 208022362348246525272590
  22. Soră medicală principală*4) M 328435303707389239894089
  23. Soră medicală*4) M 285830733226338834723559
  24. Soră medicală debutant*4) M 208022362348246525272590
  25. Autopsier principal M 328435303707389239894089
  26. Autopsier M 285830733226338834723559
  27. Autopsier debutant M 208022362348246525272590
  28. Statistician medical, registrator medical, registratormedical anatomie patologică; principal M 328435303707389239894089
  29. Statistician medical, registrator medical, registratormedical anatomie patologică M 285830733226338834723559
  30. Statistician medical, registrator medical, registratormedical anatomie patologică; debutant M 208022362348246525272590
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1. Medic primar S 437146994934518053105443
  2. Medic dentist primar S 437146994934518053105443
  3. Medic specialist S 340036553838403041304234
  4. Medic dentist specialist S 340036553838403041304234
  5. Medic rezident anul IV-V S 256327552893303831143191
  6. Medic rezident anul III S 249526822816295730313107
  7. Medic rezident anul II S 224624142535266227282797
  8. Medic rezident anul I S 201421652273238724472508
  9. Medic S 246426492781292029933068
  10. Medic dentist S 246426492781292029933068
  11. Farmacist primar*1) S 296031823341350835963686
  12. Farmacist specialist S 242726092739287629483022
  13. Farmacist S 203621892298241324732535
  14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 282030323183334234263511
  15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 231024832607273828062876
  16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 200021502258237024302490
  17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 167618021892198620362087
  18. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal S 276529723121327733593443
  19. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă S 213522952410253025942658
  20. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant S 163017521840193219802030
  21. Dentist principal SSD 192120652168227723342392
  22. Dentist SSD 186620062106221222672324
  23. Dentist debutant SSD 158817071792188219291977
  24. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 231024832607273828062876
  25. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 199521452252236424242484
  26. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 156816861770185819051952
  27. Asistent medical principal*2) PL 218023442461258426482715
  28. Asistent medical*2) PL 196521122218232923872447
  29. Asistent medical debutant*2) PL 156016771761184918951942
  30. Asistent medical principal*2) M 214923102426254726112676
  31. Asistent medical*2) M 175018811975207421262179
  32. Asistent medical debutant*2) M 152016341716180118471893
  33. Tehnician dentar principal*3) M 191520592162227023262385
  34. Tehnician dentar*3) M 175018811975207421262179
  35. Tehnician dentar debutant*3) M 152016341716180118471893
  36. Soră medicală principală*4) M 171018381930202720772129
  37. Soră medicală*4) M 157016881772186119071955
  38. Soră medicală debutant*4) M 152016341716180118471893
  39. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 171018381930202720772129
  40. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 157016881772186119071955
  41. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutantM 152016341716180118471893
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Medic primar S 327435203696388039774077
  2.Medic dentist primar S 327435203696388039774077
  3.Medic specialist S 285230663219338034653551
  4.Medic dentist specialist S 285230663219338034653551
  5.Medic S 236725452672280528752947
  6.Medic dentist S 236725452672280528752947
  7.Farmacist primar*1) S 235125272654278628562927
  8.Farmacist specialist S 215823202436255826222687
  9.Farmacist S 203621892298241324732535
  10.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 220523702489261326792746
  11.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 192120652168227723342392
  12.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 181319492046214922022258
  13.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 162517471834192619742023
  14.Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezareauditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 184319812080218422392295
  15.Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezareauditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 169918261918201420642116
  16.Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezareauditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 160317231809190019471996
  17.Dentist principal SSD 173018601953205021022154
  18.Dentist SSD 160517251812190219501999
  19.Dentist debutant SSD 156816861770185819051952
  20.Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențemedico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 177419072002210321552209
  21.Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențemedico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistențăsocială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 160517251812190219501999
  22.Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențemedico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistențăsocială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 156816861770185819051952
  23.Asistent medical principal*2) PL 173818681962206021112164
  24.Asistent medical*2) PL 157416921777186519121960
  25.Asistent medical debutant*2) PL 154016561738182518711918
  26.Asistent medical principal*2) M 163717601848194019892038
  27.Asistent medical*2) M 153516501733181918651911
  28.Asistent medical debutant*2) M 151316261708179318381884
  29.Tehnician dentar principal*3) M 163117531841193319812031
  30.Tehnician dentar*3) M 155016661750183718831930
  31.Tehnician dentar debutant*3) M 151316261708179318381884
  32.Soră medicală principală*4) M 156016771761184918951942
  33.Soră medicală*4) M 153216471729181618611908
  34.Soră medicală debutant*4) M 151316261708179318381884
  35.Autopsier principal M 156016771761184918951942
  36.Autopsier M 153216471729181618611908
  37.Autopsier debutant M 151316261708179318381884
  38.Statistician medical, registrator medical; principal M 156016771761184918951942
  39.Statistician medical, registrator medical M 153216471729181618611908
  40.Statistician medical, registrator medical; debutant M 151316261708179318381884
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitareb.1. Unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități clinice
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 282730393191335134343520
  2.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 231724912615274628152885
  3.Biolog, biochimist, chimist, fizician S 182719642062216522192275
  4.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizicianmedical; debutant S 167518011891198520352086
  5.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 274929553103325833403423
  6.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 212122802394251425772641
  7.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 167518011891198520352086
  8.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;principal*5) SSD 217623392456257926432710
  9.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 174218731966206521162169
  10.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;debutant*5) SSD 157816961781187019171965
  11.Psiholog principal S 274929553103325833403423
  12.Psiholog specialist S 266128613004315432333313
  13.Psiholog practicant S 212122802394251425772641
  14.Psiholog stagiar S 163517581846193819862036
  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
  b.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorAnatomia patologică și medicina legală
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 552859436240655267166883
  2.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 451048485091534554795616
  3.Biolog, biochimist, chimist, fizician S 352837933982418142864393
  4.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizicianmedical; debutant S 247126562789292930023077
  5.Psiholog principal S 537457776066636965286692
  6.Psiholog specialist S 519755875866615963136471
  7.Psiholog practicant S 411644254646487850005125
  8.Psiholog stagiar S 230524782602273228002870
  b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 276029673115327133533437
  2.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 213122912405252625892653
  3.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 172418531946204320942147
  4.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;principal*5) SSD 218623502467259126562722
  5.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 175218831978207621282182
  6.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;debutant*5) SSD 158817071792188219291977
  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
  b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 228624572580270927772846
  2.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 192120652168227723342392
  3.Biolog, biochimist, chimist, fizician S 167017951885197920292079
  4.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizicianmedical; debutant S 162717491836192819772026
  5.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 197821262233234424032463
  6.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 168818151905200120512102
  7.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 162717491836192819772026
  8.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;principal*5) SSD 174218731966206521162169
  9.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 159017091795188419321980
  10.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;debutant*5) SSD 156816861770185819051952
  11.Psiholog principal S 209622532366248425462610
  12.Psiholog specialist S 192120652168227723342392
  13.Psiholog practicant S 176118931988208721392193
  14.Psiholog stagiar S 162717491836192819772026
  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
  c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitarc.1. Unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități clinice
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Infirmieră, agent DDD M;G 138014841558163616761718
  2.Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 136514671541161816581700
  3.Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 136014621535161216521693
  4.Șofer autosanitară II*7) M 139014941569164716891731
  5.Șofer autosanitară III*7) M;G 137014731546162416641706
  *7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  c.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorAnatomia patologică și medicina legală
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Brancardier, îngrijitoare G 207522312342245925212584
  c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorb.3 Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Infirmieră, agent DDD M;G 147015801659174217861830
  2.Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 144415521630171117541798
  3.Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 144415521630171117541798
  4.Ambulanțier*6) M 176118931988208721392193
  5.Șofer autosanitară I*7) M 155016661750183718831930
  6.Șofer autosanitară II*7) M 150016131693177818221868
  *6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condițiile legii, de personalul încadrat pe funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Salariile de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Infirmieră, agent DDD M;G 137014731546162416641706
  2.Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 136014621535161216521693
  3.Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 135014511524160016401681
  4.Șofer autosanitară II*7) M 137514781552163016701712
  5.Șofer autosanitară III*7) M;G 136514671541161816581700
  *7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  NOTE:1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual din direcțiile de sănătate publică.2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice, anatomie patologică și medicină legală și compartimente de primire urgențe : UPU-SMURD, UPU, CPU CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unități clinice, institute și centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.4. Anexele a4, b4, c4 se utilizează și pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"
   +  Capitolul I Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorGrad I Grad II
  Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
  1.Rector*) S 7662 8819
  2.Prorector*) S 7044 8105
  3.Decan*) S 6474 7662
  4.Prodecan*) S 6120 7450
  5.Director de departament S 6120 7450
  6.Director general administrativ al universității cu cel puțin 10000 studenți*) S 6474 7662
  7.Director general administrativ al universității cu un nr. mai mic de 10000 studenți*) S 5951 6848
  8.Director general adjunct administrativ al universității**) S 5782 6471
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.**) Se utilizează numai în instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.
  2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorGrad I Grad II
  Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
  1.Inspector școlar general*) S 5727 5999
  2.Inspector școlar general adjunct*) S 5363 5616
  3.Director casa corpului didactic*) S 5363 5616
  4.Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4989 5151
  5.Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4616 4838
  6.Inspector școlar*) S 4808 5030
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorGrad I Grad II
  Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
  Învățământ superior
  1.Director, contabil-șef (administrator financiar) cu cel puțin 10000 studenți*) S 5782 6471
  2.Director, contabil-șef (administrator financiar) cu un nr. mai mic de 10000 studenți*) S 5466 6118
  3.Secretar-șef universitate cu cel puțin 10000 studenți*) S 5782 6471
  4.Secretar-șef universitate cu un nr. mai mic de 10000 studenți*) S 5024 5466
  5.Secretar-șef facultate*) S 3723 4058
  6.Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) S 3887 4423
  7.Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) S 3417 3566
  Învățământ preuniversitar**)
  1.Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim S 3818 4009
  2.Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim S 3222 3384
  3.Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim M 2656 2793
  4.Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim M 2409 2531
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.**) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  4. Salarii de bază învățământ universitar
  Nr. crt.Funcția*) Nivelul studiilorVechimea în învățământ Salariul de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Profesor universitar S peste 40 ani 6935
  S 35-40 ani 6453
  S 30-35 ani 5999
  S 25-30 ani 5575
  S 20-25 ani 5255
  S 15-20 ani 47834903
  S 10-15 ani 430544134523
  S 6-10 ani 29913141329833803465
  2.Conferențiar universitar S peste 40 ani 4475
  S 35-40 ani 4394
  S 30-35 ani 4141
  S 25-30 ani 4014
  S 20-25 ani 3806
  S 15-20 ani 35203608
  S 10-15 ani 314032193299
  S 6-10 ani 2599272927972867
  S 3-6 ani 24602583271227802849
  3.Șef lucrări (lector universitar) S 35-40 ani 3313
  S 30-35 ani 3177
  S 25-30 ani 2988
  S 20-25 ani 2928
  S 15-20 ani 27842854
  S 10-15 ani 266127282796
  S 6-10 ani 2525265127182785
  S 3-6 ani 23862505263126962764
  4.Asistent universitar S 35-40 ani 2762
  S 30-35 ani 2743
  S 25-30 ani 2724
  S 20-25 ani 2705
  S 15-20 ani 26202686
  S 10-15 ani 253726002665
  S 6-10 ani 2398251825812645
  S 3-6 ani 22652378249725602624
  S până la 3 ani 209522522365248325452609
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu 70%.Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.
  5. Salarii de bază învățământ preuniversitar
  Nr. crt.Funcția didactică și gradul didactic*) Nivelul studiilorVechimea în învățământ
  0 1 2 3 4 5
  1.Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 3608
  S 35-40 ani 3436
  S 30-35 ani 3267
  S 25-30 ani 3188
  S 22-25 ani 3052
  S 18-22 ani 28962968
  S 14-18 ani 265127172785
  S 10-14 ani 253625992664
  S 6-10 ani 2231234324012461
  S 1-6 ani 189620382140224723032361
  2.Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2938
  S 35-40 ani 2822
  S 30-35 ani 2700
  S 25-30 ani 2612
  S 22-25 ani 2486
  S 18-22 ani 23582417
  S 14-18 ani 221222672324
  S 10-14 ani 220222572313
  S 6-10 ani 2076218022342290
  S 1-6 ani 182819652063216722212276
  3.Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2793
  S 35-40 ani 2677
  S 30-35 ani 2560
  S 25-30 ani 2437
  S 22-25 ani 2367
  S 18-22 ani 22272283
  S 14-18 ani 208221342187
  S 10-14 ani 206121132165
  S 6-10 ani 1944204120922145
  S 1-6 ani 170718351927202320742126
  4.Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 170018281919201520652117
  5.Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2984
  SSD 35-40 ani 2831
  SSD 30-35 ani 2700
  SSD 25-30 ani 2591
  SSD 22-25 ani 2444
  SSD 18-22 ani 23232381
  SSD 14-18 ani 217422282284
  SSD 10-14 ani 210821612215
  SSD 6-10 ani 1899199420442095
  6.Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2755
  SSD 35-40 ani 2645
  SSD 30-35 ani 2524
  SSD 25-30 ani 2405
  SSD 22-25 ani 2294
  SSD 18-22 ani 21562210
  SSD 14-18 ani 201020602112
  SSD 10-14 ani 199020402091
  SSD 6-10 ani 1884197820282078
  SSD 1-6 ani 165617801869196320122062
  7.Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2493
  SSD 35-40 ani 2353
  SSD 30-35 ani 2323
  SSD 25-30 ani 2175
  SSD 22-25 ani 2153
  SSD 18-22 ani 20812133
  SSD 14-18 ani 201020602112
  SSD 10-14 ani 199020402091
  SSD 6-10 ani 1869196220122062
  SSD 1-6 ani 163617591847193919872037
  8.Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 161617371824191519632012
  9.Institutor studii superioarelungă durată grad didactic IS peste 40 ani 2944
  S 35-40 ani 2796
  S 30-35 ani 2659
  S 25-30 ani 2553
  S 22-25 ani 2405
  S 18-22 ani 22872344
  S 14-18 ani 213721902245
  S 10-14 ani 204620972150
  S 6-10 ani 1863195620052055
  10.Institutor studii superioarelungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2617
  S 35-40 ani 2510
  S 30-35 ani 2389
  S 25-30 ani 2283
  S 22-25 ani 2173
  S 18-22 ani 20862138
  S 14-18 ani 197020192070
  S 10-14 ani 195920082058
  S 6-10 ani 1856194919982047
  S 1-6 ani 163617591847193919872037
  11.Institutor studii superioarelungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2444
  S 35-40 ani 2321
  S 30-35 ani 2203
  S 25-30 ani 2119
  S 22-25 ani 2081
  S 18-22 ani 19842034
  S 14-18 ani 190919572006
  S 10-14 ani 188319301978
  S 6-10 ani 1783187219191967
  S 1-6 ani 156616831768185619021950
  12.Institutor studii superioarelungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 154516611744183118771924
  13.Institutor studii superioarescurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2871
  SSD 35-40 ani 2720
  SSD 30-35 ani 2614
  SSD 25-30 ani 2478
  SSD 22-25 ani 2342
  SSD 18-22 ani 22112266
  SSD 14-18 ani 204820992152
  SSD 10-14 ani 199320432094
  SSD 6-10 ani 1749183618821929
  14.Institutor studii superioarescurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2525
  SSD 35-40 ani 2422
  SSD 30-35 ani 2283
  SSD 25-30 ani 2192
  SSD 22-25 ani 2081
  SSD 18-22 ani 19962046
  SSD 14-18 ani 185519011949
  SSD 10-14 ani 184318891936
  SSD 6-10 ani 1744183118771924
  SSD 1-6 ani 153516501733181918651911
  15.Institutor studii superioarescurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2384
  SSD 35-40 ani 2343
  SSD 30-35 ani 2151
  SSD 25-30 ani 2058
  SSD 22-25 ani 2035
  SSD 18-22 ani 19381986
  SSD 14-18 ani 184318891936
  SSD 10-14 ani 183318791926
  SSD 6-10 ani 1734182118661913
  SSD 1-6 ani 152516391721180718531899
  16.Institutor studii superioarescurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 151516291710179618401886
  17.Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) graddidactic I M peste 40 ani 2889
  M 35-40 ani 2774
  M 30-35 ani 2649
  M 25-30 ani 2507
  M 22-25 ani 2376
  M 18-22 ani 21192172
  M 14-18 ani 198820382089
  M 10-14 ani 190919572006
  M 6-10 ani 1808189819461995
  18.Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) graddidactic II M peste 40 ani 2437
  M 35-40 ani 2307
  M 30-35 ani 2202
  M 25-30 ani 2114
  M 22-25 ani 2035
  M 18-22 ani 19702019
  M 14-18 ani 190919572006
  M 10-14 ani 189919461995
  M 6-10 ani 1798188819351983
  M 1-6 ani 156816861770185819051952
  19.Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) graddidactic definitiv M peste 40 ani 2288
  M 35-40 ani 2185
  M 30-35 ani 2066
  M 25-30 ani 1990
  M 22-25 ani 1962
  M 18-22 ani 19001948
  M 14-18 ani 182318691915
  M 10-14 ani 181318581905
  M 6-10 ani 1717180318481894
  M 1-6 ani 151516291710179618401886
  20.Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 149516071687177218161862
  21.Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fărăpregătire de specialitate) M peste 40 ani 1980
  M 35-40 ani 1959
  M 30-35 ani 1939
  M 25-30 ani 1920
  M 22-25 ani 1910
  M 18-22 ani 18531899
  M 14-18 ani 179818431889
  M 10-14 ani 177818221868
  M 6-10 ani 1677176118051850
  M 1-6 ani 147515861665174817921837
  M până la 1 an 146515751654173617801824
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.Funcția, gradul sau treapta profesională Nive-lul studi-ilor Salarii de bază - lei - Gradația
  Funcții de execuție 0 1 2 3 4 5
  1.Administrator financiar grad I*) S 229024622585271427822851
  grad II*) S 191920632166227423312390
  grad III*) S 181819542052215522092264
  debutant*) S 154016561738182518711918
  2.Informatician gradul IA S 232424982623275428232894
  gradul I S 216123232439256126252691
  gradul II S 206022152325244125032565
  debutant S 154016561738182518711918
  3.Secretar instituție unitate de învățământ I**) S 225524242545267327392808
  II**) S 215123122428254926132678
  III**) S 167217971887198220312082
  debutant**) S 154016561738182518711918
  4.Pedagog școlar, laborant; IA S 199921492256236924282489
  I S 180219372034213621892244
  II S 163817611849194119902040
  debutant S 154016561738182518711918
  5.Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară gradul I S 160917301816190719552004
  gradul II S 156016771761184918951942
  debutant S 154016561738182518711918
  6.Administrator patrimoniu grad I***) S 229024622585271427822851
  grad II***) S 183219692068217122262281
  grad III***) S 168918161906200220522103
  debutant***) S 154016561738182518711918
  7.Administrator financiar grad I*) SSD 176819011996209521482201
  grad II*) SSD 165117751864195720062056
  grad III*) SSD 147515861665174817921837
  debutant*) SSD 143915471624170517481792
  8.Informatician gradul I SSD 182819652063216722212276
  gradul II SSD 166717921882197620252076
  gradul III SSD 150516181699178418281874
  debutant SSD 143915471624170517481792
  9.Secretar instituție unitate de învățământ I**) SSD 188920312132223922952352
  II**) SSD 168718141904199920492101
  III**) SSD 153316481730181718621909
  debutant**) SSD 143915471624170517481792
  10.Pedagog școlar, laborant I SSD 171718461938203520862138
  II SSD 161617371824191519632012
  III SSD 144915581636171717601804
  debutant SSD 1439154716241705