HOTĂRÂRE nr. 48 din 8 iunie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 12 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Calitatea de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi a celorlalţi membri ai Biroului permanent încetează înainte de expirarea mandatului, ca urmare a revocării în condiţiile prezentului regulament, sau încetează de drept, în următoarele situaţii: a) în caz de demisie, la data menţionată în cererea de demisie; b) în caz de încetare a calităţii de deputat, la data prevăzută la art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată; c) în caz de pierdere a calităţii de membru al grupului parlamentar căruia îi aparţine funcţia şi care l-a propus pentru această funcţie, la data precizată de deputat sau de liderul grupului respectiv, după caz; d) în caz de pierdere a sprijinului politic, potrivit art. 32 alin. (3) din Legea nr. 96/2006, republicată, la data informării plenului Camerei Deputaţilor despre încetarea de drept a calităţii de membru al Biroului permanent."2. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Preşedintele Camerei Deputaţilor poate fi revocat înainte de expirarea mandatului, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, cu asigurarea cvorumului legal. Votul este secret şi se exprimă prin bile. Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar care l-a propus şi căruia îi aparţine funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor."3. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Revocarea din funcţie a oricăruia dintre ceilalţi membri ai Biroului permanent al Camerei Deputaţilor poate fi solicitată de grupul parlamentar care l-a propus şi se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar respectiv. Votul este secret şi se exprimă prin bile."4. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În cazurile prevăzute la art. 21 alin. (4), preşedintele de şedinţă al Camerei Deputaţilor ia act de situaţia de încetare de drept a calităţii de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi de membru al Biroului permanent şi supune votului plenului Camerei Deputaţilor adoptarea hotărârii de vacantare a funcţiei."5. La articolul 123, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul votului prin mijloace electronice, înaintea şedinţei consacrate votului final, preşedintele de şedinţă dispune verificarea cvorumului de şedinţă prin realizarea votului de control."6. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 127. - (1) Votul prin mijloace electronice se realizează prin introducerea cardului de vot în consolă la începutul şedinţei, urmată de apăsarea uneia dintre tastele «prezent», «pentru», «contra» sau «abţinere». Rezultatul votului electronic se afişează automat pe ecranul consolei şi pe ecranul central din sala de şedinţă. În cazul în care preşedintele de şedinţă, asistat de cei 2 secretari, constată existenţa unor disfuncţionalităţi, acesta solicită plenului repetarea votului prin altă procedură. Sesizarea unor astfel de disfuncţionalităţi poate fi realizată şi de un lider de grup. (2) Cardul de vot electronic care permite deputatului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către o altă persoană este interzisă. Nerespectarea interdicţiei atrage aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 243 alin. (1) lit. e). (3) Votul prin mijloace electronice se desfăşoară astfel: preşedintele de şedinţă explică obiectul votării şi iniţiază procedura de vot. Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervalul de timp alocat votării, anunţat de preşedintele de şedinţă, precedat de un semnal sonor. Deputatul are următoarele posibilităţi: a) apăsarea tastei «pentru» - caz în care deputatul va fi înregistrat prezent, cu opţiunea de vot «pentru»; b) apăsarea tastei «contra» - caz în care deputatul va fi înregistrat prezent, cu opţiunea de vot «contra»; c) apăsarea tastei «abţinere» - caz în care deputatul va fi înregistrat prezent, cu opţiunea de vot «abţinere».În cazul în care deputatul va apăsa exclusiv tasta «prezent», fără apăsarea vreuneia dintre opţiunile «pentru», «contra» sau «abţinere», acesta va fi înregistrat prezent, în categoria celor care nu şi-au exprimat nicio opţiune de vot. (4) În timpul şedinţei de vot exprimat prin mijloace electronice, în cazul în care deputatul nu are cardul de vot introdus corect în consolă sau, având cardul corect introdus în consolă, nu apasă nicio tastă, acesta figurează absent la votul respectiv. Introducerea cardului de vot în consolă, în intervalul de timp alocat votării, permite deputatului să îşi exprime poziţia în problema supusă votului. Scoaterea cardului de vot din consolă după exprimarea poziţiei în problema supusă votului, dar înainte de expirarea timpului alocat votării, nu invalidează opţiunea exprimată. (5) Ori de câte ori votul prin mijloace electronice este deschis, acesta se introduce pentru fiecare deputat pe site-ul Camerei Deputaţilor, în cazul votului final sau atunci când plenul Camerei hotărăşte în mod expres. (6) Afişarea şi interpretarea rezultatului votului prin mijloace electronice se face după cum urmează: pe ecranul central şi pe consolele individuale de vot, după exprimarea votului electronic se vor afişa următoarele informaţii: «prezenţi»; «pentru»; «contra»; «abţinere»; «nu votez». (7) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) şedinţa consacrată votului final reprezintă procedura parlamentară de adoptare a legilor, hotărârilor şi moţiunilor; b) cvorumul de şedinţă consacrat votului final reprezintă condiţia prealabilă, care trebuie întrunită imediat înaintea votării, în scopul asigurării unei prezenţe semnificative a parlamentarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din Constituţia României, republicată; c) prezenţa în cazul votului prin mijloace electronice reprezintă suma tuturor deputaţilor care au apăsat una dintre cele 4 taste afişate pe ecranul consolei de vot."  +  Articolul IIRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 12 aprilie 2016, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 8 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

    FLORIN IORDACHE
    Bucureşti, 8 iunie 2016.Nr. 48.----