HOTĂRÂRE nr. 401 din 2 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - Trimiterile în legislaţia naţională la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale se interpretează ca trimiteri în legislaţia naţională la Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale."2. Menţiunea privind transpunerea actelor juridice ale Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 17 septembrie 2015."3. În cuprinsul hotărârii sintagmele "Ministerul Economiei", "ministrul economiei", "Ministerul pentru Societatea Informaţională" şi "ministrul pentru societatea informaţională" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri", "viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri", "Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională" şi, respectiv, "ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 2 iunie 2016.Nr. 401.--------