HOTĂRÂRE nr. 399 din 2 iunie 2016privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 172 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea", unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1, aflat în reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale. (2) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sectorul 1, aflat în reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, se reorganizează prin absorbţia Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" şi preluarea activităţii acestuia, ca structură fără personalitate juridică, la data încheierii între cele două unităţi sanitare a protocolului de predare-preluare.  +  Articolul 2 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia, fără afectarea drepturilor salariale, de către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucureşti, în condiţiile legii. (2) Personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi din Bucureşti, din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, fără afectarea drepturilor salariale, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, potrivit dispoziţiilor art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" se preia de către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Protocolul de predare-primire cuprinde prevederile bugetare aprobate pentru anul 2016, precum şi execuţia bugetară pe anul 2016 ale Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea", care se predau Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 2 iunie 2016.Nr. 399.-----