LEGE nr. 64 din 15 aprilie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au ca scop verificarea realităţii declaraţiilor, precum şi verificarea corectitudinii şi exactitatii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Sunt supuse controlului fiscal, potrivit prezentei ordonanţe, persoanele fizice şi juridice, române şi străine, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, cărora le revin, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligaţii fiscale, denumite în continuare contribuabili."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Obligaţiile fiscale cuprind: a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele datorate; b) obligaţia de a calcula şi de a inregistra în evidentele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele; c) obligaţia de a calcula şi de a inregistra în evidentele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele care se realizează prin stopaj la sursa; d) orice alte obligaţii legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Controlul fiscal se exercită de către Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale, prin aparatul fiscal şi organele de control financiar abilitate de lege, denumite în continuare organe de control fiscal.Angajaţii organelor de control fiscal îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.Organizarea, competenţa teritorială şi atribuţiile organelor de control fiscal se aproba de către ministrul finanţelor."5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Drepturile şi obligaţiile organelor de control fiscal"6. La articolul 6, partea introductivă şi literele b), c), d), e), f) şi g) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - În exercitarea atribuţiilor ce le revin, organele de control fiscal au dreptul:........................................................................... b) să solicite contribuabililor informaţiile, justificările sau explicaţiile referitoare la declaraţiile sau la documentele supuse controlului. În cazul în care se solicita răspunsul în scris, contribuabilii sunt obligaţi sa furnizeze informaţiile respective în termen de 10 zile de la primirea solicitării; c) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris şi cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora şi locul intalnirii, precum şi scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru intalnire; d) să facă constatări faptice cu privire la natura activităţilor producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile; e) sa primească copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabila; f) sa retina, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise şi semnate de organul de control fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovadă referitoare la determinarea impozitelor datorate de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducerii direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, perioada de reţinere poate fi prelungită până la 90 de zile; g) să între, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, în orice incinta a sediului în care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul sau în locuri în care exista bunuri impozabile sau în care se desfăşoară activităţi producătoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afară acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului de control fiscal şi cu acordul contribuabilului."7. La articolul 6, litera h) se abroga.8. La articolul 8, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În scopul determinării modului de respectare a obligaţiilor fiscale ce revin contribuabililor şi al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt în drept să solicite informaţii de la:"9. La articolul 8, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Persoanele, organele şi instituţiile menţionate la alin. 1 sunt obligate ca, în termenul specificat în solicitare, sa furnizeze informaţiile şi sa pună la dispoziţie organelor de control fiscal actele, evidentele şi datele respective."10. La articolul 8, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de organele de control fiscal în modul prevăzut în prezentul articol vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului şi vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În cazuri temeinic justificate, organele de control fiscal pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, să facă declaraţii sau să prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili dacă persoana în cauza are sau nu are calitatea de contribuabil."12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Organele de control fiscal au obligaţia sa exercite controlul fiscal în asa fel încât sa afecteze cat mai puţin desfăşurarea activităţilor curente ale contribuabililor.Pe întreaga durata a controlului fiscal organele de control fiscal au obligaţia de a acţiona cu profesionalism, dovedind corectitudine şi obiectivitate în relaţiile cu contribuabilii controlati şi cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu."13. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:"b) să constate contravenţiile şi să aplice amenzile şi penalităţile prevăzute de legile fiscale;"14. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Înaintea desfăşurării unei acţiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului, acesta are dreptul: a) să fie informat în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de verificare; b) să fie înştiinţat în legătură cu drepturile şi obligaţiile sale care rezultă din prezenta ordonanţă. Avizul de verificare va cuprinde:- baza legală a transmiterii lui şi a desfăşurării controlului fiscal;- perioada în care este programata să se desfăşoare acţiunea de control fiscal;- impozitele şi perioadele impozabile care vor fi cuprinse în verificare.Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii efective a acţiunii de control fiscal.În cazul organelor de control fiscal, care, potrivit legii, pot executa controale inopinate, precum şi în cazul în care acţiunea de control fiscal se desfăşoară în vederea soluţionării unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.Contribuabilul confirma luarea la cunoştinţa despre drepturile şi obligaţiile sale prin semnarea avizului de verificare.Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 30 de zile lucrătoare, solicitare care se comunică, în scris, conducerii organului de control fiscal, la 5 zile de la primirea avizului de verificare şi de la semnarea acestuia.O noua solicitare de amânare a controlului fiscal respectiv nu se admite."15. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Contribuabilii au dreptul să solicite, din proprie iniţiativă, să fie controlati."16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Contribuabilii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie organului de control fiscal toate documentele tehnico-operative, contabile şi orice alte documente legale justificative, care stau la baza calculării corecte şi în cuantumul legal a impozitelor datorate.Documentele neprezentate cu rea-credinţa, dovedită cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate în considerare ulterior, cu ocazia soluţionării eventualelor obiecţiuni, contestaţii şi plângeri împotriva actelor de control."17. La articolul 17, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Controlul fiscal se desfăşoară la sediul, domiciliul ori reşedinţa contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, după caz."18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Perioada afectată efectuării controlului fiscal prevăzut la art. 17 este stabilită de organele de control fiscal în funcţie de obiectivele controlului şi nu poate fi mai mare de 3 luni."19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori reşedinţa contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, după caz, se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit şi pentru fiecare perioada supusă impozitării.Prin excepţie de la prevederile alin. 1, conducătorul organului de control fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade, dacă de la data încheierii controlului fiscal şi până la împlinirea termenului de prescripţie prevăzut de prezenta ordonanţă apar date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal la data efectuării controlului, care influenţează sau modifica rezultatele acestuia."20. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Rezultatele controlului fiscal se consemnează obligatoriu în procese-verbale de control, în note de constatare sau în procese-verbale de constatare a contravenţiilor, după caz."21. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Prescripţia dreptului organului de control fiscal de a stabili diferenţe de impozite"22. La articolul 21, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Dreptul organelor de control fiscal de a stabili diferenţe de impozite şi majorări de întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum şi de a constata contravenţii şi de a aplica amenzi şi penalităţi pentru faptele ale căror constatare şi sancţionare sunt, potrivit legii, de competenţa organelor de control fiscal, pentru o perioadă impozabilă, se prescrie după cum urmează:"23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Termenul de prescripţie pentru stabilirea impozitelor şi a diferenţelor de impozite este de 10 ani în caz de evaziune fiscală stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă."24. La articolul 26 alineatul 1, partea introductivă şi literele a)-d) vor avea următorul cuprins:"Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) nefurnizarea de către contribuabili sau de către persoana imputernicita legal sa îi reprezinte a documentelor justificative sau a explicatiilor solicitate de către organele de control fiscal; b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal la data, ora şi locul fixate, la solicitarea scrisă a acestuia; c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control fiscal în sediul sau de afaceri sau în orice alte locuri în care exista bunuri impozabile sau în care acesta desfăşoară activităţi producătoare de venituri, în vederea exercitării controlului fiscal; d) nefurnizarea de către persoanele, organele şi instituţiile prevăzute la art. 8, în termenul stabilit de organele de control fiscal, a actelor, evidentelor şi datelor solicitate;"25. La articolul 26, alineatul 2 va avea următorul cuprins:Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se sancţionează după cum urmează:1. cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, care se suporta de către persoanele fizice vinovate;2. cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;3. cele de la lit. e), cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei."26. Articolul 28 se abroga.27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - În aplicarea prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor va emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ADRIAN NASTASE------------