ORDONANŢA nr. 51 din 28 august 1997(*actualizată*)privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing(actualizată până la data de 27 mai 1999*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţa se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing, locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin contract. (2) Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe banda audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 1^1În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) valoare de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie; b) valoare totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduală; c) valoare reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator; d) rata de leasing reprezintă:- în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa românească;- în cazul leasingului operaţional, cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de către părţile contractante; e) leasing financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii:1. riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;2. părţile au prevăzut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;3. utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţa) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi exprimată;4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă, în final, dreptul de proprietate nu este transferat; f) leasing operaţional este operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte nici una dintre condiţiile prevăzute la lit. e).----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 1^2 (1) În cadrul unei operaţiuni de leasing poate avea calitatea de finanţator o societate de leasing, persoana juridică română sau străină. (2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoană fizica sau juridică, română sau străină.----------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 2 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 2Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing, orice persoană fizica sau juridică va formula unei societăţi de leasing o ofertă fermă, însoţită de lista de bunuri care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum şi de acte din care să rezulte situaţia sa financiară.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 3În cadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu acordul societăţii de leasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul I^1Contractul de leasing----------Capitolul I^1 a fost introdus de pct. 4 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 3^1 (1) Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum următoarele elemente: a) părţile în contractul de leasing:- locatorul/finanţatorul;- utilizatorul; b) descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing; c) valoarea totală a contractului de leasing; d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plata a acestora; e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului; f) clauza privind obligaţia asigurării bunului. (2) Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), următoarele: a) valoarea iniţială a bunului; b) clauza privind dreptul de opţiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului şi la condiţiile în care acesta poate fi exercitat. (3) Părţile pot conveni şi alte clauze.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 3^2Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.----------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 4 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 3^3Contractele de leasing constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu preda bunul în următoarele situaţii:- la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării bunului sau a prelungirii contractului;- în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.----------Art. 3^3 a fost introdus de pct. 4 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul II Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing  +  Articolul 4Locatorul/finanţatorul se obliga: a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesităţilor; b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta; c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie; d) să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului, care constă în posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţionarea ori restituirea bunului; e) să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale; f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 5Utilizatorul se obliga: a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing; b) să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze; c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanţatorului; d) să efectueze plăţile cu titlu de rata de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele prevăzute în contractul de leasing; e) să suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing; f) să îşi asume pentru întreaga perioada a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu titlu de rata de leasing până la achitarea integrala a valorii contractului de leasing; g) să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing; h) să îl informeze pe finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venită din partea unui terţ; i) să nu aducă modificări bunului fără acordul finanţatorului; j) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 5^1În cadrul operaţiunilor de leasing drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi stipulate în contract şi nu vor fi limitate la prevederile art. 4 şi 5.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 7În temeiul contractului de leasing utilizatorul are următoarele drepturi: a) de acţiune directa asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, asistenţa tehnica, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie; b) de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 8 (1) Drepturile reale ale finanţatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situaţia în care utilizatorul se află în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare. (2) Dacă utilizatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul III Răspunderea părţilor  +  Articolul 9 (1) În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau dacă se află în stare de reorganizare judiciară şi/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese. (2) Finanţatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 10În cazul în care utilizatorul nu execută obligaţia de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutive, finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul, să plătească ratele scadente, cu daune-interese, dacă în contract nu se prevede altfel.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 11Dacă finanţatorul nu respecta dreptul de opţiune al utilizatorului, acesta datorează daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduală a bunului sau cu valoarea sa de circulaţie, calculată la data expirării contractului de leasing.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 12Dacă în timpul derulării contractului de leasing finanţatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finanţator, noul finanţator este legat de aceleaşi obligaţii contractuale ca şi vânzătorul, care rămâne garant al îndeplinirii obligaţiilor faţă de utilizator.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 13Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesia bunului finanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului de către utilizator.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul IVOrganizarea şi funcţionarea societăţilor de leasing----------Titlul capitolului IV a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 14 (1) Societăţile de leasing, persoane juridice române, se înfiinţează şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată. (2) Societăţile de leasing sunt societăţi comerciale care au în obiectul de activitate desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim, subscris şi vărsat integral la înfiinţare, de 500 milioane lei.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 15 (1) Societăţile comerciale care efectuează operaţiuni de leasing, precum şi societăţile comerciale care utilizează bunuri mobile sau imobile în sistem de leasing sunt obligate să înscrie în evidentele lor contabile următoarele date: a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul încheierii contractului de leasing;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 15(fostul articol 21) a fost modificată de pct. 16 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999. b) suma totală a ratelor de leasing aferente contractului într-un exerciţiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părţile au prevăzut în contract actualizarea periodică a ratelor:- pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare şi de dobândă de leasing aferentă, eşalonată pe perioada derulării contractului; achiziţiile de mijloace fixe sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării în conformitate cu actele normative în vigoare;- pentru leasingul operaţional rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de părţi şi de amortizarea unei părţi din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de părţi, de comun acord, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1994privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;----------Lit. b) a alin. (1) a art. 15(fostul articol 21) a fost modificată de pct. 16 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999. c) calculul şi evidenţierea amortizării bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, în cazul leasingului operaţional, de către finanţator, iar în cazul leasingului financiar, de către utilizator.----------Lit. c) a alin. (1) a art. 15(fostul articol 21) a fost modificată de pct. 16 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999. d) evaluarea la data închiderii bilanţului contabil a ratelor rămase de rambursat. (2) Operaţiunile vor fi evidenţiate în mod distinct, după natura bunului închiriat.----------Art. 21 a devenit art. 15 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 16 (1) Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile, vor fi înscrise în Carte funciară - partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliară de la biroul judecătoriei în a carei raza teritorială de activitate este situat bunul respectiv. (2) În cazul în care intervin schimbări în ceea ce priveşte sediul utilizatorului sau al finanţatorului ori schimbări cu privire la situaţia juridică a bunului, finanţatorul şi utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare în Cartea funciară şi la oficiul registrului comerţului.----------Alin. (2) al art. 16(fostul articol 19) a fost modificat de pct. 17 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 16(fostul articol 19) a fost abrogat de pct. 18 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.----------Art. 19 a devenit articolul 16 potrivit pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 17Abrogat.----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Capitolul V Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Capitolul VPublicitatea operaţiunilor de leasing----------Titlul capitolului VI se modifică şi devine capitolul V potrivit pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.----------Art. 19 a devenit articolul 16 potrivit pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. A se vedea articolul 16 din prezentul act normativ.  +  Articolul 20Abrogat.----------Art. 20 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Capitolul VIIEliminat.----------Capitolul VII a fost eliminat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.----------Art. 21 a devenit art. 15 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. A se vedea articolul 15 din prezentul act normativ.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplica şi în situaţia în care o persoană juridică îşi vinde echipamentul industrial unei societăţi de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu obligaţia de răscumpărare.  +  Articolul 23Echipamentul industrial sau construcţiile pot fi utilizate în sistem de leasing de către mai multe societăţi comerciale, dacă între acestea s-a încheiat un contract în scopul realizării unei investiţii sau al folosinţei lor comune.  +  Articolul 24Societăţile de leasing care perfectează un contract de leasing având ca obiect utilizarea unei construcţii sau realizarea şi utilizarea unei construcţii pot dobândi: a) dreptul de folosinţă sau de achiziţie a terenului pe care se efectuează lucrarea de către antreprenor; b) dreptul irevocabil de achiziţie a construcţiei la expirarea contractului de leasing.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 24^1Veniturile obţinute de nerezidenţi sub forma de dobândă sau de redevenţă (rata de leasing) stabilită de către părţile contractante, în cazul contractelor de leasing financiar sau operaţional, se impun în România, prin reţinere la sursa, potrivit prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei interne, după caz. În cazul contractelor de leasing operaţional încheiate cu persoane nerezidente, redevenţă înseamnă beneficiul stabilit de părţi sau toată cota de leasing (rata de leasing), dacă prin contract nu se identifică partea de beneficiu.----------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 20 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 24^2Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile fiscal de către partea obligată prin contract să plătească primele de asigurare.----------Art. 24^2 a fost introdus de pct. 20 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 25 (1) Bunurile mobile care sunt introduse în ţara de către utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societăţi de leasing, persoane juridice străine, se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe toată durata contractului de leasing, cu exonerarea totală de la obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale. (2) Bunurile mobile care sunt introduse în ţara de societăţile de leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice române, se încadrează în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plată a sumelor aferente tuturor drepturilor de import. (3) În cazul în care utilizatorul, din vina societăţii de leasing sau a furnizorului, nu şi-a exercitat dreptul de opţiune prevăzut în contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat să plătească taxele vamale la valoarea reziduală a bunului, care nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare a bunului. (4) În cazul achiziţionării bunurilor introduse în ţara în condiţiile alin. (1) şi (2), utilizatorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, care nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare a bunului. (5) Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o noua destinaţie vamală este cel convenit între părţi prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în ţara a bunului. (6) Subansamblurile şi componentele introduse în ţara de societăţile de leasing în scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt exceptate de la plată taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. 4 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR CIORBEA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministru de stat,

  ministrul reformei,

  Ulm Spineanu

  Preşedintele Agenţiei

  Naţionale pentru Privatizare,

  Valentin M. Ionescu

  Ministru de stat,

  ministrul finanţelor,

  Mircea Ciumara
  ------------