INSTRUCŢIUNI din 15 ianuarie 2014 privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 bis din 27 martie 2014  Notă ──────────Aprobate de Ordinul nr. M.4/2014 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 27 martie 2014.──────────

  ANEXĂ

  CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

  Art. 1. – (1) Prezentele instrucţiuni reglementează planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul operaţiunilor de mişcare şi transport în cadrul marilor unităţi şi unităţilor militare, de nivel batalion/regiment, brigadă şi divizie, pe timpul desfăşurării operaţiilor militare şi exerciţiilor.

  (2) Structurile de mişcare şi transport, altele decât cele din compunerea marilor unităţi şi unităţilor militare specificate la alin. (1), sprijină planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării operaţiunilor de mişcare şi transport de către marile unităţi şi unităţile militare de nivel batalion/regiment, brigadă, divizie.

  Art. 2. – (1) Marile unităţi şi unităţile militare participante la operaţii sau exerciţii desfăşurate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite - ONU, conduse de către Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord - NATO, Uniunea Europeană - UE şi alte organizaţii internaţionale abilitate, precum şi în coaliţiile multinaţionale, pe lângă prevederile prezentului act normativ, aplică şi prevederile actelor normative internaţionale specifice la care România este parte.

  (2) Pentru planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport desfăşurate în afara teritoriului naţional, marile unităţi şi unităţile militare au în vedere prevederile legislative ale naţiunii gazdă, în conformitate cu acordurile şi înţelegerile încheiate în acest sens.

  Art. 3. – Definiţiile şi specificaţiile termenilor şi abrevierilor utilizate în conţinutul prezentelor instrucţiuni sunt prezentate în anexa nr. 1.

  CAPITOLUL II

  Aspecte privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare

  SECŢIUNEA 1

  Niveluri de mobilitate a marilor unităţi şi unităţilor militare

  Art. 4. – (1) Corespunzător operaţiilor la care participă, misiunilor încredinţate şi ariei geografice în care sunt situate teatrele/zonele de operaţii, marile unităţi şi unităţile militare iau măsurile ce se impun pentru a se deplasa rapid şi eficient, în toate mediile, respectiv terestru, aerian şi maritim, atât la nivel strategic, cât şi la nivel operativ şi tactic.

  (2) În funcţie de nivelul operaţional în care se află, marile unităţi şi unităţile militare au în

  vedere asigurarea mobilităţii strategice, operative şi tactice.

  Art. 5. – (1) Mobilitatea strategică este capacitatea marilor unităţi şi unităţilor militare de a putea fi deplasate rapid, eficient şi în deplină siguranţă, împreună cu sprijinul de luptă şi logistic asociat acestora, pe distanţe foarte mari.

  (2) Prin mobilitate strategică se asigură deplasarea marilor unităţi şi unităţilor militare, precum şi sprijinul logistic asociat acestora, în şi între teatrele/zonele de operaţii.

  Art. 6. – (1) Mobilitatea operativă este capacitatea marilor unităţi şi unităţilor militare de a se deplasa rapid, eficient şi în deplină siguranţă, împreună cu sprijinul de luptă şi logistic asociat acestora, în cadrul teatrului/zonei de operaţii.

  (2) Prin mobilitate operativă se asigură concentrarea rapidă a marilor unităţi şi unităţilor militare, în cadrul teatrului/zonei de operaţii, împotriva unui adversar iminent şi concentrarea rezervelor operative la dispoziţie.

  Art. 7. – (1) Mobilitatea tactică este capacitatea marilor unităţi şi unităţilor militare de a se mişca/deplasa rapid, eficient şi în deplină siguranţă în câmpul tactic.

  (2) Prin mobilitate tactică se asigură concentrarea marilor unităţi, unităţilor şi rezervelor tactice avute la dispoziţie.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Sistemul de transport

  Art. 8. – (1) Sistemul de transport trebuie să fie adaptabil situaţiilor create, să fie capabil să reacţioneze pozitiv la cerinţele stabilite pentru dislocarea şi susţinerea marilor unităţi şi unităţilor militare şi să fie integrat, în ceea ce priveşte interacţiunea elementelor sale componente.

  1. (2) Analizat din punct de vedere militar, sistemul de transport se constituie din trei componente, care funcţionează sincronizat şi neîntrerupt, atât în timp de pace, cât şi în situaţii de criză şi la război, respectiv:

   1. a) modurile de transport;

   2. b) operaţiunile executate în terminale de transport;

   3. c) controlul mişcării.

  Art. 9. – În compunerea modurilor de transport sunt incluse infrastructurile de transport rutiere, feroviare, navale şi aeriene, mijloacele şi operatorii de transport, precum şi operatorii care desfăşoară activităţi conexe transporturilor.

  Art. 10. – (1) Transportul rutier se utilizează pentru deplasarea marilor unităţi şi unităţilor militare, precum şi a sprijinului logistic asociat acestora, cu mijloace de transport auto din înzestrare

  şi cu mijloace militare şi civile primite în sprijin, între locaţiile de staţionare şi aeroporturile/porturile de îmbarcare/debarcare, centrele şi depozitele de aprovizionare, terminalele feroviare de încărcare/descărcare sau transbordare.

  (2) La alegerea acestui mod de transport marile unităţi şi unităţile militare au în vedere că transportul rutier asigură rapiditate şi supleţe în executarea deplasării, precum şi capabilităţile de transbordare între alte moduri de transport.

  Art. 11. – (1) Transportul feroviar este utilizat, de către marile unităţi şi unităţile militare, pentru deplasarea pe distanţe mari, precum şi pentru transportul unui volum mare de echipamente, tehnică şi materiale necesare aprovizionării şi susţinerii acestora în teatrele/zonele de operaţii.

  (2) La alegerea acestui mod de transport marile unităţi şi unităţile militare au în vedere că transportul feroviar este economic, dar în unele situaţii este limitat din cauza infrastructurii specifice, numărului şi tipului mijloacelor de transport feroviar la dispoziţie, restricţiilor impuse de- a lungul rutelor şi gradului înalt de vulnerabilitate.

  Art. 12. – (1) Transportul naval se utilizează pentru deplasarea marilor unităţi şi unităţilor militare pe căile navigabile interioare şi pe căile maritime.

  1. (2) Marile unităţi şi unităţile militare utilizează transportul pe căile navigabile interioare pe distanţe mari şi pentru un volum mare de echipamente, tehnică şi materiale necesare aprovizionării şi susţinerii lor în teatrele/zonele de operaţii.

  2. (3) Transportul maritim este principalul mod de transport folosit pentru transportul majorităţii echipamentelor, tehnicii şi materialelor militare din înzestrarea marilor unităţi şi unităţilor militare, în vederea dislocării, susţinerii şi redislocării în/din teatrele/zonele de operaţii.

  3. (4) La alegerea acestui mod de transport marile unităţi şi unităţile militare au în vedere că transportul maritim este economic, se foloseşte pentru distanţe şi cantităţi mari de echipamente, tehnică şi materiale, însă are o viteză relativ mică de execuţie şi este limitat de facilităţile specifice existente în porturi.

  Art. 13. – (1) Transportul aerian asigură deplasarea personalului, transportul parţial sau integral al echipamentelor, tehnicii şi materialelor militare din înzestrarea marilor unităţi şi unităţilor militare, cu mijloace de transport aerian, respectiv aeronave şi elicoptere de transport.

  1. (2) Aeronavele de transport se folosesc, de regulă, pentru transportul personalului, echipamentelor şi materialelor de maximă prioritate în/din teatrele/zonele de operaţii.

  2. (3) Elicopterele de transport se folosesc pentru transportul personalului, echipamentelor şi materialelor în interiorul teatrelor/zonelor de operaţii.

  Art. 14. – (1) În majoritatea situaţiilor, transportul marilor unităţi şi unităţilor militare, precum şi a sprijinului de luptă şi logistic asociat acestora, se asigură prin transport multimodal,

  care constă în utilizarea succesivă şi/sau concomitentă a mai multor moduri de transport.

  1. (2) Transportul multimodal impune o instruire şi un antrenament adecvat al marilor unităţi şi unităţilor militare, precum şi asigurarea mijloacelor de manipulare a materialelor necesare, care să asigure transbordarea rapidă şi eficientă a încărcăturilor între mijloacele de transport utilizate.

  2. (3) Transportul multimodal impune, de asemenea, pachetizarea, paletizarea şi containerizarea corespunzătoare a materialelor transportate.

  Art. 15. – (1) În terminalele de transport, marile unităţi şi unităţile militare execută activităţi legate de staţionarea temporară, încărcarea, descărcarea, întocmirea şi prelucrarea documentelor personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor transportate, precum şi operaţiunile vamale necesare.

  (2) Planificatorii operaţiilor logistice, de la toate nivelurile ierarhice, trebuie să se asigure că terminalele de transport utilizate dispun de capacităţile şi facilităţile necesare pentru executarea operaţiunilor planificate.

  Art. 16. – (1) Controlul mişcării cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate pentru:

  1. a) planificarea şi programarea mişcărilor şi transporturilor;

  2. b) repartiţia, validarea şi direcţionarea rutelor de transport;

  3. c) gestionarea priorităţilor şi cerinţelor de mişcare şi transport;

  4. d) coordonarea, urmărirea şi vizualizarea în tranzit a mişcărilor şi transporturilor de personal, echipamente, tehnică şi materiale militare.

  1. (2) Executarea controlului mişcării trebuie să se asigure permanent, de către personal şi structuri adecvate, asigurându-se în acest scop sprijinul logistic necesar şi un sistem securizat informatic şi de comunicaţii.

  2. (3) Prin controlul mişcării se optimizează folosirea modurilor şi terminalelor de transport, precum şi utilizarea mijloacelor de transport din înzestrarea marilor unităţi şi unităţilor militare şi a mijloacelor de transport militare şi civile destinate sprijinului operaţiunilor de mişcare şi transport planificate de către acestea.

   SECŢIUNEA a 3-a

   Principiile utilizate pentru mişcare şi transport

   Art. 17. – (1) Pentru planificarea, organizarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport marile unităţi şi unităţile militare aplică următoarele principii specifice:

   1. a) responsabilitatea;

   2. b) cooperarea;

   3. c) coordonarea;

   4. d) economia;

   5. e) eficienţa;

   6. f) flexibilitatea;

   7. g) prioritatea operaţională;

   8. h) simplitatea;

   9. i) standardizarea;

   10. j) compatibilitatea pentru transport;

   11. k) transparenţa.

  1. (2) Responsabilitatea este principiul de bază aplicat în planificarea şi asigurarea executării operaţiunilor de mişcare şi transport proprii şi pentru îndeplinirea sarcinilor de transport în folosul altor unităţi, conform misiunilor şi ordinelor primite.

  2. (3) Cooperarea trebuie să existe, la toate nivelurile ierarhice, între marile unităţi/unităţile militare şi structurile militare şi civile implicate.

  3. (4) Coordonarea este esenţială pentru planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, din partea marilor unităţi, unităţilor militare şi a celelaltor structuri militare şi civile care sprijină aceste operaţiuni.

  4. (5) Economia este principiul prin care resursele de mişcare şi transport puse la dispoziţia marilor unităţi şi unităţilor militare, limitate în majoritatea cazurilor, trebuie să fie folosite corespunzător, în principal prin:

   1. a) stabilirea corectă a cerinţelor şi priorităţilor de mişcare şi transport;

   2. b) alegerea cu atenţie a modului şi mijloacelor de transport la dispoziţie;

   3. c) utilizarea întregii capacităţi de transport, corespunzător situaţiilor, priorităţilor şi schimbărilor survenite.

  5. (6) Eficienţa presupune optimizarea folosirii resurselor specifice existente, avându-se în vedere natura complementară a acestora.

  6. (7) Flexibilitatea presupune ca planificarea, organizarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, de către marile unităţi şi unităţile militare, să răspundă, eficient şi în timp util, la schimbările dinamice ale situaţiilor operative şi cerinţelor.

  7. (8) Prioritatea operaţională presupune ca planificarea, organizarea şi executarea, de marile unităţi şi unităţile militare, a operaţiunilor de mişcare şi transport, să asigure îndeplinirea în totalitate şi la timp a cerinţelor operaţionale.

  8. (9) Simplitatea presupune ca planurile şi procedurile utilizate de marile unităţi şi unităţile militare, pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, să fie cât mai simple, sigure şi cât mai eficiente.

  9. (10) Standardizarea facilitează executarea, de marile unităţi şi unităţile militare, a

   operaţiunilor de mişcare şi transport şi se aplică pentru date şi informaţii, componente şi sisteme software şi hardware, precum şi pentru procedurile de operare.

  10. (11) Compatibilitatea pentru transport necesită ca la proiectarea şi înzestrarea marilor unităţi şi unităţilor militare să se aibă în vedere compatibilitatea echipamentelor, tehnicii şi materialelor din înzestrare, inclusiv pachetizarea, paletizarea şi containerizarea acestora cu resursele de transport disponibile.

  11. (12) Transparenţa presupune ca schimbul de informaţii privind planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, de marile unităţi şi unităţile militare, să fie făcut corespunzător, la toate nivelurile ierarhice, între structurile militare şi civile şi între structurile de mişcare şi transport naţionale şi cele similare existente în armatele altor state, NATO, UE şi alte organizaţii internaţionale.

  CAPITOLUL III

  Operaţiuni de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare

  SECŢIUNEA 1

  Responsabilităţi pentru mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare

  Art. 18. – (1) Operaţiunile de mişcare şi transport sunt parte integrantă a operaţiilor militare, prin care se asigură deplasarea dintr-o locaţie/poziţie în alta a personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor marilor unităţi şi unităţilor militare pentru îndeplinirea misiunilor primite şi care sprijină executarea tuturor activităţilor desfăşurate de către acestea, respectiv pentru îndeplinirea sarcinilor administrative, de aprovizionare, instruire, participare la exerciţii şi mobilizare.

  1. (2) Fiecare mişcare este unică, indiferent de scopul pentru care se execută, aceasta putând fi iniţiată înainte de constituirea şi înzestrarea pachetului de forţe şi adaptată la situaţiile concrete.

  2. (3) Marile unităţi şi unităţile militare planifică, organizează şi execută operaţiuni de mişcare şi transport în etape, delimitate în timp, care uneori se vor suprapune, iar alteori pot fi micşorate ca durată şi ajustate pe timpul derulării, în funcţie de situaţiile şi cerinţele existente.

  3. (4) Pentru îndeplinirea misiunilor, atât marile unităţi şi unităţile militare, cât şi celelalte structuri militare care le asigură sprijinul, la toate nivelurile ierarhice, trebuie să dispună de personal şi structuri de mişcare şi transport adecvate.

  Art. 19. – În cadrul unui batalion/regiment, sarcinile şi responsabilităţile specifice

  controlului mişcării sunt îndeplinite de către comandant/înlocuitorul legal, ofiţerul sau subofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport şi echipele de încărcare-îmbarcare/descărcare- debarcare.

  Art. 20. – (1) În cadrul unei brigăzi, sarcinile şi responsabilităţile specifice controlului mişcării sunt îndeplinite de către comandant/înlocuitorul legal, o structură de mişcare şi transport, care este dimensionată la misiunile specifice şi echipele de încărcare-îmbarcare/descărcare- debarcare.

  (2) În funcţie de misiuni şi sarcinile de mişcare şi transport ordonate, structura de mişcare şi transport a brigăzii poate fi întărită temporar cu personal de specialitate din cadrul altor structuri militare.

  Art. 21. – (1) În cadrul unei divizii, sarcinile şi responsabilităţile specifice controlului mişcării sunt îndeplinite de către comandant/înlocuitorul legal, o structură de mişcare şi transport, care este dimensionată la misiunile specifice şi de echipele de control mişcare şi de transport, care sunt structurate în funcţie de specificul misiunilor şi teatrului/zonei de operaţii.

  (2) În funcţie de sarcinile de mişcare şi transport, structura de mişcare şi transport a diviziei poate fi mărită temporar cu personal de specialitate din cadrul altor structuri militare.

  Art. 22. – (1) În comandamentele de categorii de forţe ale armatei, operaţionale, de armă şi direcţiile centrale, sarcinile pentru mişcare şi transport sunt asigurate de structuri adecvate, dimensionate corespunzător misiunilor şi sarcinilor specifice.

  (2) Structurile de mişcare şi transport de la aceste niveluri coordonează activităţile specifice şi asigură sprijinul cerut de unităţile din subordine.

  Art. 23. – (1) Marile unităţi şi unităţile militare răspund de planificarea, organizarea şi executarea mişcării şi transportului personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor militare din înzestrare şi pentru acelea care aparţin altor unităţi, conform sarcinilor primite şi responsabilităţilor asumate.

  (2) Când este cazul, marile unităţi şi unităţile militare completează deficitul de capacităţi şi mijloace de transport şi îşi asigură mijloacele de transport pe care nu le au în înzestrare - feroviare, aeriene şi navale - din alte surse, militare sau civile, pentru care întocmesc şi înaintează, la eşaloanele superioare, cereri de sprijin cu mijloace de transport.

  Art. 24. – (1) Pentru planificarea şi organizarea executării operaţiunilor de mişcare şi transport, marile unităţi şi unităţile militare elaborează următoarele documente:

  1. a) planuri de mişcare, pe tipuri de misiuni, respectiv pentru mobilizare, intervenţie, dislocare, participare la exerciţii sau alte activităţi ordonate;

  2. b) cereri de sprijin cu mijloace de transport, inclusiv soluţiile de asigurare a acestora, date

   de eşaloanele superioare;

  3. c) cereri pentru aprobarea executării circulaţiei pe căile de comunicaţie, ce se înaintează ierarhic structurilor de mişcare şi transport responsabile;

  4. d) documente pentru efectuarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei;

  5. e) rapoarte necesare pentru programarea, organizarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport.

  1. (2) Pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, marile unităţi şi unităţile militare asigură:

   1. a) legături permanente cu structurile de mişcare şi transport şi cu operatorii comerciali implicaţi în executarea operaţiunilor de mişcare şi transport planificate;

   2. b) personal şi structuri de mişcare şi transport proprii;

   3. c) resurse umane, materiale şi financiare care să asigure executarea operaţiunilor de mişcare şi transport în toate situaţiile evaluate şi identificate;

   4. d) mijloace de pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare mecanizată a materialelor, corespunzător mijloacelor de transport din înzestrare sau a celor asigurate, conform cererilor de sprijin pentru completarea deficitelor existente;

   5. e) mijloace de fixare, legare şi ancorare a echipamentelor, tehnicii şi materialelor din înzestrare, corespunzătoare mijloacelor de transport asigurate;

   6. f) mijloace de comunicaţii şi informatice specifice, pentru monitorizarea şi urmărirea circulaţiei încărcăturilor sau mijloacelor de transport din înzestrare;

   7. g) mijloace corespunzătoare pentru etichetarea încărcăturilor şi mijloacelor de transport şi pentru identificarea poziţiei acestora, pe timpul executării deplasării;

   8. h) mijloace, proceduri şi modalităţi care să asigure efectuarea schimbului de date şi informaţii cu structurile militare şi civile implicate.

  Art. 25. – Corespunzător celor specificate în art. 24, comandanţii marilor unităţi şi unităţilor militare coordonează şi stabilesc sarcini pentru:

  1. a) cunoaşterea şi aplicarea, de către întregul personal, a legislaţiei şi a prevederilor actelor normative specifice din domeniul mişcării şi transporturilor;

  2. b) selecţionarea, numirea şi pregătirea corespunzătoare a personalului şi structurilor responsabile cu activităţile de mişcare şi transport în unitate şi în unităţile/subunităţile/formaţiunile subordonate;

  3. c) formarea, pregătirea şi antrenarea echipelor de încărcare-îmbarcare/descărcare- debarcare;

  4. d) autorizarea, pregătirea şi echiparea corespunzătoare a personalului responsabil cu

   depozitarea, manipularea şi transportul materialelor periculoase;

  5. e) instruirea şi antrenarea, pentru transport, a întregului personal;

  6. f) înzestrarea cu mijloace de transport, ancorare şi fixare a încărcăturilor, precum şi cu alte echipamente specifice;

  7. g) înzestrarea cu echipamente, mijloace de comunicaţii şi informatice specifice, corespunzătoare misiunilor încredinţate şi asigurarea stării de operativitate a acestora;

  8. h) elaborarea planurilor de mişcare, corespunzătoare tuturor situaţiilor identificate, în timp de pace, în situaţii de criză sau război;

  9. i) elaborarea documentelor necesare pentru asigurarea sprijinului, aprobarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport planificate;

  10. j) elaborarea rapoartelor, situaţiilor şi informărilor specifice stabilite şi efectuarea schimbului de date şi informaţii cerut;

  11. k) evaluarea şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare pentru executarea operaţiunilor de mişcare planificate;

  12. l) stabilirea şi menţinerea, permanentă, a legăturii cu structurile de mişcare şi transport de la eşaloanele superioare, cu cele care au responsabilitatea să le asigure sprijinul şi cu operatorii de transport utilizaţi pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport planificate.

  Art. 26. – (1) Pentru planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport proprii şi pentru consilierea comandantului în acest sens, statul major al marilor unităţi şi unităţilor militare asigură informaţii privind efectivul, starea de pregătire, starea psihologică şi moralul personalului, situaţia înzestrării cu echipamente şi mijloace specifice.

  1. (2) Marile unităţi şi unităţile militare folosesc, în principal, informaţii şi instrumente din următoarele domenii:

   1. a) personal - situaţia efectivelor, documente militare de identitate, paşapoarte;

   2. b) medical - situaţia medicală a personalului prin care se face dovada că personalul participant este apt pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport;

   3. c) logistic - înmatricularea şi asigurarea vehiculelor, calificarea conducătorilor de vehicule şi tehnică, înregistrare şi gestionare armament;

   4. d) economic - instrumente de plată, angajamente legale, proceduri de achiziţie;

   5. e) protecţie şi siguranţă - cerinţe de securitate, riscuri şi ameninţări, monitorizarea şi reducerea riscurilor şi ameninţărilor;

   6. f) juridic - legislaţia privind dreptul internaţional şi cea specifică misiunii;

   7. g) instruire - aspectele legate de pregătirea specifică misiunii, şedinţe de trageri, reguli de angajare pe timpul executării operaţiunilor de mişcare şi transport, pregătirea subunităţii de pază şi

  a echipelor de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare;

  Art. 27. – Structurile de operaţii şi instrucţie ale marilor unităţi şi unităţilor militare răspund şi consiliază comandantul privind instruirea şi antrenarea personalului pentru mişcare şi transport, asigură programe de instruire adecvate şi colaborează cu biroul transporturi militare teritoriale pe a cărui rază de responsabilitate este dispusă marea unitate/unitatea militară.

  Art. 28. – Şeful structurii logistice din cadrul marilor unităţi şi unităţilor militare consiliază comandantul şi răspunde de asigurarea şi de starea de operativitate a echipamentelor, tehnicii şi materialelor specifice şi a echipamentului de protecţie pentru personalul implicat, necesare executării operaţiunilor de mişcare şi transport.

  Art. 29. – (1) Statele majore şi comenzile marilor unităţi şi unităţilor militare stabilesc măsurile tehnice şi organizatorice necesare, astfel încât, pe durata executării operaţiunilor de mişcare şi transport, să fie asigurată securitatea şi sănătatea personalului implicat, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

  (2) Pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, responsabilii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din marile unităţi şi unităţile militare elaborează, în funcţie de situaţie, reguli proprii de securitate a muncii, detaliind şi adaptând la specificul propriu normele generale şi normele specifice de securitate şi sănătate în muncă, pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

  Art. 30. – (1) Statele majore şi comenzile marilor unităţi şi unităţilor militare stabilesc măsurile tehnice şi organizatorice necesare, astfel încât, pe durata executării operaţiunilor de mişcare şi transport, să asigure, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice în vigoare, respectarea regulilor şi normelor privind protecţia mediului.

  (2) Pe timpul planificării şi executării operaţiunilor de mişcare şi transport, statele majore ale marilor unităţi şi unităţilor militare, în funcţie de datele şi informaţiile avute la dispoziţie, identifică şi evaluează impactul ecologic al acestora prin:

  1. a) analiza detaliată a condiţiilor de mediu;

  2. b) identificarea zonelor vulnerabile privind factorii de mediu;

  3. c) elaborarea ordinelor şi regulilor specifice protecţiei mediului;

  4. d) cooperarea cu autorităţile teritoriale de mediu, administraţia locală, proprietarii terenurilor, pădurilor, în special în cazul transporturilor de materiale şi substanţe periculoase.

  Art. 31. – (1) Ofiţerul/subofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a unităţii - OMTU este selecţionat şi încadrat conform statului de organizare sau este numit de comandantul unităţii, prin ordin de zi pe unitate, în situaţia în care, în statul de organizare nu este prevăzută o astfel de funcţie.

  1. (2) Ofiţerul/subofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a unităţii este selecţionat din structura logistică, iar pentru îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor specifice menţine o legătură strânsă cu structura de operaţii şi cu birourile transporturi militare teritoriale.

  2. (3) Pregătirea ofiţerului/subofiţerului responsabil cu activitatea de mişcare şi transport se asigură prin însuşirea prevederilor legislaţiei şi actelor normative specifice şi prin cursuri de specialitate.

  3. (4) Ofiţerul/subofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a unităţii colaborează şi informează, trimestrial, personalul biroului transporturi militare teritorial, pe a cărei rază de responsabilitate este dispusă unitatea, despre activităţile ce se desfăşoară pe linie de mişcare şi transport, asigurând totodată informaţiile necesare pentru desfăşurarea în comun a acestor activităţi.

   Art. 32. – Pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor specifice, ofiţerul/subofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a unităţii execută următoarele:

   1. a) consiliază comandantul privind prevederile actelor normative naţionale, cele aplicate în cadrul NATO, UE şi cele ale statelor membre şi partenere, în domeniul transporturilor;

   2. b) elaborează propuneri privind tehnicile şi procedurile standard de operare specifice activităţilor de mişcare şi transport executate în unitate;

   3. c) participă la elaborarea şi actualizarea permanentă a planurilor de mişcare, încărcare/îmbarcare, descărcare/debarcare sau transbordare corespunzătoare misiunilor unităţii;

   4. d) întocmeşte cererile de sprijin cu mijloace de transport şi cererile de sprijin cu mijloace specifice necesare completării deficitelor existente;

   5. e) întocmeşte şi înaintează, la ordin, eşaloanelor în drept, cererile pentru aprobarea executării mişcărilor planificate;

   6. f) identifică şi are permanent o situaţie clară a tipurilor şi cantităţilor de echipamente, tehnică şi materiale din înzestrare, care impun restricţii la transport, respectiv cele care au gabarit şi/sau tonaj depăşit, fac parte din categoria materialelor periculoase sau sensibile, sunt perisabile sau fragile, pentru transportul cărora, sunt necesare aprobări speciale şi care sunt transportate în condiţii specifice;

   7. g) întocmeşte listele cu personalul, echipamentele, tehnica şi materialele transportate, necesare pentru efectuarea formalităţilor de transport;

   8. h) elaborează programe de pregătire şi antrenare a întregului personal pe linie de mişcare şi transport;

   9. i) instruieşte şi antrenează personalul echipelor de încărcare-îmbarcare/descărcare- debarcare şi urmăreşte asigurarea echipamentelor şi mijloacelor necesare acestora;

   10. j) participă la elaborarea programelor specifice de înzestrare cu mijloace de pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare mecanizată a materialelor;

   11. k) colaborează permanent cu personalul şi structurile similare de la eşalonul superior, din subunităţile, formaţiunile subordonate, cu biroul transporturi militare teritorial din zona de activitate şi cu operatorii de transport, în vederea asigurării sprijinului solicitat;

   12. l) completează documentele cerute pentru efectuarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei;

   13. m) întocmeşte etichetele necesare pentru etichetarea tuturor echipamentelor şi materialelor transportate şi verifică, cu ajutorul mijloacelor specifice de citire, starea de operativitate a acestora;

   14. n) întocmeşte şi transmite la ordin informările, situaţiile şi rapoartele specifice, privind stadiul de execuţie a operaţiunilor de mişcare şi transport;

   15. o) elaborează, gestionează şi actualizează permanent baza de date specifică aspectelor de mişcare şi transport ale unităţii;

   16. p) colaborează cu ofiţerul/subofiţerul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru identificarea şi aplicarea măsurilor necesare eliminării/diminuării factorilor de risc şi îmbolnăvire profesională a personalului, pe timpul executării operaţiunilor de mişcare şi transport.

  Art. 33. – (1) La nivel brigadă, ofiţerul/subofiţerul responsabil pentru coordonarea mişcării şi transporturilor - OCMT conduce structura de mişcare şi transport din cadrul structurii logistice a marii unităţi şi coordonează activităţile de mişcare şi transport ale unităţilor din subordine, în colaborare cu structura de operaţii.

  1. (2) Pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor specifice, pe lângă atribuţiile specificate pentru ofiţerul/subofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a unităţii, la nivel brigadă, execută:

   1. a) verifică fiabilitatea planurilor de mişcare proprii şi a celor ale unităţilor din subordine, precum şi exactitatea datelor înscrise în documentele ce se înaintează la eşalonul superior, în vederea aprobării sau avizării;

   2. b) analizează, soluţionează, împreună cu responsabilii unităţilor din subordine, situaţiile neclare şi elaborează un plan de mişcare unic;

   3. c) întocmeşte cererile de sprijin pentru completarea deficitelor existente în planul de mişcare al brigăzii şi le înaintează, la ordin, eşaloanelor în drept;

   4. d) colaborează permanent cu structurile militare şi civile similare, în vederea cunoaşterii facilităţilor terminalelor de îmbarcare, debarcare sau transbordare, mijloacelor de transport rutiere, feroviare, aeriene şi navale contractate pentru executarea planului de mişcare;

   5. e) asigură datele necesare pentru elaborarea planurilor detaliate de dislocare/redislocare a brigăzii şi/sau a unităţilor din subordinea brigăzii, prin utilizarea Sistemului Aliat de Dislocare şi Mişcare - ADAMS;

   6. f) asigură schimbul de date şi informaţii cu structurile militare şi civile implicate pentru actualizarea permanentă a bazelor de date, cunoaşterea reală a capabilităţilor şi facilităţilor asigurate şi pentru executarea operaţiunilor de mişcare;

   7. g) elaborează şi înaintează cererile pentru obţinerea aprobărilor de executare a mişcărilor şi transporturilor speciale şi de tranzitare a teritoriului altor state;

   8. h) stabileşte şi supune aprobării comandantului brigăzii rutele, programele şi modalităţile de reglare a circulaţiei tuturor vehiculelor, în zona de responsabilitate a brigăzii;

   9. i) stabileşte, împreună cu ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei şi cu structurile de control mişcare din teatrul/zona de operaţii, rutele principale de aprovizionare şi rutele secundare de aprovizionare a brigăzii;

   10. j) cooperează cu ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei pentru programarea şi executarea mişcărilor şi transporturilor altor mari unităţi şi unităţi militare care tranzitează zona de responsabilitate a brigăzii;

   11. k) colaborează şi informează, trimestrial, personalul biroului transporturi militare teritorial pe a cărui rază de responsabilitate este dispusă unitatea, despre activităţile ce se desfăşoară pe linie de mişcare şi transport, asigurând totodată informaţiile necesare pentru desfăşurarea în comun a acestor activităţi.

  Art. 34. – (1) Echipele de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare sunt constituite în fiecare mare unitate/unitate militară şi sunt încadrate cu personal instruit corespunzător, în vederea pregătirii şi încărcării-îmbarcării/descărcării-debarcării echipamentelor, tehnicii şi materialelor transportate cu mijloacele de transport proprii şi/sau cu mijloace de transport asigurate din alte surse.

  1. (2) O echipă de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare este constituită, de regulă, dintr- un şef de echipă şi 4-5 lucrători care pot fi selecţionaţi din rândul conducătorilor autovehiculelor şi tehnicii sau alte categorii de personal, în funcţie de categoria, tipul şi cantitatea echipamentelor, tehnicii şi materialelor ce se transportă.

  2. (3) Mărimea acestor echipe este determinată de tipul şi cantităţile de echipamente, tehnică şi materiale încărcate-îmbarcate/descărcate-debarcate, mijloacele de manipulare din dotare şi timpul la dispoziţie pentru aceste activităţi şi de resursele umane avute la dispoziţie.

  3. (4) Personalul echipelor de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare execută următoarele:

   1. a) participă la elaborarea planurilor de încărcare/descărcare a echipamentelor, tehnicii şi

    materialelor ce se transportă;

   2. b) asigură încărcarea/descărcarea materialelor obişnuite, pachetizate şi/sau paletizate în/din containere;

   3. c) asigură încărcarea-îmbarcarea/descărcarea-debarcarea tehnicii din înzestrare pe/în/de pe/din mijloacele de transport feroviare, aeriene şi navale;

   4. d) verifică şi solicită remedierea neregulilor privind ambalarea, pachetizarea, paletizarea şi containerizarea materialelor, precum şi repartizarea acestora, ca încărcături secundare, pe mijloacele de transport rutiere din înzestrarea unităţii;

   5. e) pregăteşte echipamentele şi tehnica pentru transport, în sensul că sprijină efectuarea activităţilor de cântărire, marcare, îndepărtare a elementelor mobile, protejare a elementelor fragile şi verifică existenţa şi starea mijloacelor de fixare şi ancorare;

   6. f) verifică existenţa, starea de funcţionare a etichetelor electronice pe mijloacele de transport şi pe încărcături şi asigură remedierea neregulilor constatate;

   7. g) se instruieşte privind aplicarea procedurilor pentru fixarea şi ancorarea echipamentelor şi tehnicii pe mijloacele de transport rutiere, feroviare şi aeriene.

  4. (5) Numărul de echipe necesare este determinat de cantitatea de echipamente, tehnică şi materiale transportate şi de modul de transport utilizat în acest scop.

  5. (6) Pentru încadrarea funcţiilor specifice din structura de mişcare şi transport a brigăzii se aleg ofiţerii/subofiţerii cu experienţă în transportul materialelor periculoase din cadrul echipelor de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare.

  Art. 35. – (1) Pe timpul executării transportului, marile unităţi şi unităţile militare asigură paza şi securitatea echipamentelor şi materialelor militare transportate.

  1. (2) Pentru asigurarea pazei şi securităţii materialelor transportate, structurile de operaţii şi instrucţie din marile unităţi şi unităţile militare organizează serviciul de pază şi intervenţie sau însoţire, folosind echipe de pază şi intervenţie sau însoţitori, în funcţie de categoria şi tipul echipamentelor şi materialelor transportate, modul de transport utilizat şi legislaţia specifică.

  2. (3) Controlul subunităţii de pază şi intervenţie, care asigură protecţia eşaloanelor militare ce se transportă pe căile de comunicaţii feroviare şi rutiere, se execută pe timpul operaţiunilor de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare în staţii de cale ferată, terminale de transbordare, la staţionări ale coloanei auto mai mari de 15 minute şi a trenului/grupului de vagoane mai mari de 30 de minute.

  3. (4) Pe timpul efectuării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţii feroviare şi rutiere, subunitatea de pază şi intervenţie poate fi controlată de:

   1. a) cadre militare – ofiţeri/maiştri militari/subofiţeri – nominalizate prin ordinul de zi pe

    unitate, de comandantul unităţii militare care asigură subunitatea de pază şi intervenţie;

   2. b) cadre militare – ofiţeri/maiştri militari/subofiţeri – din birourile transporturi militare teritoriale.

  4. (5) Cadrele militare – ofiţeri/maiştri militar/subofiţeri – numite să execute controlul subunităţilor de pază şi intervenţie care asigură protecţia eşaloanelor militare de transport au asupra lor următoarele documente:

   1. a) delegaţia de serviciu nominalizată şi semnată de comandantul/şeful structurilor menţionate la alin. (4), conform anexei nr. 2;

   2. b) legitimaţia militară;

   3. c) cartea de identitate.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Particularităţi privind operaţiunile de mişcare şi transport executate de marile unităţi

  militare de nivel divizie

  Art. 36. – (1) Marile unităţi de nivel divizie planifică, organizează şi execută operaţiunile de mişcare şi transport în scopul asigurării sprijinului logistic necesar efectuării manevrei de forţe şi mijloace, precum şi la asigurarea funcţionării sistemelor de foc din compunere.

  1. (2) Planificarea şi coordonarea executării operaţiunilor de mişcare şi transport se asigură de statul major al diviziei, prin structura de coordonare a mişcării din cadrul structurii logistice.

  2. (3) Structura de coordonare a mişcării cooperează permanent cu structura de operaţii şi cu personalul şi structurile de mişcare şi transport din cadrul brigăzilor, batalioanelor şi companiilor independente, din compunerea diviziei.

  3. (4) Structura de coordonare a mişcării din cadrul diviziei se stabileşte în funcţie de tipul, misiunile şi sarcinile diviziei şi este condusă de ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei - OMTD.

  4. (5) Pentru controlul mişcării şi facilitarea deplasării în punctele principale din zona de responsabilitate a diviziei, respectiv în porturi, aeroporturi, staţii de cale ferată, se desemnează echipe de control a mişcării, Movement Control Team - MCT.

  5. (6) Pentru reglarea, fluidizarea şi controlul traficului în nodurile de transport principale şi în alte locaţii critice din cadrul zonei de responsabilitate a diviziei se desemnează echipe de control trafic, Traffic Control Team - TCT.

  Art. 37. – (1) Ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei colaborează cu structura de operaţii, în vederea asigurării execuţiei mişcărilor tactice din cadrul

  operaţiilor şi cu structura de logistică, pentru asigurarea executării mişcărilor şi transporturilor logistice şi administrative.

  1. (2) Ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei asigură conducerea structurii de mişcare şi transport şi coordonează echipele de control a mişcării şi control al traficului din zona de responsabilitate.

  2. (3) Ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei colaborează şi informează, trimestrial, personalul biroului transporturi militare teritorial pe a cărei rază de responsabilitate este dispusă unitatea despre activităţile ce se desfăşoară pe linia mişcării şi transporturilor, asigurând totodată informaţiile necesare pentru desfăşurarea în comun a acestor activităţi.

  Art. 38. – (1) Ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport din cadrul diviziei îndeplineşte patru funcţii principale din domeniul mişcării şi transporturilor, respectiv cele privind consultanţa, planificarea, coordonarea şi asistenţa de specialitate.

  1. (2) Corespunzător funcţiei de consultanţă, ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei, execută următoarele:

   1. a) informează şi consiliază comandantul şi statul major privind situaţia şi problemele de mişcare şi transport;

   2. b) recomandă şi supune aprobării comenzii diviziei, soluţii pentru alocarea mijloacelor de transport ale diviziei şi pentru stabilirea rutelor principale şi secundare pentru aprovizionare;

   3. c) coordonează planificarea operaţiunilor de mişcare şi transport;

   4. d) execută cercetarea situaţiei pentru planificarea şi programarea mişcărilor tactice şi pentru pregătirea ordinelor şi programelor de mişcare;

   5. e) elaborează planuri şi asigură asistenţă de specialitate.

  2. (3) Corespunzător funcţiei de planificare, ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei, execută următoarele:

   1. a) participă la efectuarea analizei misiunilor;

   2. b) participă la elaborarea şi analiza cursului acţiunilor militare;

   3. c) asigură planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, corespunzător fiecărui segment al planurilor de mişcare ale diviziei, ordinelor şi procedurilor standard de operare.

  3. (4) Corespunzător funcţiei de coordonare, ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei coordonează planificarea şi execuţia operaţiunilor de mişcare şi transport, în sensul că identifică, evaluează şi selecţionează:

   1. a) rutele principale şi secundare de aprovizionare, împreună cu personalul structurii de operaţii şi structurii logistice;

   2. b) cerinţele şi priorităţile pentru mişcare şi transport, împreună cu personalul structurii de operaţii şi structurii logistice;

   3. c) regulile adecvate pentru circulaţia şi controlul traficului, împreună cu personalul structurii de poliţie militară;

   4. d) nevoile de asigurare a viabilităţii căilor de comunicaţie, împreună cu personalul de specialitate din cadrul structurii de geniu;

   5. e) nevoile de apărare antiaeriană a rutelor de aprovizionare şi nodurilor de transport, împreună cu personalul de specialitate din cadrul structurii de operaţii;

   6. f) nevoile de asigurare a securităţii privind utilizarea rutelor de aprovizionare, împreună cu personalul din comanda diviziei;

   7. g) nevoile de protecţie nucleară, biologică şi chimică, împreună cu personalul de specialitate din cadrul structurii de operaţii;

   8. h) nevoile de sprijin de aviaţie, împreună cu personalul de specialitate pentru probleme de aviaţie din structura de operaţii;

   9. i) resursele ce pot fi asigurate de către naţiunea gazdă şi nevoile de sprijin în acest sens, împreună cu personalul din structura de planificare, structura logistică şi cea de operaţii;

   10. j) măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul participant la operaţiunile de mişcare şi transport.

  4. (5) Corespunzător funcţiei de asigurare a asistenţei tehnice, ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei, execută următoarele:

   1. a) sprijină personalul responsabil pentru planificarea mişcărilor şi pentru elaborarea programelor şi ordinelor de circulaţie;

   2. b) asigură asistenţă pentru planificarea mişcărilor şi transporturilor multimodale, pentru toate nivelurile de mobilitate;

   3. c) asigură asistenţa necesară în vederea pregătirii mişcărilor, în care se include pregătirea vehiculelor pentru transport, elaborarea planurilor de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare pe/în/de pe/din vagoane şi aeronave;

   4. d) elaborează capitolul privind dislocarea, controlul mişcării şi îndrumarea circulaţiei din cadrul planurilor şi ordinelor de operaţii.

  Art. 39. – (1) Ofiţerul de control al mişcării - OCM, din structura de mişcare şi transport a diviziei, asigură sprijinul necesar pentru planificarea, coordonarea şi controlul angajării resurselor de transport la dispoziţie, în vederea realizării cerinţelor şi priorităţilor de mişcare stabilite.

  1. (2) Ofiţerul de control al mişcării asigură, permanent, legătura cu operatorii de transport şi cu unităţile din subordine, beneficiare ale transporturilor, în zona de responsabilitate a diviziei.

  2. (3) Pentru utilizarea eficientă a resurselor de transport la dispoziţie, ofiţerul de control al mişcării execută:

   1. a) angajează mijloacele de transport existente şi colaborează cu echipele de control mişcare din zona de responsabilitate pentru obţinerea resurselor de transport de la alte unităţi, atunci când cerinţele depăşesc capabilităţile existente;

   2. b) gestionează şi asigură înapoierea mijloacelor de transport folosite, inclusiv a containerelor şi paletelor.

  3. (4) Pentru elaborarea programului de mişcare al mijloacelor de transport în cadrul diviziei, ofiţerul de control al mişcării execută următoarele:

   1. a) colaborează cu structurile implicate, pentru identificarea şi planificarea transporturilor de materiale;

   2. b) gestionează cerinţele de distribuţie a materialelor, a mijloacelor necesare pentru transportul acestora sau a formalităţilor de transport materiale;

   3. c) cooperează cu structura de personal pentru identificarea şi evaluarea cerinţelor de mişcare a personalului;

   4. d) menţine o cooperare permanentă cu unităţile din compunerea diviziei pentru identificarea transporturilor şi cerinţelor de mişcare.

  4. (5) Pentru îndeplinirea celorlalte sarcini specifice, ofiţerul de control al mişcării execută următoarele:

   1. a) consiliază comandantul şi statul major privind problemele specifice;

   2. b) identifică şi face propuneri privind priorităţile în angajarea mijloacelor de transport la dispoziţie şi pentru soluţionarea situaţiilor neadecvate priorităţilor şi încadrării în timpii de execuţie stabiliţi;

   3. c) gestionează mijloacele de transport alocate, conform cererilor;

   4. d) coordonează, împreună cu unităţile primitoare şi celelalte structuri implicate, execuţia transporturilor pentru susţinere, aprovizionare şi întărire, sosirea şi descărcarea mijloacelor de transport la destinaţie, înapoierea şi disponibilitatea acestora pentru reutilizare;

   5. e) monitorizează situaţia containerelor, vagoanelor platformă, paletelor şi remorcilor în zona de responsabilitate a diviziei;

   6. f) asigură informaţiile privind situaţia transporturilor, acestea fiind obţinute de la operatorii de transport, militari sau civili, echipele de control mişcare, dispeceri, şoferi de autocamioane, piloţi şi alţi utilizatori;

   7. g) monitorizează asigurarea mijloacelor de manipulare corespunzătoare, în locurile şi la termenele stabilite.

  Art. 40. – (1) Structura de mişcare şi transport a diviziei elaborează, gestionează şi actualizează permanent hărţile cu situaţia operativă a mişcărilor şi transporturilor necesare îndeplinirii misiunilor proprii, precum şi cea a căilor de comunicaţie din zona de responsabilitate, evidenţiind date şi informaţii privind:

  1. a) distrugerile infrastructurilor şi capacităţilor de transport;

  2. b) blocajele pe căile de comunicaţie rutiere;

  3. c) măsurile stabilite pentru reglementarea şi controlul traficului;

  4. d) capacităţile, condiţiile de circulaţie şi clasificarea rutelor principale şi secundare de aprovizionare.

  1. (2) Structura de mişcare şi transport a diviziei cooperează cu structurile de operaţii şi informaţii, apărare antiaeriană, aviaţie, Chimic, Biologic, Radiologic şi Nuclear - CBRN, poliţie militară şi comunicaţii şi informatică, în vederea obţinerii datelor şi informaţiilor privind acţiunile adversarului, cum ar fi atacurile convenţionale sau chimice asupra rutelor de aprovizionare, podurilor şi tunelelor, care pot afecta sau întrerupe executarea mişcărilor.

  2. (3) Structura de mişcare şi transport a diviziei cooperează cu structurile de operaţii şi informaţii pentru:

   1. a) asigurarea controlului şi conducerii mişcărilor tactice şi administrative în zona de responsabilitate a diviziei;

   2. b) coordonarea şi monitorizarea executării mişcărilor forţelor care nu aparţin diviziei în cadrul zonei de responsabilitate;

   3. c) asigurarea operativităţii rutelor de transport folosite pentru aprovizionare;

   4. d) asigurarea sprijinului cerut de structurile care participă la asigurarea viabilităţii rutelor de transport existente, respectiv cele de cercetare, geniu, CBRN şi poliţie militară;

   5. e) asigurarea executării priorităţilor de mişcare stabilite şi direcţionarea transporturilor pentru alternarea rutelor de transport la dispoziţie.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Tipuri de operaţiuni de mişcare şi transport executate de marile unităţi şi unităţile militare

  Art. 41. – Pe teritoriul naţional, marile unităţi şi unităţile militare execută operaţiunile de mişcare şi transport în sprijinul instruirii, aprovizionării, mobilizării, îndeplinirii misiunilor, pregătirii şi executării dislocării/redislocării şi susţinerii acestora în timp de pace, situaţii de criză sau război.

  Art. 42. – Operaţiunile de mişcare şi transport în afara teritoriului naţional se execută de către marile unităţi şi unităţile militare pentru dislocarea, susţinerea şi redislocarea în teatrul/zona de operaţii sau pentru participarea la exerciţii şi antrenamente comune cu partenerii străini.

  Art. 43. – Pentru asigurarea cerinţelor de transport se utilizează toate modurile de transport disponibile, astfel încât să se asigure deplasarea oportună a marii unităţi/unităţii militare în teatrul/zona de operaţii.

  Art. 44. – Reprezentarea schematică a operaţiunilor de mişcare şi transport specificate în cuprinsul art. 41 - 43 este prezentată în anexa nr. 3.

  CAPITOLUL IV

  Planificarea operaţiunilor de mişcare şi transport

  SECŢIUNEA 1

  Reguli privind planificarea operaţiunilor de mişcare şi transport

  Art. 45. – (1) Planificarea operaţiunilor de mişcare şi transport este un proces distinct, executat de către marile unităţi şi unităţile militare, în cadrul planificării logistice.

  1. (2) Planificarea operaţiunilor de mişcare şi transport trebuie să îndeplinească următoarele

   condiţii:

   1. a) să fie adecvată forţelor şi opţiunilor de angajare ale acestora şi să satisfacă cerinţele şi

    priorităţile stabilite;

   2. b) să aibă în vedere utilizarea sprijinului asigurat de naţiunea gazdă, Host Nation Support

    - HNS şi/sau resursele locale;

   3. c) să aibă în vedere posibilitatea poziţionării din timp a stocurilor, materialelor şi echipamentelor, fapt care influenţează timpul de reacţie pentru mişcare şi transport.

  2. (3) Planificarea operaţiunilor de mişcare şi transport este un proces care se execută în următoarele etape:

   1. a) stabilirea cerinţelor de mişcare şi transport şi priorităţilor;

   2. b) stabilirea resurselor de mişcare şi transport la dispoziţie;

   3. c) repartiţia resurselor disponibile conform cerinţelor;

   4. d) stabilirea deficitelor, punctelor critice şi asigurarea priorităţilor;

   5. e) corelarea planului de mişcare cu celelalte planuri proprii şi cu ale structurilor militare şi civile implicate în execuţia acestuia.

  Art. 46. – (1) Pentru determinarea cerinţelor şi stabilirea priorităţilor, planificatorul analizează şi evaluează fiecare cerere sau factor în parte care, în ultimă instanţă, generează o cerinţă sau o prioritate de transport.

  1. (2) Principalii factori pe care planificatorul îi are în vedere la planificarea operaţiunilor de mişcare şi transport sunt:

   1. a) tipul misiunii, mărimea, capabilităţile şi limitările forţelor angajate, precum şi a forţelor care asigură sprijinul;

   2. b) prevederile şi restricţiile cadrului legislativ;

   3. c) existenţa şi capacitatea infrastructurilor de transport;

   4. d) mijloacele de transport la dispoziţie;

   5. e) existenţa şi dezvoltarea capacităţilor industriale;

   6. f) condiţiile geografice, topografice şi meteo;

   7. g) condiţiile oceanografice, hidrotehnice;

   8. h) resursele materiale şi financiare aflate la dispoziţie.

  2. (3) În această etapă, planificatorul identifică şi evaluează cerinţele de transport pentru ca, ulterior, să realizeze un echilibru real al acestora cu resursele de mişcare şi transport la dispoziţie.

  Art. 47. – (1) Pentru determinarea resurselor de mişcare şi transport necesare, planificatorul are în vedere cerinţele şi priorităţile stabilite, precum şi factorii care influenţează executarea operaţiunilor de mişcare şi transport.

  1. (2) Stabilirea resurselor de mişcare şi transport necesare executării dislocării/redislocării marilor unităţi şi unităţilor militare, se face de către planificator în funcţie de resursele de mişcare şi transport disponibile:

   1. a) din înzestrarea marilor unităţi/unităţilor militare;

   2. b) destinate sprijinului - militare şi civile;

   3. c) destinate folosirii în cooperare şi în comun;

   4. d) achiziţionate în cadrul iniţiativelor multinaţionale;

   5. e) asigurate de către naţiunea gazdă, conform înţelegerilor încheiate.

  Art. 48. – (1) În etapa repartizării şi corelării resurselor disponibile conform cerinţelor, planificatorul evaluează dacă resursele de mişcare şi transport la dispoziţie corespund, cantitativ şi calitativ, cerinţelor şi priorităţilor misiunii şi repartizează personalul, echipamentele, tehnica şi materialele pe mijloace şi componente de transport.

  1. (2) În această etapă, planificatorul are următoarele responsabilităţi:

   1. a) se asigură că marea unitate/unitatea militară se poate deplasa conform misiunii primite şi poate îndeplini cerinţele şi priorităţile stabilite în acest sens;

   2. b) evaluează şi face propuneri privind utilizarea infrastructurilor şi mijloacelor de transport la dispoziţie;

   3. c) cooperează cu planificatorii celorlalte domenii de activitate şi se asigură că planurile elaborate includ capabilităţile cerute pentru execuţia operaţiunilor de mişcare şi transport planificate;

   4. d) analizează şi face propuneri privind aprovizionarea şi asigurarea celorlalte servicii necesare pe timpul executării operaţiunilor de mişcare şi transport.

  Art. 49. – În procesul de planificare a operaţiunilor de mişcare şi transport, planificatorul stabileşte punctele critice care influenţează alegerea modurilor de transport, aprovizionarea, stabilirea porturilor, aeroporturilor, terminalelor de transbordare şi a altor puncte care pot influenţa executarea operaţiunilor de transport.

  Art. 50. – (1) Marile unităţi şi unităţile militare execută corelarea planului cu celelalte planuri elaborate şi cu cele ale structurilor militare şi civile implicate începând cu etapa iniţială, de cunoaştere a situaţiei şi continuă pe toată durata procesului de planificare, în vederea asigurării sprijinului integrat, pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport planificate.

  (2) În acest scop, marile unităţi şi unităţile militare ţin cont de schimbările survenite în cadrul misiunii, concepţia de ducere a operaţiei, prezumţiile, informaţiile furnizate de către serviciile de informaţii, strategiile, priorităţile, alocarea şi/sau renunţarea la personal, tehnică şi materiale, facilităţile şi restricţiile existente pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport şi alte elemente necesare.

  Art. 51. – (1) Pentru îndeplinirea misiunilor, sarcinilor şi pentru participarea la exerciţii, marile unităţi şi unităţile militare elaborează, din timp, planuri de mişcare.

  1. (2) Planificarea mişcării şi a transporturilor se execută la toate nivelurile ierarhice, atât pentru desfăşurarea unei operaţii militare, cât şi pentru alte activităţi, inclusiv pentru antrenarea, în acest scop, a unităţii.

  2. (3) Planificarea mişcării şi transporturilor este parte integrantă a planificării operaţionale, aceasta materializându-se în planul de operaţii - OPLAN, în capitolul „Logistică” şi ca anexă distinctă, cea referitoare la dislocarea tuturor forţelor participante la acea operaţie.

  3. (4) Planul de mişcare se elaborează în două exemplare, se avizează de eşalonul superior şi de celelalte structuri militare şi civile implicate şi se aprobă de către comandantul marii unităţi/unităţii militare.

  4. (5) Un exemplar aprobat al planului de mişcare al unităţii se înaintează eşalonului superior în vederea includerii în planul detaliat de mişcare al acestuia.

  5. (6) Un model al planului de mişcare este prezentat în anexa nr. 4.

  Art. 52. – (1) Pentru facilitarea executării operaţiunilor de mişcare şi transport planificate, marile unităţi şi unităţile militare întocmesc şi pun în aplicare proceduri operaţionale specifice.

  1. (2) Procedurile operaţionale specifice se elaborează şi se aplică pentru:

   1. a) pregătirea, antrenarea şi verificarea marilor unităţi şi unităţilor militare în vederea folosirii fiecărui mod de transport în parte;

   2. b) organizarea marii unităţi/unităţii militare pentru deplasare;

   3. c) asigurarea sprijinului logistic necesar executării operaţiunilor de mişcare şi transport;

   4. d) asigurarea întreţinerilor, reparaţiilor şi inspecţiilor/verificărilor tehnice a echipamentelor, tehnicii şi mijloacelor de transport;

   5. e) încărcarea paletelor, containerelor şi mijloacelor de transport;

   6. f) asigurarea securităţii pe timpul executării deplasării;

   7. g) accesul la capabilităţile şi facilităţile de mişcare şi transport, altele decât cele din înzestrare;

   8. h) schimbul de date şi informaţii cu structurile şi autorităţile militare şi civile implicate;

   9. i) instruirea privind asigurarea securităţii şi sănătăţii personalului.

  2. (3) Procedurile operaţionale, specifice operaţiunilor de mişcare şi transport ce se execută de către marile unităţi şi unităţile militare se întocmesc conform prevederilor actelor normative specifice în vigoare ce reglementează această activitate.

  Art. 53. – (1) Planurile de mişcare se elaborează pentru fiecare misiune, situaţie sau exerciţiu în parte.

  1. (2) Subunităţile şi formaţiunile din compunerea marilor unităţi şi unităţilor militare primesc extrase din planurile de mişcare.

  2. (3) Pentru elaborarea rapidă a planurilor de mişcare se folosesc mijloace de procesare automată a datelor, aplicaţii informatice specifice şi aplicaţiile informatice din pachetul Logistic Area Function Services - LOGFAS, respectiv ADAMS, Effective Visibility Execution - EVE şi Control Reception, Staging and Onward Movement - CORSOM.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Planul de mişcare a unităţii militare

  Art. 54. – În planul de mişcare, marile unităţi şi unităţile militare stabilesc detalii referitoare la ce trebuie deplasat, unde şi când trebuie să se deplaseze, cea mai bună variantă pentru deplasare şi resursele utilizate în acest scop.

  Art. 55. – (1) Pentru stabilirea volumului de transport, planificatorul primeşte date şi

  informaţii privind tipul şi mărimea pachetului de forţe, înzestrarea acestuia şi modalităţile de asigurare a sprijinului şi susţinerii pentru îndeplinirea misiunii.

  1. (2) Corespunzător misiunii şi teatrului/zonei de operaţii, planificatorii stabilesc un profil al forţei, organizarea şi înzestrarea acesteia, din care planificatorul identifică:

   1. a) tipul marilor unităţi şi unităţilor militare şi efectivele acestora;

   2. b) echipamentele şi tehnica, din înzestrare, ce se transportă, dimensiunile şi greutatea acestora;

   3. c) categoria, tipul şi cantităţile de materiale transportate, precum şi gradul de pachetizare, paletizare şi containerizare, dimensiunile şi greutatea acestora;

   4. d) destinaţiile finale şi termenele cerute pentru sosire.

  2. (3) Pentru asigurarea sprijinului logistic necesar forţelor se stabileşte dimensiunea elementului naţional de sprijin şi durata autosusţinerii, precum şi tipul, categoria şi cantităţile de materiale necesare susţinerii.

  Art. 56. – (1) Priorităţile de transport trebuie să corespundă cerinţelor privind forţele şi sprijinul logistic necesar acestora.

  1. (2) În funcţie de priorităţile şi modurile de transport alese pentru deplasare, în marea majoritate a cazurilor, marile unităţi şi unităţile militare se divizează pe componente de transport, ale căror destinaţii finale şi termene de sosire pot fi aceleaşi sau diferite.

  2. (3) Pentru evidenţierea priorităţilor stabilite, în cuprinsul planului de mişcare şi pe timpul executării acestuia se marchează:

   1. a) cu etichete de culoare galbenă, echipamentele, tehnica şi materialele ce se transportă în acelaşi timp cu efectivele;

   2. b) cu etichete de culoare roşie, echipamentele, tehnica şi materialele care sunt necesare la sosirea efectivelor;

   3. c) cu etichete de culoare albă, echipamentele, tehnica şi materialele care nu trebuie să însoţească efectivele.

  Art. 57. – Pentru stabilirea necesarului de mijloace de transport, planificatorul are în vedere utilizarea mijloacelor de transport, astfel:

  1. a) aerian, pentru transportul detaşamentului precursor, personalului, bagajelor personale, armamentului individual şi a altor materiale strict necesare;

  2. b) maritim, pentru transportul majorităţii echipamentelor, tehnicii şi materialelor;

  3. c) feroviare, pentru transportul echipamentelor, tehnicii şi materialelor;

  4. d) auto, din înzestrare, pentru deplasarea în/din aeroporturile/porturile de îmbarcare/debarcare.

  Art. 58. – (1) Pentru stabilirea riscurilor şi pericolelor ce pot apărea pe timpul transportului materialelor periculoase, planificatorul identifică materialele periculoase, clasele, categoriile şi tipurile acestora, condiţiile de acceptare şi de executare a transportului acestora.

  (2) Pentru transportul materialelor periculoase, planificatorul trebuie să respecte prevederile legislaţiei interne şi internaţionale, autorizarea şi certificarea mijloacelor şi personalului implicat, precum şi documentele utilizate în acest scop.

  Art. 59. – (1) Pentru stabilirea cantităţilor de palete şi containere, planificatorul trebuie să ţină cont de tipurile şi cantităţile de materiale ce se transportă, tipul de palete şi containere corespunzător acestora şi mijloacele de transport utilizate.

  (2) Pentru identificarea tipurilor şi cantităţilor de materiale din pachete, palete şi containere, marile unităţi şi unităţile militare aplică pe acestea etichete corespunzătoare.

  Art. 60. – În cuprinsul planului de mişcare se fac referiri la transportul încărcăturilor secundare pe autovehiculele şi remorcile din înzestrare.

  Art. 61. – (1) Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei tehnicii şi materialelor transportate, în planul de mişcare se specifică mijloacele de împachetare, ambalare, fixare şi ancorare, corespunzătoare mijloacelor de transport folosite.

  (2) Fixarea şi ancorarea echipamentelor, tehnicii şi materialelor se execută conform instrucţiunilor emise de operatorii de transport şi firmele specializate.

  Art. 62. – Pentru executarea transporturilor, planificatorul, împreună cu celelalte structuri militare şi civile implicate, întocmeşte programe de transport, corespunzător cerinţelor, nevoilor, priorităţilor şi mijloacelor de transport utilizate.

  Art. 63. – (1) Pentru deplasarea în aeroporturile/porturile de îmbarcare - APOE/SPOE şi din aeroporturile/porturile de debarcare - APOD/SPOD către destinaţia finală, marile unităţi şi unităţile militare folosesc mijloacele de transport proprii, atunci când distanţa nu depăşeşte o zi de marş şi mijloace de transport comerciale, pentru transportul tehnicii grele şi materialelor containerizate.

  1. (2) În funcţie de distanţă şi situaţie, elicopterele se deplasează autonom până la destinaţia finală sau numai până în SPOE şi din SPOD, unde sunt dezasamblate/asamblate şi pregătite pentru transport/zbor.

  2. (3) Pentru deplasarea din APOD/SPOD către destinaţia finală, în funcţie de distanţă, situaţie şi capabilităţile existente, planificatorul are în vedere sprijinul asigurat de naţiunea gazdă şi înţelegerile bilaterale sau multilnaţionale, încheiate în acest sens.

  Art. 64. – (1) Pentru executarea planului de mişcare marile unităţi şi unităţile militare asigură sprijin logistic corespunzător.

  (2) În planul de mişcare sunt explicate prevederi referitoare la cazare, hrănire, asigurare medicală, asigurare cu carburanţi şi mentenanţa pe timpul executării deplasării şi pe timpul efectuării operaţiunilor de încărcare, descărcare sau transbordare în terminalele de transport.

  Art. 65. – (1) În planul de mişcare sunt incluse prevederi privind modalităţile de asigurare a securităţii pe timpul executării transportului.

  (2) Sarcinile privind asigurarea securităţii sunt cuprinse în planul de pază şi intervenţie, ce se întocmeşte de către structura de operaţii şi instrucţie a marii unităţi/unităţii militare, atât pentru deplasarea efectivă, cât şi pentru executarea operaţiunilor în terminalele de transport şi se anexează la planul de mişcare.

  Art. 66. – În vederea coordonării permanente a executării operaţiunilor de mişcare şi transport, planul de mişcare trebuie să conţină prevederi privind comanda şi controlul pe timpul executării mişcărilor şi transporturilor.

  Art. 67. – Planul de mişcare se actualizează permanent în funcţie de schimbarea cerinţelor şi priorităţilor, modificarea efectivelor, cantităţilor şi tipurilor de tehnică şi materiale, precum şi a mijloacelor de transport planificate iniţial.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Organizarea executării operaţiunilor de mişcare şi transport

  Art. 68. – (1) În vederea executării operaţiunilor de mişcare şi transport, marile unităţi şi unităţile militare planifică şi execută permanent activităţi de instruire specifică, conform prevederilor planurilor de mişcare.

  (2) Marile unităţi şi unităţile militare pregătesc, din timp, operaţiunile de mişcare şi transport ce se execută în cadrul dislocării, prin activităţi pentru organizarea propriu-zisă a acesteia şi prin activităţi ce se execută la primirea ordinului pentru dislocare.

  Art. 69. – Pregătirea pentru mişcare şi transport a marilor unităţi şi unităţilor militare constă în instruirea şi antrenarea specifică a întregului personal şi, în mod special, a celui cu atribuţii specifice, precum şi în identificarea cerinţelor de sprijin.

  Art. 70. – (1) Pentru instruirea şi antrenarea personalului, statul major al marilor unităţi şi unităţilor militare planifică, în planul cu principalele activităţi, şedinţe de pregătire specifice, teoretice şi practice şi comunică birourilor transporturi militare teritoriale datele de desfăşurare ale acestor activităţi.

  1. (2) Numărul şi durata şedinţelor de instruire şi antrenare a personalului pentru mişcare şi transport se stabilesc în funcţie de nevoile de pregătire identificate şi cuprind următoarea tematică:

   1. a) cadrul legislativ şi organizatoric specific;

   2. b) standarde şi proceduri utilizate pentru planificarea, organizarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport;

   3. c) caracteristici şi parametrii de exploatare a infrastructurilor şi mijloacelor de transport, precum şi a mijloacelor de manipulare utilizate pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport proprii;

   4. d) proceduri privind executarea operaţiunilor în terminalele de transport rutier, feroviar, aerian şi maritim;

   5. e) norme de securitate şi sănătate în muncă şi măsuri de protecţie a mediului pe timpul executării operaţiunilor de mişcare şi transport.

  2. (3) Pentru pregătirea personalului pe linie de mişcare şi transport, marile unităţi şi unităţile militare solicită sprijin, atât la eşalonul superior, cât şi la birourile transporturi militare teritoriale cu care colaborează.

  3. (4) Verificarea nivelului de instruire şi antrenare a personalului pentru mişcare şi transport se execută anual şi cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea dislocării, de către o comisie din care fac parte reprezentanţi ai structurilor de mişcare şi transport ale eşaloanelor superioare şi reprezentanţi ai birourilor transporturi militare teritoriale.

  4. (5) Birourile transporturi militare teritoriale desfăşoară, anual, cel puţin o instruire de specialitate cu personalul unităţilor militare, care execută transporturi, de pe raza lor de responsabilitate. Instruirea se va executa, de regulă, în primul semestru al anului, iar data executării şi materialele prezentate vor fi stabilite, de comun acord, cu statul major al unităţii militare.

  Art. 71. – (1) Instruirea şi antrenarea personalului cu atribuţii specifice se realizează conform precizărilor specificate în art. 70 şi prin participarea la activităţi de pregătire specifice, respectiv cursuri, exerciţii, instruiri sau alte activităţi de pregătire, organizate de către structurile care au atribuţii în acest scop.

  (2) Verificarea nivelului de pregătire a personalului cu atribuţii în domeniul mişcării şi transporturilor se execută în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 70 alin. (5).

  Art. 72. – (1) Pentru asigurarea sprijinului operaţiunilor de mişcare şi transport, marile unităţi şi unităţile militare întocmesc şi înaintează cereri de sprijin.

  1. (2) Cererile de sprijin pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport se emit

   pentru:

   1. a) completarea deficitului de mijloace de transport;

   2. b) contractarea mijloacelor de transport comerciale;

   3. c) executarea operaţiunilor în terminalele de transport;

   4. d) acordarea asistenţei de specialitate pe timpul planificării, organizării şi executării operaţiunilor de mişcare şi transport.

  Art. 73. – (1) Mijloacele de transport cerute de marile unităţi şi unităţile militare se asigură:

  1. a) de către structurile militare specializate;

  2. b) prin contracte, încheiate cu operatorii de transport naţionali şi/sau internaţionali;

  3. c) prin înţelegeri şi/sau iniţiative bi sau multilaterale de sprijin reciproc;

  4. d) prin punerea la dispoziţie de către NATO, UE sau statele membre şi partenere, pentru utilizarea în cooperare şi/sau în comun;

  5. e) de către naţiunea gazdă sau din alte surse identificate.

  1. (2) Marile unităţi şi unităţile militare se asigură permanent că dispun de mijloacele necesare de transport, pentru executarea planurilor de mişcare proprii şi pentru cele ale structurilor din subordine.

   Art. 74. – (1) Pentru efectuarea operaţiunilor în terminalele de încărcare, descărcare sau transbordare, marile unităţi şi unităţile militare identifică şi solicită sprijinul necesar pentru asigurarea:

   1. a) asistenţei de specialitate;

   2. b) instalaţiilor şi mijloacelor pentru încărcarea, descărcarea sau transbordarea personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor dislocate;

   3. c) mijloacelor de fixare, ancorare şi asigurare a încărcăturilor pe mijloacele de transport

    utilizate;

   4. d) securităţii şi protecţiei pe timpul executării acestor operaţiuni.

  1. (2) Pentru micşorarea timpilor de executare a operaţiunilor în terminalele de transport,

   marile unităţi şi unităţile militare trebuie să asigure un grad corespunzător de pachetizare, paletizare şi containerizare a materialelor, precum şi de mijloace necesare pentru manipularea acestora.

   Art. 75. – Activităţile specifice desfăşurate de marile unităţi şi unităţile militare, la primirea notificării de mişcare, sunt:

   1. a) verificarea, actualizarea şi asigurarea corespunzătoare a nivelului de încadrare cu personal şi a gradului de înzestrare cu echipamente, tehnică şi materiale;

   2. b) punerea în aplicare a planurilor pentru aducerea în cazarmă a personalului detaşat, aflat în concediu sau la alte activităţi, precum şi a subunităţilor aflate în poligoane, tabere de instrucţie sau la alte activităţi ordonate, în afara garnizoanei de reşedinţă;

   3. c) identificarea tehnicii şi materialelor neasigurate, cu probleme de reparaţii sau neoperative şi stabilirea măsurilor pentru completare şi remediere;

   4. d) actualizarea listelor cu personal, tehnică şi materiale ce se dislocă;

   5. e) verificarea stării de pregătire a personalului şi stabilirea măsurilor pentru remedierea deficienţelor;

   6. f) executarea reparaţiilor, întreţinerilor şi verificărilor necesare echipamentelor şi tehnicii ce se dislocă;

   7. g) revederea şi actualizarea datelor în planul de mişcare;

   8. h) completarea deficitelor conform cererilor de sprijin cu mijloace de transport, mijloace de ambalare, pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare a materialelor, precum şi cu mijloace de fixare şi ancorare a încărcăturilor;

   9. i) revederea şi stabilirea componentelor de transport, încărcăturilor secundare şi încărcării mijloacelor de transport rutiere, feroviare, aeriene şi maritime puse la dispoziţie, conform cerinţelor şi priorităţilor de transport stabilite;

   10. j) stabilirea măsurilor şi procedurilor privind asigurarea şi accesul la mijloacele de transport strategice şi la serviciile conexe transporturilor puse la dispoziţie, împreună cu eşalonul superior şi structurile de mişcare şi transport responsabile;

   11. k) verificarea, împreună cu administratorii infrastructurilor şi operatorii de transport, a modului de asigurare şi stării de operativitate a capacităţilor de încărcare, descărcare şi transbordare, în terminalele de transport;

   12. l) verificarea existenţei şi valabilităţii documentelor necesare pentru efectuarea operaţiunilor vamale şi de trecere a frontierelor de stat;

   13. m) verificarea existenţei şi stării de operativitate a mijloacelor de comunicaţii şi informatice necesare pentru asigurarea legăturilor, monitorizarea şi urmărirea mijloacelor de transport şi a încărcăturilor pe timpul executării dislocării;

   14. n) verificarea existenţei şi corectitudinii modelelor de documente pentru execuţie şi raportare stabilite;

   15. o) verificarea, completarea şi înaintarea, conform termenelor stabilite, a cererilor pentru obţinerea aprobărilor de tranzitare a teritoriului statelor aflate pe rutele de transport stabilite şi pentru aprobarea executării mişcărilor.

  Art. 76. – (1) La primirea ordinului de mişcare, marile unităţi şi unităţile militare execută următoarele:

  1. a) pun în aplicare planul de mişcare, conform cerinţelor ordinului;

  2. b) verifică şi actualizează, împreună cu structurile militare şi civile implicate, programele stabilite pentru deplasare şi executarea operaţiunilor în terminalele de încărcare, descărcare sau transbordare;

  3. c) verifică şi actualizează, împreună cu structurile militare şi civile implicate, mijloacele

   de transport, locul şi termenele de punere la dispoziţie;

  4. d) verifică existenţa aprobărilor necesare pentru executarea mişcărilor şi transporturilor şi pentru tranzitarea teritoriului;

  5. e) asigură legăturile şi schimbul de date şi informaţii stabilit.

  1. (2) La primirea ordinului de mişcare, planul de mişcare se actualizează concomitent cu punerea acestuia în aplicare, adaptarea şi modificarea ulterioară a acestuia fiind comunicată în timp util, pentru confirmarea execuţiei.

  2. (3) Pentru încadrarea riguroasă în termenele planificate, marile unităţi şi unităţile militare colaborează cu structurile militare şi civile implicate în executarea operaţiunilor de mişcare şi transport.

   CAPITOLUL V

   Aspecte privind utilizarea modurilor de transport de marile unităţi şi unităţile militare

   Art. 77. – La planificarea şi la executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, marile unităţi şi unităţile militare ţin cont de infrastructura, mijloacele de transport şi particularităţile specifice ale fiecărui mod de transport utilizat.

   Art. 78. – (1) Pentru analiza infrastructurilor şi mijloacelor de transport, la nivelul unui sistem naţional de transport, planificatorul ţine cont de:

   1. a) gradul de dezvoltare, parametrii de exploatare şi calitatea infrastructurilor şi mijloacelor de transport, pentru fiecare mod de transport în parte;

   2. b) cadrul legislativ, organizatoric şi siguranţa exploatării modurilor de transport;

   3. c) compatibilitatea mijloacelor de transport la dispoziţie cu infrastructurile de transport;

   4. d) serviciile de transport şi conexe existente;

   5. e) gradul de securitate şi siguranţă al transportului oferit de operatorul de transport.

  1. (2) În funcţie de dezvoltarea sistemelor naţionale de transport, planificatorul analizează şi evaluează modurile de transport din punct de vedere al spaţiului în care se execută, rezultând, astfel, operaţiuni de mişcare şi transport ce se execută pe teritoriul naţional, în afara acestuia şi într-un teatru/zonă de operaţii, situată fie pe teritoriul naţional, fie în afara acestuia.

   Art. 79. – Planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport care presupun trecerea frontierelor de stat se execută în conformitate cu prevederile Acordului de standardizare NATO 2455, AMovP-2(B) - Proceduri pentru executarea mişcărilor ce presupun trecerea frontierelor naţionale”, denumit în continuare STANAG 2455 M T, AMovP-2(B).

   SECŢIUNEA 1

   Criterii de selecţie a modurilor de transport

   Art. 80. – (1) Marile unităţi şi unităţile militare stabilesc varianta optimă a modului de transport, corespunzător specificului misiunii, în funcţie de:

   1. a) prioritatea cererii de transport;

   2. b) data solicitată pentru sosire/livrare;

   3. c) personalul, echipamentele, tehnica şi materialele transportate;

   4. d) restricţii;

   5. e) economia şi eficienţa transportului;

   6. f) resursele de mişcare şi transport avute la dispoziţie.

  1. (2) Prioritatea cererii de transport este impusă de concepţia de desfăşurare a operaţiei şi se stabileşte cu maximă responsabilitate, iar atunci când există îndoieli legate de aceasta, este necesar să se solicite confirmarea acesteia.

  2. (3) Data cerută pentru sosire/livrare se corelează cu prioritatea cererii de transport şi cu mijloacele de transport avute la dispoziţie, urmărindu-se utilizarea celor mai eficiente şi optime dintre acestea.

  3. (4) Personalul, echipamentele, tehnica şi materialele transportate pot să condiţioneze şi să restricţioneze alegerea modului de transport, datorită tipului, categoriei, dimensiunilor, greutăţii, cantităţii, valorii şi compatibilităţii acestora cu mijloacele de transport.

  4. (5) Restricţiile sunt impuse fie de infrastructuri, fie de mijloacele de transport şi de manipulare a încărcăturilor avute la dispoziţie, care uneori pot fi incompatibile cu echipamentele, tehnica şi materialele transportate.

  5. (6) Economia şi eficienţa impun utilizarea judicioasă a resurselor de mişcare şi transport avute la dispoziţie, în condiţiile asigurării priorităţii de executare a transporturilor şi a celorlalte cerinţe identificate.

  6. (7) Resursele de mişcare şi transport la dispoziţie, în unele cazuri, sunt decisive în alegerea modului de transport şi impun existenţa permanentă a unei situaţii clare a disponibilităţii şi stării de operativitate a acestora în cuprinsul planurilor de mişcare elaborate de marile unităţi şi unităţile militare.

  Art. 81. – (1) Pentru alegerea şi utilizarea modurilor de transport, marile unităţi şi unităţile militare evaluează caracteristicile şi limitările acestora.

  (2) Principalele caracteristici şi limitări ale fiecărui mod de transport în parte sunt descrise în anexa nr. 5.

  Art. 82. – Pentru folosirea transportului multimodal, personalul şi structurile de planificare a mişcării şi transporturilor din cadrul marilor unităţi şi unităţilor militare identifică şi evaluează facilităţile terminalelor de transbordare, utilizate de-a lungul rutelor de transport.

  Art. 83. – (1) Pentru îndeplinirea sarcinilor proprii de deplasare, corespunzător specificului şi misiunilor îndeplinite, marile unităţi şi unităţile militare elaborează programe proprii de înzestrare cu containere şi mijloace de manipulare a acestora.

  (2) Pentru transportul cantităţilor mari de materiale, în special destinate susţinerii marilor unităţi şi unităţilor militare în teatrul/zona de operaţii se folosesc containere de mare capacitate, care se asigură prin contractare de la operatori de transport specializaţi în acest scop.

  (3) Pentru evitarea blocării terminalelor la destinaţiile finale şi/sau în vederea reutilizării, personalul şi structurile de planificare a mişcării şi transporturilor iau măsuri pentru înapoierea containerelor, urmărind permanent eliberarea rapidă şi punerea la dispoziţie a acestora de marile unităţi şi unităţile militare beneficiare.

  Art. 84. – (1) Pentru utilizarea eficientă a întregii capacităţi a mijloacelor de transport şi facilitarea transbordării de pe un mijloc de transport pe altul a încărcăturilor, prin mijloace de manipulare mult mai eficiente şi flexibile decât cele utilizate pentru manipularea containerelor, marile unităţi şi unităţile militare pot executa transportul paletizat al materialelor.

  (2) În funcţie de tipul materialelor şi modul de transport ales pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport planificate, marile unităţi şi unităţile militare folosesc o gamă largă de palete, din care cele mai des folosite sunt paleta plană de uz general şi paleta ladă metalică de uz general - boxpaletul.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Indicativul militar de transport

  Art. 85. – (1) Marile unităţi şi unităţile militare execută mişcările şi transporturile planificate, indiferent de modul de transport utilizat, numai în baza unei aprobări, acordată în prealabil în acest sens.

  1. (2) Aprobarea executării unei mişcări şi/sau unui transport se dă de către o structură de mişcare şi transport care are competenţe în acest scop şi este materializată printr-un indicativ militar de transport.

  2. (3) Indicativul militar de transport este un număr sau o combinaţie de cifre şi litere, stabilit şi acordat de structurile de mişcare şi transport care au competenţe în acest sens, pentru:

   1. a) deplasarea autovehiculelor, individual sau în coloană pe rutele aflate sub control;

    naval;

   2. b) transportul grupurilor de militari cu mijloace de transport rutier, feroviar, aerian sau

   3. c) deplasarea marilor unităţi şi unităţilor militare sau, doar, pentru transportul

    echipamentelor, tehnicii şi materialelor pe căile de comunicaţie feroviare, în vagoane individuale, grupuri de vagoane sau trenuri complete;

   4. d) deplasarea marilor unităţi şi unităţilor militare sau, doar, pentru transportul echipamentelor, tehnicii şi materialelor pe căile de comunicaţie aeriene, pentru o singură aeronavă de transport, încărcată parţial sau în totalitate;

   5. e) deplasarea marilor unităţi şi unităţilor militare sau, doar, pentru transportul echipamentelor, tehnicii şi materialelor pe căile de comunicaţie navale, pentru o singură navă de transport, încărcată parţial sau în totalitate.

  3. (4) Indicativul militar de transport se acordă în baza unei cereri/solicitări de aprobare a executării unei mişcări, înaintată ierarhic de o mare unitate/unitate militară beneficiară, în urma analizei atente a influenţelor acesteia asupra capacităţii de circulaţie şi transport a căii de comunicaţie cerute pentru executarea acelei mişcări.

  4. (5) Indicativul militar de transport se păstrează de la locul de origine/expediţie al mişcării/transportului până la locul de destinaţie/livrare al acesteia, chiar dacă pe timpul execuţiei se schimbă mijloacele sau modurile de transport.

  5. (6) În cazul fracţionării indicativului, din cauza unor motive bine întemeiate, cum ar fi cele impuse de siguranţa circulaţiei, de limitarea capacităţii de circulaţie/transport sau de alte cauze, fiecare fracţiune rezultată, păstrează indicativul militar de transport acordat iniţial şi va fi completat cu un indice, care să scoată în evidenţă faptul că este parte a unui indicativ neexecutat în totalitate.

   Art. 86. – (1) Pentru alocarea indicativului militar de transport, marile unităţi şi unităţile militare fac dovada că deţin:

   1. a) aprobările legale, cerute de către administratorii infrastructurilor şi operatorii de transport, impuse, în special, pentru transportul echipamentelor şi tehnicii cu gabarit sau tonaj depăşit, materialelor periculoase sau în alte situaţii neprevăzute;

   2. b) mijloace de transport adecvate şi în cantitatea necesară;

   3. c) mijloace de pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare corespunzătoare în terminalele de încărcare, descărcare sau transbordare;

   4. d) alte mijloace necesare pentru executarea acelei mişcări.

  (2) În situaţia în care marile unităţi şi unităţile militare nu deţin cele specificate la alin. (1), în cererea de aprobare a executării mişcării, înscriu date şi informaţii privind modalitatea asigurării acestora până la data execuţiei sau, în funcţie de situaţie, solicită sprijin în acest sens.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Reguli privind utilizarea modurilor de transport pe teritoriul naţional

  1. 1. Utilizarea infrastructurilor de transport rutiere

   Art. 87. – (1) Pentru utilizarea căilor de comunicaţie rutiere, marile unităţi şi unităţile militare se supun prevederilor actelor normative ce reglementează circulaţia pe drumurile publice.

   1. (2) Pentru executarea mişcărilor şi transporturilor care nu se încadrează în prevederile legale, determinate de depăşirea limitelor legale de gabarit şi tonaj, gradul de periculozitate sau alţi factori, se solicită aprobări speciale, acordate de autorităţile naţionale de specialitate sau de administratorii infrastructurilor de transport, pentru cele executate, de marile unităţi şi unităţile militare, pe teritoriul naţional.

   2. (3) Existenţa aprobărilor speciale sau a stadiului de obţinere a acestora se specifică în cererea înaintată pentru aprobarea executării mişcării respective.

    Art. 88. – (1) Pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport pe căile de comunicaţie rutiere marile unităţi şi unităţile militare organizează:

    1. a) deplasări de coloane de autovehicule şi tehnică militară pe roţi, folosind mijloace proprii sau primite în sprijin;

    2. b) deplasări de coloane de autovehicule militare şi civile, contractate pentru completarea deficitului existent;

    3. c) deplasări de autovehicule individuale, folosind mijloace militare sau civile.

   1. (2) Coloana militară este definită ca fiind orice grup de vehicule, temporar destinate pentru executarea unei mişcări, cu sau fără escortă asigurată de structuri de poliţie militară/rutieră, care acţionează sub o comandă unică.

   2. (3) Coloana militară poate fi constituită şi din vehicule ale mai multor unităţi, care se deplasează la aceeaşi dată, pe aceeaşi rută şi către aceeaşi destinaţie.

   3. (4) Pentru asigurarea securităţii executării deplasării şi pentru a evita aglomerarea sau blocajul traficului, în timpul mobilizării, în situaţiile de criză sau pentru dislocare, marile unităţi şi unităţile militare interzic executarea mişcărilor de autovehicule individuale.

   4. (5) Mişcările şi transporturile executate pe căile de comunicaţie rutiere, cuprinse în planurile de mişcare elaborate pentru astfel de situaţii, se materializează ca mişcări de coloane militare.

   5. (6) Pentru deplasarea coloanelor militare pe drumurile publice, marile unităţi şi unităţile militare au în vedere ca:

    1. a) vehiculele din compunerea coloanelor militare să fie marcate cu însemnele cerute de autorităţile competente şi să aibă numere de înmatriculare;

    2. b) pe lângă mijloacele cerute de autorităţile competente, vehiculul din capul coloanei militare să arboreze un steag de culoare roşie, iar ultimul vehicul din coloană unul de culoare verde;

    3. c) vehiculele din compunerea coloanei militare să aibă farurile aprinse pe tot parcursul, inclusiv pe timpul opririlor/haltelor;

    4. d) pe timpul opririlor/haltelor vehiculele prevăzute cu echipamente de semnalizare de avertizare, respectiv girofaruri şi/sau mijloace de semnalizare a stării de urgenţă, să le menţină în funcţiune;

    5. e) coloanele militare să se supună prevederilor reglementărilor şi măsurilor stabilite de autorităţile locale;

    6. f) să fie asigurate măsurile de securitate necesare pe timpul executării transportului.

   Art. 89. – (1) Ofiţerul/subofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport colaborează permanent cu structurile militare şi civile implicate, în vederea obţinerii la timp a aprobărilor necesare pentru execuţie.

   (2) Detaliile privind planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul executării operaţiunilor de mişcare şi transport pe căile de comunicaţie rutiere sunt cuprinse în instrucţiunile elaborate pentru acest mod de transport „L-14/3, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere”, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 158/20071.

  2. 2. Utilizarea infrastructurilor de transport feroviare

   Art. 90. – (1) Marile unităţi şi unităţile militare solicită aprobarea executării unei mişcări şi/sau unui transport pe căile de comunicaţie feroviare printr-o cerere de sprijin pentru transport pe calea ferată.

   1. (2) Pentru transporturile planificate, marile unităţi şi unităţile militare întocmesc şi înaintează ierarhic, lunar, trimestrial şi respectiv anual, cereri de sprijin pentru transport pe calea ferată, iar în funcţie de situaţie, pentru transporturile neprevăzute, acestea întocmesc şi înaintează cereri în termenele stabilite în acest scop.

   2. (3) Cererea de sprijin pentru transport pe calea ferată cuprinde:

    1. a) categoria şi tipurile de tehnică şi materiale ce se transportă, cu specificarea

     image

     1 Ordinul ministrului apărării nr. M.158/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

     încărcăturilor negabaritice, cu tonaj depăşit sau a mărfurilor periculoase;

    2. b) greutatea totală a încărcăturii exprimată în tone;

    3. c) staţiile solicitate pentru încărcare/îmbarcare/expediţie, descărcare/debarcare/destinaţie şi/sau transbordare, cu specificarea utilizării liniilor de garaj din incinta unităţilor militare, când este cazul;

    4. d) rutele şi datele solicitate de începere a încărcării/îmbarcării respectiv de plecare a indicativului;

    5. e) măsurile de securitate necesare pentru executarea transportului;

    6. f) asigurarea vagonului amenajat pentru transportul subunităţii de pază.

   3. (4) Pentru întocmirea cererii de sprijin pentru transport pe calea ferată marile unităţi şi unităţile militare colaborează cu birourile transporturi militare teritoriale, pentru identificarea unor particularităţi ale operatorului de transport precum traficul pe o anumită rută, mijloace de transport disponibile, capacităţi de încărcare/descărcare.

   4. (5) În vederea asigurării transportului pe calea ferată, marile unităţi şi unităţile militare înaintează ierarhic, la termenele stabilite, cererile de sprijin pentru transport pe calea ferată la Centrul de coordonare a mişcării – CCM.

   5. (6) În teatrul/zona de operaţii, cererile de sprijin pentru transport pe calea ferată se înaintează, ierarhic, la structura stabilită în acest scop.

   Art. 91. – (1) CCM analizează şi prelucrează cererile de sprijin pentru transport pe calea ferată primite şi întocmeşte planuri de transport pe calea ferată, lunare, trimestriale şi/sau anuale, pe care le transmite operatorilor de transport feroviari.

   (2) Cererile de sprijin pentru transport pe calea ferată pentru completarea marilor unităţi şi unităţilor militare prin mobilizare se întocmesc conform planurilor de mobilizare şi se înaintează, ierarhic, CCM, pentru elaborarea planului de transport pe calea ferată pentru mobilizare.

   Art. 92. – (1) Planul de transport pe calea ferată se trimite, în extras, la unităţile expeditoare/destinatare, prin eşaloanele acestora, la structurile de mişcare şi transport, din teritoriu, implicate şi la staţiile de cale ferată de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare.

   1. (2) Structurile militare şi civile implicate asigură sprijinul necesar pentru executarea transporturilor cuprinse în planul de transport.

   2. (3) Detaliile privind planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul executării operaţiunilor de mişcare şi transport pe căile de comunicaţie feroviare sunt cuprinse în instrucţiunile elaborate pentru acest mod de transport „L-14/4, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcărilor şi transporturilor pe căile de

   comunicaţie feroviare”, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 97/20071.

  3. 3. Utilizarea infrastructurilor de transport aeriene

   Art. 93. – (1) Pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport cu mijloace de transport aeriene, marile unităţi şi unităţile militare întocmesc cereri de sprijin pentru transport cu mijloace aeriene pe care le înaintează, ierarhic, structurii de mişcare şi transport responsabilă, la termenele stabilite în acest scop.

   1. (2) Structura de mişcare şi transport responsabilă, în funcţie de capacităţile de transport aerian disponibile, aprobă executarea transportului şi pune la dispoziţia marii unităţi/unităţii militare, conform cererii, mijloacele de transport aerian necesare.

   2. (3) Detaliile privind planificarea operaţiunilor de transport aerian, întocmirea cererilor de sprijin şi executarea acestora sunt cuprinse în instrucţiunile elaborate pentru acest mod de transport

   „L-14/5, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie aeriene”, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 60/20102.

  4. 4. Utilizarea infrastructurilor de transport maritime şi a căilor navigabile interioare

  Art. 94. – (1) Pe teritoriul naţional, marile unităţi şi unităţile militare execută foarte rar operaţiuni de mişcare şi transport în care se folosesc mijloace de transport navale, militare şi/sau civile, din cauza capacităţii de transport a acestor mijloace şi din cauza infrastructurilor specifice, limitate numai la o anumită parte a teritoriului naţional.

  1. (2) În funcţie de specificul misiunilor, marile unităţi şi unităţile militare pot să planifice operaţiuni de mişcare şi transport pe căile navigabile interioare.

  2. (3) Pentru transportul cu mijloace de transport maritime, marile unităţi şi unităţile militare întocmesc cereri de sprijin pentru transport cu mijloace maritime/fluviale, pe care le înaintează, ierarhic, la termenele stabilite, structurii responsabile în acest scop.

  3. (4) Structura de mişcare şi transport responsabilă, în funcţie de capacităţile de transport maritim şi fluviale disponibile, aprobă executarea transportului şi pune la dispoziţia marii unităţi/unităţii militare, conform cererii, mijloacele de transport maritim şi/sau fluvial necesare.

   image

   1 Ordinul ministrului apărării nr. M. 97/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

   2 Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 60/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din

   sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

  4. (5) Detaliile privind planificarea operaţiunilor de transport naval, întocmirea cererilor de sprijin şi executarea acestora sunt cuprinse în instrucţiunile elaborate pentru acest mod de transport

  „L-14/6, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie navale”, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 192/20071.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Particularităţi privind utilizarea modurilor de transport pe timpul dislocării/redislocării în/din teatrul de operaţii

  Art. 95. – (1) Dislocarea/redislocarea marilor unităţi şi unităţilor militare se execută conform planurilor de mişcare, acordurilor şi înţelegerilor încheiate în acest scop.

  1. (2) Pentru trecerea frontierelor de stat, marile unităţi şi unităţile militare se supun prevederilor legislative în vigoare, specifice fiecărui stat tranzitat în parte.

  2. (3) Pentru trecerea frontierelor statelor membre NATO şi UE, marile unităţi şi unităţile militare se supun prevederilor STANAG 2455 M T, AMovP-2 (B).

   Art. 96. – (1) Documentele ce se utilizează de marile unităţi şi unităţile militare pentru efectuarea operaţiunilor vamale şi de trecere a frontierei sunt:

   1. a) pentru personalul militar, individual sau în grup, Ordinul NATO de Deplasare - NATO Travel Order, în conformitate cu prevederile înţelegerii standard „STANAG 2456 M T, Documente de mişcare şi transport şi glosarul termenilor şi definiţiilor-AMovP-3”, denumit în continuare STANAG 2456 M T, AMovP-3, capitolul 2 şi actele normative emise în acest scop;

   2. b) pentru echipamente, tehnică şi materiale, declaraţia vamală „Formular NATO-302” - NATO 302 Form, în conformitate cu prevederile STANAG 2455 M T, AMovP-2 (B) şi actele normative emise în acest scop.

  1. (2) Modelul Ordinului NATO de Deplasare este prezentat în anexa nr. 6, iar emiterea, evidenţa şi utilizarea acestuia sunt reglementate prin precizări ale comandantului Comandamentului logistic întrunit - CLI, elaborate de CCM.

  2. (3) Modelul declaraţiei vamale „Formular NATO 302” este prezentat în anexa nr. 7, iar emiterea, evidenţa şi utilizarea acestuia sunt reglementate prin precizări ale comandantului CLI, elaborate de CCM.

  image

  1 Ordinul ministrului apărării nr. M. 192/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

  1. 1. Particularităţi privind utilizarea infrastructurilor rutiere

   Art. 97. – (1) Utilizarea, de marile unităţi şi unităţile militare, a infrastructurilor de transport rutiere, în cadrul operaţiunilor de mişcare şi transport planificate se aprobă de către:

   1. a) autorităţile militare şi civile responsabile, pentru fiecare teritoriu naţional tranzitat;

   2. b) autorităţile militare şi civile ale naţiunii gazdă, în teatrul de operaţii;

   3. c) structurile de control a mişcării responsabile pentru recepţie, staţionare şi continuarea deplasării;

   4. d) structurile de control a mişcării din comandamentul forţei sau altele, numite în acest

    scop.

    (2) În situaţiile în care nu există nici una din structurile specificate la alin. (1), utilizarea

    căilor de comunicaţie rutiere se aprobă de structura/elementul de control al mişcării, din cadrul celui mai înalt eşalon al forţelor naţionale.

    Art. 98. – (1) Pentru aprobarea executării deplasării vehiculelor şi coloanelor militare pe căile de comunicaţie rutiere, marile unităţi şi unităţile militare înaintează cererile, ierarhic, la structura de control mişcare sau la autoritatea responsabilă.

    1. (2) În operaţiile conduse de NATO, se utilizează Formularul cererii pentru aprobarea executării unei mişcări pe căile de comunicaţie rutiere - RDMOVBID şi formularul de răspuns la cererea pentru aprobarea executării unei mişcări pe căile de comunicaţie rutiere - RDMOVCREDIT, prezentate în anexa nr. 8.

    2. (3) Marile unităţi şi unităţile militare stabilesc măsurile necesare pentru executarea mişcărilor conform cererilor adresate şi aprobărilor date, iar în situaţia modificării cerinţelor iniţiale solicită modificarea acestora, conform noilor cerinţe.

    3. (4) În situaţiile în care marile unităţi şi unităţile militare au nevoie de sprijin cu mijloace de transport rutier, înaintează, ierarhic, cereri în acest sens.

    4. (5) În operaţiile conduse de NATO, pentru asigurarea sprijinului cu mijloace de transport, se utilizează formularul Cerere de mijloace de transport de suprafaţă - SFCTPTREQ şi formularul Răspunsul la Cererea de Mijloace de Transport de Suprafaţă - SFCTPTREPLY, prezentate în anexa nr. 9.

    Art. 99. – (1) Pe timpul executării deplasărilor pe căile de comunicaţie rutiere, pentru dislocare/redislocare, marile unităţi şi unităţile militare stabilesc măsuri pentru asigurarea permanentă a securităţii mijloacelor şi încărcăturilor de materiale.

    1. (2) În funcţie de situaţie, marile unităţi şi unităţile militare solicită structurilor responsabile, sprijin pentru asigurarea securităţii executării operaţiunilor de mişcare şi transport pe căile de

     comunicaţie rutiere.

    2. (3) În vederea evitării pericolelor datorate transportului materialelor periculoase, pe timpul executării deplasărilor pe căile de comunicaţie rutiere, marile unităţi şi unităţile militare iau toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor condiţiilor şi reglementărilor în vigoare.

  2. 2. Particularităţi privind utilizarea infrastructurilor feroviare

  Art. 100. – În situaţia când se utilizează infrastructurile feroviare, marile unităţi şi unităţile militare solicită ierarhic, structurilor de mişcare şi transport naţionale responsabile, să asigure mijloacele de transport feroviare la termenele şi în terminalele feroviare planificate.

  Art. 101. – (1) Pentru deplasarea în APOE şi SPOE, cu mijloace de transport feroviar, marile unităţi şi unităţile militare aplică prevederile din instrucţiunile elaborate pentru acest mod de transport.

  (2) Marile unităţi şi unităţile militare au, permanent, în atenţie asigurarea securităţii echipamentelor, tehnicii şi materialelor pe timpul deplasării pe calea ferată şi respectarea reglementărilor naţionale şi cele ale administraţiilor feroviare, pentru executarea transportului materialelor periculoase din înzestrare.

  SECŢIUNEA a 5-a

  Particularităţi privind utilizarea modurilor de transport în teatrul de operaţii

  Art. 102. – (1) În teatrul de operaţii, marile unităţi şi unităţile militare planifică, organizează şi coordonează executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, în conformitate cu prevederile, procedurile şi standardele stabilite de comandamentele responsabile pentru conducerea operaţiilor.

  1. (2) În scopul îndeplinirii misiunilor, marile unităţi şi unităţile militare au, permanent, în atenţie capacităţile şi resursele de transport existente în teatrul de operaţii, starea de operativitate a acestora, precum şi eventualele acţiuni de sabotaj, terorism sau ale adversarului întreprinse asupra acestora.

  2. (3) În funcţie de situaţiile existente, marile unităţi şi unităţile militare solicită permanent asigurarea sprijinului pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport necesare, pentru îndeplinirea misiunilor primite.

  CAPITOLUL VI

  Operaţiuni executate de către marile unităţi şi unităţile militare în terminalele de transport

  Art. 103. – (1) Terminalele de transport sunt punctele situate de-a lungul rutelor de transport în care marile unităţi şi unităţile militare schimbă mijloacele de transport, prin transbordarea încărcăturilor de materiale de pe mijloacele de transport curente pe mijloacele de transport specifice altuia sau aceluiaşi mod de transport.

  (2) În terminalele de transport, marile unităţi şi unităţile militare execută activităţi de recepţie, încărcare, descărcare, transbordare şi/sau staţionare temporară.

  SECŢIUNEA 1

  Tipuri de terminale de transport

  Art. 104. – (1) Pentru elaborarea planurilor de mişcare şi transport, personalul şi structurile de planificare a mişcării şi transporturilor trebuie să cunoască tipurile de terminale şi capacităţile de operare ale acestora.

  (2) Pentru alegerea terminalului de transport, marile unităţi şi unităţile militare ţin cont de principalul mod de transport pentru care este destinat terminalul, facilităţile acestuia, principalele materiale operate şi procedurile utilizate pentru manipularea acestora.

  (3) În funcţie de principalul mod de transport deservit, sunt terminale de transport rutiere, feroviare, aeriene şi navale.

  Art. 105. – (1) În funcţie de facilităţile asigurate, marile unităţi şi unităţile militare utilizează, atât terminale de transport cu facilităţi permanente, cât şi terminale de transport cu facilităţi temporare/improvizate.

  1. (2) În funcţie de procedurile utilizate pentru manipularea materialelor, planificatorii stabilesc terminale de transport adecvate, cum ar fi terminalele navale specializate pentru manipularea containerelor, încărcare/descărcare prin rulare „Roll-On/Roll-Off” - RO-RO sau prin ridicare „Lift-On/Lift-Off” - LO-LO.

  2. (3) În funcţie de tipul general de materiale operate într-un terminal, planificatorii stabilesc mijloace, proceduri, măsuri de securitate şi personal necesar pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare, descărcare sau transbordare.

  Art. 106. – (1) Terminalele de transport naval/porturile, asigură efectuarea operaţiunilor de încărcare, descărcare şi transbordare a personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor marilor unităţi şi unităţilor militare pe/de pe mijloacele de transport maritime sau fluviale şi pot fi

  permanente, temporare ori amenajate direct la ţărm.

  1. (2) Terminalele de transport naval/porturile permanente au următoarele caracteristici:

   1. a) au un grad sporit de înzestrare ce permite operarea tuturor tipurilor de echipamente, tehnică şi materiale militare, în vrac, paletizate sau containerizate;

   2. b) asigură facilităţi portuare variate, încărcare/descărcare direct de pe/pe mijloace de transport rutiere sau feroviare, inclusiv depozitarea temporară a echipamentelor, tehnicii şi materialelor militare aflate în tranzit;

   3. c) permit operarea vaselor de mare tonaj la dană sau la cheu.

  2. (3) Terminalele de transport navale temporare/improvizate, inclusiv porturile permanente cu distrugeri importante, se caracterizează prin:

   1. a) restricţii şi limitări datorate inexistenţei sau incompatibilităţii instalaţiilor şi mijloacelor de manipulare a încărcăturilor de materiale;

   2. b) facilităţi limitate şi/sau temporare, în ceea ce priveşte categoria şi tipul echipamentelor, tehnicii şi materialelor operate, precum şi încărcarea, descărcarea şi/sau transbordarea acestora;

   3. c) limitări în ceea ce priveşte tipul navelor operate, cele de mare tonaj fiind, de regulă, încărcate/descărcate cu ajutorul celor de tonaj mai mic.

  3. (4) Marile unităţi şi unităţile militare utilizează terminalele de transport navale amenajate la ţărm, de regulă, în operaţii logistice la ţărm şi/sau pentru transportul la ţărm, cu vase de capacitate mică, a materialelor descărcate din vasele de mare tonaj.

  Art. 107. – (1) Din punct de vedere al specializării pe tipuri de încărcături şi materiale, precum şi al facilităţilor asigurate în acest sens, terminalele de transport navale de interes pentru marile unităţi şi unităţile militare sunt cele specializate pentru operarea containerelor, RO-RO şi pentru materiale în vrac.

  1. (2) Terminalele pentru containere se găsesc, de regulă, în porturi permanente, înzestrate cu facilităţi care asigură manipularea containerelor, respectiv macarale specializate, infrastructuri, mijloace de transport şi de manipulare adecvate.

  2. (3) Terminalele RO-RO sunt înzestrate cu rampe speciale care asigură încărcarea sau descărcarea vehiculelor prin folosirea propulsiei proprii.

  3. (4) Terminalele pentru materiale în vrac, sau terminale LO-LO, asigură manipularea prin ridicare a tuturor categoriilor şi tipurilor de materiale, în vrac, pachetizate şi/sau paletizate, însă timpii mari de operare, cerinţele de mijloace de manipulare specifice şi numărul mare de personal implicat determină folosirea acestora numai când situaţia impune acest lucru.

  Art. 108. – Terminalele de transport aerian/aeroporturile asigură operarea aeronavelor de

  transport şi procesarea, în tranzit, a pasagerilor, echipamentelor, tehnicii şi materialelor transportate cu aceste mijloace.

  Art. 109. – (1) Terminalele de transport rutier/puncte rutiere de transbordare se stabilesc de-a lungul rutelor principale de aprovizionare, pentru realizarea unui flux continuu de transport şi/sau pentru efectuarea schimbării mijloacelor de transport rutiere şi/sau echipajelor acestora.

  1. (2) Terminalele de transport rutier se poziţionează, de regulă, la ambele capete ale rutei de deplasare şi, în funcţie de lungime, la nevoie şi de-a lungul acesteia.

  2. (3) Punctele de transbordare se poziţionează de-a lungul rutelor rutiere de transport, între terminalele de transport rutier în scopul asigurării:

   1. a) primirii şi expedierii mijloacelor de transport auto;

   2. b) odihnei sau schimbului echipajelor şi/sau, la nevoie, a mijloacelor de transport auto;

   3. c) capabilităţilor de mentenanţă.

  Art. 110. – (1) Terminalele de transport feroviar sunt situate de-a lungul rutelor feroviare de transport, la începutul, pe parcursul şi la capătul acestora.

  (2) Triajele de cale ferată, chiar dacă nu au facilităţi de încărcare-îmbarcare/descărcare- debarcare personal şi materiale, se consideră a fi terminale feroviare de transport, deoarece asigură compunerea şi descompunerea trenurilor, introducerea sau scoaterea vagoanelor într-un/dintr-un tren şi executarea unor reparaţii minime la vagoanele defecte.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Planificarea operaţiunilor în terminalele de transport

  Art. 111. – (1) Locaţia, categoria şi tipul terminalelor de transport se stabilesc în funcţie de specificul misiunii, tipul şi înzestrarea marii unităţi/unităţii militare ce se deplasează, priorităţile şi modurile de transport la dispoziţie.

  1. (2) Marile unităţi şi unităţile militare, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la eşalonul superior şi ale celor furnizate de personalul şi structurile specializate ale CLI, stabilesc terminalele de transport necesare executării propriilor operaţiuni de mişcare şi transport pe teritoriul naţional.

  2. (3) Centrul de conducere operaţională - CCO, CCM şi marile unităţi/unităţile militare participante la misiuni internaţionale stabilesc terminalele de transport care se utilizează pentru dislocare, susţinere şi redislocare, prin planurile elaborate în acest scop.

  3. (4) În teatrul/zona de operaţii, marile unităţi şi unităţile militare folosesc terminalele de transport, stabilite de structurile de mişcare şi transport.

   Art. 112. – (1) Pentru planificarea operaţiunilor într-un terminal de transport, personalul şi

   structurile de planificare a mişcării şi transporturilor execută următoarele:

   1. a) calculează volumul de echipamente, tehnică şi materiale necesar a fi operat în terminal, exprimat în tone de materiale/zi;

   2. b) estimează capacitatea de prelucrare a acestuia, exprimată în tone totale de echipamente, tehnică şi materiale ce pot fi primite, procesate şi expediate într-o zi;

   3. c) evaluează împreună cu structurile militare şi civile implicate necesarul de lucrări de amenajare şi construcţii, lucrările de reparaţii, reabilitări sau construcţii pentru facilităţi noi;

   4. d) evaluează tipurile şi cantităţile de echipamente de manipulare existente, în vederea operării eficiente a volumului de materiale planificat;

   5. e) estimează personalul şi structurile specializate necesare pentru executarea operaţiunilor specifice în cadrul terminalului.

  1. (2) Capacitatea de prelucrare a unui terminal de transport se determină în funcţie de capacitatea de recepţie, descărcare, transbordare, depozitare şi de expediţie şi este dată de cea mai mică valoare rezultată în urma calculului acestora.

  2. (3) Capacitatea de recepţie a terminalului de transport se determină în funcţie de spaţiul existent pentru staţionarea temporară a echipamentelor, tehnicii, materialelor şi mijloacelor de transport în vederea operării.

  3. (4) Capacitatea de descărcare a terminalului de transport se determină în funcţie de personalul şi volumul de materiale ce poate fi primit şi descărcat într-o perioadă de timp dată, fiind dependentă de facilităţile fizice, instalaţiile şi echipamentele de manipulare existente, precum şi de mărimea şi calificarea forţei de lucru disponibile.

  4. (5) Capacitatea de transbordare a terminalului de transport se determină în funcţie de volumul de personal, tehnică şi materiale ce se pot primi temporar în vederea organizării, pregătirii şi efectuării formalităţilor necesare pentru continuarea deplasării cu acelaşi tip sau cu alte mijloace de transport.

  5. (6) Capacitatea de depozitare a terminalului de transport se determină în funcţie de cantitatea de materiale care poate fi depozitată în terminal la un moment dat.

  6. (7) Capacitatea de expediţie a terminalului de transport se determină în funcţie de volumul de personal, tehnică şi materiale expediate şi reflectă capabilitatea terminalului de a asigura continuarea deplasării tehnicii şi materialelor marilor unităţi şi unităţilor militare, către destinaţia finală sau către un alt terminal.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Operaţiuni executate de marile unităţi şi unităţile militare în terminalele de transport feroviar

  Art. 113. – (1) În vederea executării transporturilor cu mijloace feroviare de transport, marile unităţi şi unităţile militare planifică şi execută operaţiuni de încărcare/îmbarcare, descărcare/debarcare şi transbordare a personalului, tehnicii şi materialelor în terminalele de transport feroviar, precum şi formalităţile necesare.

  (2) Pe timpul planificării şi executării operaţiunilor în terminalele feroviare de transport, marile unităţi şi unităţile militare ţin cont de specializarea staţiilor de cale ferată pentru anumite tipuri de operaţiuni, în funcţie de natura încărcăturii transportate.

  Art. 114. – (1) Pentru deplasarea cu mijloace de transport feroviare, marile unităţi şi unităţile militare aleg staţiile de cale ferată de încărcare/îmbarcare, descărcare/debarcare şi transbordare, cu sprijinul birourilor transporturi militare teritoriale, în funcţie de facilităţile şi capacităţile construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor fixe şi mobile la dispoziţie.

  1. (2) În staţiile de cale ferată, pentru executarea operaţiunilor planificate, marile unităţi şi unităţile militare folosesc locuri de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare, constituite din rampe de îmbarcare/debarcare, care pot fi fixe sau demontabile, pieţe de încărcare/descărcare şi peroane destinate îmbarcării/debarcării personalului, cu liniile de acces la acestea.

  2. (3) Pentru îmbarcarea/debarcarea tehnicii militare pe/de pe vagoane se utilizează mijloace şi accesorii specifice, respectiv podeţe de trecere, pentru deplasarea de pe rampă pe vagon şi de pe un vagon pe altul, ciocane, răngi, chei, traverse de cale ferată.

  Art. 115. – (1) Pentru executarea operaţiunilor în staţiile de cale ferată, marile unităţi şi unităţile militare organizează raioane sau staţii de încărcare/îmbarcare şi raioane sau staţii de descărcare/debarcare de bază şi de rezervă.

  1. (2) Raioanele de încărcare/îmbarcare şi cele de descărcare/debarcare cuprind:

   1. a) sectorul de cale ferată, împreună cu staţiile utilizate pentru încărcare/îmbarcare sau pentru descărcare/debarcare şi drumurile de acces la acestea;

   2. b) zonele de aşteptare/adunare, unde marile unităţi şi unităţile militare se pregătesc pentru îmbarcare sau pentru continuarea deplasării, după debarcare.

  2. (3) Zona de aşteptare/adunare se organizează în situaţiile în care distanţa dintre staţia de cale ferată de încărcare/îmbarcare sau cea de descărcare/debarcare şi locaţiile de dispunere, depozitare şi destinaţie ale marilor unităţi şi unităţilor militare ce se transportă pe calea ferată, depăşeşte 10 km.

  3. (4) Distanţa între zonele de aşteptare, respectiv adunare şi zonele de încărcare/îmbarcare şi,

  respectiv cele de descărcare/debarcare se stabileşte în funcţie de condiţiile specifice existente, dar fără să afecteze operaţiunile planificate.

  Art. 116. – (1) Zona de aşteptare/adunare se stabileşte în imediata apropiere a staţiei de cale ferată utilizată astfel încât să se evite aglomerarea şi să se permită eliberarea rapidă a acesteia în caz de forţă majoră.

  1. (2) În zona de aşteptare, personalul responsabil pentru executarea operaţiunilor execută următoarele:

   1. a) verifică şi pregăteşte pentru îmbarcare personalul, tehnica şi materialele care se transportă;

   2. b) verifică existenţa documentelor şi documentaţiilor tehnice specifice, necesare pentru executarea operaţiunilor şi formalităţilor de încărcare şi expediţie;

   3. c) verifică modul de fixare şi ancorare a încărcăturilor;

   4. d) verifică existenţa şi poziţionarea etichetelor pe încărcături şi mijloacele de transport;

   5. e) verifică existenţa mijloacelor de fixare şi ancorare destinate fixării şi ancorării tehnicii şi materialelor pe vagoane;

   6. f) verifică modul de ambalare şi etichetare a materialelor periculoase, precum şi mijloacele necesare pentru asigurarea acestora pe timpul transportului;

   7. g) verifică aranjarea tehnicii şi încărcăturilor de materiale în ordinea stabilită pentru încărcare/îmbarcare.

  Art. 117. – Zona de încărcare/îmbarcare, respectiv zona de descărcare/debarcare cuprinde locurile de încărcare/îmbarcare, respectiv locurile de descărcare/debarcare în/din staţie şi locurile unde se efectuează formalităţile de expediere, respectiv predare a transportului.

  Art. 118. – (1) În zona de încărcare/îmbarcare, respectiv în zona de descărcare/debarcare, personalul responsabil din cadrul marilor unităţi/unităţilor militare şi din structurile de mişcare şi transport specializate execută activităţi specifice.

  1. (2) Ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a unităţii are următoarele

   atribuţii:

   1. a) execută recunoaşterea tuturor locurilor de încărcare/îmbarcare, respectiv a celor de

    descărcare/debarcare stabilite, în cadrul raionului;

   2. b) verifică cunoaşterea responsabilităţilor şi documentele comandanţilor de eşaloane pentru executarea transportului pe calea ferată;

   3. c) execută instruirea echipelor de încărcare/îmbarcare, respectiv a celor de descărcare/debarcare;

   4. d) verifică, împreună cu personalul specializat al căii ferate/operatorului de transport,

    modul de fixare şi ancorare a tehnicii şi materialelor în/pe vagoane;

   5. e) participă la efectuarea formalităţilor de plată şi expediţie a transportului.

  2. (3) Echipa de încărcare/descărcare se dislocă în staţia de cale ferată de încărcare/îmbarcare înainte de sosirea unităţii şi execută următoarele activităţi:

   1. a) verifică existenţa mijloacelor şi accesoriilor necesare pentru încărcare/îmbarcare, respectiv pentru descărcare/debarcare;

   2. b) solicită şi ia în primire, de la personalul staţiei, materialele şi accesoriile de încărcare/îmbarcare, respectiv de descărcare/debarcare care se asigură de staţia de cale ferată, pe care le predă, în bună stare, după terminarea activităţilor;

   3. c) verifică şi actualizează, împreună cu personalul de specialitate al staţiei, planul de încărcare/îmbarcare, respectiv de descărcare/debarcare;

   4. d) verifică, împreună cu personalul de specialitate al staţiei, compatibilitatea şi starea tehnică a materialului rulant asigurat, solicitând în acelaşi timp remedierea deficienţelor constatate;

   5. e) organizează, împreună cu personalul de specialitate al staţiei, activităţile de încărcare/descărcare şi instruieşte, în acest sens, întregul personal care participă la executarea operaţiunilor de încărcare/descărcare;

   6. f) asigură personal pentru comisiile de măsurare şi stabilire a transporturilor cu gabarit şi tonaj depăşit;

   7. g) execută fixarea şi ancorarea echipamentelor şi tehnicii pe vagoane conform reglementărilor feroviare în vigoare.

  Art. 119. – (1) Zona de adunare se stabileşte în imediata apropiere a staţiilor de cale ferată de descărcare/debarcare şi este zona în care marile unităţi şi unităţile militare se organizează şi se pregătesc pentru continuarea deplasării.

  1. (2) În zona de adunare, personalul marilor unităţi şi unităţilor militare responsabil pentru executarea operaţiunilor în terminalul de transport coordonează:

   1. a) adunarea, verificarea existenţei şi stării de operativitate a personalului, tehnicii şi materialelor debarcate/descărcate;

   2. b) organizarea şi pregătirea marii unităţi/unităţii militare pentru continuarea deplasării;

   3. c) verificarea şi actualizarea planurilor/programelor de circulaţie în vederea continuării deplasării, aprobărilor şi documentelor necesare în acest scop.

  Art. 120. – (1) Securitatea executării operaţiunilor de încărcare/îmbarcare, respectiv a celor de descărcare/debarcare într-un terminal feroviar se asigură de marile unităţi şi unităţile militare care se transportă.

  1. (2) În situaţiile în care marile unităţi şi unităţile militare nu pot să-şi asigure securitatea

   executării propriilor operaţiuni şi pentru transporturile executate în vederea susţinerii acestora, se destină structuri specializate în acest scop.

  2. (3) Pentru asigurarea securităţii executării operaţiunilor într-un terminal feroviar şi pe timpul efectuării transportului, marile unităţi şi unităţile militare întocmesc un plan de pază şi intervenţie, anexă la planul de încărcare-îmbarcare/descărcare-debarcare.

  1. 1. Operaţiuni executate de marile unităţi şi unităţile militare în terminalele de transport feroviar de pe teritoriul naţional

   Art. 121. – (1) Marile unităţi şi unităţile militare planifică, organizează şi execută operaţiuni de încărcare/îmbarcare, descărcare/debarcare şi/sau transbordare în staţiile de cale ferată de expediţie, din parcurs şi de destinaţie, stabilite prin planul de transport pe calea ferată.

   1. (2) Pentru planificarea, organizarea şi executarea operaţiunilor într-un terminal de transport feroviar, marile unităţi şi unităţile militare colaborează, permanent, cu structurile de mişcare şi transport şi cu operatorii de transport implicaţi.

   2. (3) Pentru planificarea şi conducerea executării operaţiunilor în staţiile de cale ferată se întocmeşte un plan de îmbarcare/debarcare, anexat la planul de mişcare.

    Art. 122. – Pentru asigurarea sprijinului cerut de marile unităţi şi unităţile militare, în vederea planificării, organizării şi coordonării executării operaţiunilor de încărcare, descărcare şi transbordare, în terminalele feroviare situate pe teritoriul naţional, CLI, prin birourile transporturi militare teritoriale din subordine execută următoarele:

    1. a) elaborează şi actualizează, permanent, bazele de date privind mijloacele de transport feroviar, capacităţile şi facilităţile terminalelor feroviare;

    2. b) acordă asistenţă pentru alegerea terminalelor feroviare, urmărind să asigure facilităţi corespunzătoare tehnicii şi materialelor ce se transportă;

    3. c) programează, împreună cu marea unitate/unitatea militară beneficiară şi operatorul feroviar de transport, executarea operaţiunilor în terminalele feroviare;

    4. d) urmăreşte asigurarea de operatorul de transport, la timp şi de calitate, a materialului rulant, mijloacelor de tracţiune şi manevră şi a personalului specializat, cerute pentru executarea operaţiunilor de încărcare/îmbarcare, descărcare/debarcare şi/sau transbordare, în terminalele feroviare de transport;

    5. e) verifică fiabilitatea şi aplicabilitatea planurilor, precum şi existenţa documentelor şi mijloacelor cerute pentru executarea operaţiunilor în terminalul feroviar de transport;

    6. f) asigură, la cererea marilor unităţi/unităţilor militare, personal de specialitate pentru activităţile de pregătire specifică, înainte şi pe timpul executării operaţiunilor de

     încărcare/îmbarcare, respectiv a celor de descărcare/debarcare;

    7. g) asistă şi sprijină marile unităţi şi unităţile militare pentru executarea activităţilor de recepţie, staţionare şi continuare a deplasării, în terminalele de transport feroviare;

    8. h) instruieşte şi execută controlul modului de asigurare a securităţii activităţilor pe timpul executării operaţiunilor de încărcare/îmbarcare, respectiv a celor de descărcare/debarcare, într-un terminal feroviar de transport;

    9. i) asistă la efectuarea formalităţilor de expediere a transportului pe calea ferată şi sprijină marile unităţi şi unităţile militare pentru soluţionarea litigiilor apărute în toate fazele executării transportului;

    10. j) execută controlul subunităţilor care asigură paza transporturilor pe timpul deplasării şi instructajul personalului acestora, privind regulile ce trebuiesc respectate pe timpul circulaţiei pe calea ferată;

    11. k) verifică, împreună cu personalul echipei de încărcare/îmbarcare şi feroviar specializat, fixarea şi ancorarea echipamentelor şi tehnicii pe vagoane, conform reglementărilor feroviare în vigoare, luând măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

    12. l) participă împreună cu personalul militar şi feroviar desemnat la verificarea, măsurarea şi identificarea transporturilor agabaritice sau cu tonaj depăşit precum şi la întocmirea documentelor pentru obţinerea aprobării de circulaţie a acestora;

    13. m) verifică emiterea, de autorităţile feroviare abilitate, a telegramei de circulaţie a transportului negabaritic;

    14. n) raportează, pe cale ierarhică, neregulile constatate cu ocazia controalelor la subunităţile care execută paza transporturilor.

  2. 2. Operaţiuni executate de marile unităţi şi unităţile militare în terminalele de transport feroviar din afara teritoriului naţional şi în teatrul de operaţii

   Art. 123. – (1) În afara teritoriului naţional şi în teatrul de operaţii, marile unităţi şi unităţile militare planifică, organizează şi execută operaţiuni într-un terminal de transport feroviar, în acelaşi mod cu cele executate pe teritoriul naţional şi, în plus, analizează şi evaluează:

   1. a) avantajele, riscurile şi ameninţările utilizării terminalului feroviar;

   2. b) dezvoltarea reţelei feroviare, capacităţile şi facilităţile asigurate, precum şi căile şi modalităţile de acces la acestea;

   3. c) legislaţia naţiunii gazdă;

   4. d) acordurile şi înţelegerile privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă;

   5. e) modul de asigurare a legăturilor cu autorităţile naţiunii gazdă, operatorii de transport şi

    structurile de control al mişcării responsabile;

   6. f) modalităţile de contractare a mijloacelor şi serviciilor de transport feroviar, costurile şi riscurile estimate pentru derularea contractelor încheiate.

  (2) Marile unităţi şi unităţile militare execută activităţile specificate la alin. (1) înainte de părăsirea teritoriului naţional, conform informaţiilor primite în acest scop, de la structurile de mişcare şi transport naţionale şi multinaţionale responsabile.

  Art. 124. – Planificarea, organizarea şi executarea transporturilor pe calea ferată se execută în coordonarea structurilor specializate din compunerea forţei multinaţionale întrunite, în conformitate cu prevederile documentelor aplicate.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Operaţiuni executate de marile unităţi şi unităţile militare în aeroporturi

  Art. 125. – (1) Terminalele de transport aerian sunt aeroporturi, aerodromuri, baze aeriene şi alte infrastructuri, care asigură operarea mijloacelor de transport aerian.

  (2) Pentru alegerea corespunzătoare a terminalelor şi mijloacelor de transport aerian, marile unităţi şi unităţile militare stabilesc, exact, categoria, tipurile şi cantităţile de tehnică şi materiale necesare a fi transportate cu mijloace de transport aerian.

  Art. 126. – (1) La planificare, personalul şi structurile de mişcare şi transport din marile unităţi şi unităţile militare au, permanent, în atenţie numărul limitat al mijloacelor de transport aerian, tipul acestora, precum şi costurile mari de execuţie, care influenţează utilizarea acestora.

  (2) Pentru stabilirea necesarului de mijloace de transport, marile unităţi şi unităţile militare colaborează, permanent, cu structurile de mişcare şi transport responsabile, specializate pentru planificarea, organizarea şi executarea transporturilor aeriene.

  1. 1. Operaţiuni executate de marile unităţi şi unităţile militare în aeroporturile de îmbarcare

   Art. 127. – (1) Sprijinul marilor unităţi şi unităţilor militare, pentru executarea operaţiunilor în aeroporturile de îmbarcare, se asigură de structuri specializate din cadrul Statului Major al Forţelor Aeriene şi CLI.

   (2) Pentru executarea operaţiunilor specifice, într-un aeroport de îmbarcare se organizează patru zone de pregătire: zona de aşteptare, zona de control şi inspecţie, zona premergătoare încărcării şi linia de expediere/zona rampei de încărcare.

   Art. 128. – Coordonarea executării operaţiunilor într-un aeroport de îmbarcare este asigurată de Grupul Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări, Echipa de Control Mişcare Port/Aeroport şi Elementul de Control al Încărcării Transporturilor Aeriene.

   Art. 129. – (1) Grupul Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări se asigură de Statul Major al Forţelor Aeriene.

   1. (2) Grupul Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări poate fi format dintr-un nucleu permanent, mărit, în funcţie de situaţie, amploarea şi specificul operaţiunilor executate sau poate fi o structură care se activează la nevoie.

   2. (3) Mărimea şi capabilităţile de comandă, administrare, operare, control şi încărcare/descărcare, necesare pentru funcţionare, se stabilesc în funcţie de misiune.

   Art. 130. – (1) Echipa de Control Mişcare Port/Aeroport se asigură de către CLI.

   (2) Detaliile privind organizarea, sarcinile şi responsabilităţile Echipei de Control Mişcare Port/Aeroport sunt prezentate în capitolul XI.

   Art. 131. – (1) Elementul de Control al Încărcării Transporturilor Aeriene - ECITA se asigură de Statul Major al Forţelor Aeriene.

   (2) ECITA asigură comanda şi controlul executării operaţiunilor, mijloacele de comunicaţii, serviciile aeroportuare, mentenanţa şi securitatea tehnicii şi materialelor transportate.

   Art. 132. – (1) Zona de aşteptare se organizează în aeroportul de îmbarcare sau în vecinătatea acestuia şi este zona în care marile unităţi şi unităţile militare se pregătesc în vederea încărcării/îmbarcării pe mijloacele de transport aerian.

   1. (2) Zona de aşteptare se stabileşte astfel încât să se evite aglomerarea sau blocarea activităţilor în aeroport.

    Art. 133. – În zona de aşteptare personalul şi structurile specializate ale marilor unităţi şi unităţilor militare ce se transportă desfăşoară următoarele activităţi:

    1. a) organizează şi pregăteşte îmbarcarea personalului, tehnicii şi materialelor pe mijloacele de transport aerian alocate;

    2. b) verifică, actualizează şi pune la dispoziţie listele cu personalul, tehnica şi materialele ce se transportă şi celelalte documentaţii tehnice cerute;

    3. c) verifică modul de funcţionare şi asigurare a echipamentelor de lucru, a echipamentelor şi tehnicii ce se transportă, cantităţile de carburanţi din rezervoare şi aducerea acestora la nivelul cerut, precum şi aspectul exterior al acestora;

    4. d) verifică modul de fixare şi asigurare a încărcăturilor secundare de materiale;

    5. e) verifică modul de ambalare, marcare, etichetare şi asigurare a materialelor periculoase;

    6. f) verifică poziţionarea etichetelor, modul de funcţionare şi corectitudinea datelor

     cuprinse în acestea;

    7. g) verifică încadrarea caracteristicilor de gabarit şi de greutate în limitele permise pentru transportul cu mijloacele de transport aerian la dispoziţie;

    8. h) întocmesc şi transmit rapoarte şi situaţii privind activitatea desfăşurată.

   Art. 134. – (1) Zona de control şi inspecţie se stabileşte în imediata apropiere a zonei de aşteptare, în apropierea aeroportului şi este destinată pentru verificarea, staţionarea temporară şi operarea echipamentelor, tehnicii şi materialelor marilor unităţi şi unităţilor militare în vederea încărcării/îmbarcării.

   1. (2) Pentru coordonarea activităţilor în această zonă, personalul Grupului Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări are următoarele atribuţii:

    1. a) asigură o legătură permanentă cu marile unităţi şi unităţile militare ce se transportă şi cu ECITA;

    2. b) primeşte şi verifică corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în listele cu personal, echipamente, tehnică şi materiale care se transportă;

    3. c) primeşte şi verifică planurile de încărcare şi documentaţiile tehnice privind echipamentele, tehnica şi materialele care se transportă;

    4. d) execută inspecţia tehnicii şi încărcăturilor de materiale şi stabileşte măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate;

    5. e) asigură gestionarea tuturor încărcăturilor, conform ordinii stabilite pentru intrarea şi ieşirea în/din zonă;

    6. f) verifică capacitatea de intervenţie a marilor unităţi şi unităţilor militare pentru remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele şi tehnica ce se transportă şi asigură carburanţii, lubrifianţii şi mijloacele cerute pentru executarea operaţiunilor de descărcare în aeroportul de debarcare;

    7. g) asigură deplasarea încărcăturilor în zona premergătoare încărcării, conform timpilor stabiliţi de personalul echipei de control al încărcării transporturilor aeriene.

   Art. 135. – (1) Zona premergătoare încărcării este zona unde se execută controlul şi inspecţia întrunită a încărcăturilor, de către Grupul Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări şi ECITA.

   1. (2) În această zonă, personalul echipei de control al încărcării transporturilor aeriene asigură o ultimă instruire a personalului unităţii care se transportă iar, împreună cu personalul grupului aeroportuar de control sosiri/plecări, revăd planurile de încărcare şi listele cu personalul, tehnica şi materialele transportate.

   2. (3) Marile unităţi şi unităţile militare care se transportă remediază deficienţele constatate pe timpul controlului şi inspecţiei.

    Art. 136. – (1) În zona premergătoare încărcării, personalul Grupului Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări execută următoarele:

    1. a) coordonează activităţile desfăşurate pentru remedierea deficienţelor constatate pe timpul inspecţiei comune a încărcăturilor;

    2. b) coordonează deplasarea încărcăturilor spre zona rampei de încărcare şi separarea încărcăturilor inspectate;

    3. c) coordonează activităţile de reasamblare a încărcăturilor, în situaţia neasigurării aeronavei planificate sau dacă acestea au deficienţe mari, inclusiv efectuarea modificărilor necesare în listele cu personal, tehnică şi materiale;

    4. d) asigură încadrarea activităţilor în programele de transport stabilite;

    5. e) asigură capabilităţile şi serviciile necesare pentru alimentarea cu carburanţi şi pentru remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele şi tehnica ce se transportă;

    6. f) asigură efectuarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei;

    7. g) reţine un exemplar din listele finale cu personal şi materiale transportate şi înregistrează efectuarea inspecţiei şi planul de încărcare;

    8. h) asigură schimbul de informaţii şi elaborează rapoartele stabilite pentru activităţile desfăşurate.

   1. (2) Personalul ECITA are următoarele atribuţii:

    1. a) menţine o legătură permanentă cu personalul grupului aeroportuar de control sosiri/plecări, pentru cunoaşterea modificărilor apărute la încărcăturile de materiale ce se transportă;

    2. b) instruieşte responsabilii grupurilor de pasageri, privind procedurile specifice aplicate pentru îmbarcare, regulile şi măsurile de securitate pe timpul zborului, regulile privind fumatul, precum şi conducătorii de vehicule, cu privire la regulile de deplasare a vehiculelor în vederea îmbarcării/debarcării;

    3. c) instruieşte personalul echipelor de încărcare/descărcare destinate de marea unitate/unitatea militară ce se transportă;

    4. d) asigură deplasarea încărcăturilor în zona de încărcare.

   Art. 137. – (1) Zona rampei de încărcare este zona în care se execută instruirea şi controlul final al pasagerilor şi încărcăturilor, precum şi îmbarcarea/încărcarea acestora la bordul aeronavei de transport.

   1. (2) Pentru coordonarea activităţilor în această zonă, responsabilul încărcăturii are următoarele atribuţii:

    1. a) execută activităţile ordonate de şeful echipei de încărcare;

    2. b) instruieşte şi verifică personalul şi materialele ce se îmbarcă/încarcă;

    3. c) reţine un exemplar al listei finale de pasageri şi materiale;

    4. d) participă la încărcarea materialelor şi la fixarea şi asigurarea acestora conform ordinelor date de specialistul pentru încărcarea aeronavei;

    5. e) urmăreşte respectarea, de către conducătorii vehiculelor îmbarcate pe aeronave, a instrucţiunilor date de şeful echipei de încărcare sau de specialistul pentru încărcarea aeronavei.

   2. (3) În zona rampei de încărcare personalul Grupului Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări execută următoarele activităţi:

    1. a) predă, la linia de expediere, încărcăturile de materiale, personalului elementului de control al încărcării transporturilor aeriene;

    2. b) asigură poziţionarea pentru încărcare/îmbarcare, la termenul şi la aeronavele planificate, a încărcăturilor de materiale ce se transportă;

    3. c) asigură, la nevoie, mijloacele şi echipamentele de manipulare pentru încărcare/îmbarcare;

    4. d) pune la dispoziţia specialistului aeronavei pentru încărcare, planul de încărcare şi un exemplar din lista cu materialele ce se transportă.

  2. 2. Operaţiuni executate de marile unităţi şi unităţile militare în aeroporturile de debarcare

  Art. 138. – (1) Pe timpul dislocării marilor unităţi şi unităţilor militare cu mijloace de transport aerian, aeroportul de debarcare constituie punctul de intrare sau ieşire pe/de pe teritoriul ţării respective.

  1. (2) Coordonarea executării operaţiunilor în aeroportul de debarcare se asigură de structuri similare celor dintr-un aeroport de îmbarcare, respectiv Grupul Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări, Echipa de Control Mişcare Port/Aeroport şi ECITA.

  2. (3) Pentru desfăşurarea operaţiunilor specifice, în aeroportul de debarcare se organizează trei zone, respectiv zona rampei de descărcare, zona de adunare şi zona de pregătire pentru marş.

  Art. 139. – (1) Zona rampei de descărcare este zona în care se descarcă aeronavele, responsabilităţile, în acest scop, fiind împărţite între Grupul Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări, Elementul de Control al Încărcării Transporturilor Aeriene şi marea unitate/unitatea militară ce se debarcă.

  1. (2) În această zonă, personalul Grupului Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări execută următoarele activităţi:

   1. a) coordonează activitatea echipelor de încărcare/descărcare;

   2. b) execută schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri implicate.

  2. (3) Personalul ECITA are următoarele îndatoriri:

   1. a) coordonează, împreună cu personalul Grupului Aeroportuar de Control Sosiri/Plecări, activităţile de descărcare, conform programelor de sosire;

   2. b) coordonează parcarea aeronavelor în locurile stabilite;

   3. c) primeşte listele de pasageri şi materiale;

   4. d) asigură echipamentele şi mijloacele de manipulare cerute;

   5. e) asigură urmărirea şi monitorizarea încărcăturilor tranzitate;

   6. f) execută schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri implicate.

  3. (4) Personalul şi structurile specializate ale marii unităţi/unităţii militare debarcate are următoarele atribuţii:

   1. a) asigură debarcarea personalului, tehnicii şi materialelor transportate, împreună cu celelalte structuri implicate;

   2. b) înapoiază, personalului elementului de control al încărcării transporturilor aeriene, mijloacele de fixare şi ancorare speciale primite;

   3. c) inventariază şi verifică tehnica şi materialele debarcate;

   4. d) pune la dispoziţia structurilor specializate din aeroport, listele de pasageri şi materiale, precum şi documentaţiile tehnice specifice;

   5. e) execută schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri implicate.

  Art. 140. – (1) Zona de adunare este zona de regrupare a personalului marilor unităţi şi unităţilor militare debarcate cu echipamentele şi materialele proprii şi zona unde acestea sunt direcţionate către zona de pregătire pentru marş sau pentru continuarea deplasării la destinaţia finală sau la un alt terminal de transport.

  1. (2) În zona de adunare, personalul Grupului Aeroportuar de Control Sosiri/ Plecări execută următoarele:

   1. a) asistă la derularea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei;

   2. b) asigură urmărirea şi monitorizarea încărcăturilor;

   3. c) asigură mijloacele de manipulare şi înapoierea platformelor şi paletelor speciale, după debarcare;

   4. d) asigură, la nevoie, carburanţii necesari şi remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele şi tehnica debarcate;

   5. e) execută schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri implicate.

  2. (3) Personalul şi structurile specializate ale marii unităţi/unităţii militare sosite execută formalităţile vamale şi de trecere a frontierei şi se deplasează în zona de pregătire, în vederea

  continuării deplasării.

  Art. 141. – (1) Zona de pregătire pentru marş se organizează în imediata vecinătate a aeroportului de debarcare şi este zona unde marea unitate/unitatea militară sosită îşi reconfigurează elementele componente, în vederea continuării deplasării spre destinaţia finală.

  1. (2) Pentru asigurarea executării operaţiunilor în zona de pregătire pentru marş, personalul Grupului/Echipei de Control Mişcare Port/Aeroport execută următoarele:

   1. a) elaborează un plan de mişcare în cadrul zonei;

   2. b) asigură mijloacele, materialele şi serviciile cerute;

   3. c) asigură urmărirea şi monitorizarea echipamentelor, tehnicii şi materialelor care tranzitează prin terminal;

   4. d) asigură mijloacele de transport necesare pentru continuarea deplasării, conform contractelor încheiate, în prealabil, în acest scop;

   5. e) elaborează, în cooperare cu marile unităţi/unităţile militare sosite, programele de circulaţie pentru coloane şi pentru mijloacele de transport cerute în sprijin;

   6. f) asigură asistenţă tehnică pentru încărcarea mijloacelor de transport;

   7. g) execută schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri implicate.

  2. (3) În zona de pregătire pentru marş, marea unitate/unitatea militară sosită finalizează regruparea şi configurarea personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor în vederea continuării deplasării spre destinaţia finală.

  SECŢIUNEA a 5-a

  Operaţiuni executate de marile unităţi şi unităţile militare în porturi

  Art. 142. – (1) Pentru dislocare, susţinere, rotire şi redislocare, marile unităţi şi unităţile militare folosesc porturi de îmbarcare şi de debarcare ce se stabilesc de Centrul de conducere operaţională - CCO, CLI şi CCM.

  (2) CCO, CLI şi CCM asigură, la cererea marilor unităţi şi unităţilor militare, datele şi informaţiile necesare, în vederea planificării operaţiunilor de mişcare şi transport, în situaţia în care se utilizează transportul naval sau fluvial.

  1. 1. Operaţiuni executate de marile unităţi şi unităţile militare în porturile de îmbarcare/ambarcare

   Art. 143. – Pentru executarea operaţiunilor în porturile de încărcare/ambarcare, marile

   unităţi şi unităţile militare grupează personalul, echipamentele, tehnica şi materialele într-un raion/zonă de sosire, în ordinea încărcării acestora pe navele de transport la dispoziţie, urmând ca această activitate să fie finalizată în raionul/zona de aşteptare.

   Art. 144. – (1) Zona de sosire se organizează în imediata apropiere a portului de îmbarcare în scopul evitării aglomerării şi de a permite eliberarea rapidă a acestuia în caz de forţă majoră.

   1. (2) În unele situaţii, în funcţie de cantităţile de tehnică şi materiale şi de gradul de securitate asigurat pentru executarea operaţiunilor de încărcare, zona de sosire poate fi organizată în incinta portului de îmbarcare, în aceeaşi locaţie stabilită pentru zona de aşteptare.

   2. (3) Accesul marilor unităţi/unităţilor militare în zona de sosire se face conform ordinii şi graficelor stabilite prin planurile de mişcare şi la notificarea prealabilă a structurii care coordonează operaţiunile de încărcare/îmbarcare din portul de îmbarcare.

   Art. 145. – (1) Înregistrarea şi coordonarea personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor, în zonele de sosire şi aşteptare, se asigură prin mijloace informatice şi de comunicaţii adecvate, mijloace pentru etichetare şi citire automată a datelor de pe etichetele aplicate pe încărcături şi mijloacele de transport.

   1. (2) Pregătirea şi verificarea/inspecţia marilor unităţi şi unităţilor militare ce se transportă se asigură prin:

    1. a) verificarea documentelor şi documentaţiilor tehnice specifice, în vederea efectuării formalităţilor vamale, pentru încărcare şi expediţie;

    2. b) verificarea documentelor de însoţire şi a repartiţiei echipamentelor, tehnicii şi încărcăturilor de materiale pe nave;

    3. c) verificarea fixării şi ancorării încărcăturilor secundare;

    4. d) verificarea dimensiunilor de gabarit şi asigurarea că acestea se încadrează în limitele prevăzute de parametrii de transport ai navelor;

    5. e) verificarea stării de operativitate a tehnicii, efectuarea reparaţiilor necesare şi asigurarea nivelului de carburanţi, în rezervoare, conform cerinţelor;

    6. f) verificarea modului de ambalare, asigurare, etichetare, manipulare şi depozitare a materialelor periculoase.

   2. (3) În zona de sosire, personalul şi structurile specializate ale marilor unităţi/unităţilor militare au următoarele îndatoriri:

    1. a) execută activităţile conform graficelor elaborate în acest scop;

    2. b) asigură documentele şi documentaţiile tehnice cerute;

    3. c) asigură evidenţa echipamentelor, tehnicii, containerelor şi a altor încărcături ce se transportă, precum şi o repartiţie clară a acestora pe nave;

    4. d) verifică fixarea şi ancorarea încărcăturilor secundare, încadrarea în limitele cerute a dimensiunilor de gabarit a tehnicii ce se transportă;

    5. e) asigură manipularea corespunzătoare a materialelor periculoase;

    6. f) verifică şi corectează poziţionarea, conţinutul datelor şi informaţiilor din cuprinsul etichetelor aplicate pe încărcături;

    7. g) asigură nivelul de carburanţi cerut, în rezervoarele vehiculelor.

   Art. 146. – (1) Zona de aşteptare este zona în care echipamentele, tehnica şi materialele marilor unităţi şi unităţilor militare ce se transportă, configurate specific, sunt încărcate/ambarcate pe navă/nave.

   1. (2) Marile unităţi şi unităţile militare au acces în zona de aşteptare la ordin, în momentul în care nava este pregătită pentru încărcare/ambarcare.

   2. (3) Structurile specializate care coordonează activităţile în zona de aşteptare sunt echipele de încărcare/descărcare ale marii unităţi/unităţii militare care se transportă, echipa de control al mişcării în port şi operatorul de transport.

   Art. 147. – (1) CLI, prin structurile de specialitate din compunere şi din subordine, contractează mijloacele de transport naval şi serviciile portuare necesare şi coordonează executarea operaţiunilor, conform planurilor de dislocare şi susţinere a marilor unităţi/unităţilor militare în teatrul de operaţii.

   1. (2) În zona de aşteptare, elementele specializate pentru executarea operaţiunilor specifice portului de îmbarcare, destinate sprijinului marilor unităţi/unităţilor militare ce se transportă, asigură:

    1. a) recepţia, organizarea personalului, tehnicii şi materialelor, în vederea ambarcării, precum şi efectuarea verificărilor şi instruirilor necesare în acest scop;

    2. b) aplicarea şi respectarea regulilor, măsurilor şi procedurilor stabilite pentru asigurarea securităţii şi protecţiei echipamentelor, tehnicii şi materialelor ce se transportă, în mod special, cele privind materialele periculoase;

    3. c) verificarea fixării şi ancorării încărcăturilor secundare, precum şi încadrarea acestora în limitele de gabarit cerute de parametrii de transport ai navelor;

    4. d) regulile şi măsurile privind circulaţia mijloacelor militare în terminal;

    5. e) elaborarea, în colaborare cu comandanţii navelor, a planurilor de încărcare şi supravegherea activităţilor de încărcare/ambarcare conform planurilor;

    6. f) verificarea poziţionării, corectitudinii datelor conţinute şi funcţionării etichetelor aplicate pe echipamente şi încărcături, precum şi remedierea deficienţelor de poziţionare, înlocuirea sau completarea etichetelor deteriorate, incorecte sau lipsă;

    7. g) verificarea existenţei tuturor documentelor necesare pentru executarea formalităţilor de expediţie, vamale şi de trecere a frontierei, precum şi a celor de livrare a echipamentelor, tehnicii şi materialelor transportate;

    8. h) verificarea şi completarea cu combustibil în rezervoare;

    9. i) asigurarea mijloacelor de manipulare pentru categoriile şi tipurile de tehnică şi materiale ce se transportă;

    10. j) asigurarea mijloacelor şi echipamentelor destinate remedierii defecţiunilor apărute la echipamentele şi tehnica ce se transportă.

   Art. 148. – Echipa de Control al Mişcării în Port este structura de specialitate care asigură sprijinul executării operaţiunilor în porturile de îmbarcare/debarcare.

  2. 2. Operaţiuni executate de marile unităţi şi unităţile militare în porturile de debarcare

  Art. 149. – (1) Autorităţile militare responsabile stabilesc portul de debarcare pentru executarea dislocării, susţinerii şi redislocării marilor unităţi şi unităţilor militare în teatrul/zona de operaţii.

  (2) Într-un port de debarcare, operaţiunile de descărcare/debarcare, transbordare şi pregătire a marilor unităţi şi unităţilor militare sosite pentru continuarea deplasării se execută în zona de sosire şi staţionare temporară, precum şi în zona de pregătire pentru marş.

  Art. 150. – (1) În zona de sosire şi staţionare temporară se execută descărcarea/debarcarea şi formalităţile portuare la sosire.

  1. (2) În zona de sosire şi staţionare temporară CLI, prin structurile de specialitate din subordine execută următoarele activităţi:

   1. a) supraveghează executarea operaţiunilor de descărcare a echipamentelor, tehnicii şi materialelor marilor unităţi şi unităţilor militare naţionale dislocate;

   2. b) verifică existenţa şi integritatea tuturor materialelor existente pe listele întocmite la plecarea din portul de îmbarcare;

   3. c) participă la predarea materialelor transportate de către operatorul de transport, marii unităţi/unităţii militare beneficiare;

   4. d) participă la efectuarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei;

   5. e) coordonează deplasarea marilor unităţi şi unităţilor militare, asigurând reglementarea şi controlul circulaţiei tuturor vehiculelor militare în incinta portului;

   6. f) instruieşte personalul marilor unităţi/unităţilor militare sosite, privind măsurile de

    securitate şi siguranţă stabilite în incinta portului de debarcare, inclusiv cele privind staţionarea temporară şi manipularea materialelor periculoase;

   7. g) asigură, conform cererilor marilor unităţi şi unităţilor militare sosite, mijloace şi servicii pentru sprijinul descărcării/debarcării, transbordării sau pentru deplasarea în zona de pregătire pentru marş;

   8. h) asigură remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele şi tehnica transportate, pe timpul executării transportului maritim.

  2. (3) Marea unitate/unitatea militară sosită inventariază şi ia în primire tehnica şi materialele descărcate/debarcate de pe navă, efectuează formalităţile portuare, vamale şi de trecere a frontierei, organizează şi execută deplasarea acestora în zona de pregătire pentru marş.

  Art. 151. – (1) Pentru eliberarea rapidă a zonei de sosire, evitarea apariţiei aglomerărilor şi blocajelor în incinta portului de debarcare şi facilitarea operării celorlalte nave sosite în acesta, marile unităţi şi unităţile militare stabilesc zona de pregătire pentru marş.

  1. (2) În zona de pregătire pentru marş marile unităţi şi unităţile militare se organizează pentru continuarea deplasării spre destinaţia finală.

  2. (3) În zona de pregătire pentru marş CLI, prin structurile de specialitate din subordine execută următoarele activităţi:

   1. a) asigură mijloacele necesare transportului personalului din aeroportul de debarcare în portul de debarcare, pentru realizarea joncţiunii cu tehnica şi materialele transportate cu mijloacele de transport maritime;

   2. b) asigură, conform cererilor marilor unităţi şi unităţilor militare dislocate, mijloacele de transport rutiere şi feroviare necesare continuării deplasării către destinaţia finală;

   3. c) asigură sprijinul solicitat pentru executarea operaţiunilor de încărcare/îmbarcare pe mijloacele de transport şi acordă asistenţă pentru efectuarea formalităţilor de expediţie;

   4. d) elaborează, în cooperare cu marile unităţi şi unităţile militare dislocate, structurile militare şi operatorii care asigură mijloacele de transport, programe de circulaţie pentru evitarea aglomerărilor şi blocajelor;

   5. e) asigură, conform cererilor marilor unităţi şi unităţilor militare, structuri specializate pentru paza şi însoţirea transporturilor către destinaţia finală;

   6. f) asistă la executarea operaţiunilor de reconfigurare a încărcăturilor;

   7. g) asigură urmărirea şi monitorizarea tranzitării unităţilor şi materialelor în zona de pregătire pentru marş.

  3. (4) În vederea reorganizării şi pregătirii pentru continuarea deplasării, marea unitate/unitatea militară sosită execută următoarele activităţi:

   1. a) asigură remedierea defecţiunilor apărute la tehnică pe timpul transportului;

   2. b) reconfigurează dispunerea/aşezarea pe mijloace de transport a personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor conform planurilor stabilite pentru continuarea deplasării;

   3. c) execută operaţiunile de încărcare/îmbarcare pe mijloacele de transport feroviare şi rutiere solicitate, pentru continuarea deplasării către destinaţia finală;

   4. d) reconfigurează încărcăturile, golind materialele din containerele de mare capacitate şi predând containerele goale elementelor naţionale de sprijin responsabile pentru înapoierea acestora;

   5. e) asigură ambalarea, marcarea, etichetarea, manipularea şi transportul materialelor periculoase conform prevederilor actelor normative specifice aplicate;

   6. f) asigură securitatea zonei, a pazei şi însoţirii pe timpul continuării deplasării;

   7. g) pregăteşte tehnica pentru deplasare şi organizează coloanele de marş;

   8. h) înaintează, structurilor de control al mişcării, cererile de aprobare a executării mişcării coloanelor militare şi propune programe de circulaţie pentru mijloacele de transport feroviare şi rutiere contractate;

   9. i) asigură mijloacele de comunicaţii necesare pentru stabilirea legăturilor securizate şi eficiente cu alte structuri din zonă şi cu structurile din ţară.

  CAPITOLUL VII

  Sprijinul operaţiunilor de mişcare şi transport executate de marile unităţi şi unităţile militare

  Art. 152. – (1) Pentru asigurarea sprijinului pentru planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, cu personal şi structuri de mişcare şi transport, marile unităţi şi unităţile ţin cont de:

  1. a) includerea aspectelor de mişcare şi transport în cadrul operaţiilor militare, impunându- se consilierea comandanţilor şi autorităţilor militare, la toate nivelurile ierarhice;

  2. b) înzestrarea cu capacităţi de transport limitate a forţelor, suficiente pentru îndeplinirea misiunilor, însă insuficiente şi/sau necorespunzătoare pentru executarea dislocării, susţinerii şi redislocării proprii, impunându-se, astfel, folosirea resurselor de transport provenite din alte surse, militare şi/sau civile;

  3. c) asigurarea utilizării optime a capabilităţilor de transport existente, atât la nivelul marilor unităţi şi unităţilor militare, cât şi la nivel central, de către personal şi structuri specializate.

  1. (2) Personalul şi structurile de mişcare şi transport specializate sprijină marile unităţi şi unităţile militare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul executării operaţiunilor

   de mişcare şi transport, pe teritoriul naţional şi în afara acestuia.

   SECŢIUNEA 1

   Responsabilităţi şi reguli pentru sprijinul operaţiunilor de mişcare şi transport executate de marile unităţi şi unităţile militare pe teritoriul naţional

   Art. 153. – (1) CCM este structura specializată în sprijinul operaţiilor de mişcare şi transport, care are următoarele atribuţii:

   1. a) analizează, evaluează şi elaborează propunerile de proiectare, modernizare şi evaluare a structurilor de mişcare şi transport ale armatei;

   2. b) asigură respectarea cadrului legislativ şi organizatoric pentru organizarea şi funcţionarea sistemului militar de transport, prin emiterea de precizări şi norme de aplicare unitară;

   3. c) asigură realizarea interoperabilităţii, în domeniul mişcării şi transporturilor, cu NATO, UE, statele membre şi partenere;

   4. d) evaluează, analizează şi elaborează propunerile de implementare a conceptelor, doctrinelor, standardelor, procedurilor şi tehnologiilor NATO care facilitează executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, respectiv cele privind mijloacele de transport, mijloacele de pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare mecanizată, mijloacele de ancorare şi fixare, precum şi mijloacele de urmărire a expediţiilor de materiale şi a mijloacelor de transport;

   5. e) asigură cadrul şi direcţiile de acţiune, privind pregătirea şi antrenarea personalului de mişcare şi transport;

   6. f) asigură managementul utilizării resurselor, militare şi civile, de mişcare şi transport naţionale;

   7. g) asigură legătura permanentă cu structurile similare din NATO, UE, ţările membre şi partenere, precum şi cu autorităţile naţionale care administrează infrastructurile sau care operează modurile de transport;

   8. h) planifică, coordonează, controlează şi monitorizează deplasările de personal, tehnică, echipamente şi materiale aparţinând forţelor armate române şi străine, pe căile de comunicaţie feroviare, rutiere, aeriene şi navale, în condiţiile prevăzute de lege.

  (2) CCM, împreună cu structurile de mişcare şi transport de conducere şi execuţie din armată, asigură realizarea şi funcţionarea operativă şi eficientă a unui sistem integrat militar de transport şi identifică şi soluţionează deficienţele apărute în cadrul acestuia.

  Art. 154. – (1) Personalul şi structurile de mişcare şi transport din CLI participă, urmare a primirii cererilor de sprijin adresate de marile unităţi şi unităţile militare, la planificarea şi

  executarea operaţiunilor de mişcare şi transport.

  1. (2) Pentru planificarea pregătirii marii unităţi/unităţii militare, instruirii şi antrenării personalului, pentru mişcare şi transport, personalul şi structurile specializate ale CLI execută următoarele:

   1. a) acordă asistenţă de specialitate pentru elaborarea planurilor de pregătire şi antrenare a personalului şi pentru pregătirea resurselor necesare executării operaţiunilor de mişcare şi transport planificate;

   2. b) execută, de regulă, o recunoaştere, împreună cu un reprezentant al marii unităţi/unităţii militare, în staţia de cale ferată/punctul de îmbarcare/debarcare unde urmează să se execute activitatea;

   3. c) participă la desfăşurarea şedinţelor de instruire şi antrenare a personalului pentru mişcare şi transport.

  2. (3) Pentru planificarea transporturilor, cu mijloace rutiere şi feroviare comerciale, CCM execută următoarele activităţi:

   1. a) analizează şi soluţionează problemele din proiectele planurilor de transport primite de la categoriile de forţe, direcţiile centrale şi comandamente, sau din cererile de transport primite de la unităţile din subordine;

   2. b) elaborează, împreună cu administratorii infrastructurilor şi operatorii de transport implicaţi, planurile de transport lunare, trimestriale şi anuale pe căile de comunicaţii rutiere şi feroviare;

   3. c) trimite extrase din planurile de transport aprobate tuturor structurilor militare şi civile implicate în executarea acestora;

   4. d) întocmeşte, împreună cu marile unităţi/unităţile militare beneficiare, administratorii infrastructurilor şi operatorii de transport implicaţi, programele de circulaţie, pentru transporturile planificate;

   5. e) asigură, la cererea marilor unităţi şi unităţilor militare, asistenţă de specialitate pentru elaborarea planurilor de mişcare.

  3. (4) Pentru asigurarea executării transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere şi feroviare, Birourile Transporturi Militare Teritoriale au următoarele îndatoriri:

   1. a) asigură, la datele şi în cantităţile planificate, mijloacele de transport şi manipulare în terminalele de încărcare, descărcare sau transbordare;

   2. b) asigură organizarea şi executarea, de marile unităţi şi unităţile militare, a operaţiunilor de încărcare, descărcare sau transbordare, în terminalele de transport rutier şi feroviar;

   3. c) monitorizează, permanent, executarea transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere şi

    feroviare, urmărind încadrarea întocmai a acestora în programele de circulaţie şi intervine, atunci când situaţia impune, pentru recuperarea întârzierilor sau pentru urgentarea executării acestora;

   4. d) execută, în terminale din parcurs sau în alte puncte stabilite, controlul modului de execuţie a pazei şi însoţirii transporturilor de marile unităţi şi unităţile militare;

   5. e) pentru evitarea apariţiei problemelor în trafic, respectiv aglomerări, blocaje, întreruperi sau alte probleme, în funcţie de situaţie, redirecţionează transporturile planificate sau cele în execuţie de pe rutele iniţial planificate;

   6. f) asigură urmărirea şi monitorizarea executării mişcărilor şi transporturilor;

   7. g) întocmeşte rapoarte, situaţii şi informări, privind situaţia şi modul de executare a mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere şi feroviare;

   8. h) asigură, permanent, schimbul de date şi informaţii cu structurile militare şi civile implicate în executarea transporturilor militare pe căile de comunicaţie rutiere şi feroviare.

  4. (5) Pentru asigurarea planificării resurselor financiare şi efectuarea decontării serviciilor de transport feroviar, rutiere şi conexe prestate în folosul marilor unităţi şi unităţilor militare, personalul şi structurile specializate ale CLI execută următoarele activităţi:

   1. a) analizează, fundamentează şi planifică prin buget, conform cererilor primite de la marile unităţi şi unităţile militare, fondurile necesare pentru asigurarea nevoilor de transport persoane şi materiale;

   2. b) planifică şi asigură achiziţia, de la operatorii de transport feroviari şi rutieri, a documentelor militare de transport persoane şi materiale, gestionează şi supraveghează distribuţia, utilizarea şi justificarea acestora, de marile unităţi şi unităţile militare;

   3. c) întocmeşte documentaţiile necesare şi efectuează plăţile pentru serviciile prestate de operatorii de transport feroviar;

   4. d) contractează mijloacele şi serviciile de transport şi conexe transporturilor pentru unităţile din subordine.

  5. (6) Pentru monitorizarea capabilităţilor de transport, personalul şi structurile specializate ale CLI execută:

   1. a) elaborează şi actualizează, permanent, bazele de date, în format clasic şi electronic, privind infrastructurile şi mijloacele de transport naţionale;

   2. b) monitorizează, permanent, starea de viabilitate a căilor de comunicaţie rutiere şi feroviare şi elaborează propunerile şi variantele de soluţionare a restricţiilor apărute în cadrul acestora.

  6. (7) Personalul şi structurile specializate ale CLI elaborează studii, analize şi propuneri

   pentru:

   1. a) sporirea mobilităţii marilor unităţi şi unităţilor militare;

   2. b) utilizarea capabilităţilor de transport militare şi civile;

   3. c) asigurarea mijloacelor de pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare;

   4. d) asigurarea, utilizarea şi refolosirea mijloacelor de ancorare şi fixare;

   5. e) implementarea şi utilizarea echipamentelor şi mijloacelor de urmărire.

  7. (8) Personalul şi structurile specializate ale CLI, împreună cu categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele de armă asigură dezvoltarea sistemelor informatice şi de comunicaţii necesare pentru planificarea şi urmărirea executării transporturilor.

  Art. 155. – (1) Statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei asigură soluţionarea tuturor cererilor de sprijin necesare executării operaţiunilor de mişcare şi transport proprii şi pentru marile unităţi şi unităţile militare din subordine.

  1. (2) Personalul şi structurile specializate ale statelor majore ale categoriilor de forţe au următoarele atribuţii:

   1. a) asigură creşterea gradului de mobilitate al marilor unităţi şi unităţilor militare din subordine;

   2. b) asigură implementarea, la nivel corespunzător, a conceptelor, doctrinelor, standardelor şi procedurilor pentru mişcare şi transport, la marile unităţi şi unităţile militare din subordine;

   3. c) asigură capabilităţile de transport necesare execuţiei operaţiunilor de mişcare şi transport planificate de marile unităţi şi unităţile militare din subordine;

   4. d) asigură pregătirea marilor unităţi şi unităţilor militare din subordine, instruirea şi antrenarea acestora pentru mişcare şi transport.

  2. (3) Statul Major al Forţelor Aeriene şi Statul Major al Forţelor Navale asigură sprijinul necesar pentru planificarea, organizarea şi controlul executării operaţiunilor de mişcare şi transport ale tuturor marilor unităţi şi unităţilor militare, pe căile de comunicaţie aeriene, respectiv navale.

  3. (4) În scopul asigurării sprijinului pentru executarea transporturilor cu mijloace aeriene şi navale, conform cererilor marilor unităţi şi unităţilor militare, Statul Major al Forţelor Aeriene şi Statul Major al Forţelor Navale au sarcini şi responsabilităţi similare CLI, adaptate la cerinţele transportului aerian, respectiv celui naval.

  Art. 156. – (1) Pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport planificate marile unităţi şi unităţile militare solicită sprijinul instituţiilor şi structurilor civile din cadrul sistemului naţional de transport, la toate nivelurile ierarhice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

  1. (2) Marile unităţi şi unităţile militare identifică şi stabilesc o legătură permanentă cu structurile civile care administrează şi operează modurile de transport implicate, pentru planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport proprii.

  2. (3) În elaborarea planurilor de mişcare şi transport, marile unităţi şi unităţile militare trebuie să ţină cont de faptul că sunt doar utilizatori ai sistemului naţional de transport, administrarea, exploatarea şi viabilitatea acestuia fiind asigurată de către instituţii şi structuri civile de specialitate din cadrul acestuia.

  3. (4) Marile unităţi şi unităţile militare cooperează cu instituţiile şi structurile civile de transport, pentru asigurarea viabilităţii căilor de comunicaţie şi/sau prevenirea distrugerilor acestora, prin dezastre, calamităţi naturale sau rezultat al acţiunilor umane, respectiv accidente, acţiuni de sabotaj sau acţiuni ale adversarului.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Responsabilităţi şi reguli pentru sprijinul operaţiunilor de mişcare şi transport executate de marile unităţi şi unităţile militare în afara teritoriului naţional

  Art. 157. – (1) Pentru participarea la misiuni şi exerciţii în afara teritoriului naţional, sprijinul marilor unităţi şi unităţilor militare pentru mişcare şi transport este concentrat pentru dislocarea, susţinerea şi redislocarea acestora.

  1. (2) Structurile de mişcare şi transport destinate sprijinului executării operaţiunilor de recepţie, staţionare şi continuare a deplasării marilor unităţi şi unităţilor militare în teatrul/zona de operaţii, organizarea, funcţionarea, sarcinile şi responsabilităţile acestora sunt prevăzute în capitolul XI.

   Art. 158. – (1) Pentru sprijinul operaţiunilor de mişcare şi transport, executate de marile unităţi şi unităţile militare în afara teritoriului naţional, CCM are următoarele îndatoriri:

   1. a) elaborează, conform concepţiei CCO, planurile naţionale de dislocare şi retragere în format ADAMS şi asigură transmiterea şi actualizarea acestora, conform cerinţelor Centrului Aliat de Coordonare a Mişcării - AMCC şi comandamentelor NATO/UE;

   2. b) asigură participarea la conferinţele de planificare a mişcării şi transporturilor organizate de AMCC;

   3. c) asigură negocierea şi încheierea acordurilor bi sau multilaterale privind sprijinul reciproc în domeniul mişcării şi transporturilor, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

   4. d) asigură, conform cererilor primite, obţinerea aprobărilor de tranzitare a teritoriului statelor aflate pe rutele de transport utilizate;

   5. e) execută recunoaşterea capabilităţilor şi facilităţilor infrastructurilor, mijloacelor de transport şi serviciilor conexe în aeroporturile/porturile de debarcare şi de pe rutele de transport ce converg spre destinaţiile finale;

   6. f) analizează, evaluează şi elaborează propunerile de asigurare cu resurse de transport, militare şi civile, naţionale, precum şi cele referitoare la formularea solicitării adresate NATO sau unei naţiuni partenere, conform înţelegerilor încheiate în prealabil;

   7. g) elaborează, gestionează şi actualizează permanent bazele de date naţionale, folosite în cadrul sistemelor informatice specifice;

   8. h) asigură efectuarea schimbului de informaţii cu structurile naţionale implicate, structurile NATO pentru mişcare şi transport responsabile, precum şi cu cele similare, din ţările membre NATO sau partenere;

   9. i) asigură, la cererea marilor unităţi şi unităţilor militare ce se dislocă, informaţii privind particularităţile transporturilor în zonele tranzitate.

  (2) CCM asigură legătura la nivel naţional şi schimbul de date şi informaţii privind mişcarea, transportul şi dislocarea forţelor naţionale, cu structurile specializate ale NATO, UE şi partenere.

  Art. 159. – (1) CLI, prin personalul şi structurile de specialitate din compunere şi din subordine, sprijină marile unităţi şi unităţile militare prin contractarea mijloacelor şi serviciilor de transport, executarea controlului mişcării şi asigurarea nevoilor de transport conform cererilor adresate.

  1. (2) Pentru dislocarea/redislocarea marilor unităţi şi unităţilor militare, personalul şi structurile specializate ale CLI execută următoarele:

   1. a) participă la negocierea şi încheierea acordurilor tehnice bi sau multilaterale de sprijin reciproc cu mijloace de transport strategic;

   2. b) participă la executarea recunoaşterilor infrastructurilor, mijloacelor de transport şi serviciilor conexe transporturilor în aeroporturile/porturile de debarcare şi pe rutele de transport ce converg spre destinaţiile finale;

   3. c) analizează şi evaluează planurile de dislocare/redislocare, cererile de sprijin cu mijloace şi servicii specifice, identifică căile de soluţionare şi, în final, le validează în vederea aprobării;

   4. d) contractează mijloacele şi serviciile de transport, conform cererilor primite;

   5. e) asigură coordonarea executării dislocării/redislocării conform planurilor elaborate şi intervine în situaţiile când apar blocaje, întreruperi, întârzieri şi schimbări de priorităţi şi cerinţe;

   6. f) asigură, conform cerinţelor, planificarea, personalul şi structurile necesare, organizarea şi executarea operaţiunilor pentru recepţia, staţionarea şi continuarea deplasării forţelor naţionale în teatrul de operaţii;

   7. g) asigură capabilităţile necesare pentru coordonarea, urmărirea şi monitorizarea eficientă a executării mişcărilor şi transporturilor;

   8. h) participă la elaborarea şi actualizarea permanentă a bazelor de date naţionale şi proprii, necesare pentru exploatarea sistemelor informatice utilizate pentru domeniul mişcării şi transporturilor;

   9. i) asigură comanda şi controlul structurilor proprii, dislocate pentru sprijinul executării dislocării/redislocării;

   10. j) elaborează propunerile privind procedurile de executare a transporturilor intermodale şi planurile de înapoiere şi introducere în circuit a mijloacelor de transport, de paletizare şi containerizare contractate;

   11. k) asigură schimbul de informaţii cu structurile de mişcare şi transport NATO, UE, ţările membre sau partenere implicate.

  2. (3) Pentru susţinerea marilor unităţi şi unităţilor militare participante la misiuni şi exerciţii în afara teritoriului naţional, personalul şi structurile specializate ale CLI execută următoarele:

   1. a) elaborează şi actualizează, permanent, conform planului de distribuţie, planul de transport al echipamentelor şi materialelor;

   2. b) asigură transportul echipamentelor şi materialelor destinate realizării depozitelor temporare, în apropierea teatrului de operaţii;

   3. c) asigură mijloacele de pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare a încărcăturilor de materiale destinate susţinerii, echipamentele de urmărire şi monitorizare a expediţiilor şi mijloacelor de transport, precum şi controlul executării mişcărilor;

   4. d) asigură, prin mijloace proprii sau primite în sprijin, securitatea executării activităţilor în terminale şi pe timpul deplasării;

   5. e) asigură sprijinul cerut de forţele NATO, UE, ţărilor membre şi partenere, conform acordurilor încheiate;

   6. f) asigură schimbul de informaţii cu structurile militare şi civile implicate, gestionează informaţiile, identifică şi propune măsuri pentru optimizarea activităţilor de distribuţie a materialelor.

  3. (4) Pentru transportul răniţilor, bolnavilor, decedaţilor şi prizonierilor de război, personalul şi structurile specializate ale CCO, CLI şi Statului Major al Forţelor Aeriene execută următoarele:

   1. a) asigură mijloacele de transport pentru repatrierea răniţilor şi bolnavilor, planifică şi coordonează executarea acestor transporturi;

   2. b) asigură efectuarea formalităţilor cerute şi mijloacele de transport necesare pentru repatrierea decedaţilor, planifică şi coordonează executarea acestora;

   3. c) asigură, conform procedurilor stabilite, mijloacele de transport necesare, planifică şi coordonează executarea transporturilor prizonierilor de război.

  4. (5) Pentru asigurarea rotirii efectivelor, echipamentelor, tehnicii şi materialelor, personalul şi structurile specializate ale CCO planifică şi coordonează transporturi, în aceleaşi condiţii cu cele pentru dislocare/redislocare, dar de amploare mai redusă.

  5. (6) Personalul şi structurile specializate ale CCO asigură planificarea şi executarea transporturilor umanitare şi de repatriere a refugiaţilor, conform procedurilor stabilite în acest scop şi în funcţie de situaţiile existente.

  Art. 160. – (1) Structurile de mişcare şi transport destinate sprijinului dislocării, susţinerii şi redislocării marilor unităţi şi unităţilor militare sunt structuri de tip modular, care pot fi dimensionate în funcţie de misiune.

  (2) Structurile de mişcare şi transport destinate sprijinului marilor unităţi şi unităţilor militare pot fi structuri permanente sau structuri activate în acest scop, care, la activare, se încadrează cu personal şi se asigură cu tehnică şi materiale din cadrul structurilor permanente.

  Art. 161. – (1) CCO, conform priorităţilor şi cerinţelor din teatru, asigură conducerea operaţională a dislocării, susţinerii şi redislocării marilor unităţi şi unităţilor militare participante la misiuni şi exerciţii în afara teritoriului naţional.

  1. (2) Pentru sprijinul dislocării, susţinerii şi redislocării marilor unităţi şi unităţilor militare în/din teatrul de operaţii CCO are următoarele îndatoriri:

   1. a) evaluează sarcinile şi misiunile de mişcare şi transport rezultate în cadrul conferinţelor de generare a forţelor;

   2. b) asigură negocierea şi încheierea acordurilor tehnice bi sau multilaterale de sprijin reciproc cu mijloace de transport strategic;

   3. c) asigură executarea recunoaşterilor infrastructurilor, mijloacelor de transport şi serviciilor conexe transporturilor în aeroporturile/porturile de debarcare şi pe rutele de transport ce converg spre destinaţiile finale;

   4. d) elaborează, împreună cu CLI şi CCM, având în vedere planurile de mişcare înaintate de marile unităţi şi unităţile militare, planurile detaliate de dislocare/redislocare;

   5. e) primeşte, analizează şi direcţionează cererile de mişcare şi transport ale forţelor din teatrul de operaţii şi urmăreşte soluţionarea acestora;

   6. f) obţine aprobările şi asigură efectuarea formalităţilor cerute pentru executarea planurilor detaliate de dislocare/redislocare, susţinere, rotirea efectivelor, tehnicii şi materialelor, executarea transporturilor de materiale şi efecte poştale, repatrierea răniţilor, bolnavilor, decedaţilor, transportul prizonierilor de război şi refugiaţilor şi transportul ajutoarelor umanitare.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Sarcini şi responsabilităţi pentru asigurarea sprijinului naţiunii gazdă

  Art. 162. – În afara teritoriului naţional, pentru facilitarea accesului la capabilităţile naţionale de transport şi a executării mişcărilor şi transporturilor de personal, tehnică şi materiale care necesită primirea, staţionarea temporară şi continuarea deplasării forţelor - RSOM, marile unităţi şi unităţile militare solicită asigurarea sprijinului de către naţiunea gazdă Host Nation Support - HNS, în baza unui acord încheiat, în prealabil, în acest sens.

  Art. 163. – (1) CCM este structura responsabilă cu asigurarea sprijinului operaţiunilor de mişcare şi transport cerute a fi executate de forţele armatelor statelor membre şi partenere care necesită intrarea, staţionarea sau tranzitarea teritoriului naţional.

  1. (2) Pentru obţinerea aprobărilor necesare şi coordonarea executării mişcărilor forţelor pe teritoriul naţional, conform planurilor multinaţionale detaliate de dislocare, CCM execută următoarele:

   1. a) transmite, armatelor statelor interesate, prevederile legale privind condiţiile şi modalităţile de intrare/ieşire, staţionare sau tranzitare a teritoriului naţional de către transporturi de trupe, personal, tehnică şi materiale militare;

   2. b) primeşte, analizează şi evaluează cererile de transport, asigură obţinerea aprobărilor, planificarea operaţiunilor de mişcare şi transport conform cererilor şi înştiinţează naţiunea solicitantă privind aprobarea acestora;

   3. c) participă la negocierea acordurilor pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport ce se execută pe teritoriul naţional;

   4. d) comunică aprobările şi solicitările din cererile aprobate tuturor structurilor militare şi civile implicate în execuţie;

   5. e) asigură participarea personalului de specialitate în echipele de legătură sau grupele destinate asigurării sprijinului solicitat;

   6. f) asigură introducerea şi actualizarea datelor privind caracteristicile tehnice şi de exploatare ale infrastructurilor şi mijloacelor de transport, cuprinse în Catalogul cu capabilităţile acordate pentru asigurarea sprijinului naţiunii gazdă;

   7. g) întocmeşte rapoarte, analize şi informări şi asigură schimbul de informaţii cerut pentru executarea operaţiilor de transport planificate.

  2. (3) Pentru asigurarea sprijinului, în calitate de naţiune gazdă, CCM încheie înţelegeri şi cooperează cu naţiunile vecine pentru facilitarea trecerii frontierei de stat a transporturilor militare, pentru care:

   1. a) negociază protocoale, acorduri sau înţelegeri specifice cu naţiunile vecine, privind sprijinul reciproc şi facilitarea trecerii frontierelor de stat de către forţe care aparţin statelor-părţi, precum şi pentru cele care aparţin unei terţe părţi;

   2. b) asigură schimbul de date şi informaţii privind execuţia transporturilor în cadrul înţelegerilor încheiate;

   3. c) urmăreşte reducerea timpilor de efectuare a formalităţilor vamale şi de trecere a frontierelor statelor-părţi pentru transporturile executate în cadrul înţelegerii încheiate.

  3. (4) Pentru coordonarea şi/sau facilitarea utilizării resurselor civile şi militare naţionale de transport, conform cererilor de transport adresate, CCM execută următoarele:

   1. a) analizează, evaluează şi identifică modalităţile de soluţionare a solicitărilor de mijloace şi servicii de transport, din cererile de transport primite;

   2. b) recomandă eventualii furnizori de servicii sau, la cererea naţiunii interesate, în conformitate cu înţelegerile încheiate, solicită operatorilor de transport naţionali să asigure, pe bază de contract, mijloacele şi serviciile de transport cerute;

   3. c) coordonează permanent asigurarea serviciilor contractate.

  Art. 164. – (1) CLI, prin personalul şi structurile de mişcare şi transport din compunere şi din subordine, asigură executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, conform cererilor adresate şi aprobărilor acordate.

  1. (2) Pentru asigurarea intrării/ieşirii sau tranzitării teritoriului naţional de către transporturile care au fost aprobate în prealabil, CLI execută următoarele:

   1. a) încheie acorduri tehnice de sprijin cu mijloace şi servicii de transport;

   2. b) asigură mijloace şi servicii de transport, în cantităţile, locurile şi timpii solicitaţi în

    cereri;

   3. c) elaborează, împreună cu operatorii de transport implicaţi, programe de circulaţie pe

    teritoriul naţional.

  2. (3) Pentru coordonarea, monitorizarea şi asigurarea controlului executării transporturilor pe teritoriul naţional, personalul şi structurile specializate ale CLI execută următoarele:

   1. a) asigură şi facilitează executarea operaţiunilor vamale şi de trecere a frontierei de stat în punctele de intrare/ieşire pe/de pe teritoriul naţional;

   2. b) asigură serviciile pentru executarea operaţiunilor în terminalele de transport, conform cererilor şi aprobărilor acordate;

   3. c) asigură securitatea executării activităţilor în terminale, paza şi însoţirea pe timpul executării transporturilor pe teritoriul naţional;

   4. d) monitorizează, permanent, şi întocmeşte rapoarte şi informări privind situaţia

  executării transporturilor planificate, asigură schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri implicate.

  CAPITOLUL VIII

  Procedurile pentru mişcare la trecerea frontierelor naţionale

  SECŢIUNEA 1

  Reguli privind trecerea frontierelor şi formalităţile vamale

  Art.165. – Intrarea, staţionarea sau tranzitarea teritoriului unui stat membru NATO se face numai cu aprobarea autorităţilor competente ale statului respectiv acordată potrivit legislaţiei naţionale în vigoare.

  Art. 166. – La trecerea frontierei unui stat, eşaloanelor militare li se aplică prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, cunoscut sub denumirea de Acord privind Statutul Forţelor - NATO SOFA, la care România a aderat în conformitate cu prevederile Legii nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952, referitoare la:

  1. a) drepturile teritoriale ale autorităţilor militare şi civile privind planificarea şi controlul mişcării şi transportului în aria lor de responsabilitate;

  2. b) regulile privind portul uniformei de personalul forţei şi unităţile şi formaţiunile militare constituite;

  3. c) dreptul personalului forţei de a purta armamentul individual, autorizarea şi stabilirea condiţiilor privind portul armamentului;

  4. d) scutirea de la plata anumitor taxe vamale sau tarife de utilizare a drumurilor, în condiţiile stabilite de reglementările naţionale.

  Art. 167. – Măsurile referitoare la apărarea împotriva acţiunilor de terorism - DAT se stabilesc şi se pun în aplicare potrivit cu politica generală a NATO referitoare la apărarea împotriva terorismului, în special cea referitoare la antiterorism şi protecţia forţei, echipamentelor şi bunurilor. Art. 168. – Personalul militar, personalul civil şi însoţitorii acestora implicaţi în operaţii

  NATO, trebuie să deţină asupra lor şi să prezinte la cerere următoarele documente la trecerea

  frontierelor:

  1. a) personalul militar: legitimaţia militară cu fotografie, ordinul de deplasare NATO, paşaportul de serviciu cu/fără viză când intră/părăsesc o zonă de operaţii din afara NATO;

  2. b) personalul civil şi însoţitorii: paşaport;

  3. c) conducătorii auto: documentele de identitate potrivit statutului - personal militar sau civil, carnet de conducere valabil, actele autovehiculului, autorizaţia pentru călătorie a şoferului, orice document necesar pentru tranzitarea ţării, solicitat conform legislaţiei naţionale.

  Art. 169. – Personalul militar, personalul civil şi însoţitorii acestora implicaţi în operaţii NATO este supus legilor şi reglementărilor vamale ale naţiunii gazdă. Forţele NATO, PfP şi ale naţiunilor contributoare respectă prevederile SOFA.

  Art. 170. – O forţă poate importa fără taxe vamale, echipament, cantităţi corespunzătoare de alimente, provizii precum şi alte bunuri, care vor fi folosite exclusiv pentru uzul propriu precum şi pentru uzul structurii sale civile, dacă este autorizată de naţiunea gazdă, în baza declaraţiei vamale - Formularul 302 - depusă la biroul vamal al naţiunii gazdă, el având pe verso lista de distribuţie. Declaraţia vamală trebuie să fie semnată de către o persoană autorizată a naţiunii expeditoare.

  Art.171. – Atunci când datele şi informaţiile necesare completării Formularului 302 nu pot fi înscrise în totalitate în rubricile acestuia se întocmesc liste separate, semnate şi ştampilate cu ştampila oficială a expeditorului.

  Art.172. – În condiţiile în care autorităţile vamale interesate au fost informate în prealabil, de structurile de mişcare şi transport naţionale despre operaţiunile de mişcare şi transport executate pe teritoriul naţional, naţiunile pot aplica proceduri simplificate de executare a formalităţilor vamale pe timp de război, conflicte, exerciţii militare sau alte situaţii în care se aplică prevederile NATO SOFA.

  Art. 173. – Forţele unui stat membru UE, care se deplasează în interiorul teritoriului uniunii, pot călători liber, în condiţiile aplicării procedurilor şi regulilor NATO şi dacă personalul deţine documentele obligatorii în acest scop.

  Art. 174. – Forţele unui stat membru UE care trec, chiar temporar, una sau mai multe frontiere ale UE, trebuie să folosească Formularul 302. Dacă statele care nu sunt membre UE nu recunosc Formularul 302, sunt folosite documentele vamale prevăzute în reglementările civile. Autorizaţia vamală de trecere a frontierei este dată de autorităţile vamale ale naţiunii de pe al cărui teritoriu forţele părăsesc UE.

  Art. 175. – Formalităţile vamale solicitate de fiecare stat membru NATO la trecerea frontierelor sunt prevăzute în Anexa C din AMovP-2.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Trecerea frontierei de stat a României

  Art. 176. – (1) Trecerea frontierei de stat a României de către structurile şi forţele Ministerului Apărării Naţionale se face potrivit legii, în baza aprobării de participare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

  1. (2) Trecerea frontierei de stat a României de forţele armate străine se face în baza unei aprobări de intrare pe teritoriul României, dată de autorităţile române, potrivit legii.

  2. (3) Formalităţile vamale la trecerea frontierei de stat a României de eşaloanele militare sunt stabilite prin decizie a conducătorului Autorităţii Naţionale a Vămilor, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare la data emiterii şi cu prevederile standardelor NATO acceptate la implementare la nivel naţional.

  1. 1. Aspecte privind punctele de trecere a frontierei de stat

   Art. 177. – (1) Trecerea frontierei de stat a României se execută prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional, situate pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene şi navale.

   1. (2) În funcţie de situaţie, trecerea frontierei de stat a României se face şi prin alte locuri decât cele prevăzute la alin. (1), în condiţiile stabilite de Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României.

   2. (3) Punctele de trecere a frontierei prevăzute la alin. (2) funcţionează temporar, numai în intervalele de timp prevăzute în solicitările Ministerului Apărării Naţionale, formulate şi transmise structurilor Poliţiei de Frontieră Române, respectiv structurilor Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de sosirea sau plecarea aeronavei/navei.

   3. (4) Cererea pentru obţinerea aprobării de trecere a frontierei de stat a României prin aeroporturi care nu sunt deschise traficului internaţional se înaintează de CCM, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea activităţilor în aceste aeroporturi.

   Art. 178. – (1) Punctele pentru trecerea frontierei de stat a României sunt stabilite prin acte normative la nivel naţional.

   (2) În scopul informării privind punctele de trecere stabilite pentru trecerea frontierei de stat a României, CCM asigură comunicarea acestora la Statul Major General/Direcţia logistică, în vederea introducerii/actualizării bazelor de date privind capabilităţile României ca naţiune gazdă.

   Art. 179. – Datele şi informaţiile privind condiţiile de trecere a frontierelor, staţionarea şi

   tranzitarea teritoriului altor state, se obţin la cerere, de CCM, de la structurile similare ale statelor tranzitate, în condiţiile şi la termenele cerute prin reglementările aplicate pe teritoriul fiecărui stat în parte.

  2. 2. Documente necesare la trecerea frontierelor de stat

   Art. 180. – (1) Trecerea frontierei de stat a României de către personalul din compunerea forţelor armate străine, se face în condiţiile prevăzute de legislaţia română privitoare la regimul străinilor şi de acordurile încheiate în acest scop cu alte state.

   (2) La trecerea frontierelor statelor unde sunt cerute vize de intrare pentru personalul din compunerea structurilor şi forţelor Ministerului Apărării Naţionale, acestea se obţin, în condiţiile şi în termenele cerute prin reglementările acestor state, înainte de iniţierea deplasării şi se prezintă personalului autorizat, la trecerea frontierelor.

   Art. 181. – La trecerea frontierei de stat a României, personalul din compunerea structurilor şi forţelor Ministerului Apărării Naţionale are asupra sa şi, prezintă la cerere, documentele prevăzute la art. 168 din prezentele instrucţiuni.

   Art. 182. – Eliberarea paşapoartelor de serviciu, obţinerea vizelor şi/sau a informaţiilor suplimentare referitoare la documentele necesare trecerii frontierei de stat a României sau ale altor state se asigură prin grija structurii specializate din CLI.

  3. 3. Sarcinile şi responsabilităţile structurilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale privind asigurarea trecerii frontierelor de stat

   Art. 183. – Pentru trecerea frontierei de stat a României şi a frontierelor altor state personalul şi structurile de mişcare şi transport responsabile de la toate nivelurile ierarhice, acţionează pentru:

   1. a) asigurarea emiterii, în termenele stabilite, a aprobărilor de trecere a frontierei de stat a României, a frontierelor statelor tranzitate şi frontierei naţiunii gazdă;

   2. b) informarea structurilor responsabile ale Autorităţii Naţionale a Vămilor şi cele ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră implicate, denumite în continuare autorităţi vamale şi structuri de poliţie de frontieră;

   3. c) urmărirea îndeplinirii condiţiilor cerute prin reglementările fiecărui stat tranzitat în parte, de personalul, tehnica, echipamentul şi materialele militare care fac obiectul trecerii frontierelor de stat;

   4. d) asigurarea documentelor/formularelor tipizate cerute pentru efectuarea controlului vamal şi de trecere a frontierelor de stat;

   5. e) întocmirea listelor cu personalul, tehnica şi materialele militare care fac obiectul trecerii frontierelor de stat, ce se anexează la documentele de vamă şi trecerea frontierei;

   6. f) instruirea personalului privind condiţiile şi cerinţele specifice, care trebuie îndeplinite pe teritoriul fiecărui stat tranzitat în parte;

   7. g) asigurarea sprijinului solicitat şi aprobat ca naţiune gazdă pentru executarea mişcării şi transportului forţelor armate străine pe teritoriul naţional.

  Art. 184. – Direcţia logistică, prin structura de specialitate, coordonează activităţile structurilor de mişcare şi transport responsabile pentru asigurarea trecerii frontierei de stat a României şi a frontierelor altor state prin:

  1. a) identificarea şi centralizarea cerinţelor de armonizare a cadrului legislativ existent în acest domeniu şi coordonarea activităţilor de elaborare a proiectelor de acte normative specifice, de către structurile responsabile;

  2. b) coordonarea implementării standardelor acceptate specifice trecerii frontierelor de stat;

  3. c) evaluarea modului de executare a activităţilor de structurile militare care au responsabilităţi pentru asigurarea trecerii frontierei de stat.

  Art. 185. – (1) Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice asigură obţinerea autorizărilor de survol necesare aeronavelor de stat înmatriculate în România, care urmează să execute zboruri internaţionale, precum şi eliberarea autorizărilor/avizelor de survol a spaţiului aerian al României de către aeronave de stat/civile înmatriculate în România sau în alt stat şi care transportă trupe, armament, muniţii, explozivi, materiale radioactive sau materiale periculoase.

  1. (2) Solicitările privind autorizările prevăzute la alin. (1) se înaintează Secţiei survol, relaţii şi reglementări aeronautice în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 16/2011 privind unele aprobări necesare pentru acordarea autorizărilor de survol/avizelor, pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional.

  2. (3) Solicitările privind autorizările prevăzute la alin. (1) se înaintează Secţiei survol, relaţii şi reglementări aeronautice numai după obţinerea aprobării de desfăşurare, pe teritoriul naţional, a acţiunilor militare şi de participare a structurilor şi forţelor Ministerului Apărării Naţionale şi a celor ce aparţin forţelor armate străine, la acţiuni militare care presupun trecerea frontierei de stat a României.

  3. (4) Centrul naţional militar de comandă - CNMC, la propunerea CCM, asigură coordonarea activităţilor pentru intrarea în funcţiune a echipelor de legătură în punctele de

  îmbarcare/debarcare, constituite în baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 78/20041, privind organizarea, pregătirea şi funcţionarea echipelor de legătură în aeroporturile de debarcare/îmbarcare şi porturile maritime de debarcare/ambarcare.

  Art. 186. – (1) CCO sau Componenta de operaţii speciale, după caz, pe timpul activităţilor de planificare şi organizare a misiunilor, identifică principalele cerinţe privind trecerea frontierelor de stat şi asigură documentaţiile referitoare la condiţiile, facilităţile, regulile şi normele specifice, cerute pentru intrarea, ieşirea, staţionarea şi/sau tranzitarea teritoriului naţiunii gazdă şi a teritoriilor statelor aflate pe rutele de dislocare, susţinere şi redislocare a forţelor proprii.

  1. (2) În scopul facilitării trecerii frontierelor de stat de structurile şi forţele aflate sub comanda sa, CCO sau Componenta de operaţii speciale, după caz, execută următoarele:

   1. a) identifică cerinţele privind respectarea cadrului legal şi aprobările necesare pentru trecerea frontierei de stat a României, a statelor tranzitate şi a naţiunii gazdă;

   2. b) comunică structurilor militare care generează forţele şi care se dislocă, documentaţiile privind condiţiile, facilităţile, regulile şi normele specifice aplicate pentru intrarea, ieşirea, staţionarea şi/sau tranzitarea teritoriilor statelor aflate pe rutele de deplasare;

   3. c) transmite, cu cel puţin 30 de zile înainte de plecarea primului transport, Centrului de coordonare a mişcării sau Secţiei survol, relaţii şi reglementări aeronautice, documentaţiile necesare pentru întreprinderea demersurilor de obţinere a aprobărilor, corespunzător modurilor de transport şi rutelor de deplasare stabilite prin planurile de dislocare, susţinere şi redislocare aprobate;

   4. d) coordonează activităţile de întocmire a documentelor necesare efectuării formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei naţionale;

   5. e) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legal privind trecerea frontierelor de

  stat.

  Art. 187. – (1) CCM şi structurile specializate din coordonare asigură informaţiile, detaliile

  şi sprijinul necesar, în domeniul său de responsabilitate, pentru trecerea frontierelor de stat.

  (2) CCM întreprinde demersurile necesare pentru asigurarea sprijinului naţiunii gazdă solicitat de forţele armate străine prin cererile de intrare, staţionare şi tranzitare a teritoriului, iar pentru solicitările care nu sunt în domeniul de responsabilitate, va informa, în timp oportun, structurile din Ministerul Apărării Naţionale responsabile de rezolvarea acestora.

  Art. 188. – (1) CCM este punct de contact şi asigură interfaţa, la nivel naţional, cu structurile similare ale forţelor armate străine, comandamentele militare NATO şi ale UE, precum şi cu instituţiile şi autorităţile naţionale de vamă şi trecere a frontierei, privind aspectele de trecere a

  image

  1 Ordinul ministrului apărării nr. M. 78/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

  frontierei de stat a României, de structurile şi forţele proprii şi forţele armate străine.

  1. (2) Pentru sprijinul şi facilitarea trecerii frontierei de stat a României, frontierelor statelor tranzitate şi a naţiunii gazdă, de structurile şi forţele Ministerului Apărării Naţionale, CCM execută următoarele:

   1. a) participă la elaborarea de proiecte de acte normative specifice pentru armonizarea cadrului legislativ existent în acest domeniu;

   2. b) participă la elaborarea cadrului legal privind trecerea frontierelor de stat;

   3. c) solicită, structurilor abilitate ale statelor tranzitate şi naţiunii gazdă, date privind prevederile legale pentru trecerea frontierei de stat;

   4. d) întreprinde demersurile necesare, conform solicitărilor şi documentaţiilor transmise de structurile şi forţele Ministerului Apărării Naţionale, pentru obţinerea aprobărilor de intrare, ieşire şi/sau tranzitare a teritoriului statelor aflate pe rutele de deplasare;

   5. e) comunică structurilor abilitate ale Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, datele de executare a mişcărilor şi transporturilor planificate şi aprobate;

   6. f) centralizează cererile de tipizate necesare efectuării controlului vamal şi de trecere a frontierelor de stat primite de la categoriile de forţe ale armatei, le înaintează la CLI în vederea tipăririi, după care le distribuie la birourile transporturi militare teritoriale;

   7. g) asigură, la cerere, asistenţă de specialitate privind executarea controlului vamal şi de trecere a frontierelor naţionale;

   8. h) coordonează, prin structurile teritoriale de mişcare şi transport, activităţile în punctele de trecere a frontierei de stat a României, prilejuite de trecerea frontierei de structurile şi forţele Ministerului Apărării Naţionale;

   9. i) asigură întocmirea şi transmiterea, la CNMC şi la celelalte structuri militare şi autorităţi abilitate, a rapoartelor specifice privind trecerea frontierei de stat a României de structuri şi forţele proprii;

   10. j) asigură schimbul de date şi informaţii pentru trecerea frontierelor cu structurile similare ale forţelor armate străine, comandamentelor militare NATO şi UE.

  2. (3) Pentru sprijinul şi facilitarea trecerii frontierei de stat a României de forţele armate străine, CCM execută următoarele:

   1. a) asigură, la cerere, documentaţii privind reglementările aplicate pentru trecerea frontierei de stat a României;

   2. b) întreprinde, corespunzător cererilor, demersurile pentru obţinerea aprobărilor de tranzitare a teritoriului României şi comunică solicitantului, structurilor militare şi autorităţilor

    civile naţionale implicate aprobările date în acest scop;

   3. c) coordonează asigurarea însoţirii şi pazei mişcărilor şi transporturilor forţelor armate străine pe teritoriul naţional, prin grija structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naţionale;

   4. d) stabileşte personalul de specialitate, din structura proprie sau din cadrul structurilor teritoriale de mişcare şi transport, care să încadreze funcţiile repartizate în cadrul echipelor de legătură în punctele de îmbarcare/debarcare, conform cererilor;

   5. e) asigură şi transmite conform legii, datele şi termenele specifice pentru trecerea frontierei de stat a României.

  3. (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, pentru trecerea frontierelor şi pentru asigurarea sprijinului solicitat, pe timpul tranzitului, prin cererile de obţinere a aprobării de tranzitare a teritoriului naţional, CCM execută următoarele:

   1. a) elaborează înţelegeri/protocoale de colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice implicate în executarea procesului de transport pentru efectuarea tranzitării;

   2. b) identifică şi stabileşte, de comun acord cu structurile militare responsabile, procedurile optime pentru furnizarea sprijinului solicitat pe timpul tranzitării;

   3. c) elaborează proceduri de operare.

  4. (5) În scopul asigurării rapide a datelor şi informaţiilor privind trecerea frontierelor, CCM constituie şi actualizează permanent, în format electronic, baza de date privind condiţiile de trecere a frontierelor de stat tranzitate de structurile şi forţele Ministerului Apărării Naţionale.

   Art. 189. – (1) Birourile transporturi militare teritoriale din subordinea CLI sunt structuri teritoriale de mişcare şi transport specializate care au următoarele atribuţii principale:

   1. a) sprijină executarea controlului vamal şi de trecere a frontierei de stat a României prin asigurarea personalului specializat, în serviciu permanent şi/sau temporar, în punctele de trecere a frontierei de stat situate pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene şi navale de pe raza de responsabilitate;

   2. b) asigură, la cerere, consultanţă şi sprijin de specialitate, privind trecerea frontierelor de stat, structurilor şi forţelor aflate pe raza de responsabilitate;

   3. c) asigură, la cerere, personal de specialitate, care să încadreze echipele de legătură în aeroporturile/porturile de îmbarcare/debarcare;

   4. d) asigură legătura şi schimbul de date şi informaţii specifice cu structurile teritoriale ale instituţiilor şi autorităţilor naţionale de vamă, trecere a frontierei şi ale Ministerului Transporturilor;

   5. e) ţin evidenţa şi distribuie formularele tipizate pentru efectuarea controlului vamal şi de trecere a frontierei de stat, conform cererilor structurilor militare aflate pe raza de responsabilitate.

  1. (2) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, personalul de mişcare şi transport

   din cadrul structurilor de mişcare şi transport teritoriale, execută următoarele:

   1. a) asigură o legătură permanentă cu autorităţile ce funcţionează în cadrul punctului de trecere a frontierei;

   2. b) primeşte şi actualizează programul de transport al forţelor armate, specific punctului de trecere a frontierei de care este responsabil;

   3. c) confirmă apartenenţa personalului, tehnicii, echipamentelor şi materialelor militare sosite în punctul de trecere şi facilitează efectuarea formalităţilor de vamă şi de trecere a frontierei;

   4. d) avizează documentele de vamă şi de trecere a frontierei de stat, stabilite prin înţelegerile încheiate;

   5. e) transmite, structurilor de mişcare şi transport responsabile cu monitorizarea mişcării şi transporturilor forţelor armate pe teritoriul naţional, la cererea acestora, datele şi informaţiile necesare elaborării rapoartelor de monitorizare a mişcării şi transporturilor prin punctul de trecere a frontierei;

   6. f) furnizează, la cererea membrilor forţei şi cu aprobarea comandanţilor/şefilor direcţi, date şi informaţii suplimentare necesare execuţiei deplasării pe teritoriul naţional, altele decât cele transmise deja prin aprobarea de tranzitare.

  Art. 190. – (1) Structurile de control al mişcării din compunerea unităţilor destinate pentru RSOM şi cele din compunerea Elementelor de Sprijin Naţional/National Sustainment Element - NSE, asigură sprijinul necesar şi facilitează efectuarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei pentru structurile şi forţele Ministerului Apărării Naţionale, în teatrele/zonele de operaţii.

  1. (2) Structurile RSOM şi NSE au următoarele îndatoriri:

   1. a) stabilesc legătura cu autorităţile şi structurile naţiunii gazdă, responsabile pentru efectuarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei;

   2. b) se informează şi comunică, structurilor şi forţelor naţionale, documentaţiile cu reglementările legale privind trecerea frontierei statului gazdă şi modificările aduse acestora;

   3. c) asistă la efectuarea controlului vamal şi de trecere a frontierei pentru structurile şi forţele Ministerului Apărării Naţionale, în regimul stabilit prin înţelegerile încheiate;

   4. d) asistă la soluţionarea eventualelor litigii apărute în procesul efectuării formalităţilor de vamă şi trecere a frontierei;

   5. e) asigură efectuarea schimbului cerut de informaţii, elaborarea şi transmiterea rapoartelor şi informărilor cerute în acest scop.

  Art. 191. – (1) Componentele statului major al unităţii colaborează pentru asigurarea cadrului necesar trecerii frontierelor de stat pentru forţele din unitate destinate participării la misiuni în afara teritoriului României.

  1. (2) Structura de personal se îngrijeşte de asigurarea:

   1. a) paşapoartelor personalului din compunerea forţelor angajate;

   2. b) formularului Ordin NATO de deplasare - NATO Travel Order şi completarea pentru folosire individuală şi/sau colectivă, corespunzător cerinţelor misiunii;

   3. c) listelor cu personalul care se deplasează, anexate la ordinele NATO de deplasare emise, dacă este cazul.

  2. (3) Structura de logistică, prin personalul/structura de mişcare şi transport, are următoarele îndatoriri:

   1. a) identifică şi stabileşte punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale statelor tranzitate şi naţiunii gazdă, corespunzător modurilor şi rutelor de transport stabilite prin planurile de mişcare aprobate, precum şi cerinţele privind efectuarea controlului vamal şi de trecere a frontierei în acestea;

   2. b) asigură formularele NATO 302 - NATO Form 302 şi declaraţiile vamale ce însoţesc aceste formulare, completate, corespunzător tehnicii, echipamentelor şi materialelor militare declarate pentru controlul vamal;

   3. c) întocmeşte listele de inventar a bunurilor materiale, care se anexează la formularele NATO 302, în limba română şi engleză, separat pentru cele destinate consumului pe timpul îndeplinirii misiunii.

  3. (4) Structurile şi compartimentele responsabile pentru activităţile financiar-contabile, juridice şi pentru instruire asigură:

   1. a) pregătirea membrilor forţelor privind cunoaşterea condiţiilor, facilităţilor, regulilor şi normelor cerute pentru intrarea, ieşirea, staţionarea şi/sau tranzitarea teritoriului statelor aflate pe rutele de deplasare;

   2. b) efectuarea operaţiunilor necesare în documentele de evidenţă materială;

   3. c) identificarea taxelor şi costurilor, precum şi efectuarea plăţilor aferente potrivit prevederilor legale în vigoare;

   4. d) solicitarea asistenţei de specialitate şi stabilirea legăturilor de comunicaţii necesare, cu personalul specializat din structurile de mişcare şi transport teritoriale, instituţiile şi autorităţile naţionale de vamă şi cele ale poliţiei de frontieră.

  4. (5) În punctele de trecere a frontierei, documentele pentru efectuarea controlului trecerii frontierei se prezintă de fiecare persoană din compunerea forţei, iar documentele pentru efectuarea controlului vamal se prezintă de personalul stabilit în acest scop.

  Art. 192. – (1) Pentru asigurarea trecerii frontierelor de stat a personalului, tehnicii, echipamentelor şi materialelor din compunerea unităţilor subordonate, statele majore ale

  categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de armă acţionează conform prevederilor art. 183.

  1. (2) Pentru asigurarea sprijinului cerut de marile unităţi şi unităţi din subordine, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de armă:

   1. a) asigură, la cererea unităţilor, documentaţiile privind condiţiile, facilităţile, regulile şi normele specifice stabilite pentru intrarea, ieşirea, staţionarea şi/sau tranzitarea teritoriului statelor aflate pe rutele de deplasare;

   2. b) asigură, la cererea partenerilor străini, asistenţa şi documentaţiile privind condiţiile, facilităţile, regulile şi normele privind trecerea frontierei de stat a României, pe timpul activităţilor de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor militare comune, pe teritoriul naţional;

   3. c) asigură, la cerere, prin grija structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naţionale, paza şi însoţirea mişcărilor şi transporturilor la şi de la activităţi militare organizate pe teritoriul naţional, aflate în responsabilitatea sa;

   4. d) stabilesc, în cooperare cu CCM, punctele de trecere a frontierei de stat şi birourile vamale de intrare/ieşire unde se execută controlul vamal şi de trecere a frontierei al forţelor participante la activităţile militare comune, organizate pe teritoriul naţional;

   5. e) solicită, anual, CCM asigurarea cantităţilor de formulare tipizate de vamă şi de trecere a frontierei, corespunzător nevoilor proprii, marilor unităţi şi unităţilor din subordine.

  2. (3) Pentru asigurarea în timp operativ a datelor şi informaţiilor solicitate de marile unităţi şi unităţile militare din zona de responsabilitate, structurile de mişcare şi transport, la toate nivelurile ierarhice, în funcţie de misiuni, constituie baze de date proprii privind condiţiile de trecere a frontierelor statelor aflate pe rutele de deplasare preconizate, pe care le vor actualiza permanent cu date solicitate de la CCM.

  Art. 193. – (1) Militarul cu cel mai înalt grad, denumit în continuare SNR, dintre militarii români ce încadrează posturi în unităţi sau structuri multinaţionale asigură formularul Ordin NATO de deplasare - NATO Travel Order pentru personalul român care execută, frecvent, misiuni ce presupun asigurarea în timp scurt a ordinului de deplasare NATO.

  1. (2) Formularul în forma prevăzută în documentele naţionale, se tipăreşte pe hârtie albă format A. 4 şi se înregistrează într-un registru de evidenţă electronic.

  2. (3) Numărul de înregistrare va fi format din iniţialele ROSNR, urmat de iniţialele unităţii sau structurii, data emiterii şi numărul din registru de evidenţă electronică.

   Art. 194. - Responsabilităţile naţiunii gazdă, aplicabile de statele membre NATO sau partenere, sunt următoarele:

   1. a) conduce planificarea RSOM, în paralel cu dezvoltarea MNDDP, concentrându-se pe

    planificarea capacităţii, în coordonare cu Comandamentul Forţelor Întrunite/Joint Force Command - JFC;

   2. b) notifică naţiunile expeditoare asupra tipului, informaţiilor conţinute, formatul şi structurile cărora trebuie transmise documentele necesare pentru trecerea frontierelor;

   3. c) constituie un centru de coordonare a mişcării naţional - NMCC care va aproba, controla şi coordona transporturile aeriene, maritime şi terestre pe teritoriul său, pentru implementarea planului RSOM. NMCC trebuie să aibă versiunea finală a MNDDP în scopul îndeplinirii misiunii;

   4. d) prin compararea indicativului numeric din Planul Detaliat de Dislocare - DDP cu notificarea de mişcare, NMCC sau punctul de contact are acces la informaţiile necesare pentru pregătirea/implementarea RSOM.

  Art. 195. – În situaţia în care România îndeplineşte rolul de naţiune lider, este solicitată şi acceptă să execute misiuni specifice de mişcare şi transport cum ar fi servicii portuare, aceasta stabileşte un contact strâns cu NMCC şi cu autorităţile competente. Serviciile executate trebuie să cuprindă dana/poarta/staţia de cale ferată alocată, activităţile de descărcare/manipulare, asistenţa în formalităţile vamale etc.

  Art. 196. – Comandamentul Aliat pentru Operaţii - ACO, prin AMCC, coordonează şi combină DDPs într-un MNDDP, pe care îl distribuie naţiunilor expeditoare, comandamentelor Forţei de reacţie NATO/NATO Response Force - NRF sau Grupării de forţe întrunite/Combined Joint Task Force - CJTF, în scopul autorizării planificării şi executării RSOM.

  Art. 197. În situaţia participării la misiuni în cadrul NRF, CJTF sau Statului Major Întrunit pentru Controlul Mişcării în Teatru/Joint Theatre Movement Staff - JMTS, personalul de mişcare şi transport execută următoarele:

  1. a) recomandă, comenzii strategice, schimbările necesare privind dislocarea forţei şi redislocarea;

  2. b) coordonează problematica de mişcare şi transport din zona de operaţii întrunite cu NMCCs ale naţiunilor gazdă, Elementul Naţional de Sprijin/National Support Element - NSE şi AMCC.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Sprijinul acordat de instituţiile şi autorităţile publice naţionale pentru asigurarea şi facilitarea trecerii frontierei de stat a României

  Art. 198. – (1) În scopul asigurării trecerii frontierei de stat a României de structuri şi forţe

  ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi de forţe armate străine, structurile responsabile ale Ministerului Apărării Naţionale colaborează cu instituţiile şi autorităţile publice abilitate prin reglementările în vigoare, care asigură aprobările necesare şi facilitează executarea trecerii.

  1. (2) Colaborarea, în scopul asigurării trecerii frontierei de stat a României, presupune informarea reciprocă privind cererile de intrare, staţionare şi/sau tranzitare a teritoriului naţional aprobate, activităţile specifice şi convenirea unor proceduri comune pentru desfăşurarea acestora.

  2. (3) În funcţie de condiţiile de trecere a frontierei de stat stabilite şi cerinţele existente, cooperarea între structurile militare responsabile şi instituţiile şi autorităţile publice se realizează corespunzător, la toate nivelurile ierarhice şi se asigură prin reglementări, acorduri/înţelegeri şi proceduri încheiate în acest scop.

   Art. 199. – (1) Sprijinul pentru asigurarea şi facilitarea trecerii frontierei de stat a României constă în:

   1. a) emiterea în regim de prioritate a aprobărilor necesare, de instituţiile şi autorităţile publice abilitate, în etapa planificării mişcării şi transporturilor;

   2. b) utilizarea procedurilor simplificate pentru efectuarea controlului vamal şi de trecere a frontierei, în etapa executării mişcărilor şi transporturilor.

  (2) Schimbul informaţional între structurile Ministerului Apărării Naţionale, instituţiile şi autorităţile publice, pentru asigurarea şi facilitarea trecerii frontierei de stat a României de structuri şi forţe ale Ministerului Apărării Naţionale şi de forţele armate străine, precum şi a frontierelor altor state, de structuri şi forţe ale Ministerului Apărării Naţionale, se face conform fluxului informaţional stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1035/2003 pentru stabilirea responsabilităţilor privind coordonarea unitară a deplasării forţelor armate române şi străine pe teritoriul României, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2009.

  CAPITOLUL IX

  Trecerea frontierelor de stat de către structuri şi forţe ale Ministerului Apărării Naţionale

  SECŢIUNEA 1

  Condiţii generale privind trecerea frontierelor statelor membre NATO

  Art. 200. – (1) Pentru structurile şi forţele Ministerului Apărării Naţionale care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, planurile naţionale detaliate de dislocare, parte a planurilor multinaţionale de dislocare a forţei, se întocmesc, revizuiesc şi se transmit/difuzează de CCM.

  1. (2) Pentru executarea coordonată a dislocării, susţinerii şi redislocării forţelor NATO, pe timpul planificării şi execuţiei operaţiilor, structurile naţionale responsabile sunt obligate să ţină cont de planurile multinaţionale detaliate de dislocare în format ADAMS, întocmite şi revizuite la nivelul AMCC.

  2. (3) Pentru întocmirea şi revizuirea planului naţional de dislocare în format ADAMS, CCM participă la conferinţe de planificare a mişcării şi elaborează proceduri de operare specifice acestei activităţi.

  3. (4) Structurile militare, implicate în executarea planurilor naţionale detaliate de dislocare/redislocare şi/sau susţinere a forţelor, asigură transmiterea la CCM, a datelor şi informaţiilor necesare elaborării planului, în formatul şi la termenele precizate de acesta.

  Art. 201. – (1) Planurile naţionale detaliate de dislocare conţin date necesare planificării şi execuţiei activităţilor prilejuite de trecerea frontierelor de stat.

  1. (2) În planul naţional detaliat de dislocare/redislocare şi/sau susţinere a forţelor se introduc informaţii privind:

   1. a) modurile şi tipul mijloacelor de transport ce se utilizează pentru deplasare;

   2. b) programele de circulaţie ale mijloacelor de transport;

   3. c) terminalele de transport feroviar, aerian şi maritim utilizate pentru trecerea frontierelor şi pentru debarcare;

   4. d) listele cu efectivele, tehnica şi materialele unităţilor/subunităţilor aflate la bordul mijloacelor de transport;

   5. e) codurile unice ale fiecărei unităţi/subunităţi din plan.

  Art. 202. – (1) Politica şi procedurile privind schimbul de informaţii pentru mişcare şi transport, de care structurile naţionale responsabile ţin cont, se împart în:

  1. a) schimbul de informaţii privind mişcarea şi transportul la nivelul NATO, între naţiuni, AMCC şi comandamentele implicate, pentru care se utilizează DDPs, rapoartele de dislocare şi rapoartele situaţiei de mişcare;

  2. b) schimbul de informaţii bilaterale sau multinaţionale, între naţiunile gazdă şi naţiunile expeditoare, pentru care se utilizează mesajele descrise în publicaţiile aliate pentru mişcare şi transport - AMovPs şi în prezentele instrucţiuni;

  3. c) rapoarte naţionale între naţiunile expeditoare şi NSEs;

  4. d) schimbul de informaţii în teatru, între NMCCs, comandamente şi NSEs privind

  RSOM.

  1. (2) Pentru schimbul de informaţii necesar mişcării şi transporturilor care presupun trecerea

   frontierei se utilizează următoarele formulare standardizate:

   1. a) notificarea de mişcare/Movement Notification - MOVNOTIF;

   2. b) RDMOVBID, respectiv RDMOVCREDIT;

   3. c) SFCTPTREQ, respectiv SFCTPTREPLY.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Particularităţi privind trecerea frontierelor statelor membre NATO pe căile de comunicaţie rutiere

  Art. 203. – Deplasarea vehiculelor izolate şi a coloanelor militare, pe teritoriul statelor membre NATO, se face în baza unei aprobări date în acest scop, solicitată în prealabil în situaţia în care:

  1. a) acestea depăşesc numărul şi limitele de masă şi/sau dimensiuni precizate Centrului de coordonare a mişcării, de statele membre;

  2. b) intră sub incidenţa reglementărilor ce se aplică pentru transportul de materiale periculoase;

  3. c) este necesar sprijinul naţiunii gazdă.

  Art. 204. – (1) Solicitarea/comunicarea aprobării efectuării deplasării pe căile de comunicaţie rutiere de pe teritoriul statelor membre NATO se face prin utilizarea formularului/mesajului RDMOVBID/RDMOVCREDIT.

  1. (2) Solicitarea de obţinere a aprobării pentru executarea deplasării pe căile de comunicaţie rutiere, inclusiv cea de asigurare a sprijinului de către naţiunea gazdă, se transmite:

   1. a) în termen de 5-30 de zile lucrătoare, în funcţie de reglementările fiecărui stat membru NATO în parte, aşa cum este prezentat în anexa nr. 10;

   2. b) în minimum 30 de zile lucrătoare, pentru celelalte state membre NATO care nu sunt specificate în anexa nr. 10;

   3. c) conform precizărilor stabilite prin înţelegerile bi şi/sau multilaterale încheiate în acest

  scop.

  Art. 205. – Sprijinul cerut naţiunii gazdă pentru executarea deplasării pe căile de

  comunicaţie rutiere se solicită prin formularul/mesajul SFCTPTREQ, iar răspunsul privind asigurarea acestuia se comunică prin formularul/mesajul SFCTPTREPLY.

  Art. 206. – (1) În funcţie de situaţie, personalul/structurile de mişcare şi transport din unităţile care au planificat o mişcare pe căile de comunicaţie rutiere ce presupune trecerea frontierelor de stat ale unuia sau mai multor state membre NATO, înaintează, ierarhic, o cerere de obţinere a aprobării executării acestei deplasări:

  1. a) Centrului de coordonare a mişcării, pentru mişcările executate în scopul dislocării, susţinerii şi redislocării acestora la/de la misiuni;

  2. b) structurii de mişcare şi transport stabilite, pentru mişcările executate în teatrul/zona de

  operaţii.

  1. (2) Pentru întocmirea cererilor standard, unităţile militare beneficiare, înaintează la CCM,

   cu cel puţin 30 zile lucrătoare înainte de termenele precizate anterior, datele şi informaţiile cerute prin formular, inclusiv punctele de trecere a frontierelor de stat utilizate şi timpii de sosire/trecere în/prin acestea.

   Art. 207. – (1) După primirea datelor privind mişcarea/transportul planificat de către unitatea militară beneficiară, CCM, execută următoarele:

   1. a) întreprinde măsurile necesare pentru executarea acesteia pe teritoriul naţional, inclusiv în punctul de trecere al frontierei de stat planificat;

   2. b) întocmeşte RDMOVBID, pe care o transmite, direct sau prin canalele diplomatice legale, tuturor structurilor/autorităţilor militare responsabile similare ale statelor al cărui teritoriu este tranzitat şi naţiunii gazdă, specificând punctele de trecere a frontierelor planificate şi datele de trecere prin acestea;

   3. c) primeşte şi transmite, unităţii militare beneficiare răspunsul privind cererea acestora, corespunzător RDMOVCREDIT primit în acest scop.

  1. (2) În funcţie de înţelegerile încheiate între statele membre NATO, în situaţia în care o mişcare/transport presupune tranzitarea succesivă a teritoriului mai multor state membre NATO pe căile de comunicaţie rutiere, iar România face parte din ruta de deplasare, CCM, execută următoarele:

   1. a) întreprinde măsurile necesare pentru executarea acesteia pe teritoriul naţional, inclusiv în punctele de trecere al frontierei de stat planificate;

   2. b) după procesare, transmite RDMOVBID şi documentele aferente structurii responsabile similare a următorului stat tranzitat;

   3. c) în situaţia în care în cadrul acestei proceduri România este naţiunea gazdă, întocmeşte RDMOVCREDIT şi documentele aferente pe care îl va transmite structurii responsabile similare care a înaintat RDMOVBID şi documentaţiile aferente, astfel că documentele necesare tranzitării ajung la forţa armatei străine ce urmează să execute tranzitarea, prin acelaşi flux prin care au fost înaintate.

  2. (3) Procedurile pentru obţinerea şi comunicarea aprobărilor privind executarea mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere, precizate la alin. (1) şi (2) pot fi completate sau modificate, în funcţie de reglementările fiecărui stat membru NATO în parte şi de înţelegerile

  încheiate în acest scop.

  Art. 208. – (1) Deplasarea vehiculelor şi coloanelor militare se execută în conformitate cu prevederile „L-14/3, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 158/20071.

  1. (2) Transportul materialelor periculoase pe căile de comunicaţie rutiere de pe teritoriul statelor europene membre NATO se execută în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957 şi reglementările specifice ce se aplică pe teritoriul fiecărui stat în parte.

  2. (3) Transportul materialelor militare periculoase pe căile de comunicaţie rutiere din România se execută în conformitate cu prevederile aceluiaşi acord european menţionat anterior la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

  3. (4) Transportul mărfurilor periculoase clasa 1, muniţii şi explozivi, pentru toate modurile de transport, este reglementat de publicaţia „NATO AASTP-2/STANAG 4441, Manualul principiilor de siguranţă NATO pentru transportul de muniţii şi explozivi”, în care sunt prezentate şi abaterile de la regulile naţionale.

  4. (5) Detalii privind transportul materialelor periculoase pe căile de comunicaţie rutiere sunt precizate în „L-14/3, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere” aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 158/2007 şi „Instrucţiuni privind mişcarea şi transporturile militare multimodale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 94/2011.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Particularităţi privind trecerea frontierelor de stat ale statelor membre NATO pe căile de comunicaţie feroviare

  Art. 209. – (1) Operaţiile de trecere a frontierelor de stat, de către vagoane individuale care transportă personal şi/sau materiale militare aflate în compunerea trenurilor comerciale şi/sau de către trenuri militare, se execută în staţiile de cale ferată de trecere şi în cele corespondente acestora.

  image

  1 Ordinul ministrului apărării nr. M.158/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

  1. (2) Staţia de cale ferată de trecere este o staţie de cale ferată specializată pentru asigurarea primirii/expedierii trenurilor militare şi efectuarea diverselor operaţiuni la trecerea frontierei.

  2. (3) Staţia de cale ferată corespondentă este o staţie de cale ferată desemnată şi localizată de cealaltă parte a frontierei, în scopul asigurării în timp de pace, de treceri echidistante şi paralele între aceste două staţii.

  3. (4) Trenul militar, definit ca orice tren pentru uzul exclusiv al forţelor armate conform cererii acestora, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, circulă, atât în trafic intern, respectiv pe o reţea de căi ferate a unui singur stat, cât şi în trafic internaţional, respectiv pe reţelele de căi ferate ale mai multor state membre NATO.

  4. (5) Circulaţia unor vagoane individuale care transportă personal şi/sau materiale militare, aflat în compunerea unui tren comercial şi/sau a unui tren militar, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, se execută în baza unui indicativ militar de transport, acordat în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice în vigoare.

  Art. 210. – (1) La trecerea frontierelor statelor membre NATO, vagoanele individuale care transportă personal şi/sau materiale militare, aflate în compunerea trenurilor comerciale, se supun reglementărilor privind obţinerea aprobării de intrare/ieşire şi/sau tranzitare a teritoriului acestora, precum şi celor privind efectuarea controlului vamal şi de trecere a frontierei de stat.

  (2) Transporturile pe calea ferată precizate la alin. (1) se supun, de asemenea, procedurilor stabilite de către Uniunea Internaţională a Căilor Ferate/International Union of Railways - UIC.

  Art. 211. – (1) CCM, la cererea structurilor militare beneficiare, întreprinde demersurile necesare pentru asigurarea trecerii frontierelor statelor membre NATO de către vagoane individuale, care transportă personal şi/sau materiale militare, aflate în compunerea trenurilor comerciale.

  (2) Pentru asigurarea trecerii frontierelor pe căile de comunicaţie feroviare, de către vagoane individuale aflate în compunerea trenurilor comerciale, CCM cooperează permanent cu structurile similare ale statelor al cărui teritoriu este tranzitat, precum şi cu structurile specializate ale companiei feroviare care asigură executarea transporturilor, conform contractului încheiat în acest scop.

  Art. 212. – Pentru trecerea frontierelor de stat de către trenuri militare complete se are în vedere faptul că, mişcările şi transporturile pe căile de comunicaţie feroviare se execută în conformitate cu prevederile „L-14/4, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie feroviare”,

  aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 97/20071.

  Art. 213. – (1) Personalul şi structurile de mişcare şi transport urmăresc ca procesul de coordonare a trecerii frontierelor de către trenurile militare complete se derulează în paralel, atât între structurile de mişcare şi transport responsabile, cât şi între administraţiile şi operatorii feroviari ale statelor implicate.

  (2) Pentru asigurarea trecerii frontierelor statelor membre NATO de către trenuri complete cu personal, echipamente, tehnică şi materiale militare ale structurilor şi forţelor Ministerului Apărării Naţionale, CCM asigură cooperarea cu structurile similare ale statelor membre NATO, cu operatorul feroviar care asigură executarea transporturilor şi cu structurile specializate ale Societăţii Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A., denumită în continuare SNCFR.

  Art. 214. – (1) În staţiile de trecere a frontierei de stat, principalele activităţi tehnice ce se urmăresc de personalul şi structurile de mişcare şi transport la trecerea frontierei de către trenuri militare sunt:

  1. a) verificarea îndeplinirii, de către operatorul de transport, a formalităţilor necesare pentru primirea/expedierea transporturilor militare în trafic internaţional;

  2. b) verificarea modului de asigurare a mijloacelor de tracţiune şi a echipelor care asigură operarea acestora;

  3. c) verificarea compunerii trenului/indicativului militar şi modului de fixare şi ancorare a încărcăturii pe vagoane;

  4. d) asigurarea unui proces integrat al activităţilor desfăşurate de personalul celor două staţii de cale ferată corespondente;

  5. e) asigurarea controlului naţional asupra executării transportului.

  1. (2) Pentru monitorizarea executării tuturor activităţilor de trecerea frontierei de stat de către trenurile militare, CLI, prin birourile de transporturi militare teritoriale, numeşte personal specializat în staţiile de cale ferată de trecere, care:

   1. a) asigură o legătură rapidă şi directă cu structurile militare şi civile naţionale implicate, inclusiv cu personalul similar din staţia de cale ferată corespondentă;

   2. b) transmite informaţiile necesare, privind condiţiile de încărcare/descărcare şi de circulaţie, personalului similar din staţia de cale ferată corespondentă;

   3. c) facilitează efectuarea controlului vamal şi de trecere a frontierei;

   4. d) verifică asigurarea vagonului amenajat, necesar pentru circulaţia subunităţii de pază;

   5. e) execută controlul subunităţii care asigură paza şi însoţirea transportului pe teritoriul

    image

    1 Ordinul ministrului apărării nr. M. 97/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

    naţional.

  2. (3) La cererea autorităţilor NATO responsabile, CCM comunică staţiile de cale ferată de

   trecere, stabilite conform reglementărilor naţionale în vigoare şi punctele de contact ale structurilor de mişcare şi transport responsabile pentru coordonarea activităţilor.

   Art. 215. – Pentru obţinerea aprobărilor necesare şi pentru informarea structurilor militare responsabile, în vederea planificării şi organizării deplasării forţelor naţionale şi componentelor civile ale acestora pe căile de comunicaţie feroviare pe teritoriul statelor membre NATO, CCM întocmeşte şi transmite/primeşte, conform cererilor structurilor militare beneficiare, formularele specificate la art. 202.

   Art. 216. – (1) La utilizarea formularelor menţionate la art. 202, pentru mişcările şi transporturile pe căile de comunicaţie feroviare se are în vedere:

   1. a) transmiterea din timp a acestora, iar în situaţia în care datele şi informaţiile cerute nu sunt încă disponibile, se vor transmite ulterior, printr-un raport similar;

   2. b) informarea agenţiei militare de mişcare responsabilă a statului vecin, cu cel puţin 48 de ore înainte de sosirea trenului militar la frontieră, iar în cazul transporturilor de materiale periculoase şi cu tonajul şi gabaritul depăşit, cât mai din timp posibil;

   3. c) respectarea termenelor stabilite prin reglementările naţionale în vigoare, memorandumuri de înţelegere şi acordurile tehnice încheiate în acest scop.

  (2) Pentru transmiterea formularelor precizate la art. 215, structurile militare beneficiare înaintează, la termenele solicitate de CCM, datele necesare completării precum şi schimbările care apar pe parcursul planificării misiunii şi care afectează mişcarea şi transportul forţei.

  Art. 217. – (1) Pentru transportul materialelor militare periculoase pe căile de comunicaţie feroviare ale statelor membre NATO se aplică prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 784/2009 pentru aplicarea Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase şi reglementările specifice, în vigoare pe teritoriul statului respectiv.

  1. (2) Transportul materialelor militare periculoase pe căile de comunicaţie feroviare din România se execută în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată prin Legea nr. 788/2001, precum şi ale prevederilor regulamentelor feroviare care reglementează circulaţia trenurilor pe liniile infrastructurii feroviare din România.

  2. (3) Detalii privind transportul materialelor periculoase pe căile de comunicaţie feroviare sunt precizate în „L-14/4, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie feroviare” aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 97/2007 şi „Instrucţiunile privind mişcarea şi

   transporturile militare multimodale”, aprobate cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 94/2011.

  3. (4) Transportul mărfurilor periculoase clasa 1, muniţii şi explozivi, pentru toate modurile de transport se execută în conformitate cu prevederile publicaţiei „NATO AASTP-2/STANAG 4441, Manualul principiilor de siguranţă NATO pentru transportul de muniţii şi explozivi”, în care sunt prezentate şi abaterile de la regulile naţionale.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Particularităţi privind trecerea frontierelor de stat ale statelor membre NATO pe căile navigabile interne

  Art. 218. – (1) Prevederile acestei secţiuni se aplică navelor fluviale militare şi civile ce transportă structuri şi forţe ale Ministerului Apărării Naţionale şi care trec frontiera de stat a statelor membre NATO.

  1. (2) Pentru planificarea, organizarea şi executarea deplasării pe căile navigabile interne de pe teritoriul statelor membre NATO, inclusiv pentru obţinerea aprobărilor necesare în acest scop, structurile militare, la toate nivelurile ierarhice, au în vedere procedurile stabilite pentru:

   1. a) întocmirea prognozei cerinţelor de mişcare şi transport;

   2. b) completarea şi transmiterea formularelor specificate la art. 208, în scopul informării structurilor de mişcare şi transport implicate.

  2. (3) Prognoza cerinţelor de mişcare şi transport presupune ca:

   1. a) structurile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare să întocmească planurile de mişcare stabilite, cât mai din timp posibil şi să informeze structurile care asigură coordonarea mişcării, în vederea asigurării executării planurilor pe teritoriul naţional şi în afara acestuia;

   2. b) CCM să transmită, structurilor similare ale statelor membre NATO tranzitate, notificările de mişcare, imediat după ce navele au fost încărcate;

   3. c) să se asigure, în timp oportun, schimbul de informaţii şi aprobările necesare tranzitării frontierelor de stat.

  Art. 219. – (1) Pentru obţinerea aprobărilor necesare efectuării acestor transporturi, structurile militare au aceleaşi responsabilităţi cu cele care au fost precizate la modurile de transport rutier şi feroviar.

  (2) CCM, în colaborare cu structurile similare ale statelor membre NATO, coordonează deplasarea pe căile navigabile interne a structurilor şi forţelor Ministerului Apărării Naţionale, în

  vederea asigurării condiţiilor necesare intrării, ieşirii şi tranzitării apelor teritoriale ale statelor aflate pe rutele de deplasare.

  Art. 220. – (1) Pentru transportul materialelor militare periculoase pe căile navigabile interne ale statelor membre NATO, se aplică prevederile „Acordului european privind transportul internaţional al materialelor periculoase pe căile navigabile interioare” - ADN, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000.

  1. (2) Când se utilizează nave de transport civile închiriate, trebuie aplicate regulile prevăzute în Cartea portocalie a Naţiunilor Unite, regulile naţiunii gazdă pentru mărfuri periculoase sau ADN.

  2. (3) Într-un port/terminal se aplică restricţiile pentru mărfurile periculoase. Cele mai multe porturi au stabilite norme de cantităţi pentru explozivi şi muniţii din clasa 1.

  3. (4) Detalii privind transportul materialelor periculoase pe căile navigabile interne sunt precizate în „L-14/6, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie navale” aprobate cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 192/2007 şi „Instrucţiunile privind mişcarea şi transporturile militare multimodale” aprobate cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 94/2011.

  SECŢIUNEA a 5-a

  Particularităţi privind trecerea frontierelor de stat ale statelor membre NATO pe căile de comunicaţie maritime

  Art. 221. – (1) Prevederile acestei secţiuni se aplică tuturor navelor maritime militare şi civile utilizate în operaţiile de mişcare şi transport maritim, în scopul dislocării, susţinerii şi redislocării forţelor proprii participante la misiuni în afara teritoriului României.

  (2) În condiţiile prevederilor prezentelor instrucţiuni, se consideră trecere a frontierelor de stat de către nave din categoria celor menţionate la alin. (1), intrarea/ieşirea în/din apele teritoriale ale unui stat, operaţiile în portul de destinaţie şi escalele tehnice în porturi aflate pe ruta de deplasare.

  (3) Formalităţile pentru efectuarea escalelor tehnice necesită îndeplinirea unor formalităţi diplomatice de către operatorul/proprietarul navei, structurile de mişcare şi transport fiind implicate în funcţie de situaţie şi reglementările statelor în cauză.

  Art. 222. – (1) Dislocarea/redislocarea forţelor proprii în/din teatrele/zonele de operaţii, precum şi susţinerea acestora prin mişcări şi transporturi executate pe căile de comunicaţie maritime

  se execută cu nave militare sau civile, angajate prin contracte de servicii de transport maritim încheiate cu operatori de transport maritim naţionali şi internaţionali.

  (2) Tranzitarea apelor teritoriale ale statelor membre NATO, de către navele militare şi civile care transportă personal, echipamente, tehnică şi materiale militare, se face în baza unei aprobări date în acest scop, emisă de autorităţile responsabile ale acestora.

  Art. 223. – (1) CCM, la cererea structurilor militare beneficiare, asigură obţinerea aprobărilor necesare tranzitării apelor teritoriale ale statelor membre NATO de către nave militare şi/sau civile care transportă forţe, echipamente, tehnică şi materiale militare proprii, destinate participării la misiuni în afara teritoriului României.

  1. (2) Pentru obţinerea aprobărilor necesare, CCM transmite, structurilor similare ale naţiunilor ale căror ape teritoriale sunt tranzitate şi celor ale naţiunii gazdă, informaţii suplimentare privind tipul şi denumirea navelor, programul de navigaţie şi portul de debarcare/îmbarcare al acestora, precum şi celelalte date stabilite prin reglementările acestor state, prin utilizarea formularului de notificare a de mişcării, care se întocmeşte în conformitate cu prevederile anexei nr. 11.

  2. (3) La planificarea mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie maritime, trebuie să se aibă în vedere asigurarea continuităţii acestora până la destinaţia finală, implicit obţinerea aprobării de executare a deplasării pe căile de comunicaţie rutiere şi feroviare şi a sprijinului necesar în acest scop, prin RDMOVBID/RDMOVCREDIT şi SFCTPREQ/SFCTPTREPLY.

  Art. 224. – (1) La planificarea şi executarea transportului materialelor periculoase pe căile de comunicaţie maritime de pe teritoriul statelor membre NATO, structurile de mişcare şi transport au în vedere aplicarea prevederilor „Codului Internaţional Maritim pentru Transportul Materialelor Periculoase/IMDG” adoptat prin Rezoluţia A.716(17) a Organizaţiei Maritime Internaţionale la 6 noiembrie 1991, la care face trimitere cap. VII din Convenţia SOLAS, adoptată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, împreună cu protocoalele şi amendamentele la aceasta.

  1. (2) Detaliile privind transportul materialelor periculoase pe căile de comunicaţie maritime sunt precizate în „L-14/6, Instrucţiunile privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie navale” aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 192/2007, şi „Instrucţiunile privind mişcarea şi transporturile militare multimodale” aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 94/2011.

   SECŢIUNEA a 6-a

   Particularităţi privind trecerea frontierelor de stat ale statelor membre NATO pe căile de comunicaţie aeriene

   Art. 225. – (1) Prevederile acestei secţiuni se aplică aeronavelor de transport militare şi civile utilizate în operaţiile de mişcare şi transport aerian, în scopul dislocării, susţinerii şi redislocării forţelor proprii participante la misiuni în afara teritoriului României.

   1. (2) Prevederile acestui capitol nu se referă şi nici nu înlocuiesc:

    1. a) reglementările privind controlul traficului aerian sau planul de zbor;

    2. b) cererea şi formalităţile necesare aterizării pe aeroportul de debarcare/APOD, acestea fiind atribute ale structurii responsabile pentru controlul traficului aerian militar naţional sau ale pilotului aeronavei în cauză.

   2. (3) Pentru executarea transportului pe căile de comunicaţie aeriene se utilizează proceduri şi documente pentru obţinerea aprobărilor, efectuarea controlului vamal şi de trecere a frontierelor de stat similare cu cele aplicate la executarea transporturilor rutiere, feroviare şi maritime.

    Art. 226. – (1) Pentru deplasarea structurilor şi forţelor Ministerului Apărării Naţionale pe căile de comunicaţie aeriene de pe teritoriul statelor membre NATO, se execută următoarele:

    1. a) solicitările de survol a spaţiului aerian, se comunică conform reglementărilor în vigoare, prin Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice;

    2. b) solicitările pentru obţinerea aprobării de intrare şi ieşire se transmit prin CCM.

  1. (2) Aprobarea de intrare şi ieşire pe căile de comunicaţie aeriene ale statelor membre NATO se solicită printr-un mesaj de notificare a mişcării sau printr-un formular diplomatic stabilit în acest scop, prin reglementări ale statului tranzitat.

  2. (3) În conţinutul mesajului se precizează informaţii clare privind aeroportul de debarcare/îmbarcare, data şi ora sosirii/plecării, precum şi informaţii privind activităţile de debarcare/îmbarcare.

  3. (4) La planificarea şi executarea mişcării şi transportului pe căile de comunicaţie aeriene se au în vedere:

   1. a) pentru sprijinul aeronavelor la sol, se utilizează formulare specifice transportului

    aerian;

   2. b) pentru sprijinul privind asigurarea continuităţii transporturilor aeriene pe căile de

  comunicaţie rutiere, se utilizează formularele RDMOVBID/RDMOVCREDIT.

  Art. 227. – (1) La planificarea şi executarea transportului materialelor periculoase pe căile de comunicaţie aeriene de pe teritoriul statelor membre NATO, structurile de mişcare şi transport au

  în vedere aplicarea prevederilor reglementărilor „Dangerous Goods Regulations” editate de Asociaţia Internaţională de Transport Aerian/International Air Transport Associated - IATA şi implementate de România prin „STANAG 3854, Proceduri privind transportul încărcăturilor periculoase pe calea aerului”.

  (2) Detaliile privind transportul materialelor periculoase pe căile de comunicaţie aeriene sunt precizate în „L-14/5, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie aeriene” aprobat cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 60/20101, „Instrucţiuni privind mişcarea şi transporturile militare multimodale” şi în celelalte acte normative şi standarde specifice care reglementează acest domeniu.

  SECŢIUNEA a 7-a

  Particularităţi privind trecerea frontierelor de stat ale statelor membre ale Uniunii Europene şi ale statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace

  Art. 228. – (1) Pentru trecerea frontierelor de stat ale statelor membre UE care sunt membre NATO, se aplică prevederile menţionate în secţiunile 1-6.

  (2) Pentru trecerea frontierelor de stat ale statelor membre ale Uniunii Europene dar care nu sunt membre NATO, se aplică reglementările comunitare privind trecerea frontierelor de stat.

  (3) Condiţiile legale specifice privind trecerea frontierelor de stat ale statelor membre UE care nu sunt membre NATO se obţin şi se comunică, la cerere, de CCM.

  Art. 229. – (1) La planificarea, organizarea şi executarea deplasării structurilor şi forţelor Ministerului Apărării Naţionale pe teritoriul statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace, structurile militare şi cele de mişcare şi transport responsabile, la toate nivelurile ierarhice, se documentează în prealabil şi aplică procedurile şi formularele cerute de aceste state.

  1. (2) Structurile Ministerului Apărării Naţionale ţin cont de faptul că statele membre ale Parteneriatului pentru Pace utilizează proceduri similare cu cele ce se aplică de statele membre NATO, pentru intrarea, ieşirea, staţionarea şi/sau tranzitarea teritoriului, de către forţe armate străine.

  2. (3) Condiţiile legale specifice privind trecerea frontierelor de stat ale statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace se obţin şi se comunică, la cerere, de CCM.

   image

   1 Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 60/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

   CAPITOLUL X

   Trecerea frontierei de stat a României de către forţele armate străine

   Art. 230. – Obţinerea aprobării intrării, ieşirii, staţionării şi/sau tranzitării teritoriului naţional, de forţele armate străine se asigură în baza utilizării formularelor precizate la art. 202, dacă acordurile/înţelegerile cu alte state în domeniu nu precizează altfel.

   Art. 231. – În funcţie de misiune şi acţiunile militare la care participă, cererile de obţinere a aprobării intrării, ieşirii, staţionării şi/sau tranzitării teritoriului naţional se adresează:

   1. a) CCM prin intermediul reprezentanţelor diplomatice din România şi structurilor specializate ale Direcţiei Informaţii Militare din Statul Major General şi cele ale Ministerului Afacerilor Externe pentru tranzitarea teritoriului naţional;

   2. b) Secţiei survol, relaţii şi reglementări aeronautice din Centrul Naţional Militar de Comandă, prin reprezentanţele diplomatice din România şi structurile specializate ale Direcţiei Informaţii Militare din Statul Major General şi Ministerului Afacerilor Externe pentru survolul spaţiului aerian naţional.

  Art. 232. – (1) Cererile pentru obţinerea aprobării de intrare/ieşire în vederea participării la acţiuni militare şi exerciţii se înaintează în termenele stabilite pe timpul conferinţelor de planificare a activităţilor.

  1. (2) Cererile pentru obţinerea aprobării de tranzitare a teritoriului României se înaintează în termen de:

   1. a) cel puţin 10 zile lucrătoare, anticipat, faţă de data intrării transportului pe teritoriul naţional pentru transporturi de produse strategice pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene şi navale;

   2. b) cel puţin 4 zile lucrătoare, anticipat, faţă de data intrării transportului pe teritoriul naţional pentru transportul de produse obişnuite pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene şi navale.

  Art. 233. – Pentru solicitarea aprobării de intrare, ieşire şi/sau tranzitare a teritoriului naţional de forţele armate ale statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace, sunt acceptate utilizarea formularelor prevăzute la art. 202 sau a formularelor diplomatice, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.

  Art. 234. – Introducerea, scoaterea, în regim definitiv sau temporar, tranzitul internaţional şi transbordările de produse militare, ce aparţin forţelor armate străine, se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea

  nr. 595/2004.

  Art. 235. – (1) În funcţie de categoria, tipul, dimensiunile şi greutatea încărcăturilor de materiale militare şi mijloacele de transport utilizate de forţele armate străine, la trecerea frontierei de stat a României, trebuie să fie obţinute, în prealabil, aprobările stabilite prin reglementările în vigoare, specifice modurilor de transport, pentru deplasarea mijloacelor de transport cu gabarit şi tonaj depăşit şi pentru transportul materialelor periculoase.

  1. (2) Aprobările specifice modurilor de transport utilizate, necesare forţelor armate străine se obţin prin grija:

   1. a) structurilor specializate, care asigură obţinerea aprobării de intrare, ieşire, staţionare şi/sau tranzitare a acestor forţe;

   2. b) operatorilor de transport, naţionali şi internaţionali, utilizaţi pentru deplasare.

  CAPITOLUL XI

  Operaţiuni pentru recepţia, staţionarea, continuarea deplasării şi integrarea marilor unităţi şi unităţilor militare în teatrul/zona de operaţii

  SECŢIUNEA 1

  Recepţia marilor unităţi şi unităţilor militare în teatrul/zona de operaţii

  Art. 236. – Pentru dislocarea propriu-zisă în teatrul/zona de operaţii, marile unităţi şi unităţile militare execută operaţiunile în trei etape distincte, dar interdependente, astfel:

  1. a) etapa deplasării din garnizoana de reşedinţă către punctele de îmbarcare;

  2. b) etapa transportului strategic, din punctele de îmbarcare în punctele de debarcare;

  3. c) etapa dislocării în teatrul de operaţii, din punctele de debarcare la destinaţia finală.

  Art. 237. – (1) Recepţia este procesul prin care marile unităţi şi unităţile militare dislocate sunt primite în punctele de descărcare/debarcare, descărcate/debarcate şi deplasate într-o zonă de staţionare, în vederea pregătirii pentru continuarea deplasării spre destinaţia finală.

  1. (2) Recepţia marilor unităţi/unităţilor militare în Teatrul de Operaţii/Operations Theatre - TO se execută în două etape distincte, respectiv etapa de pregătire pentru primirea forţelor şi etapa execuţiei recepţiei propriu-zise.

  2. (3) În etapa de pregătire pentru primirea marile unităţi/unităţile militare, personalul şi structurile responsabile au următoarele îndatoriri:

   1. a) stabilesc un sistem întrunit de distribuţie în teatru;

   2. b) direcţionează sprijinul naţiunii gazdă şi se contractează mijloacele şi serviciile de transport;

   3. c) stabilesc modalitatea de asigurare a sprijinului executării operaţiunilor de recepţie, staţionare şi continuare a deplasării;

   4. d) organizează şi pregăteşte zonele pentru asamblarea şi staţionarea forţelor, respectiv zone de sosire şi de pregătire a continuării deplasării, intermediare de staţionare şi/sau baze înaintate de sprijin.

  3. (4) În etapa executării operaţiunilor în punctele de debarcare a marilor unităţi/unităţilor militare, personalul şi structurile responsabile, execută următoarele:

   1. a) asigură debarcarea/descărcarea şi efectuarea recepţiei personalului, tehnicii şi materialelor în aeroporturile/porturile de debarcare;

   2. b) organizează şi asigură pregătirea continuării deplasării personalului, tehnicii şi materialelor spre destinaţiile finale;

   3. c) asigură deplasarea personalului, tehnicii şi materialelor într-o zonă de staţionare temporară sau către destinaţia finală.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Staţionarea temporară a marilor unităţi şi unităţilor militare în teatrul/zona de operaţii

  Art. 238. – (1) Staţionarea temporară este procesul prin care marile unităţi şi unităţile militare dislocate sunt reorganizate pe subunităţi, formaţiuni sau coloane de marş şi se pregătesc pentru continuarea deplasării spre destinaţia finală.

  (2) Staţionarea temporară a marilor unităţi şi unităţilor militare este determinată de diferenţele de timp înregistrate la sosirea mijloacelor de transport şi de descărcarea acestora în aeroporturile/porturile de debarcare, efectuarea joncţiunii personalului cu echipamentele, tehnica şi materialele proprii, asigurarea şi pregătirea mijloacelor de transport şi unităţilor, pentru continuarea deplasării.

  Art. 239. - (1) Staţionarea temporară începe în zona din vecinătatea punctelor de debarcare, când personalul marilor unităţi şi unităţilor militare realizează joncţiunea cu echipamentele, tehnica şi materialele proprii şi se continuă până în momentul începerii deplasării către destinaţia finală.

  1. (2) În unele situaţii, staţionarea temporară a marilor unităţi şi unităţilor militare poate fi efectuată în afara zonei întrunite de operaţii, în baze intermediare de staţionare, cunoscute sub titulatura de baze înaintate pentru asamblare Forward Mounting Base - FMB.

  2. (3) Pe timpul staţionării temporare, marile unităţi şi unităţile militare au capabilităţi

  limitate pentru îndeplinirea misiunii şi nu se pot autosusţine în totalitate, astfel planificatorii trebuie să aibă în vedere asigurarea sprijinului necesar în acest sens.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Continuarea deplasării marilor unităţi şi unităţilor militare în teatrul/zona de operaţii

  Art. 240. – Continuarea deplasării este procesul prin care marile unităţi şi unităţile militare se deplasează din zonele de recepţie şi staţionare către destinaţiile finale.

  Art. 241. (1) Pentru continuarea eficientă şi în siguranţă a deplasării marilor unităţi şi unităţilor militare, trebuie utilizat un sistem de transport integrat şi echilibrat, un control riguros al mişcării şi executării operaţiunilor în terminalele situate de-a lungul căilor de comunicaţie utilizate în acest scop.

  (2) Pe timpul cât se efectuează continuarea deplasării, marile unităţi şi unităţile militare trebuie să fie sprijinite de componentele naţionale pentru operaţii întrunite şi de facilităţile şi serviciile puse la dispoziţie de naţiunea gazdă.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Integrarea marilor unităţi şi unităţilor militare în teatrul/zona de operaţii

  Art. 242. – Integrarea este procesul prin care marile unităţi şi unităţile militare, pregătite pentru îndeplinirea misiunii, preiau gradual misiunile, sarcinile şi responsabilităţile.

  Art. 243. – (1) Durata şi complexitatea acestui proces depinde de mărimea forţei şi condiţiile specifice.

  (2) Integrarea este finalizată în momentul în care comandantul preia comanda şi controlul asupra întregului personal, mijloacelor şi materialelor din înzestrare, iar marea unitate/unitatea militară este capabilă să îndeplinească misiunea încredinţată.

  SECŢIUNEA a 5-a

  Structuri de mişcare şi transport destinate sprijinului recepţiei, staţionării, continuării deplasării şi integrării marilor unităţi şi unităţilor militare în teatrul/zona de operaţii

  Art. 244. – (1) Executarea recepţiei, staţionării şi continuării deplasării marilor unităţi şi unităţilor militare în teatru/zona de operaţii se asigură prin personal, elemente şi structuri de mişcare şi transport adecvate, dimensionate şi pregătite în acest scop.

  (2) Principalele elemente şi structuri destinate sprijinului executării operaţiunilor de recepţie, staţionare şi continuare a deplasării sunt elementul naţional de sprijin, echipa naţională de mişcare, echipele de control a mişcării şi de control al traficului, precum şi detaşamentele destinate executării operaţiunilor în terminalele feroviare.

  Art. 245. – (1) NSE este structura naţională destinată sprijinului şi coordonării, în colaborare cu structurile similare NATO, executării operaţiunilor RSOM şi a transporturilor, pentru susţinerea şi redislocarea marilor unităţi şi unităţilor militare în/din teatrul/zona de operaţii.

  1. (2) Structura de mişcare şi transport din cadrul NSE şi misiunile acesteia se stabilesc în funcţie de specificul misiunii şi mărimea pachetului de forţe sprijinit.

  2. (3) Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, NSE are în compunere şi/sau în subordine structuri specializate pentru executarea operaţiunilor în terminalele de transport şi pentru asigurarea controlului mişcării şi controlului traficului.

  Art. 246. – (1) Echipa Naţională de Mişcare/National Movement Team - NMT este structura dislocabilă care are misiunea să asigure coordonarea şi să faciliteze recepţia, staţionarea şi continuarea deplasării personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor marilor unităţi şi unităţilor militare dislocate la operaţii şi exerciţii conduse de NATO, din aeroporturile/porturile de debarcare către destinaţia finală.

  1. (2) Numărul echipelor naţionale de mişcare se stabileşte în funcţie de pachetul de forţe naţionale alocate la NATO, iar formarea şi pregătirea acestora se asigură în funcţie de termenele stabilite pentru finalizarea pregătirii marilor unităţi şi unităţilor militare, astfel încât acestea să poată îndeplini misiunile pentru care au fost create.

  2. (3) După îndeplinirea misiunii, personalul echipelor naţionale de mişcare, în funcţie de situaţie, se înapoiază în ţară sau se deplasează în alt teatru/zonă de operaţii, pentru o altă misiune sau poate să fie folosit pentru întărirea elementului naţional de sprijin.

  3. (4) Pentru organizarea, încadrarea, pregătirea şi funcţionarea echipelor naţionale de mişcare, CLI execută următoarele activităţi:

   1. a) identifică şi stabileşte numărul de echipe, eşalonarea şi coordonarea executării pregătirii, asigurarea planurilor de pregătire de specialitate a personalului de mişcare şi transport şi activarea acestora, conform cerinţelor NATO;

   2. b) stabileşte structura şi organizarea echipelor, încadrarea acestora cu personal şi pregătirea acestuia, în funcţie de pachetul de forţe şi specificul misiunii pentru care au fost destinate, precum şi înzestrarea cu mijloacele şi materialele necesare pentru îndeplinirea misiunii;

   3. c) planifică, organizează şi execută pregătirea de specialitate a personalului care încadrează echipele naţionale de mişcare.

  4. (5) Calificarea şi nivelul de pregătire lingvistic şi de specialitate al personalului echipelor naţionale de mişcare se asigură în conformitate cu prevederile standardelor NATO şi naţionale corespunzătoare.

  5. (6) Echipele naţionale de mişcare se activează şi se dislocă la cererea NATO, conform ordinului ministrului apărării naţionale emis în acest scop.

  6. (7) Pentru îndeplinirea misiunilor, echipa naţională de mişcare se dislocă în teatrul/zona de operaţii, cu o perioadă de timp bine determinată înainte, care să permită pregătirea tuturor resurselor şi facilităţilor de recepţie, staţionare, continuare a deplasării şi integrare a pachetului naţional de forţe în teatrul/zona de operaţii.

   Art. 247. – (1) NMT asigură organizarea, coordonarea şi facilitarea executării mişcărilor şi transporturilor pachetului de forţe naţionale, corespunzător:

   1. a) planului naţional detaliat de dislocare;

   2. b) planului pentru recepţia, staţionarea şi continuarea deplasării;

   3. c) planurilor pentru susţinere şi redislocare;

   4. d) procedurilor de operare în aeroporturile/porturile de debarcare şi pe rutele/căile de comunicaţie/Line of Communications - LOC;

   5. e) cerinţelor NATO pentru controlul mişcării;

   6. f) infrastructurilor, mijloacelor şi serviciilor de transport la dispoziţie.

  1. (2) NMT asigură, de asemenea:

   1. a) coordonarea şi facilitarea asigurării sprijinului naţiunii gazdă şi a celui furnizat de celelalte naţiuni participante, pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport ale pachetului de forţe sprijinit, conform memorandumurilor/acordurilor încheiate în acest sens;

   2. b) asigurarea schimbului de date şi informaţii, rapoartelor şi informărilor, conform cerinţelor NATO şi a celor naţionale;

   3. c) contractarea, la nevoie, a mijloacelor şi serviciilor de transport, altele decât cele incluse la lit. a);

   4. d) asigurarea sprijinului logistic propriu.

  Art. 248. – (1) Numărul de persoane din compunerea NMT se stabileşte în funcţie de mărimea pachetului de forţe sprijinit şi de specificul misiunii, însă specializarea acestuia trebuie să asigure îndeplinirea, în principal, a funcţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor precizate în cadrul punctelor următoare.

  1. (2) Şeful NMT are următoarele îndatoriri:

   1. a) coordonează activităţile desfăşurate de personalul echipei în terminalele de transport maritim, aerian şi feroviar unde se execută operaţiuni de recepţie, staţionare şi continuare a

    deplasării marilor unităţi şi unităţilor militare naţionale dislocate în teatrul/zona de operaţii şi pentru sprijinul logistic asigurat acestora;

   2. b) stabileşte şi asigură legătura permanentă cu structurile de mişcare şi transport ale NATO, ale celorlalte state membre NATO şi partenere existente în zona de operare, precum şi cu autorităţile şi structurile corespunzătoare ale HN;

   3. c) analizează, evaluează şi elaborează propuneri de utilizare a resurselor de mişcare şi transport asigurate de NATO, HN şi de celelalte naţiuni, pentru facilitarea RSOM a forţelor dislocate şi pentru susţinerea acestora;

   4. d) în funcţie de competenţele stabilite, propune, iniţiază şi negociază acorduri, înţelegeri tehnice şi contracte de mijloace şi servicii de transport;

   5. e) analizează fiabilitatea planurilor de dislocare a forţelor naţionale, precum şi planul de distribuţie a materialelor pentru susţinere, elaborând propuneri de adaptare la situaţiile neprevăzute sau de optimizare a acestora;

   6. f) coordonează sprijinul pentru asigurarea mijloacelor şi serviciilor necesare echipei, respectiv servicii pentru cazare, hrănire, medicale, asigurarea securităţii, comunicaţii, mentenanţă, poştale şi altele, în funcţie de nevoi;

   7. g) participă la stabilirea măsurilor de securitate şi protecţie, pe timpul executării operaţiunilor în terminalele de transport utilizate;

   8. h) participă la efectuarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei, în terminalele utilizate pentru dislocarea, susţinerea şi redislocarea forţelor naţionale şi sprijinului logistic asociat acestora;

   9. i) elaborează rapoartele, situaţiile şi informările stabilite şi asigură efectuarea schimbului de date şi informaţii cerut, pentru activităţile desfăşurate.

  2. (3) Personalul pentru controlul mişcării este constituit din ofiţeri/subofiţeri de specialitate, cu experienţă privind executarea operaţiunilor în terminalele de transport rutiere, feroviare, aeriene şi navale şi are următoarele atribuţii:

   1. a) analizează şi evaluează resursele de mişcare şi transport, la dispoziţie pentru executarea planurilor de dislocare şi susţinere a forţelor şi elaborează propuneri de soluţionare a eventualelor situaţii de conflict identificate;

   2. b) analizează şi evaluează structurile de specialitate destinate pentru executarea operaţiunilor în terminalele rutiere, feroviare, aeriene şi maritime, gradul de pregătire a personalului ce încadrează aceste structuri şi înzestrarea acestora cu mijloace specifice şi elaborează propuneri în acest sens;

   3. c) analizează şi evaluează serviciile ce pot fi puse la dispoziţie de operatorii din terminale

    şi elaborează propuneri de contractare a acestora, în vederea completării deficitelor existente;

   4. d) analizează planul de distribuţie a materialelor şi elaborează propuneri de executare a

    acestuia;

   5. e) colaborează, permanent, cu structurile similare ale altor naţiuni şi cele ale naţiunii

    gazdă, existente în terminalele respective;

   6. f) organizează, în colaborare cu reprezentanţii celorlalte naţiuni şi cei ai naţiunii gazdă, procesele tehnologice necesare pentru îmbarcare/încărcare, debarcare/descărcare şi/sau transbordare, precum şi activităţile în cadrul terminalului respectiv;

   7. g) elaborează, în colaborare cu reprezentanţii naţionali din cadrul celorlalte terminale, având în vedere planurile de transport la dispoziţie, programele de transport pentru continuarea deplasării forţelor;

   8. h) participă la executarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei;

   9. i) menţine, permanent, legătura cu operatorii de transport, în vederea asigurării la timp a mijloacelor şi serviciilor de transport contractate;

   10. j) gestionează efectivele şi cantităţile de tehnică şi materiale tranzitate prin terminal;

   11. k) soluţionează litigiile apărute între unităţile beneficiare şi operatorii care asigură mijloacele şi serviciile de transport contractate;

   12. l) asigură schimbul de informaţii cu privire la executarea operaţiunilor, cantităţile de tehnică şi materiale, precum şi a efectivelor ce au tranzitat prin terminal.

  3. (4) Personalul de legătură este constituit din ofiţeri/subofiţeri cu experienţă în domeniul transporturilor militare şi are următoarele atribuţii:

   1. a) asigură legătura cu structurile de mişcare şi transport ale NATO, ale ţărilor membre şi partenere, precum şi cu cele ale naţiunii gazdă, implicate în executarea dislocării forţelor în teatrul de operaţii;

   2. b) analizează şi evaluează facilităţile şi restricţiile existente, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţiunii gazdă;

   3. c) propune, iniţiază şi negociază înţelegerile tehnice necesare, cu autorităţile naţiunii gazdă şi ale celorlalte naţiuni, privind asigurarea sprijinului reciproc pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport planificate;

   4. d) asigură asistenţă de specialitate personalului din cadrul echipei şi forţelor naţionale dislocate, pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport;

   5. e) soluţionează problemele specifice ale forţelor naţionale, apărute în timpul executării operaţiunilor de mişcare şi transport.

  4. (5) Personalul pentru formalităţi vamale şi de trecere a frontierei este constituit din

   ofiţeri/subofiţeri cu experienţă privind executarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei şi are următoarele atribuţii:

   1. a) asigură, permanent, legătura cu autorităţile vamale şi de trecere a frontierei implicate în executarea formalităţilor vamale şi trecere a frontierei;

   2. b) asigură executarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei pentru personalul, tehnica şi materialele din compunerea marilor unităţi şi unităţilor militare dislocate în teatrul/zona de operaţii;

   3. c) asigură documentaţiile privind condiţiile şi restricţiile stabilite de autorităţi pentru efectuarea formalităţilor vamale şi de trecere a frontierei;

   4. d) asigură evidenţa personalului, categoriilor, tipurilor şi cantităţilor de tehnică, echipamente şi materiale operate.

  5. (6) Personalul pentru contractarea mijloacelor şi serviciilor de transport este constituit din ofiţeri/subofiţeri cu experienţă în contractarea serviciilor şi mijloacelor de transport şi are următoarele atribuţii:

   1. a) analizează propunerile de contractare a mijloacelor şi serviciilor de transport, identifică şi analizează operatorii existenţi, potenţiali furnizori pentru aceste servicii, negociază şi încheie contractele necesare;

   2. b) încheie contracte pentru mijloace şi servicii necesare asigurării funcţionării echipei;

   3. c) asigură evidenţa serviciilor şi materialelor contractate, precum şi documentaţiile necesare pentru justificarea şi utilizarea acestora;

   4. d) urmăreşte efectuarea plăţilor serviciilor contractate.

  6. (7) Personalul pentru comunicaţii şi sisteme informatice este constituit din ofiţeri/subofiţeri de transmisiuni/informatică şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

   1. a) asigură legăturile de comunicaţii cu structurile militare şi civile implicate, din teatrul/zona de operaţii şi din ţară;

   2. b) asigură funcţionarea sistemelor informatice pentru planificarea, coordonarea şi urmărirea executării mişcărilor şi transporturilor;

   3. c) asigură funcţionarea mijloacelor de citire a etichetelor, în vederea realizării vizibilităţii în tranzit a tehnicii şi materialelor din compunerea marilor unităţi şi unităţilor militare dislocate;

   4. d) asigură servicii de comunicaţii şi poştă electronică în folosul personalului echipei.

  7. (8) Personalul pentru asigurarea logistică a echipei este constituit din subofiţeri de logistică, din care un asistent medical sau un subofiţer sanitar şi asigură cazarea, hrănirea şi alte facilităţi şi servicii, necesare pentru funcţionarea echipei, precum şi servicii medicale de prim ajutor.

  Art. 249. – (1) Echipa de control al mişcării/Movement Control Team - MCT este structura de specialitate a CLI care asigură controlul mişcării pe timpul executării operaţiunilor de mişcare şi transport planificate de marile unităţi şi unităţile militare pe teritoriul naţional, pentru dislocare, susţinere, rotire şi redislocare, precum şi în teatrul/zona de operaţii.

  1. (2) Echipele de control al mişcării se activează la nevoie şi se încadrează cu personal din structurile teritoriale de transporturi militare.

  2. (3) Structurile teritoriale de transporturi militare asigură pregătirea individuală şi antrenarea de specialitate a personalului destinat încadrării echipelor de control al mişcării.

  3. (4) Structura, mărimea, pregătirea, activarea şi dislocarea echipelor de control al mişcării se execută asemănător cu cea a echipelor naţionale de mişcare, în funcţie de sarcinile de control mişcare identificate.

  4. (5) În funcţie de specificul misiunii, mărimea şi natura pachetului de forţe naţionale sprijinite, infrastructurile şi mijloacele de transport la dispoziţie, echipele de control al mişcării pot să asigure sprijinul controlului mişcării într-un port/aeroport sau într-o zonă de responsabilitate.

   Art. 250. – Personalul echipei de control al mişcării în port/aeroport îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

   1. a) primeşte, centralizează, analizează şi înaintează, în vederea aprobării, cererile de transport sau servicii de transport, de la trupele dislocate;

   2. b) gestionează capacităţile de operare a instalaţiilor şi mijloacelor de îmbarcare, debarcare sau transbordare existente în port/aeroport;

   3. c) participă la elaborarea planurilor de manipulare a încărcăturilor, conform planurilor aprobate şi priorităţilor stabilite;

   4. d) coordonează executarea activităţilor de sosire, încărcare, descărcare, transbordare sau livrare, conform planurilor elaborate în acest sens;

   5. e) alocă mijloacele de transport, avute la dispoziţie, pentru soluţionarea cererilor de transport primite;

   6. f) elaborează, distribuie şi urmăreşte aplicarea întocmai a instrucţiunilor şi regulilor privind organizarea executării mişcărilor, de structurile militare şi civile implicate în procesul de transport;

   7. g) stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea blocajelor în terminal, acţionând pentru deblocarea rapidă a zonelor aglomerate;

   8. h) asigură, la cerere, asistenţă de specialitate în terminal;

   9. i) asigură vizibilitatea în tranzit a încărcăturilor, executând, în acest sens, un permanent schimb de informaţii cu celelalte structuri militare şi civile implicate.

  Art. 251. – Personalul echipei zonale de control al mişcării îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

  1. a) primeşte, centralizează, analizează şi înaintează, pentru aprobare, cererile de transport sau servicii de transport de la trupele dislocate;

  2. b) evaluează capacităţile infrastructurilor de transport existente în raza de responsabilitate;

  3. c) elaborează propuneri de utilizare a căilor de comunicaţie, conform cerinţelor şi priorităţilor stabilite, precum şi de asigurare a continuităţii în cazul întreruperii circulaţiei;

  4. d) participă la elaborarea programelor de circulaţie, conform cererilor de transport aprobate şi priorităţilor stabilite;

  5. e) participă la elaborarea instrucţiunilor şi regulilor de utilizare a căilor de comunicaţie

   rutiere;

  6. f) stabileşte un contact permanent cu unităţile militare beneficiare, în vederea asigurării

   condiţiilor şi mijloacelor necesare pentru manipularea încărcăturilor la livrare, precum şi pentru reexpedierea şi transferul încărcăturilor, la cerere, către alte unităţi militare destinatare;

  7. g) asigură urmărirea executării mişcărilor, efectuând un permanent schimb de informaţii cu structurile militare şi civile implicate.

  Art. 252. – (1) Echipa de control al traficului este structura dislocabilă, din subordinea CLI, destinată asigurării controlului traficului şi urmăririi executării mişcărilor în porturi, punctele de transbordare şi punctele unde se îngustează căile de comunicaţie.

  1. (2) Echipa de control al traficului se constituie din maxim 10 persoane cu pregătire în specialitatea poliţie militară.

  2. (3) Echipa de control al traficului se dislocă la cererea NATO sau pentru sprijinul RSOM al forţelor naţionale, în cadrul NSE, conform ordinului emis în acest scop.

  Art. 253. – (1) Detaşamentul pentru operaţiuni în terminalele feroviare este structura dislocabilă, din subordinea CLI, destinată pentru executarea operaţiunilor de încărcare, descărcare şi transbordare a personalului, tehnicii şi materialelor marilor unităţi şi unităţilor militare în terminale feroviare.

  1. (2) Detaşamentul pentru operaţiuni în terminalele feroviare se dislocă la cererea NATO, în cadrul companiilor de management feroviar sau pentru sprijinul RSOM al forţelor naţionale, în cadrul NSE, conform ordinului emis în acest scop.

  2. (3) Detaşamentul pentru operaţiuni în terminalele feroviare este dimensionat, organizat şi înzestrat astfel încât să asigure operarea zilnică a 250 militari, 350 tone materiale vrac, 135 containere ISO şi 70 vehicule/tehnică militară diferite.

  3. (4) Detaşamentul pentru operaţiuni în terminalele feroviare asigură executarea operaţiunilor de încărcare, descărcare şi transbordare în terminale feroviare prevăzute cu sau fără mijloace şi instalaţii fixe destinate în acest scop.

  4. (5) Pe timpul când nu este dislocat în teatrul/zona de operaţii, detaşamentul pentru operaţiuni în terminalele feroviare sprijină, la ordin, conform cererilor marilor unităţi şi unităţilor militare, executarea operaţiunilor în terminalele feroviare de pe teritoriul naţional sau poate asigura sprijinul necesar pentru executarea transporturilor de personal, tehnică şi materiale, ce aparţin armatelor altor state, aflate în staţionare sau în tranzit pe teritoriul naţional.

  Art. 254. – Pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport în teatrul/zona de operaţii marile unităţi şi unităţile militare dispun de structuri de mişcare şi transport proprii, dimensionate corespunzător misiunilor.

  Art. 255. – (1) Batalionul de transporturi terestre este structura specializată pentru executarea transportului de tehnică grea, materiale paletizate şi containerizate, carburanţi, lubrifianţi şi apă, pentru sprijinul forţelor în teatru.

  1. (2) Conform cerinţelor NATO, batalionul de transporturi terestre acţionează în cadrul unei brigăzi de transporturi terestre sau independent şi asigură conducerea a 2-6 companii de transport, înzestrate cu mijloace de transport tehnică grea/Heavy Equipment Transport - HET, mijloace de transport medii, mijloace de transport carburanţi-lubrifianţi şi mijloace de transport apă.

  2. (3) Compania de transport tehnică grea este înzestrată cu mijloace de manipulare şi transport adecvate, care să asigure manipularea şi transportul, zilnic, a tehnicii grele şenilate, a două companii de tancuri sau mecanizate, aproximativ 28 tancuri şi 40 vehicule blindate şenilate.

  3. (4) Compania de transport mediu este înzestrată cu mijloace de transport, care să asigure transportul, zilnic, a 600 tone materiale paletizate sau containerizate.

  4. (5) Compania de transport carburanţi şi lubrifianţi şi cea de transport apă sunt înzestrate cu mijloace de transport corespunzătoare, care să asigure transportul, zilnic, a 800 metri cubi carburanţi-lubrifianţi - POL sau apă.

  Art. 256. – Pe timpul când nu sunt dislocate în teatru/zona de operaţii, subunităţile de transport, la cerere, sprijină marile unităţi şi unităţile militare, pentru asigurarea sarcinilor proprii de transport pe teritoriul naţional sau pot fi destinate sprijinului forţelor armatelor altor state, aflate în staţionare sau în tranzit pe teritoriul naţional, conform înţelegerilor de sprijin al naţiunii gazdă încheiate.

  CAPITOLUL XII

  Schimbul de date şi informaţii pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport de marile unităţi şi unităţile militare

  SECŢIUNEA 1

  Schimbul de date şi informaţii pentru executarea dislocării, susţinerii, rotirii şi redislocării marilor unităţi şi unităţilor militare

  Art. 257. – (1) Pentru planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, marile unităţi şi unităţile militare execută permanent schimbul de informaţii cu structurile militare şi civile care le sprijină, în vederea asigurării coordonării, comenzii şi controlului tuturor activităţilor.

  1. (2) Pentru operaţiunile de mişcare şi transport executate de marile unităţi şi unităţile militare pe teritoriul naţional, schimbul de date şi informaţii se face conform instrucţiunilor întocmite pentru fiecare mod de transport în parte.

  2. (3) Pentru operaţiunile de mişcare şi transport executate de marile unităţi şi unităţile militare în afara teritoriului naţional, există particularităţi distincte între schimbul de date şi informaţii efectuat pentru dislocare, susţinere, rotire şi redislocare şi cel efectuat în teatrul de operaţii.

  Art. 258. – (1) Pentru dislocarea, susţinerea, rotirea şi redislocarea marilor unităţi şi unităţilor militare, se asigură schimbul de date şi informaţii, conform cerinţelor specificate în documentele şi înţelegerile încheiate în acest scop.

  1. (2) Schimbul de date şi informaţii se realizează între structurile militare şi civile, naţionale şi multinaţionale implicate în executarea operaţiunilor de mişcare şi transport şi cuprinde date şi informaţii referitoare la:

   1. a) planurile de dislocare, situaţia curentă a executării dislocării şi prognozele privind desfăşurarea acesteia;

   2. b) situaţia infrastructurilor şi resurselor de mişcare şi transport;

   3. c) rotirea şi redislocarea marilor unităţi şi unităţilor militare.

  2. (3) Pentru efectuarea schimbului de date şi informaţii, se au în vedere următoarele principii:

   1. a) rapoartele sunt necesare, se solicită şi se transmit numai pe baza principiului „nevoii de a cunoaşte”, acestea constând în rapoarte periodice de actualizare a datelor şi informaţiilor sau pentru situaţiile în care operaţiunile de mişcare şi transport au fost afectate;

   2. b) problemele excepţionale şi care nu pot fi amânate pentru rapoartele periodice se

    transmit cu rapoarte ocazionale;

   3. c) utilizarea sistemelor informatice naţionale specifice şi a ADAMS.

  Art. 259. – (1) În cadrul schimbului de informaţii cu structurile de mişcare şi transport NATO, înainte de executarea dislocării, CCM transmite DDPs la AMCC, elaborate în formatul ADAMS.

  1. (2) Pe timpul execuţiei dislocărilor, CCM transmite la AMCC rapoarte zilnice, care conţin date şi informaţii privind:

   1. a) situaţia curentă a executării dislocării, corespunzător DDP;

   2. b) situaţia resurselor naţionale de transport strategic, respectiv deficitele şi surplusul de resurse existente în DDP, resursele disponibile pentru utilizarea în cooperare sau în comun;

   3. c) prognozele privind desfăşurarea ulterioară a dislocării;

   4. d) evaluarea posibilităţilor de finalizare la timp a dislocării, care este cuprinsă în Raportul privind Dislocarea/Deployment Report - DEPLOYREP şi în datele de actualizare a DDP, introduse în formatul ADAMS;

   5. e) situaţiile care afectează timpii de sosire şi dislocare a forţelor naţionale în teatru, datele şi informaţiile privind acestea, care sunt transmise, imediat, printr-un Raport Special de Situaţie a Mişcării/Movement Occasional Report - MOVOCREP.

  2. (3) Când asigură sprijinul naţiunii gazdă, CCM transmite AMCC rapoarte zilnice cu date şi informaţii privind:

   1. a) situaţia infrastructurilor şi resurselor naţionale de mişcare şi transport, printr-un raport de evaluare a mişcării/Movement Assessment Report - MOVASSESSREP, completat cu informaţii suplimentare în formatul ADAMS şi rapoarte din celelalte surse de informaţii, cum ar fi raportul situaţiei de geniu/Engineer Report - ENGREP, rapoarte ale structurilor CIMIC/Civil Military Cooperation;

   2. b) situaţiile care stânjenesc sau împiedică executarea operaţiunilor de recepţie, staţionare şi continuare a deplasării forţelor NATO pe teritoriul naţional, printr-un raport suplimentar ocazional.

  3. (4) AMCC transmite informaţii tuturor naţiunile participante, respectiv HN, naţiunii expeditoare/Sending Nation - SN, naţiunii conducătoare/Lead Nation - LN şi comandamentelor NATO, privind problemele care afectează executarea dislocărilor, susţinerii, rotirii şi redislocării.

  4. (5) Modelul raportului de dislocare şi al raportului de situaţie a mişcării este prezentat în anexele nr. 13 şi 14.

   Art. 260. – (1) Schimbul de informaţii, bi sau multilateral, între structurile de mişcare şi transport ale naţiunilor participante care asigură dislocarea, susţinerea, rotirea şi redislocarea

   forţelor constă, în principal, în:

   1. a) cerere pentru obţinerea mijloacelor de transport, care este transmisă/primită în funcţie de situaţie, de CCM, structurilor similare ale naţiunilor participante, în formatul SFCTPREQ/SFCTPTREPLY, conform prevederilor înţelegerii standard, STANAG 2456 M T - AMovP-3;

   2. b) solicitare pentru aprobarea executării unei mişcări pe căile de comunicaţie rutiere pe teritoriul naţiunii gazdă, care este transmisă/primită, în funcţie de situaţie, de CCM, în formatul RDMOVBID/RDMOVCREDIT, conform STANAG 2456 M T - AMovP-3;

   3. c) informaţiile privind trecerea frontierelor de stat, care sunt transmise/primite, în funcţie de situaţie, de CCM, în formatul MOVNOTIF, conform STANAG 2456 M T - AMovP-3 şi STANAG 2455 M T - AMovP-2;

   4. d) schimbul, bi sau multilateral, de informaţii pentru furnizarea sprijinului reciproc în domeniul mişcării şi transporturilor.

  (2) Modelul rapoartelor specificate la alineatul (1), respectiv solicitarea executării unei mişcări rutiere şi răspuns la această solicitare, cererea de mijloace de transport de suprafaţă şi răspunsul la această cerere, notificarea de mişcare sunt prezentate în anexele nr. 8, 9 şi 11.

  Art. 261. – (1) Schimbul de informaţii între structurile militare şi civile naţionale responsabile pentru dislocarea, susţinerea, rotirea şi redislocarea marilor unităţi şi unităţilor militare se execută permanent şi cuprinde date şi informaţii similare cu cele cerute pentru rapoartele specificate în art. 258 alin. (2) şi 260.

  (2) Rapoartele pentru efectuarea schimbului de date şi informaţii au acelaşi format cu cel utilizat pentru schimbul de informaţii cu structurile M T NATO şi din ţările membre NATO, existând posibilitatea de a fi suplimentate cu alte date şi informaţii utile.

  Art. 262. – (1) Structurile Ministerului Apărării Naţionale trebuie să ţină cont de faptul că în operaţiile conduse de NATO, AMCC este responsabil pentru iniţierea şi realizarea schimbului de informaţii în teatrul de operaţii, privind dislocarea, susţinerea şi redislocarea forţelor participante.

  (2) Marile unităţi şi unităţile militare participante asigură un schimb permanent de informaţii cu elementul naţional de sprijin, autorităţile naţiunii gazdă, structurile de mişcare şi transport naţionale, NATO şi cu celelalte naţiuni care le asigură sprijinul.

  Art. 263. – (1) În operaţiile conduse de NATO schimbul de informaţii se execută conform prevederilor publicaţiilor aliate pentru mişcare, anexei specifice a planului de operaţii şi/sau conform „Bi-SC 80-3, Volumul V, Rapoarte Logistice”.

  1. (2) În celelalte operaţii, schimbul de informaţii se execută conform procedurilor stabilite prin OPLAN sau celor elaborate în acest scop, conform înţelegerilor stabilite.

   SECŢIUNEA a 2-a

   Schimbul de date şi informaţii pentru executarea, de marile unităţi şi unităţile militare, a operaţiunilor de mişcare şi transport în teatrul/zona de operaţii

   Art. 264. – (1) Pentru planificarea şi executarea operaţiunilor de mişcare şi transport în teatrul/zona de operaţii, marile unităţi şi unităţile militare execută un schimb, permanent, de informaţii cu structurile militare şi civile implicate, privind:

   1. a) situaţia infrastructurilor şi resurselor de mişcare şi transport existente în teatrul/zona de operaţii;

   2. b) situaţia tuturor mişcărilor şi transporturilor majore;

   3. c) cerinţele de transport ale Organizaţiilor Internaţionale Guvernamentale sau Neguvernamentale, validate de structurile CIMIC ca fiind parte a sarcinilor angajate.

  1. (2) Efectuarea schimbului de informaţii se face prin aplicarea principiilor prevăzute la art. 258, alin. (3) şi procedurilor de raportare la nivelele ierarhice inferioare din teatrul/zona de operaţii.

   Art. 265. – (1) Raportul de evaluare a mişcării se întocmeşte zilnic, de către personalul cu responsabilităţi, conform prevederilor „Bi-SC 80-3, Reporting Directive, Volumul V, Rapoarte Logistice” şi prezintă, în format text, întreaga situaţie a infrastructurilor, resurselor şi operaţiunilor de mişcare şi transport în cadrul teatrului/zonei de operaţii, astfel:

   1. a) situaţia generală privind executarea mişcărilor;

   2. b) factorii esenţiali care afectează infrastructurile de transport rutiere, feroviare, căile navigabile interioare, maritime, aeriene şi executarea comunicaţiilor;

   3. c) acţiunile pentru remediere, evaluarea şi impactul mişcărilor prognozate asupra

  acestora.

  1. (2) Raportul de situaţie a mişcărilor ocazionale se întocmeşte când situaţia impune

   raportarea factorilor care deranjează sau împiedică executarea mişcărilor forţelor NATO în zona de responsabilitate/Area of Responsability - AOR.

  2. (3) Raportul privind Situaţia Transporturilor Aeriene, se întocmeşte conform prevederilor standardului NATO „STANAG 3998, Tactics, tehniques and procedures for NATO air transport operations - ATP-3.3.4.3(A)”, în vederea furnizării informaţiilor privind capabilităţile de transport aerian puse la dispoziţia NATO, pentru a fi folosite în teatrul/zona de operaţii.

  3. (4) Surplusul de mijloace de transport pentru toate modurile de transport, se precizează în raportul de evaluare a mişcării - MOVASSESSREP.

  4. (5) Rapoartele către structurile naţionale de sprijin din teatrul/zona de operaţii sau către alte eşaloane ierarhice din ţară pot avea alt format, conform actelor normative specifice emise în

  acest scop.

  Art. 266. – (1) Pentru executarea operaţiunilor de mişcare şi transport în teatrul/zona de operaţii, marile unităţi şi unităţile militare solicită sprijinul necesar, utilizând cereri specifice, stabilite, elaborate şi înaintate conform procedurilor stabilite.

  1. (2) Solicitarea pentru obţinerea aprobării de executare a mişcărilor pe căile de comunicaţie rutiere şi răspunsul pentru transmiterea aprobării executării acesteia – RDMOVBID/RDMOVCREDIT - se întocmeşte conform prevederilor STANAG 2456 M T - AMovP-3 şi se înaintează, de regulă, Centrului de coordonare a mişcării al naţiunii gazdă sau unei structuri militare sau civile stabilită să îndeplinească sarcinile acestuia, iar răspunsul la această cerere conţine, atât aprobarea de executare, cât şi precizările privind eventualele restricţii sau detalii suplimentare privind executarea mişcării solicitate.

  2. (3) Cererea pentru obţinerea de mijloace de transport terestre şi răspunsul la acestea - SFCTPTREQ/SFCTPTREPLY - se întocmeşte conform prevederilor „STANAG 2456 M T - AMovP-3, Documente NATO pentru mişcare şi transport şi glosarul de termeni şi definiţii” şi se înaintează structurilor de mişcare şi transport stabilite de NATO.

  3. (4) Cererea NATO pentru transport aerian se întocmeşte conform prevederilor publicaţiei

   „Air Transport Policies and Procedures - ATP-53” şi documentelor ulterioare acesteia şi trebuie să fie adresată, în funcţie de nevoile marilor unităţi şi unităţilor militare, structurilor de mişcare şi transport NATO, stabilite în acest sens, în teatrul/zona de operaţii.

   CAPITOLUL XIII

   Dispoziţii finale

   Art. 267. – (1) Prezentele instrucţiuni implementează prevederile acordurilor de standardizare NATO, astfel:

   1. a) STANAG 2455 M T, Proceduri pentru trecerea frontierelor naţionale pentru mişcările executate pe căile de comunicaţie de suprafaţă – AMovP-2 (B);

   2. b) STANAG 2456 M T, Documente pentru mişcare şi transport şi glosarul cu termeni şi definiţii – AMovP-3;

   3. c) STANAG 2506 (Ed. 3 RD 1) Doctrina aliată pentru mişcare şi transport - AJP 4.4 (B).

  (2) Corespondenţa prevederilor prezentelor instrucţiuni cu acordurile de standardizare NATO precizate la alin. (1) este prezentată în anexa nr. 15.

  Art. 268. Atunci când în actele normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale se

  face trimitere la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 133/2005 pentru aprobarea „L-14/1, Instrucţiuni privind operaţiunile de mişcare şi transport ale unităţilor şi marilor unităţi”, trimiterea se consideră făcută la dispoziţiile ordinului de aprobare a prezentelor instrucţiuni.

  Art. 269. – Anexele 1-15 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

  GLOSAR

  ANEXA nr. 1

  la instrucţiuni

  1. 1. ABREVIERI

   ACO – Allied Command Operations – Comandamentul Aliat pentru Operaţii;

   ADAMS – Allied Deployment and Movement System – sistemul aliat de dislocare şi mişcare;

   ADN – Acordul European privind Transportul Internaţional al Materialelor Periculoase pe Căile Navigabile Interne;

   ADP – Automatic Data Processing mijloace de procesare automată a datelor;

   ADR – Acordul european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase AMCC – Allied Movement Coordination Centre – Centrul Aliat de Coordonare a Mişcării; AMovP – Allied Movement Publication – Publicaţie Aliată de Mişcare;

   AOR – Area of Responsability – zona de responsabilitate; APOD – Airport of Debarkation – aeroport de debarcare; APOE – Airport of Embarkation – aeroport de îmbarcare; ATA – Actual Time Arrivals – Datele Sosirilor Actuale;

   CBRN – Chemical, Biological, Radiological and Nuclear – chimic, biologic, radiologic şi nuclear;

   CCM – Centrul de Coordonare a Mişcării;

   CCO – Centrul de Conducere Operaţională;

   CIMIC – Civil Military Cooperation – Cooperare civili-militari; CJTF – Combined Joint Task Force – Gruparea de forţe întrunite; CLI – Comandamentul logistic întrunit;

   CNMC – Centrul naţional militar de comandă;

   CORSOM – Concept of Reception, Staging Onward Movement – conceptul privind recepţia, staţionarea şi continuarea mişcării;

   DAT – Defence Against Terrorism – apărarea împotriva terorismului; DDP – Detailed Deployment Plan – planul detaliat de dislocare; DEPLOYREP – Deployment Report – raportul privind dislocarea; ECITA – Elementul de Control al Încărcării Transporturilor Aeriene; ENGREP – Engineer Report – raportul situaţiei de geniu;

   ETA – Estimated time of arrival – data estimată pentru sosire;

   EVE – Effective Visible Execution – realizarea eficace a vizibilităţii;

   FMB – Forward Mounting Base – baze înaintate pentru asamblare;

   HET – Heavy Equipment Transport - mijloace de transport a tehnicii grele;

   HN – Host Nation – naţiunea gazdă;

   HNS – Host Nation Support – sprijinul naţiunii gazdă;

   IATA – International Air Transport Associated – Asociaţia Internaţională de Transport Aerian;

   IWT – Inland Waterways Transport – transportul pe căile navigabile interioare;

   IMDG – International Maritime Dangerous Goods - Codul Internaţional Maritim pentru Mărfurile Periculoase;

   JFC – Joint Force Command – Comandamentul Forţelor Întrunite;

   JTMS – Joint Theatre Movement Staff – Personalul de Mişcare Întrunit în Teatru de Operaţii;

   LN – Lead Nation – naţiunea conducătoare;

   LOC – Line of Communication – căile de comunicaţie;

   LOGFAS – Logistic Functional Area Services – zona funcţională a serviciilor logistice;

   LO-LO – Lift-On/Lift-Off – încărcare prin ridicare/descărcare prin ridicare;

   MCT – Movement Control Team – echipa de control al mişcării;

   MMDDP – Multi-National Detailed Deployment Plan – planul multinaţional detaliat de dislocare; MOVASSESSREP – Movement Assessment Report – raport de evaluare a mişcării; MOVNOTIF – Movement Notification – notificarea de mişcare;

   MOVOCREP – Movement Occasional Report – raport special de situaţie a mişcării;

   MSGID – Message identifier – date de identificare a mesajului;

   M T NATO – Movement and Transportation NATO – mişcarea şi transportul NATO; NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord; NMT – National Movement Team – echipa naţională de mişcare;

   NMCC – National Movement Coordination Centre – Centrul Naţional de Coordonare a Mişcării;

   NRF – NATO Response Force – forţa de răspuns NATO;

   NSE – National Support Element – elementul naţional de sprijin;

   OCM – ofiţerul de control al mişcării;

   OCMT – ofiţer responsabil pentru coordonarea mişcării şi transporturilor; OMTD – ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a diviziei; OMTU – ofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a unităţii; OPLAN – Operation Plan – plan de operaţii;

   POC – Point of contact – punct de contact;

   POD – Point of debarkation – punct de debarcare;

   POE – Point of embarkation – punct de îmbarcare;

   POL – Petroleum, Oil, Lubricant – petrol, ulei, lubrifiant;

   RDMOVBID – Road Movement Bid – solicitarea aprobării de executare a unei mişcări pe căile de

   comunicaţie rutiere;

   RDMOVCREDIT – Road Movement Credit – aprobarea executării unei mişcări pe căile de comunicaţie rutiere;

   RID – Regulation Concerning the International Cariage of Dangerous Goods by Rail – Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase;

   RO-RO – Roll-On/Roll-Off – încărcare prin rulare/descărcare prin rulare;

   RSOM – Reception, Staging Onward Movement – recepţia, staţionarea şi continuarea mişcării; SFCTPREQ – Surface Transport Request – cerere de mijloace de transport de suprafaţă; SFCTPTREPLY – Surface Transport Reply – răspunsul la cererea de mijloace de transport de suprafaţă;

   SN – Sending Nation - naţiunea expeditoare;

   SNCFR – Societatea Naţională de Căi Ferate din România;

   SNR – Seniority National Representative – reprezentantul cu gradul cel mai mare;

   SOP – Standard Operating Procedures – proceduri standard de operare;

   SOR – Statement of Requirement Comunicat de Cerinţe; SPOD – Seaport of Debarkation – port maritim de debarcare; SPOE – Seaport of Embarkation – port maritim de îmbarcare; STANAG – Standard Agreement – Acord de Standardizare; TCT – Traffic Control Team – echipa de control a traficului; TO - Operations Theatre - teatrul de operaţii;

   TPLSS – Third-Party Logistic Service Support – sprijinul serviciilor logistice ale celei de-a treia părţi;

   UE – Uniunea Europeană;

   UIC – International Union of Railways – Uniunea Internaţională a Căilor Ferate.

  2. 2. TERMENI ŞI DEFINIŢII:

  Asamblare. Totalitatea activităţilor de pregătire executate înainte de iniţierea unei operaţii, într-o zonă stabilită în acest scop. În cadrul asamblării sunt incluse activităţi de reorganizare, pregătire, reparaţii şi întreţinere/mentenanţă ce se execută în zona de asamblare, precum şi deplasarea către punctele de îmbarcare şi îmbarcarea pe nave sau aeronave.

  Capacitate de transport. Numărul de persoane, greutatea sau volumul încărcăturii maxime ce pot fi transportate de mijlocul/mijloacele de transport, în condiţii date.

  Controlul mişcării. Ansamblul activităţilor desfăşurate pentru planificarea, direcţionarea, programarea şi controlul mişcărilor/deplasărilor de personal, echipamente, tehnică şi materiale militare, pe căile de comunicaţie.

  Convoi. Un număr de nave comerciale, nave auxiliare sau ambele tipuri, escortate de nave de război şi/sau aeronave, sau o singură navă comercială sau navă auxiliară aflată sub escortă de suprafaţă, organizate cu scopul de a traversa împreună. Un grup de vehicule organizate în scopul deplasării sub control, cu sau fără escortă de protecţie.

  Dislocare. Ansamblul activităţilor executate de marile unităţi şi unităţile militare pentru deplasarea din punctul de origine sau garnizoana de reşedinţă până la destinaţie, incluzându-se deplasarea pe teritoriul naţional, deplasarea între teatrele de operaţii, deplasarea în cadrul teatrului de operaţii, din porturile/aeroporturile de debarcare la destinaţia finală şi activităţile desfăşurate în zonele de staţionare şi aşteptare în vederea continuării deplasării sau reaşezarea în TO.

  Element Naţional de Sprijin. Structura naţională sau activităţile care sprijină forţele naţionale care sunt în compunerea forţelor NATO. Elementele Naţionale de Sprijin sunt sub comanda operaţională a autorităţilor naţionale şi nu sunt parte a forţelor NATO. Misiunea acestora este aceea de a asigura sprijinul specific forţelor naţionale din compunerea forţelor NATO. Elementele Naţionale de Sprijin colaborează şi cooperează cu comandanţii forţelor NATO şi cu autorităţile Naţiunii Gazdă. În funcţie de situaţie, printr-o bună cooperare şi centralizare a serviciilor asigurate între Elementele Naţionale de Sprijin, se pot realiza economii substanţiale.

  Instructaj/instruire/briefing. Activitatea prin care se asigură, în prealabil, personalului implicat în executarea unei operaţiuni, instrucţiuni, date şi informaţii specifice.

  Mişcare/Deplasare. Ca parte a unei operaţii militare, este activitatea ce se execută de marile unităţi şi unităţile militare pentru schimbarea poziţiei/locaţiei geografice personalului, tehnicii, echipamentelor sau materialelor din înzestrare. În vederea executării, mişcarea/deplasarea necesită asigurarea capabilităţilor de sprijin privind mobilitatea, transportul, infrastructurile utilizate şi controlul mişcării, precum şi relaţii de interdependenţă corespunzătoare.

  Mişcare ad-hoc/improvizată. O mişcare care poate avea loc în orice moment, pentru care nu există încă la dispoziţie datele necesare pentru planificare. Această mişcare va fi planificată, parţial sau în totalitate, în momentul furnizării informaţiilor cerute.

  Mobilitate. Calitatea sau capacitatea, care asigură deplasarea dintr-un loc în altul a forţelor militare, păstrând în acelaşi timp capacitatea de luptă necesară pentru îndeplinirea misiunii principale.

  Multimodal. În operaţiunile de mişcare şi transport, este procedeul prin care personalul, echipamentele, tehnica şi materialele marilor unităţi şi unităţilor militare se deplasează prin utilizarea mai multor moduri de transport.

  Naţiune Gazdă. Naţiunea care, în baza unei înţelegeri, primeşte forţe şi materiale care aparţin NATO sau altor naţiuni, permite ca acestea să tranziteze sau să acţioneze pe/de pe teritoriul

  acesteia, permite ca personalul, echipamentele, tehnica şi materialele, precum şi/sau structurile NATO să staţioneze pe teritoriul acesteia şi asigură sprijinul cerut în acest scop.

  Ofiţerul de control al mişcării. Un ofiţer din cadrul structurii de control al mişcării responsabil pentru controlul executării mişcării personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor militare, folosindu-se în acest scop diferite mijloace de transport.

  Operaţiune. O acţiune militară sau realizarea unei misiuni militare strategice, tactice, de asigurare, de antrenament sau administrativă; procesul de desfăşurare a luptei, incluzând deplasarea, aprovizionarea, atacul, apărarea şi manevrele necesare pentru a atinge obiectivele oricărei bătălii sau campanii.

  Operaţiune de mişcare şi transport. Acţiunea militară prin care se îndeplineşte o misiune de mişcare şi transport.

  Paletă. O platformă utilizată pentru transportul unei combinaţii de materiale sau a unui singur articol din acestea, ce formează o unitate de încărcătură, ce se poate manipula, transporta şi depozita folosindu-se echipamente de manipulare specifice.

  Plan pentru situaţii neprevăzute. Planul elaborat pentru operaţii posibile, unde au fost identificaţi sau pot fi preconizaţi factori ce determină elaborarea acestui tip de planuri. Aceste planuri sunt elaborate pe cât posibil cât mai în detaliu, incluzându-se în acestea forţele necesare şi opţiunile pentru dislocarea acestora.

  Post de control al mişcării. Postul prin care, în funcţie de cerinţele operaţionale, comandantul exercită controlul mişcării.

  Procedură standard de operare. Un set de instrucţiuni privind caracteristicile sau aspectele operaţiilor care sprijină aplicarea şi standardizează o definiţie sau o procedură de operare, fără a scădea eficacitatea. Procedura standard de operare este aplicată fără un ordin dat în prealabil în acest scop.

  Sprijinul naţiunii gazdă. Asistenţa militară şi civilă acordată, în timp de pace, în situaţii de criză şi la război, de către o naţiune gazdă NATO şi/sau altor forţe şi structuri NATO care sunt situate pe, acţionează pe/de pe sau se găsesc în tranzit pe teritoriul acesteia. Înţelegerile încheiate între autorităţile corespunzătoare ale naţiunii gazdă şi naţiunile trimiţătoare şi/sau NATO formează bazele acestei asistenţe.

  Sprijinul serviciilor logistice ale celei de-a treia părţi. Utilizarea contractelor comerciale pentru executarea unor servicii de sprijin logistic.

  Structura de control al mişcării. O organizaţie sau o structură care răspunde de planificarea, direcţionarea, programarea şi controlul executării deplasărilor de personal, echipamente, tehnică şi materiale militare pe căile de comunicaţie. Această structură este cunoscută

  sub titulatura de „centrul de control al mişcării”.

  Transport. Ansamblul activităţilor prin care, cu ajutorul mijloacelor de transport şi al echipamentelor necesare pentru manipulare, se realizează deplasarea forţelor, echipamentelor, personalului şi stocurilor de materiale.

  Unitate de încărcătură paletizată. O cantitate de materiale din cadrul oricărui tip de articol, ambalată sau neambalată, aranjată într-un mod specific, legată sau fixată pe o paletă, astfel încât tot acest ansamblu să fie manipulat ca o singură unitate.

  Utilizare în comun. Utilizarea, gratuită sau în cadrul unor înţelegeri prealabile de rambursare dintre furnizor şi NATO, a resurselor identificate şi puse la dispoziţia NATO de către naţiuni.

  Utilizare în cooperare. Utilizarea de către alte naţiuni a resurselor identificate şi puse la dispoziţie de către naţiuni pentru utilizare. Compensarea şi/sau rambursarea va face obiectul unei înţelegeri între părţile implicate, dacă această compensare şi/sau rambursare este cerută.

  - MODEL - DELEGAŢIE DE SERVICIU

  ANEXA nr. 2

  la instrucţiuni

  ROMÂNIA NECLASIFICAT

  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic UNITATEA MILITARĂ 0  

      septembrie 2012 Nr.    

  DELEGAŢIE DE SERVICIU

  (pentru transportul pe calea ferată)

  Deleg prin prezenta pe domnul                din U.M.         , pentru

  (gradul, numele şi prenumele)

  a executa în staţia de cale ferată                       controlul subunităţii de pază şi intervenţie ce asigură protecţia indicativului militar de transport pe calea ferată nr.     .

  Delegaţia este valabilă cu legitimaţia militară nr.        şi carte de identitate seria    nr.

          din     

  Misiunea începe la data de          şi se termină la data de         . COMANDANTUL(ŞEFUL) UNITĂŢII MILITARE       

  image

  image

  Se autorizează domnul            din

  U.M.  , să se deplaseze în incinta staţiei de cale ferată

                    pentru executarea controlului subunităţii de pază şi intervenţie ce asigură protecţia indicativului militar de transport pe calea ferată nr.     .

  ŞEFUL STAŢIE DE CALE FERATĂ        

  ROMÂNIA NECLASIFICAT

  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic UNITATEA MILITARĂ 0  

      septembrie 2012 Nr.    

  DELEGAŢIE DE SERVICIU

  (pentru transportul rutier)

  Deleg prin prezenta pe domnul                din U.M.         , pentru

  (gradul, numele şi prenumele)

  a executa controlul subunităţii de pază şi intervenţie ce asigură protecţia indicativului militar de transport auto nr.     .

  Delegaţia este valabilă cu legitimaţia militară nr.        şi carte de identitate seria    nr.

          din     

  Misiunea începe la data de          şi se termină la data de         .

  COMANDANTUL(ŞEFUL) UNITĂŢII MILITARE       

  image

  image

  SCHEMA OPERAŢIUNILOR DE MIŞCARE ŞI TRANSPORT EXECUTATE DE CĂTRE MARILE UNITĂŢI ŞI UNITĂŢILE MILITARE

  OperaJiuni M T pe teritoriul naJional OperaJiuni M T în teatrul/zona de operaJii

  ANEXA nr. 3

  124

  la instrucţiuni

  rutier

  HB

  rutier

  Staţie c.f. de încărcare (îmbarcare)

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  rutier

  SPOE

  APOE

  Staţie c.f.

  feroviar

  rutier

  fluvial

  aerian

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  feroviar

  Staţie c.f. de descărcare (debarcare)

  rutier

  SPOD

  APOD

  Staţie c.f.

  rutier

  FD

  rutier

  rutier

  Loc. init.

  rutier

  Staţie c.f. de încărcare (îmbarcare)

  rutier

  SPOE

  APOE

  feroviar

  rutier

  fluvial

  aerian

  Staţie c.f. de descărcare (debarcare)

  rutier

  SPOD

  APOD

  rutier

  Loc. finală

  rutier

  rutier

  de încărcare (îmbarcare)

  de descărcare (debarcare)

  OperaJiuni M T în afara teritoriului naJional

  rutier

  Staţie c.f. de încărcare

  feroviar

  Staţie c.f. de descărcare

  HB

  rutier

  SPOE

  rutier

  fluvial

  SPOD

  rutier

  APOE

  SPOE

  aerian maritim

  APOD

  SPOD

  rutier

  (îmbarcare)

  rutier

  SPOE

  rutier

  fluvial

  (debarcare)

  rutier

  SPOD

  rutier

  FD

  Operaţiuni de mişcare şi transport executate pe teritoriul naţional

  Recepţie, Staţionare şi Continuarea Deplasării (RSOM)

  Operaţiuni de mişcare şi transport

  executate în afara teritoriului naţional (transport strategic)

  - MODEL -

  PLANUL DE MIŞCARE AL UNITĂŢII

  ANEXA nr. 4

  la instrucţiuni

  R O M Â N I A Nivelul de clasificare/termen de clasificare MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar nr.  _

  Marea unitate/unitatea în cauză

  Nr.      din        .

  - Localitatea de reşedinţă –

  A P R O B

  COMANDANTUL (ŞEFUL) UNITĂŢII MILITARE …

  (Grad, nume prenume)

                      .

  (semnătura şi ştampila)

  PLAN DE MIŞCARE

  pentru (dislocare, redislocare, mobilizare etc.) marii unităţi/unităţii (în cauză) la (denumirea operaţiei, misiunii, exerciţiului etc.)

  1. I. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:

   Se înscriu documentele care constituie baza legală pentru elaborarea planului de mişcare, respectiv doctrine, regulamente, ordine, dispoziţii, standarde, planuri de operaţii etc.

  2. II. ZONA DE TIMP UTILIZATĂ PENTRU ÎNTREGUL PLAN:

   Se înscrie zona de timp utilizată pentru executarea planului de mişcare - locală, UTC etc.

  3. III. HĂRŢI:

   Se înscriu tipurile de hărţi utilizate pentru executarea planului de mişcare.

  4. IV. ORGANIZAREA MARII UNITĂŢI/UNITĂŢII PENTRU MISIUNE:

   Comandamentul marii unităţi/unităţii (brigadă, batalion/regiment etc.)       . Batalionul (Compania)      . ………

  5. V. ALTE MENŢIUNI:

   Se înscriu alte menţiuni şi/sau date importante, privind elaborarea sau executarea planului de mişcare, un exemplu în acest sens fiind – „planul de mişcare este elaborat în format ADAMS, planul       (codul planului), conform Comunicatului de Cerinţe (Statement of Requirement - SOR)      (codul SOR) etc.”.

  6. VI. SITUAŢIA GENERALĂ:

   În situaţia generală se înscriu concluziile privind condiţiile estimate la momentul punerii în aplicare a planului de mişcare şi, în principiu, va cuprinde următoarele aspecte:

   1. a) Primiri sau Detaşări:

    Se înscriu unităţile/subunităţile/formaţiunile care în momentul punerii în aplicare a planului de mişcare, sunt primite, în vederea asigurării deplasării, sau detaşate/predate altor unităţi. În cazul în care nu există astfel de situaţii se înscrie menţiunea „nu există”.

   2. b) Prezumţii:

    Se înscriu condiţiile estimate pentru momentul când se pune în aplicare planul de mişcare.

    Prezumţiile vor fi definite clar şi se vor referi la:

    1. (1) Starea de operativitate a mijloacelor de transport, echipamentelor, tehnicii şi materialelor ce se transportă.

    2. (2) Nivelul de pregătire şi antrenare al personalului pentru mişcare şi transport.

    3. (3) Evaluări privind eventuale modificări, necesare să fie făcute la statul de organizare şi înzestrare, respectiv modificări privind personalul, echipamentele, tehnica şi materialele, la care se renunţă sau este necesar să fie suplimentate, în funcţie de specificul misiunii primite.

    4. (4) Echipamentele şi tehnica militară care se află la reparaţii.

  7. VII. MISIUNEA:

   Se formulează pe scurt, ceea ce se urmăreşte să se realizeze şi căile de acţiune identificate în acest scop. În formularea misiunii se vor identifica următoarele elemente:

   1. a) unitatea în cauză.

   2. b) locaţiile/punctele de origine şi destinaţie.

   3. c) datele şi timpii de începere şi finalizare a mişcării.

   4. d) procedeele de executare a mişcării, respectiv concepţia generală privind utilizarea modurilor de transport rutier, feroviar, aerian şi maritim avute la dispoziţie.

   5. e) scopul/motivul pentru care se execută mişcarea - operaţie, exerciţiu, etc..

  8. VIII. EXECUTAREA:

   În cadrul acestui punct se prezintă detaliat sarcinile specifice privind:

   1. a) Concepţia mişcării:

    În concepţia executării mişcării, începând din punctul de origine până la destinaţie, se abordează următoarele aspecte:

    1. (1) Ordine privind executarea planului de mişcare/mişcării:

     În funcţie de conţinut, se înscriu, în cuprinsul planului şi/sau într-o anexă la acesta (anexa nr. 1) modelul mesajului şi modalităţile de primire a ordinului pentru punerea în aplicare a planului de mişcare, precum şi formatul ordinelor de mişcare şi modul de transmitere a acestora către unităţile, subunităţile şi formaţiunile din subordine.

    2. (2) Personal, echipamente, tehnică şi materiale ce se transportă:

     În cadrul planului se înscriu date şi informaţii generale privind personalul, echipamentele, tehnica şi materialele ce se transportă, iar în anexă (anexa nr. 2) se întocmesc liste separate, care se pot utiliza în diferitele faze ale executării planului de mişcare.

     În vederea verificării, actualizării şi modificării rapide, precum şi pentru o utilizare eficientă, listele se elaborează şi se stochează pe suporţi electronici, în formatul cerut prin actele normative specifice şi/sau instrucţiunile emise de operatorii de transport.

    3. (3) Organizarea marii unităţi/unităţii pentru executarea mişcării:

     În funcţie de conţinut, se înscriu, în cuprinsul planului şi/sau într-o anexă la acesta (anexa nr. 3) precizări privind componentele de transport stabilite în cadrul planului de mişcare, respectiv echipa de recunoaştere (dacă este cazul), detaşamentul precursor, componenta principală (personal/pasageri şi materiale/cargo) şi componenta finală.

    4. (4) Pachetizarea, paletizarea, containerizarea şi manipularea mecanizată a materialelor:

     Menţiuni privind situaţia pachetizării, paletizării şi containerizării materialelor ce se transportă pot fi făcute în anexa nr. 2 la planul de mişcare, în anexa elaborată special în acest scop (anexa nr. 4) specificându-se numai situaţia centralizatoare a acestora, pe componente de transport, precum şi situaţia şi modalităţile de utilizare a mijloacelor de manipulare mecanizată a paletelor şi containerelor avute la dispoziţie.

     În principiu, cele două anexe reliefează următoarele:

      1. 4.1. Mijloace de pachetizare:

       1. 4.1.1. Categorii şi tipuri de pachete/saci/cutii/lăzi existente la unităţile, subunităţile şi formaţiunile din compunere şi din subordine, în afară de cele existente asupra personalului (echipamente, complete, armament şi muniţie, bagaje personale) şi greutatea maximă a acestora.

       2. 4.1.2. categoria, tipurile şi cantităţile de mijloace necesare pentru manipulare (dacă acestea sunt paletizate sau containerizate nu se completează);

      2. 4.2. Mijloace de paletizare:

       1. 4.2.1. Categoria, tipurile şi cantităţile de palete existente la unităţile, subunităţile şi formaţiunile din compunere şi din subordine şi greutatea maximă a acestora;

       2. 4.2.2. Categoria, tipurile şi cantităţile de mijloace de manipulare;

       3. 4.2.3. Categoria, tipurile şi cantităţile de mijloace de transport necesare (numai pentru materialele care nu sunt transportate pe mijloacele de transport din înzestrare, necesită să fie asigurate din alte surse şi există cereri înaintate în acest sens).

      3. 4.3. Mijloace de containerizare:

       1. 4.3.1. Categoria, tipurile şi cantităţile de containere existente la unităţile, subunităţile şi formaţiunile din compunere şi din subordine şi greutatea maximă a acestora;

       2. 4.3.2. Categoria, tipurile şi cantităţile de mijloace de manipulare;

       3. 4.3.3. Categoria, tipurile şi cantităţile de mijloace de transport necesare (numai pentru containerele care nu sunt transportate cu mijloacele de transport din înzestrare, necesită să fie asigurate şi există cereri înaintate în acest sens).

    5. (5) Organizarea mişcării şi transporturilor:

     În conţinutul planului sau în anexe la acesta se fac precizări privind modurile de transport utilizate în cadrul planului de mişcare, astfel:

      1. 5.1. Organizarea mişcărilor şi transporturilor rutiere:

       Pentru executarea deplasării pe căile de comunicaţie rutiere, în funcţie de conţinut, se înscriu, în cuprinsul planului şi/sau într-o anexă la acesta (anexa nr. 5) date şi informaţii privind:

       1. 5.1.1. Locaţiile geografice (punctele de îmbarcare/debarcare) de origine şi finale, precum, rutele (itinerariile) de deplasare alocate şi distanţele (km) între acestea;

       2. 5.1.2. Organizarea marii unităţi/unităţii militare pe coloane de transport/marş;

          1. 5.1.2. Categoriile, tipurile şi cantităţile de mijloace de transport rutiere necesare şi modul de asigurare a acestora (din înzestrare, sprijin prin asigurare din alte surse);

          2. 5.1.3. Controlul mişcării (programare, îndrumare, controlul traficului, urmărirea executării, structuri de control al mişcării cu care se cooperează);

          3. 5.1.4. Documentele de conducere şi execuţie, respectiv:

        1. a) model de ordine de mişcare pe căile de comunicaţie rutiere;

        2. b) cereri pentru aprobarea executării şi sprijin cu mijloace de transport;

        3. c) cereri pentru aprobarea transporturilor speciale (echipamentele/vehiculele cu tonaj şi gabarit depăşit şi/sau pentru transportul materialelor periculoase);

        4. d) planuri de încărcare (îmbarcare)/descărcare (debarcare);

        5. e) planul/programul de executare a mişcărilor şi transporturilor rutiere;

        6. f) planuri de pază şi apărare, apărare împotriva incendiilor, intervenţie şi pentru situaţii neprevăzute pe timpul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere;

        7. g) documente pentru efectuarea schimbului de date şi informaţii;

        8. h) documente legale pentru autovehicule şi conducătorii acestora;

        9. i) documente pentru efectuarea operaţiunilor vamale şi de trecere a frontierelor de stat, specifice acestui mod de transport;

        10. j) liste de autoverificare a executării activităţilor (şef coloană, şef şi conducător de autovehicul);

        11. k) liste cu conţinutul sumar al problemelor prezentate la instruirea personalului care se transportă cu mijloace de transport rutiere (şoferi, pasageri etc.);

        12. l) hărţi, schiţe, planuri etc.

      2. 5.2. Organizarea mişcărilor şi transporturilor feroviare:

       Pentru executarea deplasării pe căile de comunicaţie feroviare, în funcţie de conţinut, se înscriu, în cuprinsul planului şi/sau într-o anexă la acesta (Anexa nr. 6) date şi informaţii privind:

       1. 5.2.1. staţiile de cale ferată de încărcare (îmbarcare)/descărcare (debarcare), rutele de transport alocate şi distanţele (km) între acestea;

       2. 5.2.2. categoriile, tipurile şi cantităţile de mijloace de transport feroviare (material rulant) necesare (vagoane/trenuri);

       3. 5.2.3. organizarea marii unităţi/unităţii militare pe eşaloane de transport;

       4. 5.2.4. instalaţiile şi mijloacele necesare pentru încărcare (îmbarcare), descărcare (debarcare) sau transbordare;

       5. 5.2.5. controlul mişcării (programare, îndrumare, urmărirea execuţiei, structuri de control al mişcării cu care se cooperează);

       6. 5.2.6. documente de conducere şi execuţie:

        1. a) cereri pentru obţinerea aprobării executării şi pentru sprijin cu mijloace de transport feroviare;

        2. b) planuri de îmbarcare, debarcare sau transbordare;

        3. c) planul/programul de executare a mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie feroviare;

        4. d) planuri de pază şi apărare, apărare împotriva incendiilor, intervenţie şi pentru situaţii neprevăzute pe timpul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie feroviare;

        5. e) SOP-uri pentru personalul care are responsabilităţi specifice;

        6. f) documente de transport (scrisori de trăsură, contracte etc.);

        7. g) documente pentru efectuarea schimbului de date şi informaţii;

        8. h) documente pentru efectuarea operaţiunilor vamale şi de trecere a frontierelor de stat, specifice acestui mod de transport;

        9. i) documentare tehnice, cerinţe şi proceduri privind încărcarea mijloacelor de transport feroviare, respectiv configurarea încărcăturilor, carburanţi, asigurarea încărcăturilor secundare, legarea/ancorarea încărcăturilor, marcarea (UIC), truse de prim ajutor, marcarea încărcăturilor de materiale periculoase şi a vehiculelor care conţin aceste materiale.

        10. j) hărţi, schiţe, planuri etc.

      3. 5.3. Organizarea mişcărilor şi transporturilor aeriene:

       Pentru executarea deplasării pe căile de comunicaţie aeriene, în funcţie de conţinut, se înscriu, în cuprinsul planului şi/sau într-o anexă la acesta (anexa nr. 7) date şi informaţii privind:

       1. 5.3.1. aeroporturile de îmbarcare/debarcare, intermediare (transbordare, realimentare etc.) şi distanţele (km) între acestea;

       2. 5.3.2. categoriile, tipurile şi cantităţile de aeronave (militare şi/sau civile) necesare şi modul de asigurare al acestora (din alte surse, militare şi/sau comerciale), precum şi cantităţile de palete 463 L , materiale de fixare şi ancorare;

       3. 5.3.3. controlul mişcării (programare, îndrumare, urmărirea executării, structurile de control al mişcării cu care se cooperează);

       4. 5.3.4. documente de conducere şi executare:

        1. a) model de ordine de mişcare pe căile de comunicaţie aeriene;

        2. b) cereri pentru obţinerea aprobării executării şi pentru sprijin cu mijloace de transport

         aerian;

        3. c) documentaţii privind completarea formularelor specifice pentru transport, respectiv

         formulare cargo manifest pentru aeronave tipul C5, C141, KC10, C17 şi formularul de plan de utilizare al unei aeronave. În cadrul acestor documentaţii se evidenţiază personalul, tipurile şi cantităţile de echipamente şi materiale dislocate cu mijloace de transport aerian, precum şi echipamentele cu gabarit şi cu tonaj depăşit stabilite pentru dislocare cu acestea.

        4. d) planuri de îmbarcare/debarcare în care sunt reliefate procedurile de încărcare/descărcare, SOP-urile pentru comandantul aeronavei şi echipa de încărcare/descărcare;

        5. e) planul/programul de executare a mişcării şi transporturilor aeriene;

        6. f) documente pentru efectuarea schimbului de date şi informaţii;

        7. g) documente pentru efectuarea operaţiunilor vamale şi de trecere a frontierelor de stat, specifice acestui mod de transport.

      4. 5.4. Organizarea mişcărilor şi transporturilor maritime:

       Pentru executarea deplasării pe căile de comunicaţie maritime, în funcţie de conţinut, se înscriu, în cuprinsul planului şi/sau într-o anexă la acesta (anexa nr. 8) date şi informaţii privind:

       1. 5.4.1. porturile de îmbarcare/debarcare, intermediare (transbordare - „hub and spoke”, realimentare etc.) şi distanţele (km/mile marine) între acestea;

       2. 5.4.2. categoriile, tipurile şi cantităţile de nave (militare şi/sau civile) necesare şi modul de asigurare a acestora (militare şi comerciale);

       3. 5.4.3. controlul mişcării (programare, îndrumare, urmărirea executării, structuri de control al mişcării cu care se cooperează);

       4. 5.4.4. documente de conducere şi executare:

       5. 5.4.5. model de ordine de mişcare pe căile de comunicaţie maritime;

       6. 5.4.6. cereri pentru obţinerea aprobării executării şi pentru sprijin cu mijloace de transport maritim;

       7. 5.4.7. planuri de îmbarcare/debarcare;

       8. 5.4.8. planul/programul de executare a mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie maritime;

       9. 5.4.9. documente pentru efectuarea schimbului de date şi informaţii;

       10. 5.4.10. documente pentru efectuarea operaţiunilor vamale şi de trecere a frontierelor de stat, specifice acestui mod de transport.

      5. 5.5. Organizarea mişcărilor şi transporturilor pe căile navigabile interioare:

       Pentru executarea deplasării pe căile navigabile interioare, în funcţie de conţinut, se înscriu, în cuprinsul planului şi/sau într-o anexă la acesta (anexa nr. 9) date şi informaţii similare cu cele înscrise în cuprinsul punctului 5.4.

      6. 5.6. Organizarea mişcărilor şi transporturilor multimodale:

     În funcţie de situaţie, se fac precizări privind aspectele intermodale (transportul paletizat şi containerizat, din punctul de origine până la destinaţie, cu mijloace de transport specifice) ale transporturilor specificate în cadrul punctelor 5.1-5.5.

    6. (6) Sprijinul asigurat de către eşaloanele superioare şi structurile de mişcare şi transport implicate:

     Se înscrie sprijinul asigurat de către alte unităţi pentru deplasare şi modalităţile de asigurare a acestuia, conform:

      1. 6.1. cererilor de sprijin (pregătire, forţe şi mijloace de transport) înaintate;

      2. 6.2. asigurării controlului mişcării de către structurile specializate în acest scop;

      3. 6.3. diagramei de relaţii, stabilită pentru executarea planului de mişcare.

    7. (7) Sarcinile şi responsabilităţile ofiţerului/subofiţerului responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a unităţii – OMTU:

     Se înscriu sarcinile şi responsabilităţile principale ale OMTU pentru executarea planului de mişcare.

    8. (8) Activităţi executate în SPOE/APOE (recepţie, încărcare, formalităţi):

    Se înscriu activităţi sau se face referire la planurile de încărcare (îmbarcare)/ descărcare (debarcare), elaborate pentru fiecare mod de transport utilizat (anexe la planul de mişcare).

   2. b) Sarcinile unităţilor şi celorlalte elemente subordonate:

    Se înscriu sarcinile şi responsabilităţile personalului şi structurilor din subordine, implicat în executarea planului de mişcare, respectiv pentru:

    1. (1) instruire şi antrenare;

    2. (2) echipele de încărcare/descărcare, şefii de coloane şi de autovehicule, precum şi pentru întregul personal ce se transportă;

    3. (3) echipele de intervenţie şi de reparaţii privind asigurarea întreţinerii şi reparării echipamentelor şi mijloacelor pe timpul transportului;

    4. (4) aprovizionarea cu alimente, materiale, carburanţi, asigurarea hranei, asigurarea securităţii în terminalele de transport şi pe timpul deplasării, etc.;

    5. (5) rapoarte.

   3. c) Comandă şi control:

    Se înscriu modalităţile de asigurare a comenzii şi controlului activităţilor din plan, asigurate de comandamentele eşaloanelor superioare, structurile din teatru, structurile naţionale de control al mişcării şi de operatorii de transport.

  9. IX. SPRIJINUL:

   În cadrul acestui punct se înscriu modalităţile de asigurare a sprijinului pentru deplasarea unităţii. În funcţie de situaţie, detaliile privind sprijinul asigurat pot fi înscrise şi într-o anexă.

   În cadrul serviciilor de sprijin se au în vedere:

   1. a) Aprovizionarea:

    În funcţie de conţinut, se înscriu, în cuprinsul planului şi/sau într-o anexă la acesta (Anexa nr. 10) materialele, din toate clasele de aprovizionare, necesare pentru executarea planului de mişcare, evidenţiindu-se cele pentru detaşamentul precursor, componenta principală şi pentru completarea forţelor participante la executarea planului de mişcare.

   2. b) Mentenanţa:

    În funcţie de conţinut, în cuprinsul planului şi/sau într-o anexă la acesta (Anexa nr. 11) se

    înscriu:

    1. (1) cerinţele de sprijin pentru mentenanţă înainte de executarea deplasării (pregătirea şi întreţinerea tehnicii, echipamentelor, containerelor etc.);

    2. (2) cerinţele pentru direcţionarea sprijinului pe timpul executării planului de mişcare (pe timpul deplasării pe căile de comunicaţie rutiere, în terminale etc.);

   3. c) Contracte/Achiziţii:

    Se înscriu serviciile necesare, contractate şi/sau care urmează să fie contractate pentru executarea planului de mişcare.

   4. d) Proceduri de asigurare şi evacuare medicală:

    Se înscriu procedurile stabilite pentru asigurarea serviciilor medicale şi evacuarea răniţilor, bolnavilor şi morţilor pe timpul executării planului de mişcare.

   5. e) Personal:

    Se înscriu date referitoare la ţinuta personalului, bagajele şi instruirea acestora pentru deplasare.

  10. X. COMENZI ŞI SEMNALE:

   În cadrul acestui capitol se înscriu prevederi referitoare la comenzile şi semnalele utilizate pe timpul executării planului de mişcare.

  11. XI. ANEXE:

   Anexa nr. 1 – Organizarea primirii/transmiterii şi aplicării ordinului/indicativului de punere în aplicare a planului de mişcare şi modelul conţinutul acestuia;

   Anexa nr. 2 – Situaţii/liste cu personalul, echipamentele, tehnica şi materialele ce se transportă;

   Anexa nr. 3 – Organizarea marii unităţi/unităţii militare pentru executarea mişcării/deplasării;

   Anexa nr. 4 – Situaţia mijloacelor de pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare mecanizată a materialelor utilizate pentru executarea mişcării/deplasării;

   Anexa nr. 5 – Organizarea mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere; Anexa nr. 6 – Organizarea mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie feroviare; Anexa nr. 7 – Organizarea mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie aeriene; Anexa nr. 8 - Organizarea mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie maritime; Anexa nr. 9 - Organizarea mişcărilor şi transporturilor pe căile navigabile interioare;

   Anexa nr. 10 – Lista cu materialele necesare pentru executarea planului de mişcare (toate clasele de aprovizionare);

   Anexa nr. 11 – Cerinţe, organizarea şi asigurarea mentenanţei echipamentelor, tehnicii şi mijloacelor de transport pe timpul executării planului de mişcare;

   Anexa nr. 12 – Contracte pentru produse şi servicii utilizate pentru executarea planului de mişcare (încheiate, în derulare şi în proiect);

   Anexa nr. 13 – Planuri de încărcare (îmbarcare)/descărcare (debarcare) a personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor;

   Anexa nr. 14 – Planuri de asigurare a securităţii, siguranţei, pazei şi apărării activităţilor din cuprinsul planului de mişcare, care cuprind referiri privind:

   1. a) operaţiuni de asigurare a securităţii pentru transportul rutier;

   2. b) operaţiuni de asigurare a securităţii pentru transportul feroviar;

   3. c) operaţiuni de asigurare a securităţii pentru transportul aerian;

   4. d) prevenirea accidentelor/rănirilor şi îmbolnăvirilor;

   5. e) siguranţa muniţiilor şi explozivilor/POL;

   6. f) prevenirea otrăvirii cu monoxid de carbon;

   7. g) responsabilităţi ale personalului.

    Anexa nr. 15 – Lista punctelor de contact;

    Anexa nr. 16 - Lista cu avizele, recomandările şi semnăturile şefilor structurilor implicate în elaborarea şi actualizarea planului de mişcare;

    Anexa nr. 17 - Lista cu termenele stabilite pentru actualizare, datele efectuării actualizării şi actele normative, ordinele, dispoziţiile şi alte documente care constituie baza legală a modificărilor efectuate.

    135

    PRINCIPALELE CARACTERISTICI ŞI LIMITĂRI ALE MODURILOR DE TRANSPORT

    ANEXA nr. 5

    la instrucţiuni

    Modul de

    transport

    Utilizarea cea mai frecventă

    Caracteristici

    Limitări

    Transportul samarizat

    Se utilizează în situaţiile când nu se poate nici un alt mod de

    transport.

    Se execută cu:

    Se utilizează pentru cantităţi mici de materiale şi distanţe scurte.

    Transportul prin conducte

    Principalul mod de transport pentru produsele lichide şi solide/suspensie într-un lichid.

    Transportul maritim

    Este principalul mod de transport strategic. Căile navigabile interioare sunt utilizate pentru transportul unor cantităţi mari de echipamente, tehnică şi

    materiale.

    Transportul feroviar

    Este principalul mod de transport terestru utilizat pentru transportul de cantităţi mari de echipamente, tehnică şi materiale pe distanţe mari.

    Transportul rutier

    Asigură realizarea unui sistem integrat de transport.

    Este principalul mod de

    - mişcările pot fi afectate de interferenţe şi

    obstacole datorate de condiţiile de vreme, teren sau de acţiunile inamicului;

    • - personal;

    • - animale de transport.

    • - se execută în toate condiţiile de vreme, timp şi anotimp;

    • - restricţii datorate în special terenului;

    • - economic pentru produsele lichide;

    • - necesită personal puţin pentru operare şi întreţinere.

    • - flexibilitate limitată datorată facilităţilor imobile;

    • - vulnerabil la sabotaje şi la acţiuni ale adversarului;

    • - necesită mijloace şi instalaţii mari şi grele (conducte, pompe etc.).

    • - se execută în toate condiţiile de vreme, timp şi anotimp;

    • - este cel mai economic mod de transport pentru distanţe mari;

    • - micşorează angajarea altor moduri de transport, permiţând utilizarea acestora în alte scopuri.

    • - este relativ încet ca execuţie;

    • - are o flexibilitate limitată impusă de infrastructurile adecvate;

    • - vulnerabil la acţiunile adversarului şi dificil de refăcut;

    • - căile navigabile interioare sunt afectate de secetă şi îngheţ.

    • - se execută în toate condiţiile de vreme, timp şi anotimp;

    • - este cel mai economic mod de transport terestru;

    • - cea mai bună soluţie pentru transportul cantităţilor mari de tehnică şi materiale;

    • - oferă mijloace, echipamente şi servicii variate.

    • - flexibilitate limitată datorată rutelor fixe;

    • - formalităţile pentru acest mod limitează mişcările în afara teritoriului naţional;

    • - are o capabilitate uneori limitată de disponibilitatea mijloacelor de tracţiune;

    • - infrastructură vulnerabilă la acţiunile inamicului.

    • - este cel mai flexibil mod de transport într-un teren care permite utilizarea acestuia;

    • - se execută în toate condiţiile de vreme, timp şi

    Modul de transport

    Utilizarea cea mai frecventă

    Caracteristici

    Limitări

    transport utilizat pentru operaţiunile de mişcare şi transport ale unităţilor şi operaţiunilor de sprijin

    logistic în teatrul de operaţii

    anotimp (terenul constituie un factor important);

    - pe distanţe mari nu este economic datorită capacităţii reduse de transport raportată la costurile de execuţie.

    Transportul aerian. (Elicoptere militare)

    Cel mai scump mod de transport, în special când se foloseşte pentru aprovizionare.

    Este modul de transport principal în situaţiile când celelalte moduri de transport sunt inutilizabile datorită restricţiilor fizice.

    Este utilizat pentru transportul materialelor prioritare şi de strictă necesitate.

    Transportul aerian. (Aeronave militare de transport)

    Este principalul mod de transport în situaţiile când celelate moduri de transport sunt inutilizabile datorită condiţiilor de teren şi atunci când este cea mai bună capabilitate de sprijin a operaţiilor planificate.

    • - asigură şi facilitează flexibilitatea altor moduri de transport;

    • - pe distanţe mici se poate executa cu o mare varietate de mijloace şi echipamente specifice.

    • - se execută pentru toate condiţiile de teren;

    • - pentru transportul încărcăturilor exterioare este eficient pe distanţe mai mici de 40 km;

    • - elicopterele pot ateriza pe suprafeţe improvizate;

    • - poate transporta pe distanţe scurte orice încărcătură din timp aranjată şi care se încadrează în limitele de dimensiuni şi greutate impuse de tipul de elicopter utilizat.

    • - are o capabilitate operaţională limitată datorită condiţiilor de vreme;

    • - restricţii de zbor în condiţii de ninsoare şi pe timp de furtună;

    • - nivelele de îngheţ la suprafaţa terenului pot limita utilizarea;

    • - este limitat de greutatea materialelor, limitele de greutate la cârlig sau dimensiunile uşii compartimentului cargo;

    • - disponibilitatea elicopterelor poate fi afectată de programul orar de zbor sau cerinţele de odihnă ale echipajului;

    • - pentru transportul unor încărcături este nevoie de mijloace de manipulare adecvate.

    • - este cel mai rapid mod de transport, cel mai flexibil în ceea ce priveşte condiţiile de teren şi uneori favorabil din punct de vedere economic;

    • - printre facilităţile oferite sunt şi paraşutările de încărcături grele, sistemele de livrare a containerelor, sistemele de paraşutare la altitudine mică şi de extracţie, sistemele de livrare aeriană în condiţii meteo nefavorabile, sistemele de livrare aeriană a carburanţilor.

    • - necesită infrastructuri (aeroporturi) adecvate;

    • - pentru încărcături de dimensiuni şi greutăţi mari este limitat de tipul şi numărul mijloacelor existente;

    • - este limitat de condiţiile meteo.

    136

    ANEXA nr. 6

    la instrucţiuni

    ORDINUL NATO DE DEPLASARE

    1. 1. Ordinul NATO de deplasare NATO Travel Order se utilizează în conformitate cu prevederile capitolului 2 din „STANAG 2456 M T, Documente de mişcare şi transport şi glosarul termenilor şi definiţiilor-AMovP-3” şi este aplicat, în totalitate, de către statele membre, conform propunerilor de acceptare şi implementare.

    2. 2. Ordinul NATO de Deplasare se foloseşte pentru deplasarea individuală sau în grup a personalului militar, a bagajelor personale şi a armamentului individual, precum şi pentru transportul documentelor oficiale aflate asupra acestuia.

    3. 3. În situaţiile când se emite un ordin de deplasare pentru un grup de 20 de persoane sau mai mult, este necesar să se execute, în prealabil, formalităţi detaliate privind deplasarea, recepţia, staţionarea şi/sau continuarea deplasării.

    4. 4. Emiterea, evidenţa şi utilizarea acestuia de către personalul Ministerului Apărării Naţionale vor fi reglementate prin precizări ale comandantului CLI, elaborate de Centrul de Coordonare a Mişcării.

    5. 5. În situaţiile când este necesară deplasarea frecventă, Ordinul NATO de Deplasare se emite individual pentru o perioadă, care să nu depăşească 1 (unu) an de la data emiterii.

    6. 6. Documentele oficiale aflate asupra posesorului Ordinului NATO de Deplasare şi care sunt înscrise în acesta, nu vor fi supuse controlului organelor vamale.

    7. 7. Personalul militar, posesor al unui Ordin NATO de Deplasare, este exceptat de la reglementările naţiunii primitoare privind înregistrarea şi controlul străinilor, dar nu are drepturi legale privind asigurarea rezidenţei sau domiciliului permanent pe teritoriul naţiunii primitoare.

    8. 8. Ordinul NATO de Deplasare se tipăreşte în limbile română, engleză şi franceză şi se completează în limba română. Instrucţiunile ce se înscriu pe spatele formularului se redactează în limbile română, engleză şi franceză.

    9. 9. Tabelul cu personalul grupului care se deplasează cu un singur ordin NATO de deplasare se tipăreşte în acelaşi format ca ordinul, se ştampilează şi se anexează la acesta.

    10. 10. Ordinul NATO de Deplasare este tipărit cu cerneală neagră pe hârtie albă şi va avea, pe cât posibil, dimensiunea 30 cm (8) x 20 cm (12).

    11. 11. Modelul naţional al formulalului Ordin NATO de Deplasare este prezentat alăturat.

  - MODEL –

  CLASIFICAREA FORMULARULUI: NATO UNCLASSIFIED

  GRADING OF FORM: NATO UNCLASSIFIED CLASSEMENT DE SECURITE DU FORMULAIRE: OTAN NON CLASSIFIE

  ORDIN DE DEPLASARE NATO / NATO TRAVEL ORDER/ORDRE DE MISSION OTAN

  Ţara de origine ) Seria/nr. )

  Country of origin ) Serial Number )

  Pays de provenance) Numéro de série )

  1. 1. Purtătorul (şi grupul arătat sau cuprins în lista ataşată)

   The bearer (and group as shown hereon or on attached list)

   Le porteur (et personnel porté ci-dessus ou sur la liste jointe)

   Personalul / Nr. cărţii de identitate (dacă există) Gradul) Numele)

   Personal / Identity Card No. (If any) Rank ) Name )

   No Mle / de la carte d´identité Grade ) Nom ) (s´il y a lieu)

   image

  2. 2. Va călători din ) la ) via )

   Will travel from ) to ) via )

   Fera mouvement de ) à ) via )

   * şi se înapoiază )

   and return ) et retour )

   * Data plecării ) * Data estimată a înapoierii )

   Date of Departure) Expected date of return )

   Date du départ ) Date probable de retour )

   * Perioada de valabilitate/De la: La:

   Period of Validity From: To:

   Dureé de validité De : A :

   image

  3. 3. Autoritatea care a ordonat deplasarea )

   Authority for travel )

   Autorité qui a établi l`ordre )

   image

  4. 4. Autorizare posesie de armament (este / nu este autorizat) ) Authority (is) (is not) granted to possess and carry arms ) Autorisation de porte d`armes (accordé) (non accordé) )

   image

  5. 5. Persoana din paragraful 1 este autorizată* ) The person named in paragraph 1 is authorised * ) Le personne indiqueé au paragraphe 1 est autoriseé )

   (să transporte) (numărul sigiliului plicurilor)

   (to carry) (sealed despatches numbered)

   (à porter) (plis scellès numérotés)

   (Aceste plicuri conţin numai documente oficiale) (These despatches contain only official documents) (Ces plis ne contiennent que de documents officiels)

   image

   image

  6. 6. Certific că această persoană /grup * este * membru al unei Forţe, aşa cum este prevăzut în Statutul Forţelor NATO şi că acesta este autorizat să se deplaseze conform prevederilor acestei înţelegeri.

  I hereby certify that this individual/group * is/are * member(s) of a Force as defined in the NATO Status of Forces Agreement, and that this is an authorised move under the terms of this agreement.

  Je soussigné certifie que le personnel visé appartient à une armée telle que définie dans l`Accord OTAN sur le statut des Forces armées et que ce déplacement et officiel selon les termes de ce Accord.

  (Ofiţerul care autorizează deplasarea)

  (data eliberării)

  (Officer authorizing the movement) (and date of issue)

  (Officier autorisant le mouvement) (et date de l`autorisation)

  * Se şterge dacă nu este aplicabil/Delete if not applicable/Rayer la mention inutile

  CONTRAPAGINA ORDINULUI DE DEPLASARE NATO

  REVERSE SIDE OF NATO TRAVEL ORDER

  VERSO DE L´ORDRE DE MISSION

  INSTRUCŢIUNI CARE POT FI PUSE PE SPATELE FORMULARULUI

  SUGGESTED INSTRUCTIONS WHICH MAY BE PUT ON BACK OF FORM PROPOSITIONS D´INSTRUCTIONS POUVANT FIGURER AU DOS DU FORMULAIRE

  1. 1. Acest ordin de deplasare se foloseşte pentru deplasări individuale sau colective. Când se foloseşte pentru grupuri mai mari de 20 de persoane este necesar să se facă înţelegeri detaliate pentru deplasare, recepţie, staţionare etc.

  2. 2. Acest ordin de deplasare se prezintă la solicitarea autorităţilor militare şi/sau civile.

  1. 1. This travel order is to be used for both individual and collective movement. When the Travel Order is issued to parties of 20 or over, detailed arrangements are to be made as necessary for movement, reception, staging, etc...

  1. 1. Cet ordre de mission peut être utilisé à la fois pour les individuels ou collectifs. Toutefois, lorsqu`il sera utilisé pour de détachements égaux ou supérieurs à 20 hommes, des mesures détail devront être prises si nécessaire par tous les organismes chargés de leur transport, de leur reception et de leur séjour, etc.

  2. 2. This Travel Order is to be produced to civil and military Autorités.

   1. 2. Cet Ordre de mission devra être présenté sur demande des civiles et militaires.

   2. 3. Nu se foloseşte pentru personalul civil. 3. It is not to be used for civilian personnel.

  3. 3. Cet Ordre de mission ne sera pas utilisé pour les personnels civils.

   1. 4. Ţara din care se autorizează deplasarea şi ţara (ţările) prin care este autorizată această deplasare trebuie să fie înscrise la poziţia 2. Introducerea locaţiilor (ex. localităţi, oraşe) prin care se efectuează deplasarea este opţională.

   2. 5. Poziţia 3 se referă la Autoritatea Militară Naţională şi poate fi folosită dacă se cere.

   3. 6. Personalul trebuie să aibă asupra sa Documente de Identitate de Serviciu.

   4. 7. Poziţia 5 trebuie să fie eliminată dacă nu se aplică.

   5. 8. Dacă deplasarea este efectuată de mai mult de către o persoană, lista la care se referă poziţia 1 trebuie să conţină Persoanele / numărul cărţilor de identitate (dacă există) gradul, numele şi unitatea. Această listă poate fi realizată pe faţa, pe spatele ordinului de deplasare sau ca document separat.

   6. 9. Orice detalii suplimentare sau instrucţiuni emise de naţiuni ce doresc a fi incluse trebuie ataşate ca documente separate sau pe spatele formularului.

  4. 4. The country from which travel is authorised and the country (countries) to and through which travel is authorised must be included in panel 2. The inclusion of the location (i.e. town, city) from and to which travel is authorised is optional.

  1. 4. Au paragraphe 2, seule la mention des pays est obligatoire. L`indication de l`endroit exact (ville, lieu ...) est facultative.

  2. 5. Panel 3 refers to National Military Authority and may be used if required.

  1. 5. Le paragraphe 3 se réfère à une Autorité militaire nationale et peut être utilisé si besoin est.

  2. 6. Personnel are to be in possession of Service Identity Documents.

  1. 6. Chaque individu sera porteur d`une pièce d`identité militaire.

  2. 7. Panel 5 should be deleted if not applicable.

  1. 7. Le paragraphe 5 sera suprimé le cas échéant.

  2. 8. If more than one person is travelling, the list as referred to in panel 1 of the form should show Personal/Identity Card Number (if any), Rank, Name and Unit. This list may be shown on the face, on reverse, or on a separate document as appropriate.

  1. 8. S´il s´agit du déplacement de plusieurs individus, la liste indiquée au paragraphe 1 du formulaire devra comporter le numéro matricule ou de la carte d´identité, le grade, le nom et l´unité de chacun déux. Cette list poura figurer soit sur le recto ou le verso de l`Ordre de mission, soit sur un document distinct, selon le cas.

  2. 9. Any additional details or instructions which issuing nations wish to include should be attached on a separate paper, or on the reverse of the form.

  1. 9. Tous détails ou instructions supplémentaires que la nation d´origine désire inclure devront figurer soit au dos du formulaire, soit sur une feuille séparée.

   ANEXA nr. 7

   la instrucţiuni

   DECLARAŢIA VAMALĂ „FORMULAR NATO-302”

   1. 1. Declaraţia vamală Formular NATO-302/NATO-302 Form se utilizează în conformitate cu prevederile STANAG 2455 M T „Proceduri pentru trecerea frontierelor naţionale pentru mişcările de suprafaţă-AMovP-2” şi este aplicat, în totalitate, de către statele membre, conform propunerilor de acceptare şi implementare.

   2. 2. Formularul NATO-302 este declaraţia vamală prezentată organelor vamale de către marile unităţi şi unităţile militare, la trecerea frontierelor de stat, pentru echipamentele, tehnica şi bunurile materiale aflate asupra acestora.

   3. 3. Emiterea, evidenţa şi utilizarea acestuia de către personalul Ministerului Apărării Naţionale vor fi reglementate prin precizări ale comandantului CLI, elaborate de Centrul de Coordonare a Mişcării.

   4. 4. Importul şi exportul echipamentelor, tehnicii şi materialelor din înzestrarea marilor unităţi şi unităţilor militare şi componentelor civile destinate sprijinului logistic asociat acestora este supus legislaţiei vamale a naţiunilor gazdă, în conformitate cu prevederile Statutului Forţelor NATO.

   5. 5. Echipamentele, tehnica şi materialele din înzestrarea marilor unităţi şi unităţilor militare înscrise în declaraţiile vamale Formular NATO-302 sunt scutite de taxe vamale şi sunt supuse regimului vamal conform prevederilor din Statutul Forţelor NATO.

   6. 6. Pentru deplasarea pe căile de comunicaţie rutiere se întocmeşte un singur formular, în care vor fi înscrise echipamentele, vehiculele şi materialele din compunerea unei coloane, iar separat se va anexa o listă, ştampilată de către structura emitentă, cu numărul de înmatriculare al tuturor vehiculelor din acea coloană.

   7. 7. Pentru deplasarea pe căile de comunicaţie feroviare se întocmeşte un singur formular, în care vor fi înscrise echipamentele, vehiculele şi materialele transportate pe vagoanele (grupurile de vagoane) din compunerea unui tren, iar separat se va anexa o listă, ştampilată de către structura emitentă, cu numărul de înmatriculare al vagoanelor încărcate.

   8. 8. Pentru deplasarea pe căile de comunicaţie aeriene se poate întocmi un singur formular pentru încărcătura unei singure aeronave, dacă aceasta aparţine în totalitate structurii emitente.

   9. 9. Pentru deplasarea pe căile de comunicaţie navale se poate întocmi un singur formular pentru încărcătura unei singure nave, dacă aceasta aparţine în totalitate structurii emitente.

   10. 10. Modelul naţional al formularului Formular NATO-302 este prezentat alăturat.

  - MODEL -

  FORMULARUL NATO-302 (Declaraţie vamală)

  Declaraţie de import/export pentru bunurile proprietate ale/sau destinate unui Comandament Militar Internaţional

  Import/Export customs declaration for goods which are the property of/or destined to the property of an International Military Headquarters Declaration pour la douane relative a des marchandises appartenant ou destinees a un Quartier General Militaire International

  Exemplarul nr. ……… / …… Seria / nr.

  Copy No. ……… / …… Serial No.

  Copie No ……….. / …… Numero  

  image

  Mod de transport: Numărul de înregistrare al vehiculelor, barjelor, vaselor, vagoanelor etc.

  Mode of transport Registration number of vehicles, barges, ships, railway cars etc.

  Mode de transport Numero de l'enregistrement des vehicles, peniches, bateaux wagons de chemin de fer etc.

  Numele şi adresa transportatorului:

  Name and address of transporter

  Nom et adresse du transporteur                                

  image

  Referinţă cod fiscal: Acest document expiră începând cu:

  Reference No. This document will be invalid after (Data / Date / Date) Numero de reference   Ce document sera sans valeta apres le      

  image

  Numele şi adresa expeditorului:

  Name and address of consignor

  Nom et adresse de l'expediteur                                

  image

  Numele şi adresa destinatarului:

  Name and address of consignee

  Nom et adresse de destinaire                                 

  Itinerariul:

  Via route

  L'itineraire                                                        .

  Destinaţie:

  Destination

  Destination                                      

  image

  PARTEA PENTRU DESCRIEREA BUNURILOR / PART FOR DESCRIPTION OF GOODS / PARTIE A LA DESCRIPTION DES MARCHANDISES

  Sigilat/nesigilat (*) Dacă este sigilat specificaţi în coloana (e) de mai jos tipul, seria şi numărul sigiliilor şi autoritatea care a efectuat sigilarea Sealed / not sealed (*) When sealed: seal numbers, quantity and sealing authority will be shown in columns (e) below Plombe / non plombe (*) Si l'envoi a ete plombe indiquer dans la columne (e) ci dessous l'espece pumeroi et nombre des plombs et l'autorite

  qui les a apposes

  (a) Numărul (în cifre şi litere) şi descrierea coletelor

  Number (in figures and works) and description of packages: Nombre (en chiffres et en lettres) et descrioption des collis:

  (b) Marca ,i numărul Marks and numbers

  Marques et numeros

  (c) Descrierea bunurilor Description of goods Description des marchandises

  (d)

  Greutatea în cifre şi litere Weight in figures and works Poids en chiffres et en lettres

  Brut / Net (*) (kg)

  Gross / Dead (*) (kg) Brut / Propre (*)

  (e) Observa'ii Remarks Observations

  Numărul sigiliilor Seal numbers Nos des plombs

  Eu, (Numele şi prenumele), certific că echipamentele descrise mai sus se transportă sub autoritatea Comandamentului (M.Ap.N.) şi conţin exclusiv bunuri pentru folosinţa acestuia

  I,

  Je,              (Name in full) certify that the equipment described herein is transported under the authority of the Headquarters and contains goods for their use

  (nom et prenoms) certifie que le nvoi decrit ci-dessous est transporte avec l'authorisation des Qurtiers

                    Generaux et qu'il contient uniquement des marchandises pour leur usage

  Semnătura ofi'erului împuternicit Data

  Signature of issuing officer Date

  Signature de l'officer qui a etabli de declaration Date      

  Gradul ,i unitatea Ştampila oficială

  Rank and unit Official Stamp

  Qualite et unite   Cachet official

  Adresa

  Address

  Adresse                                       

  CERTIFICAT DE RECEPŢIE / CERTIFICATE OF RECEIPT / CERTIFICAT DE RECEPTION

  Eu, (Numele ,i prenumele), certific că bunurile descrise mai sus au fost recep'ionate conform descrierii

  I,

  Je,                  (Name in full) certify that the goods lited above have been received as described

  (nom et prenoms) certifie que le marchandises indiquees ci-dessus on ete recues et qu'elles etaient conformes

  Semnătura Adresa

  Signature Address

  Signature    Adresse                         

  image

  Gradul ,i unitatea Ştampila oficială Data

  Rank and unit Official Stamp Date

  Qualite et unite   Cachet official Date      

  Acesta este un document care serveşte în acelaşi timp ca autorizaţie de import / export şi declaraţie vamală.

  This is an accountable document wich constitutes both an official certificate of import / export authorization and a custom declaration Le present est un document compatible, servant d'autorisation officielle d'importation et exportation et de declaration en douane

  (*) baraţi menţiunea inutilă

  (*) delete if not aplicable (*) rayer la mention inutile

  CUSTOMS FORM 302

  Mă angajez

  1. 1. să prezint această declaraţie de import / export autorităţilor vamale competente împreună cu fiecare tip de produse care nu sunt exceptate agenţiile Comandamentelor sau Forţelor NATO îndreptăţite să primească astfel de produse

  2. 2. să nu distribui aceste produse unei terţe părţi fără acordul prezentelor organe vamale şi a altor reglementări ale ţării în care livrarea bunurilor a fost refuzată

  3. 3. să mă legitimez la cererea autorităţilor vamale competente

  I undertake

  1. 1. to produce this import / export notification to the appropriate customs authorities together with such goods as have not been excepted by the agency of the Headquarters or NATO Forces entitled to receive such goods

  2. 2. not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs and other regulations of the land in wich delivery of the goods has been refused

  3. 3. to produce my credentials to the customs authorities on demand

  Je m'engage

  1. 1. a presenter aux authorities des douanes competentes avec cette declaration d'importation a l'appui les marchandises ques les services des Quartiers Generaux ou des Forces Armees de l'OTAN authorises a la receptionnees

  2. 2. a ne pas remettre a des tierces personnes les marchandises sus-dites sans respecter les reglements douanier et autres en vigueur dans le pays ou la reception aura fait l'objet d'un refus

  3. 3. a legitimer mon identite sur la demande de l'autorite des Douanes

   Declara'ia transportatorului / Certificate of transporter / Certificat de transportateur

   Semnătura Adresa

   Signature Address

   Signature    Adresse                          

   Bunurile prezentate autorită'ilor vamale de (*) la (locul)

   Goods presented to customs authorities on At (place)

   Marchandises presentees a la douane le                          A (lieu)             

   (*) Această persoană se va legitima la cererea organelor vamale (*) The bearer will establish his identity when requested by Customs (*) Cette persone doit justifier son identite a la demande de la Douane

   PARTEA REZERVATĂ ORGANELOR VAMALE / PART RESERVED FOR CUSTOMS / PARTIE RESERVE A LA DOUANE

   ,ara Country Pavs

   Oficiul vamal Customs Office Bureau des douanes

   Data trecerii frontierei

   Date of crossing Date du passage

   Semnătura agentului vamal şi observaţii

   Signature of customs officer and remarks Signature de l'agent des douane et observations

   Ştampila vămii Customs stamps Cachet de la douane

   Ie,ire

   Exit Sortie

   Intrare Entry Entree

   Ie,ire

   Exit Sortie

   Intrare

   Entry Entree

   Ie,ire Exit Sortie

   Intrare

   Entry Entree

   EXPEDITORUL va preda toate exemplarele prezentei transportatorului odată cu încărcătura. Modificările formularului (suprascrieri, adăugiri, inserţii, ştersături) făcute de către expeditor şi/sau transportator sau de către angajaţii acestora duc la anularea acestei declaraţii. Acest formular se va găsi în afara încărcăturii.

   The CONSSIGNOR will present all copies with the shipment to the transporter. Tampering with the forms by means of erasures or additions there to by the consignor and / or the transporter or their employees will void this declaration. This form will placed on the outside of the shipment.

   L'EXPEDITEUR doit remetre tous les exemplaires au transportateur en meme temps que l'envoi. L'alteration des documents par l'expediteur, le transportateur ou leurs proposes (suppressions, additions, surcharge ratures) entraine automatiquement la nulite de cette declaration. La declaration doit etre apposee a l'exterieur de l'envoi.

   DISTRIBUŢIA EXEMPLARELOR/DISTRIBUTION OF COPIES/DIFFUSION DES EXEMPLAIRES

   Originalul (vernil deschis) se va găsi la transportator şi va fi prezentat birourilor vamale competente din fiecare trecere de frontieră. După operare şi ştampilare de către biroul(rile) vamal(e), transportatorul înapoiază şi distribuie totul destinatarului la sosire.

   Exemplarul doi (galben pai) este destinat biroului vamal de ieşire din ţara de origine şi reţinut de către acesta.

   Următoarele două exemplare (albe) sunt înmânate transportatorului pentru a fi prezentate birourilor vamale din ţara destinatarului. Unul dintre aceste exemplare este oprit de către biroul vamal şi celălalt este predat biroului specificat conform instrucţiunilor.

   Un exemplar este oprit de către agenţia emiţătoare.

   În cazuri speciale (ex. tranzitarea mai multor ţări) emiţătorul trebuie să distribuie exemplare suplimentare agenţiei transportatoare a mărfii pentru a fi prezentate oficiilor vamale.

   The original is carried by the transporter and presented to the competent customs office at each frontier crossing. After processing and stamping by the customs office(s), the transporter receives back the original and hands it over to the consignee with the shipment on arrival.

   Two copy is intended for the customs office at the point of exit from the country of origin and is retained there.

   Two further copies are furnished to the transporter for presentation at the customs office in the country of consignee. One of these is retained by the customs office and the other is disposed of by the office in accordance with special instructions.

   One copy is retained by the originating agency for its files.

   In special cases (ep. of transit through several countries) the originator should furnish additional copies to the shipping transporting agency for presentation at other customs posts.

   L'original est remis au transporteur. Il le soumet a chaque passage de frotiera aux autorites douanires qualifies. L'original, complete et estampile par la poste de douane du point de passage, est rendu au transporteur. Ce dernier le remit au destiniar lors dela livraiçon.

   Deux exemplaire sont destine au poste de douane du pays de sortie afin d'y etre conserve.

   Deux exemplaire doivent etre remis par le transpoteur au poste de douanedu pays de destiniar. Un exemplaire y est classe, l'autr est traite conformement aux dispositions particulieres de douane.

   Un exemplaire est carde et classe par le service d'origine.

   Dans certains cas particuliers (par example por les envoi passant par plusieurs pays) le service d'origine peut delivrer les exemplaires supplementaires necessaires au transporteur.

   ANEXA nr 8

   la instrucţiuni

   SOLICITAREA APROBĂRII DE EXECUTARE A UNEI MIŞCĂRI PE CĂILE DE COMUNICAŢIE RUTIERE ŞI TRANSMITEREA APROBĂRII DE EXECUTARE A MIŞCĂRII

   PE CĂILE DE COMUNICAŢIE RUTIERE ÎN CONDIŢII SPECIALE

   1. 1. Pentru standardizarea modelului de formular şi a conţinutului acestuia, în vederea solicitării aprobării de executare a unei mişcări pe căile de comunicaţii rutiere şi pentru comunicarea răspunsului la această solicitare se folosesc următoarele formulare:

    1. a) Cerere pentru aprobarea executării unei mişcări pe căile de comunicaţie rutiere (RDMOVBID);

    2. b) Răspuns la cererea aprobării executării mişcări pe căile de comunicaţie rutiere (RDMOVCREDIT).

   2. 2. RDMOVBID şi RDMOVCREDIT se întocmesc de către marile unităţi şi unităţile militare pentru:

    1. a) orice coloană de vehicule care conţine sau depăşeşte numărul de vehicule comunicat de către fiecare naţiune în parte;

    2. b) orice vehicul care depăşeşte limitele naţionale privind dimensiunile şi greutatea;

    3. c) transporturile care trec frontiere naţionale, pe rute aflate sub control;

    4. d) transporturile de materiale periculoase - conform reglementărilor militare/naţionale.

   3. 3. Cererea pentru aprobarea executării unei mişcări pe căile de comunicaţie rutiere se înaintează la CCM prin fax, mijloace electronice, prin curier (formular) sau prin alte mijloace stabilite în acest scop.

   4. 4. Cererea se întocmeşte în limba engleză sau franceză şi în limba ţării de origine a transportului.

   5. 5. După obţinerea aprobării executării mişcării cerute prin RDMOVBID, CCM va transmite RDMOVCREDIT structurii similare a naţiunii solicitante.

   6. 6. RDMOVBID şi RDMOVCREDIT nu substituie celelate prevederi, reglementările naţionale şi internaţionale privind execuţia mişcărilor şi transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere.

   7. 7. În cuprinsul acestei anexe este prezentat numai modelul formularelor RDMOVBID şi RDMOVCREDIT, conform prevederilor standardului NATO STANAG 2456 M T – Documente pentru Mişcare şi Transport şi Glosarul Termenilor şi Definiţiilor – AMovP-3, instrucţiunile şi detaliile privind completarea acestora urmând să fie detaliate în cadrul metodologiilor întocmite pentru fiecare mod de transport în parte.

  145

  Introduceţi Clasa de secretizare/termenul de secretizare după completare/Insert classification when filled in/Indiquer la classification après avoir rempli le formulaire

  Cerere de mişcare rutieră / Road Movement Bid / Demande de Mouvement par Route

  D. Indicativ/Code name/Appellation conventionnelle

  |

  E 1 Starea de alarmare/Alert stages/Stades d’alerte MV | | SA | | RA | |

  E 2 Gruparea / Groupings / Groupes

  |

  E 3 Măsuri de protecţie/Precautionary Measures/ Mesures de précaution

  G. La cerere/on call/Sur demande H. Prioritate/ Priority/

  Priorité

  I Expeditor/Originator/Expéditeur

  III (1) Întreaga mişcare rutieră planificată | |

  Fully planned road movement/Mouvement routier entièrement planifié

  (2) Alte tipuri de mişcări rutiere planificate/Other type of planned road movement/Autre type de mouvement routier planifié

  | |

  II Destinatar/To/Destinataire

  1. (1) Numele operaţiei/Name of operation/Nom de l’opération

   IV

  2. (2) Coloana/Itinerar/Column/Route/Colonne/Itinéraire

  Etapa/Sequence/Séquence

  V | |

  Timpul trecere/Time gap/Créneau

  VI | |

  A. Formaţiunea/Unitatea ce se deplasează/Formation/Unit to be moved/Formation ou unité devant faire mouvement

  | |

  Strada/Sediu/Street/Quarters/ Rue/Caserne

  | |

  Cod poştal/Postage code/Code postal Localitatea/Location/Ville B. Naţionalitatea/Nationality/Nationalité

  | | | | | | |

  C. Eşalon superior/Superior HQ or organisation/Commandement ou organisme supérieur

  | |

  F1 Data plecării/ F2 Data sosirii/

  Earliest starting time/ sau/or/ ou Latest release time/

  Heure de passage au point initial Heure de passage au point de dislocation

  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

  I. Număr de vehicule/No of vehicles/Nombre de véhicules

  (1) Roti (2) Şenile

  Wheels Racks

  Roues | | | | Chenilles | | | |

  J. Tipul vehiculului cel mai greu/Type of heaviest vehicle/Type de véhicule le plus lourd Număr/Number/Nombre

  | | | | |

  K. Maximum MLC/Maximum MLC/Classe de véhicules la plus élevée Greutatea maxima permisa în tone

  Maximum permitted total weight in tones Poids total maximum autorisé en tonnes

  (1) Roti (2) Şenile (3) Roti (4) Şenile

  Wheels Tracks Wheels Tracks

  Roues | | | | Chenilles | | | | Roues | | | | Chenilles | | | |

  L. Lăţime/Înălţime/Lungime maximă/Maximum Width/Height/Length/Largeur/Hauteur/ Longueur maximum

  (1) Lăţime (2) Înălţime (3) Lungimea celui mai lung vehicul

  Width Height Length of the longest vehicle

  Largeur | | | | cm Hauteur | | | | cm Longueur du véhicule le plus long | | | | | cm

  M. Distanţa între vehicule/Vehicle distance/Distance entre véhicules

  1) Autostrada 2 )Alte drumuri

  Motorway Other roads

  Autoroute | | | | m Autres routes | | | | m

  N. Viteza medie cerută/Average speed required/ Vitesse moyenne demandée

  1. 1) Autostrada 2) Alte drumuri

  Motorway Other roads

  Autoroute | | | | km/h Autres routes | | | | km/h

  O. Numărul grupurilor de marş (1)/Convoaie (2)/Pachete

  (3)/Number of marching groups (1)/convoys (2) /packets

  (3)/Nombre de groupements de marche (1)/de colonnes (2)/nombre de rames (3)

  (1) | | | (2) | | | (3) | | |

  P. Intervalul de timp intre grupurile de marş (1)/ Convoaie (2)/Pachete (3)/Interval between marching groups (1)/convoys (2)/packets (3)/Intervalles de temps entre groupements de marche (1)/colonnes (2)/rames (3)

  (1) | | | min (2) | | | min (3) | | | min

  Q. Punct de origine/Locaţia Cod naţional /

  Point of origin / location Nation Code /

  Point d’origine / lieu Code de la nation/

  | | | | |

  UTM-Ref - UTM ref - Ref. UTM de quadrillage

  | | | | | | | | |

  R. Destinaţia/Destination/Destination Cod naţional/

  Nation Code /

  | | Code de la nation

  | | |

  UTM-Ref - UTM ref - Ref. UTM de quadrillage

  | | | | | | | | |

  S. Itinerarul cerut/Requested Route/Itinéraire demandé

  1. 2.

  3.

  4.

  Indicaţii detaliate referitoare la vehiculele negabaritice sau care depăşesc limitele naţionale legale de greutate/Detailed indications on outsize or heavy vehicle exceeding national regulations/Indications détaillées sur véhicules lourds ou de

  dimensions exceptionnelles

  Succesiune a

  Sequence Succession

  Punctul de plecare/Puncte de control etc.

  Start point/Control points etc. Point initial/Points de contrôle etc.

  Ref. UTM/

  Ref UTM dequadrillage

  Drum/Halta scurta/Halta lunga Road/Short halt/Long halt Route/Halte technique/

  Halte de longue durée

  T1. Număr de osii/Number of Axle/Nombre d’essieux

  Vehicul tractor/ Semiremorca/ /Semitrailer/ Tractor/Véhicule tracteur Semi-remorque

  010

  T2. Încărcătura pe osie (t)/Axles load (t)/Poids par essieu (t)

  020

  1. Osie/Axle/Essieu | | | | | 6. Osie/Axle/Essieu | | | |

  030

  2. Osie/Axle/Essieu | | | | | 7. Osie/Axle/Essieu | | | |

  040

  3. Osie/Axle/ Essieu | | | | | 8. Osie/Axle/Essieu | | | |

  050

  4. Osie/Axle/Essieu | | | | | 9. Osie/Axle/Essieu | | | |

  060

  5. Osie/Axle/Essieu | | | | | 10. Osie/Axle/Essieu | | | |

  070

  T3. Distanţa între osii (cm)/Distance between axles (cm) /

  080

  090

  100

  110

  120

  Empattement (cm)

  1.-2.Osie/Axle/Essieu | | | | | 6.-7.Osie/Axle/Essieu | | | | | 2.-3.Osie/Axle/Essieu | | | | | 7.-8.Osie/Axle/Essieu | | | | | 3.-4.Osie/Axle/Essieu | | | | | 8.-9.Osie/Axle/Essieu | | | | | 4.-5.Osie/Axle/Essieu | | | | | 9.-10.Osie/Axle/Essieu | | | | |

  5.-6.Osie/Axle/Essieu | | | | | 10.-11.Osie/Axle/Essieu | | | | |

  T4. Greutatea reală (t)/Actual weight (t)/poids total effectif (t) |

  | | | |

  U. Cerinţe speciale/Special requirements/Exigences particulières

  146

  RĂSPUNS LA CEREREA DE APROBARE A EXECUTĂRII UNEI MIŞCĂRI PE CĂILE DE COMUNICAŢIE RUTIERE (RDMOVCREDIT)

  1. I. Indicativ/Movement number/No. de mouvement:

   image

  2. II. Structura de mişcare/Movement Headquarters/Organisme de mouvement:

   image

  3. III. Numele operaţiei/Name of operation/Nom de l'operation:*

   image

  4. IV. Etape/Sequence/Sequence:*

   image

  5. V. Intervale de timp/Time gap/Creneau:*

   image

   image

   1. A. Formaţiunea sau unitatea care se deplasează/Formation or unit to be moved/Formation ou unite devant faire mouvement:

   2. B. Naţionalitatea/Nationality/Nationalite:

    image

   3. C. Eşalonul superior/Superior HQ or organisation/Comandant ou organisme superieur:*

    image

   4. D. Cod/Code name/Appellation conventionnelle:*

    image

   5. E. 1. Stadiul de alarmare/Alert stages/Stades d'alerte:*

    image

    1. 2. Grupuri/Groupings/Groupes:*

     image

    2. 3. Măsuri de avertizare/Preacautionary measures/Measures de precaution:*

  image

  1. G. La solicitare/On call/Sur demande:*  

  2. H. Prioritate/Priority/Priorite:*              

  3. I. Nr. de vehicule/No. of vehicles/Nbre de vehicules:

   1. 1. Pe roţi/Wheels/A roues:  

    image

   2. 2. Pe şenile/Tracks/Chenilles:

  4. J. Tipul celui mai greu vehicul/Type of heaviest vehicle/Type de vehicule le plus lourd:

   image

  5. K. Clasa militară de încărcătură maximă/Maximum MLC/Classe de vehicules la plus elevee:

   image

   1. 1. Pe roţi/Wheels/A roues:

    image

   2. 2. Pe şenile/Tracks/Chenilles: Tonaj maxim/Maximum tons/tonnes:

    image

   3. 3. Pe roţi/Wheels/A roues:

    image

   4. 4. Pe şenile/Tracks/Chenilles:

    *) Se completează la nevoie/Complete if required/Completer si necessaire

  6. L. Lăţime maximă/Maximum Width/Largeur maximum:                      Înălţime maximă/Maximum Height/Hauteur maximum:                      Lungime maximă/Maximum Length/Longueur maximum:               

  7. M. Distanţa între vehicule/Vehicle distance/Distance entre vehicules:

   Pe autostradă/Motorway/Autoroute:                         Pe alte drumuri/Other roads/Autres routes:            

  8. N. Viteza medie/Average spees/Vitesse moyenne:

   1. 1. Pe autostradă/Motorway/Autoroute:

    image

   2. 2. Pe alte drumuri/Other roads/Autres routes:

    image

   3. 3. Lungimea coloanei/Column length/Longuer de colonne:

    image

    1. 3.1. Autostradă/Motorway/Autoroute:

     image

    2. 3.2. Pe alte drumuri/Other roads/Autres routes:

     image

   4. 4. Durata deplasării/Pas stime/Duree d'ecoulement:

    1. 4.1. Pe autostradă/Motorway/Autoroute:

     image

    2. 4.2. Pe alte drumuri/Other roads/Autres routes:

     image

  9. O. Numărul de/Number of/Nombre de:

   1. 1. Grupuri de marş/Marching groups/Groupements de marche: *

    image

   2. 2. Convoaie/Convoys/Colonnes: *

                       _

   3. 3. Pachete/Packets/Rames:*

                       _

  10. P. Intervalul de timp dintre/Interval between/Intervalle de temps entre:

   1. 1. Grupurile de marş/Marching groups/Groupements de marche: *

    image

   2. 2. Convoaie/Convoys/Colonnes: *

    image

   3. 3. Pachete/Packets/Rames:*

    image

  11. Q. Punctul de origine/localitatea/UTM Ref./Point of origin/location/UTM Ref./Point d'origine/Lieu/Ref. UTM de quadrillage:

   image

  12. R. Destinaţia/Coordonatele UTM/Destination/UTM Ref./Destination/Ref. UTM de quadrillage:

   image

   *) Se completează la nevoie/Complete if required/Completer si necessaire

  13. S. Itinerar/Route/Itineraire

  image

  Rută/ Road/ Route 1)

  Coordonate UTM/ UTM Ref/

  Ref. UTM de quadrullage

  Descrierea locaţiei/ Description of location/ Precisions relatives au lieu

  Data/ Time/ Heure

  Haltă tehnică/haltă lungă/ TH/long halt/

  Halte technique/Halte de longue duree 2)

  Punct de plecare/ Start point/

  Point initial

  image image image

  image image image

  image image image

  image image image

  image image image

  image image image

  image image image

  image image image

  image image image

  Punct terminus/ Release point/ Point de dislocation

  Ora plecării/ Start time/

  Heure de depart                   _

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  Ora sosirii Arival time/ Heure d'arivee

  image

  image

  Ora sosirii la punct terminus/ Release time/

  image

  Heure de passage au point de dislocation

  1. U. Cerinţe speciale/ Special requirements/ Exigences particulieres

   image image

   image

   Data/Time/Date Semnătura/Signature/Signature Număr de telefon/Telephone

   No/No de telephone

   ANEXA nr. 9

   la instrucţiuni

   CEREREA DE MIJLOACE DE TRANSPORT DE SUPRAFAŢĂ - SFCTPTREQ ŞI RĂSPUNSUL LA CEREREA DE MIJLOACE DE TRANSPORT DE SUPRAFAŢĂ -

   SFCTPTREPLY

   1. 1. Pentru standardizarea cererilor de sprijin, adresate între autorităţile militare responsabile ale diferitelor naţiuni şi pentru completarea deficitului de mijloace de transport de suprafaţă se foloseşte Cererea de Mijloace de Transport de Suprafaţă - SFCTPTREQ, care se întocmeşte în scopul transmiterii datelor şi informaţiilor privind sprijinul cu mijloace de transport de suprafaţă solicitat autorităţilor militare responsabile ale naţiunii către care se face cererea.

    Răspunsul la Cererea de Mijloace de Transport de Suprafaţă - SFCTPTREPLY se întocmeşte de către autorităţile responsbile ale naţiunii la care s-a făcut solicitarea, în scopul comunicării deciziei privind cererea adresată de către autorităţile responsabile ale naţiunii solicitante.

   2. 2. Pentru îndeplinirea scopurilor propuse s-a convenit ca:

    1. a) forţele unei naţiuni să solicite mijloace şi servicii de transport de la o altă naţiune numai în situaţiile când acestea nu pot să execute transporturile planificate cu capabilităţile de transport avute la dispoziţie;

    2. b) redactarea cererilor se va face folosindu-se cel puţin una din limbile oficiale NATO (engleză sau franceză) şi una sau ambele limbi ale naţiunilor între care se transmite, în funcţie de cele stabilite de către naţiuni în prealabil;

    3. c) SFCTPTREQ şi SFCTPTREPLY să se transmită prin mijloacele de comunicaţii şi informatice existente (nesecurizate sau securizate), în funcţie de nivelul de clasificare al datelor şi informaţiilor conţinute;

    4. d) SFCTPTREQ şi SFCTPTREPLY să fie aplicate pentru mijloace şi servicii de transport rutiere, feroviare (excepţie cele necesare pentru execuţia deplasării iniţiale – pe teritoriul naţiunii solicitante), căi navigabile interioare şi maritime.

   3. 3. Detalii privind utilizarea SFCTPTREQ şi SFCTPTREPLY:

    1. 3.1. Cererea de Mijloace de Transport de Suprafaţă (SFCTPTREPLY):

     1. (1) Marile unităţi şi unităţile militare, în situaţiile în care planifică o deplasare pentru care nu posedă mijloace de transport suficiente sau cele existente nu sunt adecvate, iar celelalte soluţii de sprijin nu se pot aplica sau sunt inexistente, trebuie să întocmească şi să transmită o SFCTPTREPLY

      către autorităţile militare împuternicite (Agenţiei de Mişcare şi Transport) ale naţiunii către care se adresează solicitarea, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile internaţionale în vigoare;

     2. (2) Cererea de Mijloace de Transport de Suprafaţă - SFCTPTREPLY conţine datele şi informaţiile necesare ca autorităţile militare care o primesc să poată:

      1. a) să compare categoriile, tipurile şi cantităţile de mijloace şi servicii cerute cu capacităţile existente;

      2. b) să selecteze mijloacele de transport de suprafaţă adecvate pentru îndeplinirea cererilor;

      3. c) să realizeze aranjamentele necesare pentru executarea transportului;

     3. (3) Cererea de Mijloace de Transport de Suprafaţă - SFCTPTREPLY se utilizează pentru executarea transporturilor necesare asigurării sprijinului executării operaţiunilor portuare, dar nu este utilizată pentru asigurarea escortei transporturilor respective sau îndrumarea circulaţiei.

     4. (4) Serviciile de sprijin pentru operare în punctele de origine de destinaţie ale transportului sunt specificate în paragraful 43 „Observaţii” al formularului;

    2. 3.2. Răspunsul la Cererea de Mijloace de Transport de Suprafaţă - SFCTPTREPLY:

     1. (1) Autorităţile militare implicate (Agenţiile de Mişcare şi Transport), analizând cererea de sprijin primită, întocmesc răspunsul la aceasta, pe care îl vor transmite marii unităţi sau unităţii militare sub forma unui formular care:

      1. a) este utilizat pentru a răspunde, într-o formă standardizată şi operativ, marii unităţi sau unităţii militare solicitante, astfel ca aceasta să poată organiza executarea transportului pentru care a făcut solicitarea;

      2. b) poate fi folosit parte integrantă (sau ca anexă) la ordinul /dispoziţia de mişcare emisă de autorităţile militare responsabile;

     2. (2) Răspunsul la SFCTPTREPLY nu include şi aprobarea executării mişcării pentru care s- au solicitat mijloacele sau serviciile de transport, aceasta fiind cerută prin procedurile stabilite în acest scop;

   4. 4. În continuare este o prezentare generală a formularelor Cerere de Mijloace de Transport de Suprafaţă - SFCTPTREPLY şi Răspuns la Cererea de Mijloace de Transport de Suprafaţă - SFCTPTREPLY şi a datelor conţinute în acestea, detaliile privind completarea acestora urmând să fie cuprinse în metodologiile întocmite pentru fiecare mod de transport în parte.

    Cerere de transport de Suprafaţă/Răspuns

    Surface Transport Request/Reply Demande de Transport de Surface/Reponse

    Clasa de secretizare/termen de clasificare

    Security Classification Niveau de Classification

    MODEL conform AMovP-3 (A) / Anexa A la Capitolul 5/Annex A to Chapter 5

    152

    Secţiunile umbrite se completează numai de către agenţiile de transport.

    The dark sections are for use of transport agencies only

    Les cases entourées de traits gras sont réservées aux services de transport.

    IZ Marchează căsuţa în care se aplică/Mark applicable box/Marquer les mentions voulues

    *) Vezi instrucţiunile de completare/See completing instructions/Voir instructions

    1| Transport/Cerere/

    Request/Demande

    2| Emitent (Adresa completă, coordonate)/

    Originator (full address, coordinates) / Autorité d'origine (Adresse compléte/coordonnées)

    3| Număr de referinţă/ Reference No/N°de

    référence

    4| Data/Zeitgruppe / DTG / GDH

    Răspuns/Reply/Réponse

    7| *) Către/To/Pour attribution

    8 | 9 | 10 | Pentru informare/Info/Pour information

    5| Telefon Nr / Telephone No/N ° de téléphone

    6| Fax Nr./Telex No/N°de télex

    11| Ţara/ Nation

    12| *) Prioritatea mişcării/ Movement priority/Priorité du mouvement

    13 | Nr. de identificare, numele operaţiunii /Identification No, name of operation / N°d'identification, nom de l'opération

    16| Grad, nume, semnătură/Signature, name, rank/Signature, nom, grade

    14| *) Modul de transport preferat/ Preferred transport mode/Moyen de transport souhaité

    image

    LJ a)Rutier/ LJ b) Feroviar/ LJ c) ape interioare/ LJ d) Maritim/

    Road/ Rail/ IWW/ Sea/Mer

    Route Voie ferrée Voies navigables Intérieures

    15 | *) Agenţia contractată/Agency to be billed/Adresse pour l'envoi de la facture

    image

    No/N°de référence

    teur

    information

    name, rank/Signature, nom, grade

    information

    Signature, nom, grade

    17| Răspuns la solicitare nr./

    Transport reply No/N ° de réponse a une demande de transport

    19| Număr de referinţă/Reference No/N°de référence

    24| 25| 26| Pentru informare/Info/Pour Information

    image

    27| Modul de transport adoptat/Assigned transport mode/Mode de transport choisi

    LJ a) Rutier/Road/Route/ LJ b) Feroviar/Rail/Voie ferrée

    image

    LJ c) Ape interioare/ LJ d) Maritim/ IWI/Voies navigables Sea/Mer intérieures

    18 | Agenţia de transport/ Transport agency/Bureau

    transport

    20| Data/Datum / DTG/GDH

    21| Telefon Nr./Telephone No/N°de

    téléphone

    Grad, nume, semnătură/ignature, name, rank/Signature, nom, grade

    23 | Către/To/Pour attribution

    image

    22 | Fax Nr./Telex No/N °de télex/ télécopie

    • Agenţia de transport/ Transport Agency/Bureau de transport

    • Număr de referinţă/ Reference

    • Transportator/Transporter/Transpor

    • Număr de referinţă/Reference No/N°de référence

    • Data/Zeitgruppe / DTG/GDH

    • Data/Zeitgruppe / DTG/GDH

    • Către/To/Pour attribution

    • Telefon Nr. / Telephone No/N ° de téléphone

    • Către/To/Pour attribution

    • Telefon Nr. / Telephone No/N ° de téléphone

    • Fax Nr./Telex No/N°de télex/télécopie

    • Fax Nr./Telex No/N°de télex/télécopie

    • Pentru informare/Info/Pour

    • Grad, nume, semnătură/Signature,

    • Pentru informare/Info/Pour

    • Grad, nume, semnătură/Signature, name, rank/

    image

    29 | Transport Nr.

    / Indicativ Nr./ Transport No/ Identification No/ Code No/ N°de Code/Identifi- cation

    30| a) Expeditor(adresa completă, coordonate)/ Consignor (full address, coordinates)/ Expéditeur (adresse complète, coordonnées)/

    b) Punctul de îmbarcare (adresa completă, coordonate)/Loading Point (full address, coordinates)/ Point de chargement (adresse complète,

    coordonnées)

    31| Staţia de cale ferată, portul, coordonate/ Railway station, port, coordinates/ Coordonnées de la gare de chemin de fer ou du port

    32| a) Momentul cel mai devreme de începere al îmbarcării/ Earliest start of loading/ Le chargement peut débuter au plus tôt/

    b) Timpul de îmbarcare/ Time required for loading/ Durée du

    chargement (Data/ora/Date, time/date, heure)

    33| a) Începerea îmbarcării/ Beginning of loading/ Début du chargement

    b) Terminarea îmbarcării/ End of loading/ Fin du chargement (Ora/Time/ heure)

    a))

    a)*)

    a)*)

    a)

    b)*)

    b)

    b)*)

    b)

    34| Data de plecare/Departure time/Heure de départ

    35| a) Destinatarul (adresa completă, coordonate)/ Consignee (full address, coordinates)/ Destinataire (adresse complète, coordonnées)

    b) Punctul de debarcare (adresa completă, coordonate)/ Unloading point (full address, coordinates)/ Point de déchargement (adresse complète,

    coordonnées)

    36| Coordonatele staţiei de cale ferată, portului, /Railway station, port, coordinates/ Coordonnées de la gare de chemin de fer ou de port

    37| Sosire (dată,oră)/ Arrival (date, time)/ Arrivée (date/heure)

    38| a) Timp necesar pentru debarcare/ Time required to unload/ Délai nécessaire au déchargement

    a)*)

    a)

    a)*)

    a)

    b)*)

    a)

    b)

    b)

    b)*)

    b)*)

    c)

    c)

    39| Informare asupra rutei, opriri pe traseu/opriri la frontieră (locaţie, dată)/ Routing information, intermediate halts/ halts at the border (location, time) / Indications concernant le déplacement,

    haltes intermédiaires/haltes aux frontières (lieux, horaire)

    40| Cantitatea şi tipul de mijloace de transport angajate/Quantity and type of assigned transportation means/

    Quantité et type des moyens de transport attribués

    41|

    m t

    42| Agenţia care asigură mijloacele de transport: numele complet, adresa, nr. telefon, nr.fax, numele persoanei responsabile/Agency providing the transport means: full name, address, telephon No, telex No, name of responsible person/Nom et adresse complète, N°de téléphone, N°de télex/télécopie nom de la personne responsable du bureau fournissant les moyens de transport

    43| Observaţii(ex. condiţii speciale/cereri/ informaţii privind derularea transportului, capacitatea expediţiei, clasificarea materialelor, tipul armăturilor de colţ, numărul zborului sau numele navei), referinţe asupra anexelor, dacă se aplică (număr, file/pagini)

    Remarks (e.g. special conditions/requirements, information on follow-on transport, transhipment capacity, classified materials, type of corner fittings, flight number or ship's name), references to enclosures, if applicable (number, sheets /pages)

    Remarques (par exemple besoins spéciaux, renseignements sur les transports ultérieurs, capacité de transbordement, matériels classifiés, type des ferrures des conteneurs, numéro du vol ou nom du navire), référence aux pièces jointes, le cas échéant

    1. a) preferate/preferred/souhaitée

    2. b) aprobate/assigned/prévue

    1. a) preferată/ preferred/ souhaitée/

    2. b) aprobată/ assigned/ prévue

    1. a) preferate /preferred/souhaitée

    2. b) aprobate /assigned/prévue

    1. a) cel mai devreme/earliest/au plus tôt

    2. b) cel mai târziu/latest/au plus tard

    3. c) aprobată/assigned/prévue

    1. b) Începutul/ Beginning/Début

    2. c) Sfârşitul/End/Fin

    153

    Încărcătura/Load/Charge Clasa de secretizare/termen de clasificare /Security Classification/Niveau de Classification

    *) Vezi instrucţiunile de completare/ See completing instructions/ Voir instructions

    a)*) Cantitate/ Quantity/

    Quantité

    b) *) Natura încărcăturii/ Nature of load/ Nature du chargement

    c) *) Conţinut/numărul hărţii feroviare/ Content/rail sketch number/ Contenu/ N°du feuillet du carnet de croquis unifiée

    d) Mijloace de transport/ Transport means/ Moyens de transport

    *) Greutatea/ Load, continued, weight/

    Chargement (suite)

    *) Dimensiuni/Dimensions/Dimensions

    image

    *) Materiale periculoase/ Dangerous goods/ Produits dangereux

    m) n) p) q) ADNR IMDG RID ADR

    e) Maximă pe unitate/ Max.per nit/ Max.per art.

    (kg)

    f) Total/ Total/ Total

    (kg)

    image

    g) Lungime/ Length/ Longueur

    (m)

    image

    h) Lăţime/ Width/ Largeur

    (m)

    image

    i) Înălţime/ Height/ Hauteur

    (m)

    44

    Personal la clasa 1/ Accommodation personnel 1st class/ Personnel en 1ère

    classe

    Bagaje pe persoană, vezi e) - q)/ Baggage per person see e) - q)/ Bagages par personne

    voir e) - q)

    Observaţii la coloana c): (ex. echipament de luptă complet)/ Remarks to column c): (e.g. full combat equipment)/

    Remarques concernant colonne c): (p.ex. homme avec équipement de combat)

    45

    Personal la clasa 2/ Accommodation personnel 2nd class/ Personnel en 2éme

    classe

    Bagaje pe persoană, vezi e) - q)/ Baggage per person see e) - q)/ Bagages par personne

    voir e) - q)

    Observaţii la coloana c): (ex. echipament de luptă complet)/

    Remarks to column c): (e.g. full combat equipment)/

    Remarques concernant colonne c): (p.ex. homme avec équipement de combat)

    46

    47

    48

    49

    50

    51

    1. k) m3

    2. l) *) MLC

    154

   5. 5. Instrucţiuni generale de completare:

    1. a) Formularul se utilizează atât ca Cerere de Transport de Suprafaţă cât şi ca Răspuns la Cererea de Transport de Suprafaţă.

    2. b) Cererea de Transport de Suprafaţă se transmite prin mijloace electronice sau prin poştă agenţiei/structurii de mişcare şi transport implicate.

    3. c) Cererile adresate prin telefon trebuie confirmate în scris.

    4. d) Cererea trebuie să fie completată, indiferent de modul de transport dorit.

    5. e) Spaţiile cuprinse în chenar sunt rezervate agenţiilor/structurilor care procesează cererea, iar la completare se numerotează numai căsuţele care conţin informaţii ce se transmit sau care sunt primite de la agenţiile/structurile solicitante.

    6. f) Răspunsul la Cererea de Transport de Suprafaţă va fi transmis de către agenţia/structura care întreprinde demersurile pentru executarea transportului.

    7. g) Adresa completă va conţine denumirea străzii, numărul, codul poştal, localitatea şi ţara.

    8. h) Coordonatele locaţiilor vor fi înscrise în proiecţie cilindrică Gauss-Krüger sau UTM, conţinând 6 caractere, exemplu - NC 123456.

    9. i) Datele vor fi înscrise prin grupul dată-oră/Date-Time Group - DTG, corespunzător orei locale sau corelat cu etapele, stările, sau fazele de alarmare.

    10. j) Dimensiunile se completează în metri (m) - 1 metru = 100 centimetri (cm), 1 cm = 0.39 inch, 1 inch = 2.54 cm, iar greutăţile se completează în kilograme (kg) - 1 kg = 2.20 lbs, 1 lb = 0.454 kg.

    11. k) Cererea de Transport de Suprafaţă şi Răspunsul la Cererea de Transport de Suprafaţă se pot completa cu anexe dacă spaţiul din formulare nu este suficient.

   6. 6. Instrucţiuni pentru completarea unui mesaj facsimil de Cerere de Transport de Suprafaţă:

    image

    E

    1. a) În mesajele teleimprimate sau fax, casetele pentru care nu există date vor fi omise. Observaţiile care se aplică doar pentru transportul feroviar sau pentru transportul trupelor cu

     autobuze aparţinând companiilor feroviare sunt marcate cu simbolul respectivă.

     înainte de observaţia

     image

    2. b) Înregistrările din casetele marcate cu simbolul ■ sau simbolul • nu se transmit utilizatorilor.

     Caseta/

     Ce reprezintă Observaţii

     Paragraf                                                    a b c

     image

     1. 1 Titlu: Cerere de Transport Marchează casetele relevante în formular, stabileşte titlul

      în transmisia electronică a acestuia.

     2. 2 Emitent Adresa completă, locaţia, coordonatele locaţiei.

      image

      Caseta/

      Ce reprezintă Observaţii

      Paragraf                                  

     3. 3 Numărul de referinţă Utilizat pentru identificarea cererii de către unităţi.

     4. 4 DTG Data completării cererii.

     5. 5 Numărul de telefon Al emitentului.

     6. 6 Numărul de fax Al emitentului.

     7. 7 Adresa structurii de mişcare căruia îi este adresată cererea

     8, 9, 10 Pentru informarea

     destinatarilor

     1. 11 Statul emitent

      Poate fi omisă în mesajele teleimprimate sau fax.

      Dacă există. Poate fi omis în mesajele teleimprimate sau fax.

     2. 12 Prioritatea mişcării Se specifică agenţia care a stabilit prioritatea mişcării şi

      modul în care aceasta trebuie specificată.

     3. 13 Numărul de identificare / numele operaţiei

      Completată de emitent, dacă este necesar

     4. 14 Modul de transport dorit Se marchează casetele relevante din formular, se stabileşte

      modul dorit în transmisia electronică.

      image

      E

      Modul de transport dorit, poate fi indicat pe fiecare formular/format. Dacă numai un singur mod de transport este adecvat, acesta trebuie să fie justificat la observaţii.

      image

      E

      Când este cerut un transport cu autobuze se marchează caseta a) (rutier) şi se vor înscrie observaţiile corespunzătoare în caseta 43.

     5. 15 Agenţia plătitoare 30a Expeditorul

     30b Punctul de îmbarcare

     31a Staţia de cale ferată sau portul dorit pentru îmbarcare

     32a Data şi ora cele mai timpurii de începere a îmbarcării

     32b Timpul cerut pentru îmbarcare

     34a Ora de plecare dorită

     35a Destinatarul

     35b Punctul de debarcare

     Dacă este necesar, se vor înscrie date corespunzătoare. Unitatea care solicită transportul de suprafaţă.

     image

     Dacă transportul va fi direcţionat către o locaţie diferită de cele specificate în casetele 30a sau 31 atunci în caseta 30b se va adăuga şi adresa acelei locaţii.

     E Nu se aplică pentru transportul feroviar.

     image

     E

     Pentru transportul cu autobuze se va completa numai dacă există alte date decât cele indicate în caseta 30b.

     Nu se aplică pentru transportul cu autobuze; se va indica conexiunea cu calea ferată sau punctul de îmbarcare corespunzător.

     Această înregistrare este omisă dacă sunt completate casetele 34a, 37a sau 37b.

     image

     E

     E

     Pentru transportul feroviar sau cu autobuze data şi ora vor fi completate cu timpul local.

     Se va completa întotdeauna.

     image

     E

     Această înregistrare este omisă dacă sunt completate casetele 32a, 37a sau 37b.

     Nu se aplică pentru transportul feroviar.

     Adresa completă a destinatarului, locaţia şi coordonatele acesteia.

     image

     E

     Se completează numai dacă locaţia este alta decât cea specificată în casetele 35a sau 36a.

     Nu se aplică pentru transportul feroviar.

     Pentru transportul cu autobuze se completează numai dacă locaţia este alta decât cea specificată în caseta 35a.

     image

     Caseta/

     Ce reprezintă Observaţii

     Paragraf                                  

     36a Staţia de cale ferată sau portul dorit pentru debarcare

     Locaţia şi coordonatele acesteia.

     image

     E

     Nu se aplică pentru transportul cu autobuze. Se cere conexiunea la sistemul de transport feroviar sau punctul de îmbarcare.

     image

     E

     37 Această înregistrare va fi omisă dacă sunt completate casetele 32a sau 34a.

     37a Data şi ora cele mai timpurii de sosire

     37b Data şi ora cele mai târzii de sosire

     38a Timpul cerut pentru debarcare

     Această înregistrare va fi omisă dacă sunt completate casetele 32a, 34a sau 37b.

     image

     E

     image

     E

     Această înregistrare va fi omisă dacă sunt completate casetele 32a, 34a sau 37a.

     Se completează întotdeauna.

     1. 43 Observaţii Exemplu: condiţii speciale/cereri, informaţii privind derularea transportului, capacitatea de transbordare, materiale clasificate, tipul armăturilor, numărul zborului sau numele navei, referinţe ce vor fi adăugate, dacă se aplică (număr, file/pagini).

      44a Personal clasa 1 Se înscrie numărul de persoane pe sexe: masculin (m),

      feminin (f).

     2. 44 Observaţii la coloana c Bagaje pe persoană în kg.

      45a Personal clasa a 2 a Se înscrie numărul de persoane pe sexe: masculin (m),

      feminin (f).

     3. 45 Observaţii la coloana c Bagaje pe persoană în kg.

     46a b

     Cantitatea

     Natura încărcăturii

     Informaţiile vor fi astfel:

     Sau: vehicule pe şenile, vehicule pe roţi, containere, materiale în vrac. În cadrul echipamentelor vor fi incluse şi cele similare, ca de exemplu: tanc Leopard 2, camion de 5 tone, container de 4310 de picioare, boxpaleţi, etc.

     Ori: echipamentele ce trebuie transportate sunt introduse prin însumare, conform cerinţelor tactice.

     46c Conţinut Se vor înscrie informaţii generale corespunzătoare: ex. piese de schimb, alimente, etc.

     Încărcăturile transportate pe camioane se înscriu numai dacă sunt materiale clasificate sau materiale periculoase.

     1. e Greutatea maximă pe unitate Se înscrie greutatea maximă nedivizibilă, în kg, a celei

      mai grele unităţi.

     2. f Greutatea totală Greutatea totală în kg pe tipuri de materiale.

     3. g Lungime Dimensiuni în metri.

     4. h Lăţime

     5. i Înălţime

     Se specifică dimensiunile celei mai mari unităţi de încărcătură.

     image

     E

     1. k Volum Volumul în metri cubi

      e la k

      (fără j)

      Această înregistrare va fi omisă dacă pe durata transportului de echipamente militare, numărul codului feroviar sau clasa de încărcare vor fi indicate în coloana c.

      image

      image

      E

     2. l MLC Clasa de încărcare, din punct de vedere militar, a vehiculelor.

      Nu se aplică.

      image

      Caseta/

      Ce reprezintă Observaţii

      Paragraf                                  

      Materiale periculoase

     3. m - sistem ADN

     4. n - sistem IMDG

     1. p - sistem RID

     2. q - sistem ADR

     Materialele periculoase se specifică conform modului de transport dorit. Trebuie specificată clar clasa UN.

     E

     Nu se aplică pentru un transport conform m, n şi q

     47 Se continuă conform cerinţelor

     image

    3. c) Dacă este necesar un spaţiu suplimentar, observaţiile şi specificaţiile vor fi înscrise în casete individuale.

   7. 7. Instrucţiuni pentru completarea unui mesaj facsimil de Răspuns la Cererea de Transport de Suprafaţă:

  E

  1. a) În mesajele teleimprimate sau fax, casetele pentru care nu există date vor fi omise. Observaţiile care se aplică numai pentru transportul feroviar sau pentru transportul trupelor cu

   autobuze aparţinând companiilor feroviare sunt marcate cu simbolul respectivă.

   înainte de observaţia

   image

  2. b) Înregistrările din casetele marcate cu simbolul ■ sau simbolul • nu se transmit utilizatorilor.

  Caseta/ Paragraf

  Ce reprezintă Observaţii

  image

  a b c

  image

  1 Titlu:Răspuns la Cererea de Transport

  Se marchează casetele relevante din formular.

  3 Numărul de referinţă Utilizat pentru evidenţa cererilor de către unităţi.

  4 DTG Data completării cererii.

  13 Numărul de identificare/numele operaţiei.

  1. 17 Numărul răspunsului la cerere Stabilit de către structura care dă răspunsul.

  2. 18 Agenţia de transport Agenţia responsabilă.

  3. 19 Număr de referinţă Al agenţiei responsabile.

  4. 20 DTG Data completării de către agenţia responsabilă.

  5. 21 Numărul de telefon Al agenţiei responsabile.

  6. 22 Numărul de fax Al agenţiei responsabile.

  7. 23 Adresa solicitantului Poate fi omisă în mesajele teleimprimate sau fax.

  sau fax.

  24-26 Pentru informarea destinatarilor Dacă există, poate fi omis în mesajele teleimprimate

  27 Modul de transport aprobat Se marchează casetele relevante din formular.

  Stabileşte modul de transport aprobat.

  29 Numărul codului de identificare* Stabilit de agenţia (structura) care dă răspunsul.

  31b Staţia de cale ferată aprobată sau portul de îmbarcare

  Locaţie şi coordonate.

  33a Începerea îmbarcării DTG (în timp local, pentru transportul feroviar sau cu autobuze).

  33b Terminarea îmbarcării DTG (în timp local, pentru transportul feroviar sau cu autobuze).

  image

  Caseta/

  Ce reprezintă Observaţii

  Paragraf                                                       34b Data şi ora de plecare aprobate DTG (în timp local, pentru transportul feroviar sau cu

  autobuze)

  36b Staţia de cale ferată aprobată sau portul de debarcare

  Locaţie şi coordonate.

  37c Data şi ora aprobată pentru sosire DTG (în timp local, pentru transportul feroviar sau cu autobuze).

  38b Începerea debarcării DTG (în timp local, pentru transportul feroviar sau cu autobuze).

  38c Terminarea debarcării DTG (în timp local, pentru transportul feroviar sau cu autobuze).

  1. 39 Informare privind ruta Locaţii (opriri intermediare, opriri la frontieră etc.),

   coordonate, timpi (în timp local, pentru transport feroviar sau cu autobuze).

  2. 40 Cantitatea şi tipul mijloacelor de transport aprobate

  3. 41 Lungimea şi tonajul trenurilor Informaţii obţinute de la companiile feroviare (dacă

   sunt adecvate).

  4. 42 Agenţia care asigură mijloacele de Numele complet şi adresa, numărul de telefon, număr transport fax, numele persoanei responsabile (dacă există).

  5. 43 Observaţii Numărul zborului sau numele navei.

   44d Mijloace de transport Pentru persoane la clasa 1.

   45d Mijloace de transport Pentru persoane la clasa a 2 a.

   46d Mijloace de transport Aprobate pentru încărcare conform cererii de la poziţia

   46.

   47d Mijloace de transport Aprobate pentru încărcare conform cererii de la poziţia

   47.

   48d Continuă conform cererii

   ANEXA nr. 10

   la instrucţiuni

   TABELUL

   CU PERIOADA MINIMĂ DE TIMP NECESARĂ PENTRU ÎNAINTAREA UNEI CERERI PENTRU OBŢINEREA UNEI APROBĂRI DE EXECUTARE A UNEI MIŞCĂRI

   (zile lucrătoare)

   Ţara

   image

   Mişcarea

   BEL

   BGR

   CAN

   CZE

   DNK

   FRA

   DEU

   GRC

   HUN

   ITA

   LVA

   LUX

   NLD

   NOR

   POL

   PRT

   ROU

   ESP

   TUR

   GBR

   USA

   Mişcare efectuată pe teritoriul naţional

   coloana

   10

   20

   5

   5

   15

   15

   5

   5

   10

   5

   10

   5

   5

   10

   10

   10

   4

   9

   14

   5

   *

   cu gabarit depăşit

   15

   20

   5

   30

   20

   20

   10

   10

   10

   10

   10

   5

   5

   10

   20

   10

   4

   20

   14

   10

   *

   materiale periculoase

   10

   20

   5

   30

   15

   20

   5

   10

   10

   10

   10

   5

   5

   10

   20

   10

   10

   20

   14

   5

   *

   Mişcare care presupune trecerea frontierelor naţionale

   coloana

   15

   20

   15

   14

   15

   15

   15

   10

   10

   10

   10

   10

   10

   10

   10

   10

   4

   9

   14

   10

   *

   cu gabarit depăşit

   15

   20

   15

   30

   20

   20

   15

   10

   10

   15

   10

   10

   10

   10

   20

   10

   4

   20

   14

   10

   *

   materiale periculoase

   15

   20

   15

   30

   20

   20

   15

   10

   10

   15

   10

   10

   10

   10

   20

   10

   10

   20

   14

   10

   *

   La datele prezentate se au în vedere următoarele observaţii ale naţiunilor:

   1. 1. Bulgaria (BGR). Excepţiile pot fi făcute în funcţie de situaţie, când cererile pentru aprobarea executării unei mişcării pot fi înaintate în 48 de ore.

   2. 2. Danemarca (DNK). În conformitate cu reglementările la nivel naţional, pentru circulaţia, pe teritoriul DNK în afara zonelor cu destinaţie militară, a vehiculelor agabaritice, tractate şi a autoîncărcătoarelor de capacitate mică, care se deplasează prin mijloacele proprii trebuie să se obţină o aprobare dată de Ministerul Transporturilor. Deplasarea vehiculelor ce depăşesc limitele dimensionale stabilite prin lege se face, în fiecare situaţie în parte, în baza unei aprobări de circulaţie în afara zonelor militare. Această aprobare se solicită, printr-un formular obişnuit de cerere pentru obţinerea aprobării de executare a unei mişcări, înaintat Centrului de Coordonare a

    M T al Danemarcei, înainte cu 4 săptămâni (20 de zile) de a fi executată mişcarea.

   3. 3. Polonia (POL). Cererea pentru obţinerea aprobării de executare a mişcării unui singur vehicul sau a unei coloane care are în compunere până la 5 vehicule se înaintează cu 5 zile înainte de executarea acesteia.

   4. 4. Statele Unite ale Americii (USA). Nu există un standard care să stabilească numărul de zile lucrătoare în US. În situaţia în care se execută deplasarea unui convoi se va contacta Centrul de Mişcare al Apărării Naţionale (Defence Movement Center - DMC).

    ANEXA nr. 11

    la instrucţiuni

    NOTIFICAREA DE MIŞCARE

    1. 1. Notificarea de Mişcare/Movement Notification - MOVNOTIF are scopul de a furniza informaţii detaliate privind executarea mişcărilor şi transporturilor de personal, echipamente, tehnică şi materiale militare, de către naţiunile trimiţătoare, pe teritoriul naţiunilor gazdă implicate.

    2. 2. Datele cuprinse în MOVNOTIF sunt transmise, ierarhic, de către personalul şi structurile de mişcare şi transport implicate la CCM, care, în formatul prezentat în cadrul acestei anexe, va transmite MOVNOTIF structurilor similare ale naţiunilor gazdă implicate.

    3. 3. Dacă în prealabil nu s-a stabilit un termen de transmitere, MOVNOTIF se transmite cu cel puţin trei zile înainte de data estimată pentru intrarea primului transport pe teritoriul naţiunii gazdă implicate.

    4. 4. MOVNOTIF se transmite prin sisteme de comunicaţii naţionale şi/sau NATO adecvate, astfel încât să fie asigurate măsurile de securitate corespunzătoare nivelului de clasificare dat de către structura emitentă.

    5. 5. Folosind sistemul NATO de transmitere a mesajelor, MOVNOTIF se întocmeşte astfel:

     1. 5.1. Formatul şi informaţiile cuprinse în MOVNOTIF sunt prezentate mai jos.

      De la: Data:

      Destinatar:

      Informare: (ex. NSE al Naţiunii Trimiţătoare)

      I. DENUMIREA MESAJULUI/ MESSAGE NAME

      NOTIFICARE DE MIŞCARE/MOVEMENT NOTIFICATION

      (Denumire prescurtată: MOVNOTIF)

      II. DATE DE IDENTIFICARE A EXERCIŢIULUI/EXERCISE IDENTIFICATION

      (Datele pentru identificarea unui exerciţiu nu trebuie folosite niciodată în conţinutul aceluiaşi mesaj, cu datele referitoare la o operaţie. Dacă acest element este folosit, acesta trebuie să conţină următoarele informaţii:) (O)

      1. Denumirea prescurtată a exerciţiului

      (Cod alfanumeric sau prescurtarea denumirii exerciţiului

      pentru care este făcut mesajul) (M)

      2. Identificator suplimentar

      (Dacă este utilizat, acesta furnizează un identificator suplimentar al prescurtării denumirii exerciţiului, folosind date cod corespunzătoare. Ex. „BLUE” pentru a indica faptul că mesajul este adresat numai participanţilor părţii „BLUE”) (O)

      III. CODUL OPERAŢIEI/

      OPERATION CODEWORD

      (Date corespunzătoare. Vezi restricţiile de mai sus.) (C)

      IV. DATE DE IDENTIFICARE A MESAJULUI/MESSAGE

      IDENTIFIER (MSGID)

      (Se introduce MOVNOTIF şi detaliile relevante de identificare a mesajului) (M)

      V. REFERINŢE/REFERENCE

      (Dacă este utilizat, furnizează detalii privind orice alte mesaje sau documente la care se referă acest mesaj) (O)

      VI. DATA ŞI ORA/DATE-TIME

      (Asigură grupul data şi ora (DTG) în care se transmite mesajul) (M)

      VII. STRUCTURA DESTINATARĂ/ ORGANISATION DESIGNATOR

      (Folosind date cod corespunzătoare, furnizează date privind unitatea/structura destinatară, nivelul acesteia şi

      ţara de origine) (M)

      VIII. CODUL INTERNAŢIONAL DE IDENTITATE/

      INTERNATIONAL IDENTITY CODE

      (Prin folosirea acestuia se confirmă ţara de origine a structurii/unităţii ce trebuie deplasate) (M)

      IX. TRANSPORT AERIAN/AIR

      1. Tipul şi numărul aeronavelor

      (Se introduce tipul şi numărul aeronavelor) (O)

      2. Numărul zborului

      (Se introduce numărul militar internaţional al zborului)

      (M)

      X. TRANSPORT MARITIM/SEA

      1. Tipul şi numărul navelor

      (Se introduce tipul şi numărul navelor) (O)

      2. Denumirea navelor

      (Se introduce denumirea navelor) (O)

      XI. TRANSPORT FEROVIAR/RAIL

      1. Codul militar internaţional al trenului

      (Se introduce codul alfanumeric internaţional de

      identificare a numărului trenului) (M)

      2. Tipul şi numărul vagoanelor

      (Se introduce tipul şi numărul vagoanelor) (O)

      XII. TRANSPORT PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE/

      INLAND WATER

      1. Tipul şi numărul barjelor

      (Se introduce tipul şi numărul barjelor) (O)

      2. Denumirea barjelor

      (Se introduce numele barjelor) (O)

      XIII. TRANSPORT RUTIER/ROAD

      1. Numărul coloanelor militare

      (Se introduce numărul de coloane militare) (O)

      2. Numărul vehiculelor pe roţi şi/sau

      şenilate

      (Se introduce numărul vehiculelor pe roţi şi a celor

      şenilate) (M)

      XIV. LOCAŢIA ŞI DATA ESTIMATĂ PENTRU PLECARE/ LOCATION AND ESTIMATED OR

      ACTUAL TIME OF DEPARTURE

      (Se introduc coordonatele caroului UTM ale locaţiei de plecare) (M)

      (Se introduce Grupul dată-oră estimat pentru plecare) (M)

      XV. PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI ŞI DATA ESTIMATĂ PENTRU SOSIRE/ BORDER CROSSING POINT(S) AND ESTIMATED TIME OF ARRIVAL

      (ETA)

      (Se introduc coordonatele caroului UTM ale punctelor de trecere a frontierei) (M)

      (Se introduce Grupul dată-oră estimat pentru sosirea în punctele de frontieră) (M)

      XVI. LOCAŢIA DESTINAŢIEI FINALE/FINAL DESTINATION

      LOCATION

      (Se introduc coordonatele caroului UTM ale locaţiei destinaţiei finale) (M)

      XVII. NUMĂRUL PASAGERILOR/

      NUMBER OF PASSENGERS

      1. 1) Numărul total de personal al trupelor (M)

      2. 2) Numărul total de personal civil (M)

      XVIII. DATE PRIVIND MATERIALELE/CARGO DATA

      (Se introduce greutatea (în tone) şi volumul (în metri cubi) a materialelor transportate) (M)

      XIX. MATERIALE PERICULOASE/ DANGEROUS GOODS

      (Se introduce clasa UN şi dacă este necesar se precizează cantitatea netă de exploziv per unitatea de încărcătură periculoasă) (M)

      XX. NUMĂRUL VEHICULELOR PE ROŢI / ŞENILATE/NUMBER OF WHEELED / TRACKED VEHICLES

      (Dacă este necesar, în cazul transportului cu mijloace maritime, aeriene sau feroviare se specifică numărul vehiculelor pe roţi/şenilate transportate cu aceste mijloace) (M)

      XXI. CONTINUAREA DEPLASĂRII/ONWARD

      MOVEMENT

      1.

      (Se introduc referinţe privind solicitarea aprobării executării mişcărilor rutiere şi răspunsul la acestea pentru continuarea deplasării) (M)

      2.

      (Se introduc referinţe privind solicitarea de mijloace de transport terestre şi răspunsul la acestea pentru continuarea deplasării) (M)

      XXII. OBSERVAŢII SPECIFICE/ SPECIFIC REMARKS

      (Se introduc, în format text, detalii specifice privind executarea mişcărilor) (O)

      XXIII. POC AL STRUCTURII M T AL NAŢIUNII TRIMIŢĂTOARE/ M T POC OF THE SENDING

      NATION

      1.

      (Dacă se foloseşte, furnizează detalii privind punctul de contact pentru locaţia de plecare, care includ numele, gradul, numărul de telefon/fax sau alte mijloace de comunicaţii de contact) (O)

      2.

      (Dacă se foloseşte, furnizează detalii privind punctul de contact pentru locaţia de destinaţie, care includ numele, gradul, numărul de telefon/fax sau alte mijloace de comunicaţii de contact) (O)

      1. 3) Numărul total de pacienţi (M)

      2. 4) Numărul total de prizonieri de război (POW) (M)

     2. 5.2. Datele cuprinse în mesaj se înscriu în mod obişnuit într-un format linear şi/sau în coloane (aşa cum este prezentat mai sus), iar specificaţia categoriilor de date inscrise este strict dependentă de:

      1. a) deţinătorul datelor (mandatory) (M);

      2. b) condiţiile existente (conditional) (C);

      3. c) particularităţile operaţionale (O).

    6. 6. Conţinutul MOVNOTIF, în format text, este prezentat alăturat.

     MOVEMENT NOTIFICATION/NOTIFICAREA DE MI