ORDIN nr. 69 din 26 mai 2016pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.602 din 23 mai 2016, întocmit de Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în baza Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, luând în considerare prevederile Directivei 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură, ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiulart. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul INorma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului; în cazul stațiunilor de cercetare, composesoratelor, parohiilor, primăriilor, asociațiilor crescătorilor de animale, ce desfășoară activități de creștere a animalelor, constituite conform prevederilor legale în vigoare, în locul certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului se vor depune copia actului constitutiv și documentul de înregistrare la administrația fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF;2. La articolul 4 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:f) declarație pe propria răspundere că, în cazul animalelor moarte, va apela la serviciile unităților de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării;g) contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii, care asigură asistență sanitară veterinară și efectuează acțiunile cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.3. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor,
  Radu Roatiș Chețan
  București, 26 mai 2016.Nr. 69.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6 la norma sanitară veterinară)Operatorul economic .............................C.U.I./C.I.F./C.N.P. ............................Adresa ..........................................Tel./fax ........................................Nr. înregistrare ......... din data .............
  CERERE
  Subsemnatul, ............................., reprezentant legal al ..............................,cu sediul social în ...........(adresa completă, nr. tel., fax)......., posesor al BI/CI seria ....... nr. ...., CNP ........................, eliberat(ă) de ........... la data de ............, prin prezenta solicit înregistrarea sanitar-veterinară a unității ................ din localitatea ....(adresa completă)............ pentru următoarele activități:
  Nr. crt.Activitatea
  1.
  2.
  3.
  La prezenta cerere anexez următoarele documente:.........................................................................
  Data .......Numele și prenumele .....................Semnătura, ștampila .....................
  --------