LEGE nr. 105 din 26 mai 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziţie distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finanţării proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (7) şi (8). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene şi mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."2. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru proiectele aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanţării publice, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum şi cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranşei finale de către INEA. (8) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale cuprind sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/INEA pentru implementarea proiectelor proprii aferente Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetul fondurilor externe nerambursabile."3. La articolul 9, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru operatori regionali de apă, definiţi în baza art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, care implementează proiecte finanţate prin Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deşeurilor şi modernizării sistemelor de termoficare."4. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârşitul anului în conturile beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."5. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranşa de prefinanţare, fără a depăşi durata contractului de finanţare, a unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanţarea."6. La articolul 20, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor."7. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligaţia de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite iniţial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile."8. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul autorităţii de management/organismului intermediar/Autorităţii de certificare în vederea gestionării financiare a programelor finanţate din fonduri europene, cu excepţia proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare are calitatea de beneficiar."9. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii."10. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. o) care, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă."11. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari care au angajat şi plătit cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC şi FEAD 2014-2020, din titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile», potrivit prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, vor asigura reîntregirea conturilor din care au fost efectuate plăţile prin deschideri de credite bugetare de la titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020»."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 26 mai 2016.Nr. 105.-----