HOTĂRÂRE nr. 371 din 18 mai 2016pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) să aibă vârsta minimă de 18 ani; c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;"2. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă.3. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se abrogă.4. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadă de probă de 3-6 luni, inclusă în durata totală a acestuia, care se finalizează prin teste şi verificări practice, susţinute în prezenţa unei comisii din care face parte obligatoriu, pe lângă şeful serviciului de urgenţă voluntar, un reprezentant din structura operativă a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov. În perioada de probă părţile pot rezilia contractul din proprie iniţiativă."5. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Promovarea personalului voluntar din serviciul de urgenţă voluntar se face pe baza Parcursului profesional al voluntarului, prevăzut în anexa nr. 1^1. (2) Parcursul profesional al voluntarului este confirmat de certificatul nominal de voluntar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.Art. 6^2. - Activitatea de voluntariat în situaţii de urgenţă se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite."6. La articolul 8 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) să participe la cursurile de instruire şi verificările anuale a cunoştinţelor şi abilităţilor practice, organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;"7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Personalul voluntar din serviciile de urgenţă voluntare are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire sunt stabilite prin Regulamentul privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2007."8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Contractul de voluntariat încetează de drept când voluntarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c) şi e), precum şi în caz de deces. (2) Nepromovarea verificărilor cunoştinţelor şi abilităţilor practice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e) duce la rezilierea contractului de voluntariat."9. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Anexele nr. 1, 1^1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul statut.10. La anexa nr. 1 litera K, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. Contractul de voluntariat se reziliază în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (4) şi (5), art. 10 lit. c), art. 11 alin. (2) şi art. 12 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare."11. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMembrii serviciilor de urgenţă voluntare care au deja încheiat un contract de voluntariat trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite prin Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ------------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 18 mai 2016.Nr. 371.  +  Anexă(Anexa nr. 1^1 la statut)Parcursul profesional al voluntarului în situaţii de urgenţă                             ┌────────────────────┐                             │Curs şef serviciu *)│                             └────────────────────┘                                       ^                                       │                         minim 1 an │                        ┌──────────────┴─────────────┐                        │ │             ┌──────────┴─────────┐ ┌──────┴─────────┐             │Curs şef formaţie │ │ Curs şef │             │intervenţie, salvare│ │ compartiment │             │ şi prim-ajutor │ │ prevenire │             └────────────────────┘ └────────────────┘                  ^ ^ ^ ^                  │ └───────────────┼───────────┬─┘        minim 1 an│ minim 1 an│ │minim 1 an                  │ │ │       ┌──────────┴───────┐ ┌───────┴───────┐ ┌─┴────────────────┐       │ Curs şef grupă │ │Curs specialist│ │ Curs conducător │       │ intervenţie │ │ prevenire │ │ autospeciale **)│       └──────────────────┘ └───────────────┘ └──────────────────┘        ^ ^ ^ ^        │ minim │ │ minim│        │ 1 an │ │ 1 an │   minim│ ┌────┴──────────┐ │ ┌─────┴────────┐   2 ani│ │Curs şef echipa│ minim 2 ani │ │ curs mecanic │        │ │ specializată │ │ │ utilaj │        │ └───────────────┘ │ └──────────────┘        │ ^ │ ^        │ minim │ │ minim │        │ 1 an │ │ 1 an │       ┌┴────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴─────────┐     ┌─│ Curs iniţiere servant pompier │     │ │ (obligatoriu) │maxim│ └─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┘ 1 an│ ^ │     │ │ nu│     │ da │ │     │ │ v     └── ┌──────┴────────────┐ ┌──────────────────┐     ┌── │Teste Verificări │ nu │Reziliere contract│     │ │ practice ├─────────────────>│ │ 3-6 │ └───────────────────┘ └──────────────────┘ luni│ ^     │ │     │ ┌──────┴──────────────┐     │ │ Recrutare voluntar │     └── │ (încheiere contract │         └─────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Condiţie pentru a putea candida pentru un post de şef serviciu într-un SVSU

  **) Condiţie pentru a putea fi angajat pe un post de conducător autospeciale într-un SVSU

  ──────────
  ----