HOTĂRÂRE nr. 1.849 din 28 octombrie 2004 (*actualizată*)privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor(actualizată până la data de 11 mai 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi a art. 82 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Justiţiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, se organizează prin preluarea atribuţiilor, patrimoniului, personalului şi a bugetului aprobat Direcţiei Generale a Penitenciarelor. (2) Finanţarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate se asigura din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, potrivit legii. (3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi constituie, în sensul prezentei hotărâri, sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 2 (1) Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, legislaţiei execuţional penale şi ale hotărârilor Guvernului date în aplicarea acestei legislaţii. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor aplica în domeniile ce o privesc strategia Guvernului României în executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate pronunţate de instanţele judecătoreşti. (3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi de asistenţă socială şi educaţie destinate reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate. (4) Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară în interesul comunităţii şi al persoanelor care execută pedepse privative de libertate, în limitele competentelor stabilite prin lege.  +  Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Administraţia Naţională a Penitenciarelor cooperează, pe bază de protocoale, cu instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu alte instituţii ale statului, precum şi cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale.  +  Articolul 4Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine este coordonată direct de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 5Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordine funcţionează în baza statelor de organizare aprobate de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 6 (1) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor exercita, în principal, următoarele atribuţii: a) organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a măsurii arestării preventive şi a măsurii educative de internare a minorilor în centre de reeducare, pronunţate de instanţele judecătoreşti; b) coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; c) elaborează strategia de aplicare a regimului penitenciar, urmăreşte transpunerea ei în practică, ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi urmăreşte folosirea lor la activităţi productive, potrivit legii; d) controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecata, transferul acestora la organele de urmărire penală sau la alte locuri de deţinere; e) organizează, controlează, îndrumă şi sprijină activităţile privind asigurarea dreptului la asistenţă medicală a persoanelor private de libertate şi a personalului din sistemul administraţiei penitenciare; f) evaluează nevoile de asistenţă socială, educaţie şi terapeutice ale persoanelor private de libertate şi stabileşte strategia şi modalităţile de realizare a activităţilor de reintegrare socială a acestora; g) organizează şi îndrumă activitatea de pregătire şcolară şi de calificare a persoanelor private de libertate şi coordonează planificarea etapelor şi a programelor educaţionale; h) planifică, organizează şi coordonează activităţile destinate executării pedepselor, înzestrării, dotării şi asigurării cu bunuri şi mijloace materiale în funcţie de obiectivele sistemului penitenciar, priorităţile şi resursele materiale şi financiare avute la dispoziţie şi urmăreşte derularea contractelor de achiziţii, conform legii; i) elaborează programe anuale şi de perspectivă pentru investiţii şi reparaţii capitale ale spatiilor de deţinere, precum şi realizarea locuinţelor de serviciu şi intervenţie pentru personal; j) coordonează nemijlocit aplicarea şi respectarea legilor, instrucţiunilor şi ordinelor ministrului justiţiei şi deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, referitoare la problematica resurselor umane, aplică legislaţia specifică numirii şi eliberării din funcţie a personalului, a recompensării şi sancţionării acestuia; k) elaborează, organizează şi coordonează programele de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din sistemul penitenciar, prin centrele de pregătire proprii, precum şi activitatea de perfecţionare continuă a pregătirii de specialitate desfăşurate în unităţi; l) organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de menţinere a capacităţii de intervenţie şi acţiune a unităţilor, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unităţilor de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război; m) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, pe care îl propune spre avizare ministrului justiţiei, asigura executarea bugetului în condiţiile legii, îndrumă şi controlează respectarea dispoziţiilor legale pe linie financiar-contabilă; n) asigură administrarea patrimoniului potrivit dispoziţiilor legale, organizează şi asigura alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotare; o) îndrumă, controlează şi ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la evidenta, întocmirea, multiplicarea, manipularea, păstrarea şi transportul documentelor clasificate; p) elaborează studii, efectuează analize şi întocmeşte proiecte de acte normative privind organizarea şi activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate şi le prezintă ministrului justiţiei pentru a decide; r) organizează activitatea de relaţii publice, îndrumă şi coordonează activităţile de primire, evidenta şi soluţionare a petiţiilor; s) asigura sistemul informatic integrat, prelucrarea datelor, realizarea, implementarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate; t) reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie interesele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi coordonează aceasta activitate la nivelul unităţilor subordonate. (2) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul II Structura organizatorică  +  Articolul 7 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se exercită de către directorul general. (2) Directorul general conduce întreaga activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Justiţiei şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de ministrul justiţiei. (3) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite. (4) Pentru aplicarea în mod unitar, în unităţile subordonate, a prevederilor privind obiectivele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde în faţa ministrului justiţiei de întreaga activitate desfăşurată de administraţia penitenciară. (5) În activitatea de conducere a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi, care angajează şi reprezintă administraţia penitenciară pe baza mandatului expres dat prin decizie a directorului general. (6) Directorul general şi directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, cu excepţia magistraţilor detaşaţi, pentru care se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorică a aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii independente, servicii, secţii, birouri, compartimente sau colective temporare, înfiinţate prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Directorii din aparatul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt numiţi de către ministrul justiţiei, la propunerea directorului general, iar şefii serviciilor independente, şefii de servicii, de secţii, de birouri şi ai altor compartimente, precum şi personalul de execuţie funcţionării publici cu statut special şi personalul încadrat cu contract de muncă -, de către directorul general, la propunerea directorilor generali adjuncţi. (3) Atribuţiile şi competentele personalului din aparatul central se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare funcţiilor din structura aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin fisele posturilor, anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 9În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Consiliul de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii, având ca membri titulari: directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii şi şefii de servicii independente.  +  Capitolul III Unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  +  Articolul 10 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înfiinţează, se organizează şi funcţionează penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru minori şi tineri, penitenciare pentru femei, centre de reeducare, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Penitenciară, Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii şi Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 362 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2007. (2) Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, penitenciarele se clasifica în funcţie de regimurile de executare a pedepselor, numărul şi categoria persoanelor private de libertate, precum şi numărul şi gradul instanţelor judecătoreşti deservite.------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 362 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2007. (3) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului şi au personalitate juridica. Directorii acestora sunt ordonatori terţiari de credite. (4) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) În structura organizatorică a unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează sectoare de activitate, servicii, secţii de deţinere interioare şi exterioare, secţii medicale, birouri, compartimente şi centre de pregătire şi recuperare. (6) Atribuţiile şi responsabilităţile unităţilor se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 11 (1) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor ce le revin, sunt conduse de un director ajutat de directori adjuncţi. Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte de ministrul justiţiei, la propunerea directorului general, în funcţie de capacitatea de cazare a unităţilor, de volumul şi de complexitatea misiunilor, de efectivele şi de gradul de pericol social al persoanelor private de libertate, de tipul regimurilor de executare a pedepselor, al activităţilor de asistenţă socială, de instruire şcolară şi formare profesională. (2) Directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului general, cu exceptia magistraţilor detaşaţi, a căror detaşare se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei. Directorii adjuncţi şi personalul cu funcţii de conducere sunt numiţi de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorilor generali adjuncţi care coordonează domeniul de activitate, iar personalul de execuţie - funcţionari publici cu statut special şi personal încadrat cu contract de muncă -, de către directorii unităţilor.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12 (1) Numărul posturilor prevăzute pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile sale subordonate este de 15.041.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. (2) Repartizarea posturilor pe categorii, grade profesionale şi coeficienţi de ierarhizare se face prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Ministrul justiţiei poate propune Guvernului României numărul de posturi necesar asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţii de tinere în custodie a persoanelor private de libertate, precum şi pentru realizarea unor activităţi destinate reintegrării sociale a acestora, potrivit legii.  +  Articolul 13Până la adoptarea hotărârii Guvernului privind nomenclatorul de funcţii pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, se aplica prevederile Hotărârii Guvernului nr. 0663/1999 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor de funcţie pe grade militare pentru personalul militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Referirile la "Direcţia Generala a Penitenciarelor", cuprinse în alte acte normative, se înlocuiesc cu "Administraţia Naţională a Penitenciarelor".

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ───────────────

  p. Ministrul justiţiei,

  Claudiu Seucan,

  secretar de stat

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Maria Manolescu,

  secretar de stat

  p. Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale şi familiei,

  Doru-Claudiu Frunzulică,

  secretar de stat
  Bucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.849.  +  AnexăUNITĂŢILEdin subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Unitatea Adresa Localitatea Judeţul crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Penitenciarul Aiud Str. Morii nr. 7-9 Aiud Alba──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Penitenciarul Arad Calea 6 Vânători FN Arad Arad──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Penitenciarul Bacău Str. G-ral Guşă nr. 3 Bacău Bacău──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Penitenciarul Baia Mare Str. Forestierului nr. 217 Baia Mare Maramureş──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Penitenciarul Barcea    Mare Str. Sintuhalm nr. 1 Barcea Mare Hunedoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Penitenciarul Bistriţa Str. Tarpiului nr. 22 Bistriţa Bistriţa-                                                                        Năsăud──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Penitenciarul Botoşani Str. I. C. Brătianu nr. 118 Botoşani Botoşani──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Penitenciarul Brăila Str. Carantina nr. 4 Brăila Brăila──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Penitenciarul Bucureşti    -Jilava Str. Sabarului nr. 1 Jilava Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Penitenciarul Bucureşti    -Rahova Sos. Alexandriei nr. 154 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Penitenciarul Codlea Str. Gării nr. 12 Codlea Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Penitenciarul Colibaşi Bd. Dacia nr. 1 Mioveni Argeş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Penitenciarul Craiova Str. Vasile Alecsandri                             nr. 189 Craiova Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Penitenciarul Drobeta Str. Carol Davila nr. 5 Drobeta-Turnu    -Turnu Severin Severin Mehedinţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Penitenciarul Focşani Str. Liliacului nr. 41 Focşani Vrancea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. Penitenciarul Galaţi Str. Traian nr. 252 Galaţi Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Penitenciarul Gherla Str. Andrei Mureşanu nr. 4 Gherla Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. Penitenciarul Giurgiu Str. Bălănoaiei nr. 12A Giurgiu Giurgiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. Penitenciarul Iaşi Str. Dr. Vicol nr. 10 Iaşi Iaşi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20. Penitenciarul Mărgineni Str. Moreni nr. 1 I. L. Caragiale Dâmboviţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21. Penitenciarul    Miercurea-Ciuc Str. Zolt Peter nr. 2 Miercurea-Ciuc Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. Penitenciarul Oradea Str. Parcul Traian nr. 3 Oradea Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23. Penitenciarul Pelendava Sos. Caracal km. 8 Craiova Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24. Penitenciarul Ploieşti Str. Rudului nr. 49 Ploieşti Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25. Penitenciarul Poarta Alba Poarta Alba Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26. Penitenciarul Satu Mare Str. Mileniului nr. 2 Satu Mare Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27. Penitenciarul Slobozia Str. Gării nr. 54 Slobozia Ialomiţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28. Penitenciarul    Târgu Mureş Str. Retezatului nr. 7 Târgu Mureş Mureş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29. Penitenciarul Târgu Jiu Str. Vasile Alecsandri                             nr. 23 Târgu Jiu Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30. Penitenciarul Timişoara Str. Popa Şapcă nr. 7 Timişoara Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31. Penitenciarul Tulcea Str. Babadag nr. 142 Tulcea Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32. Penitenciarul Vaslui Str. Avicola nr. 2 Vaslui Vaslui────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33. Penitenciarul de Femei    Târgşor Str. Principala Târgşorul Nou Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34. Penitenciarul de Minori Str. Bariera Vâlcii    şi Tineri Craiova nr. 158 Craiova Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35. Penitenciarul de Minori    şi Tineri Tichileşti Tichileşti Brăila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36. Penitenciarul-Spital    Bucureşti-Jilava Str. Sabarului nr. 1 Jilava Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37. Penitenciarul-Spital    Bucureşti-Rahova Sos. Alexandriei nr. 154 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38. Penitenciarul-Spital    Dej Str. Parcului nr. 18 Dej Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────39. Penitenciarul-Spital    Târgu Ocna Str. Crizantemelor nr. 9 Târgu Ocna Bacău────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────40. Penitenciarul-Spital    Colibaşi Bd. Dacia nr. 1 Mioveni Argeş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41. Penitenciarul-Spital    Poarta Alba Poarta Alba Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42. Centrul de Reeducare    Buziaş Str. Florilor nr. 14 Buziaş Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43. Penitenciarul Găeşti Str. Dumbravei nr. 2 Găeşti Dâmboviţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────44. Centrul de Reeducare    Târgu Ocna Str. Tisesti nr. 137 Târgu Ocna Bacău────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45. Centrul de Formare şi Str. Nicolae Grigorescu    Specializare nr. 8 Arad Arad    a Ofiţerilor din    Administraţia    Penitenciară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46. Şcoala Naţională de    Pregătire a Str. Tisesti nr. 137 Târgu Ocna Bacău    Agenţilor de    Penitenciare Târgu Ocna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47. Baza de Aprovizionare,    Gospodărire Str. Sabarului nr. 1 Jilava Ilfov    şi Reparaţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────48. Subunitatea de Pază şi    Escortare Deţinuţi Str. Maria Ghiculeasa nr. 47 Bucureşti    Transferaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Pct. 43 din anexa a fost modificat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.155 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012.------