ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgențe pentru elaborarea și promovarea unei noi legislații în domeniul achizițiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 "Libera circulație a mărfurilor" și al recomandărilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul juridic al contractului de achiziție publică, al contractului de concesiune de lucrări publice și al contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum și modalitățile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 2(1) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie:a) promovarea concurenței între operatorii economici;b) garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;c) asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică;d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante.(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt:a) nediscriminarea;b) tratamentul egal;c) recunoașterea reciprocă;d) transparența;e) proporționalitatea;f) eficiența utilizării fondurilor;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.g) asumarea răspunderii.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acceptarea ofertei câștigătoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractantă își manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziție publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare;----------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.b) acord-cadru - înțelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv;d) candidatura - documentele prin care un candidat își demonstrează situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională, în vederea obținerii invitației de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv;e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluții;e^1) contract - orice contract de achiziție publică sau acord-cadru;-----------Lit. e^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.f) contract de achiziție publică - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include și categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul ori mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;----------Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.g) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite;h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite;i) contractant - ofertantul care a devenit, în condițiile legii, parte într-un contract de achiziție publică;j) documentație de atribuire - documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă și care are ca efect rezervarea desfășurării de activități în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanțial posibilitatea altor persoane de a desfășura o astfel de activitate;k^1) fișa de date - document al documentației de atribuire ce cuprinde informații generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate cerințele minime de calificare, precum și toate documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți/candidați pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare, informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare, instrucțiuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum și orice alte informații prevăzute de legislația în domeniu;----------Lit. k^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;m) întreprindere publică - persoana juridică ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:– dețin majoritatea capitalului subscris;– dețin controlul majorității voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;– pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;n) licitație electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanții au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce prețurile prezentate și/sau de a îmbunătăți alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea și stocarea de date care sunt difuzate, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;p) ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunțul/invitația de participare;----------Lit. p) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.q) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică;r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoana fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piață produse, servicii și/sau execuție de lucrări;s) operatorul sistemului electronic de achiziții publice - persoana juridică de drept public care asigură autorităților contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;s) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă și de către candidați/ofertanți pentru ca acordul părților privind angajarea în contractul de achiziție publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluții;s^1) parteneriat public-public - derularea în comun a unui proiect de către două ori mai multe entități publice naționale și/sau internaționale;----------Lit. s^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.s^2) persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității contractante, membrii organelor decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire;----------Lit. s^2) a art. 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.t) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire;t) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentația descriptivă;u) «scris» sau «în scris» - orice ansamblu de cuvinte și cifre care pot fi citite, reproduse și apoi comunicate. Acest ansamblu poate include și informații transmise și stocate prin mijloace electronice;u^1) sistem de achiziție dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp și deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție și care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerințele caietului de sarcini.----------Lit. u^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.v) sistemul electronic de achiziții publice - SEAP desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;v^1) termene de așteptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) și art. 206 alin. (3), după împlinirea cărora pot fi încheiate contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;----------Lit. v^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.x) Tratat - Tratatul pentru înființarea Comunității Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările și completările ulterioare;y) vocabularul comun al achizițiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referință aplicabil contractelor de achiziție publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind vocabularul comun al achizițiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenta cu alte nomenclatoare existente;z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.----------Lit. z) a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Tipuri de contracte de achiziție publică  +  Articolul 3^1Contractele de achiziție publică sunt:a) contracte de lucrări;b) contracte de furnizare;c) contracte de servicii.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 4(1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziție publică care are ca obiect:a) fie execuția de lucrări legate de una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuția unei construcții;b) fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări legate de una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât și execuția unei construcții;c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcții care corespunde necesității și obiectivelor autorității contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) și b).----------Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin construcție se înțelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el însuși o funcție tehnică sau economică.  +  Articolul 5(1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziție publică, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opțiune de cumpărare.(2) Contractul de achiziție publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse și, cu titlu accesoriu, operațiuni/lucrări de instalare și punere în funcțiune a acestora este considerat contract de furnizare.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 6(1) Contractul de servicii este acel contract de achiziție publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A și 2B.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.(2) Contractul de achiziție publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii și, cu titlu accesoriu, desfășurarea unor activități dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.  +  Articolul 7Contractul de achiziție publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât și prestarea de servicii este considerat:a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.  +  Secţiunea a 4-a Autorități contractante  +  Articolul 8Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanțe de urgență:a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituție publică - care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local;b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații:----------Partea introductivă a literei b) a art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.– este finanțat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definita la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;– se afla în subordinea sau este supusă controlului unei autorități contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept public;– în componenta consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiți de către o autoritate contractantă, astfel cum este definita la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;b^1) abrogată;----------Lit. b^1) a art. 8 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a), b), d) sau e);----------Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.d) oricare întreprindere publică ce desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități;e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) - d), care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități.----------Lit. e) a art. 8 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 8^1Derularea unui proiect în cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achizițiilor publice.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Secţiunea a 5-a Domeniu de aplicare. Excepții  +  Articolul 9Prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru:a) atribuirea contractului de achiziție publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urma caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;b) încheierea acordului-cadru;c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:– respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro*);----------Lit. c) a art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.c^1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:– respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro*);----------Lit. c^1) a art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.d) atribuirea contractului de achiziție publică de către o autoritate contractantă, în numele și pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;e) organizarea concursului de soluții;f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice și a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.  +  Articolul 10În cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) și c^1), autoritatea contractantă are obligația de a impune prin contractul de finanțare aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru atribuirea contractelor respective.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.  +  Articolul 11Abrogat----------Art. 11 a fost abrogat de art. 205 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011.  +  Articolul 12Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică în cazul în care se îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:a) contractul este inclus în categoria informațiilor secrete de stat, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția informațiilor clasificate;----------Lit. a) a art. 12 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.b) îndeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranță, pentru protejarea unor interese naționale, potrivit prevederilor legale în vigoare;----------Lit. b) a art. 12 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.c) abrogată.----------Lit. c) a art. 12 a fost abrogată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 12^1(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică de către structuri ale autorităților contractante care funcționează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului, estimată potrivit prevederilor secțiunii a 2-a din cap. II, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.----------Alin. (1) al art. 12^1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 7^1.(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică care intră sub incidența prevederilor alin. (1) și a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 19 trebuie să se asigure aplicarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local și respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentând cerințe minime în acest sens.----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 13Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care:a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de forma, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;----------Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate difuzării, de către instituții de radiodifuziune și televiziune;c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj și conciliere;d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operații ale autorității contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare și/sau de capital, precum și prestarea de servicii de către bănci centrale;----------Lit. d) a art. 13 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.e) se referă la angajarea de forță de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă și ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorității contractante pentru propriul beneficiu.  +  Articolul 14(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică atunci când contractul de achiziție publică este atribuit ca urmare a:a) unui acord internațional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care vizează furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuția de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, și numai dacă prin acordul respectiv a fost menționată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.b) unui acord internațional referitor la staționarea de trupe și numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme și instituții internaționale.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.d) aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară, în contextul programelor și proiectelor de cooperare teritorială.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.(2) Autoritățile contractante au obligația de a informa Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.(3) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a comunica Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (2)*).  +  Articolul 15(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorități contractante sau unei asocieri de autorități contractante, în cazul în care acestea beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.(1^1) Abrogat.----------Alin. (1^1) al art. 15 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 8^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(2) Autoritatea contractantă care, în baza competentelor legale pe care le deține, acorda unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligația de a impune, prin autorizația pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terți.  +  Articolul 16(1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligația de a aplica prezenta ordonanță de urgență se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) și se limitează la prevederile art. 35-38 și art. 56 și la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestațiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), se soluționează potrivit dispozițiilor cap. IX.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care modifica pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(2) În cazul în care contractul de achiziție publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, și prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2A.(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiași contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cât și în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziție publică.  +  Articolul 16^1Abrogat.----------Art. 16^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 28 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.  +  Capitolul II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 17Autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relația cu operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire.  +  Articolul 18(1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:a) licitația deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;b) licitația restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura, urmând ca numai candidații selectați să aibă dreptul de a depune oferta;c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura și prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidații admiși, în scopul identificării uneia sau mai multor soluții apte să răspundă necesităților sale, urmând ca, pe baza soluției/soluțiilor, candidații selectați să elaboreze oferta finală;d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidații selectați și negociază clauzele contractuale, inclusiv prețul, cu unul sau mai mulți dintre aceștia. Negocierea poate fi:– negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;– negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulți operatori economici.(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții, respectiv o procedură specială prin care achiziționează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice și peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19Autoritatea contractantă achiziționează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depășește echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziție de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziție de lucrări. Achiziția se realizează pe bază de document justificativ.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 8^3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 19^1(1) În situația prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziția directă a cărei valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziției realizate.(2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitație.ro și va cuprinde următoarele informații:a) denumirea și datele de identificare ale operatorului economic;b) obiectul achiziției;c) codul CPV;d) valoarea achiziției;e) cantitatea achiziționată;f) data realizării/atribuirii achiziției.----------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 20(1) Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanțele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 21(1) Autoritatea contractantă are obligația de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de atribuire prevăzute la art. 18, precum și pentru achiziția directă, astfel:a) în anul 2016, cel puțin 60% din valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;b) în anul 2017, cel puțin 80% din valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;c) începând cu anul 2018, 100% din valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 20 din 4 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016.(2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP.(3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligația anumitor autorități contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziție publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice.  +  Articolul 22(1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea și implementarea unui sistem centralizat la nivel național de achiziționare specializată a anumitor produse, servicii sau lucrări de la sau prin unități de achiziții centralizate.(2) Unitatea de achiziții centralizata este o autoritate contractantă, astfel cum este definita la art. 8 lit. a), b) sau c), care:a) achiziționează în nume propriu produse și/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorități contractante;b) atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru, în numele și pentru o altă/alte autorități contractante.(3) Se consideră că autoritatea contractantă, care achiziționează produse, servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziții centralizata, respecta prevederile prezentei ordonanțe de urgență în măsura în care unitatea de achiziții centralizată le respectă, la rândul ei, atunci când realizează activitățile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 23Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice.  +  Articolul 24Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea contractantă are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.  +  Secţiunea a 2-a Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică  +  Articolul 25(1) Autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului de achiziție publică pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentari sau majorări ale valorii contractului.(2) În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidați/ofertanți, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică trebuie să includă și valoarea premiilor/primelor respective.  +  Articolul 26Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunț, la momentul transmiterii invitației de participare.  +  Articolul 27(1) În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă își propune să dobândească produse care necesita și operațiuni/lucrări de instalare și punere în funcțiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă și valoarea estimată a operațiunilor/lucrărilor respective.(2) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opțiune de cumpărare, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor.(3) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opțiune de cumpărare, atunci metoda de estimare variază în funcție de durata contractului respectiv, astfel:a) dacă durata contractului este stabilită și este mai mică sau egală cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv;b) dacă durata contractului este stabilită și este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adauga și valoarea reziduală estimată a produselor la sfârșitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile.(4) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privința cantităților achiziționate și valorilor aferente;b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări.(5) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depășește pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;----------Lit. a) a alin. (5) al art. 27 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depășește 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate.  +  Articolul 28(1) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa prețul total al prestației, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variază în funcție de durata contractului respectiv, astfel:a) când durata contractului este stabilită și nu depășește 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului;b) când durata contractului nu poate fi determinată sau depășește 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48.(2) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privința cantităților achiziționate și valorilor aferente;b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestații.(3) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziționare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depășește pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depășește 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate.(4) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii de asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum și a altor forme de remunerații aferente serviciilor respective.(5) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor și a oricăror alte forme de remunerații aferente serviciilor respective.(6) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite și a oricăror alte forme de remunerații aferente serviciilor respective.(7) În cazul contractelor de servicii aferente realizării investițiilor publice și/sau a lucrărilor de intervenție asupra acestora, valoarea estimată cuprinde și cuantumul aferent procentului de diverse și neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului și fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).----------Alin. (7) al art. 28 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 29(1) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât și valoarea totală a facilităților menționate.(2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuția unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, și furnizarea de echipamente, instalații, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu.(2^1) Valoarea estimată cuprinde și cuantumul aferent procentului de diverse și neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului și fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).----------Alin. (2^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(3) În cazul în care o lucrare permite execuția pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantă își propune să atribuie, unuia sau mai multor executanți, contracte distincte de lucrări, atunci valoarea estimată trebuie determinată avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componența lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componența lucrării respective depășește pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, următoarele condiții:a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 500.000 euro;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 29 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepție nu depășește 20% din valoarea totală estimată a lucrării.  +  Articolul 30În cazul în care autoritatea contractantă își propune să organizeze un concurs de soluții, atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel:a) dacă concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă, atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenților, inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus această posibilitate în anunțul de participare la concurs;b) dacă concursul de soluții este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenților.  +  Articolul 31În cazul în care autoritatea contractantă își propune să încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziție publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa durată.  +  Articolul 32În cazul în care autoritatea contractantă își propune să utilizeze un sistem de achiziție dinamic, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziție publică ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziție dinamic respectiv, pe întreaga sa durată.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de elaborare a documentației de atribuire  +  Articolul 33(1) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.(2) Documentația de atribuire cuprinde:a) fișa de date;b) caietul de sarcini sau documentația descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere;c) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.----------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(3) Cerințele/Criteriile de calificare și/sau selecție, care se regăsesc în caietul de sarcini ori documentația descriptivă și care nu sunt preluate în fișa de date/invitația de participare/anunțul de participare, sunt considerate clauze nescrise.----------Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(4) Orice factor de evaluare cuprins în documentația de atribuire, care nu se regăsește în invitația de participare/anunțul de participare, este considerat clauză nescrisă.----------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 33^1(1) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitației de participare/anunțului de participare, conformitatea cu legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice a documentației de atribuire aferente contractelor de achiziție publică care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentația descriptivă, după caz.(2) În termen de maximum 10 zile de la data primirii documentației în SEAP, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice:a) emite autorității contractante acceptul în vederea inițierii procedurii de atribuire; saub) informează autoritatea contractantă asupra neconformităților constatate la nivelul documentației de atribuire și a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanță cu prevederile legale privind achizițiile publice.(2^1) Documentația de atribuire retransmisă de autoritatea contractantă ca urmare a incidenței prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluată de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data repostării acesteia în SEAP.(3) Documentele transmise în SEAP de către autoritățile contractante vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.(4) Autoritatea contractantă încarcă în SEAP, odată cu documentația de atribuire, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conține datele de identificare ale persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante. Acest document nu are caracter de document public.----------Art. 33^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 34(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentația de atribuire instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații privind reglementările referitoare la impozitare, precum și cele referitoare la protecția mediului.(2) Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în documentația de atribuire regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare la nivel național și care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată și obligația de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.  +  Articolul 35(1) Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.(2) Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante.(3) Specificațiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, cerințe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranță în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare și instrucțiuni de utilizare a produsului, tehnologii și metode de producție, precum și sisteme de asigurare a calității și condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul contractelor pentru lucrări, specificațiile tehnice pot face referire, de asemenea, și la prescripții de proiectare și de calcul al costurilor, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor și metodelor de execuție, ca și la orice alte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcție și de diverse acte normative și reglementari generale sau specifice, în legătură cu lucrările finalizate și cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări.(4) Specificațiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, necesităților/ exigentelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități.(5) Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici.(6) Fără a aduce atingere reglementarilor tehnice naționale obligatorii, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligația de a defini specificațiile tehnice:a) fie prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naționale care adopta standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internaționale sau la alte referințe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu exista, atunci specificațiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologări sau reglementari tehnice naționale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul și execuția lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie să fie însoțită de mențiunea sau echivalent;b) fie prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanților să determine obiectul contractului de achiziție publică, iar autorității contractante să atribuie contractul respectiv;c) fie atât prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), cât și prin referirea la standardele, omologările tehnice, specificațiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumție a conformității cu nivelul de performanța și cu cerințele funcționale respective;d) fie prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, și prin referirea la standardele sau omologările tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici.  +  Articolul 36(1) În cazul în care autoritatea contractantă definește specificațiile tehnice din caietul de sarcini, optând pentru modalitatea prevăzută la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnică nu sunt conforme cu specificațiile precizate, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerințele autorității contractante definite prin specificațiile tehnice.(2) În cazul în care autoritatea contractantă definește specificațiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că produsele, serviciile sau lucrările oferite asigură îndeplinirea performanțelor sau cerințelor funcționale solicitate deoarece sunt conforme cu:a) un standard național care adoptă un standard european:b) o omologare tehnică europeană;c) o specificație tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană;d) un standard internațional;e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.(3) În sensul prevederilor alin. (1) și (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 37(1) Performanțele și cerințele funcționale prevăzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificațiile tehnice, pot include și caracteristici de mediu.(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce privește performanțele și cerințele funcționale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parțial, specificații definite prin "etichete ecologice" europene, (multi)naționale sau prin orice alte "etichete ecologice", dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ următoarele condiții:a) specificațiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziție publică;b) cerințele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze științifice;c) "eticheta ecologica" a fost adoptata printr-o procedură specifică ce a permis implicarea tuturor părților interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori, organizații de mediu;d) "eticheta ecologica" este accesibilă/disponibilă oricărei persoane interesate.(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele sau serviciile oferite care dețin o anumită "eticheta ecologica" sunt considerate că îndeplinesc implicit specificațiile tehnice solicitate. Pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă, pentru singurul motiv că produsele sau serviciile ofertate nu dețin "eticheta ecologică" precizată, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat că produsele/ serviciile oferite corespund specificațiilor tehnice solicitate.(4) În sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevăzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 38(1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indica o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicație, dar numai în mod excepțional, în situația în care o descriere suficient de precisă și inteligibilă a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 și 36 și numai însoțită de mențiunea sau echivalent.  +  Articolul 39Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiții speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.  +  Articolul 40(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea documentației de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în situația în care atașarea documentației de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a pune la dispoziția oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitație de participare, a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.----------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea gratuită a documentației de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorității contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. În cazul în care documentația este transmisă prin poștă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depășească însă costul aferent transmiterii documentației respective.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Secţiunea a 4-a Reguli de participare la procedura de atribuire  +  Articolul 41Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.  +  Articolul 42Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislația statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislația națională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.  +  Articolul 43(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanți care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejata, în cadrul cărora majoritatea angajaților implicați sunt persoane cu dizabilități, care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiții normale.(2) În cazul în care autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie trebuie să fie precizată explicit în anunțul de participare la procedura de atribuire.  +  Articolul 43^1(1) Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților constituirea garanției de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când prezenta ordonanță de urgență prevede obligativitatea publicării unui anunț sau a unei invitații de participare. Documentația de atribuire trebuie să conțină următoarele informații:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 43^1 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.a) cuantumul garanției de participare, menționat și în invitația de participare/anunțul de participare, în sumă fixă ce nu poate depăși 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai puțin decât sumele prevăzute la art. 278^1 alin. (1)*);----------Lit. a) a alin. (2) al art. 43^1 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.b) perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispozițiile art. 276 alin. (1), astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire.----------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 44(1) Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea.(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare și numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiție necesară pentru buna îndeplinire a contractului.  +  Articolul 45(1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.  +  Articolul 46(1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă conform prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri:a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;b) să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.c) să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca terț susținător în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 46 a fost introdusă de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurența. În acest sens, operatorul economic are obligația de a include în oferta sa lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există.----------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(3) În sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliată se înțelege orice subiect de drept:a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă; saub) care poate exercita o influență dominantă asupra altui subiect de drept; sauc) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influența dominantă a unui alt subiect de drept.  +  Secţiunea a 5-a Reguli de publicitate  +  Paragraful 1 Publicarea anunțurilor  +  Articolul 47(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de achiziție publică și a încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunțurilor de intenție, anunțurilor/invitațiilor de participare și anunțurilor de atribuire.----------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțurile prevăzute la alin. (1) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3A și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.----------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 11^1.(3) Modalitățile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum și conținutul anunțurilor de participare și de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 48(1) Cu excepția cazului prevăzut la art. 299, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile prevăzute la art. 47 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice.(2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, operatorul SEAP are obligația de a asigura transmiterea în format electronic a anunțurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 49(1) Operatorul SEAP are obligația de a asigura Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice accesul nerestricționat la anunțurile/invitațiile transmise de către autoritățile contractante, înainte de publicarea acestora.(2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice verifică:a) fiecare anunț de intenție/participare transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunțul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 49 a fost modificată de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.b) fiecare invitație/anunț de participare transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 49 a fost modificată de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.c) erata la anunțul/invitația de participare ce modifică/completează informațiile publicate în anunțul/invitația de participare.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 49 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care modifica pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(2^1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunțului/invitației în SEAP, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația:a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunțul/invitația respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare;b) fie să respingă publicarea anunțului/invitației, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum și asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.(2^2) Erorile prevăzute la alin. (2^1) reprezintă acele informații/cerințe din anunțul/invitația transmis/transmisă spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislației în domeniul achizițiilor publice și ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică.(2^3) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (2^2) în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice de a sancționa, pe parcursul activității de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293.(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligația:a) de a transmite anunțul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, este prevăzută o obligație în acest sens; operatorul SEAP are obligația de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunțul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii;b) de a publică anunțul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.(4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publică anunțul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obținerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.(5) În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3) lit. a).(6) După publicarea anunțului în SEAP, autoritatea contractantă poate opta pentru transmiterea anunțului și către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.(7) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunțurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunțului de participare prevăzut la art. 114, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunțul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.----------Art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 50(1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanțe de urgență stabilesc obligația publicării anunțului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunțul respectiv nu poate fi publicat la nivel național înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană.(2) Anunțul publicat la nivel național nu trebuie să conțină alte informații față de cele existente în anunțul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie să menționeze data transmiterii către Comisia Europeană.  +  Articolul 50^1(1) Eratele prevăzute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verifică de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice în termen de două zile de la data primirii în SEAP.(2) Prevederile art. 49 alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.(3) Modificarea/Completarea criteriilor de calificare și selecție, în condițiile prevăzute la art. 179 alin. (4), se face în mod obligatoriu prin publicarea unei erate și cu prelungirea perioadei necesare elaborării candidaturilor/ofertelor.(4) În cazul contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă publică orice modificare/completare a informațiilor cuprinse în anunțul de participare, prin intermediul eratei, atât în SEAP, cât și în JOUE.(5) Este interzisă modificarea/completarea informațiilor cuprinse în invitația de participare/anunțul de participare prin intermediul clarificărilor și fără publicarea unei erate.----------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Paragraful 2 Anunțul de intenție  +  Articolul 51(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de intenție, atunci când urmărește să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) și dacă:a) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de produse din aceeași grupă CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;b) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de servicii care sunt din aceeași categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;c) valoarea estimată a contractelor de lucrări, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro*).----------Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunț de intenție și în alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).(3) Publicarea anunțului de intenție nu creează autorității contractante obligația de a efectua respectiva achiziție publică.  +  Articolul 52(1) În cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) și b), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de intenție cât mai curând posibil după data începerii anului bugetar.(2) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de intenție cât mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv.  +  Articolul 53(1) Anunțul de intenție se publică:a) în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și opțional în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice; sau----------Lit. a) a alin. (1) al art. 53 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.b) numai în SEAP, cu condiția ca, înainte de publicare, să fi fost transmis un anunț simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunțul de intenție trebuie să conțină și data transmiterii anunțului simplificat către Comisia Europeană.  +  Paragraful 3 Anunțul de participare  +  Articolul 54Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de participare atunci când:a) inițiază procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau pentru încheierea acordului-cadru;b) lansează un sistem dinamic de achiziție;c) inițiază procesul de atribuire a unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziții, în acest caz publicându-se un anunț simplificat;d) organizează un concurs de soluții.  +  Articolul 55(1) Anunțul de participare se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care:a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro*);b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro*);c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro*).----------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Art. 55 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Paragraful 4 Anunțul de atribuire  +  Articolul 56(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în cel mult 48 de zile după ce:a) a finalizat procedura de atribuire - licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului-cadru;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.b) a finalizat un concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător;c) a atribuit un contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziții.(2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligația prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată, în anunțul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.----------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 15^1.  +  Articolul 57(1) Anunțul de atribuire se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care:a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro*);b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro*);c) valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro*).----------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Art. 57 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Secţiunea a 6-a Reguli speciale de transparență aplicabile achiziției publice de servicii de publicitateReguli speciale de transparență aplicabile achiziției publice de servicii de publicitate media----------Titlul Secțiunii a 6-a din Cap. II a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 58(1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimată mai mare decât cea prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă are obligația de a publică un anunț de participare și un anunț de atribuire în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet.----------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înțelege orice contract de servicii având ca obiect difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice.----------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(3) Obligația prevăzută la alin. (1) nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secțiunii a 5-a din prezentul capitol.(4) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare prevăzut la alin. (1) criteriile de calificare și selecție și, în situația în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunțul trebuie să fie însoțit de un referat de oportunitate prin care se justifică rațiunea achiziției serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit și criteriile de măsurare a rezultatului obținut.(5) În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligația de a publică în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziției serviciilor de publicitate.(6) Contractele de publicitate media trebuie să conțină în mod obligatoriu și următoarele clauze specifice referitoare la obligația părților de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puțin la următoarele informații: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final și termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.(7) Accesul publicului la informațiile menționate la alin. (6) se realizează prin grija autorității contractante care are obligația de a deține informații actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.(8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menționarea denumirii autorității/autorităților contractante în materialul publicitar.  +  Secţiunea a 7-a Reguli de comunicare și de transmitere a datelor  +  Articolul 59(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, trebuie să fie transmise în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.(3) Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.  +  Articolul 60(1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalități:a) prin posta;b) prin fax;c) prin mijloace electronice;d) prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a)-c).(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentația de atribuire, modalitățile de comunicare pe care intenționează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.  +  Articolul 61(1) Modalitățile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricționeze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.(2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum și caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic și trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare și comunicare.(3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică.  +  Articolul 62(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitățile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urma caz operatorul economic având obligația de a confirma solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil.(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisă prin poștă sau prin mijloace electronice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare cerința respectivă, precum și termenul în care aceasta trebuie îndeplinită.  +  Articolul 63(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin poștă sau, dacă autoritatea contractantă prevede această posibilitate, prin mijloace electronice.(2) În cazul în care autoritatea contractantă stabilește că ofertele urmează să fie transmise prin poștă, ofertantul are, în mod implicit, și dreptul de a depune oferta direct la sediul autorității contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta.  +  Articolul 64Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare și/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerințe:a) informațiile referitoare la posibilitățile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;b) dispozitivele electronice de recepționare garantează în mod corespunzător integritatea și confidențialitatea datelor recepționate;c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere documentele, certificatele, declarațiile și altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secțiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.  +  Articolul 65În sensul prevederilor art. 64 garantarea integrității și confidențialității datelor recepționate presupune faptul că dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le dețin și/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puțin următoarelor condiții:a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum și, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;b) înainte de data limită de transmitere a datelor, nici o persoană nu are acces la datele transmise;c) în cazul în care interdicția de acces prevăzută la lit. b) a fost încălcată, acest acces neautorizat este clar detectabil;d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepționate;e) accesul la datele recepționate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acțiune simultană a cel puțin doua persoane/sisteme autorizate și numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d);f) după data de vizualizare a datelor recepționate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective.  +  Secţiunea a 8-a Reguli de evitare a conflictului de interese  +  Articolul 66Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate masurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.  +  Articolul 67Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența.----------Art. 67 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 68Persoanele fizice sau juridice care participa direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.----------Art. 68 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 69Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane:a) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți ori persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți;----------Lit. a) a art. 69 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.b) soț/soție, ruda sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați;c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.----------Lit. c) a art. 69 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.d) persoane care în exercitarea funcției pe care o dețin la nivelul autorității contractante se află în situația existenței unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.----------Lit. d) a art. 69 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 69^1Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terțul susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere ori de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, este exclus din procedura de atribuire.----------Art. 69^1 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 69^2(1) Autoritatea contractantă precizează în fișa de date/invitația de participare/anunțul de participare numele persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.(2) Autoritatea contractantă publică în SEAP denumirea și datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, pentru care se publică numai numele.----------Art. 69^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 70Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauza imorală.  +  Capitolul III Proceduri de atribuire  +  Secţiunea 1 Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire  +  Articolul 71Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și, pe de altă parte, data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligația de a stabili perioada respectivă în funcție de complexitatea contractului și/sau de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentația de atribuire.  +  Articolul 72(1) Autoritatea contractantă prelungește perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care:a) acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la fața locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini;b) autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentația de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele-limită stabilite de prezenta ordonanță de urgență, deși a primit în timp util o solicitare în acest sens;c) perioada de timp stabilită potrivit art. 71 nu este suficientă pentru elaborarea ofertelor și/sau pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentația de atribuire.(2) În oricare din situațiile de la alin. (1), data-limită de depunere a ofertelor se decalează, prin publicarea unei erate, cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obținerea informațiilor complete și relevante pentru elaborarea ofertei.----------Art. 72 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Licitația deschisă  +  Articolul 73(1) Procedura de licitație deschisă se desfășoară, de regulă, într-o singură etapă.(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația de atribuire.  +  Articolul 74Licitația deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care solicită operatorilor economici interesați depunerea de oferte.  +  Articolul 75(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 52 de zile.----------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 21^1.(2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile.(3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunțul de intenție a conținut toate informațiile care sunt prevăzute pentru anunțul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunțului de intenție - și a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni și cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.(4) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.(5) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum și cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (4) cu 5 zile.(6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.  +  Articolul 76(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.----------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 21^2.(2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile.(3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.  +  Articolul 77(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.(2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.----------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.(3) Operatorul economic interesat are obligația de a întreprinde diligentele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de doua zile înainte de data limită de depunere a ofertei.  +  Articolul 78(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toți operatorii economici care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, documentația de atribuire, luând masuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 79(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicat/transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.----------Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:a) perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor;b) răspunsul nu modifică informațiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a ofertelor și nici nu devine necesară publicarea unei erate.----------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), și prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informațiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor și devine necesară publicarea unei erate;b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentația de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), și prin clarificarea adusă se modifică informațiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor și devine necesară publicarea unei erate.----------Lit. b) a alin. (3) al art. 79 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modifică pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Alin. (3) al art. 79 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 80Autoritatea contractantă deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în anunțul de participare sau în erată, dacă este cazul, cu excepția situației în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii.----------Art. 80 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 80^1Prin excepție de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligația de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.----------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.  +  Secţiunea a 3-a Licitația restrânsă  +  Articolul 81(1) Procedura de licitație restrânsă se desfășoară, de regulă, în două etape:a) etapa de selectare a candidaților, prin aplicarea criteriilor de selecție;b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidații selectați, prin aplicarea criteriului de atribuire.(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația de atribuire.  +  Articolul 82Licitația restrânsă se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de candidaturi.  +  Articolul 83(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.----------Alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 22^1.(2) În cazul în care, din motive de urgență, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puțin de 15 zile.(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile și perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.  +  Articolul 84Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.----------Art. 84 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 22^2.  +  Articolul 84^1În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire, este asigurat accesul direct, complet și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație începând cu data publicării anunțului de participare.----------Art. 84^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 85(1) Orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitație restrânsă.(2) În etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidați care vor fi selectați pentru a depune oferte, cu condiția să existe un număr suficient de candidați disponibili. Atunci când selectează candidații, autoritatea contractantă are obligația de a aplica criterii obiective și nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare.----------Alin. (2) al art. 85 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile de selecție și regulile aplicabile, numărul minim al candidaților pe care intenționează să-i selecteze și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.(4) Numărul minim al candidaților, indicat în anunțul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 5.----------Alin. (4) al art. 85 a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.(5) Prevederile art. 78 și 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.----------Alin. (5) al art. 85 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 86(1) Numărul de candidați selectați după prima etapă a licitației restrânse trebuie să fie cel puțin egal cu numărul minim indicat în anunțul de participare.(2) În cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de selecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:a) fie de a anula procedura de licitație restrânsă;b) fie de a continua procedura de licitație restrânsă numai cu acel/acei candidat/candidați care îndeplinește/îndeplinesc criteriile solicitate.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 86 a fost modificată de pct. 10 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 86^1În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligația de a finaliza etapa de selectare a candidaților în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor.----------Art. 86^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 87(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite concomitent o invitație de participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă tuturor candidaților selectați.(2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitației restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecție.  +  Articolul 88(1) Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) referințe privind anunțul de participare publicat;b) data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;c) adresa la care se transmit ofertele;d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;e) adresa, data și ora deschiderii ofertelor;f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare.(2) În cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a include și în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.(3) În cazul în care atașarea documentației de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire tuturor candidaților selectați.----------Art. 88 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 89(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 40 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.----------Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^1.(2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile, de regulă, și în nici un caz până la mai puțin de 22 de zile.(3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunțul de intenție a conținut toate informațiile care sunt prevăzute pentru anunțul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunțului de intenție - și a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni și cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.(4) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile.(5) Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.(6) În cazul în care, din motive de urgență, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) și (2), precum și cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puțin de 10 zile.----------Alin. (6) al art. 89 a fost modificat de pct. 11 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 90(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.----------Alin. (1) al art. 90 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^2.(2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la aceasta documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile.(3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 90 a fost abrogat de pct. 13 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 91(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toți candidații selectați, luând masuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 92(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În cazul accelerării procedurii de licitație restrânsă, răspunsul autorității contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.----------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:a) perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor;b) răspunsul nu modifică informațiile deja publicate/ transmise, nu afectează modul de elaborare a ofertelor și nici nu devine necesară publicarea unei erate.----------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), și prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informațiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor și devine necesară publicarea unei erate;b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentația de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), și prin clarificarea adusă se modifică informațiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor și devine necesară publicarea unei erate.----------Alin. (3) al art. 92 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 93Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în invitația de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligația privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestații.----------Art. 93 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.  +  Articolul 93^1Prin excepție de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligația de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.----------Art. 93^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.  +  Secţiunea a 4-a Dialogul competitiv  +  Articolul 94Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziție publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită;b) aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziție publică în cauză.  +  Articolul 95În sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziție publică pentru care autoritatea contractantă nu este, în mod obiectiv, în măsură:a) să definească specificațiile tehnice capabile să îi satisfacă necesitățile și exigentele; și/saub) să stabilească montajul financiar și/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.  +  Articolul 96Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape:a) etapa de preselecție a candidaților;b) etapa de dialog cu candidații admiși în urma preselecției, pentru identificarea soluției/soluțiilor apte să răspundă necesităților autorității contractante și în baza căreia/cărora candidații vor elabora și vor depune oferta finală;c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.  +  Articolul 97Dialogul competitiv se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de candidaturi.  +  Articolul 98(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.----------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^3.(2) În cazul în care anunțul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.  +  Articolul 99Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.----------Art. 99 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^4.  +  Articolul 100Orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.  +  Articolul 101(1) Atunci când preselectează candidații, autoritatea contractantă are obligația de a aplica criterii obiective și nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecție prevăzute în anunțul de participare.----------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile de preselecție și regulile aplicabile, numărul minim al candidaților pe care intenționează să îi preselecteze și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.(3) Numărul minim al candidaților, indicat în anunțul de participare prevăzut la alin. (2), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.----------Alin. (3) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.(4) Prevederile art. 78 și 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.----------Alin. (4) al art. 101 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 102(1) Numărul de candidați admiși în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puțin egal cu numărul minim indicat în anunțul de participare.(2) În cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidați care îndeplinește/îndeplinesc criteriile solicitate.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 102 a fost modificată de pct. 16 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 102^1În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligația de a finaliza etapa de preselecție a candidaților în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor.----------Art. 102^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 103(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite, concomitent, o invitație de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaților admiși.(2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecție.  +  Articolul 104(1) Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) referințe privind anunțul de participare publicat;b) adresa la care va avea loc dialogul, precum și data și ora lansării acestuia;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 104 a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.c) limba/limbile în care se va derula dialogul;d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire, care va include și documentația descriptivă.(3) În cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a include în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.  +  Articolul 105(1) Autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul documentației descriptive cel puțin o descriere a necesităților, obiectivelor și constrângerilor autorității contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluțiilor viabile, precum și, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanților la dialog.(2) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentației descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluții discutate. Reducerea succesivă a soluțiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliți în documentația de atribuire.  +  Articolul 106(1) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul acestui dialog se discuta opțiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum și orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluțiile identificate să corespundă necesităților obiective ale autorității contractante.(2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligația de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal față de toți participanții. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informații într-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanți un avantaj suplimentar în raport cu ceilalți.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluția propusă și alte informații confidențiale prezentate de acesta.(4) Autoritatea contractantă derulează dialogul până când identifica soluția/soluțiile corespunzătoare necesităților sale obiective.(5) După ce a declarat închisă etapa de dialog și a anunțat participanții cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligația de a invita participanții selectați să depună oferta finală, oferta care se elaborează pe baza soluției/soluțiilor identificate în cursul acestei etape și care trebuie să conțină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.  +  Articolul 106^1În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligația de a finaliza etapa de dialog în termen de 120 de zile de la transmiterea invitației de participare la dialog.----------Art. 106^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 107(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.(2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanții selectați pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.  +  Articolul 108Invitația de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) referințe privind anunțul de participare publicat;b) data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;----------Lit. b) a art. 108 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.c) adresa la care se transmit ofertele;d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;e) adresa, data și ora deschiderii ofertelor;----------Lit. e) a art. 108 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare.  +  Articolul 109(1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri și nuanțări ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentația de atribuire, iar oferta câștigătoare se stabilește conform prevederilor art. 198 alin. (2).(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat că a depus cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.(3) În oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificările, detalierile, nuanțările, informațiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluțiilor care au stat la baza lansării invitației de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenței sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalți ofertanți.  +  Articolul 109^1Prin excepție de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligația de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.----------Art. 109^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.  +  Secţiunea a 5-a Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare  +  Articolul 110(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în următoarele cazuri:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 110 a fost modificată de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.a) atunci când, în urma aplicării licitației deschise, licitației restrânse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii inițiale de licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv sau cerere de oferte și numai dacă cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire nu sunt modificate substanțial;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 110 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.b) în situații excepționale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare inițială globală a prețului viitorului contract de achiziție publică;c) atunci când serviciile care urmează să fie achiziționate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor, sunt de așa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziție publică prin aplicarea licitației deschise sau licitației restrânse;d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice, și numai dacă acestea nu se realizează pentru obținerea unui profit și nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite spre publicare anunțul de participare dacă invita la negocieri numai și pe toți acei ofertanți care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție în cadrul procedurii anterioare și care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentația de atribuire.  +  Articolul 111În cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația descriptivă.  +  Articolul 112Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare, prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de candidaturi.  +  Articolul 113(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.----------Alin. (1) al art. 113 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^5.(2) În cazul în care, din motive de urgență, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puțin de 15 zile.(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile și perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.  +  Articolul 114Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.----------Art. 114 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^6.  +  Articolul 115(1) Orice operator economic are dreptul de a solicita și de a obține un exemplar al documentației descriptive.(2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a pune documentația descriptivă la dispoziția operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.----------Alin. (2) al art. 115 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.(3) Documentația descriptivă trebuie să conțină o descriere a necesităților, obiectivelor și constrângerilor autorității contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile.  +  Articolul 116(1) Orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare.(2) Atunci când preselectează candidații, autoritatea contractantă are obligația de a aplica criterii obiective și nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecție prevăzute în anunțul de participare.----------Alin. (2) al art. 116 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile de preselecție și regulile aplicabile, numărul minim al candidaților pe care intenționează să îi preselecteze și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.(4) Numărul minim al candidaților, indicat în anunțul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.----------Alin. (4) al art. 116 a fost modificat de pct. 18 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.(5) Prevederile art. 78 și 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.----------Alin. (5) al art. 116 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 117(1) Numărul de candidați preselectați trebuie să fie cel puțin egal cu numărul minim indicat în anunțul de participare.(2) În cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai cu acel/acei candidat/candidați care îndeplinește/îndeplinesc criteriile solicitate.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 117 a fost modificată de pct. 19 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 117^1În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligația de a finaliza etapa de preselecție a candidaților în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor.----------Art. 117^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 118(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite, concomitent, o invitație de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare tuturor candidaților preselectați.(2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecție.  +  Articolul 119Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) referințe privind anunțul de participare publicat;b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum și data și ora lansării acestora;----------Lit. b) a art. 119 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.c) limba/limbile în care se vor derula negocierile;----------Lit. c) a art. 119 a fost modificată de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare;e) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secțiunea a 3-a.  +  Articolul 119^1(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația descriptivă.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toți candidații selectați, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.----------Art. 119^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.  +  Articolul 119^2(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 119^1 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. În cazul accelerării procedurii de negociere, răspunsul autorității contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:a) perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de începere a negocierilor;b) răspunsul nu modifică informațiile deja publicate/transmise, nu afectează modul de elaborare a ofertelor și, după caz, nici nu devine necesară publicarea unei erate.----------Alin. (2) al art. 119^2 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), și prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informațiile deja publicate și se afectează modul de elaborare a ofertelor și, după caz, devine necesară publicarea unei erate;b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentația de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), și prin clarificarea adusă se modifică informațiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor și, după caz, devine necesară publicarea unei erate.----------Alin. (3) al art. 119^2 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Art. 119^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.  +  Articolul 120(1) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare și juridice ale viitorului contract.(2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal față de toți candidații. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informații într-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidați un avantaj în raport cu ceilalți.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, propunerea de ofertă sau alte informații confidențiale prezentate de acesta.  +  Articolul 121(1) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentației descriptive posibilitatea de a desfășura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliți în documentația de atribuire.(2) Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea și stabilirea ofertei câștigătoare, având în vedere prevederile art. 200.----------Alin. (2) al art. 121 a fost modificat de pct. 20 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 121 a fost abrogat de pct. 21 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 121 a fost abrogat de pct. 21 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 121^1Prin excepție de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligația de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere în termen de 50 de zile de la data transmiterii invitației de participare.----------Art. 121^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.  +  Secţiunea a 6-a Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare  +  Articolul 122Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai în următoarele cazuri:a) abrogată;----------Lit. a) a art. 122 a fost abrogată de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecția unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziție publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. În cazuri de forță majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu inițierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.----------Lit. c) a art. 122 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, și numai dacă acestea nu se realizează pentru obținerea unui profit și nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente;e) atunci când este necesară achiziționarea, de la furnizorul inițial, a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii echipamentelor/ instalațiilor livrate anterior, și numai dacă schimbarea furnizorului inițial ar pune autoritatea contractantă în situația de a achiziționa produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilități sau dificultăți tehnice sporite de operare și întreținere. Ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum și cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani;----------Ultima teză a lit. e) a art. 122 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.f) pentru achiziționarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziția acestora realizându-se ca urmare a tranzacțiilor de pe piața la disponibil;----------Lit. f) a art. 122 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.g) atunci când produsele pot fi achiziționate în condiții deosebit de avantajoase, de la un operator economic care își lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementata prin lege;h) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluții, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite inițial, concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv, în acest din urma caz, autoritatea contractantă având obligația de a transmite invitație la negocieri tuturor concurenților câștigători;i) atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:– atribuirea să fie făcută contractantului inițial;– lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;– valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite și a actelor adiționale care vor fi încheiate pentru lucrări și/sau servicii suplimentare ori adiționale să nu depășească 20% din valoarea contractului inițial;----------Lit. i) a art. 122 a fost modificată de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă își propune să achiziționeze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor ori serviciilor achiziționate prin atribuirea contractului inițial și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:– atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;– contractul de lucrări/servicii inițial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitație deschisă sau restrânsă;– valoarea estimată a contractului inițial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziționate ulterior;– în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective;– autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la atribuirea contractului inițial.----------Lit. j) a art. 122 a fost modificată de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 123În cazul în care acest lucru este posibil, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 122 lit. b), e), g), h), i) și j), autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurență reală.----------Art. 123 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Secţiunea a 7-a Cererea de oferte  +  Articolul 124Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă poate aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro;c) pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro.----------Art. 124 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 125(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se inițiază prin publicarea în SEAP a unei invitații de participare la procedura de atribuire.(2) Invitația de participare cuprinde cel puțin următoarele informații:a) data și ora limită stabilite pentru primirea ofertelor;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 125 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.b) adresa la care se transmit ofertele;b^1) data și ora deschiderii ofertelor;----------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 125 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.c) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;d) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menționarea acestora;e) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit;f) modul de obținere a documentației de atribuire;g) sursa de finanțare.----------Lit. g) a alin. (2) al art. 125 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(3) În cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligația de a include în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.  +  Articolul 126(1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a nu publică invitația de participare în SEAP, cu condiția să o transmită către cel puțin 3 operatori economici.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are dreptul, în cazuri temeinic justificate, să solicite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice exceptarea de la obligația prevăzută la art. 125 alin. (1), pentru o perioadă care nu poate depăși mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinenta.  +  Articolul 127(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare invitația de participare cu cel puțin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.(2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării invitației de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 127 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 128Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.  +  Articolul 129Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la adresa, data și ora indicate în invitația de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestații.----------Art. 129 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 130(1) În cazul prevăzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de cerere de oferte dacă, în urma transmiterii invitației de participare, nu au fost depuse cel puțin doua oferte corespunzătoare.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractantă are obligația ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, să transmită invitație de participare și către alți operatori economici de la care există premisele obținerii de ofertă. În cazul în care, după aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantă primește doar o singură ofertă corespunzătoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziție publică ofertantului respectiv.  +  Secţiunea a 8-a Concursul de soluții  +  Articolul 131Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedură independentă, în care concurenții pot obține premii și/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.  +  Articolul 132Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de concurs orice informație, cerință, regula, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potențialilor concurenți o informare completă și corectă cu privire la modul de aplicare a concursului de soluții.  +  Articolul 133Documentația de concurs trebuie să cuprindă cel puțin:a) informații generale privind autoritatea contractantă;b) instrucțiuni privind date limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs;c) cerințele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite, precum și documentele care urmează să fie prezentate de concurenți pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor respective;d) ansamblul cerințelor pe baza cărora concurenții urmează să elaboreze și să prezinte proiectul;e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă;f) angajamentul autorității contractante de a încheia contractul de servicii cu câștigătorul sau cu unul dintre câștigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;g) informații detaliate și complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câștigător/câștigătoare.  +  Articolul 134(1) Concursul de soluții se inițiază prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care solicită operatorilor economici interesați depunerea de proiecte. Anunțul trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 3D și se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.(2) Numărul de zile dintre data publicării anunțului de participare și data depunerii proiectelor trebuie să fie stabilit astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea acestora.(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de participare cu cel puțin 52 de zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.  +  Articolul 135În cazul în care autoritatea contractantă solicită transmiterea electronică a proiectelor, condițiile prevăzute la art. 64 și 65 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 136(1) Autoritatea contractantă are obligația de a lua toate masurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările și arhivarea informațiilor să se realizeze într-o astfel de maniera încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplina a tuturor informațiilor comunicate de concurenți.(2) Conținutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidențial cel puțin până la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor proiecte numai după această data.  +  Articolul 137(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecție preliminară a concurenților, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentația de concurs.(2) Numărul de concurenți selectați trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o concurența reală.  +  Articolul 138(1) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluții, autoritatea contractantă are obligația de a numi un juriu format din cel puțin 3 membri, persoane fizice independente față de concurenți, cu pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu, precum și cu probitate morală recunoscută.(2) În cazul în care concurenților li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puțin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalenta.  +  Articolul 139(1) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.(2) Juriul este autonom în deciziile și opiniile pe care le emite.  +  Articolul 140(1) Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunțul de concurs.(2) Juriul are obligația de a întocmi un raport, semnat de toți membrii săi, care trebuie să cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observații specifice, precum și, dacă este cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate.  +  Articolul 141(1) Juriul are dreptul de a invita concurenții să răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la soluția/proiectul propus.(2) Juriul are obligația de a elabora procese-verbale complete ale discuțiilor derulate conform prevederilor alin. (1).  +  Capitolul IV Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică  +  Secţiunea 1 Acordul-cadru  +  Articolul 142(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia acordul-cadru, de regulă prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanțele specifice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 143Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența.  +  Articolul 144(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depășească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepționale și pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.(2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autoritățile contractante și operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.  +  Articolul 145Atunci când atribuie un contract de achiziție publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanțiale ale elementelor/ condițiilor stabilite inițial prin acordul-cadru respectiv.  +  Articolul 146Autoritatea contractantă are obligația de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecție și atribuire prevăzute la cap. V.  +  Articolul 147(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin:a) obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică;b) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractele de achiziție publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.(3) De fiecare data când intenționează să atribuie un contract de achiziție publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligația de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcție de necesități, completarea ofertei.  +  Articolul 148În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile.----------Art. 148 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 148^1În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul/invitația de participare, autoritatea contractantă are dreptul:a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru;b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplinește/îndeplinesc criteriile de calificare și selecție solicitate și care au prezentat ofertă admisibilă.----------Art. 148^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 149(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin:a) obligațiile pe care fiecare dintre operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică;b) prețul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulți operatori economici:a) fie fără reluarea competiției;b) fie prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condițiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. b):a) fie respectând elementele/condițiile prevăzute în acordul-cadru;b) fie, dacă nu toate elementele/condițiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiții prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.  +  Articolul 150În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a relua competiția respectând următoarea procedură:a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consulta în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligația de a ține cont de aspecte precum complexitatea obiectului și timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;c) ofertele se prezintă în scris, iar conținutul lor rămâne confidențial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat;d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire.----------Lit. d) a art. 150 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modifică pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Sistemul de achiziție dinamic  +  Articolul 151(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziție dinamic numai prin intermediul SEAP și numai pentru achiziția unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac nevoile autorității contractante.----------Alin. (1) al art. 151 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziție dinamic astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența.(3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesați sau participanților la sistemul de achiziție dinamic.  +  Articolul 152Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziție dinamic să depășească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepționale, temeinic justificate.  +  Articolul 153Autoritatea contractantă are obligația de a respecta regulile procedurii de licitație deschisă în toate fazele sistemului de achiziție dinamic.  +  Articolul 154În scopul lansării sistemului dinamic de achiziție și atribuirii contractelor de achiziție publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare și transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 și 65.  +  Articolul 155Atunci când lansează un sistem de achiziție dinamic, autoritatea contractantă are obligația:a) de a publică un anunț de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea contractului/ contractelor de achiziție publică se utilizează un sistem dinamic de achiziție, precum și adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă;b) de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează să fie achiziționate, și informațiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilități și instrucțiuni de accesare;c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunțului de participare și până la închiderea sistemului de achiziție dinamic, accesul nerestricționat, direct și complet la conținutul documentației de atribuire.  +  Articolul 156(1) După lansarea sistemului de achiziție dinamic și pe întreaga perioadă de existență a acestuia, autoritatea contractantă are obligația de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem.(2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligația de a verifica dacă ofertantul îndeplinește criteriile de calificare stabilite și dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerințele din caietul de sarcini.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.(4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziție dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.  +  Articolul 157Ofertantul are dreptul de a-și îmbunătăți oferta orientativă în orice moment, cu condiția ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerințele din caietul de sarcini.  +  Articolul 158(1) În scopul atribuirii contractelor de achiziție publică prin sistemul dinamic de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a publică, pentru fiecare contract în parte, un nou anunț de participare simplificat, prin care toți operatorii economici interesați sunt invitați să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156.(2) Autoritatea contractantă stabilește o dată-limită de depunere a ofertelor orientative care, raportată la data publicării anunțului de participare simplificat prevăzut la alin. (1), nu trebuie să fie mai devreme de:a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro.----------Alin. (2) al art. 158 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 159(1) Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții admiși în sistemul dinamic de achiziție să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziție publică care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o data limită pentru depunere.(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanții să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2).  +  Articolul 160Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunțul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziție dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acuratețe în cadrul invitației prevăzute la art. 159 alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Licitația electronică  +  Articolul 161(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitația electronică în următoarele situații:a) ca o etapă finală a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a) sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, și numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 161 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.b) la reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condițiile prevăzute la art. 149 alin. (4) și art. 150;c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică prin utilizarea unui sistem de achiziție dinamic.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice în anunțul de participare și în documentația de atribuire.  +  Articolul 162Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitația electronică astfel încât:a) să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența;b) să modifice obiectul contractului de achiziție publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.  +  Articolul 163În cazul contractelor de lucrări și servicii care presupun prestații intelectuale, cum ar fi consultanță, proiectare și altele asemenea, nu pot face obiectul licitației electronice acele aspecte ale ofertei care implică evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi exprimate în cifre sau în procente.----------Art. 163 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 164Atunci când intenționează să utilizeze licitația electronică, autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul informațiilor și instrucțiunilor prevăzute la art. 33 și următoarele precizări specifice:a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiția ca respectivele elemente să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau procente;b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătățite, astfel cum rezulta acestea din specificațiile care definesc obiectul contractului;c) informațiile care urmează a fi puse la dispoziție ofertanților în cursul licitației electronice și momentul când aceste informații vor fi disponibile;d) informațiile relevante privind procesul licitației electronice;e) condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferențele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;f) informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și modalitățile concrete de realizare a conectării.  +  Articolul 165(1) Înainte de lansarea unei licitații electronice, autoritatea contractantă are obligația de a realiza o evaluare inițială integrala a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentația de atribuire.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții care au depus oferte admisibile să prezinte prețuri noi și/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitația se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanților respectivi.----------Alin. (2) al art. 165 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.(3) Invitația trebuie să precizeze data și momentul de start al licitației electronice, precum și orice informație necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat.(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitația electronică mai devreme de doua zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitațiile.  +  Articolul 166În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitația prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie să conțină și informații referitoare la:a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcție de noile preturi și/sau noile valori prezentate de ofertanți. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicați pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunțul de participare sau din documentația de atribuire.  +  Articolul 167(1) În cadrul licitației electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă:a) fie numai la preturi, în cazul în care criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut;b) fie la preturi și/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentația de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.(2) Licitația electronică se desfășoară în una sau mai multe runde succesive.----------Alin. (2) al art. 167 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 168(1) În cursul fiecărei runde a licitației electronice, autoritatea contractantă are obligația de a comunica instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informațiile necesare acestora pentru a-și determina, în orice moment, poziția pe care o ocupa în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica și alte informații privind:a) numărul participanților în runda respectiva a licitației electronice;b) prețuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alți ofertanți, numai dacă documentația de atribuire a prevăzut această posibilitate.(2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților.  +  Articolul 169(1) Licitația electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinație a următoarelor modalități:a) la un moment precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare;b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfășurare a fost precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare;c) atunci când nu se mai primesc preturi și/sau valori noi care îndeplinesc cerințele cu privire la diferențele minime impuse; în acest caz, invitația de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitației electronice.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obținut în urma finalizării licitației electronice.  +  Capitolul V Atribuirea contractului de achiziție publică  +  Secţiunea 1 Oferta. Oferte alternative  +  Articolul 170Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și indică în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.----------Art. 170 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 171Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.  +  Articolul 172(1) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la adresa și până la data și ora limită pentru depunere stabilite în anunțul sau în invitația de participare.----------Alin. (1) al art. 172 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.(3) Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.(4) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.  +  Articolul 173(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanților să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic".(2) Anunțul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. În cazul în care această precizare lipsește, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.  +  Articolul 174(1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligația de a preciza în caietul de sarcini cerințele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea lor.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respecta cerințele minime prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 175În cazul în care a anunțat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta având ca singură motivație faptul că, dacă aceasta este declarată câștigătoare:a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transforma în contract de servicii; saub) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transforma în contract de furnizare.  +  Secţiunea a 2-a Selecția și calificarea candidaților/ofertanților  +  Paragraful 1 Criterii de calificare și selecție  +  Articolul 176Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare și selecție referitoare numai la:a) situația personală a candidatului sau ofertantului;b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;c) situația economică și financiară;d) capacitatea tehnică și/sau profesională;e) standarde de asigurare a calității;f) standarde de protecție a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. e).  +  Articolul 177(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare și selecție formulate în conformitate cu prevederile art. 176.(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaților/ofertanților obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceștia din urma având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerințe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerințe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate.(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalități de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel național, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele și modul de funcționare a sistemului.(4) În cazul utilizării listelor oficiale ale operatorilor economici desemnați, autoritățile contractante vor solicita adeverințe suplimentare, care să ateste îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Alin. (4) al art. 177 a fost introdus de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 178(1) În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) și d), autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerințe minime pe care ofertanții/candidații trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați calificați, atunci aceste cerințe trebuie să fie precizate, conform principiului transparenței, în cadrul invitației/anunțului de participare.----------Alin. (1) al art. 178 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerințe minime referitoare la situația economică și financiară și/sau la capacitatea tehnică și profesională, care ar conduce la restricționarea participării la procedura de atribuire.  +  Articolul 179(1) Criteriile de calificare și selecție stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiul proporționalității atunci când stabilește criteriile de calificare și selecție, precum și nivelul cerințelor minime pe care ofertanții/candidații trebuie să le îndeplinească.(3) Criteriile de calificare și selecție precizate în cadrul invitației/anunțului de participare trebuie să fie aceleași cu cele precizate în cadrul documentației de atribuire.(4) Orice modificare și/sau completare a criteriilor de calificare și selecție precizate potrivit alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu excepția:a) modificărilor dispuse prin decizia Consiliului;b) modificărilor dispuse prin hotărâri ale instanțelor judecătorești;c) măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă în temeiul art. 256^1 alin. (3) și art. 256^3 alin. (1).----------Alin. (4) al art. 179 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(5) Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) se realizează cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregătirea documentelor de calificare și/sau selecție, respectiv, după caz, pentru elaborarea ofertelor.----------Alin. (5) al art. 179 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Art. 179 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Paragraful 2 Situația personală a candidatului sau a ofertantului  +  Articolul 180Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani.  +  Articolul 181Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situații:a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;----------Lit. a) a art. 181 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.b) abrogată;----------Lit. b) a art. 181 a fost abrogată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit;c^1) în ultimii 2 ani nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;----------Lit. c^1) a art. 181 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;e) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.----------Lit. e) a art. 181 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 182(1) Autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 180 și 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectiva.(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a respectivilor candidați/ofertanți, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). În ceea ce privește cazurile menționate la art. 180, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți candidații sau ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește candidatul sau ofertantul.----------Alin. (2) al art. 182 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.(3) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 180 și 181, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică data în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.  +  Paragraful 3 Capacitatea de exercitare a activității profesionale  +  Articolul 183Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul/candidatul este stabilit.  +  Paragraful 4 Situația economică și financiară  +  Articolul 184(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada situației sale economice și financiare.(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea situației economice și financiare, atunci aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.  +  Articolul 185(1) Demonstrarea situației economice și financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:a) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;b) bilanțul contabil sau extrase de bilanț, în cazul în care publicarea acestor bilanțuri este prevăzută de legislația tarii în care este stabilit ofertantul/candidatul;c) declarații privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informațiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.(2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-și demonstra situația economică și financiară și prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflecta o imagine fidelă a situației economice și financiare a candidatului/ofertantului.  +  Articolul 186(1) Capacitatea economică și financiară a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c^1) și d).----------Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 41^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).  +  Paragraful 5 Capacitatea tehnică și/sau profesională  +  Articolul 187(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada capacității sale tehnice și/sau profesionale.(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale, atunci aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.(3) Capacitatea tehnică și/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcție de experiența, aptitudinile, eficiența și eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării informațiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.  +  Articolul 188(1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:a) o lista a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declarație a operatorului economic;b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la masurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;e) mostre, descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.(2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:a) o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic; Notă
  *) A se vedea Normele de aplicare de la art. 188 alin. (1) lit. a).
  b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la masurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;d) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;e) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;f) dacă este cazul, informații privind masurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;g) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii;h) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.----------Lit. h) a alin. (2) al art. 188 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
  (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;----------Lit. a) a alin. (3) art. 188 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010. Notă
  *) A se vedea Normele de aplicare de la art. 188 alin. (1) lit. a).
  b) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;c) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor*); Notă
  *) A se vedea Normele de aplicare de la art. 188 alin. (2) lit. d).
  d) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;e) dacă este cazul, informații privind masurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;f) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.g) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.----------Lit. g) a alin. (3) al art. 188 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
   +  Articolul 189(1) În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autorități competente aparținând statului în care operatorul economic este stabilit și cu condiția acordului acestei autorități - capacitățile de producție ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului, metodele de studiu și cercetare utilizate, precum și masurile aplicate pentru controlul calității.  +  Articolul 190(1) Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c^1) și d).----------Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 41^2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).
   +  Paragraful 6 Standarde de asigurare a calității  +  Articolul 191În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul că operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calității, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.  +  Articolul 192În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  +  Articolul 193În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.  +  Articolul 193^1Certificarea respectării standardelor de asigurare a calității nu poate face obiectul susținerii acordate de către o altă persoană.----------Art. 193^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 41^3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Paragraful 7 Standarde de protecție a mediului  +  Articolul 194În cazul în care solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze:a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic și Audit (EMAS);b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.  +  Articolul 195În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  +  Articolul 196În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urma are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.  +  Articolul 196^1Certificarea respectării standardelor de protecție a mediului nu poate face obiectul susținerii acordate de către o altă persoană.----------Art. 196^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 41^4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
   +  Secţiunea a 3-a Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică  +  Articolul 197Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.  +  Articolul 198(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică poate fi numai:a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;b) fie, în mod exclusiv, prețul cel mai scăzut.(2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.  +  Articolul 199(1) În cazul aplicării criteriului «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic», oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare și în documentația de atribuire cel puțin ordinea descrescătoare a importanței factorilor de evaluare care urmează să fie utilizați.----------Alin. (1) al art. 199 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuți la alin. (1), pot fi, alături de preț: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcțional, caracteristici de mediu, costuri de funcționare, raportul cost/eficiență, servicii post-vânzare și asistență tehnică, termen de livrare sau de execuție, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza, în mod clar, în invitația/anunțul de participare, precum și în documentația de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora.----------Alin. (3) al art. 199 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.(4) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în documentația de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți.----------Alin. (4) al art. 199 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.(5) Orice modificare și/sau completare a factorilor de evaluare precizați conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire.----------Alin. (5) al art. 199 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea ofertei câștigătoare  +  Articolul 200(1) În termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în invitația de participare/anunțul de participare și în documentația de atribuire, dacă oferta respectivă îndeplinește toate condițiile de admisibilitate care rezultă din documentația de atribuire și actele anexate.----------Alin. (1) al art. 200 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare, cu excepția situațiilor în care autoritatea contractantă reevaluează ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotărâri judecătorești sau a recomandărilor observatorilor Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice.----------Alin. (2) al art. 200 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(3) Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de conducătorul autorității contractante care este parte a dosarului achiziției publice.----------Alin. (3) art. 200 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(4) Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoștința operatorilor economici implicați, în termen de maximum două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).----------Alin. (4) al art. 200 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Art. 200 a fost modificat de pct. 26 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 201(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți/candidați pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor stabilite prin criteriile de calificare și selecție sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.  +  Articolul 202(1) În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră semnificative cu privire la oferta, precum și de a verifica răspunsurile care justifica prețul respectiv.(1^1) O ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când prețul ofertat, fără T.V.A., reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.----------Alin. (1^1) al art. 202 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modifică pct. 44 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la:a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, aferent metodelor de execuție utilizate, procesului de producție sau serviciilor prestate;b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini;d) respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.  +  Articolul 203(1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp stabilită de autoritatea contractantă și care nu poate fi mai scurtă de 3 zile, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.----------Alin. (1) al art. 203 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 44^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanțele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligația de a transmite o notificare în acest sens Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.  +  Articolul 204(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în respectiva ofertă.(1^1) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.----------Alin. (1^1) al art. 204 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea și păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei proceduri de atribuire prevăzute la art. 18.----------Alin. (2) al art. 204 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 204^1Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.----------Art. 204^1 a fost introdus de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 205(1) Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de:a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, a contractului respectiv este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).----------Alin. (1) al art. 205 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care modifica pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de așteptare se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot, publicată în invitația de participare/anunțul de participare.----------Alin. (1^1) al art. 205 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(2) Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanțe de urgențe, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate.(3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:a) atunci când prezenta ordonanță de urgență nu prevede obligativitatea publicării unui anunț sau a unei invitații de participare;b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în procedura de atribuire;c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziție.----------Art. 205 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.  +  Secţiunea a 5-a Informarea candidaților și a ofertanților  +  Articolul 206(1) Autoritatea contractantă are obligația de a informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziție dinamic, la rezultatul concursului de soluții ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200.----------Alin. (1) al art. 206 a fost modificat de pct. 28 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.(1^1) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză și fie a fost considerată legală de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sesizat în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac.----------Alin. (1^1) al art. 206 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 39^1.(2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite și prin fax sau prin mijloace electronice.(3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii și prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 5 zile.----------Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 207(1) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.(2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții/candidații care au fost respinși sau a căror oferta nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă și/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerințelor de funcționare și performanță prevăzute în caietul de sarcini;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 207 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă și conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor câștigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziție publică sau, după caz, ale ofertanților cu care urmează să se încheie un acord-cadru.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 207 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuți la lit. a)-c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestație, avându-se în vedere prevederile art. 256^2 alin. (1).----------Lit. d) a alin. (2) al art. 207 a fost modificată de pct. 30 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 208Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situația în care divulgarea acestora:a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public;b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, sau ar prejudicia concurența loială dintre aceștia.  +  Secţiunea a 6-a Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică  +  Articolul 209(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică în următoarele cazuri:a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme;b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/ori financiare;c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului.(2) Prin excepție de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:a) dacă autoritatea contractantă se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 148^1 lit. a);b) ca urmare a deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, prin care se dispune eliminarea oricăror specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire.(3) Dispozițiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligației autorității contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.(4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege:a) criteriile de calificare și selecție și/sau criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuți în cadrul invitației de participare/anunțului de participare, precum și în documentația de atribuire au fost modificate/modificați, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 179 alin. (4);----------Lit. a) a alin. (4) al art. 209 a fost modificată de pct. 46 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.b) pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).c) deciziile luate de autoritatea contractantă în procesul de evaluare a ofertelor au la bază cerințe/criterii de calificare și/sau selecție ce nu se regăsesc în fișa de date/invitația de participare/anunțul de participare;----------Lit. c) a alin. (4) al art. 209 a fost introdusă de pct. 47 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.d) orice situație reglementată expres de prezenta ordonanță de urgență.----------Lit. d) a alin. (4) al art. 209 a fost introdusă de pct. 47 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Art. 209 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 210Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200.----------Art. 210 a fost modificat de pct. 32 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 210^1Cu excepția negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a transmite în SEAP informații referitoare la motivele anulării.----------Art. 210^1 a fost modificat de pct. 33 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
   +  Capitolul VI Dosarul achiziției publice  +  Articolul 211Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziție dinamic.  +  Articolul 212Dosarul achiziției publice, precum și ofertele însoțite de documentele de calificare și selecție se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziție publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puțin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.----------Art. 212 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 213(1) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:a) nota privind determinarea valorii estimate;b) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;c) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare și/sau, după caz, invitația de participare;c^1) erata, dacă este cazul;----------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 213 a fost introdusă de pct. 48 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.d) documentația de atribuire;e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;g) procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor;h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;i) solicitările de clarificări, precum și clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;j) raportul procedurii de atribuire;k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;l) contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate;m) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;n) dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;----------Lit. n) a alin. (1) al art. 213 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care modifica pct. 42 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.o) documentele referitoare la funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;----------Lit. o) a alin. (1) al art. 213 a fost modificată de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.p) documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant.----------Alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru/sistemului de achiziție dinamic și cuprinde cel puțin următoarele elemente:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 213 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.a) denumirea și sediul autorității contractante;b) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic;c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților participanți la procedură;d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidați;e) denumirea/numele ofertanților participanți la procedură;f) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii;g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării prețurilor prezentate ca fiind neobișnuit de scăzute;h) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror oferta a fost declarată câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii;i) în cazul ofertantului/ofertanților câștigători, partea din contract pe care acesta/aceștia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților;j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.(3) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se face pe loturi, raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat și pentru fiecare lot în parte.----------Alin. (3) al art. 213 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.  +  Articolul 214Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.  +  Articolul 215(1) Dosarul achiziției publice are caracter de document public, în forma în care se află la momentul solicitării accesului la informațiile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.----------Alin. (1) al art. 215 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 215 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 216În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziție sau un sistem de achiziții electronice, aceasta are obligația de a asigura trasabilitatea deplină a acțiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziției publice, în conformitate cu prevederile art. 213, să nu fie afectată.  +  Capitolul VII Contractele de concesiune  +  Secţiunea 1 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune  +  Articolul 217Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 218(1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secțiuni.(2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer și de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentației de atribuire și de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 218^1Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c), precum și a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare în situațiile prevăzute la art. 110 sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1).----------Art. 218^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 219(1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secțiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.(2) Modul de soluționare a contestațiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX.  +  Articolul 220Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune:a) este atribuit într-una dintre situațiile prevăzute la art. 12-14;b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfășoară între activitățile sale una sau mai multe dintre activitățile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activități; sauc) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmărește dobândirea execuției unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziție publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementata de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 221Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale care nu au fost incluse în contractul de concesiune inițial, dar care datorită unor circumstanțe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) atribuirea să fie făcută contractantului inițial;b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări și servicii suplimentare/adiționale nu depășește 50% din valoarea contractului inițial.  +  Articolul 222(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de concesiune.(2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se inițiază prin publicarea unui anunț de participare.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțul prevăzut la alin. (2) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3B și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.(4) În cazul anunțurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conținutul acestora se stabilește prin hotărâre a Guvernului.(5) Prevederile art. 48-50 și ale art. 56 se aplică în mod corespunzător.----------Alin. (5) al art. 222 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 223(1) Anunțul de participare se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice, în situațiile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.----------Alin. (2) al art. 223 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.----------Art. 223 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 224(1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunțului de participare și data depunerii aplicațiilor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă adecvată și suficientă pentru elaborarea aplicațiilor.(2) Indiferent de procedura aplicată și fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de participare cu cel puțin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicațiilor.(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.(4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 225Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita:a) concesionarul să atribuie contracte unor terțe părți, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, lăsând candidaților posibilitatea de a majora partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze;----------Lit. a) a art. 225 a fost modificată de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.b) candidaților să precizeze, în cadrul aplicației depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceștia intenționează să le atribuie unor terțe părți.  +  Secţiunea a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari  +  Articolul 226În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligația de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziție publică unei terțe părți.  +  Articolul 227(1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terțe părți, publică un anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 și la cap. II secțiunea a 2-a.----------Alin. (1) al art. 227 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.(2) Concesionarul are obligația de a respecta și următoarele condiții:a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile; șib) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau transmiterii invitației de participare și data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puțin 40 de zile.(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.(4) În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile.(5) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.(6) Concesionarul are obligația de a include în anunțul prevăzut la alin. (1) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3C și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.(7) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 228(1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obținerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terțe părți.(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înțelege orice persoană care desfășoară activități economice și:a) asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă; saub) care poate exercita asupra concesionarului o influență dominantă; sauc) care, la fel ca și concesionarul, face obiectul influenței dominante a unei alte persoane. Pentru noțiunea de influență dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 228 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.(3) Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligația de a include în aplicație lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligația de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune.  +  Capitolul VIII Contracte sectoriale Notă
  Capitolul VIII, cuprinzând articolele 229-254 va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Secţiunea 1 Activități relevante Notă
  Secțiunea 1 a capitolului VIII va fi abrogată, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Paragraful 1 Domeniu de aplicare Notă
  Paragraful 1, secțiunea 1 a capitolului VIII va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Articolul 229(1) Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel.(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică:a) apa;b) energie;c) transport;d) posta. Notă
  Art. 229 va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Articolul 230Autoritatea contractantă are obligația de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activități relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activității căreia îi este destinat în principal. Notă
  Art. 230 va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Articolul 231(1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate intră sub incidența prevederilor de la cap. I-VI și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligația de a respecta prevederile de la cap. I-VI.(2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.(3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci aceasta are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. Notă
  Art. 231 va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Paragraful 2 Apa Notă
  Paragraful 2, secțiunea 1 a capitolului VIII va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Articolul 232Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele:a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de apă potabilă;b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a). Notă
  Art. 232 va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Articolul 233Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activitățile prevăzute la art. 232 are obligația de a respecta prevederile prezentului capitol și atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluții care este în legătură:a) cu proiecte de tehnologie hidraulica, irigații sau ameliorare a solului, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte ori prin instalațiile de irigare ori drenaj; saub) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate. Notă
  Art. 233 va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Articolul 234Furnizarea apei potabile către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) furnizorul produce apa potabilă al cărei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;b) furnizarea de apă potabilă către rețelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelelor respective nu depășește 30% din producția totală de apă potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. Notă
  Art. 234 va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Paragraful 3 Energie Notă
  Paragraful 3, secțiunea 1 a capitolului VIII va fi abrogat, în data de 26 mai 2016, de art. 255 din LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016.
   +  Articolul 235Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele:a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de combustibili gazoși, energie termică sau energie electrică;