ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice(actualizată până la data de 26 mai 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere obligaţia Guvernului Românei de a îndeplini condiţionalitatea orizontală ex-ante privind reforma în domeniul achiziţiilor publice din Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activităţii în acest domeniu.Luarea acestor măsuri pentru reforma şi dezvoltarea sistemului achiziţiilor publice conform angajamentelor asumate de România în contextul elaborării Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice în regim de urgenţă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, disfuncţionalităţile generate de neimplementarea acestor măsuri să conducă la neaprobarea şi/sau suspendarea programelor operaţionale finanţate din fonduri europene alocate în exerciţiul financiar 2014-2020 şi astfel să fie aduse prejudicii grave eficacităţii şi eficienţei îndeplinirii obiectivelor specifice.Ţinând cont de prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,întrucât absenţa unei coordonări susţinute şi eficiente în domeniul achiziţiilor publice poate prezenta riscuri în ceea ce priveşte suspendarea plăţilor la nivel orizontal până la finalizarea unor acţiuni menite să ducă la o reformă sistemică,întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. (2) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare UCVAP, şi de la compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. (3) ANRMAP, UCVAP şi compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se desfiinţează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1). (4) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central şi la nivel teritorial.  +  Capitolul II Obiective şi atribuţii  +  Articolul 2Principalele obiective ale ANAP sunt elaborarea, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice, stabilirea şi implementarea sistemului de verificare şi control al aplicării unitare a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi monitorizarea funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice.  +  Articolul 3În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, ANAP are următoarele atribuţii: a) elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile asumate de Guvernul României şi de Uniunea Europeană; b) elaborarea politicilor şi a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu legislaţia europeană şi asigurarea interpretărilor unitare în domeniu, pentru care are drept de iniţiativă legislativă; c) consilierea metodologică a autorităţilor contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune, cu rol de suport operaţional în aplicarea corectă a legislaţiei în acest domeniu; d) controlul modului în care autorităţile contractante atribuie contractele de achiziţie publică şi de concesiune de lucrări publice şi de servicii; e) monitorizarea şi supervizarea funcţionării sistemului de achiziţii publice în România; f) iniţierea şi susţinerea politicilor şi acţiunilor de instruire a personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice; g) reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achiziţiilor publice.  +  Capitolul III Conducerea, organizarea şi funcţionarea ANAP  +  Articolul 4 (1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ANAP este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanţelor publice. (2) În activitatea sa preşedintele este ajutat de un secretar general, înalt funcţionar public numit în condiţiile legii. (3) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, preşedintele ANAP emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (4) Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5 (1) Organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi al ANAP se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) ministrul finanţelor publice asigură coordonarea activităţii desfăşurate de către ANRMAP, UCVAP şi compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. (3) Personalul ANAP este constituit din funcţionari publici şi/sau, după caz, din personal contractual. (4) ANAP se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care ANRMAP, UCVAP şi compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sunt părţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora. (5) Pentru funcţionarea ANAP la nivel central se va transmite în folosinţa acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1). (6) Funcţionarea structurilor teritoriale ale ANAP se desfăşoară în cadrul imobilelor direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.(6^1) Numărul funcţionarilor publici din cadrul fiecărei structuri regionale ale ANAP prevăzute la alin. (6) este de cel puţin 30, din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în municipiile reşedinţă ale judeţelor arondate fiecărei structuri regionale.----------Alin. (6^1) al art. 5 a fost introdus de art. 237 din LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016. (7) Finanţarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1) se încheie protocoale de predare-preluare între ANAP şi Ministerul Finanţelor Publice, ANAP şi Secretariatul General al Guvernului şi între ANAP şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (2) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) cuprind prevederile bugetare pe anul 2015 aferente structurilor prevăzute la art. 1 alin (2), execuţia bugetară până la data predării-preluării, numărul de posturi al structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi, după caz, patrimoniul aferent structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite în condiţiile legii. (3) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2015, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "ANRMAP" se înlocuieşte cu denumirea "ANAP". (5) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările următoare, şi al celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea de verificare, sintagma "UCVAP/compartimente de verificare a achiziţiilor publice" se înlocuieşte cu denumirea "ANAP".  +  Articolul 7 (1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli necesare funcţionării structurilor preluate de ANAP se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura cărora se preiau. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice şi Secretariatului General al Guvernului. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului să detalieze modificările prevăzute la alin. (2) şi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii.  +  Articolul 8 (1) Încadrarea personalului care se preia în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică a ANAP, precum şi stabilirea, în condiţiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei instituţii publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, salarizarea personalului ANAP se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice sau din instituţiile subordonate acestuia în cazul în care nu exista funcţie similară.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ----------

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

  Vlad Ştefan Stoica

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul pentru societatea informaţională,

  Sorin Mihai Grindeanu
  Bucureşti, 20 mai 2015.Nr. 13.-----