LEGE nr. 100 din 19 mai 2016privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Obiect. Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.  +  Articolul 2 (1) Scopul prezentei legi îl constituie: a) promovarea concurenţei între operatorii economici; b) utilizarea resurselor în condiţii de eficienţă, economicitate şi eficacitate; c) asigurarea integrităţii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii; d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii de către entităţile contractante. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) asumarea răspunderii.  +  Articolul 3Prezenta lege nu aduce atingere responsabilităţii autorităţilor centrale, judeţene şi locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calităţii, siguranţei şi accesibilităţii, egalitatea de tratament şi promovarea accesului universal la serviciile publice, precum şi a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  +  Articolul 4Prezenta lege nu se aplică serviciilor de interes general fără caracter economic.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 5 (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) bunuri accesorii lucrărilor şi serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune - bunurile care sunt puse la dispoziţia concesionarului de către entităţile contractante, cu condiţia ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor; b) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare sau care a fost invitat să participe la o procedură de atribuire a unei concesiuni; c) cifra totală de afaceri a concesionarului - cifra de afaceri generată de concesionar pe întreaga durată a contractului de concesiune, fără TVA; d) concesionar - operator economic căruia i-a fost atribuită o concesiune; e) concesiuni - contracte de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii; f) construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică; g) contract de concesiune de lucrări - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entităţi contractante încredinţează executarea de lucrări unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru lucrări este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată; h) contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entităţi contractante încredinţează prestarea şi gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări prevăzută la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată; i) contract pe termen lung - contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani, care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţia de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil; j) costurile investiţiilor efectuate - costurile de realizare a investiţiilor ce se impun pe întreaga durată a concesiunii (care includ, după caz, costurile implicate în modificarea structurilor existente); k) costurile în legătură cu exploatarea lucrărilor sau serviciilor - costurile de operare şi întreţinere a lucrărilor sau serviciilor, costuri suportate de concesionar pe durata contractului; l) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV); m) document al concesiunii - anunţul de concesionare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale procedurii de atribuire; n) documentaţia de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţele entităţii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi modul de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile candidaţilor/ofertanţilor, studiul de fundamentare; o) drepturi exclusive - drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, la o singură entitate şi care afectează capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate; p) drepturi speciale - drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, la două sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate; q) execuţia de lucrări - reprezintă fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii sau realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei; r) închidere financiară - momentul la care concesionarul a încheiat contractele de finanţare cu instituţiile finanţatoare, în vederea obţinerii resurselor financiare necesare realizării concesiunii; s) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante în sensul art. 9; prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante în sensul art. 9 se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: deţin majoritatea capitalului subscris, deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere sau pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; t) lucrări de geniu civil - lucrările de construcţii menţionate în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr. 1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri; u) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; v) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; w) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de concesiune format din propunere financiară şi propunere tehnică şi care, împreună cu prevederile corespunzătoare ale documentaţiei de atribuire, cuprinde condiţiile în care se încheie contractul de concesiune; x) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere, inclusiv temporară, de astfel de persoane, care oferă pe piaţă, în mod licit, executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; y) organisme de drept public - orice entităţi, altele decât cele prevăzute la art. 9 lit. a), care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare, au personalitate juridică şi sunt finanţate, în majoritate, de către autorităţile prevăzute la art. 9 lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei autorităţi prevăzute la art. 9 lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administraţie sau ai organului de conducere ori de supraveghere sunt numiţi de către o autoritate prevăzută la art. 9 lit. a) sau de către un alt organism de drept public; z) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul entităţii contractante, membrii organelor decizionale ale entităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul entităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor concesiunii şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire; aa) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice; bb) servicii de interes general fără caracter economic - servicii furnizate fără contraprestaţie, cum ar fi cele care constituie prerogativele tradiţionale ale statului, respectiv poliţia, justiţia şi sistemele obligatorii de securitate socială, precum şi alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic, potrivit criteriilor din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; cc) Sistem electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet, la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune; dd) solicitare de participare - solicitare transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de dialog competitiv; ee) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu sau fiecărei lucrări să fie descris(ă), în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii entităţii contractante; ff) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European; gg) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei şi/sau prestează anumite servicii ce reprezintă activităţi care fac parte din obiectul contractului de concesiune, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; hh) tarif de utilizare - tarif plătit direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de către concesionar; ii) TFUE - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; jj) tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; kk) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. (2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli: a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.  +  Secţiunea a 3-a Domeniul de aplicare§ 1. Riscul de operare  +  Articolul 6 (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective. (2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potenţială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă. (3) Riscul de operare este riscul care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părţilor la contractul de concesiune; b) implică expunerea la fluctuaţiile pieţei; c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiţii normale de exploatare, recuperarea costurilor investiţiilor efectuate şi a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor. (4) În sensul alin. (3), riscul de operare poate consta în: a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii; b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărţit în riscul de construcţie şi riscul operaţional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcţia şi operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune; c) fie ambele riscuri, de cerere şi de ofertă.  +  Articolul 7 (1) În orice situaţie în care o entitate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăţi având ca acţionari operatorul economic, pe de o parte, şi entitatea contractantă, pe de altă parte. (3) Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări. (4) Prin hotărâre, Guvernul poate stabili, după caz, ca studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) să fie analizat şi aprobat de către o autoritate competentă, în considerarea interesului public al proiectului.  +  Articolul 8 (1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1) entitatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic. (2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi. (3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziţie publică sau contract sectorial, după caz.§ 2. Entităţi contractante  +  Articolul 9Au calitatea de autorităţi contractante, în sensul prezentei legi: a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale; b) organismele de drept public; c) asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).  +  Articolul 10 (1) Au calitatea de entităţi contractante, în sensul prezentei legi, următoarele entităţi, cu condiţia să exercite una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 2 şi să atribuie un contract de concesiune pentru exercitarea uneia dintre activităţile respective: a) autorităţile contractante; b) întreprinderile publice; c) oricare subiecte de drept, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), care funcţionează pe baza unor drepturi exclusive sau speciale acordate pentru exercitarea uneia dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Prin excepţie, nu constituie drepturi exclusive sau speciale, în sensul art. 5 alin. (1) lit. o) şi p), drepturile acordate prin proceduri în care s-a asigurat o publicitate adecvată şi în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi: a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anunţ de participare/unei invitaţii prealabile la o procedură concurenţială de ofertare, prevăzute în legea privind achiziţiile publice, legea privind achiziţiile sectoriale sau în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau în prezenta lege; b) proceduri prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă prealabilă pentru acordarea de autorizaţii pe baza unor criterii obiective, prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului; c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă prealabilă şi pentru care s-a asigurat publicitatea corespunzătoare.§ 3. Pragul valoric şi modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii  +  Articolul 11 (1) Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 23.227.215 lei. (2) Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), în condiţiile şi potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 12 (1) Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii este cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul lucrărilor şi serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum şi pentru bunurile accesorii acestor lucrări şi servicii. (2) Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii se estimează de către entitatea contractantă înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunţului de concesionare sau a anunţului de intenţie în cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3. (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), în cazul în care valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii în momentul atribuirii contractului de concesiune este mai mare cu peste 20% decât valoarea sa estimată la momentul iniţierii procedurii de atribuire, se va considera că estimarea valabilă este cea rezultată la momentul atribuirii contractului de concesiune.  +  Articolul 13 (1) Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii utilizând o metodă obiectivă ce trebuie specificată în documentaţia de atribuire, prin raportare, în special, la următoarele: a) valoarea oricărei forme de opţiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii; b) venitul din achitarea onorariilor şi a amenzilor de către utilizatorii lucrărilor/serviciilor, altele decât cele colectate în numele entităţii contractante; c) plăţile sau orice avantaje financiare, sub orice formă, efectuate de către entitatea contractantă sau de către orice altă entitate publică în favoarea concesionarului, inclusiv compensaţia pentru respectarea obligaţiei de serviciu public şi subvenţiile publice de investiţii; d) valoarea granturilor sau a oricăror avantaje financiare, sub orice formă, primite de la terţi pentru executarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii; e) venitul din vânzarea oricăror active care fac parte din concesiunea de lucrări sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publică; f) valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor care sunt puse la dispoziţia concesionarului de către entităţile contractante, cu condiţia ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor; g) orice premiu sau plată acordată candidaţilor/ofertanţilor. (2) Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza o anumită metodă de calcul al valorii estimate a unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. (3) Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii, astfel încât aceasta să aibă ca efect neaplicarea procedurilor prevăzute de prezenta lege, cu excepţia situaţiilor justificate de motive obiective.  +  Articolul 14 (1) În cazul în care o construcţie preconizată sau un serviciu preconizat poate duce la atribuirea contractelor de concesiune pe loturi separate, valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor. (2) În cazul în care valoarea globală estimată a tuturor loturilor este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1), procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.§ 4. Revizuirea pragului valoric  +  Articolul 15 (1) Pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1) se revizuieşte de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune. (2) De la data intrării în vigoare a oricărui prag valoric revizuit de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1) sau orice prag revizuit anterior se înlocuieşte cu pragul astfel revizuit, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragul prevăzut la art. 11 alin. (1) este înţeleasă ca referire sau trimitere la pragul corespunzător astfel revizuit. (3) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, publică pe propria pagină de internet pragul valoric stabilit de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, la data intrării în vigoare a acestuia.  +  Secţiunea a 4-a Durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii  +  Articolul 16 (1) Durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenţei. Entitatea contractantă estimează durata concesiunii pe baza lucrărilor sau a serviciilor solicitate. (2) Pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăşi timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obţine un venit minim care să permită recuperarea costurilor investiţiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum şi a unui profit rezonabil.  +  Secţiunea a 5-a Reguli de atribuire a contractelor mixte§ 1. Contracte mixte  +  Articolul 17 (1) Contractele care au ca obiect atât concesiunea de lucrări, cât şi concesiunea de servicii se atribuie în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care caracterizează scopul principal al contractului. (2) În cazul concesiunilor mixte care au ca obiect atât servicii sociale sau alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3, cât şi alte servicii, scopul principal al contractului se determină în funcţie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor respective.  +  Articolul 18 (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi alte elemente pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale contractului sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract. (2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere. (3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, cu excepţia situaţiei în care sunt aplicabile dispoziţiile alin. (4) sau ale art. 19, atribuirea contractului mixt se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi, indiferent de valoarea părţilor care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui regim juridic diferit şi indiferent de actul normativ care s-ar aplica părţilor respective. (4) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de concesiuni, cât şi elemente de achiziţie publică, în sensul legii privind achiziţiile publice, sau de achiziţie sectorială, în sensul legii privind achiziţiile sectoriale, contractul mixt se atribuie în conformitate cu prevederile legii privind achiziţiile publice, respectiv ale legii privind achiziţiile sectoriale. (5) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi alte elemente pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale contractului nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil obiectului principal al contractului. (6) În sensul alin. (5), în cazul în care contractul mixt implică atât elemente ale unei concesiuni de servicii, cât şi elemente ale unui contract de furnizare de produse, obiectul principal se determină în funcţie de cea mai ridicată valoare estimată a serviciilor sau a bunurilor respective.§ 2. Contracte mixte care implică aspecte legate de apărare sau securitate  +  Articolul 19 (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente ale unei concesiuni de lucrări sau ale unei concesiuni de servicii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii sau alte elemente pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract. (2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere. (3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic şi a actului normativ aplicabile atribuirii contractului respectiv se aplică următoarele criterii, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective: a) atunci când o parte a contractului face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi; b) atunci când o parte a contractului face obiectul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit fie în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, fie cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. (4) În cazul în care, în legătură cu un anumit contract, sunt aplicabile atât dispoziţiile alin. (3) lit. a), cât şi cele ale alin. (3) lit. b), se aplică dispoziţiile alin. (3) lit. a). (5) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. (6) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente ale unei concesiuni pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii sau alte elemente pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt nu sunt în mod obiectiv separabile: a) contractul poate fi atribuit fără aplicarea prezentei legi, în cazul în care contractul include elemente în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE; sau, în caz contrar, b) contractul poate fi atribuit în conformitate cu prevederile prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.§ 3. Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activităţile prevăzute în anexa nr. 2, cât şi alte activităţi  +  Articolul 20 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 18, în cazul contractelor care acoperă atât activităţi prevăzute în anexa nr. 2, cât şi alte activităţi, entităţile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract. (2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entităţile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic şi actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activităţi avute în vedere. (3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entităţile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 21. Prin excepţie, dacă una dintre activităţi implică aspecte legate de apărare şi de securitate, se aplică prevederile art. 22 şi art. 23. (4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării atribuirii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi, ale legii privind achiziţiile publice sau ale legii privind achiziţiile sectoriale.  +  Articolul 21 (1) În cazul contractelor care acoperă mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 2, cât şi alte activităţi, regimul juridic şi actul normativ aplicabile se stabilesc în funcţie de activitatea principală. (2) În cazul contractelor în privinţa cărora este în mod obiectiv imposibil să se stabilească activitatea principală, regimul juridic şi actul normativ aplicabile se stabilesc prin aplicarea următoarelor criterii: a) dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei legi aplicabile autorităţilor contractante, iar cealaltă face obiectul celor aplicabile entităţilor contractante, contractul se atribuie conform dispoziţiilor prezentei legi aplicabile autorităţilor contractante; b) dacă una dintre activităţi face obiectul prezentei legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind achiziţiile publice, contractul se atribuie conform dispoziţiilor legii privind achiziţiile publice; c) dacă una dintre activităţi face obiectul prezentei legi, iar cealaltă activitate nu intră sub incidenţa prezentei legi, a legii privind achiziţiile publice sau a legii privind achiziţiile sectoriale, contractul se atribuie conform dispoziţiilor prezentei legi.§ 4. Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activităţi prevăzute în anexa nr. 2, cât şi activităţi care implică aspecte legate de apărare sau de securitate  +  Articolul 22 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 19, în cazul contractelor care vizează atât activităţi prevăzute în anexa nr. 2, cât şi activităţi care implică aspecte legate de apărare sau de securitate, entităţile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract. (2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entităţile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic şi actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activităţi avute în vedere. (3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entităţile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 23, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective. (4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.  +  Articolul 23 (1) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi şi o altă activitate care face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. (2) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi şi o altă activitate care face obiectul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi sau cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. (3) În cazul contractelor prevăzute la alin. (2), care includ achiziţii sau alte elemente reglementate de actele normative/memorandumurile emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. (4) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor şi excepţiilor prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.  +  Secţiunea a 6-a Situaţii speciale§ 1. Servicii sociale şi alte servicii specifice  +  Articolul 24În cazul atribuirii unei concesiuni care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3, obligaţia de a aplica prezenta lege se limitează la prevederile art. 63 alin. (2) şi art. 66 alin. (2).§ 2. Concesiuni rezervate  +  Articolul 25 (1) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă doar unităţilor protejate autorizate prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune să se realizeze în contextul unor programe de angajare protejată, cu condiţia ca un procent de cel puţin 30% dintre angajaţii implicaţi în cadrul acestor unităţi protejate autorizate, întreprinderi sociale de inserţie sau programe de angajare protejată să fie persoane cu dizabilităţi sau persoane defavorizate. (2) În cazul în care entitatea contractantă decide să aplice dispoziţiile alin. (1), această decizie trebuie precizată explicit în anunţul de concesionare sau, în cazul concesiunii de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute la art. 24, în anunţul de intenţie.§ 3. Servicii de cercetare şi de dezvoltare  +  Articolul 26Prezenta lege se aplică contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare şi de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 şi 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, entităţii contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activităţi; b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de către entitatea contractantă.  +  Capitolul II Exceptări  +  Secţiunea 1 Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entităţile contractante  +  Articolul 27 (1) Prezenta lege nu se aplică: a) concesiunilor de servicii atribuite unei entităţii contractante, în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), sau unei asocieri a acestora, în baza unui drept exclusiv acordat în baza unor acte legislative sau administrative, în conformitate cu principiile TFUE; b) concesiunilor de servicii atribuite unui operator economic, în baza unui drept exclusiv acordat în conformitate cu principiile TFUE şi cu actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune privind accesul pe piaţă, aplicabile activităţilor prevăzute în anexa nr. 2; c) concesiunilor de servicii de transport aerian acordate în baza unei licenţe de operare în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate; d) concesiunilor de servicii publice de transport de călători, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), dacă actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune privind accesul pe piaţă aplicabile activităţilor prevăzute în anexa nr. 2 nu prevăd obligaţii de transparenţă specifice activităţilor respective, se aplică prevederile art. 66. (3) ANAP are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la drepturile exclusive acordate pentru exercitarea uneia dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 2, în termen de o lună de la acordarea dreptului respectiv.  +  Secţiunea a 2-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaţionale  +  Articolul 28 (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic care creează obligaţii de drept internaţional public, încheiat, în conformitate cu tratatele, între România şi una sau mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, organizaţii internaţionale, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari. (2) Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu tratatele. (3) ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2). (4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune care sunt atribuite de entitatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care contractele de concesiune în cauză sunt finanţate integral de organizaţia sau instituţia respectivă. (5) În cazul contractelor de concesiune cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile. (6) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune care implică aspecte de apărare şi de securitate naţională şi pe care entitatea contractantă le atribuie unei organizaţii internaţionale.  +  Secţiunea a 3-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare şi de securitate  +  Articolul 29 (1) Prezenta lege se aplică atribuirii concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii în domeniul apărării şi securităţii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 21 şi art. 22 lit. a), c), d) şi f) din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. (2) Prezenta lege nu se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, care nu sunt exceptate potrivit prevederilor alin. (1), în măsura în care protecţia intereselor esenţiale de securitate ale statului nu poate fi garantată doar prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care entitatea contractantă le pune la dispoziţie în cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (3) Prezenta lege nu se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii în domeniul apărării şi securităţii în legătură cu care este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) atribuirea şi executarea contractului de concesiune reprezintă secrete de stat, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate; b) atribuirea şi executarea contractului de concesiune necesită impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului, cu condiţia ca acestea să nu poată fi garantate prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi cerinţele prevăzute la alin. (2).  +  Secţiunea a 4-a Exceptări aplicabile contractelor de concesiune de servicii  +  Articolul 30 (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect: a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora; b) cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, sau contractelor pentru spaţiu de emisie ori furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media; c) servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare alternativă a disputelor; d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3); e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de Stabilitate; f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare; g) servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial şi care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 şi 85143000-3, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul pacienţilor; h) serviciile de loterie în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În sensul alin. (1) lit. b): a) noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media au înţelesurile prevăzute la art. 1 pct. 1 şi 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) noţiunea program cuprinde atât programele având înţelesul prevăzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât şi programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune şi materialele pentru programe, iar noţiunea de "material pentru programe" are acelaşi înţeles cu noţiunea program. (3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele: a) reprezentarea unui client de către un avocat în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere desfăşurate în faţa unei instanţe naţionale de arbitraj sau de mediere din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de arbitraj sau de mediere ori în cadrul unor proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale; b) asistenţă şi consultanţă juridică acordate de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) sau în cazul în care există indicii concrete şi o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate asistenţa şi consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri; c) servicii de certificare şi autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispoziţiilor legale; d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau de administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi potrivit dispoziţiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti; e) servicii prestate de executorii judecătoreşti.  +  Secţiunea a 5-a Exceptări specifice în domeniul comunicaţiilor electronice  +  Articolul 31 (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune care au ca scop principal să permită autorităţilor contractante să furnizeze sau să exploateze reţele publice de comunicaţii electronice sau să furnizeze către public unul sau mai multe servicii de comunicaţii electronice. (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), noţiunile reţea publică de comunicaţii electronice şi serviciu de comunicaţii electronice au înţelesurile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 6-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfăşurarea unei activităţi relevante într-o ţară terţă  +  Articolul 32Prezenta lege nu se aplică în cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entităţi contractante pentru desfăşurarea activităţilor relevante prevăzute în anexa nr. 2 într-o ţară terţă, în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizică a unei reţele sau a unui areal geografic din Uniunea Europeană.  +  Secţiunea a 7-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi afiliate  +  Articolul 33 (1) Prezenta lege nu se aplică atribuirii contractelor de concesiune: a) de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate; b) de către o asociere de mai multe entităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevăzută în anexa nr. 2, unei întreprinderi afiliate la una dintre entităţile contractante respective. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: a) în cazul unei concesiuni de servicii, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri totală în domeniul serviciilor prestate de întreprinderea afiliată, din ultimii 3 ani, provine din prestarea de astfel de servicii pentru entitatea contractantă sau pentru alte întreprinderi cu care este afiliată; b) în cazul unei concesiuni de lucrări, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri totală în domeniul lucrărilor executate de întreprinderea afiliată, din ultimii 3 ani, provine din execuţia de astfel de lucrări pentru entitatea contractantă sau pentru alte întreprinderi cu care este afiliată. (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), întreprindere afiliată reprezintă orice persoană juridică ce desfăşoară activităţi economice şi care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al entităţii contractante sau orice persoană juridică ce desfăşoară activităţi economice şi care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) entitatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra sa; b) exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra unei entităţi contractante; c) împreună cu entitatea contractantă se află, direct sau indirect, sub influenţa dominantă a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice, în virtutea dreptului de proprietate, a unei participări financiare sau a regulilor care îi reglementează activitatea.Pentru noţiunea de "influenţă dominantă", prevederile art. 5 alin. (1) lit. s) se aplică în mod corespunzător. (4) În cazul în care, în funcţie de data la care o întreprindere afiliată a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea să demonstreze că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) lit. a) sau b) este credibilă, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri. (5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la entitatea contractantă cu care formează un grup economic furnizează servicii sau lucrări identice sau similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din prestarea de servicii sau execuţia de lucrări de către respectivele întreprinderi afiliate. (6) Entităţile contractante au obligaţia de a transmite ANAP sau Comisiei Europene, dacă li se solicită acest lucru, orice informaţii cu privire la întreprinderile şi contractele de concesiune pentru care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1) şi (3).  +  Secţiunea a 8-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entităţi contractante sau unei entităţi contractante care face parte dintr-o astfel de asociere  +  Articolul 34 (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de concesiune: a) de către o asociere de mai multe entităţi contractante, înfiinţată exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevăzută în anexa nr. 2, uneia dintre entităţile contractante respective; b) de către o entitate contractantă unei asocieri de entităţi contractante din care ea însăşi face parte, înfiinţată exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevăzută în anexa nr. 2. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiinţată pentru efectuarea activităţii în cauză pe o perioadă de cel puţin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea prevede că entităţile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. (3) Entităţile contractante au obligaţia de a transmite ANAP sau Comisiei Europene, dacă li se solicită acest lucru, orice informaţii cu privire la contractele de concesiune pentru care sau considerat aplicabile prevederile alin. (1).  +  Secţiunea a 9-a Exceptări privind activităţile care sunt expuse direct concurenţei  +  Articolul 35Prezenta lege nu se aplică în cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entităţile contractante dacă s-a stabilit că activitatea respectivă este expusă direct concurenţei, în conformitate cu prevederile legii privind achiziţiile sectoriale.  +  Secţiunea a 10-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entităţi din sectorul public  +  Articolul 36 (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă; c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia participaţiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. (2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, atunci când exercită o influenţă determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât şi asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat şi de o altă persoană juridică, ea însăşi controlată în acelaşi mod de către entitatea contractantă respectivă. (3) Excepţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii entităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi entitate contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepţia participaţiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. (4) Prezenta lege nu se aplică nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită în comun cu alte entităţi contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; b) mai mult de 80% din activităţile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către entităţile contractante care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de aceleaşi entităţi contractante; c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia participaţiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. (5) În sensul alin. (4) lit. a), entităţile contractante în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită în comun controlul asupra unei persoane juridice dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanţi ai tuturor entităţilor contractante participante, aceeaşi persoană având dreptul de a reprezenta mai multe sau toate entităţile contractante participante; b) entităţile contractante sunt în măsură să exercite în comun o influenţă determinantă asupra obiectivelor strategice şi a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; c) persoana juridică controlată nu urmăreşte interese contrare celor ale entităţilor contractante care o controlează. (6) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune încheiate exclusiv între două sau mai multe entităţi contractante în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între entităţile contractante participante, cu scopul de a asigura faptul că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune; b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv consideraţii de interes public; c) entităţile contractante participante desfăşoară pe piaţa liberă mai puţin de 20% din activităţile vizate de cooperare. (7) Procentele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) şi alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), după caz, în legătură cu servicii, produse şi lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului de concesiune. (8) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (7), din cauza datei la care persoana juridică sau entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), după caz, a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea ori ca urmare a reorganizării activităţilor sale, cifra de afaceri sau un alt indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) şi alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri.  +  Capitolul III Reguli de participare la procedura de atribuire  +  Secţiunea 1 Operatori economici  +  Articolul 37 (1) Operatorii economici care, potrivit legislaţiei statului în care sunt stabiliţi, au dreptul să presteze o anumită activitate inclusă în obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii nu pot fi respinşi numai pe motiv că, în temeiul legislaţiei statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligaţi să fie persoane fizice sau persoane juridice. (2) Persoanele juridice sau alte entităţi constituite într-o altă formă de organizare prevăzută de lege pot fi obligate să indice în cadrul ofertelor/solicitărilor de participare numele şi calificările profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului în cauză.  +  Articolul 38În executarea contractelor de concesiune, operatorii economici sunt ţinuţi să respecte obligaţiile aplicabile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislaţia naţională, prin contracte colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.  +  Articolul 39Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau de candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terţ susţinător, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 40 (1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte/solicitări de participare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici cărora le-a fost atribuit contractul de concesiune să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiţia ca acest lucru să fi fost menţionat în anunţul de concesionare şi documentaţia de atribuire şi în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de concesiune. (3) Entitatea contractantă poate stabili prin documentaţia de atribuire, atunci când este necesar, modul în care operatorii economici urmează să îndeplinească cerinţele referitoare la situaţia economică şi financiară sau capacitatea tehnică şi profesională, precum şi anumite condiţii specifice privind executarea contractului de concesiune, în cazul participării în comun la procedura de atribuire, cu condiţia ca acest lucru să fie justificat de motive obiective şi proporţionale.  +  Secţiunea a 2-a Confidenţialitate  +  Articolul 41 (1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile transmise de către operatorii economici, indicate de aceştia ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile entităţii contractante prevăzute la art. 66 şi art. 91 şi nici publicarea părţilor din contractele de concesiune încheiate fără caracter confidenţial, inclusiv a eventualelor modificări ulterioare. (3) Entitatea contractantă poate impune operatorilor economici cerinţe care vizează protejarea caracterului confidenţial al informaţiilor pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata întregii proceduri de atribuire.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de evitare a conflictului de interese  +  Articolul 42Pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, entităţile contractante au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării transparenţei procedurii de atribuire şi a tratamentului egal al tuturor candidaţilor şi ofertanţilor.  +  Articolul 43În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului entităţii contractante care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea sau independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.  +  Articolul 44 (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante; e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.  +  Articolul 45Ofertantul declarat câştigător cu care entitatea contractantă a încheiat contractul de concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare al solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire sau angajaţi/foşti angajaţi ai entităţii contractante cu care aceasta a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune.  +  Articolul 46 (1) În cazul în care entitatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, aceasta întreprinde demersurile necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi prezintă candidatului/ofertantului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia entităţii contractante, sunt de natură să genereze un conflict de interese. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă solicită candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. (3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă stabileşte că există un conflict de interese, entitatea contractantă va adopta măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi: înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea/verificarea ofertelor/solicitărilor de participare, atunci când le este afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu persoanele cu funcţii de decizie din cadrul entităţii contractante.  +  Articolul 47Entitatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentele concesiunii numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante.  +  Secţiunea a 4-a Reguli aplicabile comunicărilor  +  Articolul 48 (1) Cu excepţia cazului în care utilizarea mijloacelor electronice este obligatorie conform dispoziţiilor prezentei legi, orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea sunt transmise prin unul dintre următoarele mijloace de comunicare: a) mijloace electronice; b) poştă sau fax; c) comunicare verbală, inclusiv telefonică; d) înmânare directă sub semnătură. (2) Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. (3) În cazul utilizării mijloacelor electronice de comunicare, instrumentele şi dispozitivele folosite, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. (4) Comunicarea verbală, inclusiv telefonică, poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esenţiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiţia consemnării în scris a principalelor elemente ale conţinutului comunicării verbale. (5) În sensul dispoziţiilor alin. (4), elementele esenţiale ale procedurii de atribuire includ documentele concesiunii, solicitările de participare şi ofertele. (6) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea avea un impact semnificativ asupra conţinutului şi evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării verbale.  +  Articolul 49 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea integrităţii datelor şi a confidenţialităţii ofertelor/solicitărilor de participare în cadrul tuturor operaţiunilor de comunicare, transmitere şi stocare a informaţiilor. (2) Entitatea contractantă ia cunoştinţă de conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de participare numai de la data stabilită pentru deschiderea acestora.  +  Capitolul IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune  +  Secţiunea 1 Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire  +  Articolul 50 (1) Entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin una dintre următoarele proceduri de atribuire: a) licitaţie deschisă; b) dialog competitiv. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă poate utiliza ca procedură de atribuire negocierea fără publicare a unui anunţ de concesionare, potrivit prevederilor art. 64 şi art. 65. (3) Pe parcursul procedurii de atribuire, entitatea contractantă nu furnizează, în mod discriminatoriu, informaţii care pot avantaja anumiţi candidaţi sau ofertanţi în raport cu ceilalţi.  +  Secţiunea a 2-a Licitaţia deschisă  +  Articolul 51 (1) Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte. (2) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă. (3) Entitatea contractantă poate stabili prin anunţul de concesionare şi documentaţia de atribuire ca procedura de licitaţie deschisă să se desfăşoare în două etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54: a) prima etapă - depunerea ofertelor elaborate în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire, însoţită de documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare şi de selecţie stabilite de entitatea contractantă; b) etapa a doua - negocieri în vederea îmbunătăţirii ofertelor admisibile şi evaluarea ofertelor îmbunătăţite, prin aplicarea criteriilor de atribuire. (4) În cazul în care alege să aplice procedura licitaţiei deschise cu etapă de negociere, entitatea contractantă stabileşte prin documentaţia de atribuire elementele care pot face obiectul negocierii. (5) În cuprinsul documentaţiei de atribuire entitatea contractantă defineşte obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii prin descrierea necesităţilor autorităţii contractante şi a caracteristicilor solicitate pentru lucrările sau serviciile care urmează a fi concesionate şi stabileşte criteriile de atribuire, precum şi modul de repartizare a riscurilor. (6) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (5) entitatea contractantă stabileşte care sunt cerinţele minime pe care ofertele trebuie să le îndeplinească. (7) Informaţiile furnizate prin documentaţia de atribuire trebuie să fie suficient de precise, clare şi complete pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, iar pe baza acestora să decidă transmiterea unei oferte sau neparticiparea la procedura de atribuire.  +  Articolul 52 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de concesionare criteriile de calificare şi, în cazul în care se utilizează etapa de negociere, regulile aplicabile. (2) În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor ofertanţilor care au depus oferte admisibile o invitaţie de participare la etapa negocierii.  +  Articolul 53 (1) Entitatea contractantă negociază în etapa negocierii cu fiecare ofertant care a depus o ofertă admisibilă şi a fost invitat conform art. 52 alin. (2), în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora. (2) În cadrul negocierii, entitatea contractantă şi ofertanţii pot discuta oricare aspecte referitoare la concesiune, indicate în documentaţia de atribuire, cu excepţia obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire şi cerinţelor minime, care nu se pot modifica în cursul negocierii. (3) Pe durata negocierii, entitatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi. (4) Entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi ofertanţi soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un ofertant care participă la negociere, fără acordul acestuia, exprimat în scris, cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice.  +  Articolul 54 (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor, în cazul în care procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară într-o singură etapă, respectiv de depunere a ofertelor iniţiale, în cazul în care procedura se desfăşoară în două etape, este de cel puţin 30 de zile. (2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa negocierii şi data-limită de depunere a ofertelor îmbunătăţite, în cazul în care procedura se desfăşoară în două etape, este de cel puţin 22 de zile. (3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care entitatea contractantă acceptă ca depunerea ofertelor să fie făcută prin mijloace electronice.  +  Secţiunea a 3-a Dialogul competitiv  +  Articolul 55 (1) Procedura de dialog competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare. (2) În cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi de selecţie stabilite de entitatea contractantă prin anunţul de concesionare să aibă dreptul de a participa la etapele următoare.  +  Articolul 56 (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile. (2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire şi data-limită de depunere a ofertelor finale este de cel puţin 22 de zile. (3) Termenul de primire a solicitărilor de participare poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care entitatea contractantă acceptă ca depunerea solicitărilor de participare să fie făcută prin mijloace electronice.  +  Articolul 57Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape: a) prima etapă - depunerea solicitărilor de participare şi selectarea candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi de selecţie prevăzute în documentaţia de atribuire; b) etapa a doua - dialogul cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor entităţii contractante pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale; c) etapa a treia - depunerea ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în urma etapei de dialog şi evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire.  +  Articolul 58 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de concesionare criteriile de calificare şi de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite în etapa a doua şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (2) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de concesionare trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3. (3) Atunci când selectează candidaţii pentru etapele următoare, entitatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie şi calificare prevăzute în anunţul de concesionare, care trebuie să fie obiective şi nediscriminatorii.  +  Articolul 59 (1) În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. (2) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi un document descriptiv. (3) Documentul descriptiv prevăzut la alin. (2) conţine detalii referitoare la necesităţile şi cerinţele entităţii contractante, criteriile de atribuire alese, modul de repartizare a riscurilor, termenul orientativ pentru desfăşurarea procedurii de atribuire, precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog. (4) Entitatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de concesionare, conform dispoziţiilor art. 58 alin. (2). (5) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de concesionare, conform dispoziţiilor art. 58 alin. (2), entitatea contractantă are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidaţi care îndeplinesc cerinţele solicitate sau de a anula procedura. (6) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi de selecţie solicitate.  +  Articolul 60 (1) Entitatea contractantă desfăşoară etapa dialogului cu fiecare candidat selectat în parte, în scopul identificării şi definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesităţilor sale. (2) În cadrul dialogului, entitatea contractantă şi candidaţii selectaţi pot discuta toate aspectele referitoare la concesiune, indicate în documentaţia de atribuire, cu excepţia obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire şi a cerinţelor minime, care nu se pot modifica în cursul dialogului. (3) Pe durata dialogului, entitatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi. (4) Entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi candidaţi soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul acestuia, exprimat în scris, cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice. (5) Entitatea contractantă are dreptul de a desfăşura dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii care urmează să fie discutate în etapa dialogului. (6) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (5) trebuie indicată de entitatea contractantă în cadrul anunţului de concesionare şi al documentului descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2). (7) Entitatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluţia/soluţiile aptă/apte să satisfacă necesităţile sale. (8) În urma finalizării etapei dialogului, entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor rămaşi în competiţie o invitaţie de depunere a ofertelor finale, însoţită de soluţia/soluţiile, în urma finalizării etapei dialogului, identificată/identificate în acord cu prevederile alin. (7).  +  Articolul 61 (1) Ofertele finale cuprind toate elementele solicitate şi necesare entităţii contractante pentru realizarea obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii şi sunt elaborate pe baza soluţiei sau soluţiilor prezentate şi negociate cu candidatul respectiv în cursul etapei dialogului. (2) Perioada acordată pentru elaborarea şi depunerea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât perioada stabilită de comun acord cu candidaţii selectaţi pe parcursul derulării etapei dialogului. (3) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri ale ofertelor finale. (4) Clarificările, precizările şi îmbunătăţirile prevăzute la alin. (3), precum şi orice informaţii suplimentare transmise de ofertant nu pot să conducă la modificarea elementelor esenţiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite în anunţul de concesionare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2), în cazul în care modificarea acestor elemente, necesităţi şi cerinţe este susceptibilă a denatura concurenţa sau a avea un efect discriminatoriu. (5) Entitatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriilor de atribuire stabilite prin anunţul de concesionare şi/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2).  +  Secţiunea a 4-a Reguli de publicitate şi transparenţă  +  Articolul 62Entitatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa procedurii de atribuire a contractelor de concesiune prin publicarea, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, a anunţurilor de concesionare, anunţurilor de intenţie şi a anunţurilor de atribuire.  +  Articolul 63 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de concesionare atunci când iniţiază una dintre procedurile reglementate de prezenta lege, respectiv licitaţia deschisă sau dialogul competitiv. (2) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie atunci când iniţiază procedura de atribuire a unui contract de concesiune de servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 64 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 63 alin. (1), entităţile contractante nu au obligaţia de a publica un anunţ de concesionare dacă lucrările/serviciile respective pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic, pentru unul dintre următoarele motive: a) scopul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau a unei reprezentaţii artistice unice; b) concurenţa lipseşte din motive tehnice; c) existenţa unui drept exclusiv; d) protecţia unor drepturi de proprietate intelectuală şi a altor drepturi exclusive, altele decât cele definite la art. 5 alin. (1) lit. o). (2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se aplică doar în cazul în care nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, iar absenţa concurenţei nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor concesiunii de lucrări sau ai concesiunii de servicii.  +  Articolul 65Prin excepţie de la prevederile art. 63 alin. (1), entităţile contractante nu au obligaţia de a publica un nou anunţ de concesionare dacă, în cadrul unei proceduri de atribuire iniţiale, prevăzute în prezenta lege, nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii şi, dacă la solicitarea Comisiei Europene, s-a transmis un raport în acest sens.  +  Articolul 66 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire în cazul contractelor de concesiune de servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3 şi are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate, în termen de 48 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.  +  Articolul 67Anunţurile de concesionare şi anunţurile de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, inclusiv anunţurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către entitatea contractantă prin mijloace electronice, în condiţiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, şi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.  +  Articolul 68 (1) Anunţurile de concesionare şi anunţurile de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii nu pot fi publicate la nivel naţional înainte de data publicării acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), publicarea la nivel naţional a anunţurilor de concesionare şi a anunţurilor de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii este permisă atunci când entitatea contractantă nu a fost notificată de către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene cu privire la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor transmise spre publicare, în termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene a anunţului transmis spre publicare.  +  Articolul 69Anunţurile de concesionare şi anunţurile de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii publicate la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţurile corespunzătoare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene.  +  Articolul 70 (1) Entităţile contractante asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, începând cu data publicării anunţului de concesionare. (2) În cuprinsul anunţului de concesionare se specifică adresa de internet la care sunt disponibile documentele concesiunii. (3) În cazuri justificate în mod obiectiv, în care entitatea contractantă nu poate asigura accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la anumite documente ale concesiunii, din motive tehnice sau datorită securităţii excepţionale ori naturii deosebit de sensibile a informaţiilor comerciale, care necesită un nivel extrem de ridicat de protecţie, anunţul de concesionare prevede că documentele concesiunii în cauză vor fi transmise prin alte mijloace decât cele electronice şi că se prelungeşte termenul de primire a ofertelor. (4) În cadrul procedurii de licitaţie deschisă în două etape în sensul art. 51 alin. (3) şi al procedurii de dialog competitiv, entitatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii tuturor ofertanţilor/candidaţilor selectaţi, simultan şi în scris. (5) Invitaţia de participare prevăzută la alin. (4) include o referinţă la adresa electronică la care documentele concesiunii au fost puse la dispoziţia operatorilor economici prin mijloace electronice. (6) În cazul în care, pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (3), entitatea contractantă nu a putut asigura, prin mijloace electronice, accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la anumite documente ale concesiunii, iar acestea nu au fost puse la dispoziţie într-un alt mod, entitatea contractantă ataşează documentele concesiunii la invitaţia de participare prevăzută la alin. (4). (7) În cazul prevăzut la alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitărilor de participare cu 5 zile. (8) În măsura în care solicitările de clarificări sau de informaţii suplimentare privind documentele concesiunii au fost adresate în timp util, răspunsul entităţii contractante la acestea trebuie să fie transmis cu cel puţin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare.  +  Secţiunea a 5-a Elaborarea documentaţiei de atribuire§ 1. Garanţii procedurale  +  Articolul 71 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura ofertanţilor/candidaţilor o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, obiectul contractului, repartizarea riscurilor şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire. (2) În sensul alin. (1), entitatea contractantă furnizează: a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii şi a cerinţelor de calificare şi de selecţie - în anunţul de concesionare; b) o descriere a criteriilor de atribuire şi, după caz, a cerinţelor minime care trebuie îndeplinite, precum şi un termen orientativ de finalizare a procedurii de atribuire - în anunţul de concesionare, în documentaţia de atribuire şi/sau în alte documente ale concesiunii. (3) Entitatea contractantă comunică tuturor operatorilor economici orice modificare a elementelor prevăzute în anunţul de concesionare. De asemenea, entitatea contractantă comunică tuturor candidaţilor modul de organizare a procedurii de atribuire şi termenul orientativ de finalizare, precum şi orice modificare intervenită în unul dintre documentele concesiunii. (4) Autoritatea contractantă asigură înregistrarea adecvată asupra etapelor procedurii, utilizând mijloacele pe care le consideră adecvate, cu respectarea dispoziţiilor art. 41 alin (1).  +  Articolul 72 (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de atribuire stabilite de entitatea contractantă potrivit prevederilor art. 86, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) oferta respectă cerinţele minime stabilite prin documentaţia de atribuire de entitatea contractantă; b) ofertantul respectă criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la art. 75; c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit prevederilor art. 79-81 şi sub rezerva celor prevăzute la art. 84. (2) Cerinţele minime prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind condiţii şi caracteristici, în special, tehnice, fizice, funcţionale şi juridice, pe care orice ofertă trebuie să le îndeplinească sau pe care ofertantul trebuie să le deţină.§ 2. Cerinţe tehnice şi funcţionale  +  Articolul 73 (1) Cerinţele tehnice şi funcţionale sunt stabilite prin documentaţia de atribuire şi definesc caracteristicile necesare ale lucrărilor/serviciilor care fac obiectul concesiunii. (2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) pot, de asemenea, să vizeze procesul specific de producţie sau de furnizare a lucrărilor/serviciilor solicitate, cu condiţia să fie legate de obiectul concesiunii şi proporţionale cu valoarea şi obiectivele acesteia. (3) Modalităţile de definire a cerinţelor tehnice şi funcţionale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 74 (1) Entitatea contractantă nu poate face trimitere, prin cerinţele tehnice şi funcţionale, la un anumit producător, origine sau procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate. (2) Cerinţele tehnice şi funcţionale nu pot face trimitere la o marcă, un brevet, tip sau o producţie specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), o astfel de trimitere este autorizată, cu titlu excepţional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă şi de inteligibilă a obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii şi cu condiţia ca menţiunea să fie însoţită de sintagma "sau echivalent". (4) Entitatea contractantă nu poate respinge o ofertă pe motiv că lucrările şi serviciile oferite nu sunt conforme cu cerinţele tehnice şi funcţionale la care se face trimitere, dacă ofertantul dovedeşte în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că soluţiile pe care le-a propus îndeplinesc într-un mod echivalent cerinţele tehnice şi funcţionale.§ 3. Criterii de calificare şi selecţie  +  Articolul 75 (1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare şi selecţie nediscriminatorii şi proporţionale cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, referitoare la: a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului; b) capacitatea candidatului/ofertantului. (2) Entitatea contractantă verifică îndeplinirea criteriilor de calificare şi de selecţie pe baza declaraţiilor pe propria răspundere, precum şi pe baza documentelor care trebuie prezentate ca dovadă, în conformitate cu cele menţionate în anunţul de concesionare. (3) Criteriile de calificare şi de selecţie trebuie să aibă legătură şi să fie proporţionale cu nevoia de a asigura capacitatea concesionarului de a executa contractul de concesiune, luând în considerare obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii şi scopul de a asigura o concurenţă reală.  +  Articolul 76 (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de concesiune, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. (2) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, potrivit prevederilor alin. (1), atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi entităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor susţinător/susţinători. (3) În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia financiară invocând susţinerea unui terţ, entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic şi terţul susţinător să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de concesiune. (4) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerinţe standard în legătură cu modalităţile de îndeplinire a criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională prin susţinere acordată de unul sau mai mulţi terţi.  +  Articolul 77 (1) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceştia să răspundă, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune. (2) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 78 (1) Entitatea contractantă verifică dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori a celor privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum şi dacă nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81. (2) Dacă terţul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul susţinător.§ 4. Motive de excludere  +  Articolul 79 (1) Entităţile contractante menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud de la participarea la o procedură de atribuire orice operator economic cu privire la care au stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau despre care au luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; d) acte de terorism prevăzute de art. 32-35, art. 37 şi 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene - combaterea fraudei. (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. (3) Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), pot exclude de la participarea la o procedură de atribuire un operator economic, în cazul în care acestea au cunoştinţă de faptul că operatorul economic respectiv a făcut obiectul unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre definitivă, pentru unul dintre motivele enumerate la alin. (1).  +  Articolul 80 (1) Entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care au cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau o decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. (2) Entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care pot demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, a taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. (3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, a taxelor sau a contribuţiilor datorate la bugetul general consolidat ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. (4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2) şi ale art. 79, în cazuri excepţionale, entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi la art. 79, pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului. (5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor şi al contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de către operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.  +  Articolul 81 (1) Entităţile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolvenţă, potrivit dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiei în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară; c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; d) entitatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; e) se află într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; f) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îi reveneau în cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţii contractante, în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi de selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; h) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune către respectivul operator economic; i) au comis în conduita lor profesională greşeli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanţelor judecătoreşti, ale Băncii Europene de Investiţii şi ale organizaţiilor internaţionale. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), entitatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de concesiune. Aceasta presupune că respectivul operator economic fie se află în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul procesului de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel, care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 79 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 79 alin. (1). (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punctul de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate, potrivit documentaţiei de atribuire; b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau a mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică ori de orice altă natură. (6) Înainte de excluderea unui operator economic potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză. (7) Entitatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. f), se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligaţiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformităţi majore, care le fac improprii utilizării, conform destinaţiei avute în vedere de entitatea contractantă sau un comportament necorespunzător, care creează îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic. (9) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabileşte modalitatea de constituire a unei baze de date cu operatorii economici care se află ori s-au aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), lit. c), lit. f) şi lit. i), listă valabilă timp de 5 ani, dacă prin decizia unei instanţe judecătoreşti nu se anulează înscrierea. Lista se publică pe siteul ANAP şi se actualizează lunar.  +  Articolul 82 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 79-81 orice document considerat edificator din acest punct de vedere în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. (2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, entitatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1). (3) În ceea ce priveşte situaţiile prevăzute la art. 81, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi candidaţii/ofertanţii, solicitările prevăzute la alin. (2) se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul. (4) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 79-81, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.  +  Articolul 83Entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul să excludă un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care iau cunoştinţă că operatorul economic se află, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 79, art. 80 alin. (1) şi (2), de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.  +  Articolul 84 (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 79 şi art. 81, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în mod concret credibilitatea, prin raportare la motivele de excludere. (2) În cazul în care entitatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic potrivit prevederilor alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, entitatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire. (3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 79 şi art. 81 le poate furniza entităţii contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către operatorul economic a plăţii sau la asumarea de către operatorul economic a obligaţiei de plată a despăgubirilor în ceea ce priveşte eventualele prejudicii cauzate printr-o infracţiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic, în mod complet, a faptelor şi a împrejurărilor în care a fost comisă infracţiunea sau fapta ilicită, prin cooperarea activă cu autorităţile care efectuează investigaţia, precum şi la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete şi adecvate la nivel tehnic, organizaţional şi în materie de personal, cum ar fi: eliminarea legăturilor cu persoanele şi organizaţiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control şi raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispoziţiilor legale şi a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea şi plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârşirea unor noi infracţiuni sau a unor alte fapte ilicite. (4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată, prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată, măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică sau sectorială ori a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre. (5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată, prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată, măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică sau sectorială ori a unui contract de concesiune pentru o anumită perioadă, situaţiile de excludere prevăzute la art. 79 şi art. 81 nu se aplică: a) dacă în cazul faptelor prevăzute la art. 79 a expirat o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare; b) dacă în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 81 a expirat o perioadă de 3 ani de la data la care s-a produs situaţia, fapta sau evenimentul relevant.  +  Secţiunea a 6-a Termene de primire a solicitărilor de participare şi a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii  +  Articolul 85 (1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii şi, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, entitatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului de concesiune şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor/solicitărilor de participare şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi de selecţie care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire. (2) În situaţia în care ofertele/solicitările de participare nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la faţa locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele concesiunii, perioada stabilită de entitatea contractantă pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizată şi este stabilită astfel încât operatorii economici interesaţi să aibă posibilitatea reală şi efectivă de a obţine toate informaţiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor/solicitărilor de participare.  +  Secţiunea a 7-a Criterii de atribuire  +  Articolul 86 (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilită în baza unor criterii obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiţii de concurenţă reală. (2) În sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii şi se pot referi la oricare dintre următoarele: a) gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar; b) nivelul plăţilor actualizate efectuate de către entitatea contractantă; c) nivelul tarifelor de utilizare; d) modalitatea de execuţie a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de performanţă de ordin calitativ, tehnic, funcţional, financiar etc.; e) modul de asigurare a protecţiei mediului; f) modul de rezolvare a unor probleme sociale; g) nivelul redevenţei; h) durata concesiunii; i) inovarea. (3) Entitatea contractantă poate utiliza criteriile prevăzute la alin. (2) şi în mod combinat, în funcţie de obiectul concesiunii şi în măsura în care respectivele criterii sunt compatibile. (4) Criteriile de atribuire sunt enumerate în cuprinsul documentelor prevăzute la art. 71 alin. (2) lit. b), în ordinea descrescătoare a importanţei lor, fiind însoţite de cerinţe care să permită verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de ofertanţi.  +  Articolul 87 (1) În cazul în care entitatea contractantă primeşte o ofertă care propune o soluţie inovatoare cu un nivel excepţional de performanţă funcţională, care nu ar fi putut fi prevăzut de către o entitate contractantă diligentă, aceasta poate, în mod excepţional, să modifice ordinea criteriilor de atribuire, pentru a ţine seama de soluţia inovatoare respectivă. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă comunică tuturor ofertanţilor modificarea ordinii importanţei şi emite o nouă invitaţie de a prezenta oferte, cu respectarea termenelor minime prevăzute de prezenta lege.  +  Secţiunea a 8-a Finalizarea procedurii de atribuire  +  Articolul 88Procedura de atribuire se finalizează prin: a) semnarea contractului de concesiune; sau b) anularea procedurii de atribuire.  +  Articolul 89 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune în următoarele cazuri: a) nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă; b) au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare; c) încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului; d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile prevăzute la art. 2 alin. (2); e) contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă conformă clasată pe locul al doilea; f) apar circumstanţe care fac necesară atribuirea unui alt tip de contract căruia îi este aplicabil un alt regim juridic decât cel aplicabil potrivit prevederilor prezentei legi; g) valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii la momentul atribuirii contractului depăşeşte cu mai mult de 20% valoarea estimată la momentul iniţierii concesiunii, fapt ce ar atrage necesitatea organizării unei proceduri de atribuire potrivit prevederilor prezentei legi. (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care pe parcursul procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 90Entitatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune în situaţiile prevăzute la art. 59 alin. (5).  +  Articolul 91Entitatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul SEAP, în termenul prevăzut la art. 70 alin. (8).  +  Secţiunea a 9-a Informarea candidaţilor/ofertanţilor  +  Articolul 92 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a încheia contractul de concesiune. (2) Entitatea contractantă informează, cât mai curând posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului câştigător, motivele pentru care a decis să respingă solicitarea de participare/oferta acestuia şi motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire. (3) La solicitarea părţii interesate, entitatea contractantă comunică, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la primirea unei solicitări scrise, fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei desemnate câştigătoare. (4) Entitatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii prevăzute la alin. (2) şi (3) privind atribuirea contractului de concesiune, în situaţia în care dezvăluirea acestora: a) ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale sau ar fi contrară interesului public; b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, public sau privat, ori ar putea aduce atingere concurenţei loiale între operatorii economici.  +  Articolul 93 (1) În sensul prezentei legi, oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă sau neconformă. (2) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia şi nici cerinţele de calificare şi de selecţie prevăzute în documentele concesiunii. (3) Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului de concesiune, neputând satisface în mod evident, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele entităţii contractante indicate în documentele concesiunii, inclusiv în situaţia în care oferta nu respectă specificaţiile tehnice şi/sau condiţiile financiare. (4) Solicitarea de participare este considerată neconformă în situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 79-81 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de entitatea contractantă.  +  Capitolul V Reguli privind executarea contractelor de concesiune  +  Secţiunea 1 Subcontractarea  +  Articolul 94 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului să precizeze în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. (2) Subcontractanţii propuşi sunt ţinuţi de respectarea aceloraşi obligaţii în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, prevăzute la art. 38, întocmai ca şi ofertanţii. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu diminuează răspunderea concesionarului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.  +  Articolul 95 (1) Obligaţia prevăzută la art. 94 alin. (1) nu se aplică în cazul subcontractanţilor care realizează în cadrul contractului de concesiune activităţi a căror valoare este mai mică de 5% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, cu condiţia ca această posibilitate să fie menţionată explicit în documentaţia de atribuire. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care activităţile realizate de subcontractanţi sunt esenţiale prin raportare la obiectul contractului, conform documentaţiei de atribuire, acestora li se vor aplica prevederile art. 94 alin. (1).  +  Articolul 96 (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a verifica existenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 79-81, în legătură cu subcontractanţii propuşi. (2) În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat în urma verificării că se află în această situaţie. (3) În scopul verificării prevăzute la alin. (1), subcontractantul completează declaraţia pe propria răspundere, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.  +  Articolul 97 (1) Entitatea contractantă are obligaţia să efectueze plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, atunci când natura contractului permite acest lucru, şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. (2) Entitatea contractantă stabileşte mecanismele care reglementează modalitatea de efectuare a plăţilor prevăzute la alin. (1) prin documentele concesiunii, precum şi în contractul de concesiune. (3) Condiţiile şi modalităţile de efectuare a plăţilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. (4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.  +  Articolul 98 (1) Entitatea contractantă solicită concesionarului, după atribuirea contractului, dar cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de concesiune, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. (2) Concesionarul are obligaţia de a notifica entităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de concesiune. (3) Concesionarul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de concesiune, cu condiţia ca respectivul concesionar să transmită entităţii contractante informaţiile prevăzute la alin. (1) şi să obţină acordul acesteia privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.  +  Articolul 99Entitatea contractantă are dreptul de a extinde aplicarea obligaţiilor prevăzute la art. 98: a) cu privire la furnizorii implicaţi în contractele de concesiune de lucrări sau concesiune de servicii; b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor concesionarului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri inferioare ale lanţului de subcontractare.  +  Secţiunea a 2-a Modificarea contractului de concesiune  +  Articolul 100Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar în situaţiile prevăzute de prezenta secţiune.  +  Articolul 101 (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani şi indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele iniţiale ale concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opţiuni. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea, şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de concesiune.  +  Articolul 102 (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) devine necesară achiziţionarea de la concesionarul iniţial a unor servicii sau lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul de concesiune iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; b) schimbarea concesionarului este imposibilă. (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. b), schimbarea concesionarului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente, achiziţionate în cadrul contractului de concesiune iniţial; b) schimbarea concesionarului ar cauza entităţii contractante dificultăţi semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor. (3) În cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatea contractantă, în vederea desfăşurării unei activităţi, alta decât cele prevăzute în anexa nr. 2, nicio creştere a valorii nu poate depăşi 10% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii iniţiale. (4) În cazul în care autoritatea contractantă efectuează mai multe modificări succesive, acestea nu pot depăşi, cumulat, o majorare cu peste 10% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii iniţiale.  +  Articolul 103Contractele de concesiune pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează caracterul general al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii; c) în cazul contractelor de concesiune atribuite de autorităţile contractante în vederea desfăşurării unei alte activităţi decât cele prevăzute în anexa nr. 2, modificarea nu implică o creştere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii iniţiale, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 102 alin. (4).  +  Articolul 104Entităţile contractante care modifică un contract de concesiune, în cazurile prevăzute la art. 102 şi art. 103, au obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel naţional, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.  +  Articolul 105 (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când un nou concesionar îl înlocuieşte pe cel căruia entitatea contractantă i-a atribuit iniţial concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, în una dintre următoarele situaţii: a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 101; b) drepturile şi obligaţiile concesionarului iniţial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi de selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de concesiune şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege; c) încetarea anticipată a contractului de concesiune şi a cesiunii contractelor încheiate cu subcontractanţii de către concesionarul principal al entităţii contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 101. (2) Atunci când clauza de revizuire sau opţiunea stabilită de entitatea contractantă potrivit alin. (1) lit. a) stipulează în favoarea instituţiilor financiare finanţatoare dreptul de a cesiona contractul de concesiune către un alt operator economic, acesta trebuie să îndeplinească criteriile de calificare şi de selecţie stabilite prin anunţul de concesionare şi documentaţia de atribuire.  +  Articolul 106 (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, în sensul alin. (2). (2) O modificare a unui contract de concesiune pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanţială atunci când, prin această modificare, caracterul concesiunii devine substanţial diferit faţă de cel al concesiunii încheiate iniţial. Este considerată modificare substanţială orice modificare care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial ori ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de concesiune în favoarea concesionarului şi/sau alocarea riscurilor între părţi într-un mod care nu a fost prevăzut în concesiunea de lucrări sau în concesiunea de servicii iniţială; c) modificarea extinde în mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii; d) un nou concesionar înlocuieşte concesionarul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 105.  +  Articolul 107 (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea modificării este mai mică decât pragul prevăzut la art. 11 alin. (1); b) valoarea modificării este mai mică de 10% din valoarea concesiunii iniţiale de lucrări sau a concesiunii iniţiale de servicii. (2) Modificarea contractului de concesiune potrivit prevederilor alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii globale nete a respectivelor modificări succesive. (4) Pentru calcularea valorii prevăzute la alin. (1), art. 102 alin. (3) şi art. 103 lit. c) se va utiliza valoarea actualizată, care reprezintă: a) valoarea de referinţă, atunci când contractul de concesiune include o clauză de indexare; b) valoarea calculată în funcţie de rata medie a inflaţiei publicate de Institutul Naţional de Statistică, atunci când contractul de concesiune nu include o clauză de indexare.  +  Articolul 108Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc în sarcina entităţii contractante obligaţii de notificare a instituţiei responsabile cu controlul ex-ante privind intenţia de a efectua modificări ale contractelor de concesiune potrivit prevederilor prezentei secţiuni.  +  Articolul 109 (1) Orice modificare a unui contract de concesiune în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute în prezenta secţiune, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. (2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de concesiune iniţial. (3) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (2) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.  +  Secţiunea a 3-a Încetarea contractului de concesiune  +  Articolul 110 (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului entităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de concesiune, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, entitatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de concesiune, în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situaţii: a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit concesionarului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. (2) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.  +  Capitolul VI Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 111 (1) Entitatea contractantă răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei-30.000 lei: a) atribuirea unui contract de concesiune fără publicarea prealabilă a unui anunţ de concesionare, în cazurile în care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1), sau a unui anunţ de intenţie, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2); b) încălcarea prevederilor art. 13 alin. (3); c) încălcarea prevederilor art. 72. (3) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii contractante care, în funcţie de situaţia concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea concesiunii ce a făcut obiectul contravenţiei. (4) Săvârşirea faptei contravenţionale nu implică, în mod obligatoriu, şi producerea unui prejudiciu. (5) Stabilirea prejudiciului trebuie să ţină seama de circumstanţele faptei contravenţionale şi să fie fundamentată.  +  Articolul 112Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcţie de instituţia care face constatarea abaterii.  +  Articolul 113Contravenţiilor prevăzute la art. 111 alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13 alin. (1), art. 28 şi art. 29.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 114 (1) Autorităţile naţionale competente deţin atribuţii în domeniul de aplicare al prezentei legi, precum funcţii de reglementare, asistenţă şi sprijin operaţional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitaţiilor trucate şi alte funcţii având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). (2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliază obligaţiile şi responsabilităţile specifice ale autorităţilor naţionale competente în raport cu îndeplinirea acestor funcţii.  +  Articolul 115În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 116 (1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii iniţiate după data intrării în vigoare a acesteia. (2) Procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire. (3) Prezenta lege se aplică contractelor de concesiune încheiate după data intrării în vigoare a acesteia. (4) Contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data la care acestea au fost încheiate, în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.  +  Articolul 117La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007; c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.  +  Articolul 118Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.*Prezenta lege transpune prevederile art. 3, 8, 11, 13-19, 22-26, 28, 31, 34-36, 38-40, 43, 44 şi 54 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, şi parţial prevederile art. 1, 2, 4-7, 9, 10, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 42 şi 45 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 19 mai 2016.Nr. 100.  +  Anexa 1Lista activităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. q)*Font 8* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ NACE Rev. 1*1) │ Cod CPV │ ├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ SECŢIUNEA F │ CONSTRUCŢII │ │ ├─────┬─────┬─────┼─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Divi-│Grupă│Clasă│ Descriere │ Note │ │ │ziune│ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 45 │ │ │Construcţii │Această diviziune include: │ 45000000│ │ │ │ │ │construcţia de clădiri şi lucrări noi, restaurare şi │ │ │ │ │ │ │reparaţii curente │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │45.1 │ │Pregătirea │ │ 45100000│ │ │ │ │şantierelor │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.11│Demolări de │Această clasă include: │ 45110000│ │ │ │ │clădiri; │- demolarea clădirilor şi a altor structuri; │ │ │ │ │ │terasamente │- degajarea şantierelor; │ │ │ │ │ │ │- lucrări de terasament: excavarea, umplerea, │ │ │ │ │ │ │nivelarea şantierelor de construcţii, săparea de │ │ │ │ │ │ │şanţuri, îndepărtarea rocilor, demolarea prin │ │ │ │ │ │ │explozie etc.; │ │ │ │ │ │ │- pregătirea şantierelor pentru exploatare minieră; │ │ │ │ │ │ │- îndepărtarea solului şi alte lucrări de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │şi pregătire a terenurilor şi a şantierelor miniere. │ │ │ │ │ │ │Această clasă cuprinde, de asemenea: │ │ │ │ │ │ │- drenarea şantierelor de construcţii; │ │ │ │ │ │ │- drenarea terenurilor agricole şi forestiere. │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.12│Lucrări de foraj │Această clasă include: │ 45120000│ │ │ │ │şi sondaj │- sondaje experimentale, foraje de recunoaştere şi │ │ │ │ │ │ │carotaje pentru construcţii, precum şi pentru studii │ │ │ │ │ │ │geofizice, geologice sau alte studii similare. │ │ │ │ │ │ │Această clasă nu cuprinde: │ │ │ │ │ │ │- forarea puţurilor de extracţie a ţiţeiului sau a │ │ │ │ │ │ │gazelor naturale (a se vedea clasa 11.20); │ │ │ │ │ │ │- forarea puţurilor de apă (a se vedea clasa 45.25); │ │ │ │ │ │ │- săparea de puţuri (a se vedea clasa 45.25); │ │ │ │ │ │ │- prospectarea zăcămintelor de ţiţei şi de gaze │ │ │ │ │ │ │naturale, precum şi studiile geofizice, geologice şi │ │ │ │ │ │ │seismice (a se vedea clasa 74.20). │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │45.2 │ │Lucrări de │ │ 45200000│ │ │ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │complete sau │ │ │ │ │ │ │parţiale; lucrări│ │ │ │ │ │ │de geniu civil │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.21│Lucrări generale │Această clasă include: │ 45210000│ │ │ │ │de construcţii de│- construcţii de clădiri de toate tipurile şi │cu │ │ │ │ │clădiri şi │construcţii civile; │excepţia: │ │ │ │ │lucrări de geniu │- poduri, inclusiv cele destinate susţinerii │ 45213316│ │ │ │ │civil │şoselelor suspendate, viaducte, tuneluri şi pasaje │ 45220000│ │ │ │ │ │subterane; │ 45231000│ │ │ │ │ │- conducte, linii de comunicaţii şi linii electrice │ 45232000│ │ │ │ │ │pentru transport pe distanţe mari; │ │ │ │ │ │ │- conducte, linii de comunicaţii şi linii electrice │ │ │ │ │ │ │pentru reţele urbane; │ │ │ │ │ │ │- lucrări conexe de amenajare urbană; │ │ │ │ │ │ │- asamblarea şi montarea de construcţii prefabricate │ │ │ │ │ │ │pe şantiere. │ │ │ │ │ │ │Această clasă nu cuprinde: │ │ │ │ │ │ │- servicii referitoare la extracţia ţiţeiului şi a │ │ │ │ │ │ │gazelor naturale (a se vedea clasa 11.20); │ │ │ │ │ │ │- construcţia de lucrări complet prefabricate din │ │ │ │ │ │ │elemente din alte materiale decât betonul, fabricate │ │ │ │ │ │ │de unitatea care execută lucrările (a se vedea │ │ │ │ │ │ │diviziunile 20, 26 şi 28); │ │ │ │ │ │ │- lucrări de construcţii, altele decât cele de │ │ │ │ │ │ │clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, │ │ │ │ │ │ │terenuri de tenis, circuite de golf şi alte │ │ │ │ │ │ │instalaţii sportive (a se vedea clasa 45.23); │ │ │ │ │ │ │- lucrări de instalaţii pentru construcţii (a se │ │ │ │ │ │ │vedea clasa 45.3); │ │ │ │ │ │ │- lucrări de finisare (a se vedea clasa 45.4); │ │ │ │ │ │ │- activităţi de arhitectură şi de inginerie (a se │ │ │ │ │ │ │vedea clasa 74.20); │ │ │ │ │ │ │- gestionarea proiectelor de construcţii (a se vedea │ │ │ │ │ │ │clasa 74.20). │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.22│Ridicarea de │Această clasă include: │ 45261000│ │ │ │ │şarpante şi │- ridicarea de şarpante; │ │ │ │ │ │acoperişuri │- montarea acoperişurilor; │ │ │ │ │ │ │- lucrări de impermeabilizare. │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.23│Construcţii de │Această clasă include: │ 45212212│ │ │ │ │autostrăzi, │- construcţia de autostrăzi, de drumuri, de şosele, │şi DA03 │ │ │ │ │şosele, │alte căi pentru vehicule şi pietoni; │ 45230000│ │ │ │ │aerodromuri şi │- construcţia de căi ferate; │cu │ │ │ │ │complexuri │- construcţia de piste de aterizare-decolare; │excepţia: │ │ │ │ │sportive │- lucrări de construcţii, altele decât cele de │ 45231000│ │ │ │ │ │clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, │ 45232000│ │ │ │ │ │terenuri de tenis, circuite de golf şi alte │ 45234115│ │ │ │ │ │instalaţii sportive; │ │ │ │ │ │ │- marcarea cu vopsea a suprafeţelor rutiere şi a │ │ │ │ │ │ │spaţiilor de parcare. │ │ │ │ │ │ │Această clasă nu cuprinde: │ │ │ │ │ │ │- terasamentele preliminare (a se vedea clasa 45.11).│ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.24│Lucrări │Această clasă include construcţia de: │ 45240000│ │ │ │ │hidrotehnice │- căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi │ │ │ │ │ │ │de agrement (marina), ecluze etc.; │ │ │ │ │ │ │- baraje şi diguri; │ │ │ │ │ │ │- dragare; │ │ │ │ │ │ │- lucrări subacvatice. │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.25│Alte lucrări de │Această clasă include: │ 45250000│ │ │ │ │construcţii care │- activităţile de construcţii specializate care │ 45262000│ │ │ │ │implică lucrări │implică un aspect comun pentru mai multe tipuri de │ │ │ │ │ │speciale │lucrări şi care necesită competenţe sau echipamente │ │ │ │ │ │ │specializate; │ │ │ │ │ │ │- realizarea de fundaţii, inclusiv instalarea │ │ │ │ │ │ │piloţilor; │ │ │ │ │ │ │- forarea şi construcţia de puţuri de apă, săparea de│ │ │ │ │ │ │puţuri; │ │ │ │ │ │ │- montarea elementelor de structură metalică ce nu │ │ │ │ │ │ │sunt fabricate de unitatea care execută lucrările; │ │ │ │ │ │ │- îndoirea structurilor metalice; │ │ │ │ │ │ │- lucrări de zidire cu cărămidă sau piatră; │ │ │ │ │ │ │- montarea şi demontarea schelelor şi a platformelor │ │ │ │ │ │ │de lucru proprii sau închiriate; │ │ │ │ │ │ │- construcţia de coşuri de fum şi de cuptoare │ │ │ │ │ │ │industriale. │ │ │ │ │ │ │Această clasă nu cuprinde: │ │ │ │ │ │ │- închirierea de schele fără montare şi demontare (a │ │ │ │ │ │ │se vedea clasa 71.32). │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │45.3 │ │Lucrări de │ │ 45300000│ │ │ │ │instalaţii │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.31│Lucrări de │Această clasă include: │ 45213316│ │ │ │ │instalaţii │- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de │ 45310000│ │ │ │ │electrice │construcţii, a următoarelor elemente: │cu │ │ │ │ │ │- cabluri şi conexiuni electrice; │excepţia: │ │ │ │ │ │- sisteme de telecomunicaţii; │ 45316000│ │ │ │ │ │- instalaţii electrice de încălzire; │ │ │ │ │ │ │- antene pentru clădiri rezidenţiale; │ │ │ │ │ │ │- sisteme de alarmă împotriva incendiilor; │ │ │ │ │ │ │- sisteme de alarmă antiefracţie; │ │ │ │ │ │ │- ascensoare şi scări rulante; │ │ │ │ │ │ │- paratrăsnete etc. │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.32│Lucrări de │Această clasă include: │ 45320000│ │ │ │ │izolare │- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de │ │ │ │ │ │ │construcţii, de izolaţii termice, acustice sau │ │ │ │ │ │ │împotriva vibraţiilor. │ │ │ │ │ │ │Această clasă nu cuprinde: │ │ │ │ │ │ │- lucrări de impermeabilizare (a se vedea clasa │ │ │ │ │ │ │45.22). │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.33│Instalaţii │Această clasă include: │ 45330000│ │ │ │ │ │- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de │ │ │ │ │ │ │construcţii, a următoarelor elemente: │ │ │ │ │ │ │- instalaţii şi echipamente sanitare; │ │ │ │ │ │ │- echipamente pentru distribuţia gazelor; │ │ │ │ │ │ │- echipamente şi conducte de încălzire, de ventilare,│ │ │ │ │ │ │de refrigerare sau de climatizare; │ │ │ │ │ │ │- instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere.│ │ │ │ │ │ │Această clasă nu cuprinde: │ │ │ │ │ │ │- instalarea sistemelor electrice de încălzire (a se │ │ │ │ │ │ │vedea clasa 45.31). │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.34│Alte lucrări de │Această clasă include: │ 45234115│ │ │ │ │instalaţii │- instalarea sistemelor de iluminat şi de semnalizare│ 45316000│ │ │ │ │ │pentru şosele, căi ferate, aeroporturi şi porturi; │ 45340000│ │ │ │ │ │- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de │ │ │ │ │ │ │construcţii, a instalaţiilor şi a echipamentelor │ │ │ │ │ │ │neclasificate în altă parte. │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │45.4 │ │Lucrări de │ │ 45400000│ │ │ │ │finisare │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.41│Tencuire │Această clasă include: │ 45410000│ │ │ │ │ │- aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de │ │ │ │ │ │ │construcţii, a ipsosului şi a stucului pentru │ │ │ │ │ │ │structuri sau ornamente interioare şi exterioare, │ │ │ │ │ │ │inclusiv a materialelor de făţuire asociate. │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.42│Tâmplărie şi │Această clasă include: │ 45420000│ │ │ │ │dulgherie │- instalarea de uşi, ferestre, tocuri şi rame pentru │ │ │ │ │ │ │uşi şi ferestre, bucătării echipate, scări, │ │ │ │ │ │ │echipamente pentru magazine şi echipamente similare, │ │ │ │ │ │ │din lemn sau din alte materiale, care nu sunt │ │ │ │ │ │ │fabricate de unitatea care execută lucrările; │ │ │ │ │ │ │- amenajări interioare, precum plafoane, lambriuri │ │ │ │ │ │ │din lemn, compartimentări mobile etc. │ │ │ │ │ │ │Această clasă nu cuprinde: │ │ │ │ │ │ │- acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn │ │ │ │ │ │ │(a se vedea clasa 45.43). │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.43│Îmbrăcarea │Această clasă include: │ 45430000│ │ │ │ │podelelor şi a │- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de │ │ │ │ │ │pereţilor │construcţii, a următoarelor elemente: │ │ │ │ │ │ │- dale din ceramică, beton sau piatră pentru pereţi │ │ │ │ │ │ │sau podele; │ │ │ │ │ │ │- parchet şi alte pardoseli din lemn, mochete şi │ │ │ │ │ │ │linoleum; │ │ │ │ │ │ │- inclusiv din cauciuc sau plastic; │ │ │ │ │ │ │- materiale de placare a podelelor sau a pereţilor │ │ │ │ │ │ │din terrazzo, marmură, granit sau ardezie; │ │ │ │ │ │ │- tapete. │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.44│Vopsitorie şi │Această clasă include: │ 45440000│ │ │ │ │montare de │- vopsirea interioară şi exterioară a clădirilor; │ │ │ │ │ │geamuri │- vopsirea structurilor de construcţii civile; │ │ │ │ │ │ │- montarea sticlei, a oglinzilor etc. │ │ │ │ │ │ │Această clasă nu cuprinde: │ │ │ │ │ │ │- instalarea ferestrelor (a se vedea clasa 45.42). │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.45│Alte lucrări de │Această clasă include: │ 45212212│ │ │ │ │finisare │- instalarea piscinelor private; │şi DA04 │ │ │ │ │ │- curăţarea pereţilor exteriori ai clădirilor cu │ 45450000│ │ │ │ │ │ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode │ │ │ │ │ │ │similare; │ │ │ │ │ │ │- celelalte lucrări de finalizare şi finisare a │ │ │ │ │ │ │clădirilor neclasificate în altă parte. │ │ │ │ │ │ │Această clasă nu cuprinde: │ │ │ │ │ │ │- curăţarea pereţilor interiori ai clădirilor şi ai │ │ │ │ │ │ │altor construcţii (a se vedea clasa 74.70). │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │45.5 │ │Închirierea de │ │ 45500000│ │ │ │ │echipamente de │ │ │ │ │ │ │construcţie sau │ │ │ │ │ │ │demolare cu │ │ │ │ │ │ │operator │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │45.50│Închirierea de │Această clasă nu cuprinde: │ 45500000│ │ │ │ │echipamente de │- închirierea de maşini şi echipamente de construcţie│ │ │ │ │ │construcţie sau │sau demolare fără operator │ │ │ │ │ │demolare cu │(a se vedea clasa 71.32). │ │ │ │ │ │operator │ │ │ └─────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

  ──────────
   +  Anexa 2Lista activităţilor prevăzute la art. 10 alin. (1)*Font 8* ┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Gaze şi energie termică│(1) Sunt considerate activităţi relevante în domeniul gazelor şi energiei │ │ │termice: │ │ │a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate │ │ │furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau │ │ │distribuţiei de gaze sau de energie termică; │ │ │b) livrarea gazelor sau a energiei termice prin reţele de natura celor │ │ │prevăzute la lit. a). │ │ │(2) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) │ │ │alimentarea cu gaze sau energie termică a reţelelor fixe de către o │ │ │entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din │ │ │lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt │ │ │îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: │ │ │a) producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea │ │ │contractantă respectivă este consecinţa inevitabilă a desfăşurării unei │ │ │alte activităţi decât cele considerate de prezenta lege ca fiind │ │ │relevante; │ │ │b) livrarea gazelor şi a energiei termice prin reţele publice este │ │ │destinată doar exploatării economice a unei astfel de producţii şi │ │ │reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entităţii contractante, │ │ │ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Energie electrică │(1) Sunt considerate activităţi relevante în domeniul energiei electrice: │ │ │a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate │ │ │furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau │ │ │distribuţiei de energie electrică; │ │ │b) livrarea energiei electrice prin reţele de natura celor menţionate la │ │ │lit. a). │ │ │(2) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) │ │ │alimentarea cu energie electrică a reţelelor fixe de către o entitate │ │ │contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din lege, care │ │ │prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, │ │ │cumulativ, următoarele condiţii: │ │ │a) producerea de energie electrică de către entitatea contractantă în │ │ │cauză are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele │ │ │considerate de prezenta lege ca fiind relevante; │ │ │b) livrarea energiei electrice prin reţele publice depinde doar de consumul│ │ │propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% din │ │ │producţia totală de energie a entităţii contractante respective, ţinând │ │ │cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Apă │(1) Sunt considerate activităţi relevante în domeniul apei: │ │ │a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate │ │ │furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau │ │ │distribuţiei de apă potabilă; │ │ │b) furnizarea de apă potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la │ │ │lit. a). │ │ │(2) Prezenta lege se aplică şi contractelor de concesiune atribuite de │ │ │entităţi contractante care desfăşoară o activitate prevăzută la alin. (1) │ │ │şi care au legătură cu următoarele: │ │ │a) proiecte de inginerie hidraulică, irigaţii sau drenare, cu condiţia ca │ │ │volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai │ │ │mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziţie prin astfel de │ │ │proiecte sau instalaţii de irigare sau drenare; │ │ │b) evacuarea sau tratarea apelor uzate. │ │ │(3) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) │ │ │alimentarea cu energie electrică a reţelelor fixe de către o entitate │ │ │contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din lege, care │ │ │prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, │ │ │cumulativ, următoarele condiţii: │ │ │a) producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă respectivă │ │ │are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele considerate de │ │ │prezenta lege ca fiind relevante; │ │ │b) furnizarea apei potabile către reţele publice depinde doar de consumul │ │ │propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% din │ │ │producţia totală de apă potabilă a entităţii contractante respective, │ │ │ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Transporturi │(1) Este considerată activitate relevantă în domeniul transporturilor │ │ │punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate să furnizeze un │ │ │serviciu public în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme │ │ │automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau prin cablu. │ │ │(2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o reţea pentru│ │ │prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiţiile de operare,│ │ │care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport │ │ │care urmează să fie asigurată sau frecvenţa serviciului, sunt prestabilite │ │ │de o autoritate competentă. │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. Porturi şi aeroporturi │Sunt considerate activităţi relevante acele activităţi care presupun │ │ │exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziţia │ │ │transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor şi a │ │ │porturilor maritime ori fluviale sau a altor terminale de transport. │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. Poştă │(1) Este considerată activitate relevantă în domeniul poştei prestarea │ │ │următoarelor servicii: │ │ │a) servicii poştale, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea,│ │ │transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale - │ │ │corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând│ │ │bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate; │ │ │b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile │ │ │care preced şi care urmează expedierii, inclusiv servicii de gestiune a │ │ │corespondenţei; │ │ │c) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi │ │ │publicitatea directă prin corespondenţă, care nu poartă adresă; │ │ │(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-c) intră în │ │ │categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi│ │ │servicii poştale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) şi numai dacă │ │ │activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurenţei conform │ │ │prevederilor art. 35 din lege. │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7. Petrol şi gaze. Cărbune│În sensul prezentei legi, se consideră activităţi relevante acele │ │şi alţi combustibili │activităţi legate de exploatarea unui areal geografic în scopul: │ │solizi │a) extracţiei*2) de petrol şi gaze naturale; │ │ │b) prospectării şi extracţiei de cărbune sau de alţi combustibili solizi. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *2) În sensul prezentei legi, activităţile legate de exploatarea unui areal geografic în scopul extracţiei de petrol şi gaze naturale includ producţia de petrol brut sau gaze naturale, precum şi dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare pentru producţia viitoare de petrol brut sau gaze naturale.

  Sunt excluse de la aplicabilitatea prezentei legi activităţile efectuate în scopul explorării de petrol şi gaze naturale includ totalitatea activităţilor întreprinse în vederea verificării dacă într-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol şi/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare.

  ──────────
   +  Anexa 3Servicii prevăzute la art. 24*Font 8* ┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Descriere │ Cod CPV │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii de sănătate, │75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de │ │servicii sociale şi │furnizare personal menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal │ │servicii conexe │de asistenţă medicală] şi 79625000-1 [Servicii de asigurare de personal │ │ │medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5│ │ │şi 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] şi 98513000-2 la │ │ │98514000-9 [Servicii de forţă de muncă pentru particulari, Servicii de │ │ │personal de agenţii pentru particulari, Servicii de personal de birou │ │ │pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru │ │ │particulari, Servicii de asistenţă la domiciliu şi Servicii domestice] │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii sociale │5321000-5 şi 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administraţie publică, de │ │administrative, servicii │apărare şi de asigurări sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la│ │de învăţământ, servicii de│79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4 Servicii de învăţământ şi │ │sănătate şi servicii │formare profesională la 80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8, │ │culturale │79950000-8 [Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese]│ │ │79951000-5 [Servicii de organizare de seminare], 79952000-2 [Servicii │ │ │pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente │ │ │culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 │ │ │[Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare │ │ │de prezentări de modă], 79956000-0 [Servicii de organizare de târguri şi │ │ │expoziţii] │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii de asigurări │75300000-9 │ │sociale obligatorii*3) │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii de indemnizaţii │75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, │ │ │75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Alte servicii comunitare, │98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 şi 98130000-3 │ │sociale şi personale, │ │ │inclusiv servicii prestate│ │ │de organizaţii sindicale, │ │ │de organizaţii politice, │ │ │de asociaţii de tineri şi │ │ │servicii diverse prestate │ │ │de organizaţii asociative │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii religioase │98131000-0 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii hoteliere şi │de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 │ │restaurante │Servicii de catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a │ │ │mâncării la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării], │ │ │55510000-8 [Servicii de cantină], 55511000-5 [Servicii de cantină şi alte │ │ │servicii de cafenea cu clientelă restrânsă], 55512000-2 [Servicii de │ │ │gestionare a cantinelor], 55523100-3 [Servicii de restaurant pentru şcoli],│ │ │55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5 [Servicii de catering pentru │ │ │societăţi de transport], 55523000-2 [Servicii de catering pentru alte │ │ │societăţi sau instituţii], 55524000-9 [Servicii de catering pentru şcoli] │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii juridice, în │de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5 │ │măsura în care nu sunt │ │ │excluse în temeiul art. 30│ │ │alin. (3) din lege │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Alte servicii │de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la 75125000-8 la 75131000-3 │ │administrative şi servicii│ │ │guvernamentale │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Prestări de servicii │de la 75200000-8 la 75231000-4 │ │pentru comunitate │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii legate de │de la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la 75252000-7; 79430000-7;│ │închisori, de securitate │98113100-9 │ │publică şi de salvare, în │ │ │măsura în care nu sunt │ │ │excluse în temeiul art. 30│ │ │alin. (1) lit. g) din lege│ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii de investigaţie │de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigaţie şi de siguranţă, │ │şi de siguranţă │Servicii de siguranţă, Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, │ │ │Servicii de pază, Servicii de supraveghere, Servicii de localizare, │ │ │Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de │ │ │eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de investigaţie şi Servicii│ │ │de agenţii de detectivi], 79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8 │ │ │[Servicii de analiză a deşeurilor] │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii internaţionale │98900000-2 [Servicii prestate de organizaţii şi de organisme │ │ │extrateritoriale] şi 98910000-5 [Servicii specifice organizaţiilor şi │ │ │organismelor internaţionale] │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii poştale │64000000-6 [Servicii poştale şi de telecomunicaţii], 64100000-7 [Servicii │ │ │poştale şi de curierat], 64110000-0 [Servicii poştale], 64111000-7 │ │ │[Servicii poştale de distribuire a ziarelor şi a periodicelor], 64112000-4 │ │ │[Servicii poştale de distribuire a corespondenţei], 64113000-1 [Servicii │ │ │poştale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghişee de │ │ │oficii poştale], 64115000-5 [Închiriere de cutii poştale], 64116000-2 │ │ │[Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat şi de mesagerie │ │ │internă în birouri] │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Servicii diverse │50116510-9 [Servicii de reşapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de │ │ │feronerie] │ └──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *3) Aceste servicii nu intră sub incidenţa prezentei legi în cazul în care sunt organizate sub formă de servicii fără caracter economic de interes general.

  ──────────
  ---------