PROTOCOL din 18 martie 2004privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016  Notă

  ──────────

  Aprobat de Legea nr. 96 din 16 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016.

  ──────────
  Notă

  ──────────

  *) Traducere.

  ──────────
  PreambulStatele părţi la prezentul protocol,având în vedere Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN) şi Protocolul financiar anexat la aceasta, semnate la 1 iulie 1953, intrate în vigoare la 29 septembrie 1954 şi modificate la 17 ianuarie 1971,având în vedere faptul că Organizaţia îşi are sediul în Geneva, Elveţia, şi că statutul său în Elveţia este definit prin Acordul dintre Consiliul Federal Elveţian şi Organizaţie din 11 iunie 1955,având în vedere faptul că Organizaţia este, de asemenea, stabilită în Franţa, unde statutul său este definit prin Acordul între Guvernul Republicii Franceze şi Organizaţie din data de 13 septembrie 1965, astfel cum a fost revizuit la 16 iunie 1972,având în vedere, de asemenea, Convenţia dintre Consiliul Federal al Confederaţiei Elveţiene şi Guvernul Republicii Franceze din 13 septembrie 1965 privind extinderea teritoriului Organizaţiei pentru a include teritoriul francez,având în vedere faptul că activităţile Organizaţiei se extind în mod constant pe teritoriul tuturor statelor părţi ale Convenţiei, cu o creştere consecventă substanţială a mobilităţii persoanelor şi bunurilor atribuite şi utilizate pentru programele sale de cercetare,dorind să asigure îndeplinirea eficientă a funcţiilor Organizaţiei atribuite prin Convenţie, în mod particular articolul II, prin care se definesc scopurile Organizaţiei, şi să îi garanteze un tratament egal pe teritoriul tuturor statelor părţi ale Convenţiei,hotărând în acest sens, în conformitate cu articolul IX din Convenţie, să acorde Organizaţiei privilegiile şi imunităţile necesare pentru exercitarea activităţilor sale oficiale,au convenit următoarele:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn sensul prezentului protocol: a) "Convenţia" se referă la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare şi Protocolul financiar anexat la aceasta, semnate la 1 iulie 1953, intrate în vigoare la 29 septembrie 1954 şi modificate la 17 ianuarie 1971; b) "Organizaţia" se referă la Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare; c) "activităţi oficiale" se referă la activităţile Organizaţiei prevăzute în Convenţie, în mod particular articolul II al acesteia, inclusiv activităţile sale de natură administrativă; d) "oficiali" se referă la "membrii personalului" astfel cum sunt aceştia definiţi în Statutul Personalului Organizaţiei; e) "Acord de cooperare" se referă la un acord bilateral, încheiat între Organizaţie şi un stat nonmembru sau un institut ştiinţific cu sediul în respectivul stat, prin care se definesc condiţiile de participare la activităţile Organizaţiei; f) "Acord de asociere" se referă la un acord bilateral, încheiat între Organizaţie şi un stat neeligibil pentru a deveni un stat membru, prin care se instituie un puternic parteneriat instituţional între respectivul stat şi Organizaţie pentru a-i permite acestuia o angajare mai profundă în activităţile Organizaţiei.  +  Articolul 2Personalitate juridică internaţională1. Organizaţia va avea personalitate juridică internaţională şi capacitate juridică pe teritoriile respective ale statelor părţi la prezentul protocol.2. Organizaţia va avea în mod particular capacitatea de a contracta, de a dobândi şi de a dispune de bunuri mobile şi imobile şi de a participa la proceduri judiciare.  +  Articolul 3Inviolabilitatea terenurilor, clădirilor şi spaţiilor1. Terenurile, clădirile şi spaţiile Organizaţiei sunt inviolabile.2. Niciun mandatar al autorităţilor publice nu poate avea acces în cadrul acestora fără acordul expres al directorului general sau al reprezentantului său autorizat în mod corespunzător.3. În caz de incendiu sau alt dezastru care necesită o acţiune de protecţie promptă, în cazul în care solicitarea consimţământului expres nu este posibilă, autorizarea din partea directorului general poate fi considerată a fi acordată.4. Organizaţia nu va permite ca spaţiile sau clădirile sale să servească drept refugiu pentru o persoană urmărită pentru săvârşirea, tentativa de a săvârşi sau săvârşirea recentă a unei infracţiuni sau ilegalităţi, sau pentru care s-a emis mandat de arestare sau ordin de deportare, sau care a fost condamnată pentru infracţiune de către autorităţile competente.  +  Articolul 4Inviolabilitatea arhivelor şi a documentelorArhivele Organizaţiei şi toate documentele sub orice formă deţinute de Organizaţie sau aparţinând acesteia, indiferent de locul în care se află acestea şi indiferent de persoana care le deţine, sunt inviolabile.  +  Articolul 5Imunitatea de jurisdicţie şi de execuţie1. În exercitarea activităţilor sale oficiale Organizaţia se va bucura de imunitate de jurisdicţie, cu următoarele excepţii: a) în măsura în care Consiliul Organizaţiei renunţă la această imunitate într-un caz particular; b) în cazul unei plângeri din partea unui terţ, pentru daune rezultate în urma unui accident cauzat de un autovehicul aparţinând sau utilizat în numele Organizaţiei, sau în cazul unei infracţiuni rutiere în care este implicat respectivul vehicul; c) în cazul punerii în aplicare a unei hotărâri arbitrale pronunţate în temeiul articolului 16 sau 18 din prezentul protocol; d) în cazul unei cereri reconvenţionale care are legătură directă cu şi care a fost introdusă în cadrul procedural al unei plângeri înaintate de către Organizaţie.2. Bunurile şi valorile Organizaţiei, indiferent de locul în care se află acestea, se vor bucura de imunitate faţă de orice formă de rechiziţionare, confiscare, expropriere, sechestrare şi orice altă formă de sechestru sau interferenţă, prin acţiune executivă, administrativă, judiciară sau legislativă, cu următoarele excepţii: a) în măsura în care Consiliul Organizaţiei renunţă la respectiva imunitate într-un caz particular; b) în măsura în care poate fi temporar necesar pentru prevenirea sau investigarea accidentelor în care sunt implicate autovehicule aparţinând sau utilizate în numele Organizaţiei; c) în cazul unei popriri pe salariu aplicate pentru o datorie a unui oficial al Organizaţiei, cu condiţia ca respectiva poprire să rezulte dintr-o hotărâre definitivă şi executorie, în conformitate cu regulile şi reglementările în vigoare în teritoriul de executare.  +  Articolul 6Măsuri fiscale şi vamale1. În cadrul activităţilor sale oficiale, Organizaţia, bunurile şi veniturile sale vor fi scutite de impozite directe.2. Atunci când, în exercitarea activităţilor sale oficiale, Organizaţia procedează la achiziţionarea sau utilizarea de bunuri sau servicii de valoare substanţială, în al căror preţ sunt incluse impozitele, taxele sau alte impuneri, statul parte la prezentul protocol care a perceput taxele, impozitele sau alte impuneri va lua măsurile corespunzătoare în vederea remiterii sau rambursării valorii acestor impozite, taxe sau alte impuneri în cazul în care sunt identificabile.3. Importul şi exportul, de către sau în numele Organizaţiei, de bunuri şi materiale în exercitarea activităţilor sale oficiale vor fi scutite de toate taxele de import şi export şi de alte taxe.4. Nu se va acorda nicio scutire sau rambursare pentru impozite, taxe sau alte impuneri de orice fel care constituie simpla remunerare a serviciilor prestate.5. Prevederile de la paragrafele 2 şi 3 din prezentul articol nu se aplică în cazul achiziţiei sau utilizării de bunuri sau servicii sau în cazul importului de bunuri destinate uzului personal al oficialilor şi al directorului general al Organizaţiei.6. Bunurile şi materialele aparţinând Organizaţiei, care au fost achiziţionate sau importate în conformitate cu prevederile paragrafului 2 sau 3 din prezentul articol, nu vor fi vândute sau donate pe teritoriul statului care a acordat scutirea decât în condiţiile prevăzute de respectivul stat.  +  Articolul 7Dispunerea liberă de fonduriOrganizaţia poate să primească, să deţină şi să transfere în mod liber orice fel de fonduri, valută şi numerar; Organizaţia poate dispune de acestea în mod liber pentru activităţile sale oficiale şi poate deţine conturi în orice valută, în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor sale.  +  Articolul 8Comunicări oficialeCirculaţia publicaţiilor şi a altor materiale informative, primite sau transmise de către Organizaţie sub orice formă în exercitarea activităţilor sale oficiale, nu va fi restricţionată în niciun fel.  +  Articolul 9Privilegiile şi imunităţile reprezentanţilor statelor1. Reprezentanţii statelor părţi la prezentul protocol se vor bucura, în exercitarea propriilor funcţii şi în cursul deplasărilor la şi de la locul pentru întâlniri ale Organizaţiei, de următoarele privilegii şi imunităţi: a) imunitate de arestare, detenţie şi confiscare a efectelor personale; b) imunitate de jurisdicţie, chiar şi după încheierea misiunii acestora, în ceea ce priveşte actele, inclusiv cuvintele rostite sau scrise, întreprinse de aceştia în exercitarea funcţiilor deţinute; această imunitate nu se va aplica însă în cazul unei infracţiuni rutiere cu autovehicul săvârşite de un reprezentant al unui stat parte la prezentul protocol, şi nici în cazul daunelor provocate de un autovehicul aparţinând sau condus de acesta; c) inviolabilitatea tuturor documentelor oficiale deţinute sub orice formă; d) dreptul de a utiliza coduri şi de a primi documente şi corespondenţă prin curier sau bagaj sigilat; e) pentru aceştia şi soţii/soţiile acestora, scutirea de toate măsurile de restricţionare a intrării şi formalităţile de înregistrare a străinilor; f) aceleaşi facilităţi în ceea ce priveşte reglementările monetare şi de schimb valutar ca şi cele acordate reprezentanţilor guvernelor străine aflaţi în misiuni oficiale temporare; g) aceleaşi facilităţi vamale în ceea ce priveşte bagajul personal al acestora ca şi cele acordate agenţilor diplomatici.2. Niciun stat parte la prezentul protocol nu va fi obligat să acorde privilegiile şi imunităţile prevăzute în prezentul articol propriilor cetăţeni sau persoanelor care, la momentul preluării atribuţiilor în respectivul stat, sunt rezidenţi permanenţi ai acestuia.  +  Articolul 10Privilegiile şi imunităţile oficialilor Organizaţiei1. Oficialii Organizaţiei vor beneficia de imunitate de jurisdicţie, chiar şi după încetarea funcţiilor deţinute, pentru actele, inclusiv cuvintele rostite sau scrise, întreprinse de aceştia în exercitarea funcţiilor deţinute şi în limitele propriilor atribuţii. Această imunitate nu se va aplica însă în cazul unei infracţiuni rutiere cu autovehicul săvârşite de un oficial al Organizaţiei şi nici în cazul daunelor provocate de un autovehicul aparţinând sau condus de acesta.2. Oficialii Organizaţiei se vor bucura de următoarele privilegii: a) dreptul de a importa fără taxe vamale mobilierul propriu şi efectele personale la momentul preluării funcţiei în care au fost numiţi în serviciul Organizaţiei în statul respectiv şi dreptul de a exporta fără taxe vamale, la momentul încetării funcţiilor deţinute în statul respectiv, mobilierul propriu şi efectele personale, în ambele cazuri sub rezerva condiţiilor impuse de legile şi reglementările statului în care se exercită dreptul; b)(i) sub rezerva condiţiilor şi conform procedurilor stabilite de Consiliul Organizaţiei, oficialii şi directorul general al Organizaţiei vor fi supuşi unei taxe, în beneficiul Organizaţiei, asupra salariilor şi retribuţiilor plătite de Organizaţie. Aceste salarii şi retribuţii vor fi scutite de la plata impozitului pe venit naţional;(ii) statele părţi la prezentul protocol nu vor fi obligate să scutească de la impozitul pe venit pensiile sau rentele plătite de Organizaţie foştilor oficiali şi directori generali aferente activităţii desfăşurate în cadrul Organizaţiei; c) pentru ei înşişi şi membrii familiei care fac parte din gospodăria proprie, aceeaşi scutire de la restricţiile de imigrare şi formalităţile de înregistrare a străinilor ca şi cea acordată în mod normal oficialilor organizaţiilor internaţionale; d) inviolabilitatea tuturor documentelor oficiale, deţinute sub orice formă; e) pentru ei înşişi şi membrii familiei care fac parte din gospodăria proprie, aceleaşi facilităţi de repatriere în timpul crizelor internaţionale ca şi cele acordate membrilor misiunilor diplomatice; f) în ceea ce priveşte transferurile de fonduri şi schimbul valutar şi facilităţile vamale, privilegiile acordate în general oficialilor organizaţiilor internaţionale.3. Niciun stat parte la prezentul protocol nu va fi obligat să acorde privilegiile şi imunităţile la care se face referire la paragrafele 2), c), e) şi f) din cadrul prezentului articol propriilor cetăţeni sau persoanelor care, la momentul preluării atribuţiilor în respectivul stat parte, sunt rezidenţi permanenţi ai acestuia.  +  Articolul 11Asigurări socialeOrganizaţia şi oficialii angajaţi de Organizaţie vor fi scutiţi de toate contribuţiile obligatorii la schemele naţionale de asigurări sociale, înţelegându-se că respectivelor persoane li se oferă asigurare de protecţie socială echivalentă de către Organizaţie.  +  Articolul 12Privilegiile şi imunităţile directorului general1. În plus faţă de privilegiile şi imunităţile prevăzute la articolele 10 şi 11 din prezentul protocol, directorul general se va bucura pe întreaga durata a funcţiilor sale de privilegiile şi imunităţile acordate prin Convenţia de la Viena privind Relaţiile Diplomatice din 18 aprilie 1961 agenţilor diplomatici de rang comparabil.2. Niciun stat parte la prezentul protocol nu va fi obligat să acorde privilegiile şi imunităţile la care se face referire în prezentul articol propriilor cetăţeni sau persoanelor care, la momentul preluării atribuţiilor în respectivul stat parte, sunt rezidenţi permanenţi ai acestuia.  +  Articolul 13Obiectul şi limita imunităţilor1. Privilegiile şi imunităţile prevăzute la articolele 9, 10 şi 12 din prezentul protocol se acordă exclusiv pentru a asigura funcţionarea fără impedimente a Organizaţiei şi independenţa integrală a persoanelor cărora le sunt acordate. Acestea nu sunt acordate pentru beneficiul personal al persoanelor în cauză.2. Renunţarea la aceste imunităţi se poate realiza: a) în cazul directorului general, de către Consiliul Organizaţiei; b) în cazul oficialilor, de către directorul general sau persoana care acţionează în locul său în conformitate cu articolul VI, paragraful 1 b) al Convenţiei; c) în cazul reprezentanţilor de stat, de către respectivul stat parte;şi reprezintă o obligaţie să se procedeze astfel în orice caz particular în care imunităţile ar împiedica mersul justiţiei, iar renunţarea la acestea se poate realiza fără a afecta scopul pentru care sunt acordate.  +  Articolul 14Cooperarea cu statele părţi la prezentul protocolOrganizaţia va coopera cu autorităţile competente din statele părţi la prezentul protocol pentru a facilita administrarea corespunzătoare a justiţiei, respectarea legilor şi reglementărilor cu privire la poliţie, sănătate publică, sănătate şi siguranţă în muncă şi mediu, precum şi pentru a preveni orice abuz de privilegii, imunităţi şi facilităţi prevăzute în cadrul prezentului protocol.  +  Articolul 15Securitate şi ordine publică1. Dreptul unui stat parte la prezentul protocol de a lua măsuri de precauţie în interesul propriei securităţi nu va fi afectat de nicio prevedere din prezentul protocol.2. Dacă un stat parte la prezentul protocol consideră că este necesar să se ia măsuri pentru propria securitate sau pentru menţinerea ordinii publice, acesta va sesiza Organizaţia, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este posibil, cât mai repede în funcţie de circumstanţe, în scopul de a stabili de comun acord măsurile necesare pentru protejarea intereselor Organizaţiei.3. Organizaţia va coopera cu guvernul respectivului stat parte la prezentul protocol, pentru a evita orice prejudiciu adus securităţii sau ordinii publice din respectivul stat parte care rezultă din activităţile sale.  +  Articolul 16Dispute de natură privată1. Organizaţia va prevedea metode adecvate de soluţionare a următoarelor tipuri de dispute: a) dispute care decurg din contractele la care Organizaţia este parte;Organizaţia va include, în toate contractele scrise pe care le încheie, altele decât cele la care se face referire la paragraful 1 d) din prezentul articol, o clauză de arbitraj în temeiul căreia orice dispute care rezultă din interpretarea sau executarea contractului vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricăreia dintre părţi, sau, dacă părţile stabilesc astfel, unei alte metode adecvate de soluţionare; b) dispute care decurg din prejudiciile cauzate de Organizaţie sau care implică orice altă răspundere noncontractuală a Organizaţiei; c) dispute care implică un oficial al Organizaţiei care se bucură de imunitate de jurisdicţie, dacă nu s-a renunţat la respectiva imunitate în conformitate cu dispoziţiile articolului 5 din prezentul protocol; d) dispute apărute între Organizaţie şi propriii oficiali.Organizaţia va supune toate disputele care decurg din aplicarea şi interpretarea contractelor încheiate cu oficiali ai Organizaţiei, în baza Statutului Personalului Organizaţiei, jurisdicţiei Tribunalului Administrativ al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILOAT) sau a oricărui alt tribunal administrativ internaţional cu jurisdicţie asupra Organizaţiei în urma unei decizii a Consiliului.2. Pentru disputele pentru care nu este specificată nicio metodă anume de soluţionare la paragraful 1 din prezentul articol, Organizaţia poate recurge la orice metodă de soluţionare pe care o consideră adecvată, în mod particular la arbitraj sau la trimiterea către un tribunal naţional.3. Orice metodă de soluţionare pentru care se optează conform prezentului articol se va baza pe principiul unui proces corect în vederea soluţionării în timp util, în mod echitabil, imparţial şi obligatoriu a disputei.  +  Articolul 17Dispute între state părţi la prezentul protocol1. Orice diferend referitor la aplicarea sau interpretarea prezentului protocol care nu este soluţionat pe cale amiabilă între părţi poate fi supus de oricare dintre părţi unui tribunal de arbitraj internaţional, în conformitate cu articolul 19 din prezentul protocol.2. Dacă un stat parte la prezentul protocol intenţionează să supună o dispută arbitrajului, acesta va notifica directorul general, care va informa imediat fiecare stat parte la prezentul protocol cu privire la respectiva notificare.  +  Articolul 18Dispute între statele părţi la prezentul protocol şi Organizaţie1. Orice diferend dintre unul sau mai multe state părţi la prezentul protocol şi Organizaţie privind aplicarea sau interpretarea prezentului protocol, care nu este soluţionat pe cale amiabilă între părţi (unul sau mai multe state părţi la prezentul protocol reprezentând o parte la dispută şi Organizaţia reprezentând cealaltă parte) poate fi înaintat de oricare dintre părţi unui tribunal de arbitraj internaţional, în conformitate cu articolul 19 din prezentul protocol.2. Directorul general va informa imediat celelalte state părţi la prezentul protocol cu privire la notificarea transmisă de partea care solicită arbitraj.  +  Articolul 19Tribunalul de arbitraj internaţional1. Tribunalul de arbitraj internaţional la care se face referire în articolele 17 şi 18 din prezentul protocol ("Tribunalul") va fi guvernat de prevederile prezentului articol.2. Fiecare parte la dispută va numi un membru al Tribunalului. Membrii astfel numiţi vor alege de comun acord un al treilea membru, care va fi Preşedintele Tribunalului. În caz de dezacord între membrii Tribunalului cu privire la alegerea Preşedintelui, acesta din urmă va fi numit de Preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie la cererea membrilor Tribunalului.3. Dacă una dintre părţile la dispută nu desemnează un membru al Tribunalului şi nu a luat măsuri în acest sens în termen de două luni de la solicitarea celeilalte părţi, cealaltă parte poate solicita preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie să realizeze numirea.4. Tribunalul îşi va stabili propria procedură.5. Nu va exista niciun drept de apel împotriva hotărârii Tribunalului, care va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi. În cazul unei dispute privind conţinutul sau sfera de aplicare a hotărârii, Tribunalului îi revine obligaţia de a da o interpretare, la cererea oricăreia dintre părţi.  +  Articolul 20Implementarea ProtocoluluiOrganizaţia poate să încheie, în cazul în care Consiliul Organizaţiei decide astfel, acorduri suplimentare cu unul sau mai multe state părţi la prezentul protocol, în vederea implementării dispoziţiilor prezentului protocol.  +  Articolul 21Procedura de modificare1. Amendamentele la prezentul protocol pot fi propuse de orice stat parte la Convenţie şi vor fi comunicate de către directorul general al Organizaţiei celorlalte state părţi la prezentul protocol.2. Directorul general va convoca o reuniune a statelor părţi la prezentul protocol. Dacă în cadrul reuniunii textul propus al modificării este adoptat cu o majoritate de două treimi a statelor părţi prezente şi care votează, acesta va fi transmis de directorul general către statele părţi la prezentul protocol spre acceptare în conformitate cu normele constituţionale respective ale acestora.3. Orice astfel de modificare va intra în vigoare în a treizecea zi după ce toate statele părţi la prezentul protocol au notificat directorul general cu privire la ratificarea, acceptarea sau aprobarea acesteia.  +  Articolul 22Acorduri speciale1. Dispoziţiile prezentului protocol nu vor limita sau aduce atingere dispoziţiilor altor acorduri internaţionale încheiate între Organizaţie şi un stat parte la prezentul protocol ca urmare a faptului că pe teritoriul respectivului stat parte se află sediul, birourile regionale, laboratoarele sau alte instalaţii ale acesteia. În caz de conflict între prevederile prezentului protocol şi cele ale unui astfel de acord internaţional, dispoziţiile respectivului acord internaţional vor prevala.2. Nicio prevedere din prezentul protocol nu va împiedica statele părţi la prezentul protocol să încheie alte acorduri internaţionale cu Organizaţia prin care se confirmă, se completează, se extind sau se amplifică prevederile prezentului protocol.  +  Articolul 23Semnare, ratificare şi aderare1. Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare din 19 decembrie 2003 până în 19 decembrie 2004, de către statele părţi la Convenţie şi de către statele care au încheiat un acord de cooperare sau de asociere cu Organizaţia.2. Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).3. Prezentul protocol va rămâne deschis pentru aderare de către statele părţi la Convenţie şi de către statele care au încheiat un acord de cooperare sau de asociere cu Organizaţia. Instrumentele de aderare vor fi depuse la directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).  +  Articolul 24Intrare în vigoare1. Prezentul protocol va intra în vigoare la treizeci de zile de la data la care este depus al doisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare de către un stat parte la Convenţie.2. Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul protocol după intrarea sa în vigoare, prezentul protocol va intra în vigoare în a treizecea zi de la depunerea la directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a propriului instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.  +  Articolul 25NotificareDirectorul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) va notifica toate statele semnatare şi aderente ale prezentului protocol şi directorul general al organizaţiei cu privire la depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cu privire la data intrării în vigoare a prezentului protocol, precum şi cu privire la orice notificare de denunţare a acestuia.  +  Articolul 26ÎnregistrareDirectorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) va înregistra prezentul protocol, la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu articolul 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 27DenunţareOrice stat parte la prezentul protocol poate denunţa prezentul protocol, în orice moment, prin notificare scrisă adresată directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). Denunţarea va intra în vigoare la data împlinirii unui an de la data primirii respectivei notificări, cu excepţia cazului în care notificarea precizează o dată ulterioară.Drept care reprezentanţii subsemnaţi, care au fost autorizaţi în mod corespunzător în acest sens de propriile guverne, au semnat prezentul protocol.Încheiat la Geneva în data de 18 martie 2004, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind în mod egal autentice şi depus la arhiva Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, al cărei director general va transmite o copie certificată tuturor statelor semnatare şi aderente.-----