HOTĂRÂRE nr. 358 din 11 mai 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă organigrama Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate poate deţine, în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de lege, un număr maxim de 10 autoturisme, cu un consum normat de carburant de 175 litri pe lună pentru fiecare autoturism. (2) Cheltuielile rezultate din utilizarea parcului auto se suportă din bugetul anual aprobat al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 36^1 se introduce un nou articol, articolul 36^2, cu următorul cuprins:"Art. 36^2. - Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, în temeiul Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative."2. În anexa nr. 3, la punctul III, după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:"3. Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - 50."  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul justiţiei,

  Florin Aurel Moţiu,

  secretar de stat

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 11 mai 2016.Nr. 358.  +  Anexa 1REGULAMENT 11/05/2016  +  Anexa 2ORGANIGRAMAAgenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate*Font 7*                                                                               Număr total de posturi: 50                        ┌─────────────────────────┐                        │ Director general │                        └────────────┬────────────┘           ┌─────────────────────────┼───────────────────────┬───────────────────────────────┐┌──────────┴─────────┐┌──────────────┴───────┐┌──────────────┴──────────────┐ ┌────────┴───────┐│Biroul identificare ││Serviciul administrare││Serviciul juridic, comunicare│ │Director general││ şi urmărire bunuri ││şi valorificare bunuri││ şi registratură │ │ adjunct │└────────────────────┘└──────────────────────┘└─────────────────────────────┘ └────────┬───────┘                                                                                 ┌───────────┴─────────┐                                                                      ┌──────────┴─────┐ ┌──────┴───────┐                                                                      │Serviciul suport│ │Compartimentul│                                                                      │ operaţional │ │plăţi │                                                                      └────────────────┘ └──────────────┘---------