ORDIN nr. 809 din 16 mai 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2016    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 110.491 din 13 mai 2016,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:"ş) «perioadă de reţinere» este perioada în care un animal care face obiectul unei cereri unice de plată trebuie reţinut în exploataţia pentru care a depus cererea unică de plată sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care a fost transferat temporar pentru păşunat;"2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) din ordonanţă sunt cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1), (1^2), (2^1) şi art. 7^1 din ordonanţă."3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) lit. a) din ordonanţă sunt cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1^1) din ordonanţă."4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În conformitate cu art. 7^1 alin. (1) din ordonanţă, în cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi: a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie şi copia centralizatorului care cuprinde datele de identificare, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Fiecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA în cererea unică de plată suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin, folosind codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun, în cazul suprafeţelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren; sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Centralizatorul se întocmeşte anual de către asociaţie, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2; b) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în exploataţia asociaţiei înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor pe perioada păşunatului. Asociaţia crescătorilor de animale întocmeşte un tabel centralizator care cuprinde acordul membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice în Registrul naţional al exploataţiilor al proprietarilor animalelor şi al asociaţiei, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2. La acesta se anexează copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. (2) Asociaţiile crescătorilor de animale prevăzute la alin. (2) nu mai pot solicita plăţi pentru suprafeţele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora. (3) Membrii asociaţiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat şi/sau ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată. (4) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al grupurilor de producători, care desfăşoară activitate agricolă pe o suprafaţă de pajişte prin păşunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăţilor pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/ grupului de producător, în aceleaşi condiţii ca ale asociaţiei de crescători de animale, prevăzute la alin. (1)-(3)."5. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2) şi ale art. 2 lit. l), în anul 2016: a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 31 mai la centrele APIA. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 31 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin; b) modificările la cererile unice de plată se depun până la data-limită de 31 mai la centrele APIA, fără penalizări. Modificările acestora pot fi depuse şi după data-limită de 31 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată şi/sau modificările cererii unice de plată ar fi fost depuse până la data-limită de 31 mai."6. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) şi ale art. 2 lit. l), în anul 2016, cererile unice de plată şi modificările la acestea se depun potrivit prevederilor art. 13 alin. (4)."7. După articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66^1, cu următorul cuprins:"Art. 66^1. - Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care în perioada celor 100 de zile au intrat, respectiv ieşit în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar."8. La articolul 71, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;"9. La articolul 72, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;"10. La articolul 73, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;"11. La articolul 74 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu excepţia animalelor din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne, care trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE până la data de 1 ianuarie 2015 potrivit Regulamentului delegat (UE) 2015/1383 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce priveşte condiţiile de eligibilitate legate de cerinţele de identificare şi înregistrare a animalelor în vederea sprijinului cuplat prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului sau potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) primul paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014;"12. La articolul 75 litera c), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iv) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;"13. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

    Achim Irimescu
    Bucureşti, 16 mai 2016.Nr. 809.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 619/2015)CENTRALIZATORULprivind acordul, datele de identificare, numărul de animale pefiecare membru al asociaţiei şi suprafaţa alocată fiecărui membru*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea administrativ-teritorială │ ││ (UAT) ........................................ │ Vizat UAT ││ Asociaţia crescătorilor de animale/Cooperativa/ │ Semnătura/Ştampila ││ Grupul de producători ........................ │ ││ Cod/Coduri exploataţie ........................ │ ││ Nr. ...../data .............. │ │├────┬─────────────┬──────┬───────┬─────────────────┼──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│Nr. │ Numele şi │ CNP │ Cod │ Număr de animale│UVM total │Suprafaţă│ Bloc │Suprafaţa│De acord,││crt.│ prenumele │ │exploa-│cu care păşunează│echivalent│ parcelă │ fizic/ │ totală │semnătură││ │ membrului │ │ taţie │ pe suprafaţa │ *) │ alocată │ parcela │ alocată/│ membru ││ │ asociaţiei │ │ │ de pajişte │ │ │ alocată │ membru │ ││ │crescătorilor│ │ │ concesionată/ │ │ │ │ (ha) │ ││ │ de animale/ │ │ │ închiriată │ │ │ │ │ ││ │cooperativei/│ │ │ de asociaţie/ │ │ │ │ │ ││ │grupului de │ │ │ cooperativă/ │ │ │ │ │ ││ │ producător │ │ │ grup de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ producători │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─────────────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ Total │ - │ │ │ - │ - │ - │ │ - │└────┴─────────────┴──────┴───────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘                                   Preşedinte,                               ..................                               Semnătura/Ştampila──────────    *) Pentru calculul UVM total echivalent se utilizează coeficienţii de conversie a animalelor - UVM de mai jos:    Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:┌──────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Poziţie │ Specie de animale │ Coeficient conversie ││ curentă │ │ (UVM) │├──────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ a │Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani │ 1,0 │├──────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ b │Ecvidee de peste 6 luni │ 1,0 │├──────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ c │Bovine între 6 luni şi 2 ani │ 0,6 │├──────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ d │Ovine/Caprine │ 0,15 │└──────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘-----