REGULAMENT nr. 5 din 12 mai 2016pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6) și art. 17 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 11 mai 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Dispozițiile alin. (5) sunt aplicabile și A.F.I.A. care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 dețineau calitatea de societate de investiții financiare (S.I.F.) autoadministrată.2. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În aplicarea prevederilor art. 45 alin. (3) lit. b) și ale art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, procesul de validare a metodelor de măsurare a riscurilor care includ prognoze și estimări bazate pe modele, precum și de validare a modelelor utilizate pentru evaluarea activelor unui F.I.A., prin metoda marcării la model, este asigurat de către o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 8 alin. (5), cursul de specializare fiind în acest caz unul organizat de către: CFA Institute, Professional Risk Managers' International Association, Global Association of Risk Professionals sau, cu aprobarea A.S.F., de către o altă instituție care organizează cursuri/ programe de pregătire profesională similare.3. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.4. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dovada obținerii certificării prevăzute la art. 13 alin. (10) lit. f) se depune la A.S.F. în termen de maximum 12 luni de la termenul prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 definită la art. 2. În cazul în care dovada obținerii certificării nu se depune la data depunerii documentației complete pentru autorizarea în calitate de A.F.I.A., S.A.I./A.O.P.C. administrate intern depun la A.S.F. un document eliberat de instituția care organizează cursul/programul de pregătire profesională prevăzut la art. 19 alin. (1), care atestă că persoana pentru care se solicită autorizarea pentru funcția-cheie de administrare a riscurilor este înscrisă la un asemenea curs/program.5. La anexa nr. 1 punctul 5, liniuța a patra se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.
  Președintele Autorității
  de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 12 mai 2016.Nr. 5.-----