ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 11 mai 2016pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016  Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, au fost reglementate măsuri de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare în vederea redresării activităţii, din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale,întrucât pentru anumiţi operatori economici prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pot întocmi, din motive independente care ţin de specificul activităţii operatorului economic, planuri de disponibilizare în vederea redresării activităţii,având în vedere faptul că, în situaţia în care nu pot întocmi, din motive independente care ţin de specificul operatorului economic, planuri de disponibilizare în vederea redresării activităţii se află un număr de doi operatori economici la care statul este acţionar unic, respectiv Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. şi Compania Naţională a Uraniului - S.A., aceste entităţi putând întocmi doar planuri de disponibilizare ca urmare a reducerii activităţii,luând în considerare necesitatea îndeplinirii scopului măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare, pentru protecţia socială a salariaţilor operatorilor economici,întrucât, prin aplicarea planurilor de disponibilizare ca urmare a reducerii activităţii, personalul de la cei doi operatori economici la care statul este acţionar unic este concediat pentru motive care nu ţin de persoana salariatului,luând în considerare necesitatea protejării drepturilor deja conferite de lege salariaţilor, este necesară adoptarea măsurilor necesare pentru menţinerea drepturilor personalului disponibilizat de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. conferite de art. III al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere impactul social major pe care îl au disponibilizările de personal în zona geografică unde activează Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. şi Compania Naţională a Uraniului - S.A.,întrucât, la acest moment, deşi Compania Naţională a Uraniului - S.A. se confruntă cu dificultăţi majore economico-financiare şi de funcţionalitate care impun adoptarea de măsuri urgente privind disponibilizarea de personal, această entitate nu poate fi reclasificată din punct de vedere statistic în sectorul administraţiei publice, cu consecinţa imposibilităţii acordării de măsuri de protecţie pentru personalul disponibilizat din cadrul companiei,ţinând cont de faptul că reglementarea acestor măsuri de protecţie socială de care să beneficieze persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în baza planurilor de disponibilizare de la cei doi operatori economici menţionaţi, în vederea evitării unor probleme sociale deosebite, constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,întrucât acordarea venitului de completare pentru anumite perioade, în funcţie de vechimea în muncă, constituie măsuri pentru protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi şi au ca finalitate atenuarea impactului social, asigurând astfel pentru personalul disponibilizat condiţiile pentru activitatea de formare profesională, recalificare, specializare, perfecţionare în scopul asigurării reintegrării pe piaţa muncii,întrucât instituirea acestor măsuri speciale privind protecţia socială a persoanelor disponibilizate constituie o situaţie extraordinară din perspectiva impactului social şi a imposibilităţii continuării activităţii economice de către operatori economici în forma anterioară aplicării planului de disponibilizare ca urmare a reducerii activităţii acestor operatori economici,situaţia de urgenţă o constituie măsurile imediate pentru atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare şi au în vedere interesul social în conformitate cu politica statului,întrucât neluarea acestor măsuri imediate în scopul diminuării consecinţelor concedierilor colective din cadrul celor doi operatori economici pot conduce la probleme cu impact social pe fondul situaţiei economico-sociale dificile,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IPrin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2014, cu modificările ulterioare, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi persoanelor disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului - S.A.  +  Articolul IILa anexa din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând "Lista operatorilor economici pentru care planul de disponibilizare se întocmeşte pentru reducerea activităţii", după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 şi 4, cu următorul cuprins:"3. Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.4. Compania Naţională a Uraniului - S.A."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Sorana Baciu,

  secretar de stat

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 11 mai 2016.Nr. 16.----