REGULAMENT din 22 martie 2004pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale(actualizat până la data de 23 martie 2006*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 26 martie 2004    ----------Scop  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte condiţiile generale şi procedura de solicitare şi acordare de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) a licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale.Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică concedentului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale şi persoanelor juridice de drept privat, române sau străine, care solicită acordarea unei licenţe provizorii în sectorul gazelor naturale, în vederea participării la procedura de concesiune a serviciilor publice de distribuţie a gazelor naturale, conform Legii nr. 219/1998privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.Acte normative de referinţă  +  Articolul 3Prezentul regulament este elaborat pe baza următoarelor acte normative:a) Legea nr. 219/1998privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare;b) Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 784/2000privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, republicată, cu modificările ulterioare;d) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 361/2002pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.Definirea unor termeni  +  Articolul 4În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:1. licenţă provizorie - actul administrativ individual emis de ANRGN, care conferă titularului dreptul de a participa la o licitaţie publică, în vederea obţinerii concesiunii serviciilor publice de distribuţie a gazelor naturale;2. abrogat;----------Pct. 2 al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.3. concedent - Ministerul Economiei şi Comerţului;4. concesionare - contract prin care o persoană, numită concedent, transmite, în condiţiile legii, pentru o perioadă determinată de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public în schimbul unei redevenţe;5. titularul licenţei - persoană juridică deţinătoare a licenţei provizorii eliberate de ANRGN.Procedura de acordare a licenţei provizorii  +  Articolul 5(1) Pentru obţinerea licenţei provizorii solicitantul se va adresa ANRGN cu o cerere scrisă. Cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 6 va fi depusă cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei publice.(2) Cererea întocmită conform modelului prezentat în anexa la prezentul regulament va fi înregistrată în registrul de autorizări şi licenţieri.(3) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică de drept privat, română sau străină, cu sediul în România. Solicitantul, persoană juridică străină, care nu deţine un sediu stabil în România, trebuie să stabilească şi să menţină în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durată a derulării contractului de concesiune.(4) Nu pot primi licenţă provizorie solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului, precum şi cei cărora le-a fost retrasă o autorizaţie sau licenţă în sectorul gazelor naturale, într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii.  +  Articolul 6(1) Pentru acordarea licenţei provizorii solicitantul are obligaţia să prezinte următoarele documente:a) actul constitutiv al societăţii comerciale, în copie legalizată;b) certificatul de înregistrare a societăţii comerciale la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată;c) date privind situaţia financiară a solicitantului, conform anexei nr. 4 la Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.g) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte că nu se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (4);h) dovada achitării tarifului de acordare a licenţei provizorii, conform art. 11 alin. (2).(2) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), solicitantul poate prezenta originalele documentelor însoţite de o copie a acestora, urmând a se constata de către angajaţii ANRGN conformitatea acestora cu originalul.(3) Solicitanţii care au deja depuse la ANRGN documentaţii aferente unor autorizaţii/licenţe pot, prin excepţie de la prevederile alin. (1), să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că sunt de acord ca ANRGN, în cazul în care nu există modificări ale documentelor, să se folosească de acestea.  +  Articolul 7(1) La primirea cererii ANRGN, prin Departamentul autorizaţii, licenţe, reglementări şi atestări tehnice, analizează dacă documentaţia depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament. Dacă se constată că documentaţia depusă nu corespunde prevederilor prezentului regulament, ANRGN va pune în vedere solicitantului refacerea acesteia.(2) După verificarea documentaţiei Departamentul autorizări, licenţieri, reglementări şi atestări tehnice întocmeşte un raport prin care propune, motivat, acordarea sau refuzul de acordare a licenţei provizorii.(3) Raportul întocmit se prezintă spre analiză Comitetului de reglementare al ANRGN.  +  Articolul 8(1) Acordarea sau refuzul de acordare a licenţei provizorii se face în baza raportului, prin decizie a preşedintelui ANRGN, care se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.(2) Decizia preşedintelui ANRGN cu privire la acordarea sau refuzul de acordare a licenţei provizorii poate fi atacată în contencios administrativ, conform prevederilor legale.  +  Articolul 9(1) Licenţa provizorie intră în vigoare la data comunicării de către ANRGN.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.(2) Valabilitatea licenţei provizorii încetează la data adjudecării concesiunii.(3) În cazul în care concedentul hotărăşte amânarea datei desfăşurării licitaţiei publice, termenul de valabilitate al licenţei provizorii acordate se prelungeşte de drept în conformitate cu prevederile alin. (2).(4) În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia de a solicita ANRGN avizarea acestuia, prezentând totodată şi caietul de sarcini al licitaţiei.----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.(4^1) În corelare cu termenele prevăzute în contractul de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, concesionarul are obligaţia de a solicita ANRGN eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor corelative, prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale.----------Alin. (4^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 8 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.(4^2) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (4^1) atrage răspunderea contravenţională în condiţiile Legii nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (4^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 8 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.  +  Articolul 10Licenţa provizorie nu poate fi transferată. Orice transfer efectuat este nul de drept.Tariful pentru acordarea licenţei provizorii  +  Articolul 11(1) Tariful pentru acordarea licenţei provizorii este de 700 lei (RON), putând fi actualizat anual prin ordin al preşedintelui ANRGN, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită integral la data depunerii cererii.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.Dispoziţii finale  +  Articolul 12(1) Concedentul va informa ANRGN despre intenţia acestuia de concesionare a unor servicii publice de distribuţie a gazelor naturale.(2) Concedentul va comunica ANRGN copia anunţului procedurii de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare.(3) Concedentul va menţiona în anunţul privind organizarea procedurii de concesionare obligativitatea participanţilor de a obţine în prealabil licenţa provizorie în sectorul gazelor naturale, eliberată de ANRGN.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006.  +  Articolul 13Concedentul va informa ANRGN asupra evoluţiei procesului de concesionare, inclusiv în ceea ce priveşte desemnarea câştigătorului, amânarea sau nefinalizarea licitaţiei.  +  Articolul 14Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexă──────la regulament──────────────CEREREde acordare a licenţei provizorii- model -Nr. înregistrare ....... data .........Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, şos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, BucureştiSubscrisa ......, cu sediul în ......, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ....., CUI/codul fiscal ......., reprezentată prin ...../(numele şi prenumele) ..., în calitate de ....../(funcţia) ....., în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000privind reglementarea activităţilor în sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 463/2001, şi ale Regulamentului pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale, solicit eliberarea licenţei provizorii în vederea participării la licitaţia publică organizată de concedent în data de ..., pentru concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din ....../(denumirea localităţii/localităţilor).................În susţinerea cererii, conform dispoziţiilor art. 6 din Regulamentul pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale, anexăm următoarele documente:- ......................................;- ......................................;- ......................................;- ......................................;- ......................................;..........................(semnătura reprezentantului)L.S.----------Anexa a fost înlocuită cu anexa la DECIZIA nr. 276 din 14 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006, conform pct. 11 al art. I din actul mai sus menţionat.