ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 11 mai 2016pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016  Având în vedere că în data de 5 iunie 2016 vor avea loc alegeri locale,luând în considerare faptul că în data de 5 iunie 2016 urmează să aibă loc şi referendumuri locale în două unităţi administrativ-teritoriale,văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dângeni, judeţul Botoşani, nr. 25 din 17 martie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum în data de 5 iunie 2016 în vederea consultării cetăţenilor din comuna Dângeni pentru înfiinţarea satelor Gulioaia, Buneni şi Coşteni,având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, nr. 131 din 31 martie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum în data de 5 iunie 2016 în vederea consultării cetăţenilor din municipiul Oradea privind oportunitatea modificării limitei administrative a unităţii administrativ-teritoriale Oradea,văzând că, potrivit dispoziţiilor art. 5 din Carta europeană a autonomiei locale, pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, colectivităţile locale în cauză trebuie să fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea permite,luând în considerare prevederile art. 22 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că orice modificare a limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii,văzând şi prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum,ţinând cont de faptul că, potrivit punctului de vedere exprimat de Biroul Electoral Central constituit pentru alegerile locale din anul 2016, dispoziţiile art. 15^1 din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în situaţia referendumului local, acestea vizând numai referendumul naţional,observând că referendumurile locale nu pot utiliza infrastructura alegerilor locale din data de 5 iunie 2016,văzând că, în conformitate cu dispoziţiile art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toate tipurile de consultări electorale se utilizează aceleaşi secţii de votare,constatând faptul că, în data de 5 iunie 2016, nu se pot desfăşura referendumuri locale, întrucât primarii nu pot înfiinţa alte secţii de votare decât cele prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, obiectul şi data referendumului local se stabilesc şi se aduc la cunoştinţă publică cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia,luând în considerare faptul că, în cazul neluării unor măsuri imediate, aproximativ 190.696 de alegători nu îşi vor putea exercita dreptul de vot în cadrul referendumurilor locale stabilite în data de 5 iunie 2016,ţinând cont şi de impactul financiar negativ al organizării referendumurilor locale la o altă dată decât cea stabilită de consiliile locale menţionate, precum şi de necesitatea eliminării eventualelor disfuncţionalităţi care pot apărea în dezvoltarea colectivităţilor locale din unităţile administrativ-teritoriale menţionate în cazul neorganizării referendumurilor locale la datele stabilite de către acestea,având în vedere şi faptul că restricţiile menţionate reprezintă o ingerinţă atât în autonomia locală, cât şi în principiul consultării cetăţenilor pentru soluţionarea unor probleme locale de interes deosebit, care trebuie eliminate, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IDupă articolul 16 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) În situaţia în care referendumul local are loc la aceeaşi dată cu alegerile locale, organizarea şi desfăşurarea referendumului local se realizează în baza Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), ambele scrutine se realizează în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi birouri electorale ale secţiilor de votare, constituite potrivit Legii nr. 115/2015. (3) În cazul prevăzut la alin. (1), alegătorii votează în baza unor liste electorale permanente şi a unor liste electorale suplimentare separate, întocmite conform legii, cu utilizarea aceloraşi ştampile electorale. (4) Biroul electoral de circumscripţie constituit pentru alegerile locale în comuna, oraşul, municipiul sau judeţul, după caz, în care are loc referendumul local îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 28. (5) Cheltuielile pentru confecţionarea buletinelor de vot pentru referendumul local sunt suportate din bugetul local. (6) În cazul prevăzut la alin. (1), prevederile art. 84 din Legea nr. 115/2015 se aplică în mod corespunzător."  +  Articolul IILegea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  p. Preşedintele

  Autorităţii Electorale Permanente,

  Marian Muhuleţ

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 11 mai 2016.Nr. 15.----