REGLEMENTARE din 3 mai 2016aeronautică civilă română RACR-LMET "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic"
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2016     +  PREAMBUL (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Codul aerian civil, prin legislaţia comunitară aplicabilă, prin actele normative interne din domeniu, precum şi prin prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte. (2) În conformitate cu prevederile Codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe, precum şi pentru persoanele care desfăşoară activităţi în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă. (3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este autoritate delegată de Ministerul Transporturilor pentru asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice civile naţionale, precum şi pentru supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care furnizează servicii sau produse pentru aviaţia civilă din România, realizând astfel funcţia de supraveghere a siguranţei în domeniul aviaţiei civile. (4) Reglementările aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile şi recomandările Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, astfel încât să se asigure un caracter unitar, coerent şi modern procesului de elaborare şi dezvoltare a sistemului naţional de reglementări aeronautice civile române. (5) Prezenta reglementare aeronautică civilă română a fost elaborată în baza prevederilor anexelor 1 şi 3 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale Procedurilor de lucru dintre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM - World Meteorological Organization), ale documentului OACI nr. 7.475 Acord privind modalitatea de lucru între Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi Organizaţia Meteorologică Mondială (Working Arrangements between the International Civil Aviation Organization and the World Meteorological Organization), precum şi ale raportului întâlnirii comune OACI-OMM, Montreal, 2002, cu privire la pregătirea şi licenţierea personalului meteorologic aeronautic.  +  Capitolul 1 Definiţii şi abrevieri1.1. DefiniţiiAtunci când următorii termeni sunt folosiţi în prezenta reglementare, ei vor avea următorul înţeles:- autoritate de stat - Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile;- autoritate de licenţiere - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, organism tehnic specializat desemnat de autoritatea de stat drept responsabil pentru licenţierea personalului meteorologic aeronautic;- autorizaţie specială asociată unei licenţe - înscrisul asociat unei licenţe de meteorolog aeronautic, constituind parte integrantă a acelei licenţe, prin care se desemnează o competenţă de specialist asociată cu calificările şi gradele înscrise în licenţa respectivă;- autorizaţie de unitate - înscrisul asociat unei licenţe de meteorolog aeronautic, constituind parte integrantă a acesteia, prin care se precizează tipul unităţii meteorologice aeronautice şi punctul de lucru/unitatea unde meteorologul aeronautic este autorizat să exercite prerogativele calificării şi gradului care sunt înscrise în licenţa respectivă;- calificare - înscrisul asociat unei licenţe de meteorolog aeronautic constituind parte integrantă a acelei licenţe, prin care se stabileşte competenţa specifică în urma absolvirii unui curs de pregătire autorizat în condiţiile prevăzute în prezenta reglementare;- certificat medical/psihologic - documentul, acordat în conformitate cu reglementările specifice emise de autoritatea de stat, care demonstrează că solicitantul sau deţinătorul unei licenţe îndeplineşte cerinţele specifice din punctul de vedere al aptitudinii medicale/psihologice;- competenţă - cunoştinţele, abilităţile şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru a furniza serviciul meteorologic aeronautic, conform calificării şi gradului înscrise într-o licenţă de meteorolog aeronautic;- furnizor de servicii meteorologice aeronautice - organizaţia desemnată de autoritatea de stat şi autorizată de autoritatea de licenţiere drept responsabilă pentru furnizarea serviciilor meteorologice aeronautice într-un spaţiu aerian alocat;- grad asociat unei calificări - înscrisul asociat unei calificări, constituind parte integrantă a acesteia, prin care sunt precizate anumite condiţii speciale, drepturi, competenţe sau limitări referitoare la competenţele conferite prin deţinerea calificării respective;- instructor instruire în mediu operaţional real (On-the-Job Training - OJT) - meteorologul aeronautic care are înscrisă în licenţă o autorizaţie specială ce permite deţinătorului să asigure instruire în mediul operaţional la o unitate meteorologică aeronautică;- licenţă de meteorolog aeronautic (licenţă MA) - documentul oficial individual emis de autoritatea de licenţiere, prin care se acordă deţinătorului dreptul de a desfăşura activităţile aeronautice specificate în conformitate cu prezenta reglementare şi care conţine detalii referitoare la calificările, gradele, autorizaţiile de unitate şi/sau speciale, precum şi la termenul de valabilitate al competenţelor acordate;- licenţă de meteorolog aeronautic stagiar (licenţă MA stagiar) - documentul oficial individual emis de autoritatea de licenţiere, prin care se acordă deţinătorului dreptul de a participa la un curs aprobat de pregătire iniţială în domeniul meteorologic aeronautic şi de a efectua pregătirea OJT (On-the-Job Training) în mediu operaţional real sub supravegherea unui meteorolog aeronautic autorizat corespunzător;- meteorolog aeronautic - personalul aeronautic nenavigant deţinător al unei licenţe de meteorolog aeronautic care îi conferă dreptul de a asigura asistenţă meteorologică activităţilor aeronautice civile în condiţiile prevăzute în prezenta reglementare;- reînnoire - procedeul administrativ efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, după ce licenţa a expirat, prin care se reînnoiesc competenţele acordate în cadrul calificării, gradului sau autorizaţiei înscrise în licenţă, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerinţelor prezentei reglementări;- revalidare - procedeul administrativ, efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, în cadrul perioadei de valabilitate a licenţei, prin care se permite deţinătorului să îşi continue activitatea şi să îşi exercite competenţele acordate prin calificarea, gradul sau autorizaţiile înscrise în licenţă, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerinţelor prezentei reglementări;- revocare - retragerea definitivă de către autoritatea de licenţiere a unei licenţe ca urmare a neîndeplinirii de către deţinător a condiţiilor care au stat la baza acordării acesteia. În urma revocării licenţei deţinătorul pierde definitiv toate drepturile şi competenţele acordate;- sistem de licenţiere - ansamblul activităţilor organizate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, în scopul pregătirii şi calificării personalului meteorologic aeronautic, în vederea emiterii, revalidării şi/sau reînnoirii licenţelor de meteorolog aeronautic astfel încât serviciile de asistenţă meteorologică a activităţilor aeronautice civile, furnizate de personalul meteorologic aeronautic deţinător de licenţă, să concure la desfăşurarea operaţiunilor de zbor în deplină siguranţă;- suspendare - retragerea temporară de către autoritatea de licenţiere a unei licenţe ca urmare a neîndeplinirii de către deţinător a condiţiilor care au stat la baza acordării/revalidării acesteia. În urma suspendării licenţei deţinătorul pierde temporar competenţele acordate.Termenii utilizaţi în prezenta reglementare, suplimentar faţă de cei menţionaţi mai sus, sunt specificaţi în reglementările aeronautice civile în vigoare.1.2. AbrevieriAACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;BMA - birou meteorologic de aerodrom;CLA - climatologie aeronautică;CVMA - centru de veghe meteorologică aeronautică;LMET - licenţierea personalului meteorologic aeronautic;OACI - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale;OMM - Organizaţia Meteorologică Mondială;OJT - instruire în mediu operaţional real (On-the-Job Training);MA - meteorolog aeronautic;PPA - plan de pregătire aprobat;RACR - Reglementare Aeronautică Civilă Română;RIG - responsabil cu instruirea generală;SMA - staţie meteorologică aeronautică.  +  Capitolul 2 Structura sistemului de licenţiere a personalului meteorologic aeronautic2.1. GeneralităţiPrezenta reglementare este elaborată în conformitate cu recomandările OACI şi OMM în ceea ce priveşte personalul meteorologic aeronautic şi conţine cerinţele de pregătire şi nivelul de competenţă corespunzătoare standardelor menţionate în documentele OMM nr. 258 - "Ghid pentru educarea şi formarea personalului din Meteorologie şi Hidrologie operaţională - Volumul I; Supliment Nr. 1: Cerinţe de formare şi calificare pentru personalul meteorologic aeronautic" şi Nr. 732 - "Ghid de practici pentru centrele meteorologice care deservesc aviaţia", la care au fost luate în considerare şi particularităţile specifice naţionale privind asigurarea asistenţei meteorologice a activităţilor aeronautice civile în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare.2.2. Autoritatea de licenţiereÎn România singura autoritate abilitată pentru licenţierea personalului meteorologic aeronautic din aviaţia civilă este Autoritatea Aeronautică Civilă Română, autoritate desemnată de autoritatea de stat pentru această activitate. Autoritatea de licenţiere este responsabilă cu aplicarea şi supravegherea sistemului de licenţiere, emiterea licenţelor, calificărilor, gradelor şi autorizaţiilor asociate, precum şi cu menţinerea evidenţelor acesteia.2.3. Domeniu de aplicabilitate2.3.1. Orice persoană care doreşte să profeseze în calitate de meteorolog aeronautic în România trebuie să deţină o licenţă de meteorolog aeronautic emisă în conformitate cu prezenta reglementare de autoritatea de licenţiere şi care să conţină calificări/grade şi autorizaţii valabile, corespunzătoare atribuţiilor operaţionale pe care le va avea în activitatea de asistenţă meteorologică a activităţilor aeronautice civile.2.3.2. O persoană care doreşte să obţină o licenţă de meteorolog aeronautic trebuie să obţină înainte o licenţă de meteorolog aeronautic stagiar, emisă de autoritatea de licenţiere pentru a putea urma un stagiu de pregătire în vederea obţinerii licenţei de meteorolog aeronautic.2.4. Scopul licenţeiLicenţa de meteorolog aeronautic (licenţa MA) este emisă în scopul reglementării exercitării funcţiilor operaţionale legate de asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile în România. Procesul de licenţiere cuprinde emiterea, menţinerea şi, după caz, suspendarea şi/sau revocarea licenţei. Regulile de licenţiere prevăzute prin prezenta reglementare au fost elaborate astfel încât serviciile de asistenţă meteorologică a activităţilor aeronautice civile din România, furnizate de personalul meteorologic aeronautic deţinător de licenţă, să asigure prin informaţiile furnizate desfăşurarea operaţiunilor de zbor în deplină siguranţă.2.5. Licenţa de meteorolog aeronautic stagiarLicenţa de meteorolog aeronautic stagiar (licenţa MA stagiar) este emisă în scopul reglementării drepturilor şi obligaţiilor persoanelor aflate într-un proces de pregătire în vederea obţinerii unei licenţe de meteorolog aeronautic.2.6. Calificări acordate în cadrul licenţei de meteorolog aeronautic2.6.1. Calificarea înscrisă într-o licenţă de meteorolog aeronautic indică domeniul operaţional şi nivelul de complexitate al activităţilor pentru care deţinătorul are competenţa dobândită, în baza căreia meteorologul aeronautic poate furniza servicii de asistenţă meteorologică aeronautică. Pentru a furniza serviciile conform calificării deţinute, un meteorolog aeronautic trebuie să deţină, de asemenea, un grad asociat calificării şi o autorizaţie de unitate.2.6.2. Prezenta reglementare stabileşte pentru licenţa de meteorolog aeronautic următoarele tipuri de calificări: a) meteorolog aeronautic prognozist; b) meteorolog aeronautic tehnician.2.6.3. Datorită diferenţelor semnificative dintre cele două calificări în ceea ce priveşte pregătirea de bază (studii medii/superioare de specialitate), licenţa de meteorolog aeronautic stagiar menţionează şi tipul calificării pentru care se efectuează pregătirea şi este intrinsec legată de aceasta.2.7. Grade asociate calificării2.7.1. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt introduse cu scopul de a diferenţia activităţile operaţionale pe care le desfăşoară deţinătorul unei licenţe MA în funcţie de gradul de responsabilitate în desfăşurarea acestor activităţi, de nivelul de competenţă şi de nivelul de acces la utilizarea echipamentelor asociate cu furnizarea unui serviciu de asistenţă meteorologică aeronautică în cadrul respectivei calificări.2.7.2. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt următoarele: a) meteorolog aeronautic prognozist gradul 1 (nivel superior); b) meteorolog aeronautic prognozist gradul 2 (nivel mediu); c) meteorolog aeronautic prognozist gradul 3 (nivel iniţial); d) meteorolog aeronautic tehnician gradul 1 (nivel superior); e) meteorolog aeronautic tehnician gradul 2 (nivel mediu); f) meteorolog aeronautic tehnician gradul 3 (nivel iniţial).2.8. Autorizaţia de unitate asociată licenţei de meteorolog aeronauticAutorizaţia de unitate este asociată licenţei şi prin aceasta se indică unitatea meteorologică aeronautică la care deţinătorul licenţei MA este autorizat să furnizeze un serviciu meteorologic aeronautic. Autorizaţia de unitate include tipul unităţii meteorologice aeronautice şi amplasamentul acesteia. Unităţile meteorologice aeronautice sunt de 3 tipuri: a) staţie meteorologică aeronautică (SMA); b) birou meteorologic de aerodrom (BMA); c) centru de veghe meteorologică aeronautică (CVMA).2.9. Autorizaţii speciale asociate licenţei de meteorolog aeronauticAutorizaţiile speciale asociate licenţei de meteorolog aeronautic reprezintă atestări înscrise în licenţa MA, care sunt asociate cu calificările şi gradele pe care le deţine posesorul licenţei respective, în condiţiile specificate în prezenta reglementare.2.10. Menţinerea competenţei2.10.1. După emiterea licenţei MA şi acordarea unei calificări/unui grad valabile/valabil, meteorologul aeronautic trebuie să demonstreze păstrarea competenţei sale, în vederea menţinerii dreptului de exercitare a prerogativelor conferite de calificarea/gradul respectivă/respectiv în condiţiile specificate de prezenta reglementare.2.10.2. După emiterea licenţei MA - stagiar şi absolvirea cursului de pregătire teoretică şi practică, meteorologul aeronautic poate să solicite emiterea licenţei MA. În cazul în care nu solicită aceasta în condiţiile stabilite prin prezenta reglementare, licenţa MA - stagiar se revocă.2.11. Suspendarea/Revocarea licenţei de meteorolog aeronautic2.11.1. Autoritatea de licenţiere poate să limiteze drepturile şi competenţele acordate sau să suspende orice licenţă MA emisă în conformitate cu prevederile prezentei reglementări în cazul în care constată că deţinătorul nu mai îndeplineşte condiţiile necesare aplicabile. Limitarea sau suspendarea unei licenţe MA trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.2.11.2. Autoritatea de licenţiere poate să revoce orice licenţă MA emisă în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, în condiţiile specificate în legislaţia în vigoare. Autoritatea de licenţiere poate să revoce licenţa de meteorolog aeronautic stagiar în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.2.12. Aptitudinea medicală2.12.1. Solicitantul unei licenţe trebuie să facă dovada aptitudinii sale medicale pe baza unui certificat în termen de valabilitate eliberat de instituţia de specialitate autorizată de autoritatea de licenţiere pe baza unor cerinţe stabilite prin proceduri specifice.2.12.2. Aptitudinea medicală trebuie să se încadreze în baremele medicale stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.  +  Capitolul 3 Obţinerea unei licenţe de meteorolog aeronautic stagiar3.1. Condiţii generale3.1.1. Obţinerea unei licenţe de meteorolog aeronautic stagiar se efectuează prin examen organizat de autoritatea de licenţiere.3.1.2. Autoritatea de licenţiere poate organiza sesiuni de examinare în vederea obţinerii licenţei de meteorolog aeronautic stagiar la cerere, solicitantul depunând o cerere scrisă în acest sens la registratura acesteia.3.1.3. Condiţiile generale ce trebuie îndeplinite în vederea participării la examenul de meteorolog aeronautic stagiar sunt:3.1.3.1. Pentru solicitanţii de licenţă "Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar": a) sunt cel puţin absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; b) deţin certificat medical/psihologic valabil.3.1.3.2. Pentru solicitanţii de licenţă "Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar": a) sunt cel puţin absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă; b) deţin specializare universitară şi/sau postuniversitară în domeniul fizicii atmosferei şi/sau meteorologiei; c) deţin certificat medical/psihologic valabil.3.1.4. Participarea solicitanţilor la examen se face în urma depunerii la autoritatea de licenţiere a unui dosar personal, care trebuie să cuprindă următoarele documente:3.1.4.1. Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar: a) cerere de înscriere; b) copie de pe diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, după caz; c) copie de pe documentul de identitate; d) certificat medical/psihologic.3.1.4.2. Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar: a) cerere de înscriere; b) copie de pe diploma de licenţă sau studii postuniversitare, după caz; c) copie de pe documentul de identitate; d) certificat medical/psihologic.3.2. Organizarea şi desfăşurarea examenului3.2.1. Examenul se organizează la următoarele discipline, astfel:3.2.1.1. Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar: a) fizică - mecanica fluidelor, termodinamică; b) matematică - algebră, geometrie; c) limba engleză.3.2.1.2. Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar: a) fizica atmosferei; b) meteorologie - sinoptică şi dinamică; c) limba engleză.Detalii privind noţiunile care constituie tematica, bibliografia şi conţinutul pentru fiecare disciplină de examen sunt stabilite prin proceduri specifice.3.2.2. Examenul trebuie să fie anunţat în conformitate cu legislaţia în vigoare.3.2.3. Rezultatul final trebuie să fie făcut public în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului.3.2.4. Media generală minimă de obţinere a licenţei este 7 (şapte). Nota minimă pentru promovarea unei discipline este 5 (cinci).3.2.5. Contestaţiile candidaţilor trebuie să fie adresate în scris autorităţii de licenţiere, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor.3.2.6. Contestaţiile sunt analizate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data depunerii acestora, de o comisie numită în acest scop de autoritatea de licenţiere. În urma analizei, rezultatele sunt definitive şi sunt comunicate în scris, în maximum două zile lucrătoare, solicitanţilor în cauză.  +  Capitolul 4 Licenţele personalului meteorologic4.1. Licenţa de meteorolog aeronautic stagiar4.1.1. Licenţa de meteorolog aeronautic stagiar conferă deţinătorului dreptul de a-şi aprofunda pregătirea teoretică în domeniul meteorologic aeronautic şi de a efectua pregătire practică necesară conform programului de pregătire aprobat, adecvat calificării şi gradului solicitate.4.1.2. Pentru obţinerea licenţei de meteorolog aeronautic stagiar trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) promovarea examenului desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 3; b) deţinerea unui certificat medical/psihologic în termen de valabilitate.4.1.3. Licenţa de meteorolog aeronautic stagiar se emite pentru o perioadă de timp determinată, de maximum 24 de luni, fără posibilitatea reînnoirii acesteia.4.1.4. Meteorologul aeronautic stagiar poate obţine licenţă de meteorolog aeronautic numai după ce parcurge un curs de pregătire aprobat şi promovează toate evaluările şi examinările asociate.4.2. Licenţa de meteorolog aeronautic4.2.1. Licenţa de meteorolog aeronautic conferă deţinătorului dreptul de a furniza servicii de asistenţă meteorologică activităţilor aeronautice civile din România în virtutea cunoştinţelor, experienţei, competenţei, abilităţilor, precum şi a aptitudinii medicale dovedite în condiţiile prevăzute în prezenta reglementare.4.2.2. Pentru obţinerea licenţei de meteorolog aeronautic trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) dovada funcţionării în cadrul unei unităţi meteorologice aeronautice; b) obţinerea unei calificări şi a unui grad corespunzător tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează; c) certificatul medical în termen de valabilitate.4.2.3. Licenţa MA se emite pentru o perioadă nedeterminată, însă competenţele acordate deţinătorului licenţei MA prin calificarea deţinută înscrisă în cadrul licenţei şi gradul corespunzător tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează sunt emise pe o perioadă de timp limitată. Pentru ca deţinătorul unei licenţe MA să îşi exercite prerogativele conferite de licenţa respectivă, licenţa MA trebuie să fie revalidată în condiţiile specificate în prezenta reglementare.4.2.4. Deţinătorul unei licenţe MA are dreptul să exercite prerogativele conferite de licenţa respectivă numai cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) calificarea şi gradul asociate corespund tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează; b) competenţele acordate prin calificarea şi gradul înscrise în licenţă sunt menţinute în termen de valabilitate; c) neîntreruperea activităţii operaţionale pe o perioadă continuă mai mare de 6 luni; d) autorizaţia corespunde unităţii meteorologice aeronautice în cadrul căreia se exercită tipul de serviciu respectiv; e) certificatul medical este menţinut în termen de valabilitate.  +  Capitolul 5 Calificări şi autorizări asociate licenţei5.1. Calificarea meteorolog aeronautic tehnician5.1.1. Meteorolog aeronautic tehnician gradul III5.1.1.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul III are dreptul de a participa la activitatea operaţională, sub supravegherea unui instructor OJT, la o staţie meteorologică aeronautică sau un birou meteorologic de aerodrom.5.1.1.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul III este autorizat să supravegheze evoluţia parametrilor meteorologici la aerodrom, să efectueze observaţii meteorologice aeronautice, să furnizeze documentaţia meteorologică de zbor şi să elaboreze mesaje de observaţii meteorologice aeronautice în scopul de a acumula experienţa necesară obţinerii unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.5.1.1.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul III trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate; b) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licenţiere, încheiat cu maximum 6 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7; c) recomandarea din partea unităţii meteorologice aeronautice unde îşi va desfăşura activitatea operaţională sub supraveghere; d) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei calificări/respectivului grad; e) certificatul medical în termen de valabilitate.5.1.2. Meteorolog aeronautic tehnician gradul II5.1.2.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II are dreptul de a participa la activitatea operaţională în condiţii de autonomie şi responsabilitate privind efectuarea de activităţi de meteorologie aeronautică specifice la o staţie meteorologică aeronautică sau la un birou meteorologic de aerodrom.5.1.2.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II este autorizat să supravegheze evoluţia parametrilor meteorologici la aerodrom, să efectueze observaţii meteorologice aeronautice şi să elaboreze mesaje de observaţii meteorologice aeronautice, să furnizeze documentaţia meteorologică pentru zbor şi să asigure expozeul verbal (briefing meteorologic) pentru informarea meteorologică a beneficiarilor de servicii meteorologice aeronautice din aviaţia civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.5.1.2.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul II trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic, a calificării de tehnician gradul III în termen de valabilitate şi a autorizaţiei la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II; b) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 8 luni de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de tehnician gradul III, sub supravegherea unui instructor OJT la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II; c) recomandarea din partea instructorului OJT, din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei calificări/acestui grad; d) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei calificări/respectivului grad; e) certificatul medical în termen de valabilitate.5.1.3. Meteorolog aeronautic tehnician gradul I5.1.3.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul I are dreptul de a desfăşura activitatea operaţională în condiţii de autonomie şi responsabilitate privind efectuarea de activităţi de meteorologie aeronautică specifice, inclusiv în ceea ce priveşte controlul, îndrumarea şi instruirea personalului meteorologic deţinător al unui grad inferior, la o staţie meteorologică aeronautică sau la un birou meteorologic de aerodrom.5.1.3.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul I este autorizat să supravegheze evoluţia parametrilor meteorologici la aerodrom, să întocmească tabelele centralizatoare de date meteorologice de observaţie, să efectueze observaţii meteorologice aeronautice şi să elaboreze mesaje de observaţii meteorologice aeronautice, să furnizeze documentaţia meteorologică pentru zbor, să emită informări meteorologice de aerodrom şi să asigure expozeul verbal (briefing meteorologic) pentru informarea meteorologică a beneficiarilor de servicii meteorologice aeronautice din aviaţia civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.5.1.3.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul I trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic, a calificării de tehnician gradul II în termen de valabilitate şi a autorizaţiei la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I; b) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 4 ani de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de tehnician gradul II, din care cel puţin un an la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I; c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licenţiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7; d) recomandarea din partea unităţii meteorologice aeronautice pentru care deţine autorizaţie, din care să rezulte abilitatea exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei calificări/acestui grad; e) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei calificări/respectivului grad; f) certificatul medical în termen de valabilitate.5.2. Calificarea meteorolog aeronautic prognozist5.2.1. Meteorolog aeronautic prognozist gradul III5.2.1.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul III are dreptul de a participa la activitatea operaţională, sub supravegherea unui instructor OJT, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică.5.2.1.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul III este autorizat să supravegheze evoluţia condiţiilor meteorologice de aerodrom, să elaboreze prognoze de aerodrom, de aterizare şi de decolare, să elaboreze avertizări meteorologice pentru zona de aerodrom, să întocmească prognoze pe rută pentru zborurile desfăşurate la nivele joase şi să furnizeze documentaţia meteorologică pentru zbor în scopul de a acumula experienţa necesară obţinerii unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.5.2.1.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul III trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate; b) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licenţiere, încheiat cu maximum 6 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7; c) recomandarea din partea unităţii meteorologice aeronautice unde îşi va desfăşura activitatea operaţională sub supraveghere; d) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei calificări/respectivului grad; e) certificatul medical în termen de valabilitate.5.2.2. Meteorolog aeronautic prognozist gradul II5.2.2.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II are dreptul de a desfăşura activitatea operaţională în condiţii de autonomie şi responsabilitate privind efectuarea de activităţi de meteorologie aeronautică specifice, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică aeronautică.5.2.2.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II este autorizat să supravegheze evoluţia condiţiilor meteorologice de aerodrom, să elaboreze prognoze de aerodrom, de aterizare şi de decolare, să elaboreze avertizări meteorologice pentru zona de aerodrom, să întocmească prognoze pe rută pentru zborurile desfăşurate la nivele joase, să furnizeze documentaţia meteorologică pentru zbor şi să asigure consultanţă în scopul informării meteorologice a beneficiarilor de servicii de meteorologie aeronautică din aviaţia civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.5.2.2.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul II trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic, a calificării de prognozist gradul III în termen de valabilitate şi a autorizaţiei la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II; b) dovada unei perioade cumulate de minimum 2 ani de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de prognozist gradul III, sub supravegherea unui instructor OJT, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II; c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licenţiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7; d) recomandarea din partea instructorului OJT, din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei calificări/acestui grad; e) certificatul medical în termen de valabilitate.5.2.3. Meteorolog aeronautic prognozist gradul I5.2.3.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul I are dreptul de a desfăşura activitatea operaţională în condiţii de autonomie şi responsabilitate privind efectuarea de activităţi de meteorologie aeronautică specifice, inclusiv în ceea ce priveşte controlul, îndrumarea şi instruirea personalului meteorologic deţinător al unui grad inferior, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică.5.2.3.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul I este autorizat să supravegheze evoluţia condiţiilor meteorologice în FIR Bucureşti, să elaboreze toate tipurile de prognoze, avertizări şi amendamente la prognoze şi să asigure consultanţă în scopul informării meteorologice a beneficiarilor de servicii de asistenţă meteorologică din aviaţia civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.5.2.3.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic, a calificării de prognozist gradul II în termen de valabilitate şi a autorizaţiei la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I; b) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 4 ani de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de prognozist gradul II, din care cel puţin un an la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I; c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licenţiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7; d) recomandarea din partea unităţii meteorologice aeronautice pentru care deţine autorizaţie, din care să rezulte abilitatea exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei calificări/acestui grad; e) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei calificări; f) certificatul medical în termen de valabilitate.5.3. Autorizaţii speciale5.3.1. Autorizaţia specială de "instructor OJT (on-the-job training)":5.3.1.1. Deţinătorul unei autorizaţii de instructor OJT are dreptul de a desfăşura activităţi de instruire şi supraveghere în condiţii operaţionale reale şi poartă responsabilitatea pentru activităţile meteorologice aeronautice desfăşurate sub supravegherea sa.5.3.1.2. Deţinătorul unei autorizaţii de instructor OJT este autorizat pentru a instrui şi supraveghea în mediu operaţional real personalul deţinător de licenţă de meteorolog aeronautic aflat în pregătire şi/sau a cărui competenţă asociată calificării/gradului a fost suspendată ori aflat în pregătire prin mutarea la un alt tip de unitate şi pentru a face recomandările corespunzătoare privind meteorologii aeronautici care s-au aflat în instruirea şi sub supravegherea sa şi care sunt competenţi pentru a li se emite calificările/gradele corespunzătoare pentru serviciul meteorologic aeronautic pentru care ei au efectuat pregătire în mediu real.5.3.1.3. Pentru obţinerea autorizaţiei de instructor OJT trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: a) deţinerea licenţei MA corespunzătoare calificării de prognozist sau tehnician gradul I în termen de valabilitate; b) absolvirea unui curs de pregătire OJT aprobat de autoritatea de licenţiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7; c) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 2 ani de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de prognozist gradul I sau tehnician gradul I; d) recomandarea din partea unităţii meteorologice aeronautice pentru care deţine autorizaţie şi unde îşi desfăşoară activitatea operaţională, din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei autorizaţii speciale; e) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii speciale.5.3.2. Autorizaţia specială de "activităţi de climatologie aeronautică (CLA)"5.3.2.1. Deţinătorul unei autorizaţii de activităţi CLA are dreptul de a desfăşura activităţi de climatologie aeronautică în condiţiile prevăzute în prezenta reglementare. Pentru personalul deţinător de licenţă MA în termen de valabilitate, activităţile CLA trebuie să fie efectuate independent de activităţile operaţionale în timp real şi întreruperea activităţii operaţionale trebuie să fie adusă la cunoştinţa autorităţii de licenţiere.5.3.2.2. Deţinătorul unei autorizaţii de activităţi CLA este autorizat pentru a centraliza, prelucra şi analiza informaţii climatologice aeronautice şi de a întocmi tabele şi rezumate climatologice de aerodrom, în conformitate cu reglementările în vigoare şi procedurile specifice OMM.5.3.2.3. Pentru obţinerea autorizaţiei de activităţi CLA trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: a) deţinerea calificării de prognozist gradul I; b) absolvirea unui curs de pregătire de specialitate aprobat de autoritatea de licenţiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea autorizaţiei şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7; c) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 5 ani de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de prognozist gradul I; d) recomandarea din partea unităţii meteorologice aeronautice, din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei autorizaţii speciale; e) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii speciale.5.4. Autorizaţia de unitate5.4.1. Autorizaţia de unitate este asociată licenţei MA şi indică unitatea meteorologică aeronautică la care deţinătorul licenţei MA furnizează un serviciu meteorologic aeronautic. Licenţa MA este valabilă numai dacă include şi autorizaţia de unitate.5.4.2. Deţinătorul unei autorizaţii de unitate are dreptul de a desfăşura activităţi de asistenţă meteorologică aeronautică a aviaţiei civile numai la unitatea meteorologică aeronautică specificată.5.4.3. Autorizaţia de unitate este înscrisă în licenţa MA de autoritatea de licenţiere la recomandarea furnizorului de servicii meteorologice aeronautice atunci când solicitantul obţine iniţial licenţa MA şi precizează tipul unităţii meteorologice aeronautice şi amplasamentul acesteia.5.4.4. În cazul mutării la o unitate meteorologică aeronautică de acelaşi tip, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să notifice autorităţii de licenţiere şi deţinătorul licenţei trebuie să facă dovada în faţa unei comisii de examinare a autorităţii de licenţiere a cunoaşterii particularităţilor climatologice ale zonei de responsabilitate a unităţii la care se efectuează mutarea.5.4.5. În cazul mutării la o unitate meteorologică aeronautică de alt tip, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să notifice autorităţii de licenţiere şi deţinătorul licenţei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate; b) dovada efectuării unei perioade de o lună de activitate operaţională, desfăşurată sub supravegherea unui instructor OJT la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită autorizaţia; c) absolvirea unui curs de pregătire de minimum două săptămâni aprobat de autoritatea de licenţiere; d) recomandarea din partea instructorului OJT, din care să rezulte abilitatea desfăşurării activităţilor operaţionale specifice la noua unitate meteorologică aeronautică; e) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii; f) certificatul medical în termen de valabilitate.  +  Capitolul 6 Menţinerea competenţei personalului meteorologic aeronautic6.1. Generalităţi6.1.1. Pentru ca un meteorolog aeronautic să îşi poată desfăşura activitatea de asistenţă meteorologică a activităţilor aeronautice civile potrivit drepturilor conferite de licenţa deţinută, acesta trebuie să demonstreze periodic autorităţii de licenţiere deţinerea nivelului de competenţă corespunzător calificării, gradului şi autorizaţiilor deţinute în cadrul licenţei.6.1.2. Valabilitatea competenţelor acordate prin calificarea/ gradul şi autorizaţiile asociate licenţei MA este de 24 de luni. Pentru a-şi exercita drepturile conferite de licenţa respectivă la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţie, deţinătorul licenţei MA trebuie să solicite autorităţii de licenţiere, anterior expirării perioadei de valabilitate, prelungirea valabilităţii competenţelor acordate prin calificarea/gradul şi autorizaţiile acordate.6.2. Revalidarea licenţei6.2.1. În scopul revalidării licenţei, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) dovada efectuării unei perioade minime de 18 luni de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării, cu un minimum de 12 ore pe lună de activitate operaţională; b) recomandarea din partea unităţii meteorologice, din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei licenţe; c) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor, aprobat de autoritatea de licenţiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea revalidării licenţei şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7; d) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei licenţe; e) certificatul medical în termen de valabilitate.6.2.2. În scopul prelungirii autorizaţiei de instructor OJT, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) deţinerea licenţei şi a calificării şi gradului asociate în termen de valabilitate; b) recomandarea din partea unităţii meteorologice, din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei autorizaţii; c) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii.6.2.3. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei speciale de instructor OJT este separată de revalidarea licenţei, dar se poate realiza şi concomitent cu aceasta.6.2.4. În scopul prelungirii autorizaţiei CLA, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) deţinerea autorizaţiei CLA în termen de valabilitate; b) recomandarea din partea unităţii meteorologice, din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei autorizaţii; c) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii.6.3. Reînnoirea licenţei6.3.1. În cazul expirării valabilităţii competenţelor acordate prin calificarea şi gradul asociate licenţei MA deţinute sau al întreruperii activităţii operaţionale pe o perioadă continuă mai mare de 6 luni, solicitantul trebuie să solicite reînnoirea licenţei MA.6.3.2. În cazul întreruperii activităţii operaţionale până la 12 luni, dar nu mai puţin de 6 luni în cadrul termenului de valabilitate a licenţei deţinute, pentru reînnoirea licenţei şi reluarea activităţii operaţionale solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) absolvirea unui curs de pregătire practică de reîmprospătare a cunoştinţelor, aprobat de autoritatea de licenţiere, sub supravegherea unui instructor OJT, şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7; b) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei calificări; c) certificatul medical în termen de valabilitate.6.3.3. Cazurile specifice de întrerupere a activităţii operaţionale în cazul nepromovării examinării teoretice şi/sau practice sunt reglementate corespunzător la cap. 8 şi nu se încadrează în prevederile specifice menţionate mai sus.6.3.4. În cazul întreruperii activităţii operaţionale mai mult de 12 luni în cadrul termenului de valabilitate a licenţei deţinute, pentru reînnoirea licenţei şi reluarea activităţii operaţionale solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor, aprobat de autoritatea de licenţiere şi desfăşurat după reluarea activităţii în conformitate cu prevederile cap. 7; b) dovada, în faţa comisiei de examinare a autorităţii de licenţiere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deţinerea respectivei calificări/respectivului grad; c) certificatul medical în termen de valabilitate.6.3.5. În cazul expirării valabilităţii competenţelor acordate prin calificarea şi gradul asociate licenţei MA, pentru reînnoirea licenţei şi reluarea activităţii operaţionale solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice.  +  Capitolul 7 Pregătirea personalului meteorologic aeronautic7.1. Generalităţi7.1.1. Pregătirea profesională a personalului meteorologic aeronautic în vederea obţinerii unei licenţe MA şi/sau a calificărilor/gradelor asociate trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. Pregătirea trebuie să furnizeze abilităţile şi cunoştinţele necesare la un nivel adecvat de competenţă, astfel încât meteorologii aeronautici stagiari sau aflaţi în pregătire să poată furniza, sub supraveghere, serviciul corespunzător de asistenţă meteorologică aeronautică a activităţilor aeronautice civile.7.1.2. Pregătirea profesională a personalului meteorologic aeronautic în vederea obţinerii unei licenţe MA şi/sau a calificărilor/gradelor asociate trebuie să fie efectuată în cadrul unor centre de pregătire autorizate şi prin cursuri de pregătire în domeniul meteorologic aeronautic aprobate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.7.1.3. Pe parcursul efectuării pregătirii, personalul meteorologic aeronautic aflat în pregătire nu trebuie să efectueze alte activităţi operaţionale decât cele aprobate prin planul şi tematica de pregătire.7.2. Centre de pregătire7.2.1. Centrul de pregătire reprezintă o organizaţie cu personalitate juridică sau o structură organizatorică inclusă într-o organizaţie având personalitate juridică, ce oferă instruire teoretică şi/sau practică personalului meteorologic aeronautic deţinător al unei licenţe sau care intenţionează să obţină o licenţă MA în baza unor programe şi manuale de instruire şi/sau de antrenare specifice, aprobate, utilizând personal de instruire calificat, facilităţi şi echipamente corespunzătoare în conformitate cu cerinţele emise de autoritatea de licenţiere.7.2.2. Un centru de pregătire care intenţionează să ofere instruire teoretică şi/sau practică corespunzătoare pentru a satisface cerinţele prevăzute de prezenta reglementare trebuie să obţină în prealabil autorizarea din partea autorităţii de licenţiere desemnate.7.2.3. Obţinerea şi menţinerea autorizării7.2.3.1. Entitatea ce intenţionează să devină centru de pregătire autorizat trebuie să înainteze către autoritatea de licenţiere o solicitare în acest sens însoţită de următoarele documente: a) dovada că centrul de pregătire are sediul înregistrat şi locul principal de desfăşurare a activităţilor de instruire în România; b) manualul de organizare care să furnizeze informaţiile relevante, semnificative, referitoare la resursele umane, facilităţile şi echipamentele utilizate în procesul de instruire, inclusiv sistemul de asigurare a calităţii, pentru a detecta în mod eficient şi oportun orice deficienţă şi a lua măsurile corective corespunzătoare; c) manualul de instruire pentru fiecare categorie de cursuri şi/sau activităţi de instruire specifice pe care centrul îşi propune să le desfăşoare. Acestea vor specifica standardele, obiectivele şi nivelurile de performanţă în instruire pentru fiecare categorie şi fază de instruire pe care cursanţii trebuie să le îndeplinească; d) programele şcolare de instruire şi/sau de antrenare, pe categorii de personal instruit şi activităţi de instruire propuse. Programele trebuie să conţină tematica, obiectivele, nivelurile de performanţă ce se doresc a fi atinse, precum şi numărul de ore de pregătire; e) dovada că dispune de resurse adecvate pentru activităţile de instruire propuse în funcţie de tipul, volumul şi complexitatea acestora.7.2.3.2. După înregistrarea solicitării de obţinere a aprobării, centrul de pregătire trebuie să fie auditat de autoritatea de licenţiere în scopul verificării conformităţii cu cerinţele şi recomandările prezentei reglementări.7.2.3.3. În cazul în care rezultatele inspecţiei sunt satisfăcătoare, autorizarea de funcţionare este acordată pentru o perioadă de un an.7.2.3.4. Autoritatea de licenţiere trebuie să monitorizeze permanent standardele declarate în manualele de desfăşurare a cursurilor, evidenţa pregătirii, documentaţia tehnică, materialele de curs, precum şi orice alte materialele relevante, iar rezultatele monitorizării trebuie să fie înscrise într-un raport de evaluare. Criteriile de evaluare în vederea autorizării şi activitatea de monitorizare ulterioară trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile prezentei reglementări prin proceduri specifice.7.2.3.5. Orice modificare a condiţiilor şi criteriilor autorizate trebuie să fie comunicată autorităţii de licenţiere spre aprobare, înainte de implementarea acestor modificări.7.2.3.6. Prelungirea (revalidarea) autorizării poate fi acordată pentru o perioadă de până la maximum 3 ani, dar nu mai puţin de un an.7.2.3.7. Autorizarea este modificată, suspendată sau revocată de autoritatea de licenţiere în cazul în care se constată că nivelul cerinţelor şi standardelor aprobate nu este menţinut la nivelul minim autorizat.7.2.3.8. Un centru de pregătire autorizat poate încheia acorduri de colaborare cu alte instituţii specializate în vederea instruirii sau poate utiliza şi alte locuri şi/sau facilităţi de pregătire decât cele pentru care a obţinut autorizare, numai cu aprobarea autorităţii de licenţiere.7.2.4. Management şi personal de instruire7.2.4.1. Structura organizatorică a centrului de pregătire trebuie să asigure supravegherea personalului de instruire, care deţine calificările şi experienţa necesare pentru a garanta menţinerea unor standarde ridicate de pregătire. Detalii privind structura managerială, indicând responsabilităţile individuale, trebuie să fie incluse în manualul de organizare.7.2.4.2. Un centru de pregătire trebuie să asigure permanent un număr adecvat de personal calificat corespunzător, din care cel puţin o persoană trebuie să fie angajată permanent cu responsabilităţi în ceea ce priveşte instruirea (responsabil cu instruirea generală).7.2.4.3. Raportul numărului total de cursanţi la numărul de instructori, în afara responsabilului cu instruirea generală, trebuie să fie maximum 6:1. Numărul cursanţilor în activităţile de instruire practică sau care necesită un grad ridicat de supraveghere trebuie să fie maximum 12.7.2.4.4. Responsabilul cu instruirea generală (RIG) trebuie să aibă responsabilitatea generală asupra proceselor de instruire teoretică şi practică, a integrării lor şi asupra urmăririi progresului individual al cursanţilor şi trebuie să deţină o experienţă semnificativă în domeniul serviciilor meteorologice aeronautice şi calităţi manageriale şi să deţină sau să fi deţinut în ultimii 3 ani înaintea desemnării ca RIG o licenţă de meteorolog aeronautic.7.2.4.5. Instructorii pentru instruirea practică trebuie să deţină experienţă operaţională corespunzătoare tipului de cursuri pe care le efectuează, o pregătire didactică adecvată şi o autorizare din partea autorităţii de licenţiere pentru a efectua activitatea de instruire practică specifică în cadrul centrului de pregătire autorizat.7.2.4.6. Instructorii pentru instruirea teoretică trebuie să deţină specializare corespunzătoare tipului de cursuri pe care le efectuează, o pregătire didactică adecvată şi o autorizare din partea autorităţii de licenţiere pentru a efectua activitatea de instruire teoretică specifică în cadrul centrului de pregătire autorizat.7.2.4.7. Centrul de pregătire autorizat trebuie să păstreze, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, următoarele date: a) detalii despre instruirea teoretică şi practică a fiecărui cursant; b) rapoarte şi evaluări individuale din partea instructorilor asupra progresului în procesul de instruire şi rezultatele testărilor periodice efectuate; c) informaţii personale relevante (de exemplu: valabilitatea certificatului medical, calificări etc.).7.2.4.8. Formularele standard utilizate pentru înregistrarea şi urmărirea pregătirii cursanţilor trebuie să fie specificate în manualul de instruire.7.3. Cursuri de pregătire7.3.1. Pregătirea personalului meteorologic aeronautic se diferenţiază în două faze: a) pregătirea iniţială; b) pregătirea de specialitate în vederea obţinerii unui grad superior, pentru revalidarea licenţei, obţinerea unui nou tip de calificare şi/sau grad, precum şi pentru reînnoirea licenţei şi/sau reluarea activităţii.7.3.2. Cursurile de pregătire trebuie să fie aprobate în prealabil de către autoritatea de licenţiere.7.3.3. Solicitarea de aprobare a unui curs de pregătire trebuie să fie transmisă autorităţii de licenţiere şi trebuie să specifice minimum următoarele: a) denumirea, scopul şi obiectivele cursului de pregătire, în conformitate cu condiţiile specifice privind cursul de pregătire; b) modalităţi de pregătire prin care urmează a fi îndeplinite obiectivele, în conformitate cu condiţiile specifice privind cursul de pregătire; c) disciplinele de pregătire şi programele analitice cu numărul de ore alocat şi nivelul de aprofundare dorit; d) perioada în conformitate cu condiţiile specifice privind cursul de pregătire şi organizaţia de pregătire planificate pentru desfăşurarea pregătirii. e) lectorii şi/sau instructorii implicaţi în procesul de pregătire; f) dovada îndeplinirii de către cursanţi a condiţiilor de participare la curs, în conformitate cu condiţiile specifice privind cursul de pregătire; g) procesele prin care progresul pregătirii şi, în final, îndeplinirea obiectivelor pregătirii sunt apreciate şi evaluate.7.3.4. Procedurile de evaluare trebuie să asigure că personalul aflat în pregătire cunoaşte evoluţia pregătirii, inclusiv acele zone unde o îmbunătăţire este necesară, precum şi obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească în scopul încheierii cu succes a cursului.7.3.5. Documentaţia aferentă în vederea solicitării aprobării unui curs de pregătire trebuie să fie înaintată autorităţii de licenţiere spre aprobare de centrul de pregătire autorizat, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data planificată a începerii cursului.7.3.6. Cursurile trebuie revizuite cu regularitate, în scopul de a se asigura că pregătirea în baza lor îndeplineşte cerinţele specificate în prezenta reglementare.7.3.7. Orice amendamente aduse cursurilor în urma proceselor de revizuire trebuie să fie documentate, cu precizarea modificărilor şi justificărilor asociate, şi să fie înaintate spre aprobare autorităţii de licenţiere.7.3.8. Autoritatea de licenţiere poate aproba şi/sau recunoaşte şi cursurile de pregătire desfăşurate în străinătate la organizaţii de pregătire. Acestea trebuie aprobate şi/sau recunoscute în prealabil de autoritatea de licenţiere şi trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor de pregătire în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.7.4. Pregătirea iniţială7.4.1. Cursul pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul III trebuie să se desfăşoare după cum urmează: a) durata pregătirii trebuie să fie de minimum 4 luni, dintre care o lună pregătire teoretică şi 3 luni pregătire practică; b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să deţină o licenţă de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate; c) cerinţele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia şi conţinutul pregătirii practice sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi sunt detaliate prin proceduri specifice.7.4.2. Cursul pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul III trebuie să se desfăşoare după cum urmează: a) durata pregătirii trebuie să fie de minimum 12 luni, dintre care două luni pregătire teoretică şi 10 luni pregătire practică; b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să deţină o licenţă de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate; c) cerinţele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia şi conţinutul pregătirii practice sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi sunt detaliate prin proceduri specifice.7.5. Pregătirea de specialitate7.5.1. Pregătirea în vederea obţinerii unui grad superior în cadrul aceleiaşi calificări7.5.1.1. Cursurile pentru obţinerea unui grad superior se efectuează corespunzător următoarelor calificări şi grade: a) calificarea de meteorolog aeronautic tehnician gradul I; b) calificarea de meteorolog aeronautic prognozist gradul II; c) calificarea de meteorolog aeronautic prognozist gradul I; d) calificarea de meteorolog aeronautic tehnician gradul II.7.5.1.2. Cursurile pentru obţinerea unui grad superior trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii: a) durata pregătirii trebuie să fie de minimum o lună şi include atât pregătire teoretică, cât şi pregătire practică; b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să deţină o licenţă de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate; c) cerinţele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia şi conţinutul pregătirii practice sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi sunt detaliate prin proceduri specifice.7.5.2. Pregătirea în vederea revalidării licenţeiDurata pregătirii trebuie să fie de minimum 10 zile lucrătoare şi conţinutul programului de pregătire specifică pentru revalidarea licenţei trebuie să fie stabilit de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice.7.5.3. Pregătirea în vederea reînnoirii licenţeiDurata pregătirii şi conţinutul programului de pregătire specifică pentru reînnoirea licenţei trebuie să fie stabilite de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice, în funcţie de perioada de întrerupere a activităţii operaţionale, tipul activităţilor desfăşurate şi unitatea unde îşi desfăşoară activitatea, fără a depăşi însă conţinutul programului de pregătire pentru obţinerea calificării/gradului deţinute/deţinut la momentul întreruperii.7.5.4. Pregătirea în vederea obţinerii autorizaţiei de instructor OJTDurata pregătirii şi conţinutul programului de pregătire trebuie să fie stabilite de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice şi trebuie să ţină seama de cunoştinţele specifice necesare în domeniul metodologiei instruirii, organizării procesului de instruire, tehnicilor OJT şi criteriilor de apreciere.7.5.5. Pregătirea în vederea obţinerii autorizaţiei pentru activităţi de climatologie aeronautică (CLA)Durata pregătirii şi conţinutul programului de pregătire trebuie să fie stabilite de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice şi trebuie să ţină seama de cunoştinţele specifice necesare în domeniul activităţilor de climatologie aeronautică, în conformitate cu cerinţele OMM.7.5.6. Pregătirea în vederea trecerii de la un tip de calificare la altulDurata pregătirii şi conţinutul programului de pregătire trebuie să fie stabilite de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice şi trebuie să ţină seama de cunoştinţele teoretice şi practice deţinute în cadrul calificării anterioare.7.5.7. Pregătirea în vederea mutării la un alt tip de unitate meteorologică aeronauticăDurata pregătirii şi conţinutul programului de pregătire trebuie să fie stabilite de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice şi trebuie să ţină seama de cunoştinţele teoretice şi practice deţinute prin autorizaţia de la unitatea anterioară.  +  Capitolul 8 Organizarea evaluării de competenţă8.1. Generalităţi8.1.1. Autoritatea de licenţiere trebuie să realizeze periodic evaluarea nivelului de competenţă pentru acordarea şi/sau menţinerea unei calificări/unui grad de meteorolog aeronautic şi/sau unei autorizaţii necesare desfăşurării activităţii operaţionale într-o unitate meteorologică aeronautică, prin susţinerea şi promovarea de către solicitanţi a unor examinări teoretice şi practice.8.1.2. Furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să transmită autorităţii de licenţiere solicitările individuale ale personalului din cadrul unităţilor meteorologice aeronautice, însoţite de dovada îndeplinirii condiţiilor specifice competenţei solicitate şi dovada achitării tarifelor corespunzătoare, cu cel puţin 25 de zile lucrătoare înaintea datei sesiunii de evaluare programate preliminar. Formularele specifice utilizate pentru solicitările individuale trebuie să fie elaborate de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice.8.1.3. Personalul meteorologic aeronautic trebuie să se prezinte pentru evaluare la data, ora şi locul stabilite pentru aceasta, având asupra lui licenţa de meteorolog aeronautic. Imposibilitatea stabilirii identităţii unei persoane pe baza documentului mai sus menţionat conduce la neacceptarea acesteia la examen.8.1.4. Autoritatea de licenţiere trebuie să organizeze sesiuni de evaluare în funcţie de solicitările care îi sunt adresate în acest scop de furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică. Aceste solicitări trebuie transmise de furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică la fiecare sfârşit de an pentru anul următor şi cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de sfârşitul anului. Autoritatea de licenţiere trebuie să transmită, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor, o planificare preliminară a sesiunilor de evaluare pe care le va organiza în cursul anului următor. Autoritatea de licenţiere îşi rezervă dreptul de a modifica şi de a comunica cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte data sesiunilor individuale de evaluare.8.1.5. Modul concret prin care autoritatea de licenţiere realizează evaluarea competenţei trebuie să fie stabilit prin proceduri specifice.8.2. Examinări teoretice8.2.1. Examinarea teoretică se efectuează în scris în cadrul sesiunilor de evaluare stabilite de autoritatea de licenţiere. Disciplinele de examinare teoretică sunt corespunzătoare fiecărui tip de calificare/grad şi ţin seama de etapele de acordare a competenţei, respectiv obţinerea calificării/gradului, revalidarea licenţei şi/sau reînnoirea licenţei. Subiectele de examinare trebuie să fie prezentate sub formă de pachete de chestionare.8.2.2. Autoritatea de licenţiere trebuie să stabilească şi să autorizeze prin proceduri specifice personalul de specialitate pentru a desfăşura examinările teoretice care sunt cerute, în scopul de a se asigura că solicitanţii sau deţinătorii de licenţe MA sunt competenţi şi că îndeplinesc cerinţele aplicabile prevăzute în prezenta reglementare.8.2.3. Disciplinele pentru examinarea teoretică sunt următoarele:8.2.3.1. Meteorolog aeronautic tehnician gradul III:8.2.3.1.1. obţinerea calificării: a) meteorologie aeronautică şi sinoptică; b) instrucţiuni pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice; c) cunoştinţe aeronautice; d) instrumente şi metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice; e) limba engleză;8.2.3.1.2. revalidarea licenţei: a) instrucţiuni pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice; b) instrumente şi metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice.8.2.3.2. Meteorolog aeronautic tehnician gradul II:8.2.3.2.1. obţinerea calificării: a) meteorologie aeronautică şi sinoptică (inclusiv climatologie locală); b) cunoştinţe aeronautice; c) limba engleză;8.2.3.2.2. revalidarea licenţei: a) instrucţiuni pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice; b) instrumente şi metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice.8.2.3.3. Meteorolog aeronautic tehnician gradul I:8.2.3.3.1. obţinerea calificării: a) meteorologie aeronautică; b) cunoştinţe aeronautice; c) limba engleză;8.2.3.3.2. revalidarea licenţei: a) instrucţiuni pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice; b) instrumente şi metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice; c) limba engleză.8.2.3.4. Meteorolog aeronautic prognozist gradul III:8.2.3.4.1. obţinerea calificării: a) meteorologie aeronautică; b) meteorologie sinoptică; c) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice; d) cunoştinţe aeronautice; e) limba engleză;8.2.3.4.2. revalidarea licenţei: a) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice; b) meteorologie aeronautică.8.2.3.5. Meteorolog aeronautic prognozist gradul II:8.2.3.5.1. obţinerea calificării: a) utilizarea tehnicilor de teledetecţie şi a modelelor numerice în prognoza meteorologică; b) climatologie aeronautică (locală); c) limba engleză;8.2.3.5.2. revalidarea licenţei: a) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice; b) utilizarea tehnicilor de teledetecţie şi a modelelor numerice în prognoza meteorologică; c) limba engleză.8.2.3.6. Meteorolog aeronautic prognozist gradul I:8.2.3.6.1. obţinerea calificării: a) climatologie aeronautică (zonală); b) cunoştinţe aeronautice; c) limba engleză; d) meteorologie aeronautică; e) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice;8.2.3.6.2. revalidarea licenţei: a) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice; b) utilizarea tehnicilor de teledetecţie şi a modelelor numerice în prognoza meteorologică; c) limba engleză.8.2.3.7. Instructor OJT:8.2.3.7.1. obţinerea autorizaţiei: a) metodologia instruirii şi organizarea procesului de instruire; b) tehnici OJT şi criterii de apreciere;8.2.3.7.2. revalidarea autorizaţiei:- tehnici OJT şi criterii de apreciere.8.2.3.8. Activităţi de climatologie aeronautică (CLA):8.2.3.8.1. obţinerea autorizaţiei: a) climatologie aeronautică; b) metodologia întocmirii tabelelor şi rezumatelor climatologice de aerodrom;8.2.3.8.2. revalidarea autorizaţiei:- metodologia întocmirii tabelelor şi rezumatelor climatologice de aerodrom.8.2.4. Disciplinele pentru examinarea teoretică, tematica, bibliografia şi documentaţia de referinţă pentru examenele teoretice trebuie să fie stabilite de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice.8.2.5. Personalul de meteorologie aeronautică este examinat în limba română. Personalul de meteorologie aeronautică de altă cetăţenie decât cea română poate fi examinat în limba engleză, la cererea acestuia.8.2.6. Nota minimă pentru promovarea examenului la fiecare disciplină este 7,00.8.2.7. În cazul examinării în vederea obţinerii calificării/ gradului, dacă nu este obţinută nota minimă la una dintre discipline, reexaminarea la disciplina respectivă se efectuează după cel puţin două săptămâni de la prima sesiune de examinare.8.2.8. În cazul examinării în vederea revalidării licenţei, dacă nu este obţinută nota minimă la una dintre discipline, reexaminarea la disciplina respectivă trebuie să se efectueze după cel puţin două săptămâni de la prima sesiune de examinare şi în această perioadă licenţa este suspendată, indiferent de data la care expiră valabilitatea competenţelor acordate în cadrul licenţei.8.2.9. În cazul examinării în vederea obţinerii calificării/ gradului şi numărul disciplinelor nepromovate este de două sau mai multe sau în cazul în care nu se promovează prima reexaminare, reexaminarea la disciplinele respective trebuie să se efectueze după cel puţin o lună de la prima sesiune de examinare, respectiv de la ultima sesiune de reexaminare.8.2.10. În cazul examinării în vederea revalidării licenţei şi numărul disciplinelor nepromovate este de două sau mai multe sau în cazul în care nu se promovează prima reexaminare, valabilitatea licenţei este suspendată pe o perioadă de o lună de la data primei sesiuni de examinare, respectiv ultimei reexaminări, indiferent de data la care încetează valabilitatea competenţelor acordate în cadrul licenţei. Pe parcursul lunii în care licenţa este suspendată, personalul care nu a promovat examenul de licenţă trebuie să urmeze un curs de pregătire teoretică cu o durată de cel puţin două săptămâni, aprobat de autoritatea de licenţiere. Prezentarea la o a doua reexaminare trebuie să fie făcută numai pe baza unui act doveditor al absolvirii acestui curs. În cazul nepromovării celei de-a doua reexaminări, licenţa este suspendată pe o perioadă de 6 luni de la data primei reexaminări, după care solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele specifice reînnoirii licenţei.8.2.11. Valabilitatea examenului teoretic la disciplinele promovate este de 6 luni. Dacă în acest interval de timp au loc reexaminări la disciplinele nepromovate, rezultatele la disciplinele promovate rămân valabile.8.3. Examinări practice8.3.1. Examinările practice se desfăşoară în cadrul aceleiaşi sesiuni în care se desfăşoară şi examinările teoretice şi ulterior acestora. Examinarea practică se efectuează doar în cazul promovării examinării teoretice. Examinarea practică corespunde fiecărui tip de calificare/grad în parte şi ţine seama de etapele de acordare a competenţei, respectiv obţinerea calificării/gradului, revalidarea licenţei şi/sau reînnoirea licenţei.8.3.2. Autoritatea de licenţiere trebuie să stabilească şi să autorizeze prin proceduri specifice personalul de specialitate pentru a desfăşura evaluările sau examinările practice necesare, în scopul de a se asigura că solicitanţii sau deţinătorii de licenţe MA sunt competenţi şi că îndeplinesc cerinţele aplicabile prevăzute în prezenta reglementare.8.3.3. Examinarea practică trebuie să urmărească aspectele esenţiale ale activităţii operaţionale referitoare la modul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite, la aplicarea corectă a procedurilor şi instrucţiunilor specifice de lucru, precum şi la întocmirea mesajelor meteorologice, a hărţilor sinoptice sau a diagramelor de specialitate, în conformitate cu cerinţele privind frecvenţa emiterii, perioada de valabilitate şi momentele emiterii produselor meteorologice aeronautice.8.3.4. Rezultatul examinărilor practice se face prin ADMIS/RESPINS. Rezultatul examinării practice şi elementele verificate trebuie să fie înscrise pe formulare stabilite de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice.8.3.5. În cazul în care solicitantul este declarat respins la examinarea practică, licenţa este suspendată pe o perioadă de o lună de la data examinării şi acesta trebuie să parcurgă sub supravegherea unui instructor OJT un program de pregătire practică la unitatea meteorologică aeronautică unde funcţionează. La sfârşitul perioadei de pregătire practică astfel desfăşurate, solicitantul poate fi reexaminat. În cazul în care solicitantul este declarat respins, licenţa este suspendată pe o perioadă de 6 luni de la data reexaminării, după care solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele specifice reînnoirii licenţei.8.4. Încheierea evaluării8.4.1. Evidenţa şi păstrarea rezultatelor individuale ale examinărilor teoretice şi practice trebuie să fie efectuate de autoritatea de licenţiere pe formulare stabilite de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice. Rezultatele examinărilor sunt consemnate de examinatorii autorizaţi sub semnătură proprie.8.4.2. Rezultatele finale ale examinărilor teoretice şi practice, tipul calificărilor/gradelor acordate şi valabilitatea acestora, confirmarea revalidării licenţei şi autorizaţia de unitate sunt consemnate în procese-verbale întocmite de autoritatea de licenţiere. Procesul-verbal întocmit constituie documentul în baza căruia se acordă calificările/gradele, autorizaţiile, se revalidează sau se reînnoiesc licenţele personalului meteorologic aeronautic.8.4.3. Procesele-verbale trebuie să fie transmise de autoritatea de licenţiere, în copie, furnizorului de servicii meteorologice aeronautice căruia îi aparţine personalul care solicită sau deţine licenţa MA, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de examinare.8.4.4. Neînaintarea către autoritatea de licenţiere a tuturor documentelor necesare menţionate, neprezentarea la examene din motive obiective a unor solicitanţi şi/sau nerespectarea termenului de solicitare a examinării anterior expirării perioadei de valabilitate conduc la imposibilitatea susţinerii examenelor la datele prevăzute sau solicitate, iar autoritatea de licenţiere trebuie să stabilească proceduri specifice pentru astfel de situaţii.  +  Capitolul 9 Administrarea sistemului de licenţiere a personalului meteorologic aeronautic9.1. Generalităţi9.1.1. Administrarea licenţelor este procesul prin care autoritatea de licenţiere trebuie să se asigure că licenţele de meteorolog aeronautic stagiar şi de meteorolog aeronautic sunt emise şi menţinute în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare. Autoritatea de licenţiere trebuie să menţină evidenţele la zi şi cronologice privind licenţele, inclusiv datele personale, precum şi experienţa şi calificările la data curentă şi deţinute anterior, autorizările speciale asociate licenţelor şi autorizările de unitate ale deţinătorilor licenţelor de meteorolog aeronautic şi meteorolog aeronautic stagiar.9.1.2. Autoritatea de licenţiere este singura care are dreptul de a emite, revalida, modifica, reînnoi, suspenda sau revoca, după caz, licenţele de meteorolog aeronautic sau de meteorolog aeronautic stagiar.9.2. Formatul şi conţinutul licenţei9.2.1. Licenţa de meteorolog aeronautic stagiar trebuie să conţină minimum următoarele informaţii: a) statul emitent al licenţei; b) titlul licenţei; c) numărul unic de identificare al licenţei; d) numele şi prenumele deţinătorului; e) data şi locul naşterii titularului; f) adresa titularului; g) naţionalitatea titularului; h) semnătura titularului; i) fotografia titularului (format 3/4); j) autoritatea de licenţiere; k) calificarea asociată licenţei pentru care se efectuează pregătirea; l) termenul de valabilitate al licenţei; m) semnătura emitentului licenţei şi data emiterii; n) ştampila/sigiliul autorităţii de licenţiere emitente; o) menţiuni referitoare la limitări şi privilegii (de exemplu: asocierea cu certificatul medical).9.2.2. Licenţa de meteorolog aeronautic trebuie să conţină minimum următoarele informaţii: a) statul emitent al licenţei; b) titlul licenţei; c) numărul unic de identificare al licenţei; d) numele şi prenumele titularului; e) data şi locul naşterii titularului; f) adresa titularului; g) naţionalitatea titularului; h) semnătura titularului; i) fotografia titularului (format 3/4); j) autoritatea de licenţiere; k) calificarea/gradul şi/sau autorizaţiile asociate licenţei; l) termenul de valabilitate al calificărilor/gradelor şi/sau autorizaţiilor asociate licenţei; m) semnătura emitentului licenţei şi data emiterii; n) ştampila/sigiliul autorităţii de licenţiere emitente; o) menţiuni referitoare la limitări şi privilegii (de exemplu: asocierea cu certificatul medical).9.2.3. Numerele licenţelor MA şi MA stagiar trebuie să fie alocate printr-un sistem de asociere clară a fiecăruia dintre aceste numere cu un deţinător individual de licenţă. Sistemul trebuie să asigure un număr de identificare unic pentru fiecare persoană şi să prevină duplicarea accidentală.9.2.4. Înscrisurile în licenţe trebuie efectuate în limba română şi în limba engleză. Hârtia sau orice alt material folosit pentru licenţă trebuie să prevină sau să facă vizibile orice deteriorări sau ştersături. Orice înscrisuri sau radieri în formularul licenţei trebuie să fie în mod clar autorizate şi efectuate de autoritatea de licenţiere. Sub sancţiunea revocării licenţei, este interzisă alterarea acestuia prin modificări, adăugări sau ştersături.9.2.5. Tipul de format al licenţelor MA stagiar şi MA trebuie să fie stabilit de autoritatea de licenţiere în conformitate cu prevederile prezentei reglementări prin proceduri specifice.9.2.6. Licenţa de meteorolog aeronautic stagiar sau licenţa de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate este un document nominal pe care titularul trebuie să îl păstreze asupra lui pe toată durata desfăşurării activităţii operaţionale în cadrul centrului de pregătire sau unităţii meteorologice aeronautice pentru care deţine autorizaţie şi aceasta trebuie să fie însoţită de certificatul medical în termen de valabilitate.9.2.7. În cazul modificării datelor personale ale titularului de licenţă prevăzute la paragrafele 9.2.1 şi 9.2.2 trebuie să fie aduse la cunoştinţa autorităţii de licenţiere de acesta în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării în documentele de identitate.9.2.8. În cazul pierderii, furtului, distrugerii, preschimbării licenţelor sau modificării datelor personale, autoritatea de licenţiere trebuie să elibereze un duplicat în format nou al licenţei. Pentru obţinerea duplicatului, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente: a) formularul de cerere stabilit de autoritatea de licenţiere prin proceduri specifice; b) două fotografii (format 3/4) color identice; c) dovada pierderii, furtului, distrugerii sau, după caz, a documentului care atestă modificarea datelor personale; d) dovada achitării duplicatului licenţei.9.2.9. Furnizorul serviciilor meteorologice aeronautice trebuie să notifice autoritatea de licenţiere asupra oricăror situaţii de întrerupere a activităţii operaţionale a personalului meteorologic aeronautic, mai mari de două luni cumulate pe parcursul perioadei de valabilitate a licenţei, precum şi la reluarea activităţii operaţionale.9.2.10. Autoritatea de licenţiere trebuie să menţină evidenţa tuturor datelor înscrise pe licenţă, precum şi a evidenţelor valabilităţii certificatului medical.9.3. Suspendarea şi revocarea licenţei9.3.1. Suspendarea licenţei trebuie să fie efectuată şi luată în evidenţă de autoritatea de licenţiere în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile de deţinere a licenţei.9.3.2. Furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să notifice autoritatea de licenţiere asupra oricăror situaţii de neîndeplinire a condiţiilor de deţinere a licenţei de personalul meteorologic aeronautic, în termen de 3 zile de la data apariţiei situaţiei respective.9.3.3. Suspendarea licenţei trebuie să fie comunicată în scris de autoritatea de licenţiere titularului licenţei şi furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică. Suspendarea licenţei poate fi contestată în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării, autorităţii de licenţiere. Autoritatea de licenţiere trebuie să analizeze contestaţia şi trebuie să informeze în scris, în termen de 30 de zile, asupra deciziei luate.9.3.4. Reluarea activităţii după suspendarea licenţei trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.9.3.5. Suspendarea licenţei nu anulează calificarea/gradul deţinută/deţinut şi înscrisă/înscris în licenţă, dar limitează competenţele în desfăşurarea activităţii operaţionale la unităţile meteorologice aeronautice în condiţiile stabilite în prezenta reglementare.9.3.6. Autoritatea de licenţiere trebuie să revoce licenţele MA stagiar emise la expirarea termenului de valabilitate al licenţei şi/sau emiterea licenţei MA.9.4. Achitarea serviciilorTarifarea serviciilor prestate de autoritatea de licenţiere trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările în vigoare. Achitarea serviciilor de licenţiere trebuie să fie efectuată la data depunerii cererii/solicitării în cauză.------