HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016  Având în vedere prevederile art. 65 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, ale Deciziei nr. 8.416 din 25 noiembrie 2015 a Comisiei Europene de aprobare a Programului operaţional "Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime în România şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Obiectiv şi dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM 2014-2020. (2) Regulile stabilite prin prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenţa Uniunii Europene şi din cofinanţarea naţională a operaţiunilor, din bugetul de stat, din bugetul local şi din alte surse publice şi private. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de management pentru POPAM, asigură îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi la art. 97 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.  +  Articolul 2 (1) Termenii "Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM)", "program", "autoritate de management", "autoritate de certificare", "organism intermediar", "beneficiar", "operaţiune", "prioritate" şi "strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii" au înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. (2) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM 2014-2020 - documentul programatic aprobat prin Decizia nr. 8.416/ 25.11.2015 a Comisiei Europene, în baza căreia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020; b) contract de finanţare - actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltări Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020; c) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operaţiunilor finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care pot fi finanţate atât din contribuţia financiară a Uniunii Europene, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor; d) cheltuieli neeligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operaţiunilor finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care nu pot fi finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene sau din cofinanţarea publică, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor; e) grup de acţiune locală în domeniul pescuitului, denumit în continuare FLAG - reprezintă un parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, având aceleaşi interese şi obiective pentru a elabora şi implementa o strategie de dezvoltare locală în domeniul pescuitului şi acvaculturii, selectat de către Autoritatea de management, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările şi completările ulterioare; f) sit abandonat - zonele strict determinate care au fost constatate ca abandonate de către instanţele de judecată sau cele ai căror proprietari au declarat că renunţă la proprietate, potrivit dispoziţiilor art. 889 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; g) liber de orice sarcini - condiţia de a nu exista niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu; h) Ghidul solicitantului - un document elaborat de Autoritatea de management prin care se informează potenţialii beneficiari cu privire la condiţiile şi modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru fiecare măsură din cadrul POPAM 2014-2020; i) modificare soluţie tehnică/proiect tehnic - modificarea fluxului tehnologic de natură să schimbe indicatorii şi/sau bugetul indicativ al operaţiunii; j) animare a teritoriului - acţiuni de consultare a părţilor interesate din cadrul teritoriului unui FLAG, precum şi acţiuni de promovare a strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.  +  Articolul 3Categoriile de beneficiari ai operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 se stabilesc în Ghidurile solicitantului aferente fiecărei măsuri, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 4 (1) Fără a încălca prevederile art. 5 şi 6, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general: a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită efectiv de acesta în condiţiile legii, între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu condiţia ca operaţiunea cofinanţată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 la Autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar, potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepţia cheltuielilor aferente asistenţei rambursabile acordate în una din formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; c) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar; d) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile; e) să fie în conformitate cu prevederile programului; f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. (2) Cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maximum 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări şi/sau antrepriză. (3) Cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maximum 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de servicii.  +  Articolul 5 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), contribuţia în natură este considerată eligibilă dacă îndeplineşte condiţiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. (2) În cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 sunt acceptate ca şi contribuţie în natură echipamente, instalaţii şi utilaje, terenuri, clădiri şi imobile. (3) Contribuţia în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii: a) obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanţare decât cele nerambursabile publice; b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare; c) contribuţia în natură să fie necesară şi strict legată de implementarea operaţiunii; d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat şi independent de beneficiarul operaţiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul terenurilor valoarea contribuţiei în natură nu poate depăşi limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.  +  Articolul 6Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 şi pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.  +  Articolul 7 (1) Costul achiziţiei de teren cu sau fără construcţii este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinaţia stabilită în cadrul operaţiunii finanţate, potrivit dispoziţiilor prevăzute în contractul de finanţare. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (3) În cazul în care se achiziţionează o clădire în vederea demolării şi utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul achiziţiei terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) şi (2).  +  Articolul 8Costul de achiziţie al construcţiilor, cu excepţia cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 şi următoarele condiţii specifice: a) construcţia nu a fost achiziţionată/construită prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 5 ani; b) construcţia este strict necesară implementării operaţiunii; c) se certifică de către un evaluator autorizat şi independent de beneficiarul operaţiunii că preţul/costul de achiziţie al construcţiilor, inclusiv terenul pe care se află construcţia, nu depăşeşte valoarea de piaţă; d) construcţiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.  +  Articolul 9În cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 şi următoarele condiţii specifice: a) beneficiarul operaţiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing; b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt justificate cu documente contabile; c) în cazul achiziţionării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depăşeşte valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului; d) sunt respectate prevederile art. 10; e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maximum 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritatea de management în cadrul contractului de finanţare.  +  Articolul 10 (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operaţiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. (2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate. (3) Instrucţiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerinţă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanţare. (2) Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare. (3) Costurile garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naţionale a României sau ale poliţelor de asigurare sunt eligibile în situaţia în care garanţiile/poliţele de asigurare sunt necesare, potrivit legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene.  +  Articolul 12Dobânzile debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime.  +  Articolul 13În cazul operaţiunilor de investiţii:1. Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea prevede construcţii-montaj, sau 5% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea nu prevede construcţii-montaj.2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar, în limita: a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care prevede construcţii-montaj; b) şi a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care nu prevede construcţii-montaj.3. Cheltuielile prevăzute la pct. 2 se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului.  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile eligibile pentru funcţionarea FLAG-urilor şi pentru animarea teritoriului nu pot depăşi 25% din cheltuielile publice totale efectuate în cadrul unei strategii pentru o zonă de pescuit, desemnată de Autoritatea de management, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. (2) Cheltuielile eligibile necesare funcţionării FLAG-urilor se vor detalia prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 15 (1) Cheltuielile cu privire la pregătirea, gestionarea, informatizarea, evaluarea, informarea, comunicarea, derularea şi controlul POPAM 2014-2020 sunt eligibile. (2) Cheltuielile cu instruirea/perfecţionarea personalului din cadrul Autorităţii de management şi a structurilor implicate în gestionarea POPAM 2014-2020, cheltuielile aferente schimburilor de experienţă şi cele care vizează dezvoltarea capacităţii administrative de gestionare a POPAM 2014-2020, precum şi cheltuielile privind chiria, utilităţile, întreţinerile, reparaţiile şi alte cheltuieli care sunt necesare funcţionării administrative sunt eligibile.  +  Articolul 16Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: a) cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; c) cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului; d) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj; e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de management prin Ghidul solicitantului; f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie; g) costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie.  +  Articolul 17Autoritatea de management pentru POPAM are obligaţia să asigure verificarea respectării condiţiilor aplicabile, prevăzute în prezenta hotărâre, în procesul de analiză a eligibilităţii şi evaluare a cererilor de finanţare, în scopul încheierii contractului de finanţare, precum şi în procesul de verificare a cererilor de rambursare.  +  Capitolul II Reguli privind proiectele care pot fi cofinanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime  +  Articolul 18 (1) Durata de execuţie/implementare a operaţiunii cofinanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare. (2) Durata maximă de execuţie prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită, cu acordul prealabil al părţilor contractante, cu maximum 12 luni şi cu diminuarea intensităţii sprijinului prevăzut în contractul de finanţare, cu excepţia investiţiilor care prevăd adaptarea la standardele Uniunii Europene, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde. (3) Prelungirea prevăzută la alin. (2) se poate aproba numai în cazul în care operaţiunea a fost implementată din punct de vedere financiar, respectiv au fost efectuate plăţi de Autoritatea de management în procent de minimum 75%. (4) Modificările soluţiilor tehnice/proiectului tehnic se pot face doar în primele 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.  +  Articolul 19 (1) În condiţiile legii, contractul de finanţare pentru operaţiunile cofinanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui altui mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare nerambursabil. (2) În condiţiile legii, prin excepţie de la prevederile alin. (1), în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată, la cerere, de succesorul/succesorii său/săi în drepturi, potrivit prevederilor legale în materie, cu aprobarea expresă şi prealabilă a Autorităţii de management. (3) Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare derulării operaţiunii, beneficiarul cofinanţării din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin POPAM 2014-2020 poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe ce fac obiectul contractului de finanţare, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor contractului de finanţare în cauză, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare. În situaţia în care se va proceda la execuţia garanţiilor de către instituţia de credit, investiţia nu va suferi modificări, în sensul prevăzut la art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.  +  Articolul 20În situaţiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului se rambursează contribuţia publică aferentă operaţiunii astfel cum este menţionată în contractul de finanţare.  +  Articolul 21 (1) În condiţiile legii, Ghidul solicitantului se elaborează pentru fiecare măsură din POPAM 2014-2020, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea de management pentru POPAM. (2) Modificările Ghidului solicitantului nu vor aduce atingere sesiunii aflate în curs de derulare, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale legislaţiei Uniunii Europene sau naţionale care impun acest lucru.  +  Capitolul III Reguli financiare  +  Articolul 22Intensitatea ajutorului public pentru operaţiunile prevăzute la art. 95 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului se stabileşte în Ghidul solicitantului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Capitolul IV Reguli generale pentru control  +  Articolul 23În condiţiile legii, beneficiarii măsurilor de sprijin cofinanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime asigură accesul neîngrădit la locul de implementare a operaţiunilor, însoţesc echipele de control şi pun la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele relevante, potrivit prevederilor procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 24 (1) În conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, Autoritatea de management stabileşte lista detaliată cu cheltuielile eligibile specifice fiecărei operaţiuni finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale POPAM 2014-2020. (2) Lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se publică în Monitorul Oficial al României, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 11 mai 2016.Nr. 347.-----