ORDIN nr. 361 din 5 mai 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.309/2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,în temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 31 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Capitolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL 8Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR BucureştiA. Tarife*Font 9* ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┐ │Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tarif │Mod de plată/│ │crt.│ ├────────┬────────────────┤Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 8.1│Supervizarea furnizării serviciilor de │ lei │ 9.495.389 │ Lunar, │ │ │navigaţie aeriană de rută, a │ │ │ conform │ │ │managementului spaţiului aerian şi a │ │ │ condiţiilor │ │ │managementului fluxurilor de trafic │ │ │ de aplicare │ │ │aerian pentru zonele de rută din FIR │ │ │ │ │ │Bucureşti*) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 8.2│ Supervizarea furnizării serviciilor │ lei │ 644.680 │ Lunar, │ │ │de navigaţie aeriană terminală, a │ │ │ conform │ │ │managementului spaţiului aerian şi a │ │ │ condiţiilor │ │ │managementului fluxurilor de trafic │ │ │ de aplicare │ │ │aerian pentru zonele terminale din FIR │ │ │ │ │ │Bucureşti în sensul Regulamentului de │ │ │ │ │ │punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al│ │ │ │ │ │Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a │ │ │ │ │ │unei scheme comune de tarifare pentru │ │ │ │ │ │serviciile de navigaţie aeriană*) │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Include autorizările şi avizele acordate furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană în baza legislaţiei naţionale pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente protecţiei navigaţiei aeriene.

  ──────────
  B. Condiţii de aplicare1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranşe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranşe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 şi A.8.2 pot fi revizuite în funcţie de modificările aferente costurilor Autorităţii Naţionale de Supervizare, prevăzute în bazele de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, respectiv pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR Bucureşti, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013."2. La capitolul 9 "Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborurilor" la litera A "Tarife", după poziţia 9.23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9.24, cu următorul cuprins:*Font 7* ┌──────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tarif │ Mod de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────────┤ │"9.24 │Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură, precum şi a │ │ │furnizorilor de administrare a platformei, în conformitate cu Regulamentul (UE) │ │ │nr. 139/2014 │ │ │Tariful se compune din suma elementelor tarifare cuprinse la pct. 9.24.1 şi 9.24.3 │ │ │(după caz) │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9.24.1 │Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură în conformitate │ │ │cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ │9.24.1.1 │Certificarea/Conversia aerodromurilor - Analiza documentaţiei │ la depunerea │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ documentaţiei │ │ │Categoria de operare conform │ euro/aerodrom │ │ │ │ │cererii │ │ │ │ │ │(proceduri de apropiere) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de neprecizie │ │ 500 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de precizie cat. I │ │ 1.000 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de precizie cat. II │ │ 2.000 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de precizie cat. III A,│ │ 2.500 │ │ │ │cat. III B sau cat. III C │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.2 │Certificarea pistei decolare-aterizare T1+T2 (pentru fiecare PDA, │ la momentul │ │ │la condiţiile de operare cele mai restrictive) │ stabilirii bazei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ de certificare │ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │funcţie de categoria balizajului│ │ │ │aeronavele care pot opera: │instalat de pe pista de decolare│ │ │ │ │aterizare: │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┤ │ │ │ 2.000 euro│Coduri 2A-3B inclusiv│ 1.000 euro│Balizaj marginal + │ │ │ │ │ │ │PAPI │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 4.000 euro│Coduri 3C-4D inclusiv│ 2.000 euro│Balizaj de apropiere│ │ │ │ │ │ │simplificat │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 6.000 euro│Coduri 4E-4F │ 4.000 euro│Balizaj de apropiere│ │ │ │ │ │ │cat. I │ │ │ ├───────────┴─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ 6.000 euro│Balizaj de apropiere│ │ │ │ │ │cat. II/III │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.3 │Certificarea căilor de rulare - TWY, T1+T2 (pentru fiecare cale de│ la momentul │ │ │rulare) │ stabilirii bazei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ de certificare │ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │funcţie de PDA deservită: │ │ │ │aeronavele care pot opera: │ │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┤ │ │ │ 100 euro│Pentru aeronave cu │ 100 euro│Deserveşte PDA │ │ │ │ │literele de cod A, B │ │de neprecizie │ │ │ │ │şi C │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 200 euro│Pentru aeronave cu │ 150 euro│Deserveşte PDA │ │ │ │ │litera de cod D │ │de precizie cat. I │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 300 euro│Pentru aeronave cu │ 200 euro│Deserveşte PDA │ │ │ │ │literele de cod │ │de precizie cat. II │ │ │ │ │E şi F │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ 250 euro│Deserveşte PDA │ │ │ │ │ │ │de precizie │ │ │ │ │ │ │cat. III A, │ │ │ │ │ │ │cat. III B, │ │ │ │ │ │ │cat. III C │ │ ├──────────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.4 │Certificarea platformelor pentru aeronave - APRON T1+T2 (defalcat │ la momentul │ │ │după numărul de poziţii şi echipare) │ stabilirii bazei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ de certificare │ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │funcţie de categoria │ │ │ │aeronavele care pot opera: │balizajului instalat de pe calea│ │ │ │ │de rulare: │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┤ │ │ │ 100 euro │≤ 10 Poziţii de │ 100 euro│Balizaj marginal │ │ │ │ │parcare │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 200 euro│10-20 Poziţii de │ 200 euro│Balizaj axial TWY │ │ │ │ │parcare │ │şi balizaj marginal │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 400 euro│> 20 Poziţii de │ 300 euro│Balizaj axial TWY, │ │ │ │ │parcare │ │balizaj axial │ │ │ │ │ │ │poziţii de parcare │ │ │ │ │ │ │şi balizaj marginal │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ 400 euro│Cu sistem vizual de │ │ │ │ │ │ │andocare │ │ ├──────────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.5 │Certificare heliporturi existente pe un aerodrom T1+T2 │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura heliportului: │funcţie de categoria │ │ │ │ │operaţiunilor aeriene de pe │ │ │ │ │heliport: │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ 500 euro│Pentru heliporturi cu│ 300 euro│Zboruri în regim │ la momentul │ │ │ │D < 15 m │ │VFR de zi │ stabilirii bazei │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ de certificare │ │ │ 700 euro│Pentru heliporturi cu│ 500 euro│Zboruri în regim │ │ │ │ │D cuprinsă între 15 m│ │VFR de zi şi de │ │ │ │ │şi 25 m inclusiv │ │noapte │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 900 euro│Pentru heliporturi cu│ 700 euro│Zboruri în regim IFR│ │ │ │ │D > 25 m │ │de zi şi de noapte │ │ ├──────────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.2 │Modificări pentru care este nevoie de aprobarea/acceptarea de │ la momentul depunerii │ │ │către AACR │ cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări ale specificaţiilor de│Pentru modificările elementelor │ │ │ │certificare CS │de infrastructură se aplică │ │ │ │ │tarifele prevăzute la pct. │ │ │ │ │9.24.1.1, 9.24.1.2, 9.24.1.3, │ │ │ │ │9.24.1.4 şi 9.24.1.5 │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări la nivelul │300 euro/aerodrom │ │ │ │organizaţiei - OR │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări de natură operaţională│500 euro/aerodrom │ │ │ │- OPS - altele decât categoria de│ │ │ │ │intervenţie - Servicii de salvare│ │ │ │ │şi stingerea incendiilor - RFF │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări de natură operaţională│100 euro/aerodrom │ │ │ │- OPS - nivelul categoriei de │ │ │ │ │intervenţie - Servicii de salvare│ │ │ │ │şi stingerea incendiilor - RFF │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.3 │Certificarea furnizorilor de administrare a platformei (dacă sunt │la momentul depunerii │ │ │diferiţi de operatorul de aerodrom) │ cererii" │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │ │1.000 euro │≤ 10 Poziţii de parcare │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │2.000 euro │10-20 Poziţii de parcare │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │4.000 euro │> 20 Poziţii de parcare │ │ └──────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┘
   +  Articolul IIPrin excepţie de la prevederile cap. 8 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele aferente activităţilor prestate de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" începând cu luna ianuarie 2016 şi până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se achită în baza unei singure facturi, emisă de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul transporturilor,

  Alexandru Răzvan Cuc,

  secretar de stat
  Bucureşti, 5 mai 2016.Nr. 361.-----