ORDONANȚĂ nr. 22 din 18 august 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil(actualizată până la data de 9 mai 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:"d) autorizare a funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), în scopul atestării faptului că o/un instalație/echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi pusă/pus în funcțiune în condiții de siguranță;".2. La articolul 5, literele h) și t) se abrogă.3. La articolul 5, după litera v) se introduc două noi litere, literele w) și x), cu următorul cuprins:w) verificare tehnică - ansamblul examinărilor și încercărilor efectuate în vederea autorizării funcționării instalațiilor/echipamentelor ori realizate în timpul activităților de montare, instalare, reparare sau revizie a instalațiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerințele din documentațiile tehnice și/sau prevederile prescripțiilor tehnice;x) verificare tehnică în utilizare - totalitatea examinărilor și încercărilor efectuate la o/un instalație/echipament periodic și ori de câte ori se modifică configurația acesteia/acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea funcționării, în scopul asigurării condițiilor de funcționare în siguranță.4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:a) sunt respectate condițiile și cerințele de funcționare în condiții de siguranță;b) sunt omologate;c) sunt puse la dispoziția utilizatorilor, de către producători, instrucțiuni tehnice pentru utilizarea instalațiilor/echipamentelor în condiții normale, pentru întreținerea, realizarea reviziilor și a reparațiilor instalațiilor/echipamentelor, precum și, după caz, pentru pregătirea personalului de deservire;d) au autorizarea funcționării emisă conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;e) există, pentru utilizare, la fiecare loc de muncă, instrucțiuni tehnice pentru utilizare în condiții normale, precum și documente cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;f) există, pentru utilizare, personal de deservire autorizat.5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Se admite menținerea în utilizare numai a acelor instalații/echipamente care respectă condițiile prevăzute la art. 6 lit. a), d), e) și f), care sunt supuse verificărilor tehnice în utilizare și care sunt reparate, întreținute și supuse la revizii potrivit prevederilor prescripțiilor tehnice și prezentei legi.6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Activitățile de construire, montare, instalare, punere în funcțiune și control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică și, după caz, verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificările tehnice în utilizare, precum și reviziile, reparațiile, lucrările de întreținere, operațiunile de sudare și deservire a instalațiilor/echipamentelor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile stabilite de prescripțiile tehnice și prezenta lege.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificările tehnice în utilizare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 3 se efectuează de către ISCIR.(2) Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificările tehnice în utilizare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către persoane fizice și juridice autorizate în acest scop.(3) Responsabilitățile privind realizarea verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării și a verificărilor tehnice în utilizare, precum și corectitudinea rezultatelor aferente obținute revin ISCIR sau persoanelor autorizate prevăzute la alin. (2), după caz.8. La articolul 12, litera b) se abrogă.9. La articolul 12, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) să informeze producătorul sau deținătorul/utilizatorul despre neconformitățile constatate;f) să asigure realizarea activităților pentru care au fost autorizate, conform prescripțiilor și documentației tehnice;10. La articolul 12, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) să informeze de îndată ISCIR despre situațiile în care instalațiile nu mai respectă condițiile de autorizare, precum și despre existența unui pericol iminent la acestea.11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Prevederile art. 12 lit. c)-h) se aplică și producătorilor prevăzuți la art. 8 alin. (2).12. La articolul 14, literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să solicite și să obțină avizul obligatoriu de instalare, după caz;b) să solicite și să obțină autorizarea funcționării;c) să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor, întreținerii de către persoane autorizate, conform documentațiilor și prescripțiilor tehnice;13. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 și 9 și în anexa nr. 3 pct. 1-3 și 8 are obligația să le înregistreze la ISCIR, să țină evidența centralizată a acestora și să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situația tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice.(2) Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează instalațiile/echipamentele prevăzute la alin. (1) are obligația să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripțiilor tehnice.14. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20În situația în care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie să participe și reprezentanți ai altor autorități, aceștia au obligația să nu modifice starea de fapt a instalației/echipamentului avariate/avariat și să conserve locul până la sosirea reprezentanților ISCIR, când este cazul.15. La articolul 25 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:«a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) și e), art. 10 lit. a), b) și e), art. 12 lit. d), e), f) și h), art. 14 lit. c) și e), art. 16 și ale art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei;»-------------Pct. 15 al art. I a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 93 din 6 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2011.  +  Articolul II(1) Până la autorizarea persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificările tehnice în utilizare la instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la această lege se efectuează de către Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR, societate comercială pe acțiuni, de interes strategic național, cu acționar unic statul român, care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, înființată ca urmare a reorganizării prin divizare a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.(1^1) CNCIR nu își poate schimba structura acționariatului până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (4).------------Alin. (1^1) al art. II a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 93 din 6 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2011.(1^2) Tarifele percepute pentru activitățile cu caracter specific prestate de CNCIR se propun de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, se avizează de către Ministerul Finanțelor Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (1^2) al art. II a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 93 din 6 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2011.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba prin hotărâre înființarea, organizarea și funcționarea CNCIR, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare.(3) Până la data înființării CNCIR verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificările tehnice în utilizare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către ISCIR.(4) Prescripția tehnică pentru stabilirea condițiilor și cerințelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice și a persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcționării și verificării tehnice în utilizare la instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.*)------------Alin. (4) al art. II a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 93 din 6 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2011.(5) În termen de 60 de zile de la data publicării ordinului prevăzut la alin. (4), CNCIR trebuie să îndeplinească condițiile și cerințele tehnice prevăzute în prescripția tehnică și să obțină autorizarea conform prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul IIILegea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  comerțului și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Șeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 18 august 2010.Nr. 22.------