LEGE nr. 81 din 29 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare - copiii acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor, dacă aceasta/acesta nu s-a recăsătorit;.................................................................................................. j) veterani - personalul armatei care a participat la acţiunile militare, aşa cum sunt definite la lit. b), şi îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) sau (4)."2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Personalului armatei care a participat, cel puţin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. b), i se conferă titlul onorific de «Veteran»."3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi invitaţi şi părinţii personalului armatei decedat în acţiuni militare."4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), cel care a dobândit afecţiuni fizice, precum şi cel clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, la cerere, în Ministerul Apărării Naţionale, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale."5. La articolul 8^1 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie;".6. La articolul 8^1, alineatul (2^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^2) Personalul armatei trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soţ/soţie sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate."7. La articolul 8^2, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut."8. La articolul 8^2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) poate cumula indemnizaţia de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obţinut, în cazul în care desfăşoară activitatea ca angajaţi, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi în scop lucrativ."9. La articolul 8^2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază, la cerere, în baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, de următoarele drepturi: a) posibilitatea alegerii centrului de tratament/recuperare; b) asigurarea consilierii şi informării periodice cu privire la posibilităţile de tratament şi recuperare în centre de profil; c) şedinţe periodice de recuperare psihică şi asistenţă psihologică; d) participarea la activităţi sociale."10. La articolul 8^4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la art. 8^2 şi 8^3 se actualizează ori de câte ori se majorează elementele avute în vedere la stabilirea acesteia."11. La articolul 8^5 alineatul (1), literele b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) o indemnizaţie lunară egală cu solda funcţiei de bază brută sau cu salariul de bază brut, după caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, pentru urmaşii personalului armatei participant la acţiuni militare care realizează venituri mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, indiferent de numărul acestora, iar, în situaţia în care suma este inferioară câştigului salarial mediu brut, indemnizaţia este egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;.................................... h) transferarea sau înscrierea copiilor, la cerere, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;".12. La articolul 8^5 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;".13. La articolul 8^6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Personalul armatei prevăzut la alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 8^3 alin. (1) începând cu data diagnosticării afecţiunilor fizice sau psihice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, până la data stabilirii situaţiei medico-militare sau medicale, după caz."14. Articolul 8^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8^8. - Familia personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a), încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate, beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi: a) transferarea sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale; b) acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a burselor de studii pentru copii, pe durata studiilor în instituţiile civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; c) numirea soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii militare în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; d) încadrarea sau numirea, după caz, a soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii civile din Ministerul Apărării Naţionale sau în instituţii publice civile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare."15. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Calitatea de «Veteran» se atribuie personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare definite conform art. 2 lit. b) şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."  +  Articolul II (1) Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, elaborează modificarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea punerii de acord cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege. (2) Modificările elaborate potrivit alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 29 aprilie 2016.Nr. 81.-------