LEGE nr. 79 din 29 aprilie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie satisfacerea necesităţilor de înzestrare ale instituţiilor din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, în raport cu necesitatea protejării intereselor esenţiale de securitate ale României şi de angajamentele asumate în cadrul NATO şi cel al Uniunii Europene."2. La articolul 2, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) interes naţional - ansamblul valorilor fundamentale care au rolul de a asigura suveranitatea, independenţa şi integritatea ţării, a infrastructurilor şi a sistemelor naţionale de apărare şi securitate naţională; e) minister de resort - instituţia administraţiei publice centrale în coordonarea şi/sau sub autoritatea căreia funcţionează operatorii economici din industria de apărare."3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În cazul în care investiţia este finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat prin ministerul de resort, aceasta se realizează în numele statului de către ministerul de resort, prin operatorul economic."4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ministerul de resort identifică necesarul de investiţii, astfel încât operatorii economici din industria de apărare să furnizeze produse/servicii instituţiilor din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională pentru următoarele domenii de importanţă strategică: pulberi şi explozivi, muniţii şi armament de infanterie, blindate şi sisteme de artilerie, aerospaţial şi rachete, sisteme de comandă şi control, cercetare-dezvoltare şi inovare, mentenanţă pentru tehnica de apărare şi securitate."5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Investiţiile prevăzute la alin. (1) vizează: a) fluxurile de fabricaţie, dotările tehnologice şi cele destinate infrastructurii pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;b )reabilitarea capacităţilor de producţie pentru apărare şi eficientizarea consumului de energie al acestora.(1^2) Activele achiziţionate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se includ în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare al operatorului economic."6. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se abrogă.7. Articolul 6 se abrogă.8. La articolul 8 punctul 4, alineatul (2) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care veniturile realizate de către operatorii economici sunt mai mari decât cheltuielile ocazionate cu operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (4) şi (5), inclusiv transportul şi paza bunurilor, diferenţa rămâne la dispoziţia operatorilor economici şi va fi utilizată în scopul retehnologizării fluxurilor de fabricaţie ale capacităţilor destinate producţiei pentru apărare."9. La articolul 8 punctul 4, după alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Sunt exceptate de la plata contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sistemul de apărare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 29 aprilie 2016.Nr. 79.------