LEGE nr. 74 din 28 aprilie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 31 august 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"- La articolul 1 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:«b) pentru arhitecţi, în cazul în care solicitantul este titularul unei calificări care nu este prevăzută în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010, cu modificările ulterioare;»".2. La articolul I punctul 12, litera c) a articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) solicitantul care a exercitat profesia respectivă cu normă întreagă timp de un an sau durată globală echivalentă cu normă redusă în cei zece ani anteriori într-un alt stat membru ce nu reglementează respectiva profesie şi care deţine unul sau mai multe atestate de competenţă ori titluri de calificare emise de un alt stat membru care nu reglementează profesia respectivă. Atestatele de competenţă sau titlurile de calificare îndeplinesc următoarele condiţii:1. au fost eliberate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, desemnată în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative ale respectivului stat membru;2. atestă pregătirea titularului pentru exercitarea profesiei în cauză.Experienţa profesională de un an prevăzută la primul paragraf nu poate fi solicitată în cazul în care titlurile de calificare deţinute de solicitant fac dovada educaţiei şi formării reglementate."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 28 aprilie 2016.Nr. 74.----