ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 27 aprilie 2016pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016  În vederea eliminării blocajelor existente în prezent în activitatea de transport în regim de taxi de la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti, precum şi a efectelor negative cu impact imediat asupra imaginii externe a României,pentru evitarea reducerii semnificative a activităţii de transport în regim de taxi de la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti din cauza restricţiilor privind volumul portbagajului, în condiţiile în care nu există o alternativă rezonabilă de transport public spre/dinspre aeroport în orele de vârf de trafic, fapt ce ar aduce prejudicii atât interesului public, cât şi celui privat,având în vedere că nerezolvarea acestor probleme, în regim de urgenţă, poate genera nemulţumiri în rândul pasagerilor,luând în considerare că în Decizia Comisiei Europene din 15 decembrie 2015 privind proiectul major "Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători pe Linia de Metrou 2 Berceni - Pipera", proiect care face parte din programul operaţional "Transport" pentru asistenţă structurală comunitară prin Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune în conformitate cu obiectivul "convergenţă" în România, prin care a fost aprobată contribuţia financiară din partea Fondului de coeziune la acea parte a proiectului major "Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători pe Linia de Metrou 2 Berceni - Pipera", în valoare de 112.375.561 euro, se prevede că "România a transmis Comisiei angajamentul beneficiarului proiectului major de a semna un contract de servicii publice cu organismul competent până în aprilie 2016",ţinând seama de faptul că punerea în aplicare a Deciziei Comisiei Europene din 15 decembrie 2015 este prevăzută a fi în cadrul perioadei de eligibilitate stabilite la art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iunie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990, care face parte din programul operaţional "Transport" pentru asistenţă prin FEDR şi Fondul de coeziune în conformitate cu obiectivul "convergenţă" în România,considerând că în aceste condiţii se impune stabilirea de urgenţă a unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,întrucât neadoptarea acestor măsuri creează riscul nefinanţării proiectelor din această categorie, deoarece cheltuielile aferente devin neeligibile, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi în mod concret determină suportarea acestora numai de la bugetul de stat,având în vedere că aceste aspecte constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAlineatul (4) al articolului 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În locurile de aşteptare asigurate de administraţia fiecărui aeroport din raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov au acces numai taxiurile care deţin autorizaţii emise de autorităţile de autorizare din aceste unităţi administrativ-teritoriale."  +  Articolul II (1) Ministerul Transporturilor este desemnat ca autoritate competentă, în sensul prevederilor art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru încheierea contactului de servicii publice în domeniul transportului cu metroul. (2) Contractul de servicii publice în domeniul transportului cu metroul se încheie între Ministerul Transporturilor şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, se actualizează anual după aprobarea bugetului de stat şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Contractul de servicii publice de transport de călători cu metroul va conţine în mod obligatoriu următoarele prevederi: a) natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; b) definirea obligaţiilor de serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice de transport de călători cu metroul; c) indicatorii în baza cărora se stabileşte şi se acordă compensaţia de serviciu public; d) valoarea compensaţiei de serviciu public; e) stabilirea modalităţilor de calculare a cheltuielilor legate de prestarea de servicii; f) modalităţile de alocare şi evidenţiere a veniturilor proprii rezultate din vânzarea de titluri de călătorie; g) durata contractului de serviciu public; h) o cotă de profit rezonabil de până la 3%; i) obiective de calitate şi sancţiunile aplicabile; j) condiţii aplicabile subcontractării. (4) Transportul public de călători cu metroul are caracter de serviciu public. Pentru acest serviciu compensaţia cuvenită se acordă lunar, în baza contractului de servicii publice de transport cu metroul, încheiat cu respectarea prevederilor legale, inclusiv a prevederilor din domeniul ajutorului de stat. (5) Contractul de servicii publice de transport de călători cu metroul şi orice modificare a acestuia privind durata, teritoriul deservit, definirea obligaţiilor de serviciu public, nivelul sau modalitatea de stabilire a compensaţiei vor fi supuse avizării de către Consiliul Concurenţei, cu respectarea prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 27 aprilie 2016.Nr. 12.-----