LEGE nr. 69 din 25 aprilie 2016privind achiziţiile publice verzi
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege are ca obiectiv stabilirea cadrului legal de desfăşurare a achiziţiilor publice verzi în România. (2) Scopul prezentei legi îl constituie: a) promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile; b) promovarea consumului şi producţiei durabile, precum şi a eficienţei utilizării resurselor; c) încurajarea dezvoltării şi aplicării tehnologiilor curate şi prietenoase cu mediul; d) promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică; e) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor şi lucrărilor cu impact minim asupra mediului, în aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 18 alin. (1) sau la art. 251 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru achiziţionarea directă, prevăzută la art. 19 din acelaşi act normativ, de către autorităţile contractante; f) îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor şi optimizarea costurilor pentru achiziţiile publice pe termen scurt, mediu şi lung; g) dezvoltarea pieţei interne a produselor, serviciilor, lucrărilor şi tehnologiilor verzi.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autoritate contractantă - astfel cum este definită la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) achiziţie publică verde - procesul prin care autorităţile contractante utilizează criterii privind protecţia mediului care să permită îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor şi optimizarea costurilor cu achiziţiile publice pe termen scurt, mediu şi lung; c) contract de achiziţie publică verde - contractul de achiziţie publică, astfel cum este definit la art. 3 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost atribuit în urma utilizării unuia sau mai multor criterii privind protecţia mediului; d) ţintă - procentul referitor la valoarea anuală a achiziţiilor publice verzi din valoarea anuală a achiziţiilor publice realizate de autoritatea contractantă pentru furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări care se încadrează în categoriile de produse, servicii şi lucrări stabilite de către Comisia Europeană ca fiind pretabile utilizării criteriilor privind protecţia mediului; e) etichetă ecologică europeană - un simbol grafic însoţit de un scurt text descriptiv, aplicat pe produse, ambalaj, într-o broşură sau în alt document informativ, care însoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului.  +  Capitolul II Dispoziţii aplicabile pentru achiziţia publică verde  +  Articolul 3 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, are responsabilitatea elaborării politicii naţionale în domeniul achiziţiilor publice verzi, precum şi a Planului naţional de achiziţii publice verzi care stabileşte ţinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziţii publice verzi. (2) Planul naţional de achiziţii publice verzi se adoptă prin hotărâre a Guvernului. (3) Autorităţile contractante au obligaţia să îndeplinească ţintele multianuale pentru achiziţii publice verzi.  +  Articolul 4 (1) În scopul îndeplinirii ţintelor prevăzute la art. 3, autoritatea contractantă atribuie contracte de achiziţie publică verde, stabilind, prin documentaţiile de atribuire aferente, criterii privind protecţia mediului, ce pot lua următoarea formă: a) cel puţin un criteriu de calificare sau selecţie de natura celor precizate la art. 176 lit. d) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care respectivul criteriu priveşte abordarea pe care a avut-o operatorul economic în relaţie cu protecţia mediului şi este relevant pentru posibilitatea de îndeplinire a viitorului contract; şi/sau b) specificaţii tehnice prin care se descrie obiectul contractului sau părţi ale acestuia, specificaţii ce se referă la respectarea unor sisteme, standarde şi/sau niveluri de performanţă cu impact asupra protecţiei mediului, favorizându-se dezvoltarea durabilă prin îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor, a eficienţei acestora şi optimizarea costurilor pe termen scurt, mediu şi lung. (2) Atunci când stabileşte un criteriu de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă urmăreşte să verifice potenţialul tehnic şi/sau profesional al operatorilor economici participanţi la achiziţia publică verde, motiv pentru care are obligaţia de a corela cerinţele cu specificul, volumul şi complexitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie furnizate, prestate ori executate. (3) În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) şi (6) şi art. 36 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă defineşte şi aplică specificaţiile tehnice de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. b), prin raportarea la sisteme, standarde şi prescripţii tehnice care se referă: a) fie la sistemul Uniunii Europene de etichetare ecologică; b) fie la criteriile specifice ale Comisiei Europene privind achiziţiile publice verzi; c) fie la criteriile Uniunii Europene privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în domeniul agriculturii şi produselor alimentare.  +  Capitolul III Autorităţi competente  +  Articolul 5 (1) În termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, elaborează un ghid, aprobat prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, care cuprinde criterii minime privind protecţia mediului pentru grupe de produse şi servicii, precum şi caiete de sarcini standard, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) După intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, stabileşte Planul naţional de achiziţii publice verzi până la data de 31 octombrie pentru anul următor, pe care îl supune aprobării prin hotărâre a Guvernului. (3) Planul naţional de achiziţii publice verzi cuprinde ţintele obligatorii, acestea fiind exprimate sub formă de procent ce corespunde valorii anuale a achiziţiilor publice verzi realizate, raportat la valoarea anuală a achiziţiilor publice realizate de autoritatea contractantă pentru furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări pentru care au fost elaborate criterii ecologice de către Comisia Europeană. (4) Planul naţional de achiziţii publice verzi cuprinde formatul formularului pentru raportarea anunţului de atribuire în cazul achiziţiei de produse/servicii/lucrări verzi, denumit în continuare Formularul APV, precum şi formatul raportului de monitorizare a achiziţiilor publice verzi, denumit în continuare Raportul APV.  +  Articolul 6În vederea implementării Planului naţional de achiziţii publice verzi în cadrul Sistemului electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, operatorul SEAP îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură facilităţile tehnice necesare pentru publicarea în catalogul electronic a produselor, serviciilor şi lucrărilor durabile; b) asigură publicarea în SEAP a Formularului APV, completat de către autoritatea contractantă. Formularul APV completat se constituie ca anexă la anunţurile de atribuire publicate în SEAP; c) asigură publicarea în SEAP a Raportului APV completat prin care se asigură monitorizarea îndeplinirii ţintelor din cadrul Planului naţional de achiziţii publice verzi; d) pune la dispoziţia autorităţilor contractante mijloacele tehnice necesare în vederea publicării prin intermediul SEAP a Raportul APV completat; e) asigură posibilitatea centralizării informaţiilor referitoare la achiziţiile publice verzi efectuate în anul precedent de către autorităţile contractante în scopul monitorizării de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.  +  Articolul 7În vederea implementării Planului naţional de achiziţii publice verzi, autorităţile contractante au următoarele responsabilităţi: a) aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul atingerii ţintelor stabilite în cadrul Planului naţional de achiziţii publice verzi, inclusiv prin achiziţie directă; b) completarea Formularului APV, aferent anunţului de atribuire, în cazul achiziţiilor de lucrări, servicii şi produse ecologice; c) completarea Raportului APV cu informaţii privind achiziţiile publice verzi derulate prin sistemul SEAP şi prin achiziţie directă, precum şi publicarea în SEAP a Raportului APV până la data de 1 martie a anului următor celui în care s-a făcut monitorizarea.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 8Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice monitorizează modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică verde, dispunând, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9.  +  Articolul 9 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei următoarele fapte: a) nerespectarea ţintelor stabilite în cadrul Planului naţional de achiziţii publice verzi; b) necompletarea de către autorităţile contractante a Formularului APV în momentul în care se publică în SEAP anunţul de atribuire; c) netransmiterea de către autorităţile contractante a Raportului APV completat, până la data de 1 martie a anului următor celui în care s-a făcut monitorizarea. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (4) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor art. 9, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 25 aprilie 2016.Nr. 69.-------