HOTĂRÂRE nr. 307 din 20 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 2 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este de 814, exclusiv demnitarii."2. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3."3. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) performanţa energetică a clădirilor."4. La anexa nr. 1, la articolul 3 punctul II, literele e), f) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) autorizează responsabilii tehnici cu execuţia şi diriginţii de şantier şi confirmă periodic exercitarea dreptului de practică al acestora, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; f) dispune, după caz, suspendarea dreptului de practică, pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, în condiţiile legii, sau anularea autorizaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia şi diriginţilor de şantier, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor tehnice în vigoare;............................................................. j) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, dacă prin acestea se reglementează activităţi de interes public, sau prin ordin al inspectorului general, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C., şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru desfăşurarea activităţilor proprii;"5. La anexa nr. 1, la articolul 3 punctul IV, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, cu asociaţiile profesionale din domeniul construcţiilor, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare şi altele asemenea, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor fundamentale de calitate în construcţii, respectiv: rezistenţa mecanică şi stabilitatea; siguranţa şi accesibilitatea în exploatare, economia de energie şi izolarea termică, precum şi punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente şi verificarea calităţii produselor pentru construcţii."6. La anexa nr. 1, la articolul 4, literele c), j), l) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice în construcţii privind caracteristicile, domeniile şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele fundamentale de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice în construcţii;.................................................................. j) propune, după caz, suspendarea dreptului de practică, pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, sau anularea atestatului pentru verificatorul de proiecte, expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind cerinţele fundamentale de asigurare a calităţii în construcţii;.................................................................. l) realizează venituri din prestări de servicii şi alte venituri obţinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul propriu;.................................................................. t) elaborează sinteze, evaluări şi rapoarte privind rezultatele activităţii de control desfăşurate, cu privire la calitatea în construcţii, la disciplina în amenajarea teritoriului şi urbanism, la autorizarea laboratoarelor, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, în vederea luării măsurilor ce se impun;"7. La anexa nr. 1, la articolul 4, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:"w) solicită experţilor tehnici atestaţi, în situaţia producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, să participe la evaluarea stării tehnice a construcţiilor avariate, în vederea stabilirii condiţiilor de utilizare în continuare, ori dezafectarea acestora."8. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 20 aprilie 2016.Nr. 307.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.*Font 8*                                            ┌───────────────────┐      ┌─────────────────────────────────────┤ INSPECTOR GENERAL ├──────────────────────────────────────┐      │ └─────────┬─────────┘ │      │ │ │      │ ↓ │      │ ┌───────────────────────────┐ │      │ │ INSPECTOR GENERAL ADJUNCT │ │      │ └──────────────┬────────────┘ │      │ │ │      │ │ │      │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │      ├──────────→│ COMPARTIMENT SITUAŢII │ │ │COMPARTIMENT COMUNICARE │←────────────┤      │ │ DE URGENŢĂ │ │ │ ŞI RELAŢII MASS-MEDIA │ │      │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │      │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │      ├──────────→│COMPARTIMENT SECURITATE │ │ │ BIROU AUDIT PUBLIC │←────────────┤      │ │ ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ │ │ │ INTERN │ │      │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │      │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │      ├──────────→│COMPARTIMENT SECRETARIAT│ │ │ BIROU CORP CONTROL │←────────────┤      │ │ - REGISTRATURĂ │ │ │ │ │      │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │      │ │ │      │ │ │      │ ↓ │      │ ┌─────────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────────────┐ │      ├──────────→│DIRECŢIA JURIDICĂ│←-------→│ SECRETAR ├------→│DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI│←────────────┤      │ │ŞI RESURSE UMANE │ │ GENERAL │ │ ADMINISTRATIV │ │      │ └─────────────────┘ └────────────┘ └─────────────────────┘ │      │ │      │ │      │ ┌──────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │      │ │DIRECŢIA SUPRAVEGHEREA PIEŢEI │ │ DIRECŢIA COORDONARE, │ │      ├──────────→│PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII,│ │ CONTROL ŞI SINTEZĂ A │←────────────┘      │ │ AUTORIZARE LABORATOARE, │ │ ACTIVITĂŢII DE CONTROL │      │ │ RESPONSABILI TEHNICI CU │ │ ŞI AVIZARE │      │ │ EXECUŢIA ŞI DIRIGINŢI DE │ └────────────────────────┘      │ │ ŞANTIER │      │ └──────────────────────────────┘      │      │ ┌───────────────────────────────────────┐      └───────────────────────────→ │INSPECTORATE REGIONALE ÎN CONSTRUCŢII*)│                                    │INSPECTORATE JUDEŢENE ÎN CONSTRUCŢII**)│                                    └───────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de direcţie

  **) Se organizează la nivel de birou

  ──────────
  Legendă: 1) ────→ Relaţii de subordonare 2) ----→ Relaţii de coordonare 3) ←---→ Relaţii de colaborare
  -------