HOTĂRÂRE nr. 743 din 9 septembrie 2015 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere(actualizată până la data de 21 aprilie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, sunt instituţii publice teritoriale, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţate integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional.  +  Articolul 2 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Gărzile cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate. (2) Gărzile cooperează cu instituţii cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme internaţionale de drept public şi/sau privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea proiectelor/programelor internaţionale.  +  Capitolul II Structura organizatorică a Gărzilor  +  Articolul 3Gărzile sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere şi cu celelalte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4Numărul de posturi aferente Gărzilor este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Structura de personal pentru fiecare Gardă se realizează în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 şi ale Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată. (2) În subordinea Gărzilor, la nivel judeţean funcţionează structuri fără personalitate juridică.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică, organigrama şi statele de funcţii pentru aparatul propriu şi denumirea structurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) Atribuţiile inspectorului-şef şi ale structurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (2) sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7 (1) Conducerea fiecărei Gărzi este asigurată de un inspector-şef, funcţionar public care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) studii superioare de specialitate de lungă durată în domeniul silvicultură; b) vechimea prevăzută de lege pentru ocuparea funcţiei publice de conducere. (2) Inspectorul-şef coordonează activitatea Gărzii şi o reprezintă în relaţiile cu autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu celelalte instituţii publice centrale sau locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din raza de activitate teritorială a acestuia, în vederea realizării atribuţiilor sale specifice. (3) Inspectorul-şef emite decizii, în condiţiile legii. (4) Inspectorul-şef este ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii. (5) Inspectorul-şef poate delega conducerea Gărzii unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul direcţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b), în situaţia în care absentează şi în cazul în care se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia cu care a fost învestit, cu avizul secretarului de stat din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care coordonează activitatea în domeniul silvic şi cinegetic. (6) Inspectorii-şefi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 8 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit prevederilor legale, în fiecare Gardă sunt încadraţi funcţionari publici şi personal contractual. (2) Fiecare Gardă este structurată astfel: a) Direcţia de implementare şi avizare, condusă de un director, funcţionar public, având studii superioare de specialitate în domeniul silvicultură; b) Direcţia de control al regimului silvic şi cinegetic condusă de un director, funcţionar public, având studii superioare de specialitate în domeniul silvicultură; c) Serviciul financiar-contabil şi administrativ condus de un şef-serviciu, funcţionar public, având studii superioare de specialitate în domeniul economic. (3) Încadrarea directorilor prevăzuţi la alin. (2) lit. a) şi b) se face cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1).  +  Articolul 9 (1) Personalul cu atribuţii de control din cadrul Gărzilor îndeplineşte atribuţiile agenţilor constatatori prevăzute de lege, constată faptele care pot fi încadrate drept contravenţii în domeniul silviculturii şi cinegetic şi aplică sancţiunile prevăzute de lege; ia măsurile care se impun în vederea confiscării materialelor lemnoase care fac obiectul contravenţiei, în cazul în care legea prevede o astfel de sancţiune; constată infracţiunile prevăzute de legislaţia din domeniile silviculturii şi cinegetic şi sesizează organele de urmărire penală competente în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală. (2) În exercitarea atribuţiilor de control, personalul cu atribuţii de control prevăzut la alin. (1) îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat, având următoarele drepturi şi obligaţii: a) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în terenurile care fac parte din fondul forestier, indiferent de natura proprietăţii, în sediile persoanelor juridice sau în incintele în care se desfăşoară o activitate din domeniul silviculturii sau cinegetic; b) să controleze modul de producere, depozitare, circulaţie a materialelor lemnoase, în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici; c) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă dispoziţiile legale din domeniul silviculturii sau cinegetic; d) să participe, împreună cu organele de poliţie şi jandarmerie, la activităţile comune de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor prevăzute de legislaţia silvică sau cinegetică; e) să sprijine activitatea de cercetare penală desfăşurată de organele de urmărire penală cu privire la infracţiunile prevăzute de legislaţia silvică sau cinegetică; f) să confişte sau să reţină în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile folosite ori rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale; g) să participe, împreună cu organele competente, la controlul regimului silvic; h) să acţioneze cu echipe de intervenţie mobile în baza informaţiilor proprii sau transmise de structurile cu atribuţii specifice ale statului, inclusiv în punctele vamale şi cele de trecere a frontierei; i) să participe la activităţile de control al vehiculelor care transportă material lemnos pe drumurile publice şi al documentelor aferente acestei activităţi, împreună cu agenţii şi ofiţerii din cadrul Poliţiei Române; j) să oprească şi să controleze vehiculele care transportă material lemnos pe drumurile forestiere şi documentele aferente acestei activităţi. (3) Personalul de conducere şi personalul anume desemnat din cadrul Gărzilor gestionează informaţii clasificate, cu respectarea dispoziţiilor legale în domeniu.  +  Articolul 10Ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor se face numai în condiţiile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015.  +  Articolul 11 (1) Gărzile au în dotare un parc auto format din mijloace de transport şi mijloace de transport cu destinaţie specială; numărul mijloacelor de transport şi al mijloacelor de transport cu destinaţie specială din cadrul Gărzilor este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Modelul uniformei de serviciu, al însemnelor distinctive, accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normală de utilizare, a personalului Gărzilor sunt prevăzute în anexa nr. 3, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015. (3) Modul de echipare a autovehiculelor speciale cu mijloace de semnalizare luminoasă şi sonoră sunt prevăzute în anexa nr. 4. (4) Echipamentele de autoapărare, de protecţie şi de comunicare şi alte mijloace speciale de dotare sunt prevăzute în anexa nr. 5. (5) Modelele legitimaţiei de control şi legitimaţiei de serviciu sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea gărzilor  +  Secţiunea 1 Rolul Gărzilor  +  Articolul 12Gărzile, în desfăşurarea activităţii de implementare, monitorizare şi controlul regimului silvic şi cinegetic, îndeplinesc pe raza judeţelor arondate, atribuţii de sinteză, coordonare, inspecţie şi control în aceste domenii.  +  Articolul 13 (1) În domeniul silviculturii, Gărzile implementează pe raza lor de competenţă politicile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în activităţile de administrare a fondului forestier naţional, de gestionare durabilă a pădurilor, de conservare a biodiversităţii în păduri, de reconstrucţie ecologică, de regenerare şi îngrijire a pădurilor, de asigurare a integrităţii fondului forestier naţional, de prevenire şi stingere a incendiilor, de pază şi protecţie a pădurilor, de recoltare a produselor specifice fondului forestier naţional, de exploatare a masei lemnoase, de control al provenienţei şi al trasabilităţii materialelor lemnoase, de dezvoltare a conştiinţei forestiere, de accesibilizare a pădurilor, de dezvoltare a fondului forestier naţional, de sprijin al formelor asociative ale proprietarilor de păduri şi de control al aplicării şi respectării regimului silvic. (2) În domeniul cinegetic Gărzile implementează pe raza lor de competenţă politicile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în activităţile de administrare şi gestionare a fondului cinegetic al României, de protecţie a faunei de interes cinegetic, de exercitare a vânătorii şi de inspecţie şi control al regimului cinegetic. (3) Gărzile coordonează pe raza de competenţă activitatea de integrare în celelalte politici sectoriale a cerinţelor privind conservarea biodiversităţii, privind perdelele forestiere de protecţie, privind reconstrucţia ecologică prin împăduriri, privind prevenirea şi combaterea incendiilor de vegetaţie şi privind producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale. (4) Gărzile îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege şi, după caz, atribuţiile de autoritate contractantă, pentru lucrările destinate sprijinirii proprietarilor de păduri, care, potrivit legii, sunt finanţate de la bugetul de stat. (5) Gărzile sunt desemnate ca autorităţi competente teritorial responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană. (6) Gărzile sunt desemnate ca autorităţi competente teritorial pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.  +  Secţiunea a 2-a Funcţiile Gărzilor  +  Articolul 14 (1) Gărzile exercită în domeniul silviculturii şi în domeniul cinegetic, în raza de competenţă atribuită, funcţiile corespunzătoare celor atribuite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv: a) de implementare; b) de avizare; c) de reprezentare; d) de monitorizare, inspecţie şi control. (2) În exercitarea funcţiei de implementare, Gărzile: a) asigură implementarea politicilor autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în domeniile silvic şi cinegetic, potrivit reglementărilor în vigoare; b) elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe proprii de sprijinire a proprietarilor de păduri, de asigurare a administrării/serviciilor silvice prin ocoale silvice autorizate ori de constituire a structurilor de administrare cu specific silvic, de amenajare a fondului forestier, de includere în fondul forestier a păşunilor împădurite cu consistenţa mai mare sau egală cu 0,4 şi de dezvoltare a conştiinţei forestiere; c) colaborează în vederea efectuării studiilor, analizelor şi planurilor privind extinderea fondului forestier prin împădurirea terenurilor improprii agriculturii şi privind crearea de perdele forestiere de protecţie; d) desfăşoară activitate de promovare şi monitorizare a investiţiilor în silvicultură; e) acţionează, potrivit legii, în cadrul strategiilor pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier şi pentru gestionarea fondurilor cinegetice; f) colaborează la realizarea şi îmbunătăţirea cercetărilor statistice SILV 1, 2, 3, 4 şi ulterior a celor adoptate, precum şi a raportărilor statistice solicitate de Uniunea Europeană, în scopul adaptării continue a statisticii la cerinţele naţionale şi al corelării cu datele statistice internaţionale. (3) În exercitarea funcţiei de avizare, Gărzile: a) emit/retrag avize, autorizaţii, acorduri specifice regimului silvic şi celui cinegetic şi reglementărilor referitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase, potrivit prevederilor legale; b) emit/suspendă/retrag avizele de funcţionare a ocoalelor silvice, potrivit reglementărilor în vigoare; c) avizează lucrările de investiţii în silvicultură, potrivit reglementărilor specifice; d) avizează planurile de protecţie împotriva incendiilor şi planurile de apărare împotriva efectelor calamităţilor naturale elaborate de ocoalele silvice de regim. (4) În exercitarea funcţiei de reprezentare, Gărzile: a) reprezintă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în cadrul acţiunilor comune, desfăşurate conform protocoalelor de colaborare şi al programelor intersectoriale şi potrivit competenţelor părţilor participante, stabilite de actele normative specifice; b) reprezintă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în relaţiile cu instituţiile de învăţământ, cultură, educaţie şi turism, cu organizaţiile economice, organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale, în limita mandatului atribuit. (5) În exercitarea funcţiei de monitorizare, inspecţie şi control, Gărzile: a) asigură controlul respectării legislaţiei specifice silviculturii şi vânătorii, propun sancţiuni administrative, constată contravenţiile şi infracţiunile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale; b) organizează periodic, în baza unui calendar şi a unei tematici actualizate permanent, acţiuni de inspecţie şi control în fondul forestier naţional, indiferent de deţinător, precum şi în fondurile cinegetice şi la acţiunile de vânătoare, stabilind măsurile ce se impun; c) urmăreşte şi controlează trasabilitatea materialelor lemnoase; d) utilizează pentru nevoi de control, cu acces atribuit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi numai pentru operatori economici care au sediul sau puncte de lucru pe raza de competenţă sau pentru operatori din afara razei de competenţă atunci când aceştia au legătură cu entitatea controlată, sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL; e) constituie structura de specialitate pentru îndeplinirea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 876/2011 privind desemnarea autorităţii competente responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, prin care Gărzile exercită funcţia de autoritate competentă teritorial pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 în cazul importurilor de lemn în Comunitatea Europeană; f) constituie structura de specialitate pentru îndeplinirea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prin care Gărzile exercită funcţia de autoritate competentă teritorial pentru aplicarea acestuia; g) monitorizează şi controlează îndeplinirea cerinţelor europene pentru prevenirea incendiilor în păduri şi pentru respectarea legislaţiei referitoare la materialele forestiere de reproducere; h) colaborează, prin structura de control coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu structurile implicate în activitatea de combatere a oricăror fapte nelegale, împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; i) exercită activităţi de audit intern şi control, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul gărzilor forestiere judeţene.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile principale ale Gărzilor  +  Articolul 15 (1) Gărzile au următoarele atribuţii principale: a) asigură implementarea politicilor autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în domeniile silvic şi cinegetic, potrivit reglementărilor în vigoare; b) execută controale complexe de fond, în conformitate cu un plan revizuit periodic, urmând o procedură pe bază de riscuri, la toate structurile de administraţie silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere; controalele se pot efectua pe baza unor informaţii, suspiciuni relevante privind încălcarea regimului silvic, ori de câte ori este nevoie; c) controlează modul de aplicare şi de respectare a regimului silvic de către toţi deţinătorii de păduri şi/sau de terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier; d) verifică modul de întocmire a amenajamentelor silvice şi modul de aplicare a prevederilor acestora, urmărind ca recoltarea masei lemnoase să se încadreze în posibilitatea anuală sau decenală, precum şi modul de înregistrare în evidenţele specifice a lucrărilor silvice efectuate în perioada de valabilitate a amenajamentului; e) controlează aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind măsurile de protecţie a vegetaţiei forestiere împotriva bolilor şi dăunătorilor, precum şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure; f) controlează modul de aplicare a reglementărilor tehnice privind amplasarea, punerea în valoare şi valorificarea masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, urmărind ca recoltarea masei lemnoase să se încadreze în posibilitatea anuală; g) controlează modul de aplicare şi de respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din parchete, indiferent de deţinătorul acestora; h) verifică şi controlează modul în care este respectată legalitatea provenienţei, circulaţiei şi comercializării materialului lemnos şi execută controale la operatorii economici/persoanele fizice în legătură cu acestea, conform legislaţiei în vigoare; i) controlează realizarea evidenţei la zi cu privire la suprafeţele de pe care se recoltează masa lemnoasă, precum şi modul în care se asigură regenerarea lor, indiferent de natura proprietăţii asupra acestora, şi, de asemenea, dacă terenurile preluate în condiţiile legii în fondul forestier se împăduresc potrivit legii; j) controlează respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii legale privind recoltarea şi achiziţionarea produselor nelemnoase ale pădurii, prevăzute în Legea nr. 46/2008, republicată; k) verifică şi aprobă, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de până la 1,0 ha, precum şi de defrişare a vegetaţiei forestiere aferente acestuia, în condiţiile legii; l) verifică şi avizează, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de peste 1,0 ha; m) avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor forestiere conform prevederilor legale; n) constată infracţiunile prevăzute de legislaţia din domeniile silviculturii şi cinegetic şi sesizează organele de urmărire penală competente în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală; o) constată, prin persoane împuternicite, faptele care pot fi încadrate drept contravenţii în domeniul silviculturii şi cinegetic şi aplică sancţiunile prevăzute de lege şi ia măsurile care se impun în vederea confiscării materialelor lemnoase care fac obiectul contravenţiei, în cazul în care legea prevede o astfel de sancţiune; p) dispune măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror depozitare, transport sau comercializare este ilicită, precum şi de ridicare a documentelor de însoţire şi evidenţă a materialului lemnos care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor; q) verifică documentaţiile tehnico-economice pentru instalarea şi întreţinerea vegetaţiei forestiere până la realizarea stării de masiv şi gestionarea durabilă a acestora, finanţate din fonduri publice sau cu garanţii guvernamentale; r) verifică documentaţiile privind constituirea ocoalelor silvice şi le avizează în vederea autorizării funcţionării; s) aprobă programele de conformare elaborate de ocoalele silvice autorizate, referitoare la bunurile pentru dotarea ocoalelor silvice şi la termenele de procurare a acestora; t) primesc, înregistrează, verifică şi soluţionează petiţiile, sesizările şi propunerile privind legislaţia silvică şi cinegetică în vigoare, precum şi gestionarea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia sau în legătură cu acestea, precum şi gestionarea fondului cinegetic; u) acordă consultanţă de specialitate la solicitarea deţinătorilor sau proprietarilor de păduri; v) participă, potrivit legii, la comandamentele judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie; w) avizează lucrările de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor în pădurile şi pentru vegetaţia forestieră situată în afara fondului forestier şi dispun executarea acestor lucrări; x) avizează şi propun spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură documentaţiile privind propunerile de înfiinţare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare; y) ţin evidenţa evoluţiei efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor şi statistica trofeelor de vânat medaliabile; z) avizează studiile de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului; aa) organizează şi desfăşoară cu efective proprii sau în colaborare cu Poliţia Română, Jandarmeria Română sau alte instituţii acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor penale şi contravenţionale la regimul silvic şi cinegetic; bb) propun suplimentarea cotelor de recoltă la vânat, în vederea aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, încheind în acest sens documentele prevăzute de legislaţia în vigoare; cc) urmăresc respectarea prevederilor legale în vigoare privind materialele forestiere de reproducere; dd) verifică provenienţa legală şi emit avize în vederea obţinerii de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie a certificatelor de origine pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe, în conformitate cu prevederile legislaţiei elaborate în condiţiile art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ee) efectuează controale pentru verificarea menţinerii condiţiilor iniţiale de recunoaştere a grupurilor de producători pentru comercializarea produselor silvice conform prevederilor legale; ff) exercită la nivel local/teritorial atribuţiile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de autoritate competentă responsabilă de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului. nr. 876/2011; gg) exercită la nivel local/teritorial atribuţiile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de autoritate competentă responsabilă de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2011; hh) organizează, împreună cu celelalte structuri de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor de control derulate în domeniile sale de activitate; ii) colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent; jj) înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură propuneri pentru dezvoltarea capacităţii administrative a Gărzilor, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor; kk) participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate; ll) participă la schimbul de informaţii şi experienţă în relaţiile cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale privitoare la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii; mm) fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate; nn) gestionează resursele financiare alocate autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate; oo) iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate; pp) contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă; qq) organizează şi sprijină, prin compartimentul cu atribuţii de comunicare şi relaţii cu publicul, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate; rr) asigură accesul publicului la informaţiile publice în domeniu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind domeniul silvic şi cinegetic; ss) implementează sistemele de control managerial în baza prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice; şş) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali din domeniul său de competenţă; tt) asigură protecţia informaţiilor clasificate, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii; ţţ) controlează modul în care se realizează lucrările de împădurire şi regenerare a pădurilor, inclusiv reconstrucţia ecologică; uu) colaborează cu celelalte structuri din subordinea autorităţilor publice centrale, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice; vv) exercită orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Gărzile sunt autorizate: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de mentenanţă I.T., de întreţinere a parcului auto propriu, de traduceri, documentare şi arhivare documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să încheie actele administrative necesare aplicării măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale potrivit legii; e) să solicite instituţiilor competente, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) În exercitarea atribuţiilor stabilite, personalul din cadrul Gărzilor efectuează verificări şi controale de specialitate în baza delegaţiei de serviciu aprobate de inspectorul-şef, precum şi acţiuni speciale, care se execută numai în baza ordinelor sau deciziilor dispuse de conducerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Capitolul IV Procedura de organizare şi desfăşurare a evaluării de integritate pentru personalul Gărzilor  +  Articolul 16 (1) Evaluarea de integritate este o măsură exclusiv administrativă care are drept scop stabilirea profilului psihologic al subiecţilor supuşi acestei activităţi din punct de vedere al integrităţii, identificarea tendinţelor către comportamente care pot afecta integritatea. (2) Evaluarea integrităţii reprezintă o metodă de identificare, analiză şi înlăturare a vulnerabilităţilor şi riscurilor la nivelul Gărzilor, în vederea prevenirii incidentelor de integritate.  +  Articolul 17Evaluarea de integritate se efectuează în următoarele situaţii: a) în termen de maximum 90 de zile pentru personalul preluat din cadrul fostelor comisariate de regim silvic şi cinegetic în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015; b) periodic, pentru personalul Gărzilor.  +  Articolul 18Evaluarea de integritate pentru personalul prevăzut la art. 17 lit. a) constă în evaluarea psihologică efectuată de către unităţi de specialitate din cadrul instituţiilor publice sau de către cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 19 (1) Evaluarea de integritate pentru personalul prevăzut la art. 17 lit. b) se efectuează în două modalităţi: a) evaluarea psihologică efectuată de către unităţi de specialitate din cadrul instituţiilor publice sau de către cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii; b) crearea de situaţii virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuţiilor de serviciu, materializate prin operaţiuni disimulate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacţiei şi conduitei adoptate. (2) Rezultatul evaluării de integritate se depune la dosarul profesional.  +  Articolul 20 (1) În activitatea de evaluare a integrităţii prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b), sunt interzise: a) utilizarea de metode care au ca scop ştirbirea autorităţii, prestigiului, imaginii persoanelor supuse evaluării ori intereselor legale circumscrise funcţiei pe care o deţin; b) provocarea persoanei la săvârşirea de fapte cu caracter penal şi/sau disciplinar. (2) Prin provocare se înţelege acţiunea angajaţilor din cadrul structurii cu atribuţii pe linie de integritate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, denumit în continuare MMAP, de a incita sau instiga la comiterea de infracţiuni/abateri disciplinare. (3) În situaţia în care, cu ocazia evaluării de integritate, se constată că personalul supus acestei activităţi a comis abateri de la normele legale în vigoare, MMAP dispune măsurile care se impun, conform prevederilor legale. (4) Structura cu atribuţii pe linie de integritate pune la dispoziţia conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a organelor competente copii de pe testele de evaluare.  +  Articolul 21 (1) Evaluarea de integritate, prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a), efectuată de către unităţi de specialitate din cadrul instituţiilor publice se face în baza solicitării MMAP. (2) Evaluarea de integritate, prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a), se efectuează de către cabinete de specialitate, a căror selecţie se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind contractele de achiziţie publică.  +  Articolul 22 (1) Evaluarea de integritate, prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a), se efectuează la solicitarea structurii din cadrul MMAP care coordonează activitatea Gărzilor sau a structurilor cu atribuţii pe linie de integritate sau de control în domeniul silviculturii din cadrul MMAP, cu aprobarea conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) MMAP, prin structura care coordonează activitatea Gărzilor, asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a integrităţii prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 23 (1) Evaluarea de integritate prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b) se efectuează de către structura cu atribuţii pe linie de integritate din cadrul MMAP, care planifică, organizează şi desfăşoară această activitate. (2) Conţinutul Planului de evaluare a integrităţii prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 24Subiecţii supuşi evaluării de integritate nu pot refuza această evaluare sub sancţiunea: a) eliberării din funcţia publică sau încetării raportului de muncă, după caz, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul fostelor comisariate de regim silvic şi cinegetic; b) aplicării prevederilor legale referitoare la abaterile disciplinare, pentru personalul Gărzilor.  +  Articolul 25În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 17, în mod nejustificat, nu se prezintă în vederea efectuării evaluării de integritate, se consideră refuz şi li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 24.  +  Articolul 26Rezultatul evaluării de integritate este adus la cunoştinţa persoanelor evaluate şi a inspectorilor-şefi de către structura care coordonează activitatea acestora, ulterior informării conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, structurii cu atribuţii în domeniul resurselor umane şi structurii cu atribuţii pe linie de integritate din cadrul MMAP.  +  Capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 27 (1) De la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri până la preluarea personalului din cadrul comisariatelor de regim silvic şi cinegetic de către Gărzi, toate documentele emise de acesta, precum şi legitimaţiile de serviciu îşi menţin valabilitatea în condiţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015. (2) Gărzile vor avea aceleaşi elemente de identificare fiscală cu cele ale comisariatelor de regim silvic şi cinegetic care se desfiinţează.  +  Articolul 28Circuitul intern al documentelor emise sau primite spre soluţionare de către compartimentele din structura Gărzii, precum şi circuitul intern şi extern pentru emiterea/ retragerea/suspendarea de avize, autorizaţii, certificate de menţiuni şi alte asemenea înscrisuri oficiale se stabilesc prin decizie a inspectorului-şef.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 26 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 9 septembrie 2015.Nr. 743.  +  Anexa 1Numărul de posturi aferente Gărzilor forestiere*Font 8*┌────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ │ │ │Numărul de posturi ││crt.│ Denumirea │ Sediul │ Judeţele arondate ├────────┬──────────┤│ │ │ │ │ Total │ Din care ││ │ │ │ │ │ personal ││ │ │ │ │ │ silvic │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Garda forestieră Braşov │Municipiul Braşov │Braşov, Covasna, Harghita, │ │ ││ │ │ │Mureş, Sibiu │ 82 │ 74 │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 2 │Garda forestieră Bucureşti │Municipiul │Municipiul Bucureşti, │ │ ││ │ │Bucureşti │Călăraşi, Constanţa, Ilfov, │ │ ││ │ │ │Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman │ 49 │ 41 │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 3 │Garda forestieră Cluj │Municipiul │Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, │ │ ││ │ │Cluj-Napoca │Maramureş │ 67 │ 59 │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 4 │Garda forestieră Focşani │Municipiul Focşani│Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea,│ │ ││ │ │ │Vrancea, Vaslui │ 65 │ 57 │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 5 │Garda forestieră Oradea │Municipiul Oradea │Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj │ 61 │ 53 │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 6 │Garda forestieră Ploieşti │Municipiul │Argeş, Dâmboviţa, Prahova │ │ ││ │ │Ploieşti │ │ 55 │ 47 │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 7 │Garda forestieră Râmnicu │Municipiul │Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, │ │ ││ │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │Vâlcea │ 73 │ 65 │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 8 │Garda forestieră Suceava │Municipiul Suceava│Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, │ │ ││ │ │ │Suceava │ 85 │ 77 │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 9 │Garda forestieră Timişoara │Municipiul │Caraş-Severin, Hunedoara, │ │ ││ │ │Timişoara │Timiş │ 65 │ 57 │├────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ TOTAL │ 602 │ 530 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 284 din 13 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016, conform art. III din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2Numărul mijloacelor de transport şi al mijloacelorde transport cu destinaţie specială dincadrul Gărzilor forestiere┌────┬──────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea │ Numărul │ Numărul │ Număr ││crt.│ │mijloacelor│mijloacelor│ total ││ │ │ de │ de │mijloace ││ │ │ transport │ transport │ de ││ │ │ │ cu │transport││ │ │ │destinaţie │ ││ │ │ │ specială │ │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 1 │Garda Forestieră Braşov │ 5 │ 18 │ 23 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 2 │Garda Forestieră Bucureşti │ 5 │ 7 │ 12 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 3 │Garda Forestieră Cluj │ 5 │ 13 │ 18 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 4 │Garda Forestieră Focşani │ 5 │ 12 │ 17 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 5 │Garda Forestieră Oradea │ 5 │ 10 │ 15 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 6 │Garda Forestieră Ploieşti │ 5 │ 8 │ 13 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 7 │Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea │ 5 │ 16 │ 21 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 8 │Garda Forestieră Suceava │ 5 │ 19 │ 24 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 9 │Garda Forestieră Timişoara │ 5 │ 13 │ 18 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ │TOTAL │ 45 │ 116 │ 161 │└────┴──────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┘  +  Anexa 3Modelul uniformei de serviciu, al însemnelor distinctive,accesoriile care însoţesc portul acesteia,durata normală de utilizare  +  Articolul 1 (1) Personalul Gărzii forestiere (Gardă) care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control are îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele şi ecusoanele distinctive, numai în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. (2) Este interzis portul uniformei, cu însemnele şi ecusoanele distinctive, în locuri şi în condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele Gărzii.  +  Articolul 2Uniforma de serviciu, însemnele şi accesoriile specifice se acordă gratuit.  +  Articolul 3Pentru fiecare funcţionar public din cadrul Gărzii care beneficiază de uniforma de serviciu se ţine o fişă de evidenţă în care sunt consemnate data acordării, durata normată de folosinţă, caracteristicile funcţionale şi mărimea, precum şi orice alte date utile.  +  Articolul 4Personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control este obligat să păstreze uniforma de serviciu în stare normală de utilizare, curată şi îngrijită, şi să respecte cu stricteţe reglementările stabilite privind portul acesteia.  +  Articolul 5 (1) În cazul deteriorării sau distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a uniformei de serviciu, a însemnelor şi ecusoanele distinctive, din cauze imprevizibile şi imposibil de înlăturat, asimilate forţei majore sau cazului fortuit, funcţionarul aflat în această situaţie primeşte o nouă uniformă sau, după caz, însemne ori ecusoane distinctive, fără suportarea contravalorii acestora. (2) Deteriorarea sau distrugerea parţială ori totală a uniformei de serviciu, a însemnelor şi ecusoanele distinctive, din motive imputabile funcţionarului public, atrage răspunderea patrimonială a acestuia, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită. În acest caz, obţinerea unei noi uniforme de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor se face cu plata contravalorii acestora.  +  Articolul 6 (1) Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive imputabile acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită. (2) Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplică funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive neimputabile lor.  +  Articolul 7În perioada suspendării din funcţie, uniforma de serviciu, însemnele şi ecusoanele distinctive nu se acordă, iar perioada suspendării nu se include în calculul duratei normate de folosinţă a acestora.  +  Articolul 8Este interzisă purtarea unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu.  +  Articolul 9Asigurarea uniformei de serviciu pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual, prin legea bugetului de stat, pentru această natură de cheltuieli.MODELELEuniformei şi însemnelor distinctivePurtarea uniformei şi a acestor însemne de către persoane neautorizate se pedepseşte conform legii.3.1. Modelul, sortimentul de material şi durata de folosire normată a uniformei de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ Obiectele din care se compune uniforma │ Sortimente de material │ Durata ││crt.│ │ │normală de││ │ │ │utilizare │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 1. │Costum de vară │- ţesătură BBC + PA │24 de luni││ │- pentru bărbaţi - 2 pantaloni, vestă, │culoare verde │ ││ │bluză │ │ ││ │- pentru femei - fustă, pantalon, vestă, │ │ ││ │bluză │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 2. │Costum de primăvară-toamnă │- stofă semigroasă amestec │24 de luni││ │- pentru bărbaţi - veston, 2 pantaloni │lână fină + PES │ ││ │drepţi │- tratamente tehnice │ ││ │- pentru femei - veston, 1 pantalon, │- teflonare │ ││ │1 fustă │- antipilling │ ││ │ │- culoare verde │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 3. │Costum de iarnă │- stofă groasă amestec lână │24 de luni││ │- pentru bărbaţi - veston + 2 pantaloni │+ PES │ ││ │drepţi │- tratamente tehnice │ ││ │- pentru femei - veston + 1 pantalon + │- teflonare │ ││ │1 fustă │- antipilling │ ││ │ │- culoare verde │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 4. │Scurtă de primăvară-toamnă │- stofă lână; culoare verde │36 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 5. │Scurtă de iarnă │- material impermeabil cu │36 de luni││ │ │tratamente; │ ││ │ │culoare verde │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 6. │Cinci cămăşi │- BBC + PES; culoare albă │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 7. │Pantofi de vară │- piele naturală │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 8. │Pantofi de primăvară-toamnă │- piele naturală │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 9. │Ghete căptuşite │- piele şi blană sintetică │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│10. │Geantă de serviciu │- piele naturală semigroasă │48 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│11. │Mănuşi │- piele naturală │48 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│12. │Curea pentru pantaloni │- piele naturală semigroasă │36 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│13. │Pălărie de tip vânătoresc │- fetru; culoare verde │24 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│14. │Căciulă │- blană naturală neagră sau │ ││ │ │brumărie │36 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│15. │Cinci perechi de şosete │- BBC în amestec; │ ││ │ │culoare verde │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│16. │Ciorapi │- lână în amestec, │ ││ │ │culoare verde │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│17. │Cravată │- mătase sau ţesătură │ ││ │ │sintetică; culoare verde │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│18. │Fular │- lână sau tip lână; │ ││ │ │culoare verde │24 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│19. │Însemne │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│20. │Ecusoane │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┘3.1.1. Descrierea costumului de vară de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control (figura 1):Bluza are guler cu pelerină şi ştei, se încheie în faţă cu fentă cu nasturi. Piepţii au platcă cu formă cu colţ şi câte un buzunar aplicat. Buzunarele au formă cu colţ, pliu pe mijloc şi clapă cu colţ cu închidere cu nasture şi butoniere. Buzunarul de la pieptul stâng are prevăzut pe clapă un epolet cu închidere cu nasture şi butonieră pentru fixarea însemnelor. Spatele are platcă şi fald pe mijloc.Mânecile sunt scurte şi terminate cu tiv îndoit pe faţă şi fixat cu un tighel. Se tighelesc cu un tighel: gulerul, fenta, tivul, epoletul. Se tighelesc cu două tighele: clapele de buzunar, buzunarele aplicate, platca faţă, platca spate. Are executate cheiţe la epolet.Vesta se încheie în faţă cu fermoar detaşabil, are dublaţi cu ţesătură de bază piepţii şi platca la spate. Piepţii au la partea de jos câte un buzunar aplicat cu formă dreaptă, cu burduf pe părţile laterale şi dublat pe toată suprafaţa cu material fond. Au clape aplicate cu închidere cu 2 butoni. La partea de sus clapele au aplicate bentiţă din piele - ca ornament. Pe aceste buzunare are aplicate câte un buzunar mic, cu formă dreaptă, cu închidere cu clapă cu bandă welcro. Pieptul drept are aplicat la partea de sus un reper cu formă dreaptă, pe care se execută un buzunar cu deschidere cu fermoar. La partea de jos a reperului se aplică un buzunar mic, cu pliu pe mijloc şi burduf de jur împrejur. Acesta are o clapă cu închidere cu bandă welcro. Pieptul stâng are la partea de sus un buzunar aplicat, cu formă dreaptă, cu burduf de jur împrejur, are prevăzută clapă cu închidere cu bandă welcro. Deasupra acestei clape, la pieptul stâng este aplicat un epolet cu închidere cu buton pentru fixarea însemnelor. Vesta are platcă la faţă şi spate, iar răscroiala feţei are la gât formă de V. Pe părţile laterale are epoleţi (bride) cu formă dreaptă, cu închidere cu bandă welcro pentru ajustarea produsului pe corp. În interior, la pieptul stâng are un buzunar cu refilet din material fond cu închidere cu nasture şi butonieră.Se tighelesc cu un tighel: răscroiala gâtului, cant, tiv, subbraţ, buzunare aplicate. Se tighelesc cu 2 tighele: platca la faţă, la spate, clapele buzunarelor, partea de sus reper piept dreapta, epolet piept, cusăturile laterale, bridele de ajustare. Are executate cheiţe la: deschiderea buzunarelor, clape, epolet piept, bride laterale.Pantalonul este drept, cu un fald în talie, se încheie cu şliţ cu fermoar. La faţă are buzunare oblice cu deschidere tighelită. La spate, partea dreaptă are un buzunar cu doi refileţi cu închidere cu nasture şi petliţă.Betelia se încheie cu nasture şi butonieră şi are prevăzute 6 găici pentru curea. Are executate cheiţe la: deschiderea buzunarelor laterale, şliţ şi găici.3.1.2. Descrierea costumului de primăvară-toamnă de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control (figura 2):Costumul se realizează din stofă amestec lână fină + PES, de culoare verde. Sacoul se încheie în faţă cu 2 nasturi şi 2 butoniere. Piepţii au la nivelul taliei buzunare cu clapă şi refileţi. La partea de sus a pieptului stâng are un buzunar mic cu clapă şi refileţi, iar deasupra acestuia are un epolet fixat cu nasture şi butonieră pentru poziţionarea însemnelor.Mânecile au la terminaţie şliţ cu 3 nasturi, iar deasupra acestuia o bordură de paspoal din ţesătură contrast. Sacoul are garnitură din ţesătură contrast la: guler, refileţi, bordură mânecă. Se încheie cu nasturi de os, la fel şi la mâneci, iar la rever are un ornament de os în formă de frunză de stejar.Sacoul este căptuşit în întregime cu căptuşeală la culoare. În interior are câte un buzunar la fiecare piept, cu refilet din stofă, şi încă un buzunar mic, cu 2 refileţi din căptuşeală, la pieptul stâng partea de jos.Pantalonul este drept, cu feţe căptuşite, cu un fald în talie, se încheie cu şliţ cu fermoar. La faţă are buzunare oblice, cu deschidere cu garnitură din stofă contrast. La spate partea dreaptă are un buzunar cu 2 refileţi cu închidere cu nasture şi petliţă. Are garnituri din stofă contrast la buzunarele de la feţe, refileţii buzunarului spate şi petliţa buzunarului de la spate. Betelia pantalonului se închide cu nasture şi butonieră, cu copcă pe interior, şi are prevăzute 6 găici pentru curea. Are executate cheiţe la: deschiderea buzunarelor laterale, şliţ şi găici.Fusta are croială clasică, cu betelie, fermoar pe mijlocul spatelui, căptuşită şi cu şliţ la spate, având formatul prezentat în schiţă.3.1.3. Descrierea costumului de iarnă de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control:Costumul pentru bărbaţi şi pentru femei se confecţionează din stofă groasă amestec lână + PES, aceeaşi culoare şi acelaşi model ca la costumul de primăvară-toamnă de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control:3.1.4. Descrierea scurtei de primăvară-toamnă de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control (figura 3):Scurta are guler cu pelerină şi ştei, cu colţ cu formă rotunjită, se încheie în faţă cu fermoar detaşabil şi fentă dreaptă, aplicată până la baza gulerului, cu închidere cu nasturi şi butoniere. Feţele au la partea de sus o platcă, tighelită cu 2 tighele. Pieptul stâng are prevăzut un buzunar vertical cu refilet şi fermoar. La partea de jos, sub nivelul taliei, piepţii au câte un buzunar cu clapă şi 2 refileţi, cu închiderea clapelor cu nasturi şi butoniere. Sub acestea au câte un buzunar oblic, cu laist. Spatele are la partea de sus platcă dreaptă, tighelită cu 2 tighele. În talie are un canal prin care se trece un şnur, introdus prin capse - ocheţi pentru ajustarea produsului pe corp. Şnurul are la capete blocatori şi capete şnur. Mânecile sunt din câte 2 bucăţi, iar cusătura de unire a celor 2 repere este tighelită cu 2 tighele. La terminaţie au câte un epolet cu colţ, fixat la capete cu nasturi. Scurta este căptuşită în întregime cu căptuşeală matlasată pe un strat subţire de material termoizolant. Piepţii au pe interior câte un buzunar cu refilet lat, cu închidere cu nasture şi butonieră. Se tighelesc cu 2 tighele: platca faţă, platca spate. Se tighelesc cu 1 tighel: fenta, gulerul, epoleţii de la mâneci, terminaţia. Se execută cheiţe la capetele buzunarelor.3.1.5. Descrierea scurtei de iarnă de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control (figura 4):Scurta se confecţionează din ţesătură impermeabilă, este prevăzută cu mesadă detaşabilă şi gluga de asemeni detaşabilă. Este de dimensiune 3/4, astfel încât produsul poate avea dublă utilizare: scurtă de iarnă şi/sau pelerină.Scurta are guler drept, înalt, se încheie în faţă cu fermoar detaşabil şi fentă dreaptă, aplicată pe la baza gulerului, cu închidere cu butoni. Feţele au la partea de jos buzunare aplicate, cu burduf pe părţile laterale; buzunarul este dublat în întregime, iar pe părţile dinspre cusăturile laterale mai formează un buzunar cu deschidere verticală. Pe faţa buzunarului aplicat la partea stângă are un buzunar oblic, cu închidere cu fermoar, tighelit de jur împrejur. Clapele buzunarelor au tighele ornament în formă de zig-zag, la fel şi fenta.Clapele au închidere cu butoni. La partea de sus, piepţii au câte un buzunar oblic cu refilet lat (laist), tighelit de jur împrejur şi cu clapele fixate cu cheiţe. Spatele este dintr-o singură bucată.Mânecile sunt din 2 bucăţi, iar cusătura de unire a celor 2 repere este tighelită cu 2 tighele. Au manşeta cu prelungire cu colţ şi închidere cu butoni. La terminaţie, în cusătura şliţului, au un reper sub formă de "V" (evantai) pentru a asigura o bună protecţie împotriva pătrunderii frigului. Răscroiala mânecii este tighelită cu 2 tighele, la fel şi cusătura umărului. În cusătura gulerului are aplicată o bentiţă de material pentru fixarea unui fermoar detaşabil pe linia răscroielii gulerului. Acesta permite montarea glugii care are şi ea la terminaţie o parte a fermoarului detaşabil.Gluga este dublată în întregime cu material de bază, este formată din 3 repere, tighelite cu 2 tighele, şi este matlasată în întregime. La terminaţie are un canal prin care trece un şnur, introdus la capete prin capse - ocheţi pentru strângerea acesteia. Şnurul este prevăzut cu blocatori şi capete şnur. Gluga se mai încheie în faţă şi cu 2 butoni.Scurta are în talie şi la terminaţie câte un canal prin care trece un şnur, introdus prin capse - ocheţi pentru ajustarea produsului pe corp. Şnurul are la capete blocatori şi capete şnur. Scurta este căptuşită în întregime, iar pe bizeţi are fixate fermoare detaşabile pentru aplicarea mesadei matlasate. Mesada este din căptuşeală şi este matlasată în întregime cu material termoizolant. Atât căptuşeala, cât şi mesada au câte un buzunar interior aplicat.3.1.6. Descrierea cămăşii de reprezentare pentru personalul Gărzii, care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control (figura 5):Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip poplin BBC + POLIESTER. Linia produsului este clasică, atât în varianta cu mânecă lungă, cât şi cu mânecă scurtă. Elementul distinctiv: la partea superioară a buzunarului prezintă un element de broderie de dimensiuni decorative (2 x 3 cm) reprezentând 2 frunze de stejar.3.2. Uniforma de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ Obiectele din care se compune uniforma │ Sortimente de material │ Durata ││crt.│ │ │normală de││ │ │ │utilizare │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 1. │Costum de vară - bluză + vestă + │- ţesătură BBC │24 de luni││ │2 pantaloni │- ţesătură tip BBC │ ││ │ │culoare verde │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 2. │Costum de primăvară-toamnă - scurtă + │- ţesătură peliculizată │24 de luni││ │2 pantaloni │BBC 80% + PA 20%; │ ││ │ │culoare verde │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 3. │Costum de iarnă - scurtă + 2 pantaloni │- ţesătură 100% PES │24 de luni││ │ │peliculizată impermeabilă + │ ││ │ │tratamente ECOCLIMATE; │ ││ │ │culoare verde │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 4. │Scurtă de iarnă │- ţesătură 100% PES │36 de luni││ │ │peliculizată impermeabilă + │ ││ │ │tratamente ECOCLIMATE; │ ││ │ │culoare verde │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 5. │Cinci cămăşi │- BBC + PES; culoare verde │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 6. │Pantofi │- faţă din piele naturală │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 7. │Bocanci sau cizme scurte │- faţă din piele naturală │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 8. │Cizme cauciuc │- cauciuc şi BBC caşerat │24 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│ 9. │Geantă de serviciu │- piele naturală sau │ ││ │ │sintetică │48 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│10. │Curea pentru pantaloni │- piele naturală │36 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│11. │Mănuşi │- piele naturală │48 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│12. │Pălărie de tip vânătoresc │- fetru; culoare verde │24 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│13. │Căciulă │- blană sintetică şi │ ││ │ │ţesătură impermeabilă neagră│ ││ │ │sau brumărie │36 de luni│├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│14. │Cinci perechi de şosete │- BBC în amestec; │ ││ │ │culoare verde │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│15. │Ciorapi │- lână în amestec; │ ││ │ │culoare verde │12 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│16. │Fular │- fire sintetice, tip lână │ ││ │ │culoare verde │24 luni │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│17. │Însemne │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┤│18. │Ecusoane │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┘3.2.1. Descrierea costumului de vară de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control (figura 6):Bluza are guler cu pelerină şi stei, se încheie în faţă cu fentă şi nasturi. Piepţii au platcă cu formă dreaptă şi câte un buzunar aplicat. Buzunarele au formă rotunjită, pliu pe mijloc şi clapă cu formă rotunjită cu închidere cu nasture şi butonieră.Buzunarul de la pieptul stâng are prevăzut pe clapă un epolet cu închidere cu nasture şi butonieră pentru fixarea însemnelor. Spatele are platcă dreaptă şi câte un fald în părţile laterale. Mânecile sunt scurte şi au tiv îndoit pe faţă şi fixat cu un tighel. Se tighelesc cu un tighel: guler, fentă, tiv mânecă, tiv, răscroiala mânecii, epolet. Se tighelesc cu două tighele: clapele, buzunarul aplicat, platca faţă, platca spate. Se execută cheiţe la epolet.Pantalonul este drept, cu un fald în talie, se încheie cu şliţ cu fermoar. La faţă are 2 buzunare oblice cu deschiderea tighelită. Pe părţile laterale se află câte un buzunar cu formă specială, cu pliu pe mijloc. Clapele buzunarelor sunt cu formă cu colt şi se încheie cu nasture şi butonieră. Se tighelesc cu 2 tighele: cantul, clapele, buzunarele. Se execută cheiţe la deschiderea buzunarelor laterale, la şliţ şi la găici.Vesta este identică cu cea de la costumul de vară de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control.3.2.2. Descrierea costumului de primăvară-toamnă de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control (figura 7):Costumul se compune din: scurtă căptuşită + 2 pantaloni căptuşiţi şi se confecţionează din ţesătură cu compoziţie 80% BBC + 20% poliamidă, peliculizată.Scurta are guler cu pelerină cu formă rotunjită şi stei şi se închide în faţă cu fermoar detaşabil şi fentă dreaptă, cu închidere cu butoni.Piepţii au platcă dreaptă la partea de sus. La partea de jos au câte un buzunar aplicat cu formă dreaptă pe părţile laterale şi formă rotunjită pe părţile dinspre mijlocul feţei. Este dublat pe toată suprafaţa, astfel că pe partea rotunjită are burduf, iar pe partea dreaptă formează încă un buzunar la interior. Buzunarele au clape aplicate, cu formă rotunjită, cu închidere cu bandă welcro. Pieptul drept are la partea de sus un buzunar drept cu laist şi fermoar pe interior, iar terminaţiile buzunarului sunt fixate cu cheiţe. Pe pieptul stâng, la partea de sus are aplicat un buzunar cu formă rotunjită, cu pliu pe mijloc şi burduf de jur împrejur. Acesta este dublat pe toată suprafaţa cu material fond, are clapa fixată în cusătura de la platcă, cu formă rotunjită şi cu închidere cu bandă welcro. Pe clapă are aplicat un epolet fixat cu un buton pentru poziţionarea însemnelor. Spatele are platcă, iar pe mijloc are un pliu, cu deschidere liberă până la nivelul taliei.Mânecile sunt din 2 bucăţi cu cusătura de unire tighelată cu 2 tighele. Au manşetă prevăzută cu elastic pe partea dinspre interior şi câte un epolet drept, fixat cu bandă welcro pentru strângerea acestora. La nivelul taliei are un şnur trecut printr-un canal, fixat pe interior cu blocatori pentru ajustarea produsului pe corp. La terminaţie are un şnur elastic trecut prin 2 bride pe părţile laterale şi prin câte un blocator dublu pentru strângerea acestora.Pe interior, scurta este căptuşită în întregime, iar spatele şi piepţii au căptuşeală matlasată pe un strat subţire de vată termoizolantă. Piepţii au pe interior câte un buzunar cu refilet din material fond cu închidere cu nasture şi butonieră, iar la pieptul stâng, partea de jos are un buzunar de telefon. Acesta este confecţionat din material fond, are formă dreaptă şi burduf de jur împrejur. Se închide cu o bridă fixată cu bandă welcro. Se tighelesc cu un tighel: gulerul, buzunarele aplicate, terminaţia, buzunarul piept dreapta. Se tighelesc cu 2 tighele: clape buzunare, epolet buzunar, bride manşete, platcă faţă, platcă spate, cusătura umărului, cusătura de pe mijlocul mânecii, cant fentă.Pantalonul este drept, cu un fald în talie, se închide cu şliţ cu fermoar. La faţă are buzunare oblice, cu deschidere tighelită cu 2 tighele. Pe partea laterală dreapta are aplicat un buzunar cu formă rotunjită, cu pliu pe mijloc. Acesta are clapă cu formă rotunjită, cu închidere cu bandă welcro. La spate partea dreaptă are un buzunar cu refilet lat şi fermoar şi refilet mic pe interior. Betelia are pe părţile laterale elastic pentru o mai bună fixare în talie. Are prevăzute şapte găici pentru curea. Se închide în talie cu nasture şi butonieră. Se tighelesc cu un tighel: refilet buzunar spate, betelia de jur împrejur, furca la faţă. Se tighelesc cu 2 tighele: deschiderea buzunarelor oblice, buzunarele aplicate, clapele, cantul, cusătura la spate. Se execută cheiţe la: deschiderea buzunarelor oblice, buzunar aplicat, clapă buzunar, refilet buzunar spate, şliţ, găici.3.2.3. Descrierea costumului de iarnă de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control (figura 8):Scurta are guler drept, înalt, se încheie la faţă cu fermoar detaşabil şi fentă dreaptă, aplicată până la baza gulerului şi cu închidere cu butoni.Feţele au platcă dreaptă la partea de sus, tighelită cu 2 tighele. Feţele sunt tăiate la nivelul taliei, iar aceste repere au marginea tighelită cu 2 tighele. La partea de jos are 2 buzunare oblice cu refilet lat cu deschidere tighelită. Acestea sunt acoperite la partea de sus de câte o clapă cu formă dreaptă fixată în cusătura de la nivelul taliei. La partea de sus, pe fiecare piept are câte un buzunar drept, cu refilet lat, cu capetele fixate şi tighelite în formă de X.Spatele are platcă dreaptă, iar pe mijloc are un pliu cu deschidere liberă până aproape de cordon. Mânecile sunt formate din câte două bucăţi, iar terminaţia acestora are manşetă prevăzută cu elastic pe partea dinspre interior şi un epolet drept, fixat cu bandă welcro pentru strângerea acestora. La terminaţie scurta are un cordon prevăzut cu elastic pe părţile laterale.Scurta este căptuşită în întregime cu căptuşeală matlasată pe un strat de material termoizolant. La pieptul stâng în interior are un buzunar cu refilet din material fond, cu închidere cu nasture şi butonieră. Se tighelesc cu un tighel: buzunare cu refilet partea de sus, buzunare cu refilet partea de jos, clapele, deschidere pliu spate. Se tighelesc cu 2 tighele: platcă faţă, platcă spate, cusătura umărului cusătura de unire a reperelor mânecii, linia taliei, epoleţi manşete. Se execută cheiţe: deschiderea buzunarelor de la piept, deschidere buzunare oblice, terminaţie pliu spate, epoleţi mâneci.Pantalonul este drept, cu un fald în talie, se închide cu şliţ cu fermoar. La faţă are buzunare oblice cu deschidere tighelită cu 2 tighele. Pe partea laterală dreapta are un buzunar aplicat, cu formă dreaptă, cu pliu pe mijloc (format pe faţă), cu burduf pe părţile laterale. Are prevăzută clapă dreapta cu închidere cu bandă welcro. La spate partea dreaptă are un buzunar cu refilet lat cu fermoar şi refilet mic pe interior. Betelia are elastic pe părţile laterale şi are prevăzute 7 găici pentru curea. Pantalonul este căptuşit în întregime cu căptuşeală matlasată pe un strat de material termoizolant şi are tighele de matlasare pe faţa materialului. Se tighelesc cu un tighel: buzunar aplicat, refilet buzunar spate, betelia, tiv terminaţie. Se tighelesc cu 2 tighele: deschidere buzunare oblice, clapă buzunar. Se execută cheiţe: deschidere buzunare oblice, buzunar aplicat, clapă buzunar, deschidere buzunar spate, găici.3.2.4. Descrierea scurtei de iarnă de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control:Scurtă de iarnă de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control este identică cu modelul şi materialul scurtei de iarnă de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control.3.2.5. Descrierea cămăşii de teren pentru personalul Gărzii, care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control:Cămăşile de teren sunt identice ca model şi material cu cămăşile de reprezentare, diferenţa fiind că toate cele 5 cămăşi sunt verzi.Pe mâneca stângă a cămăşii se aplică emblema de la figura 11. Pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul Gărzii, pe lateralele gulerului cămăşii se vor aplica stele aurii, conform gradului.Pe umerii cămăşii se aplică însemnele de grad, care indică funcţia. Pe buzunarul stâng al cămăşii se aplică ecusonul de la figura 9.3.3. Descrierea încălţămintei de reprezentare şi de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control:3.3.1. Pantofii de vară - feţele se confecţionează din piele naturală maron sau neagră, cu perforaţii, iar talpa din piele naturală sau înlocuitori.3.3.2. Pantofii de primăvară-toamnă se confecţionează din piele naturală, de culoare maron sau neagră. Talpa este din piele naturală sau înlocuitor, iar căputa dintr-o singură bucată, fără ornamentaţii. Pentru personalul feminin pot avea decupaje.3.3.3. Ghetele se confecţionează din piele, fiind căptuşite cu blană sintetică. Carâmbul este dintr-o singură bucată. Se încheie lateral cu fermoar. La personalul feminin carâmbul este mai înalt.3.3.4. Bocancii sau cizmele scurte se confecţionează din piele naturală, de culoare neagră. Talpa este din cauciuc cu profile antiderapante. Are carâmbul din 2 bucăţi. Se pot executa şi modele pentru schi. Se încheie cu şiret şi clapă. După caz, se pot executa şi cizme, din acelaşi material, cu înălţimea până la jumătatea distanţei dintre genunchi şi gleznă şi mai largi în partea de sus.3.3.5. Cizmele de cauciuc care sunt de tip vânătoresc se confecţionează din cauciuc şi BBC caşerat şi se dublează cu căptuşeală pe interior.3.4. Descrierea coifurii de reprezentare şi de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control:3.4.1. Pălăria se confecţionează din fetru, de aceeaşi culoare ca şi costumul. Formatul este de tip vânătoresc, cu borul scurt. Deasupra borului se montează două şnururi împletite.3.4.2. Căciula de reprezentare se confecţionează din blană naturală de astrahan de culoare neagră sau brumărie şi este matlasată pe interior. Pentru personalul masculin partea superioară a calotei este pliată pe mijloc.3.4.3. Căciula de teren se confecţionează din acelaşi material ca şi scurta de iarnă. Se compune din clapă faţă şi spate şi clape laterale (urechi). Clapele sunt dublate pe partea exterioară cu blană sintetică de culoare neagră sau brumărie.3.5. Descrierea echipamentului divers de reprezentare şi de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control3.5.1. Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase, de culoare verde.3.5.2. Cureaua se confecţionează din piele naturală semigroasă, de culoare maron sau neagră.3.5.3. Mănuşile se confecţionează din piele de culoare maron sau neagră. Au formatul obişnuit, cu 5 degete şi sunt căptuşite.3.5.4. Fularul se confecţionează din lână sau fire tip lână de culoare verde.3.5.5. Şosetele se confecţionează din bumbac în amestec, de culoare verde.3.5.6. Ciorapii se confecţionează din lână în amestec, de culoare verde.3.5.7. Geanta de serviciu se confecţionează din piele naturală sau sintetică, de culoare maron sau bej închis cu minimum 3 compartimente. Pe spatele genţii sunt prevăzute 2 inele metalice semirotunde fixate prin 2 curele de piele. De inele se prinde cureaua de susţinere.Culoarea pentru articolele de uniformă, scurtă, veston, pantalon, fustă, geacă este verde.Însemne distinctive3.6. Ecuson din material alamă nichelată, cu prindere de epolet cu ac de siguranţă sau pini metalici, având dimensiunile lăţime 20 mm, lungime 70 mm, dimensiunea literelor fiind de 10 mm, prevăzut în figura 93.7. Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), ataşabile la uniformă, prevăzute în figura 103.8. Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament conform figurii 11Figura 1. Modelul costumului de vară de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*)Figura 2. Modelul costumului de primăvară-toamnă de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*)Figura 3. Modelul scurtei de primăvară-toamnă de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*)Figura 4. Modelul scurtei de iarnă de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*)Figura 5. Modelul cămăşii de reprezentare pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*)Figura 6. Modelul costumului de vară de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*)Figura 7. Modelul costumului de primăvară-toamnă de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*)Figura 8. Descrierea costumului de iarnă de teren pentru personalul Gărzii care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control*)Figura 9. Modelul de ecusonFigura 10. Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), pe suport textil verde, ataşabile la uniformăÎnsemne de grad (trese care indică funcţia), ataşabile la uniformăÎnsemne de grad cu stele, care indică funcţia, pe suport textil gri închis, ataşabile la uniformăFigura 11. Modelul emblemei aplicabile pe mâneca stângă a articolelor de echipament*)Însemnul heraldic al Gărzii se prezintă după cum urmează: scut dreptunghiular, cu talpa în ogivă, albastru, având, sus, poziţionată în şef, o acvilă de argint, cu ciocul şi ghearele roşii, în poziţie de observaţie, iar jos, pe o câmpie verde, un cerb de aur înaintea căruia este un brad, de asemenea, verde. Bradul face referire la bogăţia silvică, cerbul la fondul cinegetic, iar acvila de argint semnifică autoritate, putere, misiunea de observaţie.Deasupra scutului este scris, orizontal, cu litere majuscule aurii, cuvântul GARDA, iar sub scut, urmărind traiectoria vârfului acestuia, cuvântul FORESTIERĂ.  +  Anexa 4Modul de echipare a autovehiculelor speciale cumijloace de semnalizare luminoasă şi sonorăModele privind inscripţionarea autovehiculelor speciale şi modul de prindere a instalaţiei de semnalizare luminoasă şi sonorăNOTĂ1. Inscripţia "GARDA FORESTIERĂ" se efectuează cu litere negre, dacă vehiculul are culoare deschisă sau culoare albă, dacă vehiculul are culoare închisă, şi va fi amplasată pe capotă, pe părţile laterale şi în spate, pe haion sau capacul portbagajului, în funcţie de posibilităţi.2. Semnale speciale de avertizare luminoase, de culoare galbenă, amplasate central în partea superioară a vehiculului, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 5Echipamentele de autoapărare, de protecţie şide comunicare şi alte mijloace speciale de dotare a) Echipamente de autoapărare:1. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărei persoane care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control:2. electroşocuri: b) Echipament individual de protecţie:1. vesta de protecţie fluorescent-reflectorizantă pe fond de culoare portocalie (figura 6.1);2. bastoane reflectorizante pentru acţiunile stradale. c) Mijloace de comunicare: telefon mobil şi serviciile aferente - un aparat/persoană. d) Alte mijloace speciale de dotare:1. instrumente de măsurat;2. imprimate (formulare cu regim special);3. aparat foto/cameră video.  +  Anexa 6Modelele legitimaţiei de control şi legitimaţiei de serviciu-------