HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice(actualizată până la data de 20 aprilie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 26 alin. (4) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, denumit în continuare regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică personalului contractual din: a) instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora care sunt finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 269 din 13 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016. b) instituţiile şi autorităţile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; c) instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii; d) instituţiile şi autorităţile publice ale căror conducători sunt persoane angajate în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă. (2) Dispoziţiile regulamentului prevăzut la art. 1 nu se aplică instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv celor prevăzute la alin. (1) lit. a), care prin statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate au reglementat încadrarea şi promovarea personalului contractual.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 269 din 13 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016.  +  Articolul 3 (1) În aplicarea prezentei hotărâri, ordonatorii principali de credite pot emite norme interne. (2) Pentru instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aspecte specifice procedurale referitoare la condiţiile de participare la concursul/examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale, precum şi la organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului pot fi reglementate prin ordin al ordonatorului principal de credite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii,

  familiei şi protecţiei sociale,

  Ioan Nelu Botiş

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 23 martie 2011.Nr. 286.  +  AnexăREGULAMENT 23/03/2011