HOTĂRÂRE nr. 269 din 13 aprilie 2016privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora care sunt finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;"2. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile regulamentului prevăzut la art. 1 nu se aplică instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv celor prevăzute la alin. (1) lit. a), care prin statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate au reglementat încadrarea şi promovarea personalului contractual."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 13 aprilie 2016.Nr. 269.-----