HOTĂRÂRE nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale(actualizată până la data de 12 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Notă:

  Alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prevede:

  <<În cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare din domeniul adopţiei, sintagma "deschiderea procedurii adopţiei interne" se înlocuieşte cu sintagma "deschiderea procedurii adopţiei", denumirea "Oficiul Român pentru Adopţii" sau, după caz, "Oficiul" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie" sau, după caz, cu "A.N.P.D.C.A.", sintagma "potrivire teoretică" se înlocuieşte cu sintagma "potrivire iniţială" şi termenul "ordin" se înlocuieşte cu termenul "decizie".>>

  ──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 43 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei,având în vedere dispoziţiile Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Organizaţiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat pot colabora cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumit în continuare A.N.P.D.C.A., în domeniul adopţiei internaţionale, numai dacă sunt acreditate în conformitate cu dispoziţiile legale din statele de origine şi autorizate conform prevederilor prezentei hotărâri. (2) Organizaţiile private străine care au sediul social pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, pot colabora cu A.N.P.D.C.A. numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), respectă prevederile legislaţiei române în materia adopţiei şi dacă autoritatea publică din statul respectiv, cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale, a încheiat acorduri de colaborare cu A.N.P.D.C.A.----------Art. 1 a fost modificat de alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prin înlocuirea denumirii "Oficiul Român pentru Adopţii" cu denumirea "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie" şi a denumirii "Oficiul" cu denumirea "A.N.P.D.C.A.".  +  Articolul 2A.N.P.D.C.A. este autoritatea română desemnată să autorizeze organizaţiile prevăzute la art. 1.----------Art. 2 a fost modificat de alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prin înlocuirea denumirii "Oficiul" cu denumirea "A.N.P.D.C.A.".  +  Articolul 3Organizaţiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat, care pot fi autorizate să colaboreze cu A.N.P.D.C.A. în domeniul adopţiei internaţionale, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:----------Partea introductivă a art. 3 a fost modificată de alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prin înlocuirea denumirii "Oficiul" cu denumirea "A.N.P.D.C.A.". a) să fie persoane juridice legal constituite în statele de origine; b) să aibă sediul social pe teritoriul unui stat care a ratificat Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, sau ale cărui autorităţi competente au încheiat acorduri de colaborare cu A.N.P.D.C.A.;----------Lit. b) a art. 3 fost modificată de alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prin înlocuirea denumirii "Oficiul" cu denumirea "A.N.P.D.C.A.". c) să fie acreditate de autorităţile competente ale statului în care se află sediul lor social pentru a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale; d) să urmărească scopuri nelucrative, în condiţiile şi în limitele stabilite de autorităţile competente ale statului unde se află sediul lor social; e) să fie conduse şi administrate de către persoane calificate, sub aspectul integrităţii lor morale, pregătirii profesionale sau experienţei, pentru a acţiona în domeniul adopţiei internaţionale; f) să se afle sub supravegherea autorităţilor competente ale statului unde se află sediul lor social, în ceea ce priveşte alcătuirea, funcţionarea şi situaţia lor financiară.  +  Articolul 4 (1) Organizaţiile private străine care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 se vor adresa A.N.P.D.C.A. în vederea autorizării. (2) La cererea de autorizare vor fi anexate următoarele acte: a) statutul, înregistrat corespunzător în statul unde se află sediul social; b) documentul doveditor al personalităţii juridice şi capacităţii solicitantului de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale, eliberat de autorităţile străine competente (acord/autorizare/acreditare); c) documentele privitoare la structura organizatorică şi a personalului; d) istoricul activităţilor desfăşurate şi recomandări din partea celorlalţi colaboratori, precum şi din partea autorităţii străine sub a cărei supraveghere se află; e) lista personalului care va presta servicii în domeniul adopţiei internaţionale, cu datele profesionale; f) descrierea activităţilor planificate şi a metodologiei de lucru; g) angajamentul de a prezenta A.N.P.D.C.A. numai cererile acelor familii sau persoane cu care organismul privat respectiv a încheiat un acord (contract, înţelegere) privind urmărirea copilului după adopţie de către persoane calificate, pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la intrarea copilului pe teritoriul statului străin; h) angajamentul de a prezenta A.N.P.D.C.A. rapoarte anuale de activitate, în vederea reînnoirii autorizaţiei, precum şi rapoarte periodice, la cererea acestuia; i) angajamentul de a transmite A.N.P.D.C.A. rapoartele trimestriale de urmărire postadopţie solicitate de acesta.----------Art. 4 a fost modificat de alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prin înlocuirea denumirii "Oficiul" cu denumirea "A.N.P.D.C.A.".  +  Articolul 5A.N.P.D.C.A. poate solicita informaţiile suplimentare pe care le consideră oportune şi pertinente pentru soluţionarea cererii de autorizare, de la autorităţile competente ale statului de origine.----------Art. 5 a fost modificat de alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prin înlocuirea denumirii "Oficiul" cu denumirea "A.N.P.D.C.A.".  +  Articolul 6 (1) În urma analizării cererii prezentate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi cele impuse de normele Convenţiei asupra protecţiei copilului şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, şi/sau ale acordurilor de colaborare bilaterale în domeniul adopţiei, A.N.P.D.C.A. va autoriza organizaţia privată străină solicitantă pentru o perioadă de doi ani.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 579 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 12 august 2016. (2) Cererea va fi soluţionată de către Oficiu în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, termen ce se poate prelungi dacă se impune completarea documentaţiei cu cel mult 30 de zile. (3) Decizia secretarului de stat al A.N.P.D.C.A., prin care cererea a fost soluţionată, poate fi atacat în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.----------Art. 6 a fost modificat de alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prin înlocuirea denumirii "Oficiul" cu denumirea "A.N.P.D.C.A." şi a termenului "ordin" cu termenul "decizie".  +  Articolul 7Autorizaţia va putea fi reînnoită pentru aceeaşi perioadă, la cererea organizaţiei private străine, în urma prezentării documentelor prevăzute la art. 4 şi a raportului de activitate al solicitantului, întocmit pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei emise de către A.N.P.D.C.A.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 579 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 12 august 2016.  +  Articolul 8A.N.P.D.C.A. poate decide, în funcţie de gravitate, suspendarea sau retragerea autorizaţiei atunci când constată că organizaţia privată străină nu mai întruneşte cerinţele şi condiţiile impuse de prevederile prezentei hotărâri şi nu respectă normele legale în materie sau angajamentele asumate.----------Art. 8 a fost modificat de alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prin înlocuirea denumirii "Oficiul" cu denumirea "A.N.P.D.C.A.".  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

  Dan Mircea Popescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  p. Secretarul de stat

  al Autorităţii Naţionale pentru

  Protecţia Copilului şi Adopţie,

  Vali Sonia Botezatu
  Bucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.441.-------