PROCEDURĂ din 4 aprilie 2016de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 20 aprilie 2016  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 695 din 4 aprilie 2016, aprobat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 20 aprilie 2016.
   +  Articolul 1(1) Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, denumită în continuare procedură, se aplică persoanelor fizice, cetățeni români sau ai statelor membre ale UE, SEE sau Confederației Elvețiene care doresc să exercite pe teritoriul României, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere una sau mai multe activități enumerate în anexa nr. 2 la ordin.(2) Accesul la exercitarea uneia dintre activitățile enumerate în anexa nr. 2 la ordin pe teritoriul României necesită, ca dovadă suficientă a cunoștințelor și aptitudinilor, exercitarea în prealabil a acelei activități pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare UE, Spațiului Economic European, denumit în continuare SEE, sau Confederației Elvețiene, în conformitate cu dispozițiile art. 35^^15 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță.(3) Recunoașterea experienței profesionale permite solicitantului să aibă acces pe teritoriul României la practicarea aceleiași activități sau ocupații ca cea pentru care a fost calificat pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederației Elvețiene și să o exercite în aceleași condiții precum cetățenii din România.  +  Articolul 2(1) Procedura se aplică de Direcția politici de ocupare, competențe și mobilitate profesională din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin eliberarea unui atestat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.(2) Profesiile reglementate, prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul prezentei proceduri.(3) Direcția politici de ocupare, competențe și mobilitate profesională, denumită în continuare DPOCMP, asigură cooperarea administrativă cu autoritățile competente din statele membre UE, SEE sau Confederația Elvețiană prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne, denumit în continuare IMI, pentru îndeplinirea obligațiilor necesare recunoașterii experienței profesionale pentru activitățile prevăzute în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale.  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii atestatului prevăzut la art. 2 alin. (1), solicitantul depune la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;b) documentul de identitate, în fotocopie;c) certificatul de naștere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz;d) certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie;e) declarație pe propria răspundere, dată în fața notarului public, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, în original.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail.(3) În situația transmiterii documentelor enumerate la alin. (1) prin poșta electronică, solicitantul trebuie să transmită, prin poștă, în original, declarația prevăzută la alin. (1) lit. e).(4) DPOCMP din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are obligația de a afișa pe pagina electronică proprie: prezentul ordin; adresa la care solicitanții pot transmite prin poștă documentația pentru eliberarea atestatului; adresa de e-mail la care solicitanții pot transmite documentația în format electronic.  +  Articolul 4În sensul prezentei proceduri, conceptul "experiență profesională" este definit la art. 4 alin. (1), iar conceptul "director al unei întreprinderi" este definit la art. 4 alin. (2) din ordonanță.  +  Articolul 5(1) Pentru recunoașterea experienței profesionale necesare practicării unei activități, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere, incluse în Lista I a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declarația prevăzută în anexa nr. 3 la procedură din care să reiasă că îndeplinește una dintre condițiile menționate la art. 35^15 alin. (1) din ordonanță.(2) Pentru recunoașterea experienței profesionale necesare practicării unei activități, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere, incluse în Lista II a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declarația prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplinește una dintre condițiile menționate la art. 35^15 alin. (2) din ordonanță.(3) Pentru recunoașterea experienței profesionale necesare practicării unei activități, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere, incluse în Lista III a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declarația prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplinește una dintre condițiile de la art. 35^15 alin. (3) din ordonanță.  +  Articolul 6(1) În cazul în care, în urma analizei dosarului, se constată nereguli privind documentele prevăzute la art. 3, DPOCMP comunică solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea dosarului, modul în care pot fi remediate aceste nereguli, precum și termenul prevăzut la alin. (2).(2) Remedierea neregulilor semnalate se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (1) de către solicitant.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) de către solicitant atrage respingerea cererii pentru eliberarea atestatului.(4) Respingerea cererii și motivele care au stat la baza acesteia se comunică în scris solicitantului, precum și Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED.(5) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește dispozițiile art. 35^15 din ordonanță, accesul la exercitarea uneia dintre activitățile enumerate în anexa nr. 2 la ordin se asigură prin aplicarea dispozițiilor sistemului general de recunoaștere prevăzute în Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situațiile prevăzute la alin. (4) și (5) persoana care nu a obținut atestatul se poate adresa CNRED, care acordă asistență privind recunoașterea calificărilor profesionale. Adresa poștală a CNRED este: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, 010176 București; e-mail: cnred@medu.edu.ro  +  Articolul 7(1) Cererile de eliberare a atestatelor se soluționează:a) în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației complete prevăzute la art. 3 alin. (1) la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;b) în termen de 15 zile de la data soluționării neregulilor constatate în condițiile art. 6 alin. (2).(2) Atestatul se eliberează solicitantului sau, după caz, persoanei desemnate de solicitant prin procură notarială/consulară.(3) Pentru atestatele eliberate pe bază de procură notarială/consulară, la rubrica "Observații? din registrul prevăzut în anexa nr. 4 se completează: numele, prenumele, calitatea împuternicitului și datele de identitate ale acestuia.  +  Articolul 8(1) Analiza, completarea, gestionarea și arhivarea atestatelor și documentației depuse se fac de persoana desemnată de conducerea DPOCMP pentru realizarea acestor activități.(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) sunt trecute în fișa postului.(3) Atestatele eliberate de DPOCMP se înscriu în Registrul atestatelor de recunoaștere, în România, a experienței profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la procedură, denumit în continuare registrul atestatelor.(4) Registrul atestatelor se completează în ordinea cronologică a eliberării acestora, în format electronic.  +  Articolul 9(1) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), precum și o fotocopie a atestatului eliberat solicitantului se păstrează în arhiva DPOCMP, în dulapuri metalice, pe timp nelimitat.(2) Anual, registrul atestatelor se imprimă pe suport hârtie, se semnează de directorul DPOCMP și se arhivează împreună cu documentele precizate la alin. (1).  +  Articolul 10În situația reorganizării Direcției politici de ocupare, competențe și mobilitate profesională, arhiva este predată noii structuri organizatorice care preia activitatea acesteia.  +  Articolul 11(1) Eliberarea atestatului cu încălcarea dispozițiilor prezentei proceduri atrage nulitatea acestuia.(2) În situația pierderii sau distrugerii atestatului, titularul poate solicita Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice un duplicat în baza unei cereri însoțite de dovada publicării pierderii atestatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(3) Duplicatul se întocmește pe un formular identic cu cel original, pe baza documentelor aflate în arhivă, și se înregistrează în Registrul atestatelor, dându-i-se un alt număr.(4) Pe formular se înscrie cu cerneală roșie mențiunea "duplicat", precizându-se seria și numărul atestatului original, și se aplică ștampila DPOCMP, numele în clar și semnătura conducătorului acesteia.(5) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data înregistrării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a cererii de eliberare a atestatului.  +  Articolul 12La solicitarea persoanelor interesate din UE, SEE sau din Confederația Elvețiană, persoana desemnată la art. 8 alin. (1) furnizează informații privind legalitatea eliberării atestatelor de recunoaștere a experienței profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) din procedură și poate cere informații privind legalitatea documentelor eliberate solicitantului de atestat.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICEDIRECȚIA POLITICI DE OCUPARE, COMPETENȚE ȘI MOBILITATE PROFESIONALĂADRESĂ: STRADA DEM. I. DOBRESCU NR. 2 B; SECTORUL 1, COD POȘTAL 010026; BUCUREȘTI - ROMÂNIAATESTAT DE RECUNOAȘTERE A EXPERIENȚEI PROFESIONALESeria... nr. ........... din ...............*1) Notă
  *1) Pentru toate atestatele seria este B și reprezintă indicativul municipiului București; numerotarea se face pornind de la numărul 1, continuându-se de la un an la altul; de asemenea se înscrie data completării, astfel: ziua ... luna ... anul.
  Notă
  *2) Prin liste se înțeleg cele 3 liste de activități cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016, astfel:– Lista I - Grupe care intră sub incidența Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, și a directivelor 68/366/CEE și 82/489/CEE;– Lista II - Grupe care intră sub incidența: Directivei 75/368/CEE, activități prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meșteșugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) și (3);– Lista III - Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2). De exemplu, dacă un cetățean dintr-un stat membru al UE, SEE sau din Confederația Elvețiană dorește să desfășoare în România activități referitoare la "Producția de textile" atunci în atestat se va înscrie: "Lista I".
  Grupa ISIC (la nivel de 2 cifre) *3)   Subgrupa ISIC(la nivel de 3 cifre)*4)     Denumirea activității *5)    Perioada/Perioadele în careactivitatea a fost prestatăîn calitate de director, lucrător cu titlu independent sau salariat*6) Denumirea instituției care a eliberat dovadaprivind recunoașterea experienței profesionale  Datele de identificareale instituției de la col. (5)
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
        
  Pentru desfășurarea activităților enumerate la col. (3) a urmat o formare prealabilă de .... ani atestată prin actul de calificare*7) ...... emis de ......... la data ............................ . Pentru desfășurarea activităților enumerate la col. (3) solicitantului i s-a eliberat de Autoritatea competentă pentru recunoașterea experienței profesionale denumită*8) ............................... din ........... documentul*9) .................................... care confirmă că acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art.*10) ...... alin. ....... lit. ( ) din Directiva 2005/36/CE.Prezentul atestat reprezintă recunoașterea experienței profesionale potrivit art.*10) ........... alin. ( ) lit. .... din Directiva 2005/36/CE pentru practicarea în România a activității/ocupației ........................... cod CAEN*11)/COR*12) .......... în calitate de salariat/director/lucrătorindependent. Atestatul de recunoaștere a experienței profesionale a fost înregistrat cu nr. ...... în Registrul atestatelor de recunoaștere în România a experienței profesionale.
  Director, Întocmit,
  Numele și prenumele Semnătura Numele și prenumele Semnătura
  LS ...   
  Data eliberării ziua ..... luna ...... anul ...... Semnătura titularului/persoanei desemnat(e) de solicitant prin procură notarială/consulară    
  Notă
  *3) Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un cetățean român sau dintr-un alt stat membru al UE, SEE sau din Confederația Elvețiană dorește să desfășoare în România activități referitoare la "Producția de textile", în atestat se va înscrie grupa: "23"; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC la nivel de 2 cifre, se va înscrie denumirea directivei, de exemplu Directiva 82/470/CEE, dacă activitatea este cuprinsă la "Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE".
  *4) Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un cetățean român sau dintr-un alt stat membru al UE, SEE sau din Confederația Elvețiană dorește să desfășoare în Romania activități referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate", în atestat se va înscrie subgrupa ISIC - 237; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC, se va înscrie denumirea directivei, de exemplu "Directiva 82/470/CEE". În cazul în care activitatea nu are cod ISIC (la nivel de 3 cifre), se va înscrie tot denumirea directivei.
  *5) Denumirea activității se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un cetățean român sau dintr-un alt stat membru al UE, SEE sau din Confederația Elvețiană dorește să desfășoare în Romania activități referitoare la subgrupa ISIC - 237, atunci în atestat numele activității va fi: "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate"; dacă un cetățean dintr-un stat membru al UE, SEE sau din Confederația Elvețiană dorește să desfășoare în România activități referitoare la "Directiva 82/470/CEE", atunci denumirea activității ar putea fi, de exemplu: "organizarea, oferirea spre vânzare și vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei".
  *6) Perioada/Perioadele în care activitatea a fost prestată în calitate de director, lucrător independent sau salariat se preia/preiau din documentația depusă de solicitant. De exemplu, dacă un solicitant dorește recunoașterea experienței profesionale necesare practicării unor activități incluse în lista I, subgrupa ISIC - 237 în condițiile art. 35^15 alin. (1) din ordonanță, atunci perioada lucrată din ultimii 10 ani trebuie să fie de cel puțin 6 ani consecutivi dacă persoana a practicat activitatea cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere; în acest caz perioada lucrată ar putea fi de cel puțin 6 ani și atunci se va completa astfel: director: 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014 sau lucrător independent: 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014.
  *7) Se vor introduce informațiile referitoare la denumirea actului de calificare.
  *8) Se va completa denumirea autorității competente din țara în care solicitantul a dobândit experiența profesională.
  *9) Se introduc datele de identificare ale documentului de atestare: denumire, serie, număr, data eliberării.
  *10) De exemplu, se va completa: "Articolul 17 alin. (1) lit. a) din Directiva 2005/36/CE" dacă solicitantul dorește să desfășoare în România activități incluse în lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE; solicitantul a desfășurat activități, în ultimii 10 ani, pe o perioadă de 6 ani consecutivi, cu titlu independent așa cum prevede art. 35^15 alin. (1) lit. a) din ordonanță.
  *11) Codul CAEN se completează pentru solicitanții care vor să dobândească calitatea de lucrător independent.Codul Clasificarea activităților din economia națională 2015 la nivel de 4 cifre se preia din documentația depusă de solicitant. De exemplu, pentru prestarea în România a activităților referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate" cod ISIC 237, codul CAEN la nivel de 4 cifre poate fi: 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare; 1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie; 1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte.
  *12) În cazul în care solicitantul dorește să dobândească în România calitatea de salariat sau de director, codul COR este preluat din documentația depusă de solicitant; codurile COR se pot verifica pe pagina electronică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice la adresa http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r
  Instrucțiuni de completare:1. Completarea atestatului se face prin scriere la calculator, cu litere Times New Roman, dimensiunea 12.2. Numele titularului, precum și toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate inițialele prenumelui tatălui. Inițialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.3. Mențiunile referitoare la an și zi se înscriu cu cifre arabe, iar luna se completează cu litere mari de tipar.
   +  Anexa nr. 2la procedurăCERERENumele și prenumele: ..................................................................................................................Naționalitatea ........................................................................................................................Actul de identitate: tip ....., seria ...... nr. ....., data eliberării .........., autoritatea ................, cod numeric personal: .....................Data nașterii: ..........................................Domiciliul/Reședința*1): localitatea ...................., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ..................., tel. fix ......................, tel. mobil ......................., e-mail .............................Domiciliul/Reședința*2): țara .........................., localitatea ...................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., tel. fix ........................., tel. mobil ............................, e-mail ....................Prin prezenta solicit recunoașterea experienței profesionale dobândite în ....................... pentru a exercita următoarele activități prevăzute de art.*3) ....... din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale în ..................................... Notă
  *1) Se va completa adresa din România.
  *2) După caz, se va completa adresa din țara în care persoana a prestat activități prevăzute în anexa IV din Directiva 2005/36/CE.
  *3) De exemplu, se va completa "Articolul 17 alin. (1) lit. a)" dacă solicitantul dorește să desfășoare activități incluse în lista I din anexa IV la Directivă, iar în alt stat membru el a desfășurat aceste activități, în ultimii 10 ani, pe o perioadă de 6 ani consecutivi, cu titlu independent.
  Grupa ISIC (la nivel de 2 cifre)*4)   Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)*5)  Denumirea activităților *6)  
     
     
  Notă
  *4) Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. De exemplu, dacă un solicitant dorește să desfășoare în România activități referitoare la "Producția de textile", în cerere se va înscrie grupa: "23"; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC (la nivel de 2 cifre), se va înscrie denumirea directivei, de exemplu "Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE".
  *5) Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un solicitant dorește să desfășoare în România activități referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate", atunci în cerere se va înscrie subgrupa ISIC - "237". În cazul în care activitatea nu are cod ISIC (la nivel de 3 cifre) se va înscrie denumirea directivei, de exemplu "Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE".
  *6) Denumirea activității se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un solicitant dorește să desfășoare în România activități referitoare la subgrupa ISIC - "237", atunci în cerere denumirea activității va fi "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate".
  Anexez prezentei cereri următoarele documente:
  1 Documentul de identitate, în fotocopie
  2 Certificatul de naștere, tradus în limba română (după caz), în fotocopie
  3 Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în fotocopie
  4           Declarația pe propria răspundere*7), în original, dată în fața notaruluipublic, din care rezultă experiența profesională, însoțită de documente justificative, în copie:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5 Alte documente
  Notă
  ──────────
  *7) Modelul declarației este prevăzut în anexa nr. 3 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016.
  ──────────
  Data .....................................................Semnătura ................................................
   +  Anexa nr. 3la procedurăDECLARAȚIEprivind recunoașterea experienței profesionale potrivitOrdinului ministrului muncii, familiei, protecțieisociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016privind aprobarea Procedurii de acordarea accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale,pentru persoanele care doresc să exercite în Româniaactivitățile cuprinse în anexa IV laDirectiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionaleSubsemnat(a)(ul), ........................................, cetățean ................................, născut(ă) la data de ..........................................., în localitatea .............................., de sex M/F, căsătorit(ă)/necăsătorit(ă) .............., domiciliat(ă) în ...................., str. ............................ nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ....., ap. ......., sectorul/județul ......................, posesor/posesoare al/a ......... seria ...... nr. ...................., eliberat de ............................. la data de ...................., cod numeric personal .........................., cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că informațiile de mai jos sunt reale și complete:Dețin un document de recunoaștere a experienței profesionale*1) ............................................................................................ eliberat de*2) ...................................................... pentru recunoașterea experienței profesionale dobândite în*3) .............................. care confirmă faptul că îndeplinesc condițiile prevăzute la art.*4) ...... alin. (...) lit. ............. din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. Notă
  *1) Se introduc datele de identificare ale documentului de atestare: denumire, serie, număr, data eliberării.
  *2) Se vor completa denumirea și adresa autorității competente responsabile pentru recunoașterea experienței profesionale din statul membru al UE, SEE sau din Confederația Elvețiană.
  *3) Se va completa denumirea statului membru al UE, SEE sau Confederația Elvețiană în care solicitantul a dobândit experiența profesională.
  *4) Se vor completa informațiile din documentul de atestare eliberat de autoritatea competentă responsabilă din statul în care solicitantul a dobândit experiența profesională; de exemplu, se va completa: "Articolul 17 alin. (1) lit. a) din Directiva 2005/36/CE" dacă solicitantul a desfășurat într-un stat membru al UE, SEE sau în Confederația Elvețiană activități incluse în lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE.
  În vederea recunoașterii automate a experienței profesionale fac următoarele precizări:a) Am o experiență profesională de ...... ani ............ luni ............... zile calendaristice, ca salariat în domeniul practicării activităților prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)*5) ........................................., după cum urmează: Notă
  *5) Denumirea subgrupei ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un solicitant dorește să desfășoare în România activități referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate", atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - 237 "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate"; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC se va înscrie denumirea directivei, de exemplu, "Directiva 82/470/CEE" dacă activitatea se regăsește la "Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE". Dacă un solicitant dorește să desfășoare în România activități referitoare la Directiva 82/470/CEE, atunci denumirea activității ar putea fi, de exemplu: "organizarea, oferirea spre vânzare și vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei".
  Datele de identificare aleangajatorului (denumirea instituției, adresa sediului și, dacă este cazul, a sucursalei, punctului de lucru în caresolicitantul și-a desfășurat activitatea) Denumireaocupației      Descrierea activitățilordesfășurate la angajator*6)    Perioada/ Perioadele în care s-audesfășurat activitățileprevăzute lacoloana (3)  Denumirea documentuluidin care reiese vechimea în activitate *7)  Sancțiuni disciplinaresau penale cu caracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  1      
  2      
  3      
  Total vechime ...... ani ...... luni ..... zile calendaristice
  Notă
  *6) Informațiile privind descrierea activităților desfășurate la angajator se preiau din documentele eliberate de acesta și pot fi completate de solicitant pe propria răspundere; documentele eliberate de angajator se traduc în limba română.
  *7) Se vor completa datele de identificare ale fiecărui document.
  Pentru desfășurarea activităților enumerate în tabelul de la litera a) am urmat o formare prealabilă de .......... ani atestată prin actul de calificare ........... seria ...... nr. ................., eliberat la data ........................ de .......................................... .b) Am o experiență profesională de ...... ani ... luni .... zile calendaristice, ca director de întreprindere în domeniul practicării activităților prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)*5) ..............................................., după cum urmează: Notă
  *5) Denumirea subgrupei ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un solicitant dorește să desfășoare în România activități referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate", atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - 237 "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate"; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC se va înscrie denumirea directivei, de exemplu, "Directiva 82/470/CEE" dacă activitatea se regăsește la "Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE". Dacă un solicitant dorește să desfășoare în România activități referitoare la Directiva 82/470/CEE, atunci denumirea activității ar putea fi, de exemplu: "organizarea, oferirea spre vânzare și vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei".
  Datele de identificare ale angajatorului (denumirea instituției,adresa sediului și, dacă este cazul, a sucursalei, punctului de lucru în care solicitantul și-a desfășurat activitatea)Denumireaocupației       Descrierea activitățiidesfășuratela agentul economic*6)    Perioada/ Perioadele în care s-au desfășurat activitățileprevăzute lacoloana (3)  Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate*7)   Sancțiuni disciplinare sau penale cucaracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate  
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  1.      
  2.      
  3.      
  Total vechime ......ani ...... luni ..... zile calendaristice
  Notă
  *6) Informațiile privind descrierea activităților desfășurate la angajator se preiau din documentele eliberate de acesta și pot fi completate de solicitant pe propria răspundere; documentele eliberate de angajator se traduc în limba română.
  *7) Se vor completa datele de identificare ale fiecărui document.
  Pentru desfășurarea activităților enumerate în tabelul de la litera b) am urmat o formare prealabilă de .......... ani atestată prin actul de calificare ............ seria ......... nr. ............, eliberat la data ........................ de .......................................... .c) Am o experiență profesională de ... ani ..... luni .... zile calendaristice, ca lucrător independent în domeniul practicării activităților prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)*5) ..............................................., după cum urmează: Notă
  *5) Denumirea subgrupei ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un solicitant dorește să desfășoare în România activități referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate", atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - 237 "Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate"; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC se va înscrie denumirea directivei, de exemplu, "Directiva 82/470/CEE" dacă activitatea se regăsește la "Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE". Dacă un solicitant dorește să desfășoare în România activități referitoare la Directiva 82/470/CEE, atunci denumirea activității ar putea fi, de exemplu: "organizarea, oferirea spre vânzare și vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei".
  Datele de identificare ale persoanei autorizatesă desfășoare activitățide liberă inițiativă (domiciliul/reședința înțara de origine, numărul/codul de înregistrare, sediul profesional, obiectul de activitate) Denumirea activitățilordesfășurate       Perioada/ Perioadele în care s-audesfășurat activitățileprevăzute lacoloana (2)   Denumirea documentu- lui din care reiesevechimea înactivitate *7)   Sancțiuni disciplinaresau penale cu caracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate 
  (1) (2) (3) (4) (5)
  1.     
  2.     
  3.     
  Total vechime ......ani ...... luni ..... zile calendaristice
  Notă
  *7) Se vor completa datele de identificare ale fiecărui document.
  Pentru desfășurarea activităților enumerate în tabelul de la litera c) am urmat o formare prealabilă de .......... ani atestată prin actul de calificare .................... seria ......... nr. ............, eliberat la data .............................. de ........................... .Dau prezenta declarație, fiindu-mi necesară la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru recunoașterea automată a experienței profesionale, deoarece doresc să exercit în România activitățile de mai sus în calitate de*8) ................................... Notă
  *8) Se va completa, după caz, salariat/lucrător independent/director de întreprindere.
  Data ......................Semnătura .................Instrucțiuni de completare:Se vor completa numai acele tabele care cuprind informații relevante pentru formularea cererii prevăzute la anexa 2 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. Tabelele necompletate se barează cu o linie oblică.
   +  Anexa nr. 4la procedurăREGISTRULatestatelor de recunoaștere în România a experienței profesionale
  Nr. crt.*1)    Numele benefici-arului*2)   Seria, nr. data atestatului   Naționa-litatea *3)    Temeiul legal*4)    SubgrupaISIC (lanivel de3 cifre)*5)  Data eliberăriiZiua/luna/anul*6)   Numele șiprenumelepersoaneicare a eliberat atestatulObservații *7)     
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
  1.         
  2.         
           
  Notă
  *1) Se completează pornind de la cifra 1.
  *2) Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită atestat; numele titularului, precum și toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate inițialele prenumelui tatălui. Inițialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.
  *3) Se completează naționalitatea beneficiarilor care pot fi cetățeni români, ai altor state membre ale UE, SEE sau din Confederația Elvețiană.
  *4) Temeiul legal se preia din anexa nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu: se va completa "Articolul 17 alin. (1) lit. a)" dacă solicitantul dorește să desfășoare în România activități incluse în lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale și dacă acesta a desfășurat aceste activități în alt stat membru, în ultimii 10 ani, pe o perioadă de 6 ani consecutivi, cu titlu independent.
  *5) Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016.
  *6) Se completează cu cifre arabe, de exemplu: 1 mai 2016.
  *7) Se completează, după caz, cu:a) informații referitoare la retragerea sau pierderea atestatului;b) sancțiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional;c) informații solicitate din alte state membre pentru verificarea atestatului;d) dacă este cazul, numele și prenumele împuternicitului, precum și datele de identitate.
  Instrucțiuni de completare:1. Completarea Registrului se face prin scriere la calculator, cu litere Times New Roman, dimensiunea 12.2. Informațiile necesare pentru completarea coloanelor (1)-(7) se preiau din anexa nr. 1 la Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016.