HOTĂRÂRE nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 (**republicată**)(*actualizată*)privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului**)(actualizată până la data de 12 august 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.896/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare Direcţia generală, prevăzut în anexa nr. 1.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 967 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 2Direcţia generală este instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului public specializat pentru protecţia copilului de la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.  +  Articolul 3Direcţia generală realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul local al sectoarelor municipiului Bucureşti, măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  +  Articolul 4 (1) Prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, se înfiinţează Direcţia generală şi se aprobă structura organizatorică, numărul de personal, precum şi finanţarea acestei direcţii.(1^1) Structura organizatorică şi numărul de personal aferente fiecărei direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului se aprobă de consiliul judeţean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu respectarea criteriilor orientative prevăzute în anexa nr. 2.-------------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 967 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. (2) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre. (3) Atribuţiile Direcţiei generale, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează cu alte atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5 (1) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, înfiinţează Direcţia generală prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, aflate în subordine, şi, după caz, a compartimentelor din aparatul propriu existent în cadrul acestora. (2) Personalul serviciilor publice reorganizate potrivit alin. (1) se preia de către Direcţia generală şi se consideră transferat, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2004, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Direcţia generală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În condiţiile legii, Direcţia generală va prelua toate drepturile şi va respecta toate obligaţiile serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), potrivit reglementărilor legale sau contractuale. (3) Direcţia generală asigură, în condiţiile legii, continuitatea proiectelor în derulare iniţiate de serviciile publice reorganizate conform art. 5 alin. (1).  +  Articolul 7 (1) În termen de cel mult un an de la reorganizarea Direcţiei generale, se va asigura încadrarea în totalitate a acesteia cu personal de specialitate cu diverse calificări, care are competenţe, responsabilităţi şi atribuţii specifice domeniului de activitate. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) conducătorul Direcţiei generale întocmeşte necesarul de personal de specialitate şi solicită instituţiilor şi organizaţiilor specializate formarea şi perfecţionarea personalului existent, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetele locale ale judeţelor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8^1Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 967 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) prevederile art. 1 referitoare la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul judeţelor, cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, precum şi a Metodologiei de coordonare a activităţilor de protecţie şi de promovare a drepturilor copilului la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Anexa 1-------------Anexa a devenit anexa 1 conform pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 967 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.REGULAMENT 02/09/2004  +  Anexa 2A. Pentru direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene*┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Posturi de conducere │ Număr maxim de posturi │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1.│Director executiv │1 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2.│Director executiv adjunct │1 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3.│Director executiv adjunct (economic)│1 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4.│Alte funcţii de conducere │12% din totalul funcţiilor publice ││ │(şef serviciu, şef birou) │din aparatul propriu (conform Legii ││ │ │nr. 188/1999 privind Statutul ││ │ │funcţionarilor publici, republicată,││ │ │cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare) │├────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│ Posturi de execuţie │├────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│ 1.│Număr de beneficiari de servicii │Număr maxim de posturi ││ │sociale/an** │ ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Sub 12.000 │92 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │12.001-17.000 │102 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │17.001-22.000 │112 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Peste 22.000 │125 │└────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘NOTĂ:Se adaugă un manager de caz la 50 de cazuri pentru copiii din sistemul de protecţie specială şi un manager de caz la 50 de asistenţi maternali profesionişti.B. Pentru direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti*┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Posturi de conducere │ Număr maxim de posturi │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1.│Director executiv │1 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2.│Director executiv adjunct │1 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3.│Director executiv adjunct (economic)│1 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4.│Alte funcţii de conducere │12% din totalul funcţiilor publice ││ │(şef serviciu, şef birou) │din aparatul propriu (conform Legii ││ │ │nr. 188/1999, republicată, ││ │ │cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare) │├────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│ Posturi de execuţie │├────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│ 1.│Număr de beneficiari de servicii │Număr maxim de posturi ││ │sociale/an** │ ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Sub 12.000 │92 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │12.001-17.000 │102 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │17.001-22.000 │112 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Peste 22.000 │125 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2.│Nr. de locuitori │Număr maxim de posturi ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Sub 250.000 │74 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │250.001-300.000 │78 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │peste 300.000 │82 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3.│Beneficiari de prestaţii │Număr maxim de posturi ││ │sociale/an*** │ ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │sub 50.000 │55 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │50.001-70.000 │60 ││ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │peste 70.000 │65 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4.│Pentru serviciul de prevenire a │ ││ │separării copilului de familie │maximum 20 │└────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘NOTĂ:1. Se adaugă un manager de caz la 50 de cazuri pentru copiii din sistemul de protecţie specială şi un manager de caz la 50 de asistenţi maternali profesionişti.2. Numărul de posturi aferente fiecărui criteriu se cumulează.--------------* Criteriile se aplică pentru aparatul propriu al direcţiilor, nu şi pentru serviciile sociale (centre rezidenţiale, centre de zi, servicii de îngrijire la domiciliu etc.) aflate în subordinea acestora.** Copiii din sistemul de protecţie specială (servicii de tip rezidenţial, servicii de îngrijire de zi, servicii de tip familial), copiii pentru care a fost instituită tutela, copiii pentru care s-a instituit plasamentul familial, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei şi cei aflaţi în monitorizare postadopţie, copiii abuzaţi, neglijaţi, traficaţi, repatriaţi, copiii care au comis fapte penale, dar nu răspund penal, copii şi adulţi aflaţi în evidenţa serviciilor de evaluare complexă, adulţii din cadrul serviciilor de tip rezidenţial şi al serviciilor de zi, vârstnicii din cadrul serviciilor de zi şi de îngrijire la domiciliu, precum şi cei aflaţi în centrele rezidenţiale.*** Beneficiari aflaţi în plată la data elaborării statului de funcţii de: alocaţie de stat, alocaţie complementară, alocaţie monoparentală, indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani şi a copilului cu handicap până la vârsta de 7 ani, venit minim garantat, încălzire, ajutoare de urgenţă şi alte tipuri de prestaţii etc.-------------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 967 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010, având conţinutul anexei din acest act normativ. Notă

    NOTĂ

    Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.896/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004:

    "Art. II. - Directorii generali şi directorii generali adjuncţi care nu au statut de funcţionar public asigură conducerea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului până la ocuparea posturilor de director executiv, respectiv director executiv adjunct, prin concurs, în condiţiile legii."
    ---