ORDIN nr. 458 din 13 aprilie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 458 din 13 aprilie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 184 din 30 martie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 3.639/2016 al Ministerului Sănătății și nr. DG 718 din 30 martie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 92, 97, 440, 471, 472 și 497 se abrogă.2. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.6 "Osteogeneza imperfectă", pozițiile 5 și 6 se abrogă.3. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", pozițiile 210 și 217 se abrogă.4. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.2 "Transplant de cord", pozițiile 93 și 100 se abrogă.5. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", pozițiile 71 și 78 se abrogă.6. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", pozițiile 152 și 159 se abrogă.7. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", pozițiile 95 și 102 se abrogă.8. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați", pozițiile 93, 94, 107 și 108 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna aprilie 2016.
  p. Ministrul sănătății,
  Victor Dan Eugen Strâmbu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  -----