HOTĂRÂRE nr. 234 din 30 martie 2016pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.2. La articolul 15 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;3. La articolul 15 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.4. La articolul 16, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2;5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.6. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut până la limita salariului mediu brut pe economie, aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;7. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) grup - societatea-mamă și toate filialele acesteia;8. În anexa nr. 2, la articolul 1, literele l), o), s), v), x), z) și cc) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) investiția inițială în favoarea unei noi activități economice - investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă;...........................................................................o) întreprindere nou-înființată - întreprinderea înființată în anul anterior anului înregistrării cererii de acord pentru finanțare care nu are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;...........................................................................s) locația realizării investiției - sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiția, astfel cum se înregistrează la oficiul registrului comerțului, conform prevederilor legale în vigoare;...........................................................................v) media numărului de salariați - media numărului de salariați pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare, pe baza numărului efectiv de salariați declarați lunar în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Declarația 112;...........................................................................x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării și menținerii locurilor de muncă aferente investiției, structura organizatorică, valorile costurilor salariale eligibile și ajutorului de stat aferent;...........................................................................z) proiect unic de investiții - orice investiție inițială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții dacă este demarată de același beneficiar la nivel de grup într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3;...........................................................................cc) salariu brut - suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reținerea contribuțiilor obligatorii ale angajatului și de impozitare;9. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 10 zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul său, conform prevederilor art. 17 din hotărâre, cu cel puțin 30 de zile înainte de data deschiderii acesteia.10. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice următoarele documente necesare primei etape de evaluare:11. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare prevăzute la art. 5, următoarele documente necesare etapei a doua de evaluare:12. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) plan de afaceri;13. În anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (2) litera c), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 și condițiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c) și art. 16^1 din hotărâre;14. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice cel puțin următoarele documente:15. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), litera d) se abrogă.16. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;17. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Într-un an calendaristic, întreprinderea poate transmite maximum două cereri de plată a ajutorului de stat.18. În anexa nr. 2, după articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să transmită la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, anual, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la încheierea anului calendaristic, un raport privind gradul de realizare a planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanțare, însoțit de Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Declarația 112 aferentă lunii decembrie a anului încheiat.19. În anexa nr. 2, articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să informeze Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se comunică întreprinderii beneficiare de ajutor de stat odată cu transmiterea acordului pentru finanțare.20. În anexa nr. 2, după articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să creeze numărul de locuri de muncă total și pe ani, conform acordului pentru finanțare aprobat.(2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează modificări ale planului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea poate solicita Ministerului Finanțelor Publice:a) fie modificarea calendarului de creare și menținere a locurilor de muncă aferente investiției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menționarea perioadei de realizare a investiției, însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, și secțiunea IV "Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate" din cererea de acord pentru finanțare, revizuite;b) fie reducerea cu maximum 20% a numărului total de locuri de muncă nou-create, cu respectarea prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, secțiunea IV "Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate" din cererea de acord pentru finanțare și planul de afaceri, inclusiv în format electronic, revizuite.(3) Modificările prevăzute la alin. (2) nu pot viza creșterea valorii totale a cheltuielilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), Ministerul Finanțelor Publice analizează documentația primită și aprobă acordul pentru finanțare modificat, cu încadrarea în bugetele anuale ale schemei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.(5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), Ministerul Finanțelor Publice finalizează analiza documentației primite, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:a) în situația în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute de prezenta schemă și se respectă încadrarea în bugetele anuale ale schemei, se aprobă acordul pentru finanțare modificat;b) în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea este înștiințată cu privire la respingerea modificării.(6) Întreprinderea beneficiară poate solicita cel mult o modificare din fiecare tip prevăzut la alin. (2) pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din hotărâre.21. În anexa nr. 2, la articolul 18, alineatele (2) și (3) se abrogă.22. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, informații privind menținerea locurilor de muncă, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.23. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) nu informează Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției conform prevederilor art. 16 alin. (1);24. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) nu realizează o investiție inițială pentru activitatea finanțată;25. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) nu respectă obligațiile prevăzute la art. 16^1 alin. (1) și (2);26. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) nu respectă obligația prevăzută la art. 15^1;27. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (4), litera b) se abrogă.28. Anexa nr. 1 la procedură "Cerere de acord pentru finanțare" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.29. Anexa nr. 3 la procedură se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.30. Anexa nr. 4 la procedură se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.31. Anexa nr. 5 la procedură "Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.32. Anexa nr. 7 la procedură "Plan de afaceri" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.33. Anexa nr. 8 la procedură "Cerere de plată a ajutorului de stat" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.34. Anexa nr. 10 la procedură "Declarație pe propria răspundere privind realizarea investiției" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.35. Anexa nr. 11 la procedură "Formular privind menținerea investiției" se abrogă.36. În anexa nr. 12 la procedură "Formular privind menținerea locurilor de muncă", nota se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ:Formularul privind menținerea locurilor de muncă este însoțit de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării menținerii locurilor de muncă, în copie.  +  Articolul II(1) Soluționarea cererilor de acord pentru finanțare și a cererilor de plată a ajutorului de stat, în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămâne supusă legislației în vigoare la data inițierii acesteia.(2) Acordurile pentru finanțare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora, cu excepția prevederilor art. I pct. 5, 14-27 și 33-36 din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  București, 30 martie 2016.Nr. 234.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură)Data înregistrării ..................Numărul înregistrării ...............CERERE DE ACORD PENTRU FINANȚARESubscrisa, ......................, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ..................., având calitatea de ..............., solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.I. Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ..............................................Data înregistrării întreprinderii: .....................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ................Codul de identificare fiscală: .........................................Adresa: ..................................., Cod poștal: ...............Telefon: ..........................., Fax: .............................E-mail: ....................................................Forma juridică: ............................................Capitalul social: ......................... lei, deținut de:– persoane fizice: ........................ %;– IMM: .................................... %;– societăți mari: ......................... %.Obiectul principal de activitate: ......................................Cod CAEN: ....................................Obiectul secundar de activitate*1): ......................................Cod CAEN: .................................... Notă
  *1) Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.
  II. Prezentarea situației actuale a întreprinderiia) Date din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați: ..........– cifra de afaceri: ..................................... lei– valoare active totale*2): ............................... lei Notă
  *2) Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
  b) Media numărului de salariați: ..........III. Prezentarea succintă a proiectului de investiții realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informații:– obiectivul proiectului:....................................................................;– descrierea succintă a proiectului:.........................................................................................................................................;– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale:[] înființarea unei unități noi;[] extinderea capacității unității;[] diversificarea producției unității;[] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unitățiisau– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice:[] înființarea unei unități noi;[] diversificarea activității unității;– valoarea proiectului: .......................... lei/euro;– locația realizării investiției: .....................................;– data estimată a demarării investiției (anul): ..........;– data estimată a finalizării investiției (anul): ..........;– numărul de locuri de muncă nou-create: ..........;– perioada de creare a locurilor de muncă (anul)*3): ........... Notă
  *3) Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiției.
  IV. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate
          Valoarea cheltuielilor eligibile - lei -  Intensitatea maximă a ajutorului în regiune     Valoarea ajutorului de stat solicitat - lei -  
  An I*4) An II An III Total  An I An II An III Total 
  Costuri salariale cu locurile de muncă aferente investiției calculate pe o perioadă de 2 ani                            
  Notă
  *4) În loc de "An I, An II ..." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă și anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.
  V. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat de ............ la data de ..............., cu domiciliul în localitatea .................., str. .................... nr. ......., bl. ....., sc. ......, ap. ....., sectorul/județul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;[] se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;[] nu a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;[] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite conform prevederilor din Regulament;[] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;[] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;[] nu a închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale;[] nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;[] nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate;[] va achiziționa active noi, în cazul întreprinderilor mari.Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*5), întreprinderea: Notă
  *5) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.
  [] nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat;[] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat:
  Nr. crt.  Denumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul) Anul acordării ajutorului Furnizorul ajutorului   Actul normativ   Cuantumul ajutorului - euro*6) -
         
  De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor;[] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor:
  Nr. crt.  Denumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul) Anul acordării ajutorului Furnizorul ajutorului   Actul normativ   Cuantumul ajutorului - euro*6) -
         
  Notă
  *6) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
  Numele: ..............Funcția: ..............Semnătura*7): ..............Data semnării: .............. Notă
  *7) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la procedură)
  Condiții de conformitate - documente transmise în prima etapă de evaluare
  Cererea de acord pentru finanțare: - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul dinanexa nr. 1 și este datată și semnată în original de către persoana autorizatăsă reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din certificatul constatator, situațiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de identitate, împuternicirea, dacă este cazul.
  Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, după caz: - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 2 și este datată și semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din situațiile financiare.
  Certificatul constatator este atașat în original, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și conține toate informațiile necesare.
  Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt atașate în copie.
  Planul de creare a locurilor de muncă: - respectă modelul din Ghidul solicitantului; - este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - este transmis inclusiv în format electronic.
  Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat este valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și este atașat în original sau în copie legalizată.
  Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, sunt valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și sunt atașate în original sau în copie legalizată.
  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentrufinanțare, este atașată în original.
  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprindereaeste atașat în copie.
  Opisul are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la procedură)
  Criterii de eligibilitate - întreprindere Documente relevante
  Este înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată.    Certificat constatator
  Realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile.  Cerere de acord pentru finanțare Certificat constatator
  Nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.  Certificate fiscale
  Nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate".    Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere Situații financiare
  Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității. Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere Certificat constatator
  Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutorde stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate. Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere
  Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții. Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere  
  Nu a închis o activitate identică sau similară în spațiuleconomic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investițieiinițiale. Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere     
  Creează pentru fiecare locație a realizării investiției minimum 10 locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați.  Cerere de acord pentru finanțare Plan de creare a locurilor de muncă
  Determină corect valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate pe baza modelului din Ghidul solicitantului. Plan de creare a locurilor de muncă  
  Are rentabilitatea cifrei de afaceri > = 1% în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate. Situații financiare   
  Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate. Situații financiare   
  Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înființate. Certificat constatator  
  Nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, încazul întreprinderilor nou-înființate. Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere     
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la procedură)CRITERIIpe baza cărora se calculează punctajulîntreprinderilor solicitante de ajutor de stat
  Criterii de evaluare Mod de determinare Punctaj
  Numărul de locuri de muncă nou-create  Număr de locuri de muncă nou-create/Număr minim de noi locuri de muncăprevăzute de schemă*) Rezultatul obținut se transformă în număr de puncte  
  Locația realizării investiției     Investiția se realizează într-un județ unde rata șomajului este peste media pe țară comunicată de INS în ultimul buletin statistic lunar Rșomaj > Rșomaj medie pe țară - 10 pct.    
  Rentabilitatea cifrei de afaceri în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate Rca = (Profit net/Cifra de afaceri)x 100   Rca > 2% - 10 pct.    
  Valoarea capitalului social subscris vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înființate    Capital social > 35.000 lei - 10 pct.  
  Notă
  *) Schema prevede minimum 10 noi locuri de muncă.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 7 la procedură)Plan de afaceri
  Cerința Referința
  Descrierea afacerii     Scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite
  Prezentarea activității pentru care se solicită finanțarea
  Prezentarea proiectului de investiții și încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, respectiv în categoria investiției inițiale în favoareaunei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov care grupează municipiul București și județul Ilfov     Investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de: [] înființarea unei unități noi [] extinderea capacității unei unități existente [] diversificarea producției unei unități existente [] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente [] diversificarea activității unei unități existente
  Planul de investiții estimativ cuprinzând lista activelor corporale și necorporale amortizabile, excluzând terenurile, și fundamentarea necesității achiziționării acestora în corelare cu locurile de muncă nou-create Indicarea denumirii activului, cantității, prețului unitar și a valorii totale, precum și a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente   
  Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcție de necesitățile întreprinderii   Plan de creare a locurilor de muncă
  Valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate    Cerere de acord pentru finanțare
  Plan de creare a locurilor de muncă
  Analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare Prezentarea pieței relevante susținută cu date și informații din surse oficiale
  Situația financiară actuală și proiecții financiare pe perioada implementării proiectului de investiții, creării locurilor de muncă și pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor   Întreprinderile în activitate realizează proiecțiile având în vedere situațiile financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat
  Întreprinderile nou-înființate realizează proiecțiile având în vedere obiectivele stabilite
  Fundamentarea cifrei de afaceri  Contracte, precontracte, scrisori de intențiedin partea potențialilor clienți
  Indicatori cantitativi Limitele indicatorilor
  Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)  Rca ≥ 2,5%
  Rata de solvabilitate generală Rsg = Active totale/Datorii totale  Rsg > 1,66
  Lichiditate imediată Rlr = (Active curente - Stocuri)/ Pasive curente   (Rlr) ≥ 0,65
  Indicatori calitativi Referința
  Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției Documente relevante care atestă existența surselor de finanțare
  Poziția pe piață și experiența în domeniulpentru care solicită finanțare      Situații posibile: [] întreprinderea a desfășurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanțare [] acționarii sau managerii întreprinderii aufost implicați în implementarea unor proiectesimilare (documente justificative)
  Contribuția investiției la îmbunătățirea standardelor de protecție a mediului    Informații/documente privind: [] respectarea legislației în domeniul protecției mediului înconjurător [] impactul pozitiv al proiectului asupra mediului înconjurător
  Contribuția întreprinderii la creșterea economică și la dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiții   Plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat pe perioada implementării investiției și 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, din care se deduce valoarea ajutorului de stat
  Indicatori calitativi Referința
  Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunității din regiunea unde se realizează investiția   Activități cu caracter social posibile: [] activități în unități de învățământ, medicale, sportive etc. la nivel local [] colaborări cu AJOFM în vederea recrutării persoanelor șomere și organizării de cursuri de pregătire profesională
  Situația juridică a locației realizării investiției     Probată prin următoarele documente: [] extras de carte funciară/contract de vânzare/certificat de moștenitor etc. [] contract de închiriere [] contract de concesiune/cesiune [] alte documente
  Prezentarea potențialului investiției de atragere a altor investiții conexe, efectul acesteia asupra dezvoltării activității altor întreprinderi din regiune Contribuția la dezvoltarea regională pe orizontală și generarea de noi locuri de muncă la nivelul furnizorilor de produse și servicii conexe  
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 8 la procedură)Data înregistrării ...........Numărul înregistrării ........CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STATSubscrisa, ........, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ......, având calitatea de ......., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul/județul ......, cod poștal ......, solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ......, în baza Acordului pentru finanțare nr. ..... din data de ...... și în condițiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.I. Date de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ...........................Data înregistrării întreprinderii: ..................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ..............Codul de identificare fiscală: .......................................Adresa: ..............................................................Telefon: ........ Fax: ........ e-mail: ..............................Cod IBAN: ......, deschis la Trezoreria ...........II. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ......., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ......, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;[] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;[] nu a închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european după înregistrarea cererii de acord pentru finanțare și, în momentul înregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale;[] nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.III. Formular de decont
  Luna       Obligații de plată Plată*) Ajutor de stat solicitat**) - lei -   
  Costul salarial     Salarii brute realizate - lei - Contribuții angajator - lei -  Total-lei-  Obiectul plății   Documentde platănr./data Valoare plată - lei -  Extras de cont nr./data 
  1 2 3 4 5=3+4 6 7 8 9 10
  Luna ....        Costul salarial pe întreprindere                                                   
  Costul salarial cu locurile de muncă nou-create         
  Cheltuieli eligibile       
  Luna ....        Costul salarial pe întreprindere                                                   
  Costul salarial cu locurile de muncă nou-create         
  Cheltuieli eligibile       
  ...          
  Total        Costul salarial pe întreprindere                                                   
  Costul salarial cu locurile de muncă nou-create         
  Cheltuieli eligibile       
  Notă
  *) Cuprinde totalul plăților aferente costurilor salariale pe întreprindere.
  **) Se calculează prin aplicarea procentului intensității la cheltuielile eligibile.
  Numele: ......................Funcția: .....................Semnătura*1): ................Data semnării: ............... Notă
  *1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  NOTĂ:Cererea de plată a ajutorului de stat este însoțită de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării cheltuielilor salariale, în copie.
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 10 la procedură)Declarație pe propria răspundere privindrealizarea investițieiSubsemnatul/Subsemnata, ......, identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ......., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate sunt corecte și complete.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că:– întreprinderea a demarat investiția inițială la data de ......, conform Acordului pentru finanțare nr. .....;– investiția realizată până la data prezentei cuprinde următoarele active:
  Nr. crt.    Denumire activ potrivit planului de investiții    Denumire activ potrivit înregistrării în contabilitate   Nr. inventar    Valoarea înregistrată în contabilitate - lei - Factură nr./dată   
  1 2 3 4 5 6
        
  Numele: ...................... Semnătura*1): ................ Funcția: ..................... Data semnării: ...............     
  Notă
  *1) Declarația va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  NOTĂ:Declarația pe propria răspundere privind realizarea investiției este însoțită de următoarele documente, în copie:– facturile aferente activelor achiziționate;– Registrul mijloacelor fixe, actualizat la data înregistrării cererii de plată - extras;– Balanța de verificare analitică aferentă lunii anterioare înregistrării cererii de plată.
  ------