HOTĂRÂRE nr. 263 din 6 aprilie 1999privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 14 aprilie 1999  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Transporturilor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care stabileşte politica transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor;2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor;3. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;4. aplica şi urmăreşte în sectorul transporturilor prevederile Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană şi strategia naţionala şi sectoriala de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană;5. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor şi a activităţilor de transport;6. asigura administrarea şi gestionarea infrastructurilor de transport şi a echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de transport;7. asigura tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;8. asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;9. sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;10. stimuleaza libera iniţiativă şi asigura autonomia transportatorilor;11. asigura condiţiile unui mediu concurential normal în cadrul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport;12. asigura dezvoltarea cercetării în transporturi, în corelare cu programele naţionale de cercetare;13. concesioneaza, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului, activităţile şi serviciile de interes naţional din domeniul transporturilor;14. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;15. exercita drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa;16. aproba tarifele percepute pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi cuantumul redevenţelor;17. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare şi alte tarife care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului;18. clasifica infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale;19. organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor;20. stabileşte prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informaţional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;21. elaborează şi supune aprobării Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor şi a mărfurilor între toate localităţile tarii, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internaţionale de transport;22. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara, cu societăţile naţionale şi/sau societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;23. realizează activităţi de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul instituţiilor publice din subordine, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum şi al societăţilor comerciale, care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare şi cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionării care au lucrat în transporturi şi pentru membrii lor de familie, care folosesc reţeaua sanitară proprie.  +  Articolul 3În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale, pe care le exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, instituţii publice subordonate sau societăţi comerciale autorizate:1. aproba, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene;2. participa la anchetarea evenimentelor sau accidentelor grave produse în activităţile de transport;3. elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;4. exercita inspecţia de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor;5. acorda, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare, cu plata sau gratuit, a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;6. emite norme obligatorii de licentiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport sau activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi a autorizaţiilor;7. stabileşte organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene;8. aproba utilizarea spaţiului aerian, a căilor navigabile din apele naţionale şi internaţionale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne;9. exercita activitatea de registru, de inspecţie de stat şi de control în transporturi;10. asigura controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat, a resurselor din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport şi a resurselor din creditele externe garantate de stat, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructura şi al calităţii acestora;11. urmăreşte aplicarea şi respectarea reglementărilor privind executarea silită a creanţelor la bugetele fondurilor speciale;12. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau care concura la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate;13. emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;14. autorizeaza funcţionarea porturilor, aeroporturilor civile, garilor şi a autogarilor;15. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;16. certifica starea tehnica a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;17. acorda permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/din porturile civile româneşti;18. asigura certificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;19. gestionează frecventele de comunicaţii alocate;20. asigura, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi navigaţiei, precum şi controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor şi activităţilor de transport şi emite autorizaţii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaşte acest drept;21. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării acesteia;22. asigura reglementarea şi organizarea circulaţiei aeronavelor civile în spaţiul aerian naţional, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale;23. organizează spaţiul aerian naţional şi stabileşte principiile şi regulile de folosire a acestuia, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, în timp de pace;24. emite reglementări aeronautice specifice privind înmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de înmatriculare;25. emite reglementări aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerinţele tehnice, operationale şi procedurale, pentru înfiinţarea, funcţionarea şi dezafectarea aerodromurilor civile;26. asigura autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor tehnice, operationale, de siguranţă a zborului, de securitate aeronautica şi de protecţie a mediului, potrivit standardelor internaţionale acceptate de România;27. eliberează licenţe de lucru agenţilor economici care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare;28. emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public;29. restrictioneaza operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spaţiul aerian naţional, după caz, în scopul protecţiei mediului;30. stabileşte aeroporturile din România care, în urma derulării activităţilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementarii de programe de protecţie a mediului, cu avizul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;31. aproba, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile, a căror funcţionare are impact semnificativ asupra mediului;32. emite reglementările, standardele şi procedurile privind evaluarea, auditarea şi autorizarea şi/sau licentierea agenţilor economici aeronautici civili;33. emite permisul de producţie pe baza căruia se autorizeaza producţia de serie a aeronavelor civile şi a componentelor acestora;34. elaborează Programul naţional de securitate aeronautica pe baza căruia se asigura protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită; răspunde pentru dezvoltarea, implementarea şi operationalitatea acestui program;35. reglementează, organizează şi desfăşoară activităţile privind ancheta administrativă a incidentelor şi accidentelor de aviatie civilă;36. supraveghează şi controlează navigaţia în apele naţionale, a navelor sub pavilion român, precum şi a navelor arborand pavilion străin, dar aparţinând unor persoane fizice sau juridice române, în marea libera;37. stabileşte, nominal şi pe porţiuni, apele navigabile ale României, cu avizul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, al Ministerului Industriei şi Comerţului şi al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală; pentru apele de frontieră va tine seama şi de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;38. stabileşte regulile de navigaţie în marea teritorială, în apele interioare şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;39. acorda dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;40. stabileşte, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei şi atribuţiile funcţiilor la bordul navelor;41. emite reglementări cu privire la durata şi conţinutul cursurilor de pregătire, la modul de obţinere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, precum şi cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate şi a brevetelor dobândite prin examen;42. organizează sistemul de salvare pe mare şi pe apele interioare navigabile, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul de Interne;43. stabileşte căile navigabile, porturile, radele şi bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;44. stabileşte modul de recrutare, şcolarizare şi brevetare a piloţilor, precum şi efectuarea serviciului de pilotaj maritim şi fluvial;45. stabileşte, cu acordul organelor de graniceri, locurile de acostare şi de ancorare în afară limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;46. eliberează, printr-o societate de clasificare agreată, certificate de clasificare a navei şi a echipamentelor acesteia, care atesta buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;47. stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnica periodică;48. certifica prin omologare sau prin inspecţia tehnica periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei;49. autorizeaza staţiile de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectuează inspecţia tehnica periodică;50. acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi comerciale, autorizate, care să elaboreze şi sa pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate;51. autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepţia celor care aparţin Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii şi altor instituţii similare;52. emite norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi a profesorilor necesari în procesul de pregătire şi de perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;53. emite norme privind examinarea psihologică medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice;54. asigura prin reţeaua sanitară proprie asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi, cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;55. autorizeaza deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi executa controlul acestei activităţi, iar pentru transporturile speciale, strategice şi cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale;56. stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice, obligatorii, de proiectare, construcţii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, drumurilor, autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor şi statiilor de cale ferată şi de metrou, astfel încât acestea sa corespundă şi nevoilor de apărare; asigura supravegherea aplicării acestor norme şi autorizeaza agenţii economici să efectueze astfel de activităţi;57. stabileşte, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul de Interne, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, de căutare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vietilor omeneşti;58. asigura buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;59. controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale;60. coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere;61. emite norme tehnice pentru construcţia, reparaţia, întreţinerea infrastructurii şi mijloacelor de transport;62. reprezintă Guvernul în organismele internaţionale şi în relaţiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor;63. elaborează programe de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizează desfăşurarea acestora;64. asigura dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;65. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Ministerului Transporturilor este asigurata de către ministrul transporturilor. (2) Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul transporturilor emite ordine. (4) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat.  +  Articolul 5În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului.  +  Articolul 6 (1) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, prevăzută în anexa nr. 1, funcţionează direcţii generale şi direcţii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului transporturilor se pot organiza servicii, birouri, precum şi colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată. (2) Controlul ministrului şi coordonarea inspecţiei de stat în transporturi şi Agenţia zonelor libere se organizează la nivel de direcţie generală. Inspectoratul aviaţiei civile se organizează la nivel de direcţie. (3) Numărul maxim de posturi este de 345, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 7 (1) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Ministrul transporturilor poate delega o parte din atribuţiile sale secretarilor de stat.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general al ministerului este funcţionar public de cariera, numit prin ordin al ministrului transporturilor, pe bază de examen sau concurs, pe criterii de profesionalism. (2) Secretarul general este subordonat ministrului transporturilor. Secretarul general coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigura legătură operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate. (3) Secretarul general este ajutat în activitatea sa de 2 secretari generali adjuncţi. (4) Secretarii generali adjuncţi sunt funcţionari publici de cariera, numiţi prin concurs sau prin examen. (5) Funcţia de secretar general adjunct se salarizeaza la nivelul salariului de baza prevăzut pentru funcţia de secretar general în anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare, diminuat cu 10% . (6) Funcţiile de secretar general şi de secretar general adjunct se înscriu în numărul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncţi şi ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 10 (1) Pe lângă ministrul transporturilor funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. (2) Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 11 (1) Unităţile aflate în subordinea şi, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Transporturilor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 12În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Transporturilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 13Pentru transportul personalului din aparatul propriu Ministerul Transporturilor are în dotare un parc auto stabilit conform anexei nr. 3. Pentru activităţile specifice de inspecţie şi control, care se desfăşoară pe întregul teritoriu al tarii, pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor PHARE şi pentru transportul delegatiilor, precum şi pentru alte activităţi specifice Ministerul Transporturilor are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 3 a).  +  Articolul 14 (1) Centrele de medicina preventivă din subordinea Ministerului Transporturilor se reorganizează ca direcţii de sănătate publică regionale, conform anexei nr. 4. (2) Direcţiile de sănătate publică regionale sunt instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţate integral de la bugetul de stat. (3) Direcţiile de sănătate publică regionale reprezintă autoritatea de sănătate publică în transporturi care desfăşoară activităţi de medicina preventivă şi inspecţie sanitară de stat în transporturi şi care colaborează cu unităţile descentralizate ale Ministerului Sănătăţii, în scopul realizării politicilor şi programelor naţionale de sănătate, al monitorizarii stării de sănătate şi al organizării statisticii de sănătate în transporturi. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică regionale se aproba prin ordin al ministrului transporturilor. (5) Conducătorii direcţiilor de sănătate publică regionale sunt numiţi şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor. (6) Personalul preluat de la centrele de medicina preventivă, reorganizate potrivit prevederilor prezentului articol, se considera transferat. (7) Inspecţia sanitară de stat în transporturi se exercită de către personal specializat, împuternicit de către Ministerul Transporturilor pe baza legitimatiei speciale de inspecţie sanitară de stat în transporturi, emisă de Ministerul Transporturilor. Forma, modelul, conţinutul şi condiţiile de eliberare a legitimatiei speciale se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera este asigurat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R."  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUC Contrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuDepartamentul pentru ReformaAdministraţiei Publice CentralePetre Diaconu,secretar de stat  +  Anexa 1 *Font 8*    MINISTERUL TRANSPORTURILOR Numărul maxim de posturi = 345                                                   (exclusiv demnitarii)                                        ┌────────────┐ ┌────────────────────────┐                                        │ MINISTRU ├─────┤ CABINETUL DEMNITARULUI │                                        └──────┬─────┘ └────────────────────────┘                                               │           ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐           │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │           │────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────│           │ CABINETUL DEMNITARULUI │ │ │ CABINETUL DEMNITARULUI │           └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                               │                                      ┌────────┴─────────┐                   ┌──────────────────┤ SECRETAR GENERAL ├────────────────────┐                   │ └────────┬─────────┘ │         ┌──────────────────────────┐ │ ┌─────────────┴────────────┐         │ SECRETAR GENERAL ADJUNCT │ │ │ SECRETAR GENERAL ADJUNCT │         └──────────────────────────┘ │ └──────────────────────────┘                                               │         ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐         │ CONTROLUL MINISTRULUI ├──────────┤ │DIRECŢIA GENERALĂ DE MANAGEMENT,│         │ SI COORDONAREA INSPECŢIEI│ ├──────────────┤ STRATEGIE, REŢEA SANITARĂ │         │ DE STAT IN TRANSPORTURI │ │ │ │         └──────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘                                               │         ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐         │ CONTROL FINANCIAR PROPRIU├──────────┤ │ DIRECŢIA DE RESURSE UMANE ŞI │         │ │ ├──────────────┤ SALARIZARE │         └──────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘                                               │         ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐         │DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ├──────────┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE INTEGRARE │         │ SI CONTENCIOS │ ├──────────────┤ EUROPEANĂ │         └──────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘                                               │         ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐         │ DIRECŢIA GENERALĂ ├──────────┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE RELAŢII │         │ ECONOMICĂ SI RELAŢII │ ├──────────────┤ INTERNAŢIONALE │         │ BUGETARE │ │ │ │         └──────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘                                               │         ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐         │DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICA,├──────────┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE RELAŢII │         │ INVESTIŢII, DOMENIU │ ├──────────────┤ FINANCIARE EXTERNE │         │ PUBLIC SI CONCESIUNI │ │ │ │         └──────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘                                               │         ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐         │ SERVICIUL PROBLEME ├──────────┤ │ DIRECŢIA SECRETARIAT TEHNIC, │         │ SPECIALE │ ├──────────────┤ MASS-MEDIA, RELAŢII CU │         │ │ │ │ PUBLICUL SI PROTOCOL │         └──────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘                                               │                                               │            ┌────────────────────┬─────────────┴────┬─────────────────────┬────────────────────┐            │ │ │ │ │┌───────────┴─────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌───────────┴───────┐ ┌──────────┴──────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ │ │DIRECŢIA GENERALĂ │ │ AGENŢIA │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │DIRECŢIA GENERALĂ││ A TRANSPORTURILOR │ │A AVIAŢIEI CIVILE │ │ZONELOR LIBERE│ │ A TRANSPORTURILOR │ │A TRANSPORTURILOR││ FEROVIARE │ │ │ │ │ │ NAVALE │ │ RUTIERE │└─────────┬───────────┘ └────────┬─────────┘ └──────────────┘ └─────────┬─────────┘ └─────────┬───────┘          │ ┌────────┴─────────┐ ┌─────────┴──────┐ │ ┌────────┴─────┐ ┌─────┴───────┐ ┌────────┴────────┐ ┌───────┴───────┐ ┌──────┴──────┐ ┌─────┴────────┐ │ DIRECŢIA DE │ │ │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA DE │ │ │ │ REGLEMENTĂRI │ │INSPECTORATUL│ │ DIRECŢIA │ │DE REGLEMENTĂRI│ │REGLEMENTĂRI │ │ DIRECŢIA DE │ │ ŞI CALITATEA │ │ AVIAŢIEI │ │ DE SERVICII │ │ ŞI CALITATEA │ │ ŞI CALITATEA│ │ REGLEMENTĂRI │ │ SERVICIILOR │ │ CIVILE │ │TRANSPORT AERIAN,│ │ SERVICIILOR │ │ SERVICIILOR │ │ÎN TRANSPORTUL│ │ÎN TRANSPORTUL│ │ │ │ TRAFIC AERIAN │ │ ÎN PORTURI │ │ PE DUNĂRE │ │ RUTIER │ │ FEROVIAR │ │ │ │ ŞI AEROPORTURI │ │ŞI ÎN NAVIGAŢIA│ │ ŞI CĂILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ MARITIMĂ │ │ NAVIGABILE │ │ │ └──────────────┘ └─────────────┘ └─────────────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘  +  Anexa 2     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
           
    A. UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    0123
    1.Aeroclubul RomânieiBugetul de statBucureşti
    2.Grupul de Intervenţii şi Salvare NavalăBugetul de statConstanţa
    3.Spitalul nr. 1 Căi Ferate Witting BucureştiExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statBucureşti
    4.Spitalul nr. 2 Căi Ferate BucureştiExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statBucureşti
    5.Spitalul Căi Ferate IaşiExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statIaşi
    6.Spitalul Căi Ferate Cluj-NapocaExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statCluj-Napoca
    7.Spitalul Căi Ferate TimişoaraExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statTimişoara
    8.Spitalul Căi Ferate PloieştiExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statPloieşti
    9.Spitalul Căi Ferate GalaţiExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statGalaţi
    10.Spitalul Căi Ferate ConstanţaExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statConstanţa
    11.Spitalul Căi Ferate BraşovExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statBraşov
    12.Spitalul Căi Ferate PaşcaniExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statPaşcani
    13.Spitalul Căi Ferate SimeriaExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statSimeria
    14.Spitalul Căi Ferate OradeaExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statOradea
    15.Spitalul Căi Ferate CraiovaExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statCraiova
    16.Spitalul Căi Ferate SibiuExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statSibiu
    17.Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinExtrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statDrobeta- Turnu Severin
    18.Direcţia de Sănătate Publică în Transporturi BucureştiBugetul de statBucureşti
    19.Direcţia de Sănătate Publică în Transporturi Cluj-NapocaBugetul de statCluj-Napoca Constanţa
    20.Direcţia de Sănătate Publică în Transporturi ConstanţaBugetul de statBraşov
    21.Direcţia de Sănătate Publică în Transporturi BraşovBugetul de statGalaţi
    22.Direcţia de Sănătate Publică în Transporturi GalaţiBugetul de statIaşi
    23.Direcţia de Sănătate Publică în Transporturi IaşiBugetul de statTimişoara
    24.Direcţia de Sănătate Publică în Transporturi TimişoaraBugetul de statCraiova
    25.Direcţia de Sănătate Publică în Transporturi CraiovaBugetul de statBucureşti
    26.Academia Română de AviaţieExtrabugetară  
    27.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară ConstanţaExtrabugetarăConstanţa
    28.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluvială GalaţiExtrabugetarăGalaţi
    29.Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C.ExtrabugetarăConstanţa
    30.Autoritatea Feroviară Română - AFERExtrabugetarăBucureşti
    31.Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.ExtrabugetarăBucureşti
    32.Casa Asigurărilor de Sănătate a TransporturilorExtrabugetarăBucureşti
    33.Clubul Sportiv "Rapid"Extrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statBucureşti
  NOTĂ:1. Unităţile prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 pot utiliza un număr maxim de 1.021 de posturi.2. Unităţile prevăzute la nr. crt. 3-17 pot utiliza un număr maxim de 2.975 de posturi finanţate integral de la bugetul de stat.3. Unităţile prevăzute la nr. crt. 18-25 pot utiliza un număr maxim de 668 de posturi.
         
    B. UNITĂŢILE care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    012
    1.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.Bucureşti
    2.Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Bucureşti
    3.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A.Bucureşti
    4.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.-Călători" - S.A.Bucureşti
    5.Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.Bucureşti
    6.Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.Bucureşti
    7.Regia Autonomă de Exploatare a Metroului "Metrorex" BucureştiBucureşti
    8.Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.Comuna Otopeni
    9.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa" - S.A.Bucureşti
    10.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" - S.A.Comuna Mihail Kogălniceanu
    11.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara" - S.A.Timişoara
    12.Regia Autonomă "Administraţia Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"Bucureşti
    13.Autoritatea Aeronautică Civilă Română - R.A.Bucureşti
    14.Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.Bucureşti
    15.Regia Autonomă "Registrul Naval Român"Bucureşti
    16.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A.Constanţa
    17.Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.Constanţa
    18.Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.Constanţa
    19.Administraţia Fluvială a Dunării de Jos - R.A.Galaţi
    20.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.Galaţi
    21.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.Giurgiu
    22.Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"Bucureşti
    23.Regia Autonomă "Registrul Auto Român"Bucureşti
    24.Administraţia Zonei Libere Sulina - R.A.Sulina
    25.Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud - R.A.Constanţa
    26.Administraţia Zonei Libere Brăila - R.A.Brăila
    27.Administraţia Zonei Libere Galaţi - R.A.Galaţi
    28.Administraţia Zonei Libere Giurgiu - R.A.Giurgiu
   +  Anexa 3             MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI
           
    Parcul autoTipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi/autovehicul (litri/lună)
    Parc auto propriuautoturism6300
    Parc auto comunautoturism3300
  Nu se considera depăşiri la consumul normat de carburanţi pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.
   +  Anexa 3 a)                     PARCUL AUTOpentru activităţi specifice
             
    Nr. crtActivitatea .Tipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi/ autovehicul (litri/lună)
    01234
    1.Inspecţie şi control- autoturism7300
    2.Transport delegaţii- autovehicul pentru transport de persoane1450
    3.Programe PHARE- autoturism2450
        - autoturism de teren1450
    4.Aprovizionare- autovehicul pentru transport de marfă şi persoane1450
  Nu se considera depăşiri la consumul normat de carburanţi pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule aprobat.
   +  Anexa 4
           
    DIRECŢIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ÎN TRANSPORTURI
    Nr. crtUnităţile care . se reorganizeazăDirecţiile de sănătate publică în transporturiSediul
    1.Centrul de Medicină Preventivă BucureştiDirecţia de Sănătate Publică în Transporturi BucureştiMunicipiul Bucureşti, Piaţa Gării de Nord nr. 1, sectorul 1
    2.Centrul de Medicină Preventivă Cluj-NapocaDirecţia de Sănătate Publică în Transporturi Cluj-NapocaMunicipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3, judeţul Cluj
    3.Centrul de Medicină Preventivă ConstanţaDirecţia de Sănătate Publică în Transporturi ConstanţaMunicipiul Constanţa, str. I. C. Brătianu nr. 37, judeţul Constanţa
    4.Centrul de Medicină Preventivă BraşovDirecţia de Sănătate Publică în Transporturi BraşovMunicipiul Braşov, bd 15 Noiembrie nr. 60, judeţul Braşov
    5.Centrul de Medicină Preventivă GalaţiDirecţia de Sănătate Publică în Transporturi GalaţiMunicipiul Galaţi, str. Moruzzi nr. 5-7, judeţul Galaţi
    6.Centrul de Medicină Preventivă IaşiDirecţia de Sănătate Publică în Transporturi IaşiMunicipiul Iaşi, Str. Gării nr. 4A, judeţul Iaşi
    7.Centrul de Medicină Preventivă TimişoaraDirecţia de Sănătate Publică în Transporturi TimişoaraMunicipiul Timişoara, Str. Gării nr. 1, judeţul Timiş
    8.Centrul de Medicină Preventivă CraiovaDirecţia de Sănătate Publică în Transporturi CraiovaMunicipiul Craiova, str. Ştirbei Vodă nr. 2, judeţul Dolj
  --------------