HOTĂRÂRE nr. 277 din 13 aprilie 2016privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile. (3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora. (4) Tarifele conţin taxa pe valoarea adăugată.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 13 aprilie 2016.Nr. 277.  +  AnexăTARIFEpentru publicarea actelor înMonitorul Oficial al României, părţile I-VII1. Monitorul Oficial al României, Partea I┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│1.1. Publicare acte │ 73 lei/pagina de manuscris│└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│2.1. Publicare acte │ 140 lei/pagina de manuscris│└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 din │ │Legea nr. 202/1998 privind organizarea │ ││Monitorului Oficial al României, republicată, cu│ ││modificările ulterioare │ 54 lei/pagina de manuscris│└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘4. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│4.1. Pierderi acte, schimbări nume │ 21 lei/anunţ│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│4.2. Acte ale instanţelor judecătoreşti a căror │ ││publicare este prevăzută de lege: │ ││- citaţii emise de instanţele judecătoreşti; │ ││- ordonanţa judecătoriei privind pierderea, │ ││sustragerea sau distrugerea cecului ca │ ││instrument de plată, a cambiei şi a biletului la│ ││ordin; │ ││- ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a│ ││averilor/hotărârea instanţei judecătoreşti │ ││rămase definitivă, prin care se constată că │ ││provenienţa bunurilor este justificată, │ ││respectiv că dobândirea unei cote-părţi din │ ││avere sau a anumitor sume determinate nu are │ ││caracter justificat; │ ││- alte acte procedurale, a căror publicare este │ ││prevăzută de lege. │ 73 lei/pagina de manuscris│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│4.3. Hotărâri judecătoreşti, care atestă │ ││calitatea de lucrător sau colaborator al │ ││Securităţii │ 73 lei/pagina de manuscris│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor │ ││didactice în învăţământul superior şi a │ ││posturilor vacante de funcţionari publici, │ ││precum şi alte concursuri prevăzute de lege │ 73 lei/pagina de manuscris│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│4.5. Acte a căror publicare este prevăzută de │ ││lege: │ ││- raportul periodic de activitate al │ ││autorităţilor/instituţiilor publice; │ ││- raportul Consiliului Superior al Magistraturii│ ││şi raportul privind starea justiţiei; │ ││- declaraţii de avere şi interese, potrivit │ ││legii; │ ││- bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe │ ││judeţe şi la nivel naţional; │ ││- alte acte a căror publicare este prevăzută de │ ││lege. │ 62 lei/pagina de manuscris│└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│5.1. Publicarea integrală sau în extras a │ ││rezoluţiilor directorului oficiului registrului │ ││comerţului de pe lângă tribunale/persoanei │ ││desemnate, privind autorizarea/respingerea │ ││constituirii societăţilor şi înmatriculării │ ││acestora, precum şi publicarea încheierilor de │ ││rectificare, în extras │ 31,5 lei/pagina de manuscris│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de │ │Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu │ ││modificările şi completările ulterioare │ 104 lei/pagina de manuscris│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege │ 104 lei/pagina de manuscris│└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă │ ││la nivel naţional şi de ramură, a convenţiilor │ ││şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a │ ││Muncii, precum şi a altor acte stabilite prin │ ││dispoziţii legale │ 104 lei/pagina de manuscris│└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│7.1. Publicarea anunţurilor prevăzute de │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 │ ││privind atribuirea contractelor de achiziţie │ ││publică, a contractelor de concesiune de lucrări│ ││publice şi a contractelor de concesiune de │ ││servicii, aprobată cu modificări şi completări │ ││prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi │ ││completările ulterioare │ 57 lei/pagina de manuscris│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│7.2. Publicarea anunţurilor prevăzute de │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 │ ││privind regimul contractelor de concesiune de │ ││bunuri proprietate publică, aprobată cu │ ││modificări prin Legea nr. 22/2007 │ 57 lei/pagina de manuscris│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege │ 57 lei/pagina de manuscris│└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘8. Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│8.1. Publicarea rezoluţiilor directorului │ ││oficiului registrului comerţului de pe lângă │ ││tribunale/persoanei desemnate, privind │ ││înmatricularea societăţii cooperative │ 31,5 lei/pagina de manuscris│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de │ │Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi │ ││funcţionarea cooperaţiei, republicată │ 104 lei/pagina de manuscris│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege │ 104 lei/pagina de manuscris│└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:Tarifele conţin TVA.-------