HOTĂRÂRE nr. 247 din 6 aprilie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 15 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit datelor prezentate în anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a unui imobil şi a trecerii unui teren în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Negreşti-Oaş nr. 70/2014.  +  Articolul III (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia. (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură administrarea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, până la finalizarea casării acestuia.  +  Articolul IVServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Directorul Serviciului de

  Telecomunicaţii Speciale,

  Marcel Opriş

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 6 aprilie 2016.Nr. 247.  +  Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrareaServiciului de Telecomunicaţii Speciale,a cărui valoare de inventar se modifică ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────┐ │1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de │ │ │ │Telecomunicaţii│ │ │ │Speciale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │aflate sub autoritatea ordonatorului principal, │ │ │ │institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după│ │ │ │caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de │ │ │ │stat care au în administrare bunuri din patrimoniul │ │ │ │public de stat │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬────────┬───────────┬─────────────────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────┐ │Nr. │Codul de│ Denumirea │ Datele de identificare │Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Situaţia │Tipul │ │M.F.P.│clasifi-│ ├──────────┬───────┬──────────┤dobân-│ de │ │ juridică │bunului│ │ │care │ │Descrierea│Vecină-│ Adresa │dirii/│ inventar │ │ actuală │ │ │ │ │ │tehnică │tăţile │ │al │ - lei - ├────────────────────┬────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │(pe scurt)│(după │ │dării │ │ Baza legală │În │Concesiune│ │ │ │ │ │ │caz, pe│ │în │ │ │administrare│/Închiriat│ │ │ │ │ │ │scurt) │ │folo- │ │ │/ concesiune│/Dat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │titlu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │ ├──────┼────────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤ │35517 │8.19.01 │Reţele │Cabluri de│ │Ţara: │ 1998 │57.556.628│Hotărârea Guvernului│În │ │Imobil │ │ │ │telefonice │cupru şi │ │România │ │ │nr. 808/1997 │administrare│ │ │ │ │ │de │fibră │ │ │ │ │P.V. nr. 35.873 din │ │ │ │ │ │ │transport │optică în │ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ │ │ │ │şi │canaliza- │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │ │ │ │distribuţie│ţie │ │ │ │ │nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. 35.272 din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 887/2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. S/40.257 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din 10.03.2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 666/2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 136/2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 316/2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 960/2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 431/2015 │ │ │ │ └──────┴────────┴───────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴──────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴───────┘  +  Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu îninventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────┐ │1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de │ │ │ │Telecomunicaţii│ │ │ │Speciale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │aflate sub autoritatea ordonatorului principal, │ │ │ │institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după│ │ │ │caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de │ │ │ │stat care au în administrare bunuri din patrimoniul │ │ │ │public de stat │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────┐ │Nr. │Codul de│ Denumirea │ Datele de identificare │Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Situaţia │Tipul │ │M.F.P.│clasifi-│ ├──────────┬───────┬────────────┤dobân-│ de │ │ juridică │bunului│ │ │care │ │Descrierea│Vecină-│ Adresa │dirii/│ inventar │ │ actuală │ │ │ │ │ │tehnică │tăţile │ │al │ - lei - ├────────────────────┬────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │(pe scurt)│(după │ │dării │ │ Baza legală │În │Concesiune│ │ │ │ │ │ │caz, pe│ │în │ │ │administrare│/Închiriat│ │ │ │ │ │ │scurt) │ │folo- │ │ │/ concesiune│/Dat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │titlu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │ ├──────┼────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤ │ │8.19.01 │Teren 41 │ │ │Ţara: │ 2015 │ 53 │H.C.L. nr. 70/2014 │În │ │Imobil │ │ │ │ │ │ │România, │ │ │Proces-verbal de │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │judeţul │ │ │predare-primire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Satu Mare, │ │ │nr. C - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │oraşul │ │ │775.338/29.12.2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Negreşti-Oaş│ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤ │ │8.19.01 │Imobil 56 │ │ │Ţara: │ 2015 │ 166.300 │Proces-verbal de │În │ │Imobil │ │ │ │ │ │ │România, │ │ │inventariere nr. │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │judeţul │ │ │660.971/31.12.2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sibiu; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │municipiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │ └──────┴────────┴───────────┴──────────┴───────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴───────┘  +  Anexa 3DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi setrec în patrimoniul privat al statului în vederea declasării şi casării ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────┐ │1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de │ │ │ │Telecomunicaţii│ │ │ │Speciale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │aflate sub autoritatea ordonatorului principal, │ │ │ │institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după│ │ │ │caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de │ │ │ │stat care au în administrare bunuri din patrimoniul │ │ │ │public de stat │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────┐ │Nr. │Codul de│ Denumirea │ Datele de identificare │Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Situaţia │Tipul │ │M.F.P.│clasifi-│ ├──────────┬───────┬────────────┤dobân-│ de │ │ juridică │bunului│ │ │care │ │Descrierea│Vecină-│ Adresa │dirii/│ inventar │ │ actuală │ │ │ │ │ │tehnică │tăţile │ │al │ - lei - ├────────────────────┬────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │(pe scurt)│(după │ │dării │ │ Baza legală │În │Concesiune│ │ │ │ │ │ │caz, pe│ │în │ │ │administrare│/Închiriat│ │ │ │ │ │ │scurt) │ │folo- │ │ │/ concesiune│/Dat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │titlu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │ ├──────┼────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤ │154566│8.19.01 │Imobil 42 │ │ │Ţara: │ 2008 │ 57.214│Hotărârea Guvernului│În │ │Imobil │ │ │ │ │ │ │România; │ │ │nr. 439/2009, │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │P.V. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Olt; │ │ │580.403/2008; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │municipiul │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Slatina │ │ │nr. 293/2012 │ │ │ │ └──────┴────────┴───────────┴──────────┴───────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴───────┘-----