HOTĂRÂRE nr. 251 din 6 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia de locuinţe de serviciu, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condiţiile legii, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale;".2. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) finanţarea proiectării şi execuţiei, în condiţiile legii, a utilităţilor necesare funcţionării obiectivelor de investiţii din cadrul programului guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu prevăzut la lit. a), pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor publice centrale care au solicitat realizarea acestora, respectiv: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi."3. La articolul 2, alineatele (1), (1^1), (1^6) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în folosinţă gratuită, potrivit legii, numai în condiţiile în care sunt libere de orice sarcină, sunt cuprinse cu această destinaţie în planurile urbanistice aprobate şi sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor. În mod corespunzător, aceste condiţii trebuie respectate şi pentru alte terenuri destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care se pot prelua de către aceasta potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(1^1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuinţelor, prin asigurarea terenurilor de construcţie şi/sau realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit. Pentru asigurarea corelării programelor de investiţii în viabilizarea terenurilor în interiorul perimetrului destinat locuinţelor cu programele de investiţii în construcţia de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie contracte cu autorităţile administraţiei publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, potrivit art. 3 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13..............................................(1^6) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru identificarea construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate ce pot fi preluate în vederea realizării de locuinţe, cu obligaţia acestora de a efectua, pe cheltuială proprie, evaluarea construcţiilor respective, potrivit legii.............................................(3^1) Pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, terenurile urmează regimul juridic prevăzut de art. 20 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit. Astfel, terenurile aferente acestor construcţii de locuinţe se transmit în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit pot fi proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii."4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Tinerii, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste."5. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Tinerii specialişti din învăţământ sau sănătate, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele, inclusiv medicii rezidenţi, şi care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective."6. La articolul 3^2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să încheie contracte de vânzare, de antrepriză generală, de construire şi/sau de asistenţă tehnică, pentru construirea, achiziţionarea, finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari;".7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Constituirea resurselor din sumele reprezentând garanţii de bună execuţie prevăzute la alin. (1) şi stabilirea procedurii de evidenţă şi restituire a acestora la termenele şi în cuantumul prevăzute în contractele de antrepriză se vor consemna în convenţii încheiate, în condiţiile legii, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu autorităţile publice locale şi/sau cu operatorii economici în a căror evidenţă sunt construcţiile de locuinţe respective, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19."8. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Finanţarea construcţiei de locuinţe cu credit ipotecar se realizează prin instituţiile financiare autorizate potrivit legii."9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În vederea finalizării unei locuinţe cu credit ipotecar, în completarea surselor de finanţare prevăzute la alin. (2), beneficiarul poate asigura finanţarea şi prin depunerea din surse proprii, într-un cont al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a sumelor necesare, cu acordul prealabil formulat în scris al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe."10. La articolul 13^1, alineatele (2) şi (3) se abrogă.11. La articolul 13^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constă în contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, precum şi urmărirea lucrărilor de execuţie reprezentate de consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor. Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj, în conformitate cu reglementările în vigoare."12. La articolul 13^2, alineatele (5)-(11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe identifică locuinţele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor pentru a fi valorificate, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului de administraţie, astfel: a) prin transmiterea locuinţelor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu aprobarea Consiliului de administraţie, către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, în vederea închirierii; b) prin vânzarea locuinţelor, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, către solicitanţii ce pot asigura contravaloarea locuinţei doar din resurse proprii. (6) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se predau unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17. (7) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale specialiştilor definiţi la art. 4 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din învăţământ, sănătate, precum şi specialiştilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, ai autorităţii judecătoreşti şi ai administraţiei naţionale a penitenciarelor, în condiţiile legii. (9) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc prin hotărâre a consiliului local măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe, precum şi modul de repartizare a acestora. În acest scop, stabilesc şi dau publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. (10) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc, în funcţie de necesităţile existente pe plan local, persoanele cu studii de specialitate, medii sau superioare, din domeniile prevăzute la alin. (8), cărora le sunt repartizate aceste locuinţe. (11) Contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuinţei, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestora pe perioade de câte un an, în condiţiile legii. Chiria se stabileşte potrivit prevederilor art. 4 alin. (7^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale şi acoperă minimum cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, o cotă de maximum 1%, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de inventar a locuinţei."13. La articolul 13^2, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:"(11^1) Cota de 1% prevăzută la alin. (11) se constituie ca venituri ale autorităţilor publice locale şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe la nivel local."14. La articolul 13^2, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(12) Pentru recuperarea investiţiei calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, din cuantumul total al chiriei stabilit potrivit alin. (11), suma reprezentând recuperarea investiţiei prevăzută la art. 4 alin. (7^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se virează de către autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe. Orice întârziere în virarea sumelor reprezentând recuperarea investiţiei calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii atrage plata de penalităţi, în condiţiile legii."15. La articolul 13^2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:"(12^1) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (12), datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalităţile se calculează în condiţiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare."16. La articolul 13^2, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(13) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se pot vinde de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea chiriaşului şi înaintea expirării primului an de închiriere, sau la cererea oricăror persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiţia respectării dreptului de preempţiune în favoarea chiriaşului."17. La articolul 13^2, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:"(13^1) În cazul în care există mai multe cereri de cumpărare pentru aceeaşi locuinţă, prioritizarea se face în ordine crescătoare a datei şi a numărului de înregistrare a cererilor de cumpărare a locuinţei."18. La articolul 13^2, alineatele (14)-(16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(14) Pentru vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5) lit. a), preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vânzare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate, în conformitate cu reglementările în vigoare. (15) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit reglementărilor în vigoare. Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de inventar a locuinţei, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, din care se scade contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale şi virate către Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform legii şi prevederilor alin. (12). (16) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5) lit. a) se virează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul propriu, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la vânzarea acestora, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe, în condiţiile legii."19. La articolul 13^4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) studiile de prefezabilitate;".20. La articolul 14, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Analizarea cererilor pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate se efectuează de către comisii sociale, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice şi constituite după cum urmează: a) în condiţiile prevăzute la alin. (3), pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, administrate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) prin ordin al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori prin ordin al conducătorilor unităţilor aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, pentru locuinţele administrate de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, ori de către unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi. (5) Structura pe specialităţi a membrilor comisiilor sociale prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) lit. a) se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, de consiliile judeţene, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului general, cu respectarea prevederilor legii şi ale prezentelor norme metodologice. (6) Pentru analizarea cererilor de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, comisiile sociale prevăzute la alin. (4) lit. b) se vor structura majoritar pe specialităţi specifice domeniului respectiv şi vor cuprinde specialişti desemnaţi de către autorităţile publice centrale interesate şi/sau de către serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora."21. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ şi din sănătate, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent."22. La articolul 15, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) şi (9^2), cu următorul cuprins:"(9^1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, pentru care au fost reziliate de drept contractele de vânzare cu plata în rate, se repartizează de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege, cu respectarea prevederilor alin. (9).(9^2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (6^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în corelare cu prevederile art. 16 alin. (4), în situaţia în care locuinţele nu se repartizează în totalitate, administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege, care au solicitat realizarea acestora, răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor."23. La articolul 15, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Administrarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat."24. La articolul 15, după alineatul (10) se introduc 17 noi alineate, alineatele (11)-(27), cu următorul cuprins:"(11) Administratorul locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, înregistrează în contabilitate locuinţele pe care le are în administrare, cu respectarea prevederilor legale în materie, şi le supune procedurilor de reevaluare şi amortizare, în condiţiile legii. (12) Administratorul locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, exercită operaţiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că îşi dă acordul, în condiţiile legii, pentru: a) racordarea/debranşarea locuinţelor la/de la reţelele de utilităţi; b) îmbunătăţirile care se aduc locuinţelor la solicitarea chiriaşului; c) ieşiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietăţii publice/private a statului; d) înscrierea menţiunilor în extrasul de carte funciară. (13) Contractul de închiriere iniţial se încheie în condiţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform repartiţiei, în condiţiile legii, şi cuprinde clauze referitoare la: a) revizuirea cuantumului chiriei, în funcţie de vârsta solicitantului; b) actualizarea anuală a cuantumului chiriei; c) aplicarea de penalităţi de 0,1%/zi din suma datorată, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă; d) interzicerea cedării dreptului de folosinţă a locuinţei, de către titularul contractului de închiriere, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului. (14) Prelungirea contractelor de închiriere se face în condiţiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (15) După încheierea contractelor de închiriere, chiriaşii au obligaţia să transmită autorităţilor publice locale documentele cu privire la orice modificări intervenite în: a) starea civilă; b) numărul persoanelor aflate în întreţinere; c) situaţia locativă, inclusiv cu privire la dobândirea unei locuinţe în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care deţine locuinţa actuală. (16) La data prelungirii contractelor de închiriere, titularul contractului de închiriere, soţul/soţia acestuia şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia au obligaţia să facă dovada că nu au dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care deţine locuinţa actuală sau în localităţile în care a fost extinsă cuprinderea teritorială, după caz. În situaţia în care această condiţie nu este îndeplinită, contractul de închiriere nu se mai prelungeşte. Fac excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m², suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (17) La prelungirea contractelor de închiriere, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, ori unităţile aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi au obligaţia să verifice documentele prevăzute la alin. (15) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (16). (18) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), la solicitarea chiriaşilor, administratorii locuinţelor pot realiza un schimb de locuinţe, în condiţiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu asigurarea exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unei acord/convenţii între chiriaşi, potrivit legii. (19) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), în situaţii temeinic justificate, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi sănătăţii, ori unităţile aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie. Sunt considerate situaţii temeinic justificate situaţiile în care: a) se constată că titularului contractului de închiriere i s-a modificat starea civilă şi/sau numărul persoanelor aflate în întreţinere; b) la repartiţie nu s-au putut asigura suprafeţele minimale în raport cu numărul de persoane; c) şi-a schimbat locul unde îşi desfăşoară activitatea într-o altă unitate administrativ-teritorială. (20) Schimbul de locuinţe prevăzut la alin. (18) şi schimbarea locuinţei prevăzută la alin. (19) se pot realiza numai în cazul imobilelor aflate în exploatare şi din aceeaşi categorie de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, fiind exceptate locuinţele noi, inclusiv în cazul imobilelor situate în unităţi administrativ-teritoriale diferite. (21) În cazul în care schimbul de locuinţe prevăzut la alin. (18) se realizează între locuinţe amplasate în unităţi administrativ-teritoriale diferite, este necesar acordul ambelor autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin locuinţele în administrare. (22) În cazul în care se solicită schimbarea locuinţei, potrivit prevederilor alin. (19), dintr-o unitate administrativ-teritorială cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie situată în altă unitate administrativ-teritorială, este necesar acordul ambelor autorităţi ale administraţiei publice care deţin locuinţele în administrare, iar schimbarea locuinţei se poate face numai în situaţia în care repartizarea locuinţei nu s-a putut realiza în condiţiile alin. (9). (23) Chiria se stabileşte anual de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează ca model exemplul din anexa nr. 16, în baza valorii de înlocuire stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru anul în curs. În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se stabileşte luând în calcul venitul brut pe membru de familie, care se raportează la câştigul salarial minim brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de închiriere. (24) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anual, cuantumul chiriilor calculate conform alin. (23) se stabileşte, pentru anul următor, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în curs. Plata chiriei se face în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în care s-a stabilit cuantumul chiriei. Autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 10 zile de la data stabilirii, în condiţiile legii, a chiriei, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor. (25) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice. (26) Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), se virează în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare. (27) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (26), datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalităţile se calculează în condiţiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare."25. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund de asigurarea terenurilor şi transmiterea acestora în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada realizării investiţiilor. Pentru realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, autorităţile administraţiei publice centrale interesate sunt parte în contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1), iar autorităţilor publice locale le sunt incidente prevederile art. 2 alin. (3^1)."26. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 16 alin. (4) în programul de realizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau autorităţile interesate ale administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, anual sau ori de câte ori este necesar, un inventar al obiectivelor noi de investiţii propuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, anual sau ori de câte ori este necesar, inventarul prevăzut la alin. (1), centralizat la nivelul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi defalcat pe judeţe, localităţi şi obiective de investiţii."27. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Pentru obiectivele noi de investiţii, aprobate în condiţiile art. 16 alin. (4), Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile publice locale pot achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii. (2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat prevăzute cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aprobat în condiţiile legii, din resursele prevăzute cu această destinaţie de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în bugetul propriu, precum şi din surse de la bugetul local, în condiţiile legii. (3) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (1) se întocmesc cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniu şi vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1)."28. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru obiectivele noi de investiţii propuse în condiţiile art. 17, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va prelua, conform contractelor încheiate potrivit legii şi prevederilor art. 2 alin. (1^1), de la consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de la consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de la autorităţile administraţiei publice centrale din învăţământ şi sănătate, după caz, terenurile aferente construcţiilor, studiile de prefezabilitate şi/sau studiile de fezabilitate. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe sunt preluate sau rămân în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata de realizare a investiţiilor. (3) În contractele încheiate potrivit legii şi prevederilor art. 2 alin. (1^1) se vor preciza şi următoarele: a) dreptul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de folosinţă gratuită a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe, inclusiv a structurilor existente, dacă este cazul, pe perioada realizării investiţiilor; b) condiţia de exceptare de la plata taxei pentru autorizarea construcţiilor, obiectivele de investiţii fiind de utilitate publică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; c) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi studiile de fezabilitate, după caz, de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data asigurării finanţării lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii; d) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a asigura utilităţile publice şi dotările edilitare necesare în asigurarea condiţiilor de locuit, coroborat cu programul de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, conform contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1); e) participarea la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a obiectivelor de investiţii; f) condiţiile de transmitere, în condiţiile legii, a terenului şi a locuinţelor, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie, de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii ori a unităţilor aflate în subordinea sau sub coordonarea acestora, după caz."29. La articolul 19 alineatul (4), litera a) se abrogă.30. La articolul 19 alineatul (4), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi studiile de fezabilitate, după caz, de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data asigurării, potrivit legii, a finanţării lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii; c) precizările prevăzute la alin. (3) lit. b)-f); d) decăderea/revocarea din calitatea de administrator al locuinţelor în cazul nerespectării uneia sau a tuturor prevederilor lit. b)-c)."31. La articolul 19^1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, după finalizarea lucrărilor de construcţie, fac obiectul proprietăţii private a statului şi se administrează de către autorităţile care au solicitat realizarea acestora, respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii ori de către unele unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi a terenurilor aferente, după caz, se face, în condiţiile legii, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei îndreptăţiţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, în condiţiile stabilite la art. 19 alin. (3) lit. f), respectiv la art. 19 alin. (4) lit. d). La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept."32. La articolul 19^2 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare."33. La articolul 19^2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare, de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia şi ponderată cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."34. La articolul 19^2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În situaţia în care valoarea stabilită conform prevederilor alin. (4) este mai mică decât valoarea de inventar, atunci valoarea de vânzare a locuinţelor este egală cu valoarea de inventar a acestora, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puţin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale, şi virată către Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform prevederilor art. 15 alin. (25)."35. La articolul 19^2, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Valoarea de vânzare se calculează în baza valorii de înlocuire, stabilite, conform prevederilor tezei a patra a art. 10 alin. (2) lit. d) din lege, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în vigoare la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică.(5^2) În situaţia în care vânzarea locuinţelor se face în condiţiile prevăzute la art. 19^2 alin. (2) lit. b), valoarea de vânzare se calculează în baza valorii de înlocuire stabilite prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în vigoare la data încheierii, în condiţiile legii, a antecontractului de vânzare, în formă autentică, iar dacă nu este încheiat un antecontract de vânzare, în condiţiile prevăzute la alin. (5^1)."36. La articolul 19^2, alineatele (7)-(10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Pentru stabilirea cotei-părţi din valoarea de vânzare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată potrivit alin. (4) sau (4^1), după caz, se aplică procentul stabilit potrivit prevederilor alin. (6). (8) Pentru stabilirea preţului final de vânzare a locuinţei, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor alin. (4) sau (4^1), după caz, se adaugă comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare. Cota de până la 1% se aplică la valoarea de vânzare calculată a locuinţei, stabilită conform art. 10 alin. (2) lit. d) teza întâi din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii. (10) Îndeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare."37. La articolul 19^2 alineatul (11), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(11) În cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzută la alin. (2) lit. c), plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% prevăzut la alin. (8) se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare egale se pot achita astfel:".38. La articolul 19^2, alineatele (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(12) În cazul vânzării locuinţelor cu plata în rate lunare egale, după stabilirea preţului final conform prevederilor alin. (8), se adaugă cuantumul integral al dobânzii, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea finală fiind eşalonată în rate lunare egale pentru întreaga perioadă a contractului. (13) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rata dobânzii anuale de referinţă a Băncii Naţionale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Naţională a României. Rata dobânzii de referinţă este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului."39. La articolul 19^2, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (14^1), cu următorul cuprins:"(14^1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a) teza a doua şi art. 10 alin. (2^2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din aceeaşi lege dispun suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor, aceştia au obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Locuinţe, anterior ratei lunare scadente, despre durata suspendării şi numărul suspendărilor solicitate de către titularul contractului de vânzare cu plata în rate."40. La articolul 19^2, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(15) În contractul de vânzare a locuinţelor cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzut la alin. (2) lit. c), se înscriu clauzele prevăzute la art. 10 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."41. La articolul 19^2, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (15^1), cu următorul cuprins:"(15^1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere modelul de calcul al ratelor rămase, inclusiv al dobânzii, prevăzut în anexa nr. 21."42. La articolul 19^2, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu următorul cuprins:"(17^1) În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicţia de înstrăinare a locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, inclusiv excepţia de aplicare a acesteia, prevăzute la alin. (17), operează după achitarea integrală a valorii de vânzare şi efectuarea transferului de proprietate asupra locuinţei în favoarea beneficiarului."43. La articolul 19^2, alineatul (19) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(19) Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare încheiate de beneficiar în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile alin. (17) şi (17^1) se înscrie sau se notează, după caz, în cartea funciară potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare. Interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinţei prin contractul de vânzare, în condiţiile legii. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. f) teza a treia din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage radierea interdicţiei de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani."44. La articolul 19^3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19^3. - (1) Pentru constituirea resurselor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi c^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe ţine o evidenţă extracontabilă, în care sunt incluse toate locuinţele finalizate până în prezent şi care este completată pe măsura finalizării şi recepţionării unor noi locuinţe prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii."45. La articolul 19^3, după alineatul (4^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^2)-(4^4), cu următorul cuprins:"(4^2) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege nu soluţionează cererile de cumpărare a locuinţei în termen de maximum 90 de zile de la data la care locuinţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute, titularii contractelor de închiriere se pot adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(4^3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4^2), administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege datorează Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe penalităţi de întârziere, în cuantum de 0,01%/lună, care se aplică la valoarea de investiţie a locuinţelor, prevăzute la art. 10 alin. (1^1) teza a doua din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4^4) Penalităţile se calculează pentru fiecare lună începând cu prima zi următoare celei în care a expirat termenul de 90 de zile, până la îndeplinirea obligaţiei de vânzare a locuinţei către titularul contractului de închiriere, în condiţiile legii."46. La articolul 19^3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"5) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, potrivit regimului de finanţare al instituţiilor publice."47. La articolul 19^3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Sumele obţinute din penalităţile de întârziere prevăzute la art. 13^2 alin. (12^1), art. 15 alin. (27) şi art. 19^3 alin. (4^4) se virează de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în condiţiile legii."48. La articolul 19^3, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Agenţia Naţională pentru Locuinţe monitorizează acţiunea de vânzare a locuinţelor, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare. Eventualele diferende dintre Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, referitoare la cuantumul sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor şi la termenele de virare a acestora în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se clarifică şi se rezolvă prin intervenţia direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar."49. La articolul 19^4, alineatul (2) se abrogă.50. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Alocaţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în contul de venituri bugetare 20.F.42.56.00 «Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti."51. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.52. La articolul 25, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură includerea obiectivelor de investiţii în programul de investiţii publice cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii se asigură, pe surse de finanţare, conform prevederilor legale în vigoare.......................................... (5) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, precum şi urmărirea lucrărilor de execuţie care constă în consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de construcţii privind realizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj, în conformitate cu reglementările în vigoare."53. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."54. Anexele nr. 2a, 4-8 şi 14 se abrogă.55. Anexele nr. 1, 2, 3, 9, 11, 13, 16 şi 18 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8 la prezenta hotărâre.56. După anexa nr. 18 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 19-21, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 9-11 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din valoarea chiriei, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii lor, administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege vor stabili cuantumul sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, pe care o vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (25)-(27) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care valoarea chiriei nu acoperă integral costurile de administrare şi cuantumul sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, administratorii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzuţi la alin. (1), au obligaţia de a vira la Agenţia Naţională pentru Locuinţe o cotă-parte din chiria încasată reprezentând suma determinată prin aplicarea, la această chirie, a procentului reprezentând amortizarea în cuantumul total al chiriei calculate, luând în considerare exemplul de calcul al chiriei, prevăzut în anexa nr. 16 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după republicarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc
  Bucureşti, 6 aprilie 2016.Nr. 251.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)CONSILIUL LOCAL ....................(Consiliul Judeţean ...............)(Consiliul General al Municipiului Bucureşti)(Ministerul ......................)INVENTARULlocuinţelor pentru tineri propuse a fifinanţate în cadrul Programului aprobat conform Legii nr. 152/1998*Font 7*┌──────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┐│Denumirea localităţii,│Număr cereri│ Număr │ Regim │Stadiu fizic existent│Suprafaţă│ Stadiu │ Plan ││ adresă obiectiv │localitate │locuinţe│înălţime│ la data propunerii │ teren │viabilizare│urbanistic││ │ │ propus │ propus │ │ (mp) │ │ │├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│Localitatea ... │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│......................│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│Total localitate │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│......................│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘                                                     Primar,                                     (Preşedintele Consiliului Judeţean)                                              (Primarul general)                               (ministrul sau altă persoană desemnată de acesta)                             ...................................................La coloana 4 se completează stadiul fizic existent în procente.La coloana 6 se completează lucrările de viabilizare realizate pe amplasamentul propus.La coloana 7 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus.Anexa se centralizează la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate.  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE*Font 8*                                                        Se aprobă                                                        ─────────                                                         Ministru,                                                       ............                                     LISTA                 cuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate                  închirierii, propuse a fi finanţate conform                      Legii nr. 152/1998 în anul .........┌────┬────────┬───────────┬───────────┬─┬─┬─┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────────────┐│Nr. │Judeţul │Localitatea│Amplasament│A│B│C│Program ...│ din care: │Program ....│ din care: ││crt.│ │ │ │ │ │ │ (credite ├───────┬───────┤(credite de ├───────┬───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ bugetare) │ Buget │ Surse │angajament) │ Buget │ Surse ││ │ │ │ │ │ │ │ │de stat│proprii│ │de stat│proprii││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ANL │ │ │ ANL │├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┬───┼───┬───┼────────────┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ E │ F │ G │ │ H │ I │ J │ K │├────┴────────┴───────────┴───────────┴─┴─┴─┴───────────┴───┴───┴───┴───┴────────────┴───┴───┴───┴───┤│ Obiective de investiţii în continuare │├────┬────────┬───────────┬───────────┬─┬─┬─┬───────────┬───┬───┬───┬───┬────────────┬───┬───┬───┬───┤│ │Obiectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤│ │Obiectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤│ │........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤│ │Total 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴───────────┴───────────┴─┴─┴─┴───────────┴───┴───┴───┴───┴────────────┴───┴───┴───┴───┘┌────┬────────┬───────────┬───────────┬─┬─┬─┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────────────┐│Nr. │Judeţul │Localitatea│Amplasament│A│B│C│Program ...│ din care: │Program ....│ din care: ││crt.│ │ │ │ │ │ │ (credite ├───────┬───────┤(credite de ├───────┬───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ bugetare) │ Buget │ Surse │angajament) │ Buget │ Surse ││ │ │ │ │ │ │ │ │de stat│proprii│ │de stat│proprii││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ANL │ │ │ ANL │├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┬───┼───┬───┼────────────┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ E │ F │ G │ │ H │ I │ J │ K │├────┴────────┴───────────┴───────────┴─┴─┴─┴───────────┴───┴───┴───┴───┴────────────┴───┴───┴───┴───┤│ Obiective de investiţii noi │├────┬────────┬───────────┬───────────┬─┬─┬─┬───────────┬───┬───┬───┬───┬────────────┬───┬───┬───┬───┤│ │Obiectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤│ │Obiectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤│ │........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤│ │Total 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴───────────┴───────────┴─┴─┴─┴───────────┴───┴───┴───┴───┴────────────┴───┴───┴───┴───┘Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:A - Numărul de locuinţe în execuţieB - Valoarea totală de finanţat prin ANLC - Rest de executat la 01.01.....D ÷ G - Titlul .....H ÷ K - Titlul .....Pentru prioritizarea investiţiilor propuse a se include în programul anual de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se au în vedere următoarele criterii:Cu excepţia obiectivelor de investiţii contractate, aflate în diverse stadii de execuţie, se vor asigura fondurile, cu prioritate, la obiectivele de investiţii incluse în proiectele finanţate din credite externe. a) Obiective de investiţii în continuare┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Criteriul │ Punctaj │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│1. Obiective de investiţii contractate, aflate în diverse stadii de│ 50 ││execuţie │ ││Stadiul fizic (procentual) al realizării obiectivului de │ ││investiţii, începând cu stadiul fizic cel mai ridicat la data │ ││aplicării criteriului, astfel: │ ││- pentru cel mai ridicat stadiu fizic se acordă 50 puncte; │ ││- pentru alt stadiu fizic: │ ││Punctaj = (stadiul fizic curent/stadiul cel mai ridicat) x │ ││50 puncte │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│2. Obiective de investiţii contractate, pentru care nu s-a emis │ 30 ││ordinul de începere lucrări │ ││Data semnării contractului de execuţie lucrări, astfel: │ ││- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la │ ││data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se │ ││acordă 30 puncte; │ ││- pentru altă dată: │ ││Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data │ ││cea mai înaintată) x 30 puncte │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│3. Obiective de investiţii pentru care s-a elaborat proiectul │ 20 ││tehnic şi care nu necesită actualizări │ ││Data recepţionării proiectului tehnic la ANL, astfel: │ ││- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la │ ││data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se │ ││acordă 20 puncte; │ ││- pentru altă dată: │ ││Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data │ ││cea mai înaintată) x 20 puncte │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘NOTE:1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului.2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu prioritate pentru finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj începute în anii anteriori. b) Obiective de investiţii noi┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Criteriul │ Punctaj │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│1. Obiective de investiţii pentru care s-a emis Aviz CTE │ ││Data emiterii avizului, astfel: │ 20 ││- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la │ 5 ││data emiterii avizului faţă de data aplicării criteriului) se │ ││acordă 20 puncte; │ ││- pentru altă dată: │ ││Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data │ ││cea mai înaintată) x 20 puncte │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│2. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini │ ││- terenuri viabilizate complet │ 20 ││- terenuri viabilizate parţial │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│3. Planuri de urbanism (PUZ) │ ││- planuri aprobate │ 10 ││- planuri în curs de aprobare │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│4. Acoperirea numărului de locuinţe propus cu numărul de cereri │ ││- în proporţie de peste 200% │ 20 ││- în proporţie de peste 150% │ 10 ││- în proporţie de peste 100% │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5. Regim de înălţime │ ││- S + P + 1 - 2E + M │ 5 ││- S + P + 3E + M │ 10 ││- peste S + P + 3E + M │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│6. Stadiu fizic la data includerii în program │ ││- investiţie nouă │ 20 ││- structură existentă realizată în proporţie de 51-100% │ 10 ││- structură existentă realizată în proporţie de până la 50% │ 5 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘NOTE:1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului.2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.     MINISTERUL DEZVOLTĂRII AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE   REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI Director general,            PUBLICE    Direcţia .............. Direcţia ..............    Direcţia .............. Direcţia ..............                                           Control financiar preventiv .........  +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la normele metodologice)PROGRAMde derulare a investiţiilor privind construcţiilede locuinţe pentru tineri, destinate închirierii*Font 7*┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ Obiective │ Execută │ Coordonează şi răspund │ Termen ││crt.│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1│Inventarierea solicitării de locuinţe, a│Autorităţile publice │A.N.L. │Anual sau ori de câte││ │amplasamentelor de construcţii şi a │locale şi/ sau │Ministerul Dezvoltării │ori este cazul ││ │lucrărilor tehnico-edilitare aferente │centrale │Regionale şi │ ││ │acestora, inclusiv planurile urbanistice│ │Administraţiei Publice │ ││ │aprobate pentru amplasamentele propuse │ │ │ ││ │(conform modelului prevăzut în anexa │ │ │ ││ │nr. 1) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2│Elaborarea şi aprobarea programului │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │După comunicarea ││ │anual de construcţii locuinţe (conform │ │Regionale şi │bugetului de stat ││ │modelului prevăzut în anexa nr. 2) │ │Administraţiei Publice │alocat pentru program││ │ │ │prin direcţiile de │ ││ │ │ │specialitate │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3│Rectificarea programului anual de │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │După comunicarea ││ │finanţare de construcţii locuinţe pentru│ │Regionale şi │rectificării ││ │tineri, destinate închirierii în funcţie│ │Administraţiei Publice │bugetului de stat ││ │de sumele aprobate cu această destinaţie│ │prin direcţiile de │alocat pentru program││ │ │ │specialitate │şi ori de câte ori ││ │ │ │ │este cazul │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4│Preluarea, în condiţiile legii, a │Autorităţile publice │A.N.L. │După 15 zile de la ││ │terenurilor de construcţie prin contract│locale şi/sau │ │comunicarea ││ │(conform modelului prevăzut în anexa │centrale │ │includerii în ││ │nr. 13) │ │ │programul de ││ │ │ │ │finanţare │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5│Elaborarea şi aprobarea studiilor de │A.N.L. împreună cu │Ministerul Dezvoltării │După 30 zile de la ││ │fezabilitate, inclusiv a indicatorilor │autorităţile publice │Regionale şi │comunicarea ││ │tehnico-economici, cu respectarea │locale şi/sau │Administraţiei Publice │includerii în ││ │prevederilor legale în vigoare în │centrale │prin direcţiile de │programul de ││ │domeniu │ │specialitate │finanţare ││ │ │ │A.N.L. │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6│Promovarea şi derularea investiţiilor în│ │ │După aprobarea ││ │construcţia de locuinţe: │ │ │indicatorilor ││ │ │ │ │tehnico-economici │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │a) achiziţia publică a serviciilor de │ │ │ ││ │proiectare şi a lucrărilor de execuţie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │a.1) achiziţia şi elaborarea proiectului│A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor ││ │tehnic │ │Regionale şi │legislative în ││ │ │ │Administraţiei Publice │vigoare ││ │ │ │prin A.N.L. │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │a.2) autorizarea lucrărilor de │A.N.L. prin │Autorităţile publice │Conform prevederilor ││ │construcţii │proiectantul general │locale │legislative în ││ │ │al lucrărilor │Ministerul Dezvoltării │vigoare ││ │ │ │Regionale şi │ ││ │ │ │Administraţiei Publice │ ││ │ │ │prin A.N.L. │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │a.3) achiziţia şi contractarea │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor ││ │lucrărilor de execuţie │ │Regionale şi │legislative în ││ │ │ │Administraţiei Publice │vigoare ││ │ │ │prin A.N.L. │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │b) realizarea lucrărilor de │ │ │ ││ │construcţii-montaj │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │b.1) preluarea amplasamentelor │A.N.L. împreună cu │Ministerul Dezvoltării │Conform legii şi ││ │ │autorităţile publice │Regionale şi │prevederilor ││ │ │locale şi/sau │Administraţiei Publice │contractului semnat ││ │ │centrale şi │prin A.N.L. │între A.N.L. şi ││ │ │executantul │ │autorităţile publice ││ │ │lucrărilor │ │locale şi/sau ││ │ │ │ │centrale │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │b.2) urmărirea şi decontarea lucrărilor │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor ││ │de construcţii-montaj, conform │ │Regionale şi │contractuale ││ │legislaţiei în vigoare │ │Administraţiei Publice │ ││ │ │ │prin A.N.L. │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │b.3) recepţia lucrărilor de │A.N.L. împreună cu │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor ││ │construcţii-montaj │instituţiile │Regionale şi │contractuale şi ││ │ │abilitate, conform │Administraţiei Publice │prevederilor ││ │ │prevederilor legale │prin A.N.L. │legislative în ││ │ │în vigoare │ │vigoare în domeniu │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │b.4) predarea obiectivelor de investiţii│A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │ ││ │către autorităţile publice locale şi/sau│ │Regionale şi │ ││ │centrale │ │Administraţiei Publice │ ││ │ │ │prin A.N.L. │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │b.5) repartizarea locuinţelor către │Autorităţile publice │ │După primirea ││ │beneficiari │locale şi/sau │ │locuinţelor în ││ │ │centrale │ │administrare, conform││ │ │ │ │prevederilor legale ││ │ │ │ │în vigoare │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7│Finanţarea obiectivelor de investiţii │ │ │ ││ │care se realizează conform programului │ │ │ ││ │anual │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │a) fundamentarea sumelor necesare de la │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor ││ │bugetul de stat, conform listelor │ │Regionale şi │legislative în ││ │întocmite şi aprobate conform pct. 2 │ │Administraţiei Publice │vigoare ││ │ │ │prin A.N.L. │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │b) deschiderea finanţării obiectivelor │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor ││ │de investiţii │ │Regionale şi │legislative în ││ │ │ │Administraţiei Publice │vigoare ││ │ │ │prin A.N.L. │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │c) evidenţierea surselor de finanţare în│Ministerul Finanţelor│A.N.L. │Permanent ││ │contul A.N.L. deschis la Trezoreria │Publice │ │ ││ │Statului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │d) solicitarea lunară a necesarului de │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor ││ │fonduri de la bugetul de stat pentru │ │Regionale şi │legislative în ││ │decontarea lucrărilor executate │ │Administraţiei Publice │vigoare ││ │ │ │prin A.N.L. │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │e) solicitarea alocaţiilor bugetare │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor ││ │pentru decontarea producţiei executate │ │Regionale şi │legislative în ││ │(conform modelului prevăzut în anexa │ │Administraţiei Publice │vigoare ││ │nr. 9) │ │prin direcţiile de │ ││ │ │ │specialitate │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │f) monitorizarea derulării programului │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Lunar, conform ││ │de construcţii locuinţe pentru tineri, │ │Regionale şi │prevederilor ││ │destinate închirierii │ │Administraţiei Publice │legislative în ││ │ │ │prin direcţiile de │vigoare ││ │ │ │specialitate │ │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 4(Anexa nr. 9 la normele metodologice)AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢESe aprobă---------Ministru,.........NOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind sumele necesare de la bugetul de stat pentrudecontarea lucrărilor executate la construcţiile delocuinţe pentru tineri conform Legii nr. 152/1998,cu modificările şi completările ulterioare,pe luna ......- milioane lei -1. Program anul ............2. Valoarea lucrărilor realizate de la începutul anuluipână la ....................din care: a) proiectare .............. b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţiipublice ................ c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiţii .........3. Valoarea lucrărilor decontate cumulat de la începutul anului ......din care: a) proiectare ................ b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice ...... c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiţii ................4. Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate până la finele lunii ...............din care: a) proiectare ................ b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice .......... c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiţii ................5. Suma aprobată la plată de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate şi nedecontate până la finele lunii .......................din care: a) proiectare ................ b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice .......... c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiţii ................6. Alocaţii solicitate de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor preliminate pentru luna în curs .........din care: a) proiectare ................ b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice ................ c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiţii ................Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice    Avizăm favorabil    Secretar de stat,    .................    Propunem avizarea    Direcţia generală economică Direcţia generală construcţii locuinţe    Director general, Director general,    ................ ......................    Agenţia Naţională pentru Locuinţe    Director general, Director general economic,    .............. .........................    Control financiar preventiv,    ......................  +  Anexa 5(Anexa nr. 11 la normele metodologice)CRITERII-CADRUpentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelorpentru tineri, destinate închirieriiA. Criterii de acces la locuinţă:1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti această restricţie se referă la locuinţe care au fost sau sunt deţinute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în sensul şi în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.NOTĂ:Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale şi în afara localităţii în care s-a solicitat locuinţa, în cazuri motivate de existenţa unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe.NOTĂ:Prin excepţie, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii în care sunt amplasate locuinţele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în această localitate.4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.NOTĂ:- Lista de priorităţi se stabileşte anual.- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:1. Situaţia locativă actuală1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ...... 10 puncte1.2. Tolerat în spaţiu ............................... 7 puncte1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat înspaţiu): - mp/locatar - a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ....... 5 puncte b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ....... 7 puncte c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv .................... 9 puncte d) mai mică de 8 mp ................................. 10 puncteNOTĂ:În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.2. Starea civilă actuală2.1. Starea civilă: a) căsătorit ........................... 10 puncte b) necăsătorit .......................... 8 puncte2.2. Nr. de persoane în întreţinere: a) Copii- 1 copil ............................... 2 puncte- 2 copii ............................... 3 puncte- 3 copii ............................... 4 puncte- 4 copii ............................... 5 puncte- > 4 copii ........... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ........ 2 puncte3. Starea de sănătate actualăBoala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ............. 2 puncte4. Vechimea cererii solicitantului4.1. până la 1 an ...................... 1 punct4.2. între 1 şi 2 ani .................. 3 puncte4.3. între 2 şi 3 ani .................. 6 puncte4.4. între 3 şi 4 ani .................. 9 puncte4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ..... 4 puncte5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională5.1. fără studii şi fără pregătire profesională .......... 5 puncte5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ....... 8 puncte5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ......... 10 puncte5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ......... 13 puncte5.5. cu studii superioare ........ 15 puncteNOTĂ:Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.6. Situaţii locative sau sociale deosebite6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ....... 15 puncte6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ......... 10 puncte6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ........... 5 puncte7. Venitul mediu brut lunar/membru de familie:7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ........ 15 puncte7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe economie ...... 10 puncteNOTĂ:- Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.- În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).- În cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate se pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru, în condiţiile legii.  +  Anexa 6(Anexa nr. 13 la normele metodologice)CONTRACT-CADRUÎncheiat între:Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ........................., reprezentată de director general .........................şiUnitatea administrativ-teritorială ........................, prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în ..................., reprezentată prin ................................Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) şi ale art. 3 alin. (1), (3) şi (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie prezentul contract.  +  Capitolul I Obiectul contractului  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea, în condiţiile legii, a terenului, în suprafaţă de ............ mp, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (împreună cu construcţia existentă pe teren, dacă este cazul) pe durata realizării investiţiei, defalcat astfel:- ............... mp proprietatea publică a statului/unităţii administrativ-teritoriale ................ şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale .................., pentru realizarea a ............ locuinţe;- ............... mp proprietatea privată a statului/unităţii administrativ-teritoriale ................ şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale .................., pentru realizarea a ............ locuinţe. (2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe realizează locuinţe ........................... . (3) Pe terenul prevăzut la alin. (1) se realizează utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior iniţierii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei. (4) Pe terenul prevăzut la alin. (1), în interiorul perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, unitatea administrativ-teritorială ..................... realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Preluarea terenului (şi a construcţiei existente pe teren, dacă este cazul) prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire între unitatea administrativ-teritorială .................... şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, după transmiterea deschiderii de finanţare pentru începerea lucrărilor de construcţie. (2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul şi construcţia existentă pe teren rămân în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ....................... .  +  Capitolul II Documentele anexate contractului  +  Articolul 3 (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 se realizează pe baza documentelor anexate prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind: a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă (anexa nr. 1 la contract); b) numărul de unităţi locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract); c) hotărârea Consiliului Local ................ de transmitere către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului, pentru construirea de locuinţe ............., cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor, şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi); d) documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii; e) extrasul de carte funciară.  +  Capitolul III Durata contractului  +  Articolul 4Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează la semnarea protocolului de predare-primire încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi unitatea administrativ-teritorială .............. .  +  Capitolul IV Obligaţiile părţilor  +  Articolul 5Unitatea administrativ-teritorială .............. se obligă: a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în folosinţă gratuită terenul pentru construirea de locuinţe .............., în suprafaţă totală de ........... mp, situat în ................., identificat conform prevederilor art. 3 (precum şi construcţia existentă pe teren ...............), pe toată durata executării construcţiei; b) să pună la dispoziţie Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini (şi construcţia existentă) şi pentru care se realizează utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior iniţierii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei, potrivit legii; c) să realizeze, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate; d) să efectueze, pe cheltuială proprie, expertiza tehnică şi energetică, după caz, asupra construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, cu experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi conform legii; e) să elaboreze studiul de prefezabilitate; f) să elaboreze documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi să suporte cheltuielile legate de acestea; g) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi), în interiorul perimetrului destinat locuinţelor, până la recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj; h) să obţină extras de carte funciară; i) să elaboreze studiul de fezabilitate şi studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz; j) să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism, inclusiv acordul unic; k) să emită autorizaţia de construire a locuinţelor, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; l) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor; m) să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire şi scoaterea obiectivului de investiţie din "Programul privind construcţia de locuinţe ..................", cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe; n) să defalce suprafaţa de .......... mp, situată în ............., pe fiecare obiectiv recepţionat, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent.  +  Articolul 6Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă: a) să primească în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiei de locuinţe, terenul în suprafaţă totală de ............ mp, situat în ........................, identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini (precum şi construcţia existentă pe teren ..............); b) să elaboreze studiul de fezabilitate şi studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz; c) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul guvernamental ................; d) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ termenele de finalizare a locuinţelor, în conformitate cu graficele de execuţie; e) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ locuinţele recepţionate, în conformitate cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; f) să transmită unităţii administrativ-teritoriale ................ terenul şi construcţiile de locuinţe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie.  +  Capitolul V Răspunderea contractuală  +  Articolul 7Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi dă dreptul părţii prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.  +  Capitolul VI Forţa majoră  +  Articolul 8 (1) Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. (2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. (3) Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 24 de ore şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. (5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  +  Capitolul VII Încetarea contractului  +  Articolul 9Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii, în condiţiile legii: a) expirarea duratei contractului; b) înainte de termen, cu acordul ambelor părţi, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 10Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se aduc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.  +  Articolul 11Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligaţiilor părţilor.  +  Articolul 12Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în unul dintre modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări.  +  Capitolul VIII Litigii  +  Articolul 13Neînţelegerile apărute între părţi în timpul derulării contractului se soluţionează pe cale amiabilă.  +  Articolul 14Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 15Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, potrivit legii.  +  Articolul 16Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract, în conformitate cu reglementările în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două părţi.Încheiat astăzi, ........., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Unitatea administrativ-teritorială .................................. Judeţul ..........................                                         ..................................  +  Anexa 7(Anexa nr. 16 la normele metodologice)EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEII. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei1. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament):Valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată pentru anul 2015, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 1.691,29 lei, inclusiv TVA (conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 373/2015), reprezentând 382,93 euro (1 euro = 4,4167 lei la 30 septembrie 2015)Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament): reprezintă suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei multiplicată cu valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată anual2. Durata de amortizare:Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare)┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────┐│ Cod │ │Duratele││ de │ Denumire active fixe │ normale││clasificare│ │ (ani) │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┤│1.6 │Construcţii de locuinţe şi social-culturale │ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┤│1.6.1. │Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în │ ││ │afară de: │ 40-60 │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┤│1.6.1.1. │- clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi │ ││ │cămine amplasate în centre industriale, │ ││ │WC public │ 32-48 │└───────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┘3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală, din care:- întreţinere curentă (I);- reparaţii curente (RC); I + RC aproximativ egal 0,40% din valoarea de înlocuire a construcţiei;- reparaţii capitale (RK); RK aproximativ egal 0,51% din valoarea de înlocuire a construcţiei.4. Valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră aproximativ egal cu 0,20% din valoarea de înlocuire a construcţiei.5. Sunt avute în vedere locuinţe convenabile, care îndeplinesc exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.6. Calculul chiriei pentru locuinţele deţinute de tineri se va realiza conform modelului prezentat la pct. II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, respectiv: a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale; b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 1%.În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform punctului II, se ponderează cu un coeficient, astfel:┌───────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┐│ Rangul localităţii │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│ Coeficient │ 1,00 │ 0,95 │ 0,90 │ 0,85 │ 0,80 │ 0,80 │└───────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘unde: a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană; b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi; d) rangul III - oraşe; e) rangul IV - sate reşedinţă de comună; f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de veniturile chiriaşului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor, se ponderează astfel: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │ Venit │ Coeficient │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Venitul pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul │ 0,90 │ │minim brut pe economie │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Venitul pe membru de familie mai mare decât salariul minim │ 0,95 │ │brut pe economie şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim│ │ │brut pe economie │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Venitul pe membru de familie mai mare decât 100% salariul │ 1,00 │ │minim brut pe economie │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin. (10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani ┌───────┬──────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐ │Numărul│Acd/ap│Preţ euro│Valoare de │Recuperarea │Cheltuieli de│Cheltuieli│ │de │ (mp) │ /mp Acd │înlocuire a │investiţiei │ întreţinere │ reparaţii│ │camere │ │ │construcţiei│(amortizare)│ curentă şi │ capitale │ │ │ │ │ (euro) │ (euro) │ reparaţii │ (euro) │ │ │ │ │ │ │ curente │ │ │ │ │ │ │ │ (euro) │ │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1x2 │ 4=3:60 ani │ 5=3x0,40% │6=3x0,51% │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤ │ 1 │ 58,00│ 382,93 │ 22.209,94 │ 370,17 │ 88,84 │ 113,27 │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤ │ 2 │ 81,00│ 382,93 │ 31.017,33 │ 516,96 │ 124,07 │ 158,19 │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤ │ 3 │102,00│ 382,93 │ 39.058,86 │ 650,98 │ 156,24 │ 199,20 │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤ │ 4 │135,00│ 382,93 │ 51.695,55 │ 861,59 │ 206,78 │ 263,65 │ └───────┴──────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘    - continuare tabel lit. a) - ┌────────────┬──────────┬────────────┬────────┬───────────────┬──────────────┐ │Cheltuieli │ Cotă │Chirie netă │ Chiria │Valoare chirie │Valoare chirie│ │ de │autorităţi│ anuală │ lunară │după ponderare │după ponderare│ │administrare│ publice │ (euro) │ (euro) │rang localităţi│ venituri │ │ (euro) │ (euro) │ │ │ (euro) │ (euro) │ ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 7=3x0,20% │ 8=3x0% │9=4+5+6+7+8 │10=9/12 │ 11=10*Rang │ 12=11*Venit │ ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 44,42 │ 0,00 │ 616,70 │ 51,39 │ 41,11 │ 37,00 │ ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 62,03 │ 0,00 │ 861,25 │ 71,77 │ 57,42 │ 51,67 │ ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 78,12 │ 0,00 │ 1.084,53 │ 90,38 │ 72,30 │ 65,07 │ ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 103,39 │ 0,00 │ 1.435,41 │ 119,62 │ 95,69 │ 86,12 │ └────────────┴──────────┴────────────┴────────┴───────────────┴──────────────┘ b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani ┌───────┬──────┬──────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────────┐ │Numărul│Acd/ap│ Preţ │Valoare de│Recuperarea │ Cheltuieli│Cheltuieli│ │de │ (mp) │ euro/│înlocuire │investiţiei │ de │reparaţii │ │camere │ │ mp │ a cons- │(amortizare)│întreţinere│capitale │ │ │ │ Acd │ trucţiei │ (euro) │ curentă şi│ (euro) │ │ │ │ │ (euro) │ │ reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ curente │ │ │ │ │ │ │ │ (euro) │ │ ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1x2 │ 4=3:60 ani │ 5=3x0,40% │ 6=3x0,51%│ ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ 1 │ 58,00│382,93│ 22.209,94│ 370,17 │ 88,84 │ 113,27 │ ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ 2 │ 81,00│382,93│ 31.017,33│ 516,96 │ 124,07 │ 158,19 │ ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ 3 │102,00│382,93│ 39.058,86│ 650,98 │ 156,24 │ 199,20 │ ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ 4 │135,00│382,93│ 51.695,55│ 861,59 │ 206,78 │ 263,65 │ └───────┴──────┴──────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────────┘     - continuare tabel lit. b) - ┌────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────────┬──────────────┐ │ Cheltuieli │ Cotă │ Chirie netă │Chiria │Valoare chirie│Valoare chirie│ │ de │autorităţi│anuală (euro)│lunară │după ponderare│după ponderare│ │administrare│ publice │ │(euro) │ rang │ venituri │ │ (euro) │ (euro) │ │ │ localităţi │ (euro) │ │ │ │ │ │ (euro) │ │ ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤ │ 7=3x0,20% │ 8=3x1% │ 9=4+5+6+7+8 │10=9/12│ 11=10*Rang │ 12=11*Venit │ ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤ │ 44,42 │ 222,10 │ 838,80 │ 69,90 │ 55,92 │ 50,33 │ ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤ │ 62,03 │ 310,17 │ 1.171,42 │ 97,62 │ 78,09 │ 70,29 │ ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤ │ 78,12 │ 390,59 │ 1.475,12 │122,93 │ 98,34 │ 88,51 │ ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤ │ 103,39 │ 516,96 │ 1.952,37 │162,70 │ 130,16 │ 117,14 │ └────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘NOTE:1. Chiria cuprinsă la coloana 10 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. Pentru coloanele 11 şi 12 s-au luat în calcul situaţiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (coeficient ponderare pe rang = 0,8 aplicat la coloana 10 şi coeficient ponderare pe venit = 0,9 aplicat la coloana 11).3. Acd/ap reprezintă aria construită desfăşurată/apartament.  +  Anexa 8(Anexa nr. 18 la normele metodologice)Agenţia Naţională pentru Locuinţe Unitatea administrativ-teritorială/   .......................... autoritatea administraţiei publice                                        centrale din domeniul învăţământului,                                        respectiv din domeniul sănătăţii,                                        direct sau prin unităţile aflate în                                        subordinea ori sub coordonarea                                        acestei autorităţi                                        ...............................PROTOCOLde predare-primire a obiectivului de investiţiiLocuinţe ......................................Amplasament ................ cu ........ u.l., S + P + ..........municipiul ...................., judeţul ........................Încheiat între:Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ......................, reprezentată prin director general ............................. şi director general adjunct economic ..........................., în calitate de predător,şiUnitatea administrativ-teritorială ........ prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative/autoritatea administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, direct sau prin unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorităţi ................., cu sediul în judeţul ........................, municipiul ..................., judeţul ..................., reprezentată prin ........................., în calitate de primitor.Părţile au convenit ca, în baza:- art. 8 alin. (2) şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru blocul ..................................., înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu nr. .........................., respectiv înregistrat la unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ................., judeţul ................. cu nr. .......................,să încheie prezentul protocol.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau către unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .........................., judeţul ................, obiectivul de investiţii situat în str. ........................ cu ........... u.l., S + P + ....., în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ............., judeţul ................, obiectiv de investiţie proprietate privată a statului. (2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială ......................, judeţul ........................, obiectivul de investiţii situat în str. ......................... cu ........ u.l., S + P + ........., în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ..................., obiectiv de investiţie proprietate publică a statului.  +  Articolul 2 (1) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .................... preiau de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe obiectivul de investiţie situat în str. ................................ cu .............. u.l., S + P + ............, în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ..................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului. (2) Unitatea administrativ-teritorială ............................. preia de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe obiectivul de investiţie situat în str. .......................................... cu ......................... u.l., S + P + ............., în suprafaţă construită desfăşurată de ........ mp, municipiul ..............., judeţul ..............., obiectiv de investiţie proprietate publică a statului. (3) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........... obligă să asigure administrarea, exploatarea şi paza obiectivului de investiţii situat în ....... cu ........., S + P ..........., municipiul ........., judeţul ..........., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.  +  Articolul 3Odată cu predarea/preluarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 şi 2 din prezentul protocol, încetează dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de ........ mp, transmis de către unitatea administrativ-teritorială/ instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........ Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Contractului nr. .........., în vederea realizării obiectivului de investiţii ce face obiectul prezentului protocol.  +  Articolul 4Valoarea investiţiilor efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru obiectivul de investiţii situat în str. ...................... este de ............... lei (inclusiv TVA).  +  Articolul 5De la data predării obiectivului de investiţii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţelor trece în sarcina unităţii administrativ-teritorială/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .................., judeţul .................... .  +  Articolul 6Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .................., judeţul ....................., răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.  +  Articolul 7 (1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. .............., are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, apărută ulterior repartizării locuinţelor. (2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: preşedinte - consilier zonal, 2 membri din partea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi 2 membri din partea unităţii administrativ-teritoriale/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ......................., judeţul ....................... .  +  Articolul 8În perioada de garanţie de 2 (doi) ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol.Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ............., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.            Am predat, Am primit,Agenţia Naţională pentru Locuinţe Unitatea administrativ-teritorială/................................. autoritate a administraţiei publice                                         centrale din domeniul învăţământului,                                         respectiv din domeniul sănătăţii,                                         direct sau prin unităţile aflate în                                         subordinea ori sub coordonarea acestei                                         autorităţi                                            ..................................  +  Anexa 9(Anexa nr. 19 la normele metodologice)AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE S.C. ................... S.R.L. Nr. ........./................. Nr. ........./.................CONVENŢIEÎncheiată între:Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ............................, tel./fax. ............................, cod fiscal ............................, având cont IBAN ............................, deschis la ............................, reprezentată prin director general ............................, denumită în cele ce urmează ANL,şiS.C. ...................... S.R.L., cu sediul în ............................, tel./fax 0............................, având cont IBAN ............................, deschis la ............................, înmatriculată la registrul comerţului sub nr ............................, CUI ............................., reprezentată prin ............................., denumită în continuare Executant.Prezenta convenţie se încheie în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul I Obiectul convenţiei  +  Articolul 1Obiectul convenţiei îl reprezintă constituirea, în condiţiile legii, în conturile bancare ale ANL a garanţiei de bună execuţie aferentă contractului de execuţie/antrepriză generală nr. ........., corespunzător obiectivului de investiţie din ................, şi gestionarea acesteia de către ANL.  +  Capitolul II Obligaţiile părţilor  +  Articolul 2Executantul se obligă:- să accepte constituirea în conturile bancare ale ANL a garanţiei de bună execuţie aferentă lucrărilor executate la obiectivului de investiţie din .............., conform prevederilor contractului de execuţie/antrepriză generală nr. ........ şi a eventualelor acte adiţionale la acesta;- să notifice în scris ANL în cazul în care condiţiile de restituire parţială sau integrală a garanţiei de bună execuţie sunt îndeplinite.  +  Articolul 3ANL se obligă:- să gestioneze şi să utilizeze, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi g) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, garanţia de bună execuţie constituită prin reţinerea din valoarea situaţiilor de lucrări prezentate lunar spre decontare de către Executant, în conturile bancare ale ANL;- să ţină evidenţa sumelor reprezentând garanţii de bună execuţie;- să restituie garanţia de bună execuţie conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor din contractul de execuţie/antrepriză generală nr. ......, aferent obiectivului de investiţie din ...............;- să calculeze şi să vireze separat, odată cu restituirea garanţiei de bună execuţie, dobânda aferentă, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dobânda la vedere practicată de banca agreată de ANL, la care este deschis contul în cauză. Calculul dobânzilor la vedere practicate de băncile agreate de ANL se face de la data intrării în conturile ANL a garanţiilor de bună execuţie conform extraselor de cont bancare şi până la data ordinului de plată de restituire a garanţiei de bună execuţie.  +  Capitolul III Litigii  +  Articolul 4 (1) Orice neînţelegere decurgând din prezenta convenţie va fi soluţionată pe cale amiabilă. (2) În cazul în care nu se va putea ajunge la o înţelegere, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 5Limba care guvernează această convenţie este limba română.  +  Articolul 6 (1) Comunicările între părţi, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin prezenta convenţie, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. (3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, e-mail sau fax cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  +  Articolul 7Convenţia va fi interpretată conform prevederilor legale române.  +  Articolul 8Orice modificare a prezentei convenţii se face numai cu acordul scris al părţilor.  +  Articolul 9Toate clauzele prezentei convenţii au fost negociate şi acceptate de către părţi.Prezenta convenţie se încheie astăzi ..............., în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru ANL şi 1 (un) exemplar pentru Executant, ambele având aceeaşi valabilitate.                ANL Executant .............................. ..............................  +  Anexa 10(Anexa nr. 20 la normele metodologice)MODEL DE CALCULal chiriei pentru locuinţele prevăzutela art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/19981. Valoare de inventar a locuinţei: 150.000 lei, inclusiv TVA2. Durata de amortizare:Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare)┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│ Cod de │ Denumire active fixe │Durata normată││clasificare│ │ (ani) │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│1.6 │Construcţii de locuinţe şi social-culturale │ │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│1.6.1 │Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară │ 40-60 ││ │de: │ │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│1.6.1.1 │- clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi cămine │ 32-48 ││ │amplasate în centre industriale, WC public │ ││ │de: │ │└───────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală a locuinţei, din care:- întreţinere curentă (I);- reparaţii curente (RC); I + RC aproximativ egal 0,40% din valoarea de inventar a locuinţei;- reparaţii capitale (RK); RK aproximativ egal 0,51% din valoarea de inventar a locuinţei.4. Valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră aproximativ egal 0,20% din valoarea de inventar a locuinţei.5. Cota de maximum 1% se aplică anual la valoarea de inventar a locuinţei.Exemplu de calcul:*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────┐│ Componentă │ │ Valoare ││ │ │ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│Valoare de inventar │ 1 │ 150.000,00│├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│Recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată│ │ ││stabilită potrivit prevederilor legale (amortizare) │2 = 1/60 ani │ 2.500,00│├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│Întreţinere curentă şi reparaţii curente │3 = 1 * 0,40% │ 600,00│├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│Reparaţii capitale │4 = 1 * 0,51% │ 765,00│├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│Cheltuieli de administrare │5 = 1 *0,20% │ 300,00│├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│Cheltuieli nete anuale │6 = 2 + 3 + 4 + 5 │ 4.165,00│├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│Cota 1% │7 = 1 * 1% │ 1.500,00│├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│Chirie netă anuală │8 = 6 + 7 │ 5.665,00│├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│Chirie lunară │9 = 8/12 luni │ 472,08│└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┘  +  Anexa 11(Anexa nr. 21 la normele metodologice)MODEL DE CALCULpentru constituirea ratelor lunare în cazul vânzării locuinţelorpentru tineri, destinate închirierii, în rate lunare egale,precum şi de achitare în avans a ratelor● Mod constituire rate lunare egale: ulterior achitării avansului şi a comisionului de 1%, ce revine autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor legale, suma rămasă de achitat se va plăti în rate lunare egale calculate după formula:      Rest rămas de achitat x dobânda anuală / 12 R = ────────────────────────────────────────────      1 - (1 + dobânda anuală / 12)^(-număr rate)unde:R = rată lunară de plată;Rest rămas de achitat = valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 lei);Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului (dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat, exemplu: 3,75%).Numărul de rate (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni)Exemplu de calcul:       100.000,00 x 3,75% / 12 R = ─────────────────────────── = 514,13 lei     1 - (1 + 3,75% / 12)^(-300)● Mod constituire dobândă:*Font 8*     (Rest de achitat * dobânda anuală * [(dobânda anuală +1)^(n+1)) - (dobânda anuală +1)] d = ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── / 12                      (dobânda anuală + 1) * [(dobânda anuală +1)^(n) - 1]unde:d = dobânda lunară de plată;Rest rămas de achitat = valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 lei);Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului (exemplu: 3,75%);n = perioada iniţială de rambursare (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni).Exemplu de calcul:       (100.000,00 * 3,75% * [(3,75% + 1)^(300+1) - (3,75% + 1)]d(1) = ───────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 312,50                (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(300) - 1]unde:d(1) = dobânda de plată în prima lună.După determinarea ratei lunare, care va fi aceeaşi pe toată perioada de achitare a valorii locuinţei, şi a dobânzii de plată aferente primei luni de rambursare, se va calcula rata de plată efectivă din valoarea locuinţei prin diferenţa dintre rata lunară egală şi dobânda lunară.Exemplu de calcul:r(1) = rata efectivă la prima lună = rata lunară egală - dobânda lunară la prima lunăr(1) = R - d(1) = 514,13 - 312,50 = 201,63 lei.Ulterior determinării ratei efective din valoarea locuinţei se va stabili restul de plată lunar, ca diferenţă între valoarea rămasă de achitat şi rata efectivă, astfel:Exemplu de calcul:RA = rest de achitat lunar (diferenţa dintre valoarea rămasă de achitat şi rata efectivă).RA(1) = valoarea de achitat iniţială - rata principală la prima lună = 100.000,00 - 201,63 = 99.798,37 leiAcest rest de plată va influenţa dobânzile şi ratele efective până la data finalizării plăţilor, astfel:Dobânda:       (99.798,37 * 3,75% * [(3,75% + 1)^(300+1)) - (3,75% + 1)]d(2) = ───────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 311,87                (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(300) - 1]       (99.596,11 * 3,75% * [(3,75% + 1)^(300+1)) - (3,75% + 1)]d(3) = ───────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 311,24                (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(300) - 1] etc. ....Rata efectivă:r(2) = R - d(2) = 514,13 - 311,87 = 202,26 leir(3) = R - d(3) = 514,13 - 311,24 = 202,89 leietc. ........● Mod achitare în avans, în totalitate sau parţial: În vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale, dobânda se poate recalcula prin: a) menţinerea ratei lunare la acelaşi nivel şi reducerea perioadei; sau b) reducerea ratei lunare şi menţinerea perioadei.Astfel, dobânda se va aplica la suma rămasă de achitat ce reprezintă diferenţa dintre valoarea datorată la încheierea contractului şi suma ratelor efective plătite până la momentul rambursării în avans şi valoarea achitată anticipat, iar graficul se va reface conform opţiunilor dorite, astfel:1. Rambursare parţială prin menţinere rată şi reducere perioadăExemplu de calcul: rambursare parţială la luna 120Rest de achitat la rambursare anticipată = Valoare iniţială de rambursat - Σr(j) - valoare achitată anticipatValoare iniţială de rambursat = 100.000,00 leiΣr(j) = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parţial) = 29.302,10 leiValoare achitată anticipat = 10.000,00 leiRest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 - 10.000,00 = 60.697,90 leiÎn acest caz, dacă beneficiarul va opta pentru menţinerea ratei lunare şi reducerea perioadei, se va păstra algoritmul de calcul iniţial.2. Rambursare parţială prin reducere rată şi menţinere perioadăExemplu de calcul: rambursare parţială la luna 120Rest de achitat la rambursare anticipată = valoare iniţială de rambursat - Σr(j) - valoare achitată anticipatValoare iniţială de rambursat = 100.000,00 leiΣr(j) = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parţial) = 29.302,10 leiValoare achitată anticipat = 10.000,00 leiRest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 - 10.000,00 = 60.697,90 leiÎn acest caz, rata lunară şi dobânda lunară se vor recalcula în funcţie de restul rămas de achitat şi perioada rămasă până la finalizarea plăţilor, astfel:1. Rata lunară:     Rest rămas de achitat la rambursare anticipată x dobânda anuală / 12 R = ────────────────────────────────────────────────────────────────────               1 - (1 + dobânda anuală / 12)^(-număr rate)    astfel, determinăm R ca fiind:          60.697,90 x 3,75% / 12   R = ─────────────────────────── = 441,41 lei       1 - (1 + 3,75% / 12)^(-180)2. Dobânda lunară:*Font 8*    (Rest de achitat * dobânda anuală * [(dobânda anuală + 1)^(n+1)) - (dobânda anuală + 1)]d = ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── / 12                  (dobânda anuală + 1) * [(dobânda anuală + 1)^(n) - 1] astfel, determinăm dobânda lunară ca fiind:         (60.697,90 * 3,75% * ((3,75% + 1)^(180+1)) - (3,75% + 1)d(121) = ──────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 189,67                  (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(180) - 1)]         (60.446,17 * 3,75% * ((3,75% + 1)^(180+1)) - (3,75% + 1)d(122) = ──────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 188,89                  (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(180) - 1)]   etc. ....În cazul achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, valoarea contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate va fi diminuată cu contravaloarea dobânzii calculate prin diferenţa dobânzii iniţiale şi a celei aplicate la noua valoare rămasă de achitat.------