ORDIN nr. 3.637 din 12 aprilie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016  În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa "Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar" la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 7 februarie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Monica Cristina Anisie,

  secretar de stat
  Bucureşti, 12 aprilie 2016.Nr. 3.637.  +  Anexă(Anexa la Ordinul nr. 3.060/2014)REGULAMENT-CADRUde organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor,expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber  +  Articolul 1Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor de timp liber/excursiilor/taberelor/expediţiilor şi conţine prevederi specifice atât pentru activităţile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ, cât şi pentru cele care presupun deplasarea în altă localitate cu contractarea de servicii de transport/cazare şi masă.  +  Articolul 2Cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor/preşcolarilor pe durata activităţii respective.  +  Articolul 3Elevii/Preşcolarii participanţi la tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber vor respecta obligaţiile prevăzute la art. 8 din prezentul regulament-cadru.  +  Articolul 4 (1) În pregătirea taberei/excursiei/expediţiei, cadrul didactic organizator trebuie să informeze grupul asupra următoarelor aspecte: a) scopul şi programul activităţii; b) obiectivele turistice care vor fi vizitate; c) durata deplasării, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii; d) localitatea de destinaţie, unitatea de cazare şi distanţa până la aceasta, precum şi pachetul de servicii privind:- mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora, precum şi copia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului, copia licenţei de transport persoane, copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente;- condiţiile de cazare şi masă (numărul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unităţilor de cazare/alimentaţie etc.);- dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (de exemplu, piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping-pong etc.); e) documente/informaţii privind costul excursiei/taberei/ expediţiei/activităţii etc.; f) numărul de participanţi estimat: elevi şi adulţi, cu respectarea regulii de un cadru didactic la cel mult 10 elevi; g) activităţi care presupun un anume grad de dificultate/risc. (2) Informaţiile de la lit. d) şi e) vizează activităţile care se desfăşoară în afara localităţii în care se află unitatea de învăţământ. (3) Informaţiile de la lit. d) şi e) vor fi solicitate operatorilor economici contractaţi de către cadrul didactic, organizator al activităţii.  +  Articolul 5Documentaţia aferentă activităţilor care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ constă în: a) acordul scris al părinţilor/tutorilor legal instituiţi conform anexei nr. 1; b) procesul-verbal de informare/instruire a participanţilor, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi c); d) aprobarea conducerii unităţii de învăţământ de unde provin elevii/preşcolarii, conform anexei nr. 2.1.  +  Articolul 6Documentaţia aferentă taberei/excursiei/expediţiei/ activităţii care se desfăşoară în altă localitate decât cea a unităţii de învăţământ, care presupune mai multe tipuri de servicii, constă în: a) acordul scris al părinţilor/tutorilor legal instituiţi conform anexei nr. 1; b) procesul-verbal de informare/instruire a participanţilor, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e); d) adeverinţele medicale eliberate de medicul de familie/medicul şcolar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe la activităţile propuse; e) aprobarea conducerii unităţii de învăţământ de unde provin elevii/preşcolarii, conform anexei nr. 2.2.  +  Articolul 7Pentru asigurarea securităţii elevilor/preşcolarilor, cadrele didactice organizatoare au, cel puţin, următoarele obligaţii: a) să sesizeze autorităţile competente cu privire la toate aspectele care ţin de siguranţa şi protecţia participanţilor la activitate; b) să asigure câte un cadru didactic însoţitor pentru fiecare 10 elevi participanţi; c) să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor; d) să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi.  +  Articolul 8Pe durata participării la tabere/excursii/expediţii/alte activităţi, elevii/preşcolarii au următoarele obligaţii: a) să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul; b) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediţie; c) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediţie; d) să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri; e) să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabără; f) să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, substanţe stupefiante şi psihotrope.  +  Articolul 9În cazul în care tabăra se organizează în timpul orelor de curs, în situaţii excepţionale bine justificate, unitatea de învăţământ organizatoare va solicita aprobarea inspectoratului şcolar, căruia îi va transmite şi planul de recuperare a orelor neefectuate.  +  Articolul 10Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1 şi 3.2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber.  +  Anexa 1la regulamentul-cadruAcordul părintelui/tutorelui legal de participarea copilului la excursie/tabără/expediţie    Numele şi prenumele elevului ..........................................    Unitatea de învăţământ: ................. Clasa: ......................    Data/Perioada excursiei: de la ........... la .........................    Numele şi prenumele părintelui/tutorelui ..............................    Numele şi prenumele cadrului didactic organizator: ....................    Destinaţia: ...........................................................    Locul de plecare: ................. Ora plecării: .....................    Locul de sosire: .................. Ora sosirii: ......................    Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în excursie (secompletează de organizatorul excursiei): ..................................    [] Da [] Nu    Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice şi sportive (secompletează de organizatorul excursiei): ..................................    [] Da [] Nu    a) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu,inclusiv regimul de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizăriiaparatelor auditive sau vizuale, este: ...............................................................................................................    b) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe medicale, cadrul didacticînsoţitor să mă înştiinţeze imediat şi să ia toate măsurile necesare pentruasigurarea condiţiilor medicale optime.    c) Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport,cazare şi alte servicii în funcţie de schimbările obiective survenite.Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări.    d) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunileoperatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentruaceastă excursie/tabără/expediţie.    e) În caz de urgenţă pot fi găsit la următoarele numere de telefon:    ......................................................    Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediţie şi, în situaţia nerespectării regulamentului, acesta poatefi sancţionat conform regulamentului de organizare şi funcţionare alunităţii de învăţământ.    ..................................... .................   (semnătura părintelui/tutorelui legal) (data)  +  Anexa 2.1la regulamentul-cadruPlanul activităţii care se desfăşoară în localitateaîn care se află unitatea de învăţământ                                                                  Aprob                                                                  -----                                                                 Director,                                                                 .........                                                                   L. S.                                                               Data: .........    1. Şcoala ...............................................................    2. Clasa/clasele ........................................................    3. Data activităţii .....................................................    4. Scopul activităţii ...................................................    5. Obiectivele vizitate .................................................    6. Locul şi ora plecării ................................................    7. Locul şi ora întoarcerii .............................................    8. Tabelul nominal al elevilor/preşcolarilor participanţi, precum şidatele de contact ale părinţilor/ tutorilor legal instituiţi (anexat).............................................................................    9. Numărul cadrelor didactice însoţitoare şi datele de contact ale acestora(anexat) .....    10. Tabelul nominal şi datele de contact ale adulţilor participanţi,alţii decât profesorii (anexat) ......    Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.    Numele şi prenumele cadrului didactic organizator ....................    Semnătură ........................ Data .......................  +  Anexa 2.2la regulamentul-cadruPlanul de excursie/tabără/expediţie care se desfăşoarăîn afara localităţii în care se află unitatea deînvăţământ şi care presupune servicii de transport,cazare şi masă                                                                  Aprob                                                                  -----                                                                 Director,                                                                 .........                                                                   L. S.                                                               Data: .........    1. Şcoala ...............................................................    2. Clasa/clasele ........................................................    3. Destinaţia (nu este permisă nicio modificare fără un nou acord) ......    4. Scopul călătoriei ....................................................    5. Data/Perioada călătoriei .............................................    6. Data şi ora plecării .................................................    7. Data şi ora întoarcerii ..............................................    8. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele elevilor/preşcolarilorparticipanţi, precum şi datele de contact ale părinţilor/tutorilor lor legaliinstituiţi (anexat) ........................................    9. Numărul cadrelor didactice însoţitoare şi datele de contact aleacestora (anexat) .......    10. Tabelul nominal şi datele de contact ale adulţilor participanţi,alţii decât profesorii (anexat) ........    11. Locul plecării ......................................................    12. Locul sosirii .......................................................    13. Persoană de contact de la firma de transport (nume, prenume, date decontact) ...................................................................    14. Datele de contact ale operatorilor economici responsabili pentruasigurarea serviciilor de cazare şi masă ...................................    15. Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice de primire careasigură cazarea şi masa .....................................................    16. În cazul în care este posibil şi permis înotul, există şi un salvamar?Da/Nu ........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│CĂLĂTORII ÎN AFARA ŢĂRII ││ ││A. Există avertismente actuale legate de călătoria în ţara vizată, emise de ││Ministerul Afacerilor Externe sau ambasada ţării respective în România? Da/Nu ││........................................................................ ││ ││B. Aveţi asigurare medicală pentru toţi participanţii, pe toată perioada ││călătoriei? Da/Nu (ataşaţi documentele doveditoare) ......................... ││ ││C. Organizatorul se va asigura că toate documentele de călătorie ale copiilor ││sunt valabile şi va avea copii ale paşapoartelor/cărţilor de identitate/ ││acordul părinţilor autentificat la notariat, cazierul coordonatorului etc. ││pentru toţi participanţii. ││ ││D. Datele de contact ale organizatorului .................................... ││............................................................................. ││ ││E. Cel puţin unul dintre însoţitori trebuie să aibă serviciul roaming activat.││Numele şi prenumele acestui însoţitor ........ Nr. de telefon ............. ││ ││F. Date de contact ale ambasadei României în statul unde are loc călătoria ...││............................................................................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.    Numele şi prenumele cadrului didactic organizator ......................    Semnătură ......... Data ..........................  +  Anexa 3.1la regulamentul-cadruOperator economic....................(denumirea)DECLARAŢIESubsemnatul, ........, reprezentant/împuternicit al .....(denumirea operatorului economic)...., în calitate de ofertant al serviciilor turistice ....(denumirea serviciului)....., la data de ......, declar pe propria răspundere că: a) ............(denumirea operatorului economic)...... nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; b) deţin poliţa de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către achizitor, în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism nr. ........ emisă de ......., valabilă până la data de ....... .În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:..................................................................................................................................................sauÎn conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri:..................................................................................................................................................Costul total per persoană este de ...... lei (inclusiv TVA).Ataşez prezentei declaraţii următoarele: a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului; b) copia licenţei de turism a operatorului economic/a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare şi alimentaţie;Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi conforme şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.Data ...........Operator economic,.......................(semnătură autorizată)  +  Anexa 3.2la regulamentul-cadruOperator economic....................(denumirea)DECLARAŢIESubsemnatul, ........, reprezentant/împuternicit al ....(denumirea operatorului economic)...., în calitate de ofertant al serviciilor de transport .....(denumirea serviciului)...., la data de ...(zi/luna/an)..., declar pe propria răspundere că: a) .......(denumirea operatorului economic)...... nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; b) deţin poliţa de asigurarea de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente produse în trafic intern şi internaţional nr. ....., emisă de ......, valabilă până la data de ........;În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:..........................................................................................................................................sauÎn conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri:..........................................................................................................................................Costul total per persoană este de ...... lei (inclusiv TVA).Ataşez prezentei declaraţii următoarele: a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului; b) copia licenţei de transport persoane; c) copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.Înţeleg că, în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.Data .............Operator economic,.......................(semnătură autorizată)----