ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016  Având în vedere corelaţia semnificativă între creşterea PIB-ului, a volumului exporturilor şi importurilor şi creşterea nivelului investiţiilor străine,având în vedere faptul că investiţiile aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică, creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul, precum şi faptul că în prezent promovarea comerţului exterior şi a investiţiilor străine ale României se efectuează prin instituţii diferite, motiv pentru care aceste activităţi nu au o abordare unitară, care să permită fructificarea potenţialului economic al României,întrucât criza economică şi financiară a dus la o scădere a nivelului de investiţii în cadrul Uniunii Europene cu 15% faţă de perioada de vârf din 2007, faptul că lipsa susţinerii mediului investiţional a încetinit redresarea economică şi sunt necesare acţiuni imediate pentru crearea unui mediu favorabil investiţiilor, inclusiv în ceea ce priveşte finanţarea acestora,luând în considerare factorii determinanţi ai investiţiilor străine, necesitatea definirii imediate şi implementării strategiilor sectoriale de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, având în vedere rolul acestuia de reglementator în ceea ce priveşte politicile economice, necesitatea sprijinirii proiectelor viabile ca urmare a unei analize costuri-beneficii realizate după standardele Uniunii,având în vedere urgenţa creării de pârghii pentru atragerea de investiţii pentru consolidarea şi modernizarea economiei naţionale şi luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri imediate pentru crearea unui cadru favorabil mediului economic pentru atragerea investitorilor străini conduce la imposibilitatea îndeplinirii Programului de guvernare acceptat de Parlament,având în vedere că sporirea atractivităţii climatului de investiţii este una dintre principalele sarcini ale politicii economice a României şi că neidentificarea soluţiilor optime pentru crearea unui climat favorabil va conduce la privarea bugetului de fonduri importante,luând în considerare imperativul creşterii eficienţei în alocarea fondurilor de la buget prin parteneriat public-privat şi atragerii de investiţii străine ca prioritate majoră pentru România,ţinând cont de posibilităţile de finanţare ale fondului european pentru investiţii strategice înfiinţat prin Regulamentul (UE) 2015/1.017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiţii strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi Portalul european de proiecte de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - Fondul european pentru investiţii strategice,ţinând cont de prevederile art. 14 din Regulamentul (UE) 2015/1.017 din 25 iunie 2015 cu privire la platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi de utilizare a parteneriatului public-privat, se impun identificarea, pregătirea şi dezvoltarea proiectelor de investiţii avantajoase pentru România. Acest lucru se poate face prin utilizarea de către România a mecanismelor specifice Regulamentului (UE) 2015/1.017, respectiv acordarea unui sprijin specific privind utilizarea asistenţei tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor instrumente financiare inovatoare şi utilizarea parteneriatelor public-privat, precum şi acordarea de consiliere, după caz, privind aspectele relevante legate de dreptul Uniunii Europene, ţinând cont de specificităţile şi de nevoile României,luând în considerare necesitatea promovării sectoarelor strategice pentru comerţul românesc şi având în vedere că investiţiile străine sunt un barometru al atractivităţii mediului de afaceri,se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării premiselor de dezvoltare a investiţiilor. Totodată se impune o analiză structurală a investiţiilor străine şi a parteneriatelor public-privat, analiză care nu poate fi realizată decât de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi de Ministerul Finanţelor Publice, având în vedere atribuţiile în domeniile de mediu de afaceri, politică industrială şi comerţ exterior aflate în aria de competenţă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi ţinând cont de atribuţiile în domeniile de prioritizare a investiţiilor semnificative ale Ministerului Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,reţinându-se astfel că neluarea măsurilor propuse nu asigură nici punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi nici îndeplinirea principalului rol al Guvernului, care este acela de a realiza anumite obiective de politică internă şi externă a ţării, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public,întrucât amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul promovării investiţiilor străine poate conduce la neimplementarea unui sistem economic competitiv şi neîndeplinirea standardelor de calitate solicitate pe piaţa internă şi externă,întrucât absenţa creării unui pol de competenţă şi a unei coordonări susţinute şi eficiente în domeniul parteneriatului public-privat poate prezenta riscuri în ceea ce priveşte neutilizarea Fondului european pentru investiţii strategice, înfiinţat prin Regulamentul (UE) 2015/1017,întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul 1Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se reorganizează prin divizare totală, prin preluarea activităţilor privind investiţiile străine de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi a activităţilor privind parteneriatul public-privat de către Ministerul Finanţelor Publice, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1).  +  Articolul 2 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se subrogă în drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat ce decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat este parte, în măsura în care acestea se referă la activitatea de promovare a investiţiilor străine, cu respectarea art. 238-240 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Ministerul Finanţelor Publice se subrogă în drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat ce decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat este parte, în măsura în care acestea se referă la activitatea de parteneriat public-privat, cu respectarea art. 238-240 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri preia personalul, posturile şi bugetul aferent activităţii legate de promovarea investiţiilor de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat în condiţiile legii. (4) Ministerul Finanţelor Publice preia posturile vacante şi bugetul aferent activităţii de parteneriat public-privat în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Activele şi pasivele Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, precum şi posturile şi personalul prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4) sunt preluate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi, respectiv, de Ministerul Finanţelor Publice pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza protocoalelor de predare-preluare încheiate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) Pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1) ministerele care preiau activitatea preiau şi arhiva deţinută de Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat. (3) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului. Protocoalele de predare-preluare cuprind şi creditele bugetare rămase de utilizat prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat pe anul 2016. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1), modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerului Finanţelor Publice. (5) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice să detalieze modificările prevăzute la alin. (4) şi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii. (6) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 4 (1) Încadrarea personalului preluat de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi fără diminuarea drepturilor salariale dobândite. (2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, salariile de bază pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se stabilesc la nivelul de 70% din nivelul de salarizare de bază aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, începând cu data de 1 mai 2016.  +  Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului. (2) La data intrării în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1), se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 9 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu Ministerul Finanţelor Publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea de parteneriat public-privat; b) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea de investiţii străine; c) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul finanţelor publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul parteneriatului public-privat; d) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea investiţiilor străine.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea
  Bucureşti, 6 aprilie 2016.Nr. 11.------