LEGE nr. 56 din 11 aprilie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin. (1) lit. m), respectiv stimulentele, cuantumul acestora şi criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare şi specifice stabilite prin fişa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul Programului, aşa cum sunt specificate în cadrul capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, sunt rambursabile din FEADR şi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."2. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În bugetele MADR şi APIA, după caz, se cuprind integral sumele necesare finanţării valorii totale a contractelor/cheltuielilor efectuate direct de către APIA, DGDR AM-PNDR, autoritatea competentă, denumită în continuare AC, şi organismul de coordonare, denumit în continuare OC, după caz, în calitate de beneficiari ai măsurii de asistenţă tehnică, aşa cum se prevede în capitolul 15.6 din PNDR 2014-2020."3. La articolul 16, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) În bugetul AFIR se cuprind sumele necesare plăţii valorii totale a contractelor/cheltuielilor efectuate direct, a stimulentelor acordate personalului AFIR în limita sumelor alocate cu această destinaţie prin PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015.(1^2) Plata cheltuielilor salariale ale AFIR stabilite conform art. 16 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, se realizează din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», fiind evidenţiate distinct în structura cheltuielilor aprobate AFIR la titlul 10 «Cheltuieli de personal»."4. La articolul 25 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) sumele necesare pentru asigurarea cofinanţării publice de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor preluate parţial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, potrivit orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru asistenţă din partea Fondului european pentru pescuit (2007-2013), aprobate prin Decizia Comisiei C(2015) 6.713 de modificare a Deciziei C(2013) 4.879 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru asistenţa din partea Fondului european pentru pescuit (2007-2013)."5. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin (1) lit. m), respectiv stimulentele, cuantumul acestora şi criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare şi specifice stabilite prin fişa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul Programului, aşa cum sunt specificate în cadrul capitolului 4.8 din POPAM 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 8.416 din 25 noiembrie 2015 de aprobare a programului operaţional «Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România» pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime în România, sunt rambursabile din POPAM şi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."6. La articolul 30 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) beneficiarii cofinanţării FEP, care se află în situaţiile prevăzute la art. 10 - Admisibilitatea cererilor - din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi din Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte perioada şi datele de inadmisibilitate a cererilor, în condiţiile prevăzute în aceste acte normative."7. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Beneficiarii cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu AFIR, pot accesa fondurile PNDR 2014-2020."8. La articolul 57, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Pentru angajamentele legale aferente măsurilor finanţate prin POP 2007-2013, care nu s-au finalizat până la data de 31 decembrie 2015 şi care nu intră sub incidenţa prevederilor Deciziei Comisiei C(2015) 6.713 de modificare a Deciziei C(2013) 4.879, beneficiarii acestora au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanţare, conform prevederilor contractului de finanţare. (6) Pentru angajamentele legale aferente măsurilor finanţate prin POP 2007-2013, care nu s-au finalizat până la data de 31 decembrie 2015 şi pentru care au fost efectuate plăţi în avans de către MADR şi care nu intră sub incidenţa prevederilor Deciziei Comisiei C(2015) 6.713, beneficiarii acestora au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanţare, conform prevederilor contractului de finanţare, numai cu condiţia restituirii avansului încasat şi nejustificat până la data de 30 ianuarie 2016 pentru POP."9. La articolul 57, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Proiectele finanţate prin POP 2007-2013 care nu s-au finalizat la data de 31 decembrie 2015 pot fi finanţate din POPAM 2014-2020 potrivit principiului eşalonării proiectelor pe parcursul a două perioade de programare, în baza dispoziţiilor aprobate prin Decizia Comisiei C(2015) 6.713 şi cu aplicarea procedurilor de lucru ale POPAM, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 11 aprilie 2016.Nr. 56.------